Kurskorrigering nu sannolikare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskorrigering nu sannolikare"

Transkript

1 Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången kraftig. Däremot blev det en nedgång på marknaden i Indien till följd av den höjda kassareservskyldighet som verkställdes i mitten av månaden för att dämpa kredittillväxten i landet. FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING FOND AVKASTN.-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil -0,1 8,2 3,9 FIM Russia 3,2 8,1 1,9 FIM China -4,5 19,7-4,2 FIM India -9,0 2,8-5,6 FIM Emeur -4,1 0,2-2,1 FIM Tiger -0,6 7,6 0,2 FIM Russia SC 5,3 9,0 7,4 FIM Ukraine 11,6-19,7 FIM Sahara 1,4-1,7 *YTD= värdeutveckling under innevarande år till Likviditetsläget på aktiemarknaden har varit fortsatt gynnsamt under början av året, vilket vid sidan av starka fundamentala faktorer har bidragit till en positiv kursutveckling. Vi tror att tillväxtmarknaderna kommer att ge placerarna en bra avkastning under år 2007 men anser att sannolikheten för en korrigeringsrörelse på kort sikt har ökat efter den starka uppgången i början av året. Det spända förhållandet mellan USA och Iran utgör ett bra svepskäl för en eventuell korrigeringsrörelse. Även om sannolikheten för en väpnad konflikt enligt vår bedömning är klart mindre än 50 %, kan denna eventualitet inte uteslutas. Västmakterna har mycket att förlora på ett eventuellt amerikanskt anfall, vilket Iran är väl medvetet om. I varje händelse har oljepriset börjat gå upp i februari som en följd av ökade spänningar i det geopolitiska läget. I slutet av februari inträffade en kraftig kurskorrigering nedåt på Kinas A- aktiemarknad då inhemska placerare fick skrämselhicka av den kraftigt uppåtgående kursnivån. Även om A-aktiemarknadens värderingsnivå är ca 60 % högre än H-aktiernas där FIM China placerar, bedömer vi att Kinas aktiemarknad för närvarande har en begränsad uppgångspotential. Därför har vi i slutet av februari minskat Kinas vikt i vår portfölj. Raoul Konnos, tel Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 03/06 06/06 09/06 12/ FIM Birger Pohjoiesplanadi Jarlsgatan 33 6 A P.O.Box Helsinki 5712, SE Stockholm, Finland Sweden Tel Fax Tel /5

2 FIM Brazil reserapport I februari gjorde FIM Brazils portföljförvaltare företagsbesök i Brasilien. Vi besökte närmare tjugo företag, främst inom bank-, infrastruktur-, detaljhandels-, fastighets-, byggmaterial- och energisektorerna. Stämningen var allmänt positiv och företagsledarna ställde sig positivt även till framtidsutsikterna. Vid de flesta möten tog man upp det faktum att Brasilien inte på länge har upplevt ett så här långt uppsving och att det fortfarande inte finns några hotbilder i sikte. På företagsnivå betraktar man inte oföretagsamheten inom det politiska systemet som ett hot mot ekonomin och i vissa branscher är utsikterna exceptionellt bra. Man tror att den inhemska efterfrågan fortsatt kommer att vara mycket stark. Denna syn stöds av att Brasiliens BNP väntas växa med 3,7 % år 2007 samtidigt som man förutspår att börsbolagens resultat kan öka med upp till 21 %. Det redan länge förväntade uppsvinget i investeringstillväxten visar nu tecken på att infrias, bl.a. ifråga om företag som Duratex, CVRD, Guararapes, Petrobras och Natura. Absolut viktigast för utvecklingen på hemmamarknaden är fortsatta räntesänkningar. Hushållens skulder i förhållande till depositioner är lågt och konsumenternas skuldsättning ligger på en mycket låg nivå. Idag har hushållen i Brasilien bolån som motsvarar endast 2 % av BNP och hushållens totala skuldsättning ligger på endast drygt 11 % av BNP. Företagens starka balanser bidrar också till att stöda investeringsviljan samtidigt som hushållen inte belastas av hög skuldsättning utan är allt villigare att ta lån då räntorna sjunker. Därigenom ökar privatkonsumtionen och fastighetspriserna höjs. Under det senaste året har bankernas lånestock ökat, speciellt genom billån och en mycket kraftig ökning av antalet beviljade kreditkort. På sikt kommer bankerna att dra nytta av att bolånen blir allt mer populära, även om vi bedömer att också konkurrensen kommer att öka i framtiden. Utöver det som nämnts tidigare, stöds aktiemarknaden av förväntningar om att inhemska investerare kommer att placera mer i aktier. I ett högränteläge har brasilianska investerare varit mest intresserade av kortfristiga ränteplaceringar med låg risk. Idag är endast 14 % av brasilianska fonders medel allokerade på aktier, men den sjunkande räntan förväntas öka allokeringen på aktier betydligt, till en mer normal nivå. En ökning av aktievikten på en procent motsvarar åtta miljarder real (EUR 3 mrd). Detta är ett betydande belopp om man beaktar att totalvärdet på utländska investeringar som flöt in till börsen i Brasilien under år 2006 var 20 miljarder real. FIM Ukraine reserapport Fondförvaltarna för fonden FIM Ukraine besökte företag i Ukraina i mitten av februari. Renaissance Capital arrangerade för tredje gången ett placeringsseminarium och denna gång deltog ca 180 placerare från hela världen. Det stora antalet deltagare återspeglar det stigande intresset för Ukrainas marknad. Seminariet omfattade även möten med landets politiska ledning och representanter för centralbanken. Vi träffade även de fyra ledande fondmäklarna i Ukraina och besökte Donetsk och Jalta för att också bekanta oss med utvecklingen utanför Kiev. Ukrainas aktiemarknad har upplevt ett kraftigt uppsving sedan slutet av november Under detta år har PFTS-indexet stigit med 23 % fram till mitten av februari. Bankernas, energibolagens och maskinverkstädernas kurser har stigit allra mest, i medeltal ca 40 %. Den bakomliggande orsaken är placerarnas växande intresse i Ukraina som en stigande europeisk stat, vars ekonomiska utveckling ännu ligger betydligt efter övriga östeuropeiska FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 2/5

3 länder. När landets politiska situation nu visar tecken på ökad stabilitet, är det lätt att förstå det ökade intresset för landet. Alltsedan fonden FIM Ukraine etablerades har placeringarnas tyngdpunkt utgjorts av banksektorn och energibolag. På basis av vårt besök ser vi inga skäl att ändra strategi. Tillväxten av banksektorns kreditstock kommer att nå % i år, efter att senaste år ha varit 100 %. Resultattillväxten kommer att vara betydligt kraftigare. Banksektorn är i nyckelposition vad beträffar tillväxten av privatkonsumtionen och de värdepapper som drar direkt nytta av den. Värderingen av Ukrainas banksektor är för närvarande allmänt taget P/E 30x och P/BV 4,0x med 2007 års prognoser. Det är onekligen fråga om stora tal, men detta gäller också bankernas tillväxttal. Bankernas resultat har i medeltal fördubblats senaste år och man väntar att detta upprepas i år. Enligt vår uppfattning är förväntningarna för detta år helt realistiska, och därigenom ger nästa års prognos (P/E 15x och P/BV 2,5x) goda förutsättningar för fortsatt värdeökning för aktier. Hela aktiemarknadens värdering ligger på en nivå om P/E(2007e) 17x och P/BV(2007e) 3,7x. En del av de företag vi besökte meddelade att de planerar börsintroduktion inom ett par år. Aktiemarknaden kommer säkert att ha efterfrågan på väl ledda växande företag speciellt inom konsumtionssektorn. Den kompletta reserapporten är tillgänglig i en separat kommentar. Reserapport från Egypten FIM Sahara fondens portföljförvaltare besökte Egypten i februari. Egypten har 75 miljoner invånare och ekonomin växer nu med ca 7 % per år, vilket är snabbare än någonsin under de senaste 15 åren. Tillväxten har stöttats av regeringens reformpolitik som inleddes år 2004, tillväxten i världshandeln, investeringar som gjorts i Nordafrika av de oljeproducerande länderna vid Persiska viken samt av att det egyptiska pundet är förmånligt efter devalveringarna Landet är ändå fortfarande mycket fattigt: BNP per capita motsvarar ca 2000 dollar. Liksom på andra håll i Afrika har investeringarna också i Egypten traditionellt hållit en låg nivå. Nu har investeringsivern däremot ökat, och vuxit med 14 % per år de senaste två åren. Byggnadsaktiviteten är stor och de låga lönekostnaderna samt valutakursen bidrar till industrins goda konkurrenskraft. Den senaste tillväxtfaktorn är naturgasen, vars exploatering ännu är i begynnelsestadiet. Senaste år ökade produktionskapaciteten rentav med 50 %. Även konsumtionsefterfrågan har ökat kraftigt med ca 5-6 %: här tar det ännu länge innan efterfrågan är tillfredsställd! Egyptens exportintäkter har på senare tid vuxit kraftigt i takt med olje- och gasexporten, men eftersom importvolymen ligger ca 50 % över exporten, visar handelsbalansen ett underskott. Däremot visar bytesbalansen en litet överskott, tack vare Suezkanalen, turismen och egyptier som arbetar utomlands och skickar hem pengar. Egyptens största problem är den offentliga ekonomins underskott. Underskottet uppgår idag till 8 % av BNP, men man strävar till att skära ned det med hälften, med hjälp av ekonomiska reformer under de närmaste åren. Skattebasen utvidgas, myndigheterna strävar att få med privata placerare för offentliga investeringar, statliga bolag privatiseras och offentliga stöd kommer eventuellt att skäras ned. I Egypten har muslimska fanatiker etablerat sig på ett oroväckande sätt, vilket har bromsat upp den demokratiska utvecklingen. Regeringen har exempelvis nyligen hindrat registreringen av tolv olika partier, och president Hosni Mubaraks starkaste efterföljarkandidat är hans son Gamal. Det största oppositionspartiet Muslim Brotherhood är en nominellt obunden gruppering, men namnet talar för sig självt. Partiet segrade i parlamentsvalen år 2005, FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 3/5

4 dock med ett valdeltagande på endast 25 % av de berättigade. Det muslimska brödraskapets popularitet grundar sig delvis på bistånds- och utbildningsprogram som är riktade till låginkomsttagare. Tillsvidare finns det inte något betydande antal internationella placerare i Egypten. Egyptens vikt i MSCI-indexet är endast ca en procent och internationella placerares andel av den dagliga volymen är ungefär 5 %. Egyptens aktiemarknad verkar ändå attraktiv med P/E-talet (2007e) 14 och en resultattillväxt på 17 %. Egyptens korrelation med andra tillväxtmarknader är inte stor, och den är inte heller speciellt beroende av råvaruprisernas utveckling. I fonden FIM Sahara är Egyptens vikt ca 14 %. Den kompletta reserapporten är tillgänglig i en separat kommentar. Ryska presidentspelet inleds Rysslands president Vladimir Putin utnämnde i februari Sergei Ivanov till första vice statsminister. Ivanov, 54, har tidigare verkat som försvarsminister. Han är tillsammans med Dmitri Medvedev, 41, en av de två kandidaterna som för närvarande anses vara de populäraste tänkbara efterträdarna till Putin. I Moskva har man förklarat saken så att Putin i demokratisk anda vill att kandidaterna har lika utgångsläge, då vardera nu har titeln första vice statsminister. Tillsvidare ligger Medvedev rätt klart före Ivanov i opinionsmätningarna, men Ivanovs utnämning kan innebära en förändring i den allmänna opinionen. Vi anser inte att presidentvalets spekulationer kommer att påverka aktiemarknaden före hösten. Valet förrättas i mars Indiens centralbank höjde kassareservskyldigheten Den 13 februari höjde indiska centralbanken kassareservskyldigheten med 0,50 % till 6,0 %. Senast höjde centralbanken kassareservskyldigheten i början av december. Även denna gång verkställs förändringen i två etapper ( ,25 % och ,25 %). Bakom höjningen ligger centralbankens målsättning att dämpa inflationen (WPI 6,63 %), minska tillväxten av utlåning (för närvarande 30 %) och sänka likviditeten. Centralbankens mål är en utlåningsnivå på 20 %. Ökningen av kassareservskyldigheten väntades först i mars och därigenom blev ökningen i februari en överraskning. Vi anser det sannolikt att centralbanken fortsätter med egentliga räntehöjningar under vårens för att dämpa inflationen. Rysslands banksektor växer starkt Rysslands banksektor fortsatte att växa. Tillväxten beror främst på att hushållen börjat låna mycket ivrigt. Bolånestocken var i slutet av år ,5 miljarder US dollar, vilket motsvarar mindre än 1 % av bruttonationalprodukten. I Finland är motsvarande tal 55 miljarder euro och 33 % av BNP. I Ryssland har totalt ca lån beviljats och lånens storlek är alltså ca dollar i medeltal. Nyutlåningen växte med 85 % år Ungefär 35 % av bolånen har beviljats till områden utanför Moskva och deras andel av den totala lånestocken ökar. Vi bedömer att en kraftig tillväxt, ca % kommer att fortsätta under flera års tid och att banksektorn kommer att dra nytta av det. Riskerna förknippas främst med kraftigt förhöjda bostadspriserna i Moskva. I övriga Ryssland är situationen normal. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 4/5

5 Index för tillväxtmarknader NIMI NAME CURRENCY 1 M 3 M 6 M BUCHAREST BET INDEX EUR 1,7 % 9,8 % 18,6 % 8,3 % BUDAPEST STOCK EXCH EUR -1,7 % 1,8 % 13,2 % -7,9 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 EUR -2,7 % 3,4 % 7,5 % -3,0 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR -6,2 % 6,9 % 5,8 % 0,6 % OMX RIGA INDEX EUR -2,5 % 6,0 % 11,7% 3,4 % OMX TALLINN INDEX EUR -12,2 % 10,8% 30,3 % 1,1 % OMX VILNIUS INDEX EUR -2,6 % 9,0 % 27,3 % 1,3 % PFTS Index EUR 23,1 % 63,2 % 66,7 % 44,7% PRAGUE STOCK EXCH EUR -4,0 % 0,3 % 10,1 % -1,9 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR -3,1 % 2,1 % 8,1 % -6,4 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 3,3 % 4,6 % 13,2 % 0,8 % Slovenian Total Market EUR -2,8 % 16,2 % 29,7 % 11,4% SOFIX INDEX EUR -4,1 % 12,0 % 35,9 % 6,4 % WSE WIG INDEX EUR -3,3 % -0,6 % 20,6 % 0,6 % MSCI EM EUR -3,5 % 1,5 % 10,4 % -3,2 % MSCI INDIA EUR -8,9 % -2,0 % 15,2 % -4,5 % ARGENTINA MERVAL EUR -1,7 % 5,7 % 18,3 % -3,5 % BRAZIL BOVESPA STOCK EUR -2,2 % 8,9 % 14,8 % -1,2 % CHILE STOCK MKT EUR -1,3 % 8,7 % 24,2 % 3,7 % IGBC GENERAL INDEX EUR -5,7 % 1,8 % 11,0 % -9,2 % MEXICO BOLSA INDEX EUR -4,5 % 6,3 % 19,2 % -2,4 % PERU LIMA GENERAL EUR 11,0 % 34,9 % 48,3 % 18,9% VENEZUELA STOCK MKT EUR 16,3 % 10,7 % 41,0 % -2,0 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR -8,8 % -2,8 % 14,6 % -4,3 % HANG SENG COMPOSITE EUR -6,8 % 5,3 % 13,1 % -4,6 % JAKARTA COMPOSITE EUR -2,5 % 2,8 % 18,0 % -4,1 % KOSPI INDEX EUR 1,7 % -1,5 % 3,8 % -2,4 % KUALA LUMPUR COMP EUR -1,4 % 13,8 % 25,8 % 9,0 % PHILIPPINES ALL SHARE EUR 2,3 % 21,5 % 43,4 % 11,4% STOCK EXCH OF THAI EUR 4,4 % -1,8 % 5,5 % 6,9 % STRAITS TIMES INDEX EUR -2,1 % 11,3 % 24,5 % 4,2 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR -2,2 % 0,4 % 12,4 % -2,6 % DJ DIFC ARABIA TITANS EUR 2,7 % 12,7 % 5,1 % 6,9 % Samtliga fonders avkastning baserar sig på tillväxtandelar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller falla och placerarna kan förlora en del av de medel som de har placerat. Fondens avkastningsutveckling kan följas upp på våra webbsidor under adress Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fondbolag Ab. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fondbolag Ab eller någon person som är anställd av företaget ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av rapporten i USA kan betraktas om en förbrytelse mot dessa lagar. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 5/5

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Placeringsstrategi. Vår

Placeringsstrategi. Vår 2012 Placeringsstrategi Vår Innehållsförteckning Innehållsförteckning... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling... - 2 - och centrala antaganden om finansmarknadens utveckling... - 3

Läs mer

Placeringsstrategi. Vinter

Placeringsstrategi. Vinter 2015 Placeringsstrategi Vinter Ari Aaltonen tel. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Innehåll Innehåll... - 1 - Centrala antaganden om världsekonomins utveckling 2015 och 2016... - 2 - och antaganden om

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk TEMA: ÖSTEUROPA AV AGNETHA JÖNSSON Investera i stora möjligheter men hög risk Trots kraftiga svängningar på börserna kan en investering i Östeuropa minska den totala risken i en portfölj. Här berättar

Läs mer

Svag ekonomisk statistik i mars

Svag ekonomisk statistik i mars Månadsöversikt april 2015 Svag ekonomisk statistik i mars Överraskande ekonomisk statistik med SMÅ nivåförändringar I USA fördröjer centralbanken räntehöjningen ECB påbörjade QE programmet, de ekonomiska

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen

Grekland och Ukraina riskerna minskat Häftig start på året på placeringsmarknaderna, räntorna sjunkit aktieprissättningen Månadsöversikt mars 2015 6.3.2015 Fortsatt uppgång på placeringsmarknaderna I USA väntar man på att räntehöjningarna påbörjas, lugnare period gällande den ekonomiska statistiken I Europa väntar en tillväxtöverraskning:

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Börserna på toppnivå i Europa och USA

Börserna på toppnivå i Europa och USA Månadsöversikt december 2013 9.12.2013 Börserna på toppnivå i Europa och USA De makroekonomiska överraskningarna har minskat Tillväxtmarknadernas aktier på minus, endast Kina på plus Börskurserna på topp

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook Februari 2000 Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets.

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa

Månadsöversikt. Överraskande marknadsrörelser i april. Maj 2015. Svag ekonomisk statistik i USA och Kina. Ökade tillväxtförväntningar i Europa Månadsöversikt Maj 2015 Svag ekonomisk statistik i USA och Kina Ökade tillväxtförväntningar i Europa ECB framskrider med köpprogrammen, förväntningarna gällande FED:s räntehöjning framskjuten Inga framsteg

Läs mer