Lars-Erik Jansson (S) ersätter Siv Gärtner (S)

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Erik Jansson (S) ersätter Siv Gärtner (S)"

Transkript

1 1(2) Plats och tid Björkbackens särskilda boende, kl Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Peter Brask (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP) Tjänstgörande ersättare Lars-Erik Jansson (S) ersätter Siv Gärtner (S) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Dagny Martinsson (C) Margareta Jobs (KD) Agneta Söderberg (KD) Roger Skärberg (MP) Tjänstemän Övriga Agneta Ivåker, sektorschef för vård och omsorg Lena Lorenz, avd-chef ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri Marie van Geffen Blomberg, enhetschef/verksamhetschef HSR Andreas Staberg, verksamhetsekonom Mari-Anne Nordin, MAS 36 Helén Norling, sekreterare Justeringens plats och tid Administrativ service kl Underskrifter Paragrafer Ordförande Kenneth Dahlström (C) Justerare Lars-Erik Jansson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativ service Underskrift Helén Norling 1

2 2(2) Ärendelista 36 Avvikelser läkemedel och fall januari-april 2014 och Budgetavräkning januari-april Återkoppling av sektorns arbete med bemanningscentrum i syfte att åter få kostnadskontroll över vikarietillsättningen 39 Kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg Internkontrollplan vård och omsorg Rapport från verksamheterna januari-april 2015 utifrån mål Rapport över inkomna anmälningar enligt Lex Sarah 43 Sektorschefen informerar 44 Rapporter 45 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 46 Information om Björkbacken 2

3 1(2) 36 Dnr 2015/751 Avvikelser läkemedel och fall januari-april 2014 och 2015 Redovisas statistik över avvikelser läkemedel och fall januari-april 2014 och Avvikelser för läkemedel Avvikelser för läkemedel inom särskild boende januari-april 2014 var 99 stycken och för samma period 2015 redovisas 79 avvikelser. När det gäller avvikelser för övriga enheter har ingen förändring skett mellan åren på totalen. Korttidsboende har ökat mest. Vid analys av avvikelserna nämns: - stress - baspersonal glömmer att överlämna läkemedel - läkemedel ges vid fel tid - indragna delegeringar - glömt att signera Åtgärder för att minska avvikelserna: - samtal förs med enskild personal - nya delegeringsprov - del i medarbetarsamtal - ny rutin där färre ansvarar för medicinering - dialog på arbetsplatsträffar Avvikelser för fall Avvikelser för fall inom särskilt boende januari-april 2014 var 242 stycken och för samma period 2015 redovisas 150 avvikelser, dvs 92 fall lägre vilket motsvarar en total minskning med 61%. För fall inom korttidsboendena Tranan och Storspoven januari-april 2014 och 2015, redovisar Storspoven i stort sett samma resultat 2014 och 2015, medan Tranan har ökat med 56% jämfört med motsvarande period För fall inom övriga enheter januari-april 2014 och 2015 redovisar nattpatrullen att de ligger konstant i avvikelserna. Under 2014 har inte alla 3

4 2(2) enheter registrerat avvikelser därav ökning 2015 inom bland annat hemtjänsten samt att Silviateamet är nystartat. Vid analys av avvikelserna nämns: - fall har skett vid förflyttningar, reser eller sätter sig och fallen skett inomhus - demenssjuka kopplat till motorisk oro - nedsatt balansförmåga Åtgärder för att minska avvikelserna: - inköp av nya skor - balansträningsprogram - styrkeövningar - bälte till rullstol i vissa fall (prövning) - sänggrindar (prövning) - flytt av möbler - läkemedelsgenomgångar - översyn av rörelselarm - mattor och andra hjälpmedel - omvårdnadsmöte tillsammans med rehab - riskbedömningar med Senior Alert Beslutsunderlag Redovisning av avvikelser fall och läkemedel januari till april Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mari-Anne Nordin Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker Avd-chef ordinärt boende, HSL och socialpsykiatri Lena Lorenz Enhetschef/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 4

5 1(1) 37 Dnr 2015/48 Budgetavräkning januari-april 2015 Budgetavräkning för perioden januari-april 2015 har upprättats avseende intäkter och kostnader. Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på omkring tkr. Avvikelsen är huvudsakligen hänförlig till att kostnader för timvikarier, OB-ersättning och sjuklön överstiger budget samt att kostnaderna för fyllnadstid och övertid har varit höga. Kostnader för slutenvård påverkar resultatet negativt inom särskilt boende. Inom HSLorganisationen överstiger kostnader för delegerad tid budget. Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på tkr. Sektorn upplever ett problem med bristande kostnadskontroll i och med Bemanningscentrums övertagande av vikarietillsättning under slutet av Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Budgetavräkning januari-april med kommentarer Utskottets beslut 1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-april 2015 till handlingarna. Sektorchef för vård och omsorg Agneta Ivåker Avdelningschef för ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri Lena Lorenz Enhetschef/verksamhetschef HRS Marie van Geffen Blomberg Verksamhetsekonom Andreas Staberg 5

6 1(1) 38 Dnr 2015/48 Återkoppling av sektorns arbete med bemanningscentrum i syfte att åter få kostnadskontroll över vikarietillsättningen Utskottet har tidigare beslutat att vid varje sammanträde få en återkoppling av sektorns arbete med bemanningscentrum i syfte att åter få kostnadskontroll över vikarietillsättningen. Avd-chef ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri Lena Lorenz lämnar återkoppling i ärendet. Fortsatta styrgruppsmöten och övriga träffar har ägt rum för att diskutera och följa upp tidigare beslutade åtgärder. Arbetet fortgår med en bra dialog. Maria Pedersen är ny samordnare för vikariecentrum efter Anette Ås Backlund. Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Avd-chef ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri Lena Lorenz 6

7 1(2) 39 Dnr 2014/463 Kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2014 Sektorn redovisar kontrollrapport för internkontrollplan för vård och omsorg Varje nämnd har ansvar för att anta en internkontrollplan för verksamheten. Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitliga finansiella rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämplig av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämnds antagna mål Sektorschef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att säkerställa den interna kontrollen fungerar. Resultat ska rapporteras till kommundirektören och kommunstyrelsen. Internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som ska utföras under året. Förslag till kontrollmoment har tagits fram och en risk- och konsekvensanalys har sedan genomförts av ledningsgruppen. Sektorns/avdelningens bedömning Process nummer 1-13 har granskats Resultat/iakttagelse: Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning Rutinen fungerar men behöver utvecklas Dokumenterad rutinbeskrivning saknas Ja Ja Nej 7

8 2(2) Avvikelse mot rutinbeskrivning har konstaterats enligt följande: Rutin nr 1 - utbildning har planerats under Process Mål Kontrollmoment Ansvarig Kontroll när 1 Rättssäker Handläggning Kollegiegranskning Myndig- Maj och myndighetsutövning, och beslut ska 2 ggr hetschef oktober vara per år handledning välgrundade och och korrekta dokumentation Rapport till Sektor chef Rutin 12/13 - kontrollen har endast avsett den egna regin då ingen extern utförare fanns vid mätningen. 12 Tillsyn av externa utförare (LOV) 13 Tillsyn av externa utförare (LOV) Säkerställa kvaliteten i verksamheten för kund Säkerställa kvaliteten i verksamheten för kund Kontroll genom checklista Kontroll av beslutade/ utförda timmar Myndig hetschef Myndig hetschef Maj Varje månad Gemnsam nämnd Leksand/ Rättvik Sektorschef Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Kontrollrapport internkontrollplan vård och omsorg 2014 Internkontrollplan vård och omsorg 2014 Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Lägga kontrollrapport för internkontrollplan vård och omsorg 2014 till handlingarna. Kommunstyrelsen 8

9 1(1) 40 Dnr 2015/754 Internkontrollplan vård och omsorg 2015 Varje nämnd har ansvar för att anta en internkontrollplan för verksamheten. Den interna kontrollen syftar till att det ska finnas: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitliga finansiella rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämplig av lagar, föreskrifter och riktlinjer mm Uppfyllelse av kommunfullmäktiges och nämnds antagna mål Sektorschef tillsammans med ledningsgruppen ska årligen redovisa en sektorsövergripande internkontrollplan som visar planerade aktiviteter för att säkerställa den interna kontrollen fungerar. Resultat ska rapporteras till kommundirektören och kommunstyrelsen. Internkontrollplanen innehåller de kontrollmoment som ska utföras under året. Förslag till kontrollmoment har tagits fram och en risk- och konsekvensanalys har sedan genomförts av ledningsgruppen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Interkontrollplan vård och omsorg 2015 samt riskbedömning Utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 1. Anta interkontrollplan för vård och omsorg 2015 med tillägget att process nummer 3 inom ordinärt boende, med kontrollmoment beslutade timmar, beviljade timmar, budgeterade timmar och arbetade timmar samt kundtid, även ska rapporteras till utskottet för vård och omsorg månadsvis. Kommunstyrelsen 9

10 1(1) 41 Dnr 2015/35 Rapport från verksamheterna januari-april 2015 utifrån mål Verksamheterna särskilt boende, ordinärt boende, LSS och boendestöd, HSR (hälso- och sjukvård samt rehab), korttidsboende/växelvård och dagverksamhet lämnar rapport för perioden januari-april 2015 utifrån mål Rapporten omfattar följande mål/uppdrag: - Öka fokus på särskilt utsatta och äldres sociala situation. Beslutsunderlag Måluppfyllelse januari-april 2015 korttidsboende/växelvård Måluppfyllelse januari-april 2015 särskilt boende Måluppfyllelse januari-april 2015 ordinärt boende/hemtjänst Måluppfyllelse januari-april 2015 LSS och boendestöd Måluppfyllelse januari-april HSR Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handligarna. Sektorschef för vård och omsorg Agneta Ivåker Avd-chef ordinärt boende, LSS och socialpsykiatri Lena Lorenz Enhetschef/verksamhetschef HSR Marie van Geffen Blomberg 10

11 1(1) 42 Dnr 2015/49 Rapport över inkomna anmälningar enligt Lex Sarah Några anmälningar enligt Lex Sarah finns inte att rapportera. 11

12 1(2) 43 Dnr 2015/189 Sektorschefen informerar Öppet hus på de dagliga verksamheterna Affär n, Bakfickan, Gärdet och Utegruppen kl Åtgärder för att stoppa kostnadslödet - Föreslagna åtgärder är bland annat att inte placera några nya boende på Tibble. Tibble särskilda boende kommer att flyttas över till Limsjögården efter om- och tillbyggnaden. Korttidsplatser kommer att minskas under hösten i linje med projektet Tryggad hemgång. Daglig, social verksamhet ska vara en öppen verksamhet. Detta får effekten minskat antal biståndsbeslut och omsorgsresor. A-huset i anslutning till Björkbackens särskilda boende kommer att marknadsföras som ett tryggt boende för personer 65 år och äldre. Leksandsbostäder är hyresvärd. I boendet ingår möjlighet att äta och delta i aktiviteter på Björkbackens särskilda boende. Om och tillbyggnad av Limsjögården Kostnadseffektiviteten i utrymmena håller på att ses över då det finns ett stort antal överytor i fastigheten. Hemtjänstens hus flyttar till Hagagatan under hösten oavsett vad man kommer fram till när det gäller Limsjögården. Arbetskläder i hemtjänsten Kammarrätten i Göteborg har i dom funnit att arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla arbetskläder inom hemtjänsten. För Leksands del ligger ärendet om arbetskläder i hemtjänsten hos Högsta förvaltningsdomstolen med en begäran om prövningstillstånd. Ny organisation - Ledningsgruppen har arbetat fram ett förslag till ny organisation inom vård och omsorg. Förslaget innebär bland annat att det blir en avdelningschef för LSS (rekrytering pågår), en avdelningschef för särskilt boende (Lena Lorenz) och en för ordinärt boende och HSR -hälso-och sjukvård och rehab- (Marie van Geffen Blomberg). 12

13 2(2) Översyn av larmen på Edshult Sektorn ser över vilken typ av larm som ska finnas på Edshult och som är anpassat för aktuell målgrupp. Det larmsystem som idag finns fungerar inte till belåtenhet. Studiebesök ska göras i Sandviken, där de nyligen fått nytt larmsystem inom särskilt boende. Separat upphandling kommer därefter att göras. Ny enhetschef LSS Jessika Eriksson, som nu arbetar som LSShandläggare har fått tjänst som enhetschef inom LSS. Förändringar inom HSR (hälso- och sjukvård samt rehab) Enheten har haft två tjänster för mycket enligt budget. Anpassningar har kunnat göras utifrån att personal har slutat. Nytt schema gäller från och med vecka 22. Enheten har också arbetat med förändrat arbetssätt. Besök inom vård och omsorgs verksamhet Utskottet är välkommen att besöka de olika verksamheterna inom vård och omsorg. Ta kontakt med Lena Lorenz eller Agneta Ivåker för överenskommelse. Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 13

14 1(1) 44 Dnr 2015/867 Rapporter Rapport från gårdsrådsmöten Margareta Jobs, Edshults gårdsråd: Aktivitetsombud är tillsatta för varje våningsplan. De aktiviteter som anordnas är bland annat sång och musik, bingo, naturrutan, läskraft, café, filmkväll, italiensk afton, nationaldagsfirande, aktiviteter för män, gymnastik etc. När det gäller måltiderna framförs synpunkter både från chefer, boende och anhöriga att det ofta serveras söta krämer. Som dricka finns det endast söt saft och vatten att välja på. Lättöl borde finnas som ett alternativ. För att underlätta för de boende att komma ut på gemensamma aktiviteter, vore det önskvärt att det fanns tillgång till en mindre buss. Rune Bröms, Limsjögårdens gårdsråd: De boende önskar delta i fikat på Brandmannen på tisdagar. Det är dock inte lätt att uppfylla detta önskemål med tanke på transporten dit. Att få färdtjänst beviljat är inte en självklarhet. Mer underhållning och aktiviteter på boendet efterlyses, bland annat filmvisning av gamla filmer. När det gäller maten är upplevelsen att den blivit bättre. Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlingarna. Till handlingarna 14

15 1(1) 45 Dnr 2015/364 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden enligt följande Enhetschef Maria Bergström, lista nr 2/2015 Enhetschef Annika Nordin, lista nr 5-6/2015 Enhetschef Torbjörn Lund, nr 12-28/2015 Enhetschef Charlotte Mattsson, lista nr 1/2015 Enhetschef Lisskulla Kiltäpp, lista nr 4/2015 Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 4/2015 Enhetschef Betty Ann Eriksson, lista nr 4/2015 Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 4/2015 Enhetschef Katja Vestling (Patricia Gustafsson) lista nr 3-4/2015 Enhetschef Adrienne Domeij, lista nr 3/2015 Beslut 1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för godkännande. Kommunstyrelsen 15

16 1(1) 46 Dnr 2015/363 Information om Björkbacken Enhetschef Adrienne Domeij informerar om Björkbacken. Utskottets beslut 1. Lägga informationen till handlignarna. Till handlingarna 16

Dagny Martinsson (C) ersätter Siv Gärtner (S)

Dagny Martinsson (C) ersätter Siv Gärtner (S) 1(2) Plats och tid Solhems särskilda boende, sammanträdesrum kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Peter

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Pleinsalen, kl 9.00-10.35 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Peter Brask (S) 2:e vice ordförande

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Peter Brask (S) 2:e vice ordförande Plats och tid Edshults särskilda boende, Samlingssalen 9.00-11.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Peter Brask (S) 2:e vice ordförande Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Hagagatan 8, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-11.15 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande 1(2) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, kl 9.00-11.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Margareta Jobs

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, kl 9.00-10.40 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Läs mer

Dagny Martinsson (C) ers: Karin Lundström (BP)

Dagny Martinsson (C) ers: Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid S:t Persgården, kl. 13:00 15:00 ande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Siv Mattes Gärtner (S) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Kerstin Marits (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-09.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.15 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e

Läs mer

Tjänstemän Ulrika Gärdsback, sektorschef för vård och omsorg Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare Andreas Staberg, verksamhetsekonom

Tjänstemän Ulrika Gärdsback, sektorschef för vård och omsorg Yvonne Thorell, verksamhetsutvecklare Andreas Staberg, verksamhetsekonom 1(2) Plats och tid Konferensrum Insjön, kommunhuset kl. 13.00 14.35 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Siv Gärtner (S) Lars-Erik Jansson (S) Kerstin Marits (M) Karin Lundström (BP)

Läs mer

Dagny Martinsson (C) ers: Rune Bröms (C)

Dagny Martinsson (C) ers: Rune Bröms (C) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-9.45 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) 2:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S)

Läs mer

Margareta Jobs (KD) ers: Kerstin Marits (M) Dagny Martinsson (C) ers: Siv Gärtner (S)

Margareta Jobs (KD) ers: Kerstin Marits (M) Dagny Martinsson (C) ers: Siv Gärtner (S) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.10 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Tjänstgörande ersättare Margareta Jobs (KD) ers:

Läs mer

Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M)

Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S) Siv Gärtner (S) 2:e

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, kl 9.00-10.20 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Karin Lundström (BP)

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-11.10 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Rune Bröms (C) Karin Lundström (BP) Lars-Erik Jansson (S) 36-38

Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Rune Bröms (C) Karin Lundström (BP) Lars-Erik Jansson (S) 36-38 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-10.50 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Rune Bröms (C) Karin Lundström (BP) Lars-Erik Jansson (S) 36-38 Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M)

Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen 13:00 14:30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Siv Mattes Gärtner (S) Rune Bröms (C) Lars-Erik Jansson (S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg ANSLAG/BEVIS Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg ANSLAG/BEVIS Administrativ service 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13:00 15:20 ande Ledamöter Kenneth Dahlström (C), ordförande Kerstin Marits (M), 1:e vice ordförande Ingrid Rönnblad (S), 2:e vice ordförande Ewa Fogelström

Läs mer

Beth Holzmann (S), ersätter Rune Bröms (C) Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M)

Beth Holzmann (S), ersätter Rune Bröms (C) Margareta Jobs (KD) ersätter Kerstin Marits (M) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C), ordförande Per Wiman (KD) Siv Gärtner (S) Lars-Erik Jansson(S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Tibble särskilda boende, kl 9.00-10.30 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) del av 19 samt beslut, 20-26

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) del av 19 samt beslut, 20-26 1(2) Plats och tid Lindbergska huset Fiskgatan 3 LSS, 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) del av 19 samt

Läs mer

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) 1-13 (deltar ej vid beslutet 13) Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP)

Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) 1-13 (deltar ej vid beslutet 13) Siv Gärtner (S) Karin Lundström (BP) 1(2) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-11.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) 1-13 (deltar ej vid beslutet 13) Siv Gärtner (S) Karin Lundström

Läs mer

Beth Holzmann (S) ersätter Lars-Erik Jansson (S)

Beth Holzmann (S) ersätter Lars-Erik Jansson (S) 1(2) Plats och tid Kommunhuset Plenisalen, kl. 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Per Wiman (KD) Siv Mattes Gärtner (S) Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Karin Lundström (BP) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utskottet för vård och omsorg Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-11.40 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Rune Bröms (C) Kerstin Marits (M) Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Peter Brask (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Utskottet för vård och omsorg

Utskottet för vård och omsorg 1(2) Plats och tid Limsjögårdens särskilda boende, 13:00-15:35 ande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) Kerstin Marits (M) Ingrid Rönnblad (S) Ewa Fogelström (C) Tjänstgörande ersättare Margareta Jobs (KD)

Läs mer

Eva Jonasson (FP) för Anna-Maria Hallberg (C) Inga-Lill Öhman (M) för Kerstin Marits (M)

Eva Jonasson (FP) för Anna-Maria Hallberg (C) Inga-Lill Öhman (M) för Kerstin Marits (M) 1(1) Plats och tid Hagagatan 8, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C), ordförande Per Wiman (KD), 1:e vice ordförande Liv Lunde-Andersson (S), 2:e vice ordförande Ewa Lysén Hedvall

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (14) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.45 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Tjänstgörande ersättare Lars-Bertil

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 7 februari 2017 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg

Läs mer

Fredrik Berlin, enhetschef Viktoria Cadle, enhetschef Marita Gustafsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare. Marita Gustafsson.

Fredrik Berlin, enhetschef Viktoria Cadle, enhetschef Marita Gustafsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare. Marita Gustafsson. Sida 1(13) Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214, klockan 17.30 18.10. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Högfeldt (MP), ordförande

Läs mer

Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Nils Nilsson (C) Rolf Malmberg (S), 70-72, 74-80

Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Nils Nilsson (C) Rolf Malmberg (S), 70-72, 74-80 1 (13) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare, Almliden, Blosset Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) 70-73 Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) 72-80 Margit Johansson

Läs mer

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD)

Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, 08.30 11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S)

Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S) 1 (9) Plats och tid Blosset, måndagen den 8 oktober 2018 kl 13:30-14:55 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Bert Roos (S) Irena Alm (S) Stig-Arne Svalö (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gemensam nämnd inom socialtjänst i Leksand- Rättvik

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Gemensam nämnd inom socialtjänst i Leksand- Rättvik 1(9) Plats och tid, Hedslund, Insikten, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén, m, ordförande, Anki Dåderman, s, Yvonne Junell, c, Kenneth Dahlström, c, vice ordförande, Leksand Margareta Jobs,

Läs mer

Tjänstemän Per Andersson, verksamhetsekonom Carin Fredlin, sektorchef Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 37-42

Tjänstemän Per Andersson, verksamhetsekonom Carin Fredlin, sektorchef Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 37-42 1(2) Plats och tid Plenisalen, 08:30-11.10 Beslutande Ledamöter Tintin Löfdahl (KD) Sebastian Larsson (M) Lars Halvarsson (S) David Edin (BP) Karin Qvicker (C) Birgitta Pettersson (C) Ros-Marie Svanborg

Läs mer

Arvo Hellman (S), Ordförande

Arvo Hellman (S), Ordförande 1 (17) Plats och tid Gruesalen, tisdagen den 21 mars 2017 kl 13:30:15:30 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Irena Alm (S) Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Nils Nilsson (C) Margit Johansson (M),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Dagcentralen Byavången, den, kl. 08.30-09.35 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering 15.05-15.15 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Linda

Läs mer

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ

Janne Jansson. Helena Andersson. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1. Beslutande organ Sida 1 ande organ Plats och tid Hovden, Stadshuset tisdag den 13 september 2016 kl 08:30-10:05 ande Övriga deltagare Justerare Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande Leif Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Jävsnämnden ANSLAG/BEVIS. Jävsnämnden Administrativ service. Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Jävsnämnden ANSLAG/BEVIS. Jävsnämnden Administrativ service. Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30 1(2) Plats och tid Rum Insjön, 09:00-09:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S) Bertil Andersson (C) Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare Lena Ihlar (V) ers: Axel Agnas Britts (S)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet Nr 5 Socialnämnden 2015-05-26 1(13) Tid och plats Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Eva Larsson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Träffpunkt Strand, Skeppargatan 15, kl. 12.00 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Ängslyckan äldreboende, Västergatan 33 i Teckomatorp, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Ängslyckan äldreboende, Västergatan 33 i Teckomatorp, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Ängslyckan äldreboende, Västergatan 33 i Teckomatorp, kl. 13.30-15.10 Ajournering: kl. 14.10-14.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Birgitta Pettersson (C), tjänstgörande ersättare för Pelle Lindsjö (C) Elina Olsen-Huokko (KD), tjänstgörande ersättare för David Edin (ByP)

Birgitta Pettersson (C), tjänstgörande ersättare för Pelle Lindsjö (C) Elina Olsen-Huokko (KD), tjänstgörande ersättare för David Edin (ByP) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön i kommunhuset, klockan 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), ordförande Lotten Kluck (FP), 1 vice ordförande Lars Halvarsson (S), 2 vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 oktober 2017 kl 13:30-15:30 Beslutande

Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 oktober 2017 kl 13:30-15:30 Beslutande 1 (15) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 oktober 2017 kl 13:30-15:30 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(14) Plats och tid Naverlönnsalen, torsdagen den 14 februari 2019 kl 18:30-20:50 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Se närvarolista sidan 2 ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Administrativ service 1(4) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, kl. 16:00-16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00 Underskrifter

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S) 1(10) Plats och tid Blosset, kl. 13.00 16.00 Beslutande Ledamöter Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S) Nils Nilsson (C) Maria Berglund (KD) Sten-Göran Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskott för Vård och omsorg n 1 av 24 Plats och tid Hagatan 8 kl 8.00-9.20 ande Enligt närvarolista Justerande Birgit Bååth Justeringens plats och tid Administrativ service 2013-02-28 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet.

Socialnämnden (10) Melleruds kommunkontor senast den 16 januari 2015, klockan samt 8 justeras omedelbart vid sammanträdet. Socialnämnden 2015-01-12 1(10) Tid och plats Måndadagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 11.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Christina Andersson (C) Karin Nodin (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag, kl. 08.15 13.45 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) Stig Svensson (KD) Marie Lindh Eriksson (C) Inga Ericsson (S) Närvarande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 08.30-10.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. 22-25 Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD) Anneli

Läs mer

Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S)

Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) 1 (16) Plats och tid Blosset, torsdagen den 17 november 2016 kl 13:00-15.15 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Gull-Britt

Läs mer

Anette Forsblom, socialchef Johan Brodin, ekonom Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström

Anette Forsblom, socialchef Johan Brodin, ekonom Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Emma Madueme (S) ersättare för Carina Nordqvist (S) Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén

Läs mer

Tjänstemän John Arrias, rektor Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 18-23

Tjänstemän John Arrias, rektor Anna-Carin Ingels, sekreterare. Underskrifter Paragrafer 18-23 1(2) Plats och tid Korstäppans herrgård, 13:30 14:45 ande Ledamöter Joanna Stridh (C) ordf. Tintin Löfdahl (KD) vice ordf. Birgitta Pettersson (C) Lars Halvarsson (S) Barbro Aastrup (S) Jesper Pellgaard

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Stefan Pettersson (M) Ingrid

Läs mer

Arvo Hellman (S), Ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S)

Arvo Hellman (S), Ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 15 februari 2018 kl 13:30 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S)

Läs mer

Urban Sundström, t.f. socialchef Johan Brodin, ekonom 39 Christina Strandell, väntjänsten Edsbyn 42 Maria Hedström, sekreterare

Urban Sundström, t.f. socialchef Johan Brodin, ekonom 39 Christina Strandell, väntjänsten Edsbyn 42 Maria Hedström, sekreterare 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden, 13:00 14:30 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Ann-Katrin

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom 48 Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström

Marita Lindsmyr, socialchef Johan Brodin, ekonom 48 Maria Hedström, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

Caroline Engström. Sten Fransson. Per-Olov Ålander

Caroline Engström. Sten Fransson. Per-Olov Ålander Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Scandic Hotell, kl. 13.00 17.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander (C),

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik

Lena Fröyen, förvaltningschef, Rättvik Birgit Löf, sekreterare, Rättvik 1(2) Plats och tid Hedslund, Insikten, 09:00-09.45 Beslutande Annette Riesbeck, c, ordförande, Kenneth Dahlström, c, vice ordförande, Leksand Anki Dåderman, s, Margareta Jobs, kd, Leksand Eva Jonasson,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30 14.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Anna Berg von Linde (M), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3 Onsdagen den 3 maj 2017 klockan 13:00-16:50 ande Linda Åshamre (S) Ordförande Gun-Marie Daun (KD) Vice ordförande Glenn Ljunggren (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström (SD) Anneli Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Bruket, vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ove Dröscher (S), ordförande Margareta Krakowski (L),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för omsorg

Kommunstyrelsens utskott för omsorg 1(14) Kommunstyrelsens utskott för omsorg Plats och tid: Koppången, Lillågatan 2 A, 2018-02-14 kl. 13:00 15:30 Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande Hans Sternbro (S), vice ordförande Håkan Yngström

Läs mer

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C)

Anita Wallin (MP) Lena Westling (C) Monica Hansson (C) 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Deisy Hellsén (C) Anne

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.30 Beslutande Övriga närvarande Tony Nilsson, Ordförande (MP) Daniel Markstedt (S) Ulla-Britt Svensson (S) Lena Svensson (S) Thord Andersson (C) Anneli

Läs mer

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef Sofie Eén, sekreterare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Mus-Olle, tisdagen den, klockan 8.15-12.40 Beslutande Ledamöter Andreas Karlsson, C, ordförande Elisabeth Svensson, M, 1:e vice ordförande Annika Hansson, S, 2:e vice ordförande

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Johnny Sködt (SD) Nils Nilsson (C)

Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Johnny Sködt (SD) Nils Nilsson (C) 1 (11) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv 13.00 15.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm

Läs mer

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén

Eva Wörlén, sekreterare Susanne Edberg, administratör Övriga, se resp. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 142 Eva Wörlén Allmänna ärenden 5 november 2013 Plats och tid Socialförvaltningen IFO, tisdag den 5 november 2013, kl 08.15 08.45 1(5) Beslutande Ledamöter Cristine Persson, C, ordförande Elisabeth Svensson, M Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik, måndag kl. 08.15-12.00 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) ordförande Bertil Eklund (NB) Inga Eriksson (S) Anna Nilsson (M) Rune Hallgren(C) Närvarande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S)

Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund (M) Leif Johansson (S) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, tisdagen den 30 augusti 2016 kl 08:30-11:45 Beslutande Jan Hallström (L), ordförande Janne Jansson (S), vice ordförande May-Brith Jansson (C) Björn Fagerlund

Läs mer

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David Edin (ByP)

Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David Edin (ByP) 1(1) Plats och tid Plenisalen, kommunhuset, 08:30 11.15 Beslutande Ledamöter Sakarias Winberg, (KD) ordförande Pelle Lindsjö (C) Birgitta Björndahl (M) Thomas Gudmundsson (KD) Lars Halvarsson (S) David

Läs mer

Eva Nilsson, verksamhetschef VOO Sandra Nätt, verksamhetsutvecklare, 1 Marita Taserud, avdelningschef hemvården, 1 Anneli Karlsson, sekreterare

Eva Nilsson, verksamhetschef VOO Sandra Nätt, verksamhetsutvecklare, 1 Marita Taserud, avdelningschef hemvården, 1 Anneli Karlsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård, ordförande (S) Jonas Ås, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid: Tekniska kontoret, onsdagen den 20 februari 2013, kl

Socialnämnden (12) Plats och tid: Tekniska kontoret, onsdagen den 20 februari 2013, kl Socialnämnden 2013-02-20 1 (12) Plats och tid: Tekniska kontoret, onsdagen den 20 februari 2013, kl 13.00 14.30 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Bernt Westerhagen (c), ersättare för Anne-Marie

Läs mer