Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga"

Transkript

1 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits (M) Ewa Lysén Hedvall (M) Tjänstgörande ersättare Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Lena Lorenz, avd-chef ordinärt boende och HSL Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare Andreas Staberg, verksamhetsekonom Mari-Anne Nordin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Helén Norling, sekreterare Justeringens plats och tid Administrativ service kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Kenneth Dahlström (C) Justerare Liv Lunde Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Helén Norling 1

2 Ärendelista 55 Budgetavräkning januari-augusti Avgifter för trygghetslarm inom ordinärt boende från och med Externa matavgifter inom vård och omsorg från och med Redovisning av avvikelse fall och läkemedel augusti till maj Redovisning av medarbetarenkät hållbar hemtjänst. 60 Rapport från verksamheterna januari - juni utifrån mål Beslut från Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Limsjögården 62 Sektorschefen informerar 63 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2 2(2)

3 55 Dnr 2014/380 Budgetavräkning januari-augusti 2014 Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på tkr. Prognos för helåret visar en förväntad avvikelse mot budget på tkr, vilket är en förbättring med 600 tkr från föregående prognos. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till att kostnader för vikarier, sjuklön och OBersättning överstiger budget, att kostnaderna för fyllnadstid är höga samt att det kommer tillkomma betalningsansvar och ökade personalkostnader för slutenvård, vilket inte är budgeterat. Att prognosen visar ett mindre underskott jämfört med föregående prognos beror på ökade externa intäkter, återbetalning från ett assistansbolag avseende personlig assistans inom LSS samt förväntad återbetalning av hyra från Leksandsbostäder avseende särskilda boenden. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande budgetavräkning januari-augusti 2014 Kommentarer till budgetavräkningen januari-augusti 2014 Utskottets beslut 1. Lägga budgetavräkningen för januari-augusti 2014 till handlingarna. Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker Avd-chef särskilt boende och HSL Betty Ann Eriksson Avd-chef ordinärt boende och LSS Lena Lorenz Verksamhetsekonom Andreas Staberg 3 1(1)

4 56 Dnr 2014/1172 Avgifter för trygghetslarm inom ordinärt boende 2015 Vård och omsorg har sett över möjligheterna till att ta ut avgifter för trygghetslarm som mer ska motsvara den faktiska kostnaden för trygghetslarm och därmed öka intäkterna för vård och omsorg. Trygghetslam i ordinärt boende innebär att man kan få hjälp om något händer till exempel om man ramlar eller blir akut sjuk. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens handläggare. Idag finns cirka 400 kunder som är beviljade trygghetslarm. Varje år beviljas cirka 120 nya trygghetslarm. Trygghetslarmet finns inte med i kundvalet utan finns endast i kommunens regi. Larmet består av en trygghetstelefon som är kopplat till den vanliga telefonen. Trygghetslarmet är ett individuellt larm som är kopplat till Trygghetscentralen i Örebro. Trygghetscentralens personal har undersköterskekompetens och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. När kunden trycker på larmknappen går en signal till larmcentralen, som tar emot och bedömer situationen. Trygghetstelefonen har en talfunktion vilket gör att den som larmat kan prata med den som besvarat larmet. Vid behov kontaktas hemtjänsten eller nattpatrullen av larmcentralen som åker hem till kunden för att ge den hjälp som personen behöver. Kostnader För kund Kostnaden för kund i dag för trygghetslarm är 210 kronor per månad. Kunden debiteras idag ingen avgift för installation eller för insatsen som hemtjänsten utför när kunden larmat. För kommunen Ett trygghetslarm kostar kommunen kronor styck. Digitala larm kostar kronor styck. Månadsanslutningen till trygghetscentralen för 4 1(2)

5 kommunen är cirka 50 kronor i månaden x 400 larm x 12 månader = kronor kronor årligen. Sektorns/avdelningens bedömning Sektorns bedömning är att en höjning av månadskostnader för trygghetslarm och uttagande av en installationsavgift är möjlig. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Höjning av månadsavgiften för trygghetslarm från 210 kronor/månad till 220 kronor/månad. 2. Uttagande av en engångsavgift vid installation av trygghetslarm med 1000 kronor. 3. Avgifterna ska gälla från och med Kommunstyrelsen 5 2(2)

6 57 Dnr 2014/1173 Externa matavgifter inom vård och omsorg 2015 Vård och omsorg har efter en översyn sett behov av att höja sina externa matavgifter inför Vård och omsorg debiterar kunder olika när det gäller kostnader för mat och hyresavgifter. Bedömningen är att avgiftshantering ska ske på lika premisser mot samtliga kunder. Särskilt boende Nuvarande måltidsavgift inom särskilt boende är kronor/månad. Med utgångspunkt i en förväntad ökning av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, föreslås en höjning av priset mot kund med samma procentsats. Sektorns förslag är att avgiften för 2015 blir 3745 kronor. Korttidsboendet/växelvård/trygghetsplats Nuvarande matavgift är 122 kronor/dag. Sektorns förslag på ny avgift är 125 kronor per dag för att det innebär samma dagsavgift som på de särskilda boendena. Innehållet som ingår i avgiften på korttidsboende/växelvård/trygghetsplats är samma innehåll som på särskilt boende och riktat till samma målgrupp. Därför bör det inte vara någon skillnad i avgift. Dagverksamhet SoL Nuvarande matavgift är 60 kronor/dag. Med utgångspunkt i den förväntade ökningen av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, samt att inköpskostnader för mattillbehör och sektorns egna kringkostnader förväntas öka, föreslår sektorn en avgiftshöjning till 65 kronor. Ordinärt boende Nuvarande avgift för kund är 27 kronor/måltid. Med utgångspunkt i den förväntade ökningen av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015, föreslås en avgift för 2015 på 28 kronor/måltid. Utkörning av 6 1(3)

7 matlådan motsvarar en avgift på 12 kronor per låda som debiteras kunden och den avgiften bör vara kvar på samma nivå. Avgiften för måltiden och avgiften för utkörningen betalas i nuläget separat av kunden och redovisas dessutom separat i sektorn. Ledningsgruppen föreslår att lägga samman dessa båda avgifter till en gemensam avgift som faktureras samlat. Utkörningsavgiften ingår i maxtaxan medan kostnaden för maten betalas vid sidan av. Den totala avgiften för kund blir i och med detta förslag 40 kronor per matlåda. Daglig verksamhet LSS Nuvarande matavgift för brukarna inom daglig verksamhet är i grupperna Affärn, Bakfickan och Bygatan 44 kronor/dag, medan den i Utegruppen är 48 kronor/dag. Med utgångspunkt i den förväntade ökningen av kostavdelningens personalkostnader med cirka 2,5 procent 2015 och de nuvarande internpriserna för respektive verksamheters luncher, är sektorns förslag att höja avgiften till 45 kronor per dag inom verksamheterna Pappersverkstan/Affärn, Bakfickan samt Bygatan. Sektorns förslag för verksamheten Utegruppen är att höja matavgiften till 49 kronor/dag. Korttidshem/fritids LSS Ledningsgruppens förslag kring avgiftsnivåerna är att det behöver göras en mer grundlig utredning gällande matavgifterna för korttidshem/fritids innan en höjning kan vara motiverad. Därför ska avgifterna ligga kvar på samma nivå för Sektorns/avdelningens bedömning Uppfattningen är att höjningar av avgifterna är möjliga då det behövs en enhetligt beräknad kostnad mot kunder/brukare samtidigt som även kostnaderna för maten höjs under det kommande året. En ytterligare anledning är att det också behövs en mer enhetlig avgiftshantering för avgiftshandläggarna. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Höja måltidsavgiften inom särskilt boende till kronor/mån. 2. Höja matavgiften för korttidsboende/växelvård/trygghetsplats till 125 kronor/dag. 3. Höja matavgiften inom dagverksamheten SoL till 65 kronor/dag. 7 2(3)

8 4. Införa en samlad avgift för matlåda och matdistribution inom ordinärt boende. Ny avgift är 40 kronor/matlåda. 5. Höja matavgifterna inom daglig verksamhet LSS till 45 kronor/dag för verksamheterna Pappersverkstan/Affärn, Bygatan och Bakfickan respektive 49 kr/dag för verksamhet Utegruppen. 6. Behålla nuvarande matavgiftsnivåer inom korttids/fritids LSS under Avgifterna ska gälla från och med Kommunstyrelsen 8 3(3)

9 58 Dnr 2014/423 Redovisning av avvikelser fall och läkemedel maj till augusti 2014 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mari-Anne Nordin lämnar redovisning av avvikelser fall och läkemedel perioden maj till augusti Rapporten berör följande områden: Fall - När sker de flesta fallen? - Sker fallen när personen är ensam? - Vilka kända symtom fanns före fallen? - Aktivitet vid fallet - I vilken utsträckning är fallriskbedömning gjord? - Vidtagna åtgärder i samband med fall - Vilka skador har personen ådragit sig i samband med fallen? - Vilka yttre omständigheter spelar roll i samband med fallen? Läkemedel - När sker de flesta läkemedelsavvikelserna? - Hur var bemanningen? - I vilken läkemedelsfas sker de flesta avvikelserna? - Konsekvenser i samband med läkemedelsavvikelse - Kända orsaker till läkemedelsavvikelserna Beslutsunderlag Powerpointpresentation avvikelser fall och läkemedel maj till augusti 2014 Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. 2. Uppdra till sektorn att se över möjligheten att ha tätare läkemedelsgenomgångar där också apotekare deltar. 9 1(2)

10 Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mari-Anne Nordin Avd-chef särskilt boende och HSL Betty Ann Eriksson 10 2(2)

11 59 Dnr 2014/1067 Redovisning av medarbetarenkät hållbar hemtjänst Avd-chef ordinärt boende och LSS Lena Lorenz, redovisar resultatet av enkätundersökning gällande arbetssättet hållbar hemtjänst. Enkäten har besvarats av personalen, gruppledare och vikarier under Hållbar hemtjänst innebär att vi tillsammans med kund utformar det stöd kunden behöver i vardagen. Målet är att kunden ska vara delaktig i utformandet av de beslutade insatserna och känna trygghet med personalen som arbetar i kundens hem. Genom att planera och bemanna efter kundens behov ökar hemtjänsten delaktigheten hos våra kunder och vi får en mer stabil och bättre arbetsmiljö för personalen. Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redovisar uppföljning av kundtiden januari-augusti Beslutsunderlag Powerpoint-presentation av enkätresultatet samt uppföljning januari-augusti 2014 av kundtiden Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Avd-chef ordinärt boende och HSL Lena Lorenz 11 1(1)

12 60 Dnr 2014/434 Rapport från verksamheterna januari - juni 2014 utifrån mål Verksamheterna särskilt boende, ordinärt boende, LSS och boendestöd, HSL (hälso- och sjukvård), korttidsboende/växelvård och dagverksamhet lämnar rapport för perioden januari-juni 2014 utifrån mål Rapporten omfattar följande mål/uppdrag: - Öka fokus på särskilt utsatta och äldres sociala situation - Fortsatt sund kommunal ekonomi - Ännu friskare och nöjdare medarbetare Beslutsunderlag Kvartalsrapporter januari-juni 2014 från verksamheterna: - särskilt boende - LSS och boendestöd - HSL - Korttids/växelvård och dagverksamhet Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker Avd-chef särskilt boende och HSL Betty Ann Eriksson Avd-chef ordinärt boende och LSS Lena Lorenz 12 1(1)

13 61 Dnr 2014/243 Beslut från Arbetsmiljöverket med anledning av inspektion vid Limsjögården Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion vid Limsjögården och begärde att vid uppföljningsbesök skulle ansvarig person beskriva: 1. Hur ni fört ut innehållet i inspektionsmeddelandet till berörda medarbetare 2. Hur ni har uppfyllt kraven 3. Hur skyddsombud och övrig personal har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna Kraven gäller de belastningsergonomiska förhållandena, skrivandet av en handlingsplan för förebyggande av ohälsa och olycksfall samt en försäkran om att arbetstagare och arbetsledare har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar. Arbetsmiljöverket meddelar i beslut att ärendet avslutas. Arbetsmiljöverket konstaterar att de krav som ställts är uppfyllda. Beslutsunderlag Protokollsutdrag från utskottet för vård och omsorg, Arbetsmiljöverkets beslut, daterat Checklista för bedömning utifrån föreskrifterna om belastningsergonomi, daterad Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Avd-chef särskilt boende och HSL Betty-Ann Eriksson 13 1(1)

14 62 Dnr 2014/947 Sektorschefen informerar Information kommer att lämnas vid nästkommande sammanträde, då sektorschefen inte är närvarande vid dagens sammanträde. 14 1(1)

15 63 Dnr 2014/392 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden enligt följande - Enhetschef Eva-Lill Daniels lista nr 8/ Enhetschef Annika Nordin lista nr 8/ Enhetschef Ingela Bengtsson lista nr 3/ Sektorschef Agneta Ivåker lista nr 3/2014 Utskottets beslut 1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen 15 1(1)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(8) Plats och tid Kommunhuset Leksand, 18.00 21.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Kommundirektör Göran Wigert Administrativ chef Andriette

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP)

Elina Olsen-Huokko (KD) ersättare för Thomas Gudmundsson (KD) Per-Erik Ingels (C) ersättare för David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30-15.00 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Birgitta Björndahl (M) Lars Halvarsson (S) 2:e vice ordförande Lotten Kluck (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Granskning av hemvården i Uppsala kommun

Granskning av hemvården i Uppsala kommun Revisionsrapport Granskning av hemvården i Uppsala kommun Uppsala kommun Roger Burström Henrik Fagerlind Januari 2014 Granskning av ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer