^aktkropparnas sammansättning hos nötkreatur - en kvantitativ kvalitetsfaktor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "^aktkropparnas sammansättning hos nötkreatur - en kvantitativ kvalitetsfaktor"

Transkript

1 Särtryck ur Jord - Gröda - Djur 1967, Kvalitetsproduktion LT:s förlag ^aktkropparnas sammansättning hos nötkreatur - en kvantitativ kvalitetsfaktor Eskil Brännäng H E LS IN G IN YLIO P IS T O UH ATEKNOLOQIAN l a i t o s VIIKIN KOETILA HELSINKI 71

2 Kvaliteten hos nötkött päverkas av en läng rad olika faktorer. Slaktkropparnas sammansättning, kvalitet och klassificering hai redan tidigare (JU N s ärsbok 1965, D ju r) behandlats i en artikel, som fortfarande äger aktualitet. Den följande framställningen har därför begränsats tili en redovisning av de senaste tönen om det starka sambandet mellan slaktkroppens talgmängd och köttutbytet. Köttet mäste i dag putsas betydligt härdare än när den nu gällande klassificeringen kom tili. Delta gör att utbytet faller med ökad vikt och fettansättning. Saratidigt som ntängden bortputsad talg stiger, ökar fetthalten i det kött som bhr kvar, vilket med hänsyn tili kvaliteten kan bedömas säväl p s1' tivt som negativt. Fackmannen anser i regel att kvaliteten hos de värdefullaste styckningsdelarna är bättre, ju mcr intrarnns kulärt fett dar finns, men husmodcrn och näringsfysiologen menar ofta tvärtom. T illva x ten i en djurkropp sker inte likform igt under hela livet, utan de olika vávnaderna, sásom skelettet, musklerna och talgen, váxer olika snabbt pá olika áldersstadier. Den nyffklda kalven har ett i forhállande till muskel- och fettvávnaden val utvecklat skelett. Kaknat pá slaktkroppsvikt utgbr skelettet ca 30 procent av kroppens vikt och musklerna ca 70 procent, medan «an gelen fett ár mycket obetydlig. Hos kalven finns alltsá 2 á 2.5 gánger sá mycket muskler som skelett, men vad hánder sedan nár den váxer till? T illv ä x te ru fö rlo p p i olika vävnadtf U nder första levnadsäret växer kulaturen relativt seit snabbare skelettet, vilket innebär att skele1 vid ettärsäldern utgör ca 20 pi o c e ^ av slaktkroppsvikten och muskul** ren 70 ä 75 procent. Samtidigt fettet uppgä tili 5 10 procent t. o. m. mcr beroende pä kön och Det finns alltsä vid ettärsäldern ca gänger sä mycket muskler som s cller mctl andra ord kött-benk'0 är ca 3.5. ^ En ytterligare förbättring " benkvoten sker med ännu 44

3 SLAKTKROPPARNAS S A M M A N S A T T N IN G HOS NÖTKREATUR I Sur i, Kött-benkvolens 'or<indring hos ungí jurar ^e,l sligatule slaktad vikt. J s,reckade linjema visar * ** rdawihelsen för kvoalli [ n m,iessa Mujer /aller ca 2j) delar ax>fallen. Och f;- tili n ^ urar al den v e r * VK* 250 sas h 0 kg slaktad vikt'1 fik"r 1vi* tne(1u" för tjurar kvoten förändras ar l'kel j) Vlkten. Den bygger pä stytkning- av cu 80-tal tjurar av SLB, SRB 1 ras' (M atcrialet tili denna ar- *lai hämtats irán en untlersök- {(jr So" ',ll> utförs vid Institutionen lelvi^ lju rs fö r ä d lin g. och är därför har, /J1O m in a n, i untlei sökningei sati i 'Uarnpats en inom slakteriorgani ^OHçn gr0v anvand m etod för heult i ineb"ckn*n av nötkött. M etoden gen s en härd bortputsning av tal kva m]arre m ängder b lir dock alltid na 'llet k *a'decir vot,. er ha sorn kallas "k ö tt". A v den ln' ng är de angivna kött-ben K * höga.) djuren viel viss vikt är fc ch s i u. r»ctjurcn m agiasi, kommet vie! styckningen nâgot mer fett au bli kvar i köttet eftei SKB-djuren an efter SLB-djuren, vilket innebâr att SKB-djuren i m edeltal liait nâgot högre och SLB-djuren nâgot lägre köttbenkvot iin SRB-djuren. Efter korrektion för tien olika felllialten i köttet kunde dock ingen skilinad i kött-benkvot niellan raserna pâvisas. 1 figur 2 visas motsvarande fôrhâllande för kvigor. I m edeltal är viti läga vikter kött-benkvoten för elein liögre än för tjurar, men stegringen är inte lika siiabb. Kvoten för kvigor är därför i medeltal nâgot under 4 niellan 250 och 300 kg slaktad vikt, samtidigt som den alltsä är nâgot över 4 för tjurar. Fettansättn ingen fär högre prioritet ju högre äidein pä djuren är. Fett- 45

4 ESKIL BRÄNNÄNG Figur 2. Kött-benkvoteni förändring hos kvigor stigande slaktad vikt. (J vidare text under fisur tillväxt kan äga rum pä fullvuxna djur, vilket innebär, att vikten kan öka avsevärt utan att vare sig skelett eller muskulaturen ökar i vikt. A tt sä verkligen är fallet har tyska undersök- ningar pä enäggiga nötkreaturstvil- lingar visat. T v ä fullvuxna kor i sam- ma par vägde slaktade 444 respektive 320 kg. V id slaktkroppsundersökning- en frampreparerades vissa enskilda muskler. Dessa var lika tunga frän de tvä djuren, vilket visas i nedanstäen- de sammanställning. (Försöket utför- des vid Max-Planck-Institut, M ariensee.) Slaktad vikt, kg M. subscapularis, kg M. biceps, kg M. brachialis, kg M. ext. capiradialis, kg M. semimembranosus, kg M. quadriceps, kg M. semitendinosus, kg M. biceps femoris, kg M. gastrocnemius, kg Det föreläg alltsä ingen skillna^ muskelutveckling utan skillnaden slaktad vikt pä 124 kg var utesluta de fett. Fettansättningen beror bl. a. pä ras kön och utfodringsintensitet H u r tidigt och tili vilken mängh h. h k0'1 ansätts beror pä djurens ras oci (djurslaget) samt givetvis pä ut ringsintensiteten. I figur 3 5 har hällandet mellan mängden bortputs ^ fettvävnad (talg) och mängden skß ^ hos olika raser och djurslag vls (Som redan anmärkts är inte r1 all talg bortputsad frän muskler"^ varför den verkliga talg-benkvote" nägot högre än vad figurerna vls. Den skillnad i fettansättningens dighet, som finns mellan ra ^ framgär av figur 3. Dä m aterial^ _ hämtat frän normalslakten, kan g ^ vis systematiska skillnader i ^ ringsintensitet m ellan djuren f1 lljock tre raserna finnas. Figuren visar klart att vid samma vikt är SK- M 46 c

5 SL AKTKROPPARNAS S AM M ANS ATTN IN G HOS NÖTKREATUR % Figur i. Talg-benkvotens Í'- ran drin g med stigande Nublad vikt hos mellankal- Var och ungtjurar. %

6 E S K I L BRÄNNÄNG ren avsevärt fetare än SRB-djuren, som i sin tur är fetare än SLB-djuren. Skilinaden m ellan m ellankalvar och ungtjurar, speciellt i SKB-rasen, är en iö ljd av att m ellankalvarna hait en högre utfodringsintensitet än ungtjurarna. Detta visar att vid hög utfodringsintensitet kommer fettansättningen mycket tidigt i SKB-rasen. Viss effekt av detta kan även späras för SRB-djuren. I figu r 4 anges talg-benkvoten för kvigor, stutar och ungtjurar av SRBras. A v särskilt intresse är att ungtjurarna inte hara är magrare än stutarna och kvigorna utan även att stegringen i fettansättningen med vikten är längsammare än för dessa. 1 det aktuella m aterialet hai talg-benkvoten för SRB-tjurarna inte överstigit 0,5, medan stutarna vid högre vikter har nästan lika mycket talg som ben och kvigorna närä dubbelt sä mycket. Exem pel pä den skillnad i fettansättningen utfodringsintensiteten kan ge, är talg-benkvotens förändringar för göd- och mellankalvar. I figur 5 anges denna kvot för kalvar av SRB-ras. Slaktkropparnas procentuella sammansättning U r vetenskaplig synpunkt är propor- tionspresentationen av hur samman- sättningen ändras att föredra, da den mest överskädligt visat de biologiska sambanden. U r kommersiell s y n p u n k t däremot är procentpresentationen att föredra, eftersom en slaktkropps värde i hög grad bestäms av utbytet av rent kött samt av den mängd ben och ta^ ' ^ som blir över efter styckningen. Vi bedöm ningen av kropparna ur koin mersiell synpunkt klassifitering " " har man ocksä börjat att arbeta nie( system, som bygger pä en indelning 111 utbytessynpunkt. Studerar man äldre litteratur nm ter man olla pästäendet, att utb)te hän en slaktkropp ökar med öka vikt och fettansättning. I tabell 1 ate ges efter Iv a r Johansson, 1945 (Han( ledning i klassificering av kött), v den hän tyska undersökningar. centen kött har med stigande sättning iikat frän 70.3 tili klaringen tili detta är emellertid» I kvalitetsklas» AA A B C D Medeltä* Slaktkroppens vikt, kg Köttets fetlitalt, % J Proccnt kött (inkl. allt fett som vid styckningen följcr köttet) o.i Procent tien I8J l/-0 ^ 48 j

7 SLAKTKROPPARNAS S A M M A N SÄTTNIN G IIOS N ötk R EA TU R I fw 6 "Ifldgd ' ""'b o n d rt mrlu «in, b rtputsad la benutbyt ''oj,.,l, K, y r och kor. Ai 'Kr, Centtal är procent vikt. K k ^ ^ rtpuuning av talji m "rr w s,nä' Svärt at a va* Jänner tili är»lei im vm' Sdlia kötb»ra ime är m mai,enpuu;u,la» ie»*. Dat n t ^ * a r av r<raik H ut, ' J,,ren»r, soin ligur 6 \i> S «, f 1 fa,,cr frln ta ^,6 Procem agra$,e kroi>l,ar,,a ^ lalr at '»e nat män8tlcn l*>nji J V n L. ; 5 Proccni, ellcr inctl \ av,uu P1'1 pfofcnteiihets > b etj n bortputsade talgmi ^ ^ / c r a e U e r u d t H l u Ä p ^,.Soin ma'i utvinner. ^ ' «a r e j u h ö g r V*l"''fr,lt uk.on lalg sora bortpuisats. Mängden helt talglri muskelvävnad laller allisi äitini starkarc iin mängden köli enligt den tnetod lör siytkning, soin lillämpats i detta maierial. Itedömningcn av költutbytrt Del siarka samband soni finns niellä n lalgmängden och költutbytet iimebär, ali om nian kan lasisiälla lalginängden p i slakikropjicn. hai man indireki l.tsisulh költutbytet. För försöksändamil finns flera nieloder för au uppskaua en slaklkropps feu- ellet lalgin nchill. Dc liesiä av tiessä ät dat k lör lidsktävande för ali 49

8 ESKIL BRÄNNÄNG anvándas vid kommersiell klassi ficering. For detta andamál ar m iitning av underhudsfettets tjocklek en tiinkbar metod. I viss utstrackning anvánds den redan. B-stámplingen av notkott sker nam ligen, nar fettlagret over 10:e l l : e revet overstiger 8 mm, C-stamplingen nar det overstiger 12 mm och D-stámplingen nar det overstiger 18 mm. I figu r 7 visas de samband mellan underhudstalgens tjocklek och utbytet, som vi fátt fram i vára undersbkningar. A v figuren fram gár dock att talgmangden i slaktkroppen, och darmecl kottm ángden vid en viss tjocklek t'igur 7. Sambandet ",e^ h underhudstalgens (4 mätställen) samt ut ^ av talg och kött i l" ^ av slaktad vikt, Kvig r kor..i pä underhudstalgen, är olika s olika raser. Om ett matt pä un ^ hudstalgens tjocklek skall anv *,1 -f. vid klassificeringen, mäste detta för sannolikt korrigeras dels fhi och dels för eventuell ojämnhet i derhudsfettets tjocklek.. j Givetvis finns en viss variati köttutbytet sedan talgmängd^'1 ^ stämts. (Jämför figur 1 od1 - kött-benkvotens Variation), l'hi ^ skild slaktkropp uppgär den na ^ ^ tion tili 2 ä 3 procentenheter, bytet bestämts genom undeih11 ^ tets tjocklek. Tyvärr finns 'n^e^att3 kel metod för att direkt l,pps _

9 SLAKTKROPPARNAS SAMMANSÄTTNING HOS NÖTKREATUR I ^ SUr8 o, Poii ' Aarnbandet me f r köttighet er hu klassificenng s cent Cfl köttutbytet i ] och/ VSla/cladv lt-uv vidtutbytet* utan man ^ar n g tdls Ocle'6 n^ a s'& inet* den indirekta me- V stei^ ' ut nuvarande klassificeringssy- ;( ^ *Jedöms köttigheten med en ska- 4,.<ln 13 poäng. (Poänger under bgj.. ar dock ganska ovanliga). Detta jj0j.<jriltdngssystem är sä utformat, att tilg f ^ en sta8er stärkt med vikten. I Iqq är ökningen 2.5 poäng per d0ck s^aktad vikt. V id viss vikt är ser Illedelpoängen olika für olika ra- djuren fär ca 1 poäng lägre och SLB-djuren ca 1 poäng högre bedöm ning än SRB-djuren. Den nu gällande klassificeringen utvecklades under en tid, da kraven pä putsningen av köttet före försäljningen var smä, och da alltsä utbytet av kropparna Steg med vikten och fettansättningen (jfr tabell 1). I dag när talgen mäste putsas bort blir em ellertid bilden omvänd, dvs. utbytet faller med ökad vikt och fettansättning (jfr figur 9). I figur 8 visas sambanden m ellan den nu gällande be- 51

10 i E S K I L BRÄNNÄNG I döm ningen för köttighet och utbytet. M an ser hur den bortputsade talgmängden (talgutbytet) stiger med ökad poäng för köttighet, samtidigt sora köttutbytet sjunker. Figur 8 avser kor och kvigor. För stutar är sambanden likartade, medan för ungtjurar köttutbytet är ungefär konstant med ökande poäng för köttighet. D et stigande fettutbytet och fallande köttutbytet gäller dock i första hancl inom raser eller djurgrupper, medan ett Figur 9. Sambandet rt* ^ slaktad vikt samt kb ^ talgutbytet 1 l»r,ce ^ slaktad vikt. Kvtg r kor. oras samband i rätt riktning *ca,1. S^e,1. orn man bortser frän rasindelni'1# rd M tor Slaklkropparnas vikt sorti varan ^ Soin bar visats i figur 7 r^llc,..[[njiig' närä samband mellan fettar>sj^ av en och utbytet. Utbytet i P,0.^te eu- kroppens vikt kan em ellert bart ligga tili grund för *)Ct.^[eI1 pä en. Dessutom har ocksä ^ ^ d g lse* kroppen en ganska stor ^ 0cl> Kostnaden för slakt, transp0 f s v l $ * (l '«t 1 (1? 5Üi 52

11 SLAKTKROPPARNAS S AMM ANSÄTTN ING HOS N Ö TK R E ATU m t, sign.!'cllematisk framforp av (*e principer krj)i!tndindelninë av slaktochz y ' u,bytes- kr Pparna rats tgrupper u som skisse- ' ' den pen Sn^ n magraste gruple'i k o t t. Sorn är typiskt charkuhägre torde priset bli 'ogre* 1er,..,U hösre vikten är. 4 «I T J- '» % *< s*e de f cknin&köttet, kan- u»ga att!etare och m edel- ^o<ic bbr m est efterjrä- Styck. ^iriilr'0^ Vi kf cjrupper C Ulkyjesc rupper, ^ k o d p u f o a d fal<j M Q.X. pri S 5-9,9 10,0-19,9 15>o- 19,9 20,o- Max. pri«fgr.-u-noi ) \6r ock u-kori Per kg vara högre ju < i T opparna ar ^,*t*are a st>tkp, rä«de arnas storlck av betydelse. m 'nsta djuren kan de bli för 5törst ach ^anske för stora frân de allia,skihna, vift " 'öen i storlek och utbyte hos,iu c,j ftaiv, CJ Urmaterial (kvigor och kor) ^gäi lau f s'datt^ av fisur tai*uid Studeras â andra Pfocp l^ " 1 ' sei man ak vid samma är mängd bortputsad talg skiijn, Ct av ^ott mycket lika. Ras v's btb} öen bestär i att storleken vid! cm a iu n ck C ll VII Vgj tettansättning är mycket olika Sj(b, C5C' f3 a 14 procent talg väger V.'^igorna ca 100 kg slaktade, 15'kvi 8orn. Tna Vl^0rna ca 180 kg och SLB-kvis a ca 250 kg. C r (kw dprincip för värderingen Stçtg lcer'ngen) kan tänkas ett sy-! V s m indelar slaktkropparna i..utlj I ^rttpper efter fettansättningen. 'lç]( h' essa grupper sker därefter in-! g i viktgrupper. Prisbildningen 0cö storlek, som blir mest ef- gaö- Systemet har framställts ncdskar schematiskt i figur 10. Förutom indel- ning elter fettansättning och vikt mäste man givetvis ocksä tänka sig kate- goriindelning efter djurslag, t. ex. ungnöt, yngre och äldre kor samt äkl- re tjurar. Fetthalten i hottet som värdefaktor Fetthalten i köttet stiger samtidigt som mängden depätalg stiger, dvs. samtidigt som mängden bortputsad talg stiger. Som kvalitetslaktor kan fetthalten «köttet vara av bade positivt och ne- gativt värde. I fräga oin de större musklerna de värdefullaste styck- ningsdelarna för direkt konsumtion, entrecôte, utskuren ryggbiff, rostbiff, filé osv. anser vanligen fackman- nen, att kvaliteten är bättre ju feta- re köttet är, dvs. ju mer intramusku- lärt fett eller marm orering som finns. Husmodern (speciellt den unga) och näringsfysiologen är vanligen av mot- satt uppfattning. I charkuteriköttet däremot är en ökad fetthalt mera ge- nerellt av negativt värde. 53

12 ESKIL BRÂNNÂNG Figur 11. Sambandet,nC^ mangden bortputsad pâ kropparna och fett # i olika sorteringar ov ^ fritt kôtt. Observera ^ unetjurarna visar en, dens till magrare k l y stutar och hondjui vt ^ ma miingd bortputsa ansättningen pä slaktkropparna För att ge en uppfattning 0111 Detta hänger bl. a. samman med att ju fetare en kropp är desto mer charkuterirävara fär man över efter styckningen. Charkuterirävaran blir ocksä fetare ju fetare kroppen totalt har varit. I figur 11 visas sambanden mellan mängden vid styckningen bortputsad talg och fetthalten i köttet. M an ser att i de värdefullaste styckningsdelarna (i de stora musklerna) stiger fetthalten relativt längsamt. Även kött frän de fetaste djuren (B-, C- och D-stämplade) är m ättligt fett. I kött sortering I I I smäköttet är däremot stegringen snabbare. D etta beror dels pä att vissa smämuskler som ingär i denna sortering är feta, dels pä att allt depäfett i denna muskulatur inte kan putsas bort fullständigt. För köttfärsköttet, som används tili de bättre charkuterivarorna, är dels kraven pä putsning större, dels ingär större muskler. Detta m edför att fetthalten blir relativt läg och att den även visar m ättlig stegring, när fettök»r' hög fettansättningen är pä ^ ^ olika klassificering har i fig ur ^ ^ t lagts in de gränser inom vilka n ' 1, 2 och 3 poäng samt 4 och 5 för fettansättning (kraven hh s l stämpling) och B-, C- och D 'st ling förekommer. Det är uppenbart att utom c^e ^ g. j et föregäende diskuterade fakt01 { ocksä en rad andra egenskape^ ^ betydelse för nötköttets värde. ^ ^ede viktigaste, äldern pä djuren, 1 aktad i den kategoriindelning nöt, kor osv., som sker. A lder11^ ^ kvalitetsfaktor och även en i egenskaper har diskuterats i kel i Jord-Gröda-Djur, 1965, cen intresserade hänvisas- hänvisas. ^ ÿ ad' tih vil' ( s'tl Brännäng och Bengt L in d h é ^ ^.tl,t kropparnas sammansättning, och klassificering, JU N s ärsbo D jur). Ältlern rad an ^ ê 54

Slaktmognadsbedömning. En enkel handledning

Slaktmognadsbedömning. En enkel handledning Slaktmognadsbedömning En enkel handledning Slaktmognad - fettansättning Det är i första hand fettansättningen som avgör om ett djur är slaktmoget eller inte, alltså inte vikt eller formklass. Ett djur

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Blåsen nu alla (epistel nr 25)

Blåsen nu alla (epistel nr 25) lås al (epstel nr 25) ext musk: Carl Mchael ellman oprano 4 3 rr: Eva oller 2004 lto or 4 3 4 3 lå - s Fåg - r - al - tt - ta, hör öl - jor - fs - kar - sval - ås - kan sprt - ta ur stt går rum; e - gas

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat.

HC-2. All män na data Hyg ros tat. Drift- och montageinstruktion [Dok id: mi-292se_150522] HC-2, Digital hygrostat. Drift- och montageinstruktion Dok id mi-292se_150522] C-2, Digital hygrostat C-2 Ersätter mi-292se_140917 All män na data yg ros tat Tek nis ka data VENTURA In di ke ring Pro gram me ring Fuk ten sor In

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING

INLEDNING HELENA STENBERG LENA WIDEBECK PRODUKTIONSNYCKELTAL FÖR UNGNÖT INLEDNING 2006 ungnöt INLEDNING För att lyckas ekonomiskt i ungnötsproduktionen krävs friska djur som växer bra. Djuren ska slaktas vid en av marknaden önskad vikt och inte vara för magra eller för feta. Utfodringen

Läs mer

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2002

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2002 Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2002 En sammanställning av slaktresultat för ekologiskt uppfödda ungnöt, kalvar, lamm och svin slaktade 2002 Förord Detta kompendium innehåller slaktstatistik

Läs mer

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du?

Välkommen. B ƒ Þ. E ƒ Þ. Hej vad. E ƒ Þ. E ƒ Þ. E ƒ Þ. Och vi klap. Hej vad heter du? Välkommen ƒ Þ Hej vad he ƒ Þ - ter du? ƒ Þ Hej vad he - ter du? Hej vad he - ter du? (svar) Väl - kom - men (barnets namn) ƒ Þ ƒ Þ & bb Hej vad ƒ Þ Hej vad ƒ Þ he he - ter du? (svar) Väl - kom -men (barnets

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Ramsbergs krutbruk. Priskurant från Ramsbergs krutbruks aktiebolag. Ramsberg 1898

Ramsbergs krutbruk. Priskurant från Ramsbergs krutbruks aktiebolag. Ramsberg 1898 Ramsbergs krutbruk Priskurant från Ramsbergs krutbruks aktiebolag. Ramsberg 898 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt

Jordbruksinformation Starta eko. ungnöt Jordbruksinformation 2 2016 Starta eko ungnöt Foto: Mats Pettersson Börja med ekologisk produktion av ungnöt Text: Dan-Axel Danielsson, Jordbruksverket Allt fler vill köpa ekologiskt nötkött. I Sverige

Läs mer

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j

jz j k k k k k k k kjz j k k j j k k k k j j Avsedet I Podoen melodi ur gamla Valamo losters oihod a d j j Kom, låt oss ge den sista ssen åt den dö de, tac an de Gud. j jz j a d j j j j j j För hon/han har gått ort från si na nä ra och sri der nu

Läs mer

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde...

Till Dig. Innehåll. Blåeld musik kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. Allt, allt jag ägde... Till ig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse ahlberg Innehåll llt, allt jag ägde... Karin Boye Till dig... Karin Boye Idyll Karin Boye Trollbunden Karin Boye Och får jag aldrig äga Erik Blomberg Melodi Bo

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Förord. Tina Klang. Projektledare

Förord. Tina Klang. Projektledare Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2012 En sammanställning av slaktresultat för ekologiskt uppfödda ungnöt, kalvar, lamm och svin slaktade 2012 Förord Detta kompendium innehåller slaktstatistik

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon

Onsdag morgon. Arr: Staffan Isbäck. dag morg on när da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon Onsdag morgon Arr: Staan Isbäck S A Allegro moderato Musik Lennon-McCartney svensk text: Christian Ljunggren A T Ons Ons dag morg on n da gen gryr, en helt van lig dag. Stäng er hon dag morg on n da gen

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ?

Vår angelägenhet. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. &b b b. & bb b. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ 4. ? llmänt Medmänniskan amhällsansvar Enheten i Kristus Trons kraft tt leva tillsammans 13, 1, 19, 20, 21 sönd e tref Kyrkan Gemenskap h = 76 Flöjt Vår angelägenhet Endast 3 ggn t o m slut Omkväde b C J Text:

Läs mer

Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde

Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde R APPORT 02 200 8 Älgstammens ålderssammansättning i Sydöstra Värmlands viltvårdsområde Sy dö stra Vär mlands VVO Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Göran Cederlund Foto: Göran Cederlund

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Uppåt för nöt och gris i KRAV-slakten 2004

Uppåt för nöt och gris i KRAV-slakten 2004 Uppåt för nöt och gris i KRAV-slakten 2004 Ekokötts årliga genomgång av statistiken kring KRAV-slaktade djur. MARIA ALARIK YLVA ÅKERFELDT KRAV-slakt 1998-2004 25000 2004 års slaktstatistik visar en positiv

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

14375/13 RML/jas 1 DGC 1

14375/13 RML/jas 1 DGC 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 oktober 2013 (OR. en) 14375/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0324 (NLE) WTO 235 AGRI 634 VETER 100 SAN 376 COTRA 32 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Ändrat

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur

Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Optimal slakttidpunkt på en mjölkrastjur Kicki Markusson Växa Sverige Övriga som varit med och tagit fram kalkyler och beräkningar Linnea Borgenvall och Anett Seeman, Gård & djurhälsa Margareta Dahlberg,

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick

Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Produktion och konsumtion av kött i Sverige och Västra Götaland med en internationell utblick Christel Cederberg, Institutionen Energi & Miljö, Chalmers Birgit Landquist, Miljö & Uthållig Produktion, SIK

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring Öfwer 6. Cap. 5.. Miszgernings-Balken; Gifwen å Rikssalen i Örebro den 15 October 1810. Stockholm, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1810. 1810 EOD Miljoner

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-08-24 kl 14-18 Sa l: Ter3 Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Gödkalv Mellankalv 2009

Gödkalv Mellankalv 2009 Gödkalv 2009 Andel i klasserna procent Medel- Andel i *grupperna Region Antal E+ E E- U+ U U- R+ R R- O+ O O- P+ P P- poäng * ** *** Syd 51 0 0 0 0 0 0 2 2 10 33 10 24 14 6 0 5,0 4 45 51 Nord 1 0 0 0 0

Läs mer

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31)

Opp, Amaryllis (Fredmans sång nr 31) Opp, marylls (Fredmans sång nr 1) Text musk: Carl Mchael Bellman rr: Eva Toller 05 Tenor 1 1Opp, Tag - ma - ryl - ls, vak - na mn ll -! äd - ret stl -, d re - var dra-gen; bör - jar -gen, Tenor 2 Basso

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan

Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan en äg n sv all Re nv ce nt ru m nd a Sk IP år ek yrk a öp Ila ak nd en er åk jor Älv Älvåker Strandhagagatan Skogaholm Högforsgatan MJÖLNARTORPET ar öln Mj te ite t g. ett rin an Kla at ttg go Fa ha nd

Läs mer

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad juni Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad juni -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever en

Läs mer

Biffiga stutar ska ge kött av guldklass

Biffiga stutar ska ge kött av guldklass Biffiga stutar ska ge kött av guldklass Tunga köttrasstutar kan bli kvalitetskött. Det visar en pilotstudie på 30 stutar i Skåne som slaktats på Team Ugglarp. Det kan tyckas som en udda idé att kastrera

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Tranor och grågäss runt Draven

Tranor och grågäss runt Draven Tranor och grågäss runt Draven Inventering på jordbruksmark 2008 R APPORT 03 200 8 Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text och foto: Jo han Tru vé Kar tor publi

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott

BEFOLKNING. befolkning. Den typiska invånaren i Gnesta kommun. Befolkningsutveckling. Flyttningsöverskott BEFOLKNING BEFOLKNING Den typiska invånaren i Gnesta kommun Befolkningsutveckling Födelseöverskott Flyttningsöverskott Åldersstruktur Pendling 2000 Förvärvsarbetande Utbildning Befolkningsprognos 2015

Läs mer

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r

st tt r s s ss r t r r r t rs r st ä r st r st tt r s r 3 3 t t 1t r r s ss r t r r r t rs r st ä r st r st ts r3 s s r3 s s t t t t st tt r s r 3 st tt Ö t ts r t r 3 3 t t 1t r r t r r r t t r 1 rt s r ss s t r 1 rt s r Pr 1 s r r t str r r Präs

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ.

Höstvisa. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ nœ # # j œ # œ œ œ j œ œ œ œ Œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ ? # # # œ j œ. J œ. œ œ œ. œ œ œ œ # œ. opran & Höstvisa Musik:Er auro ext: ove ansson rr: Mani Mattson. lt enor &? Vägen - hemvar myketlångoh - ing- en har agmött.nu blir kväl-lar - ky-li- ga oh se - Ing - en mött. lir kväl - lar- se -... as?

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2

Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Ten ta m en i TMPT 06 Produ ktion s tekn ik för DPU2 Da tu m 2013-06-03 kl 14-18 Sa l:?? Provkod: TEN A An ta l in gå en de u ppgifter: 8 s t. An ta l s idor: 6 s t. Jourh. lärare: Peter Bjurstam Telefon

Läs mer

Av Carin Clason och Helena Stenberg

Av Carin Clason och Helena Stenberg Sida 1 av 11 Av Carin Clason och Helena Stenberg Det är svårt att få tag på svenska uppgifter om slaktutbyte då levande vikt på djur innan slakt inte registreras i någon stor omfattning idag. Utländska

Läs mer

Fem myror är fler än fyra elefanter

Fem myror är fler än fyra elefanter åner rån em myrr är ler än yra elean i arrane ör landad kör h kmprupp av nders Klint i samarete med ent Ernryd 1 låten 2 Ösån ör två elean Eleanten 120 5 Eva 120 6 Gattvisan 8 Innatinella ielktten Ivar

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm

Ekonomi och Marknad september Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad september 2018 -Gris, nöt och lamm Ekonomi och Marknad utges av LRF Kött och syftar till att beskriva marknadsläget inom köttslagen gris, nöt och lamm. Gris Slaktgrisproduktionen upplever

Läs mer

Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB

Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB Utvecklingen av klövviltstammarna på Halleoch Hunneberg 2001-2007 R APPORT 22 200 7 Ar be tet är be ställt av Sve as kog/na tu rup ple vel ser AB Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Gö ran

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser.

Parkera lätt och rätt i Varberg. Information och kartor över allmänna parkeringsplatser. och i V Ifoio och o pip. i å phu L i i på upp och f f i pi. Å i i i åo å pihu. D fi o o i pip, uo i åo iu få o. I pi i phu I å pihu h i if oo if y piy, o u f i o. Ko i iiy och påj i pi uoi i if. Hå ui

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2005

Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2005 Slaktkropparnas kvalitet i ekologisk uppfödning 2005 En sammanställning av slaktresultat för ekologiskt uppfödda ungnöt, kalvar, lamm och svin slaktade 2005 Förord Detta kompendium innehåller slaktstatistik

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar

Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar Optimal utfodring av nötkreatur till slakt - mjölkrastjurar och stutar Cecilia Lindahl KRUT, Swedish Meats, 244 82 Kävlinge e-post: cecilia.lindahl@swedishmeats.com Uppfödning av mjölkrasdjur till slakt

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

Kombinerad pump och Sugkopp Small

Kombinerad pump och Sugkopp Small Kombinerd pump och Sugkopp Smll VGS 2010 Ptenterd COAX teknologi. Kn nvänds till ll sugkoppr med G1/8" utv. fäste. Sugkopp beställs seprt. Finns med ett tvåstegs COAX crtridge MICRO. Konfigurerbr för din

Läs mer

$1)1-.!?$ÄiÂÄ ÜG aý* J_5=1%

$1)1-.!?$ÄiÂÄ ÜG aý* J_5=1% :!"#$!!$ %& '$& & &: (7G (%"# I! "!"7':!#"!! *"! :TR--! [$`Q QQ([$ 0, $!, A$!4#!,'$! $!"! D #$!!$8!$ -!"!8!$0! $% H # # < O @ ': < \ -(4 \4(^# 7 Z 9 N #D? U! ':,c*",c ': 9T9 &*Nc9@R'9@W@CE '9 'L 9J!0&:9I^;&*

Läs mer

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet

Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Bi l ag a 1 Sam m an stäl l n i n g av en kät röran d e skakn i n g ar h os barbet Totalt utskickade enkäter: 24 (inkl 1 export) Totalt inkommande enkäter: 21 Mörkertal: 3 obesvarade enkäter Av 21 besvarad

Läs mer

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B.

I t IÜJL fj&isyl* ( den 5 fe b ru a ri 194-8. Br/An. Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM B.B. ( ) den 5 fe b ru a ri 194-8 Br/An Herr Jäm vägsinspektör Einar Fredrikson Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen STOCKHOLM I t IÜJL fj&isyl* ( O. N» J 7 T - z o J v i ' i-j C B.B. I anledning av dagens

Läs mer

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött

Gris, Nöt och Lamm i siffror 2013. En strukturrapport från LRF Kött Gris, Nöt och Lamm i siffror 213 En strukturrapport från LRF Kött Sammanfattning Gris, nöt och i siffror är en strukturrapport från LRF Kött som tar upp och belyser förändringar och trender över strukturerna

Läs mer

LRFs Statistikplattform. Nöt, gris och lamm

LRFs Statistikplattform. Nöt, gris och lamm LRFs Statistikplattform Nöt, gris och lamm SVENSK MARKNADSBALANS NÖTKÖTT, 1 TON SLAKTKROPPSEKVIVALENTER Senast uppdaterad 216-11-3 År Produktion Import Export Förbrukning Svensk andel av förbrukningen

Läs mer

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r

NODALIDA '93. Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June R o b e r t E k l u n d, e d i t o r NODALIDA '93 Proceedings of 9:e Nordiska Datalingvistikdagarna' Stockholm 3-5 June 1993 R o b e r t E k l u n d, e d i t o r S t o c k h o l m 1 9 9 4 T h is v o lu m e w a s s p o n s o r e d b y : Humanistisk-Samhallsvetenskapliga

Läs mer

nationella miljökvalitetsmål

nationella miljökvalitetsmål MILJÖKVALITETSMÅL NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL 1 Frisk luft 2 Grundvatten av god kvalitet 3 Levande sjöar och vattendrag 4 Myllrande våtmarker 5 Hav i balans samt levande kust och skärgård 6 Ingen övergödning

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Innehåll. Sångerna i detta häfte går att beställa som separatutgåvor från förlaget

Innehåll. Sångerna i detta häfte går att beställa som separatutgåvor från förlaget Innehåll 1 Gläderopet 2 I dina händer 10 Det finns en väg 1 Där nåden har sin famn 17 5 En tveksam vals 21 Av nåd efriad 27 7 Gör plats i mig 0 I dina famnars dup 9 Väverskan 7 10 Gud har tusen namn 2

Läs mer

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde

Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde R APPORT 01 200 8 Älgstammens ålderssammansättning och reproduktion i Holmen Delsbos älgförvaltningsområde Hol men Skog AB Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Göran Cederlund Foto: Jo nas

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Gubben Noak (sång nr 35)

Gubben Noak (sång nr 35) Soprano 1 ext och musik: Carl Michael Bellman. rr: Eva oller 2007 Soprano 2 lto 1.Gub-ben No - ak, 1.Gub-ben No - ak, en he- ders - en he- ders - man.. man. När han gick ur När han gick ur enor Basso 1

Läs mer

Vem får vad? Matkronan Bondens andel av matkassen

Vem får vad? Matkronan Bondens andel av matkassen Vem får vad? Bondens andel av matkassen När vi handlar livsmedel i butik så hamnar endast 9 procent av vår köpesumma hos den svenska bonden. Staten tar väl så mycket, 11 procent, i moms. En betydligt större

Läs mer

Nötkreatur och grisar, hur många och varför

Nötkreatur och grisar, hur många och varför Miljontal På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10- 24 Nötkreatur och grisar, hur många och varför Svenskt jordbruk blir allt extensivare. Mjölkkrisen har lett till att antalet

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Animalieproduktion 1999

Animalieproduktion 1999 Animalieproduktion 1999 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Animalieproduktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Halvårsrapport. Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Januari juni April juni 2019 JANUARI JUNI 2019

Halvårsrapport. Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Januari juni April juni 2019 JANUARI JUNI 2019 Halvårsrapport JANUARI JUNI TRAFIKPLATS KVARNHOLMEN Nacka Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat April juni Nettoomsättning 14 336 (13 453) Rörelseresultat 821 (677), försäljning av fastigheter

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r" lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' "S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,'

ST~~~ITg~~EC Hl. ELKA N & r lagsrätt. med or.. Kjöbenhavn. Pris: 1 krona. A lb. Lindstrand.. 1 anns Musi!~han e. f' S Beuer ffi. Helsing 01 '-', ,,' STTgEC H ELKA N & r agsrätt med r Kjöbenhavn Götebrg CKristana Warmuth \'Vih dhansen A b Lindstrand 1 anns Musi!han e f' S Beuer ffi Hesing 01 '' Pris: 1 krna ' 2 Har du' mig kär 1 SANG PANO t k' rv' Rich

Läs mer

Härlighetens väg procession 4. Hur kan jag tro 8. Vi vänder oss till dig Gud förbön 10. Gud, när du bjuder till bordet beredelse 13

Härlighetens väg procession 4. Hur kan jag tro 8. Vi vänder oss till dig Gud förbön 10. Gud, när du bjuder till bordet beredelse 13 Innehåll Härhetens väg procession 4 Hur kan ag tro 8 Vi oss Gud förön 10 när du u ordet eredel 13 Tack för slösande gåva tacksägel/lovsång 14 Härhetens väg recessionssång 16 Det var i samand iskopens visitation

Läs mer

Ekologisk nötköttsuppfödning

Ekologisk nötköttsuppfödning Ekologisk nötköttsuppfödning Beteende hos nötkreatur... 4 Regler för ekologisk nötköttsuppfödning... 4 Vilka djur är lämpliga i ekologisk köttproduktion?... 5 Lätta köttraser... 5 Tunga köttraser... 5

Läs mer