Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv"

Transkript

1 Sida 1 av 10 Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Bakgrund På hösten varje år presenterar regeringen en budgetproposition som föreslår vad staten ska ta ut för skatter och avgifter samt vad de pengarna ska spenderas på. Sveriges Elevkårer analyserar varje år budgeten ur ett elevperspektiv. Vi gör det för att våra medlemmar, elevkårerna, ska kunna förutse hur de och deras medlemmar kommer att påverkas av nästa års politiska prioriteringar.

2 Sida 2 av 10 Innehållsförteckning BAKGRUND... 1 BUDGETPROPOSITION FÖR SLOPAD SKATTEREDUKTION FÖR HJÄLP MED LÄXOR OCH ANNAT SKOLARBETE SLOPAD NEDSÄTTNING AV SOCIALAVGIFTERNA FÖR UNGA UTGIFTSOMRÅDE 7 - INTERNATIONELLT BISTÅND UTGIFTSOMRÅDE 15 STUDIESTÖD UNGA STUDERANDE PÅ GYMNASIAL NIVÅ I SVERIGE UTGIFTSOMRÅDE 16 - UTBILDNING OCH UNIVERSITETSFORSKNING NATIONELL SAMLING FÖR LÄRARYRKET KUNSKAP OM EFFEKTIVA METODER REKTORER OCH FÖRSKOLECHEFER ELEVHÄLSOSATSNINGEN JÄMSTÄLLDHET ÖVERSYN AV DET NATIONELLA PROVSYSTEMET MER UNDERVISNINGSTID FÖR ATT NÅ KUNSKAPSKRAVEN FRISTÅENDE SKOLOR SKOLRENOVERINGAR FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ OCH ENERGIEFFEKTIVISERING... 8

3 Sida 3 av ALLA UNGDOMAR SKA GÅ EN GYMNASIEUTBILDNING ALLA GYMNASIEPROGRAM SKA HA EN BRED GEMENSAM KUNSKAPSBAS YRKESCOLLEGE SATSNINGAR PÅ ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INTENSIFIERAS UTGIFTSOMRÅDE 17 - KULTUR, MEDIER, TROSSAMFUND OCH KULTUR :2 BIDRAG TILL NATIONELL OCH INTERNATIONELL UNGDOMSVERKSAMHET

4 Sida 4 av 10 Budgetproposition för Slopad skattereduktion för hjälp med läxor och annat skolarbete Tidigare har den som köper läxhjälpstjänster kunnat göra ett så kallat RUT-avdrag vilket innebär att det blir betydligt billigare att köpa tjänsten. Regeringen vill behålla RUT-avdraget, som kan innefatta allting från städning till barnpassning, men begränsa omfattningen - både summan för vilken man får göra avdrag men också vilka tjänster. Läxläsning en av de tjänster som i framtiden inte kommer att omfattas av avdraget. Principen om att skolan ska vara avgiftsfri och att man inte ska kunna köpa sig till en bättre skolgång är viktigt för att vi ska ha en jämlik skola - därför tycker vi att detta är ett bra förslag. Vi ser också goda möjligheter för ideella krafter att erbjuda läxhjälp i skolan nu när läx-rut avskaffas Slopad nedsättning av socialavgifterna för unga När man anställer människor måste man betala en arbetsgivaravgift till staten. Den har varit lägre för personer yngre än 26 under en tid. Det har gjort det billigare att anställa unga. Detta vill regeringen nu ta bort och därmed öka kostnaden för de som har ungdomar anställda. Detta påverkar inte direkt elevkårerna, men det påverkar till exempel Sveriges Elevkårer som får mycket högre skattekostnader eftersom den absoluta majoriteten av våra medarbetare är yngre än 26. Vi har skrivit ett särskilt remissvar om detta som finns att läsa här: Utgiftsområde 7 - Internationellt bistånd Sverige har länge haft som mål att använda 1 procent av BNI bruttonationalinkomsten - till internationellt bistånd. Detta vill regeringen fortsätta med. Vi bevakar hur mycket av Sveriges bistånd som går till att fler barn och unga ska få sin rätt till grundläggande utbildning tillgodosedd. I förslaget finns inga satsningar på att öka andelen av biståndet som går till utbildning. Sverige lägger idag endast 2 procent av det totala biståndet på att stärka utbildningssystemen i fattiga länder. Det gör oss till det OECD-land som satsar minst andel av vårt bistånd på denna viktiga fråga. Bistånd kan inte ensamt förändra den

5 Sida 5 av 10 allvarliga situation som världen befinner sig i där 57 miljoner ungdomar fortfarande inte får gå i skolan - men det är en pusselbit som Sverige borde bidra mer till. Utgiftsområde 15 Studiestöd Unga studerande på gymnasial nivå i Sverige Detta område i budgeten reglerar de studiebidrag som gymnasieelever får varje månad under terminerna. Det kallas formellt för studiehjälp. Regeringen föreslår inga förändringar på det här området. Vi var mycket kritiska till de nya reglerna som reglerar när studiebidraget ska dras in på grund av ogiltig frånvaro. Vi menar att reglerna är för hårda och att de drabbar elever på ett negativt sätt. Framför allt eftersom många blir återbetalningsskyldiga. Regeringen konstaterar att elever fick sitt studiebidrag indraget förra året och att det är en ökning med 1 procentenhet från året innan. Vi tycker att man borde återgå till reglerna som gällde innan 1 januari 2012.

6 Sida 6 av 10 Utgiftsområde 16 - Utbildning och Universitetsforskning 9.1 Nationell samling för läraryrket Den nya regeringen vill precis som den tidigare satsa på högre lön för lärare. De vill också anställa fler lärare och ge de som finns mer fortbildning. Förslag som ska utredas mer och presenteras senare är att förbättra KPU och VFU, som är två delar av lärarutbildningen. Bra lärare är det viktigaste för att fler elever ska nå målen. Vad vi kan utläsa skiljer sig detta inte särskilt från den politik som förts av Alliansregeringen när det kommer till lärare, men det är bra och nödvändiga reformer. Det tar dock mycket lång tid innan de ger resultat. 9.4 Kunskap om effektiva metoder Regeringen skjuter till nya pengar till ett skolforskningsinstitut som ska sprida forskning och undervisningsmetoder. Här lanseras också den Skolkommission som utbildningsministern talat sig varm om. Exakt vad den ska göra och vilka som ska ingå i den är dock fortfarande oklart men Gustav Fridolin har sagt att den ska ha en bred representation från politiska partier, forskare och intresseorganisationer. Detta är bra. Framtida reformer på skolans område måste genomföras med stöd i både forskningen och de organisationer som företräder respektive intressegrupper inom skolvärlden. 9.5 Rektorer och förskolechefer Den tidigare satsningen på fortbildning för rektorer förlängs med 7,5 högskolepoäng för nästa år. Fortbildning för rektorer är viktigt och vi tycker att den statliga rektorsutbildningen är god, men att den kan behöva ett delvis annat fokus. Mer undervisning om elevernas rättigheter till exempel. Den här satsningen är därför välkommen, men det gäller att även innehållet utvecklas.

7 Sida 7 av Elevhälsosatsningen Regeringen föreslår en förlängning av den satsning som redan görs där Skolverket betalar ut pengar till huvudmän som anställer mer personal inom elevhälsan. Egentligen är detta inte en satsning utan innebär snarare att Regeringen låter bli att trappa av satsningen som Alliansregeringen införde Enligt den gamla Regeringen skulle den fasas ut under Nu kommer summan istället att bli 200 miljoner om året fram till 2017, vilket är bra eftersom elevhälsan behöver förstärkningar. Det finns dock ett problem med den här typen av statsbidrag. De riskerar att ta bort incitament för huvudmännen att satsa egna pengar på elevhälsan Jämställdhet Regeringen skriver att de jobbar med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Men det finns inga satsningar på jämställdhet i skolan. Det finns stora jämställdhetsutmaningar i skolan. Det har inte minst visats i DEJA Delegationen för jämställdhet i skolan. Den sneda rekryteringen till olika gymnasieprogram och konsekvenser det ger för arbetsmarknaden och jämställdheten i hela samhället kan inte överkastas. Här behövs konkreta satsningar, det räcker inte med ord Översyn av det nationella provsystemet Den förra regeringen initierade översyn av de nationella proven. Fokus var främst på grundskolans nationella prov, men också på att digitalisera och hitta modeller för extern rättning. Nu vill man bredda den översynen. Vad detta betyder är mycket oklart. Men antagligen kommer utredningarna fortsätta att rulla på innan regeringen bestämmer sig för vad de vill göra. Det är inte helt uppenbart att en breddning av översynen är bra. Det är viktigt att framför allt processen med att digitalisera proven påbörjas så snart som möjligt och att det finns en nationell strategi som tillförsäkrar likvärdighet Mer undervisningstid för att nå kunskapskraven Här ligger av någon anledning regeringens satsning på läxläsning. Läxhjälp är inte att betrakta som undervisningstid, men hur som helst tänker regeringen satsa på mer

8 Sida 8 av 10 pengar till huvudmän som erbjuder läxhjälp. Det finns också en satsning på sommarskola, även för gymnasieelever. Både sommarskola och läxhjälp är bra, men det uppväger inte att den ordinarie undervisningen måste bli bättre och att eleverna ska få den garanterade undervisningstiden som redan finns i lagen. Så är det inte på många skolor idag Fristående skolor Regeringen skriver att överenskommelsen från friskolekommittén kvarstår, men att man på vissa områden vill gå längre. Det återstår att se om oppositionen delar uppfattningen om att överenskommelsen är klart. Det finns trots detta inga skrivningar om ett kommunalt veto, vilket kommunicerats i förväg istället pekar regeringen på ett antal utredningar som ska tillsättas eller analyseras. En sådan är meddelarskyddsutredningen. Långsiktiga förutsättningar och tydlighet är viktigt för alla elever som går i fristående skolor. Vi tycker att stora delar av friskolekommittén är bra och har även skrivit ett separat remissvar till den. Frågan om skolnedläggningar och utbildningsgaranti lyfts inte särskilt i budgeten, men vi hoppas att regeringen kommer att göra vad som krävs för att säkerställa att alla elever får gå klart en utbildning som de påbörjat. När det kommer till meddelarskydd är det också viktigt att förtydliga att även elever ska ha samma rättigheter och skydd som visselblåsare Skolrenoveringar för bättre arbetsmiljö och energieffektivisering Regeringen vill avsätta 1 miljard fram till 2018 för att renovera och klimatanpassa skolbyggnader. Särskild fokus läggs på förbättrad arbetsmiljö. Satsningen är en av de största i reda pengar, men riktar sig i första hand till grundskolan. Det står också att även gymnasieskolans lokaler kan till del komma att omfattas.. Detta är bra i grunden. Men - vi tycker att det är konstigt att gymnasieskolor inte ska ingå i satsningen. Behovet av förbättrad arbetsmiljö är minst lika stort för gymnasiet som grundskolan. Vi anser också att regeringen måste komplettera detta med en satsning på elevskyddsombud. Ska en stor satsning på elevernas arbetsmiljö göras så borde den involvera målgruppen redan på ett planeringsstadium.

9 Sida 9 av Alla ungdomar ska gå en gymnasieutbildning Detta har i debatten kallats obligatoriskt gymnasium, men nu i budgeten presenteras ett mycket mer ödmjukt förslag. Det står inget om att införa skolplikt upp till 18 år. Nu går det istället ut på att ge en utredare tid för att tänka över saken. Vi ser fram emot att hjälpa till i en sådan process. Vi kan nästan anta att regeringen lyssnat på den kritik som bland annat vi framfört mot att förlänga skolplikten vilket tidigare varit på tal. Vi håller självklart med om att det är viktigt att alla tar studenten. Men vi värnar om gymnasiet som en frivillig skolform Alla gymnasieprogram ska ha en bred gemensam kunskapsbas En utredare ska ta fram ett förslag för att göra alla nationella gymnasieprogram högskoleförberedande och att alla program ska ha minst en obligatorisk kurs i estetiska ämnen. Det är oklart hur regeringen tänkt genomföra detta. Det finns nämligen flera olika modeller för hur det kan gå till. Den stora frågan både för högskolebehörighet och estetiska ämnen är om man väljer att förlänga gymnasieprogrammen så att de omfattar fler än poäng eller om andra kurser tas bort. För oss är det viktigt att man inte fortsatt stjäl poäng från elevernas individuella val, som redan krympt från 300 till 200 gymnasiepoäng. I övrigt anser vi att detta är ett bra förslag och är något vi har drivit sedan GY11 infördes. Men det ska också sägas att vår elevundersökning från i år pekar på att dagens system inte upplevs som ett jätteproblem av eleverna. Det finns dock vissa grupper, framför allt tjejer på yrkesprogrammen, som ha hamnat i kläm med dagens reglering Yrkescollege Fortsatta satsningar på yrkescollege för att koppla yrkesprogrammen närmare de branscher som de utbildar till Detta är mycket bra. Yrkescollege är en utbildningsmodell som gett goda resultat.

10 Sida 10 av Satsningar på entreprenörskap i skolan intensifieras Regeringen lägger 20 miljoner om året på en satsning på ungdomars företagande. Det finns redan många satsningar på entreprenörskap i skolan. Ung Företagsamhet är ett exempel på en framgångsrik modell. Detta är viktigt, men vi ställer oss frågande till varför det måste vara kopplat till företagande. Att vara aktiv i en elevkår och driva den verksamheten kan vara nog så utvecklande för ungdomars entreprenöriella förmågor. Utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och kultur :2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet Regeringen höjer inte bidraget till ungdomsorganisationer. Bidraget har legat på samma nivå i snart 4 år och har inte räknats upp med inflationen och kan därför sägas minska för varje år. Viktigare ändå är att antalet medlemmar i ungdomsorganisationerna har ökat - fler medlemmar som ska dela på samma bidrag. Vi anser att det är dags att höja bidraget till Sveriges ungdomsorganisationer. Vi behöver pengar för att kunna genomföra vår verksamhet och fortsätter vi att öka i medlemsantal på samma sätt som de senaste åren blir det svårt att upprätthålla det medlemstöd som medlemmarna vant sig vid. Det blir också svårt att blunda för betydelsen av (växande) ungdomsorganisationer och värdet som till exempel vi ger för landets gymnasieelever. Det blir extra viktigt att höja bidragen nu när i princip samtliga nationella ungdomsorganisationer får ökade kostnader i och med höjningen av arbetsgivaravgifter för unga.

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen Socialdemokraterna i riksdagen En snabbanalys av budgetproposition 2012 Tid för ansvar? Passivitet, glädjekalkyler och sänkt krogmoms är fel väg för Sverige Den största reformen i den budget som idag presenterats,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Eva Lindström Ordförande för ESO

Eva Lindström Ordförande för ESO Förord Utbildningspolitiken är ett viktigt medel för att förändra samhället och förverkliga demokratin. Detta uttrycktes redan 1968 av Olof Palme på följande: Skolan är och förblir en nyckel till att avskaffa

Läs mer

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb

vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb vårbudget 2014 för ett modernare sverige klimatansvar, ökad kunskap och Nya jobb Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 3 Våra skarpa satsningar 4 Det ekonomiska läget 5 3.1 Bräcklig återhämtning i omvärlden

Läs mer

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång

Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Ett decennium av satsningar på utbildning och forskning ledde Sverige till framgång Socialdemokratisk utbildningspolitik under åren 1994-2004 2 Kunskap växer när den delas av fler Det finns få områden

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer