Konsultupphandling. Construction Management

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsultupphandling. Construction Management"

Transkript

1 Konsultupphandling

2 Förfrågan Ja tack Offert, anbud Accept Avtal

3 Avtal en viljeförklaring som inom viss tid mött ett antagande varvid bindande avtal uppstått Konsensual avtal Formalavtal Fastighetsköp Realavtal Lån av cykel Offert som möts av accept! Avtalslagen Dispositiv Avtal ogiltigt om tvång,svek o ocker Skentransaktion Användande av icke utgiven handling Misstag

4 Tidsrekvisit Vara fastställt i anbud Framgå av sedvanor Framgå av lagstiftning Accept inom viss tidsperiod

5 Karaktäristiskt för upphandling av konsulttjänst Tjänst ( process som avslutas med att ritningar och beskrivningar levereras ) Unika förutsättningar Komplicerad och unik tjänst Fel utfört uppdrag syns ofta först senare

6 Varför konsult? sidor Normtext 1,0m

7 Avtal är ogiltigt om det föreligger Tvång, svek o ocker Skentransaktion Användande av icke utgiven handling Misstag

8 Skriftligt avtal

9 Konsult - upphandling Vill någon utforma en trädgård till mig? Vad skall vi avtala om?

10 Yrkessed, objektivitet och oavhängighet Uppdragets omfattning Organisation Genomförande Tider Ansvar Försening Grov vårdslöshet Nyttjanderätt och äganderätt Rätt till uppfinning Ersättning Betalning Hävning Mervärdesskatt Försäkring Tvist

11 ABK 96 Ger en form av skyddsnät

12 Parternas förhållningssätt Iaktta god yrkessed, vara objektiv och oavhängighet. Beställaren skall lämna erforderlig information för att kunna fullfölja uppdraget. Konsulten skall iaktta sekretes i den omfattning beställaren begär. Royalties från leverantörer kan tas emot först efter beställarens godkännande.

13 Omfattning Konsult skall om så avtalas upprätta (och följa) kvalitetsplan. Konsult får inte anlita underkonsult utan beställarens medgivande. Parterna är skyldiga delta i avtalade möten. Får bara ta direktiv från personer som beställaren angivet

14 Genomförande Arbetet skall genomföras fackmässigt. Beställaren skall hållas informerad Beställarens medgivande krävs före handlingarna skickas till produktion Beställarens godkännande befriar inte konsulten från ansvar

15 Tider Konsulten skall på beställarens begäran upprätta förslag till tidplan Konsulten skall följa tidplanen

16 Organisation Underkonsult får anlitas om beställaren medger detta Parterna skall utse ombud Parterna skall delta överenskomna möten

17 Ansvar Konsulten ansvarar för skada som orsakat beställaren genom vårdslöshet eller försummelse. Övre begränsning 120 basbelopp på ansvar Konsulten är ej ansvarig för skada vars värde understiger halvt basbelopp

18 Praktikfall nr 1 En arkitekt hade ritat ett svinhus och därvid anvisat viss asfalt såsom golvbeläggning Asfalten visade sig vara giftig. Några svin dog och arkitekten krävdes på skadestånd.!

19 Ansvar Ansvar mot kontraktspart 1.Culpa ansvar 2. Garantiansvar Ansvar mot tredje man 1. Culpa Ansvar 2. Strikt ansvar

20 Praktikfall nr 2 En gatubro över järnvägen i Solna skulle byggas om. En tillfällig bro skulle byggas vid sidan om den ordinarie bron för att ombyggnaden skulle kunna genomföras., Vid anbudsräkning och på byggritning hade konsulten råkat få den tillfälliga bron 6 m för kort. Entreprenören som lämnat fast pris fick naturligts bygga en fullständig bro. En extra kostnad på kr.

21 Praktikfall nr 3 En konsult måste provspränga för att kunna bedöma hur en större sprängningsplan skulle utformas. Vid provsprängningen rasar grannens hus samman. Vem skall grannen kräva på ersättning för det omkullfallna huset?

22 Praktikfall nr 4 En arkitekt hade ritat fönster och glasväggar efter som efter uppförandet visade sig otäta för vatten. Arkitekten visade att om arbetet utförts på ett skickligt och fackmässigt sätt skulle fönster och väggar varit täta Arkitekten blev ej ansvarig för felet.

23 Praktikfall nr 5 En konstruktör har dimensionerat och utformat en vägbro. I samband med besiktningen upptäcktes att fundamenten till belysningsstolparna placerats mitt i gångbanan så att denna inte i oförändrat skick kunde användas som gångbana. En ombyggnad var nödvändig eftersom det skulle finnas både gångoch cykelbanan. Ombyggnaden kostade beställaren exkl mervärdesskatt. Beställaren krävde konsulten på hela beloppet med hänvisning till träffat avtal baserat på ABK 96. Ett basbelopp är kr. Konstruktören menade att beställaren fått ritningen för godkännande i god tid före utförandet och även godkänt den. Därmed skulle konstruktören vara fri från ansvar. Vad gäller? Motivera!

24 Praktikfall nr 6 En anlitad arkitekt hade ont om tid och överlät därför arbetet med en uppställningsritning för köksinredningen på en byggnadsingenjör som arbetade svart. Avtalet är baserat på ABK 96 mellan beställaren och arkitekten. Ett fel uppstod på ritningen som det kostade kr att åtgärda. Beställaren krävde arkitekten på ersättning. Arkitekten hänvisade till byggnadsingenjören som dock saknade pengar och försäkring som täckte misstaget och därför kunde han inte betala. Hur skall beställaren få ersättning för det inträffade? Vad gäller? Motivera!

25 Praktikfall 7 En arkitekt och konstruktör har utformat en enskiktsputs i ett flerbostadshusprojekt. Fyra år efter inflyttningen upptäcks att vatten trängt in och fuktskadat bakomliggande träregelkonstruktion. Entreprenaden är en utförandeentreprenad och de första undersökningarna tyder på att entreprenören utfört arbetet i enlighet med ritningarna. Varken arkitekt eller konstruktör anser sig ha beaktat utformningen med hänsyn till fukt. De anser var för sig att det inte ligger inom deras ansvar. Vatten har läkt in i anslutningen mellan fönster och puts. Vem bär ansvaret?

26 Arbetsmiljöansvar vid projektering Projekteringen skall utföras så att arbetsmiljön blir tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

27 Byggarbetsmiljösamordnare Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska 1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet, 2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a

28 Rörligt eller fast arvode Pålägg på särskilt ersättning Indexreglering kan avtalas Äldre former Ersättningsformer Fast ersättning utan index Fast ersättning med index Dag-eller timarvoden Arvode på grundval av självkostnader Annan avtalad ersättningsformer Vid rörlig kostnader utgår administrationspålägg för utlägg Mervärdesskatt

29 Tvister! Skall lösas vid domstol!

30 Val av konsult Görs av kunnig person Använd skriftliga förutsättningar Fastställ projektorganisation Genomför upphandling Välj ut konsult och skriv avtal

31 Val av konsult Görs av kunnig person Använd skriftliga förutsättningar Fastställ projektorganisation Genomför upphandling Välj ut konsult och skriv avtal

32 SKADESTÅNDSSITUATIONER Kontorsrisk (Snubbla på kontor) Fysisk handling (Fältarbeten) Konsultrisk (Fel i ritning Arbetsgivareansvar (Anställdas vårdslöshet)

33 Försäkring Försäkring av handlingar Ansvarighetsförsäkring

34 Konsultgrupp Beställare Konsult Konsult Konsult Konsult

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen

Agenda. Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader. Köplagen och avtalslagen Upphandling material och underentreprenad Agenda Avtal (när, lagar, ogiltighet m m) Inköp material Upphandling av underentreprenader Ja tack Förfrågan Offert, anbud Accept Avtal Avtal en viljeförklaring

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser Allmänna Bestämmelser FÖR BYGGNADS-, ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONS- ENTREPRENADER AB 03 (I anslutning till AB 03 har utarbetats särskilda formulär, BKK:s formulär X/03 för fastprisavtal och BKK:s formulär

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt

KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Dnr E2008-006-00300 Handling 1 KONSULTUPPDRAG SLUSSEN, Arkitekt Administrativa föreskrifter 2008-03-07 Dessa Administrativa föreskrifter är upprättade med hjälp av AF Konsult 97 2 (13) B B1 BESTÄLLARINFORMATION

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR KEDJE-, STAMSATS- OCH LASERBLANKETTER 2003 (SLB 03)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR KEDJE-, STAMSATS- OCH LASERBLANKETTER 2003 (SLB 03) SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR KEDJE-, STAMSATS- OCH LASERBLANKETTER 2003 (SLB 03) Normalvillkor antagna av Blankettgruppen inom Grafiska Företagens Förbund. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena

Läs mer

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) Normalvillkor antagna 2010 av Etikettgruppen inom Grafiska Företagens Förbund. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen).

1. Förberedelser. 1.1 Kontrollera föreningens årsredovisning (finns som bifogad fil i objektsbeskrivningen). Checklista för visningen Lägenhet/Bostadsrätt Detta är en checklista som ska vara till hjälp för dig som bostadsköpare. Här får du lite tips som kan hjälpa dig på din resa från visning till avtal. Sätt

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015

Administrativa Föreskrifter Ramavtal 2015 Handling Sidantal 19 Administrativa Föreskrifter Gemensamma föreskrifter för bygg-, el-, målningsoch Upprättad av Kristinehamnsbostäder INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 3 AFA ALLMÄN

Läs mer

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal

Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal rapport 5738 oktober 2007 Vägledning för länsstyrelsernas arbete med skötselavtal NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter

D-UPPSATS. Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter D-UPPSATS 2008:064 Regleringen av snabblån mot bakgrund av klassiska krediter Stefanie Friberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer