Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning planeras för ett säkrare samhälle"

Transkript

1 Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan , Dnr

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj... 3 Inriktning av forskning... 4 Utlysningar Utlysningar Utlysningar Utlysningar Övriga förslag till teman för utlysningar... 7 Partners och samarbeten... 8 Nationellt... 8 Internationellt... 8 Nyttiggörande av forskning

3 Inledning MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Förändrade möjligheter och utmaningar kräver ny kunskap, förbättrad förmåga och forskning. Forskningen kan hjälpa oss att formulera frågor idag och att upptäcka kunskapsbehov inför morgondagen. Relevant forskningsbaserad kunskap ökar våra möjligheter att klara framtida utmaningar. Därför inriktar och finansierar MSB forskning inom området samhällsskydd och beredskap. I MSB:s forskningsstrategi, Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar, beskrivs MSB:s roll som forskningsfinansiär. Där beskrivs också det fält inom vilket MSB vill stimulera till kunskapsutveckling samt hur myndigheten arbetar med forskningsfrågor. Denna forskningsplan är ett komplement till MSB:s forskningsstrategi. I planen preciseras MSB:s forskningssatsningar under de närmaste åren. De satsningar som gäller år 2014 och 2015 är fastställda. Från år 2016 och framåt är satsningarna mer preliminära. MSB avser att varje år producera en uppdaterad forskningsplan. Inför den årliga revideringen av planen kommer forskningsbehov att begäras in för en förnyad analys av vilka satsningar som är prioriterade. När det gäller forskningsutlysningar är ambitionen hos MSB att varje år öppna dessa samlat i en omgång tidigt under våren, och en under tidig höst. Denna forskningsplan finns publicerad på Där finns också MSB:s forskningsstrategi och information om pågående och kommande forskningsutlysningar. Forskningsplanen har tagits fram av MSB:s forskningsenhet under hösten 2014 och beslutades samt publicerades Vägen till en forskningsplan Forskningsplanen har utarbetats vid forskningsenheten efter beredning inom MSB och yttrande från MSB:s vetenskapliga råd. Forskningsplanen bygger på en mängd underlag. De viktigaste är: MSB:s forskningsstrategi Övergripande inriktning för området Samhällsskydd och beredskap Beskrivningar av kunskapsläge och behov inom MSB:s fem forskningsområden. I dessa beskrivningar har hänsyn tagits till inriktningar inom MSB:s sakområden, såsom strategier och handlingsplaner Nuläge och framtid avseende nationella och internationella forskningssamarbeten Synpunkter från myndighetens avdelningar MSB:s forskningsfält och portfölj MSB:s medel för forskningsfinansiering uppgår normalt till cirka 115 miljoner kronor per år. Forskningsmedlen fördelar sig i nuläget på cirka 80 satsningar av olika omfattning och karaktär. Bland forskningssatsningarna ingår både nationella och internationella samarbeten. 3

4 På senare år har MSB gått mot större och tematiskt mer sammanhållna forskningssatsningar. Det är en inriktning som myndigheten planerar att fortsätta med. Pågående forskningssatsningar har kategoriserats utifrån de fem forskningsområden som presenteras i MSB:s forskningsstrategi: Individens och allmänhetens säkerhet Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen Kontinuitet och resiliens i samhället Stärkt krisberedskap och civilt försvar Informationssäkerhet Inriktning av forskning Detta avsnitt beskriver de viktigaste inriktningarna för MSB:s forskningssatsningar under åren Dessutom presenteras ytterligare ett antal teman som identifierats och som bedöms vara tänkbara kommande forskningsutlysningar. Förutsatt att det inte sker några större förändringar i planeringsförutsättningarna, ligger inriktningen för åren fast. För 2016 och framåt är förslagen mer preliminära och kan bli föremål för justeringar och omprioriteringar. Utlysningar Tabellen nedan visar de forskningssatsningar som MSB kommer att genomföra Samtliga utlysningar ska föregås av studier och analyser kring mer specifikt innehåll och frågeställningar Satsning Utlysning Projektstart Forskningsområde Postdoktoralt stöd hösten 2014 jan 15 Ospecificerat Stärkt förmåga hos räddningstjänstpersonal hösten 2014 jan 15 Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen Industriella informations- och styrsystem hösten 2014 jan 15 Informationssäkerhet 2015 Satsning Utlysning Projektstart Skydd av samhällsviktig verksamhet våren 2015 aug 15 Kontinuitet och resiliens i samhället Prognoser och förvarning för solstormar våren 2015 jan 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Klimatanpassning och naturolyckor våren 2015 aug 15 Kontinuitet och resiliens i samhället Postdoktoralt stöd våren 2015 jan 16 Generell inriktning Planeringsmedel EU löpande Generell inriktning Överbryggande av forskning för praktisk tillämpning hösten 2015 jan 16 Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen Cyberfysiska system hösten 2015 jan 16 Informationssäkerhet Antagonism och social oro hösten 2015 jan 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Resilienta betalningssystem hösten 2015 jan 16 Berör flera forskningsområden 2016 Satsning Utlysning Projektstart Höjd beredskap och civilt försvar våren 2016 aug 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Tvärsektoriella övningar våren 2016 aug 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Kriskommunikation våren 2016 aug 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Postdoktoralt stöd våren 2016 jan 17 Generell inriktning Planeringsmedel EU Löpande Generell inriktning Resiliens för långsiktig hållbarhet hösten 2016 jan 17 Kontinuitet och resiliens i samhället RSA för informationstekniska system hösten 2016 jan 17 Informationssäkerhet Olyckor hem- och fritidsarenan hösten 2016 jan 17 Individens och allmänhetens säkerhet 4

5 Utlysningar 2014 Följande utlysningar är beslutade för hösten 2014: Postdoktoralt stöd Postdoktoralt stöd är ett sätt för MSB att stödja nydisputerade forskares akademiska utveckling inom MSB:s intresse- och ansvarsområden. Stärkt förmåga för räddningstjänstpersonal Forskningssatsningen avser en utlysning riktad mot räddningstjänstpersonal och förmåga vid insats. Räddningstjänst är en av MSB särskilt prioriterade frågor och ett område under stark förändring och krav på utveckling. Teknik, metod och organisation är aspekter som bör prövas. Industriella informations- och styrsystem Satsningen omfattar industriella informations- och styrsystem och har koppling till samhällsviktiga funktioner som är beroende av hög säkerhet i sin kritiska infrastruktur. Satsningen är väl förankrad både inom MSB och med externa aktörer där vissa avser att gå in med medfinansiering. Utlysningar 2015 Skydd av samhällsviktig verksamhet Utlysningen är brett förankrad, och behoven påvisade bland annat i den fastställda handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. De mer konkreta frågeställningarna i satsningen är under utformande. Prognoser och förvarning för solstormar Extrema solstormar kan utgöra ett allvarligt hot mot samhällets säkerhet. Det finns fortfarande ett behov av utveckling kring prognoser för varning samt analys av de risker som rymdväder innebär. MSB:s kommande forskningssatsning inom området ska tydligt kopplas till SMHI:s nya föreslagna operativa roll för övervakning och varning. Klimatanpassning och naturolyckor Efter en period med kunskapsuppbyggnad i form av enstaka projekt och mindre satsningar finns anledning att göra ett omtag på området naturhändelser och klimatanpassning. Bedömningen är att en utlysning av medel bör ske för att skapa en sammanhållen kunskapsutveckling inom klimatanpassningsområdet. Postdoktoralt stöd Postdoktoralt stöd är ett sätt för MSB att stödja nydisputerade forskares akademiska utveckling inom MSB:s intresse- och ansvarsområden. Planeringsmedel EU Stimulansmedel för att underlätta för svenska forskare att söka medel inom Horisont Överbryggande av forskning för praktisk tillämpning Överbryggande av forskningsresultat till konkret nytta och stärkt förmåga för att möta behov hos aktörerna är en prioriterad fråga för MSB. En sådan aktivitet är att samverka kring forskning, utveckling och innovation med till exempel universitet och högskolor, näringsliv och andra myndigheter. I syfte att åstadkomma detta har MSB sedan länge ett samarbete med Lindholmen Security Arena. MSB kommer i en ny forskningssatsning att fortsätta att arbeta med denna fråga. Som ett led i det är MSB är en av parterna i en ansökan kring säkerhet inom ramen för Vinnovas satsning på strategiska innovationsområden. Om denna ansökan går igenom under 2015 kommer detta samarbete att vara prioriterat och vara en del av satsningen. 5

6 Cyberfysiska system Att bygga in it-relaterade funktioner i produkter och tjänster och göra dem åtkomliga via Internet, så kallade inbyggda system, kommer bli allt vanligare och kommer även att omfatta fler säkerhetskritiska system och funktioner. Inbyggda system benämns tillsammans med industriella informations- och styrsystem som cyberfysiska system. Det finns brister i kunskapen om risker och sårbarheter i dessa system som till exempel kring elektromagnetiska störningar. Dessutom är området i ständig förändring. I syfte att peka på de mest prioriterade kunskapsluckorna inför en kommande utlysning ska en fullständig kunskapsöversikt över frågeområdet göras. Antagonism och social oro MSB finansierar ett miljöstöd till CATS (Centrum för assymmetriska hot- och terrorismstudier) vid Försvarshögskolan för kunskapsutveckling kring hantering och förebyggande av terrorism. Behovet och efterfrågan av stöd i dessa frågor är fortsatt relevant. MSB ser ett behov av att bredda frågan till att omfatta angrepp på det som på olika sätt kan hota samhället, oavsett motiv och bakomliggande omständigheter. Resilienta betalningssystem Resilienta betalningssystem är en fråga med stor aktualitet vilken man dessutom kan närma sig ur en rad olika perspektiv. MSB planerar en forskningssatsning med flera olika ingångar med betydelse för samhällskydd och beredskap. Exempel på ingångar kan vara: det kontantlösa samhället, nya betalningsformer och resilienta betalningssystem för utsatta grupper. Utlysningen kommer att förutsätta en bred samverkan mellan olika enheter på myndigheten. Utlysningar 2016 Höjd beredskap och civilt försvar Förutsättningar och mål för frågor som rör höjd beredskap och civilt försvar är under förändring. Det pågår studier inom området som även täcker inventering av behov av ny kunskap och forskning. MSB:s bedömning är att dessa studier kommer att indikera behov av en forskningssatsning. Tvärsektoriella övningar Tvärsektoriella övningar inom krishantering är aktiviteter med stor potential att stärka samhällets förmåga. En forskningssatsning på övningsområdet bedöms kunna ge konkret nytta i praktiken för planering, genomförande och utvärdering av övningar. En forskningssatsning inom området kan till exempel innebära aspekter av systematiskt lärande samt metoder/indikatorer för att mäta krisberedskapsförmåga. Kriskommunikation Frågan om kommunikation vid och inför kriser är ett välkänt komplex som ständigt förändras, både vad gäller utmaningar och möjligheter. Kriskommunikation avser i det här sammanhanget kommunikation mellan myndigheter och till allmänheten. Även här är en utlysning väl motiverad och bör kunna ge konkreta förslag och insikter som stärker förmågan. Postdoktoralt stöd Postdoktoralt stöd är ett sätt för MSB att stödja nydisputerade forskares akademiska utveckling inom MSB:s intresse- och ansvarsområden. 6

7 Planeringsmedel EU Stimulansmedel för att underlätta för svenska forskare att söka medel inom Horisont Resiliens för långsiktig hållbarhet De komplexa frågorna kring hur man skapar samhällelig resiliens och kontinuitet är troligen en av de viktiga framtidsfrågorna. En utlysning ska föregås av en tydligare beskrivning och avgränsning av området samt en kartläggning av forskningsbehov. RSA för informationstekniska system Under en tid har framtagning av generell kunskap om risk- och sårbarhetsanalys finansierats av MSB genom bland annat ett ramforskningsprogram, vid Lunds tekniska högskola (PRIVAD). Med anledning av IT-systemens betydelse för funktionaliteten i till exempel samhällsviktig verksamhet är det MSB:s bedömning att en specificering av risk- och sårbarhetsanalys för informationstekniska system, inte minst som beslutsstöd, är motiverad. Olyckor hem- och fritidsarenan Det är styrkt att behovet av ny kunskap kring olyckor inom hem- och fritidsarenan kommer att vara stort även i fortsättningen. Statistiken visar att olyckstalen och kostnaderna fortsätter ligga på höga nivåer vilket i sin tur visar på vikten av att vidta förebyggande åtgärder. Satsningen ska bygga vidare på tidigare satsningar och forskningsresultat. Övriga förslag till teman för utlysningar Förutom de utlysningar som planerats in för 2014 till 2016 har ett antal andra intressanta teman framkommit i arbetet med forskningsplanen. Dessa är i behov av ytterligare prövning och utveckling vilket ska ske i dialog med berörda enheter inom MSB och andra intressenter. Inom forskningsområdet Individens och allmänhetens säkerhet föreslås en forskningssatsning kring blåljusmyndigheternas suicidförebyggande arbete. En iakttagelse är att antalet förgiftningar ökar snabbt och det finns därför ett behov av kunskapsutveckling kring förebyggande åtgärder inom detta område. Området farliga ämnen genomgår för närvarande en grundlig kartläggning av forskningsläge och kunskapsluckor. Resultatet av kartläggningen kommer sannolikt att kunna ligga till grund för en framtida utlysning inom området. Ett frågeområde som lyfts både inom Horisont 2020 och inom Nordforsk-samarbetet rör skydd och förbättrad motståndskraft i kritisk infrastruktur, försörjningskedjor och transportsätt. Området kan sannolikt bli föremål för en forskningsutlysning. Inom forskningsområdet Stärkt krisberedskap och civilt försvar ryms frågor om resursprioritering vilket är ett forskningsområde som bedöms vara eftersatt och som på sikt kan bli föremål för en egen forskningssatsning. Ett annat förslag som sorterar under samma forskningsområde och som bedöms vara intressant handlar om ledning och samverkan ur ett genusperspektiv. MSB:s forskning inom informationssäkerhetsområdet ska under de närmaste åren byggas upp. MSB ser tre huvudspår i forskningsområdet. Det första rör organisatoriska aspekter. Dit räknas till exempel frågor om säkerhetskultur. Det andra spåret, Säkerhet i e-samhället, står för ett större systemperspektiv. Dit kan bland annat räknas frågor om Molnet, Big Data och integritetsaspekter. Det sista spåret rör mer tekniska aspekter av informationssäkerhetsområdet. Till det räknas bland annat utvecklings- och metodfrågor, arkitektur, algoritmer samt passiv säkerhetsgranskning. 7

8 Tidig förvarning är ett koncept som kan vara aktuellt för samtligamsb:s forskningsområden. Frågeområdet kräver dock en närmare beskrivning samt genomlysning av både forskningsläge och behov. Sveriges förmåga att förebygga och hantera samhällets olyckor och kriser beror på vår förmåga att interagera och samverka med såväl nationella och internationella aktörer som med andra länder. En utlysning på detta tema kan beröra hur väl vi lyckas inkludera näringslivsaktörer för att stärka vår förmåga eller Sveriges samspel inom EU och FN. Partners och samarbeten Nationella och internationella partnerskap och samarbeten på forskningsområdet är en viktig framgångsfaktor. Då samverkan och samarbeten till sin natur är resurskrävande är det viktigt med noggranna prioriteringar bland möjliga samverkanspartner och samarbeten. Bland annat beaktas mervärdet för MSB och för forskningen inom området samt MSB:s möjligheter att påverka inriktning och möjligheterna att ta del av och nyttiggöra forskningsresultat. Nationellt Brandforsk Samarbetet med Brandforsk fyller väl MSB:s kriterier enligt ovan och kompletterar MSB:s forskningsportfölj med i huvudsak kortare och mer direkt implementerbara resultat. Detta samarbete ska fortsätta. Utveckling av forskning för praktisk tillämpning Ett viktigt och strategiskt område för MSB är vidareförädling och utveckling av forskningsresultat från MSB-finansierad forskning. Inom detta område ska en satsning definieras och etableras under 2015, läs mer under avsnittet utlysningar. Internationellt Nordforsk Samverkan med de nordiska länderna är prioriterad och det pågående samarbetet inom Nordforsk kring Centres of Excellence inom samhällssäkerhet kommer fortsätta och utvecklas från MSB:s sida. Horisont 2020 Forskningsmedlen inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020 är en stor och viktig möjlighet för Sverige att få tillgång till och påverka kunskapsutveckling inom samhällsutmaningen säkra samhällen. MSB kommer fortsättningsvis att delta i och förstärka sitt engagemang för att få ett ännu större svenskt deltagande och inflytande. En del i detta sker genom att utöka medlen för EU-planeringsbidrag som ska uppmuntra ansökningar med svenskt deltagande inom Horisont USA Samarbetet med DHS (Department of Homeland Security) och det nationella uppdraget för utbyten kopplat till forsknings- och utvecklingsprojekt samt informationsutbyten ska fortsätta med samma omfattning. Arbetet inriktas och styrs mer konkret av en vid MSB framtagen och beslutad handlingsplan, med prioriterade områden och projekt. 8

9 Kanada I augusti 2014 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Sverige och Kanada om utbyte kring erfarenheter och samarbete inom forskning och utveckling inom samhällsskydd och beredskap. Fokus under 2015 ska vara att etablera och utveckla innehållet i detta avtal. Avtalet nämner bland annat följande samarbetsområden: risk- och förmågebedömningar; erfarenhetsåteföring; kritisk infrastruktur; övning och utbildning. Administrationen av avtalet sker av MSB och i Kanada av DRDC-CSS (Defence Research and Development Canada - Center for Security Studies). Nyttiggörande av forskning Utvecklingsarbetet och ambitionshöjningen för effektiv kommunikation och nyttiggörande av forskning och forskningsresultat ska fortsätta. Följande större kommunikationsaktiviteter ska genomföras under 2015: Smittsamma sjukdomar. Preliminärt våren Kommunikation och samverkan under kriser. Preliminärt våren Genus och räddningstjänst. Preliminärt hösten Förutom detta har några mer långsiktiga utvecklingsarbeten identifierats. Omhändertagandet av forskningsresultat behöver stärkas för att få möjlighet till ett större genomslag och spridning av resultaten till rätt målgrupper. En viktig resurs för att få detta att hända är MSB:s interna projektuppföljare. Kopplat till detta görs också bedömningen att forskningsprojektens kommunikationsplaner kan ta ytterligare steg framåt. Som en del av ambitionen att stärka utbildningsverksamhetens möjligheter att följa den forskningsbaserade kunskapsutvecklingen föreslås ett samarbete mellan forskningsenheten och MSB:s utbildningsverksamhet. 9

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara beskrivande och kortfattat (undvik dock

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Regleringsbrevsuppdrag 32

Regleringsbrevsuppdrag 32 samhällsskydd och beredskap 1 (11) Ekonomienheten Sten Jansson 010-240 50 58 sten.jansson@msb.se Regleringsbrevsuppdrag 32 Innovationsupphandling inom MSB samhällsskydd och beredskap 2 (11) Innehållsförteckning

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete föreläsare. Lennart Melin Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelningen för Verksamhetsstöd / Verksamhetsområde Säkerhet Avdelningen för Bakteriologi

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Inriktningsbeslut för 2011

Inriktningsbeslut för 2011 samhällsskydd och beredskap 1 (23) Inriktningsbeslut för 2011 Anslag 2:4 Krisberedskap samhällsskydd och beredskap 2 (23) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Effektivare process

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till.

Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fö r miljö stö d inöm ra ddningsinsatser med fökus pa skadeplatsen Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem

Säkerhet i industriella informations- och styrsystem Säkerhet i industriella informations- och styrsystem Martin Eriksson -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Foto: Scanpix IT-baserade system som styr samhällsviktig verksamhet Industriella informations-och

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet Information för EKO på Södertuna slott den 24 maj 2012 Michael Patrickson Kort om MSB Vi är cirka 850 anställda Vi finns i Karlstad, Kristinehamn,

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

Så hå r ånsö ker du i utlysningen: Prögnöser öch fö rvårning fö r extremå sölstörmår - steg 2

Så hå r ånsö ker du i utlysningen: Prögnöser öch fö rvårning fö r extremå sölstörmår - steg 2 samhällsskydd och beredskap 1 (5) 015-09-14 015-488 Så hå r ånsö ker du i utlysningen: Prögnöser öch fö rvårning fö r extremå sölstörmår - steg Tyvärr fungerar inte MSB:s ansökningswebb så den här gången

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 1 Förord I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi

Läs mer

Säkerhet i tunnlar för energi- och kommunikationsdistribution

Säkerhet i tunnlar för energi- och kommunikationsdistribution Säkerhet i tunnlar för energi- och kommunikationsdistribution Fyra grupper diskuterade aktuella teknikområden med fokus på förhållandena i kabel- och distributionstunnlar. Instruktionen var att grupperna

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och

Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och Riktlinje för informationssäkerhet i Skövde kommun motsvarar Informationssäkerhetspolicy enligt BITS såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver. I dokumentet kommer fortsättningsvis

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system

Utredning av central teknisk lösning för att upptäcka avvikelser och potentiella hot i landstingets nätverk och kritiska IT-system Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Informationssäkerhet SLL IT Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Ankom Stockholms läns landsting 2015-08-

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd

Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Datum Diarienummer 2014-06-26 811-2014-150 Handläggare Elin Swedenborg Förslag till ny hantering av Vetenskapsrådets infrastrukturstöd Bakgrund Vetenskapsrådet har sedan 2008 ett ansvar för forskningsinfrastruktur

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser Risk- och sårbarhetsanalyser Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser Nyheter inom området Jonas Eriksson - MSB Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser MSB har bemyndigats att utfärda föreskrifter

Läs mer

EBITS 2013. Elförsörjningen i Cyberkriget. Långholmen. 13-14 november 2013 EBITS. Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet

EBITS 2013. Elförsörjningen i Cyberkriget. Långholmen. 13-14 november 2013 EBITS. Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet EBITS 2013 Elförsörjningen i Cyberkriget Långholmen 13-14 november 2013 EBITS Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet Program EBITS 13-14 november 2013 Onsdag 13 november (Konferensvärd,

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg

1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Utlysning, Vinnvård Fellows 1 Vinnvård - forskning om förbättring inom vård och omsorg Vården och omsorgen står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning, ny teknik och ökade förväntningar från patienter

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Registrera dig på Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

Varsågoda, färska forskningsresultat! MSB-finansierad forskning 2011

Varsågoda, färska forskningsresultat! MSB-finansierad forskning 2011 Varsågoda, färska forskningsresultat! MSB-finansierad forskning 2011 2 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Varför och hur MSB finansierar forskning... 6 Året som gick 2011... 7 Utlysningar... 7 Spridningsaktiviteter...

Läs mer

Redovisning av ett regeringsuppdrag inför Kontrollstation 2015.

Redovisning av ett regeringsuppdrag inför Kontrollstation 2015. Rörnät och klimat 10 mars 2015 Klimatanpassning hur går vi vidare? Redovisning av ett regeringsuppdrag inför Kontrollstation 2015. Gunn Persson Bakgrund Sverige blir varmare och blötare Ökade risker för

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011

STINT. Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT Hans Pohl, programchef Hanna Begler, programansvarig 15 november 2011 STINT - bakgrund och uppgift Privaträttslig stiftelse inrättad efter beslut i regering och riksdag 1994 Ska internationalisera

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.6 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 151 2013-10-01 2013/320 RIKTLINJER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET Riktlinjer för informationssäkerhet

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden

Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering av satsningen på strategiska J» forskningsområden Regeringsbeslut 11:3 REGERINGEN 2010-09-30 U2010/5685/F Utbildningsdepartementet ISKAPSRÅDETl Vetenskapsrådet Box 1035.INK W. 101 38 Stockholm (pn,.///?/tf ihandl. Uppdrag till Vetenskapsrådet om utvärdering

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Policy för informationssäkerhet

Policy för informationssäkerhet .. - T C Q o,.. e Policy för informationssäkerhet Landstingsdirektörens stab augusti 2015 CJiflt LANDSTINGET BLEKINGE Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Genomförande...

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer