Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskning planeras för ett säkrare samhälle"

Transkript

1 Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan , Dnr

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj... 3 Inriktning av forskning... 4 Utlysningar Utlysningar Utlysningar Utlysningar Övriga förslag till teman för utlysningar... 7 Partners och samarbeten... 8 Nationellt... 8 Internationellt... 8 Nyttiggörande av forskning

3 Inledning MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Förändrade möjligheter och utmaningar kräver ny kunskap, förbättrad förmåga och forskning. Forskningen kan hjälpa oss att formulera frågor idag och att upptäcka kunskapsbehov inför morgondagen. Relevant forskningsbaserad kunskap ökar våra möjligheter att klara framtida utmaningar. Därför inriktar och finansierar MSB forskning inom området samhällsskydd och beredskap. I MSB:s forskningsstrategi, Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar, beskrivs MSB:s roll som forskningsfinansiär. Där beskrivs också det fält inom vilket MSB vill stimulera till kunskapsutveckling samt hur myndigheten arbetar med forskningsfrågor. Denna forskningsplan är ett komplement till MSB:s forskningsstrategi. I planen preciseras MSB:s forskningssatsningar under de närmaste åren. De satsningar som gäller år 2014 och 2015 är fastställda. Från år 2016 och framåt är satsningarna mer preliminära. MSB avser att varje år producera en uppdaterad forskningsplan. Inför den årliga revideringen av planen kommer forskningsbehov att begäras in för en förnyad analys av vilka satsningar som är prioriterade. När det gäller forskningsutlysningar är ambitionen hos MSB att varje år öppna dessa samlat i en omgång tidigt under våren, och en under tidig höst. Denna forskningsplan finns publicerad på Där finns också MSB:s forskningsstrategi och information om pågående och kommande forskningsutlysningar. Forskningsplanen har tagits fram av MSB:s forskningsenhet under hösten 2014 och beslutades samt publicerades Vägen till en forskningsplan Forskningsplanen har utarbetats vid forskningsenheten efter beredning inom MSB och yttrande från MSB:s vetenskapliga råd. Forskningsplanen bygger på en mängd underlag. De viktigaste är: MSB:s forskningsstrategi Övergripande inriktning för området Samhällsskydd och beredskap Beskrivningar av kunskapsläge och behov inom MSB:s fem forskningsområden. I dessa beskrivningar har hänsyn tagits till inriktningar inom MSB:s sakområden, såsom strategier och handlingsplaner Nuläge och framtid avseende nationella och internationella forskningssamarbeten Synpunkter från myndighetens avdelningar MSB:s forskningsfält och portfölj MSB:s medel för forskningsfinansiering uppgår normalt till cirka 115 miljoner kronor per år. Forskningsmedlen fördelar sig i nuläget på cirka 80 satsningar av olika omfattning och karaktär. Bland forskningssatsningarna ingår både nationella och internationella samarbeten. 3

4 På senare år har MSB gått mot större och tematiskt mer sammanhållna forskningssatsningar. Det är en inriktning som myndigheten planerar att fortsätta med. Pågående forskningssatsningar har kategoriserats utifrån de fem forskningsområden som presenteras i MSB:s forskningsstrategi: Individens och allmänhetens säkerhet Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen Kontinuitet och resiliens i samhället Stärkt krisberedskap och civilt försvar Informationssäkerhet Inriktning av forskning Detta avsnitt beskriver de viktigaste inriktningarna för MSB:s forskningssatsningar under åren Dessutom presenteras ytterligare ett antal teman som identifierats och som bedöms vara tänkbara kommande forskningsutlysningar. Förutsatt att det inte sker några större förändringar i planeringsförutsättningarna, ligger inriktningen för åren fast. För 2016 och framåt är förslagen mer preliminära och kan bli föremål för justeringar och omprioriteringar. Utlysningar Tabellen nedan visar de forskningssatsningar som MSB kommer att genomföra Samtliga utlysningar ska föregås av studier och analyser kring mer specifikt innehåll och frågeställningar Satsning Utlysning Projektstart Forskningsområde Postdoktoralt stöd hösten 2014 jan 15 Ospecificerat Stärkt förmåga hos räddningstjänstpersonal hösten 2014 jan 15 Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen Industriella informations- och styrsystem hösten 2014 jan 15 Informationssäkerhet 2015 Satsning Utlysning Projektstart Skydd av samhällsviktig verksamhet våren 2015 aug 15 Kontinuitet och resiliens i samhället Prognoser och förvarning för solstormar våren 2015 jan 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Klimatanpassning och naturolyckor våren 2015 aug 15 Kontinuitet och resiliens i samhället Postdoktoralt stöd våren 2015 jan 16 Generell inriktning Planeringsmedel EU löpande Generell inriktning Överbryggande av forskning för praktisk tillämpning hösten 2015 jan 16 Skydd mot brand, olyckor och farliga ämnen Cyberfysiska system hösten 2015 jan 16 Informationssäkerhet Antagonism och social oro hösten 2015 jan 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Resilienta betalningssystem hösten 2015 jan 16 Berör flera forskningsområden 2016 Satsning Utlysning Projektstart Höjd beredskap och civilt försvar våren 2016 aug 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Tvärsektoriella övningar våren 2016 aug 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Kriskommunikation våren 2016 aug 16 Stärkt krisberedskap och civilt försvar Postdoktoralt stöd våren 2016 jan 17 Generell inriktning Planeringsmedel EU Löpande Generell inriktning Resiliens för långsiktig hållbarhet hösten 2016 jan 17 Kontinuitet och resiliens i samhället RSA för informationstekniska system hösten 2016 jan 17 Informationssäkerhet Olyckor hem- och fritidsarenan hösten 2016 jan 17 Individens och allmänhetens säkerhet 4

5 Utlysningar 2014 Följande utlysningar är beslutade för hösten 2014: Postdoktoralt stöd Postdoktoralt stöd är ett sätt för MSB att stödja nydisputerade forskares akademiska utveckling inom MSB:s intresse- och ansvarsområden. Stärkt förmåga för räddningstjänstpersonal Forskningssatsningen avser en utlysning riktad mot räddningstjänstpersonal och förmåga vid insats. Räddningstjänst är en av MSB särskilt prioriterade frågor och ett område under stark förändring och krav på utveckling. Teknik, metod och organisation är aspekter som bör prövas. Industriella informations- och styrsystem Satsningen omfattar industriella informations- och styrsystem och har koppling till samhällsviktiga funktioner som är beroende av hög säkerhet i sin kritiska infrastruktur. Satsningen är väl förankrad både inom MSB och med externa aktörer där vissa avser att gå in med medfinansiering. Utlysningar 2015 Skydd av samhällsviktig verksamhet Utlysningen är brett förankrad, och behoven påvisade bland annat i den fastställda handlingsplanen för skydd av samhällsviktig verksamhet. De mer konkreta frågeställningarna i satsningen är under utformande. Prognoser och förvarning för solstormar Extrema solstormar kan utgöra ett allvarligt hot mot samhällets säkerhet. Det finns fortfarande ett behov av utveckling kring prognoser för varning samt analys av de risker som rymdväder innebär. MSB:s kommande forskningssatsning inom området ska tydligt kopplas till SMHI:s nya föreslagna operativa roll för övervakning och varning. Klimatanpassning och naturolyckor Efter en period med kunskapsuppbyggnad i form av enstaka projekt och mindre satsningar finns anledning att göra ett omtag på området naturhändelser och klimatanpassning. Bedömningen är att en utlysning av medel bör ske för att skapa en sammanhållen kunskapsutveckling inom klimatanpassningsområdet. Postdoktoralt stöd Postdoktoralt stöd är ett sätt för MSB att stödja nydisputerade forskares akademiska utveckling inom MSB:s intresse- och ansvarsområden. Planeringsmedel EU Stimulansmedel för att underlätta för svenska forskare att söka medel inom Horisont Överbryggande av forskning för praktisk tillämpning Överbryggande av forskningsresultat till konkret nytta och stärkt förmåga för att möta behov hos aktörerna är en prioriterad fråga för MSB. En sådan aktivitet är att samverka kring forskning, utveckling och innovation med till exempel universitet och högskolor, näringsliv och andra myndigheter. I syfte att åstadkomma detta har MSB sedan länge ett samarbete med Lindholmen Security Arena. MSB kommer i en ny forskningssatsning att fortsätta att arbeta med denna fråga. Som ett led i det är MSB är en av parterna i en ansökan kring säkerhet inom ramen för Vinnovas satsning på strategiska innovationsområden. Om denna ansökan går igenom under 2015 kommer detta samarbete att vara prioriterat och vara en del av satsningen. 5

6 Cyberfysiska system Att bygga in it-relaterade funktioner i produkter och tjänster och göra dem åtkomliga via Internet, så kallade inbyggda system, kommer bli allt vanligare och kommer även att omfatta fler säkerhetskritiska system och funktioner. Inbyggda system benämns tillsammans med industriella informations- och styrsystem som cyberfysiska system. Det finns brister i kunskapen om risker och sårbarheter i dessa system som till exempel kring elektromagnetiska störningar. Dessutom är området i ständig förändring. I syfte att peka på de mest prioriterade kunskapsluckorna inför en kommande utlysning ska en fullständig kunskapsöversikt över frågeområdet göras. Antagonism och social oro MSB finansierar ett miljöstöd till CATS (Centrum för assymmetriska hot- och terrorismstudier) vid Försvarshögskolan för kunskapsutveckling kring hantering och förebyggande av terrorism. Behovet och efterfrågan av stöd i dessa frågor är fortsatt relevant. MSB ser ett behov av att bredda frågan till att omfatta angrepp på det som på olika sätt kan hota samhället, oavsett motiv och bakomliggande omständigheter. Resilienta betalningssystem Resilienta betalningssystem är en fråga med stor aktualitet vilken man dessutom kan närma sig ur en rad olika perspektiv. MSB planerar en forskningssatsning med flera olika ingångar med betydelse för samhällskydd och beredskap. Exempel på ingångar kan vara: det kontantlösa samhället, nya betalningsformer och resilienta betalningssystem för utsatta grupper. Utlysningen kommer att förutsätta en bred samverkan mellan olika enheter på myndigheten. Utlysningar 2016 Höjd beredskap och civilt försvar Förutsättningar och mål för frågor som rör höjd beredskap och civilt försvar är under förändring. Det pågår studier inom området som även täcker inventering av behov av ny kunskap och forskning. MSB:s bedömning är att dessa studier kommer att indikera behov av en forskningssatsning. Tvärsektoriella övningar Tvärsektoriella övningar inom krishantering är aktiviteter med stor potential att stärka samhällets förmåga. En forskningssatsning på övningsområdet bedöms kunna ge konkret nytta i praktiken för planering, genomförande och utvärdering av övningar. En forskningssatsning inom området kan till exempel innebära aspekter av systematiskt lärande samt metoder/indikatorer för att mäta krisberedskapsförmåga. Kriskommunikation Frågan om kommunikation vid och inför kriser är ett välkänt komplex som ständigt förändras, både vad gäller utmaningar och möjligheter. Kriskommunikation avser i det här sammanhanget kommunikation mellan myndigheter och till allmänheten. Även här är en utlysning väl motiverad och bör kunna ge konkreta förslag och insikter som stärker förmågan. Postdoktoralt stöd Postdoktoralt stöd är ett sätt för MSB att stödja nydisputerade forskares akademiska utveckling inom MSB:s intresse- och ansvarsområden. 6

7 Planeringsmedel EU Stimulansmedel för att underlätta för svenska forskare att söka medel inom Horisont Resiliens för långsiktig hållbarhet De komplexa frågorna kring hur man skapar samhällelig resiliens och kontinuitet är troligen en av de viktiga framtidsfrågorna. En utlysning ska föregås av en tydligare beskrivning och avgränsning av området samt en kartläggning av forskningsbehov. RSA för informationstekniska system Under en tid har framtagning av generell kunskap om risk- och sårbarhetsanalys finansierats av MSB genom bland annat ett ramforskningsprogram, vid Lunds tekniska högskola (PRIVAD). Med anledning av IT-systemens betydelse för funktionaliteten i till exempel samhällsviktig verksamhet är det MSB:s bedömning att en specificering av risk- och sårbarhetsanalys för informationstekniska system, inte minst som beslutsstöd, är motiverad. Olyckor hem- och fritidsarenan Det är styrkt att behovet av ny kunskap kring olyckor inom hem- och fritidsarenan kommer att vara stort även i fortsättningen. Statistiken visar att olyckstalen och kostnaderna fortsätter ligga på höga nivåer vilket i sin tur visar på vikten av att vidta förebyggande åtgärder. Satsningen ska bygga vidare på tidigare satsningar och forskningsresultat. Övriga förslag till teman för utlysningar Förutom de utlysningar som planerats in för 2014 till 2016 har ett antal andra intressanta teman framkommit i arbetet med forskningsplanen. Dessa är i behov av ytterligare prövning och utveckling vilket ska ske i dialog med berörda enheter inom MSB och andra intressenter. Inom forskningsområdet Individens och allmänhetens säkerhet föreslås en forskningssatsning kring blåljusmyndigheternas suicidförebyggande arbete. En iakttagelse är att antalet förgiftningar ökar snabbt och det finns därför ett behov av kunskapsutveckling kring förebyggande åtgärder inom detta område. Området farliga ämnen genomgår för närvarande en grundlig kartläggning av forskningsläge och kunskapsluckor. Resultatet av kartläggningen kommer sannolikt att kunna ligga till grund för en framtida utlysning inom området. Ett frågeområde som lyfts både inom Horisont 2020 och inom Nordforsk-samarbetet rör skydd och förbättrad motståndskraft i kritisk infrastruktur, försörjningskedjor och transportsätt. Området kan sannolikt bli föremål för en forskningsutlysning. Inom forskningsområdet Stärkt krisberedskap och civilt försvar ryms frågor om resursprioritering vilket är ett forskningsområde som bedöms vara eftersatt och som på sikt kan bli föremål för en egen forskningssatsning. Ett annat förslag som sorterar under samma forskningsområde och som bedöms vara intressant handlar om ledning och samverkan ur ett genusperspektiv. MSB:s forskning inom informationssäkerhetsområdet ska under de närmaste åren byggas upp. MSB ser tre huvudspår i forskningsområdet. Det första rör organisatoriska aspekter. Dit räknas till exempel frågor om säkerhetskultur. Det andra spåret, Säkerhet i e-samhället, står för ett större systemperspektiv. Dit kan bland annat räknas frågor om Molnet, Big Data och integritetsaspekter. Det sista spåret rör mer tekniska aspekter av informationssäkerhetsområdet. Till det räknas bland annat utvecklings- och metodfrågor, arkitektur, algoritmer samt passiv säkerhetsgranskning. 7

8 Tidig förvarning är ett koncept som kan vara aktuellt för samtligamsb:s forskningsområden. Frågeområdet kräver dock en närmare beskrivning samt genomlysning av både forskningsläge och behov. Sveriges förmåga att förebygga och hantera samhällets olyckor och kriser beror på vår förmåga att interagera och samverka med såväl nationella och internationella aktörer som med andra länder. En utlysning på detta tema kan beröra hur väl vi lyckas inkludera näringslivsaktörer för att stärka vår förmåga eller Sveriges samspel inom EU och FN. Partners och samarbeten Nationella och internationella partnerskap och samarbeten på forskningsområdet är en viktig framgångsfaktor. Då samverkan och samarbeten till sin natur är resurskrävande är det viktigt med noggranna prioriteringar bland möjliga samverkanspartner och samarbeten. Bland annat beaktas mervärdet för MSB och för forskningen inom området samt MSB:s möjligheter att påverka inriktning och möjligheterna att ta del av och nyttiggöra forskningsresultat. Nationellt Brandforsk Samarbetet med Brandforsk fyller väl MSB:s kriterier enligt ovan och kompletterar MSB:s forskningsportfölj med i huvudsak kortare och mer direkt implementerbara resultat. Detta samarbete ska fortsätta. Utveckling av forskning för praktisk tillämpning Ett viktigt och strategiskt område för MSB är vidareförädling och utveckling av forskningsresultat från MSB-finansierad forskning. Inom detta område ska en satsning definieras och etableras under 2015, läs mer under avsnittet utlysningar. Internationellt Nordforsk Samverkan med de nordiska länderna är prioriterad och det pågående samarbetet inom Nordforsk kring Centres of Excellence inom samhällssäkerhet kommer fortsätta och utvecklas från MSB:s sida. Horisont 2020 Forskningsmedlen inom EU:s forskningsprogram Horisont 2020 är en stor och viktig möjlighet för Sverige att få tillgång till och påverka kunskapsutveckling inom samhällsutmaningen säkra samhällen. MSB kommer fortsättningsvis att delta i och förstärka sitt engagemang för att få ett ännu större svenskt deltagande och inflytande. En del i detta sker genom att utöka medlen för EU-planeringsbidrag som ska uppmuntra ansökningar med svenskt deltagande inom Horisont USA Samarbetet med DHS (Department of Homeland Security) och det nationella uppdraget för utbyten kopplat till forsknings- och utvecklingsprojekt samt informationsutbyten ska fortsätta med samma omfattning. Arbetet inriktas och styrs mer konkret av en vid MSB framtagen och beslutad handlingsplan, med prioriterade områden och projekt. 8

9 Kanada I augusti 2014 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Sverige och Kanada om utbyte kring erfarenheter och samarbete inom forskning och utveckling inom samhällsskydd och beredskap. Fokus under 2015 ska vara att etablera och utveckla innehållet i detta avtal. Avtalet nämner bland annat följande samarbetsområden: risk- och förmågebedömningar; erfarenhetsåteföring; kritisk infrastruktur; övning och utbildning. Administrationen av avtalet sker av MSB och i Kanada av DRDC-CSS (Defence Research and Development Canada - Center for Security Studies). Nyttiggörande av forskning Utvecklingsarbetet och ambitionshöjningen för effektiv kommunikation och nyttiggörande av forskning och forskningsresultat ska fortsätta. Följande större kommunikationsaktiviteter ska genomföras under 2015: Smittsamma sjukdomar. Preliminärt våren Kommunikation och samverkan under kriser. Preliminärt våren Genus och räddningstjänst. Preliminärt hösten Förutom detta har några mer långsiktiga utvecklingsarbeten identifierats. Omhändertagandet av forskningsresultat behöver stärkas för att få möjlighet till ett större genomslag och spridning av resultaten till rätt målgrupper. En viktig resurs för att få detta att hända är MSB:s interna projektuppföljare. Kopplat till detta görs också bedömningen att forskningsprojektens kommunikationsplaner kan ta ytterligare steg framåt. Som en del av ambitionen att stärka utbildningsverksamhetens möjligheter att följa den forskningsbaserade kunskapsutvecklingen föreslås ett samarbete mellan forskningsenheten och MSB:s utbildningsverksamhet. 9

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012

Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012 2 MSB:s kontaktpersoner: Benny Jansson, 010-240 44 36 Kristin Jacobsson,

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning

Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning Forskningsbaserad kunskap i svensk förvaltning En rapport från IVA-projektet Agenda för forskning Agenda för FORSKNING KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer:

Krisberedskapsmyndigheten föreslår följande jämställdhetspolitiska mål och resultatindikatorer: Sid 1(18) 2005-02-24 Dnr 0722/2004 Redovisning av regeringsuppdrag att utarbeta förslag till jämställdhetsintegrerade mål och resultatindikatorer 1. Uppdraget I ett regeringsbeslut den 3 juni 2004 (Fö2004/263/MIL)

Läs mer

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013

Forskningsrådet Formas. Årsredovisning 2013 Dnr 11.1 2013 2018 Rapport R1: 2014 ISBN: 978-91-540-6080-1 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Bildbyrå Bilder i inlagan: Sid. 4, 8, 18, 28, 32, 38, 41, 44 Johnér Bildbyrå / Sid. 6 Shutterstock.

Läs mer

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3

Så vill vi utveckla övningsverksamheten. en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället. kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten en strategi för utveckling av generell krishanteringsförmåga i samhället kbm rekommenderar 2006:3 kbm rekommenderar 2006:3 Så vill vi utveckla övningsverksamheten

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer