FIM Tillväxtmarknadsbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIM Tillväxtmarknadsbrev"

Transkript

1 FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5 FIM India 2,4 46,1 9,6 FIM Emeur 3,1 54,9 15,8 FIM Tiger 7,4 46,5 24,7 FIM Russia SC 1,0 24,3 7,6 FIM Ukraine -0,1-29,3 FIM Sahara 5,7-16,6 FIM BRIC+ 3,9 43,2 14,9 *YTD= värdeutveckling under innevarande år till Stark uppgång för Brasilien och Kina i början av sommaren Kursuppgången på tillväxtmarknaderna har varit stark i början av sommaren. Som framgår av vidstående tabell har utvecklingen på marknaderna i Brasilien och Kina varit särskilt gynnsam. Vad beträffar Brasilien är orsaken de låga värderingarna på aktiemarknaden och förväntningarna på att finanspolitiken ytterligare ska lättas upp under slutet av året. Inflationen i Brasilien ligger på en måttlig nivå om 3 % och då styrräntan trots räntesänkningar samtidigt är kring 12 %, finns fortfarande goda möjligheter att ytterligare sänka räntorna och därmed stimulera aktiemarknadens utveckling. Aktiemarknaden i Hong Kong har för sin del väckt spekulationer om att inhemska investerare även kunde placera på börsen i Hong Kong. Detta skulle öka börsens värderingsnivå och i motsvarande grad sätta band på den överhettade stämningen på Shanghaibörsen. De tre senaste månaderna har indexet för tillväxtmarknaderna stigit 15 % medan MSCI Global indexet stigit endast cirka hälften av det (8%) och MSCI Europa bara snäppet mer med 9 %. Vi tror att det finns goda förutsättningar för en positiv utveckling på tillväxtmarknaderna även under sommaren, trots att marknadsvolymerna av hävd minskar under semesterperioden. Under början av år 2007 har tillväxtmarknaderna (med undantag för Latinamerika) inte lyckats locka nämnvärt med nya pengar till fonderna. Utgående från den senaste tidens kursutveckling finns det dock skäl att anta att penningflödet efter den tröga starten vid årets början äntligen håller på att vända i positiv riktning på alla tillväxtmarknader. Värderingsnivåerna på tillväxtmarknaderna är fortfarande lägre än på västmarknaderna, vilket utgör grunden för en positiv värdeutveckling även framöver. Vi håller placeringsgraden för portföljen vid 100 % under sommaren. Vi tog under förra månaden in FIM Ukraine i fonden med en vikt på 4 %. FIM BRIC+ utgör ett kostnadseffektivt sätt att placera globalt i BRIC-länderna och till viss del även i andra tillväxtmarknader. Från årets början fram till den 19 juni har FIM BRIC+ avkastat 14,9 %, dvs 2 procentenheter mer än jämförelseindexet. Raoul Konnos, tel Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/ FIM Birger Jarlsgatan 6 P.O.Box 5712, SE Stockholm, Sweden Tel Fax /7

2 Latin American Opportunities konferens i London Fondförvaltaren för FIM Brazil träffade högsta ledningen för sex företag i vilka fonden placerar och även högsta ledningen för flera andra bolag som följs upp. Särskilt företaget PDG Realtys framtidsutsikter och åtgärder på senaste tid bekräftar våra åsikter om att aktien har uppgångspotential. Bolaget som hör till fastighetssektorn och börslistades i januari har intagit en mycket exceptionell ställning inom sin sektor. Ledningen är synnerligen dynamisk och skicklig och fokuserar på att bygga bostäder för hushåll vars inkomstnivå ligger på medelklass och strax under. Inom detta segment är marginalerna traditionellt lägre än i det övre segmentet, men Brasiliens uppdämda bostadsefterfrågan riktar sig just mot PDG :s målmarknad. Bolagets erfarenhet och kunnande ger en betydande konkurrensfördel i byggnadsprojekten och tillväxtutsikterna ser mycket lovande ut. PDG :s vikt i FIM Brazil är 3 % och bolagets P/E (08e) är 10,7x. Vid mötena betonades generellt sett företagsvärldens och konsumenternas förstärkta tillit till framtiden. Detta är i stor utsträckning en följd av den accelererande ekonomiska tillväxten och de sjunkande räntorna. Reserapport: Sydafrika FIM Saharas fondförvaltare besökte Sydafrikas storstäder Johannesburg, Kapstaden och Durban vid månadsskiftet maj-juni. Under resan träffade hon representanter för 20 börsbolag inklusive landets största handelskedjor. Sydafrikas vikt i portföljen är ca 45 %. Den sydafrikanska ekonomin var i tämligen dåligt skick under 1980-talet. Den ekonomiska tillväxten låg kring en procent, investeringarna var obefintliga, den officiella ekonomin kraftigt underbalanserad och räntor och inflation låg på hög nivå. Följden var att kapitalet i snabb takt flydde landet och randens värde försvagades kraftigt. Under de senaste tio åren har utvecklingen ändrat riktning långsamt men säkert tack vare olika reformer. Den viktigaste torde vara avskaffandet av apartheid år Utvecklingen har blivit snabbare under de senaste åren och den ekonomiska tillväxten har varit kring 5 % under de senaste tre åren. Därmed har sysselsättningen förbättrats och läget för dem som tidigare hörde under apartheid har överlag förbättrats. Det konsumtionsbetingade ekonomiska uppsvinget har så småningom övergått i en investeringsboom, vilket är synnerligen viktigt med tanke på en hållbar utveckling. Investeringar görs i allt högre grad även i andra afrikanska länder och lokalbefolkningen talar därför om den afrikanska renässansen. Det är de sydafrikanska bolagen som drar den största nyttan av Afrikas pånyttfödelse, säger investeringsbanken UBS i sin färska rapport. De sydafrikanska handelskedjorna har under de senaste åren kunnat åtnjuta ett verkligt gynnsamt verksamhetsläge. Konsumtionsefterfrågan har ökat kraftigt i och med att den tidigare apartheidbelagda befolkningen blir allt förmögnare: 40 % hör redan till medelklassen och bara i år växte medelklassen med 30 %. Man köper bilar, möbler, hushållsmaskiner, kläder och bättre mat. Samtidigt har de stora kedjorna tagit marknadsandelar från de små kvartersbutikerna, vilket har bidragit till att många köpcenter har uppförts. Tack vare det har flera handelskedjors omsättning vuxit med en årlig takt på % och resultatet t.o.m snabbare. Särskilt utmärkande för Sydafrika är att många affärer säljer sina varor på kredit. Detta gäller speciellt möbelaffärerna, vilkas omsättning till ca 70 % består av försäljning på kredit. Orsaken till det är delvis att kreditkort tillsvidare inte tagits i bruk i någon större omfattning, trots att antalet nog har ökat under de senaste åren. Den ökade konsumtionen tar även uttryck i en högre skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är nu 68 %, vilket är 10 procentenheter mer än för ett par år sedan. Lånekostnaderna ligger dock endast kring ca 8 % av de FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 2/7

3 disponibla inkomsterna, vilket historiskt sett är en låg nivå. Detta beror på att räntorna sjunkit kraftigt. Prime-räntan låg hela 90-talet kring i snitt 20 % då den för närvarande är 12 %. Räntecykeln har dock vänt och centralbanken har höjt räntorna med 2,5 procentenheter under det senaste året. Räntehöjningarna anses vara på slutrakan och nivån är historiskt sett ännu låg. Tillsvidare har man sett en avmattning endast i bilförsäljningen och även kreditförlusterna har varit små, både för banker och affärer. På kort sikt är det dock säkrast att investera i handelskedjor som säljer endast/nästan enbart kontant. Lokalbefolkningen är mycket märkesmedveten. Den övre medelklassen gynnar Woolworths, och då kedjan öppnade en mataffär med billigare image i en förort, drog sig invånarna för att besöka den. Då den gjordes om till en normal Woolworths-affär tredubblades försäljningen på en kort tid. Även cementproducenten PPC gav ett exempel på en kinesisk cementproducent som försökte sälja billig cement i Sydafrika. Konsumenterna köpte inte eftersom fattiga har inte råd att köpa billigt. Cementen hade med andra ord en svag image. Sedan embargot upphört började sydafrikanska handelskedjor först etablera sig i Australien som i kulturellt avseende anses vara ett liknande område. Operationen lyckades dock inte särskilt bra, eftersom konkurrensen är hård. För närvarande anses Afrika vara ett mera intressant etableringsområde och ett flertal handelskedjor har öppnat affärer där. Affärerna har varit mycket populära och man kommer att utvidga verksamheten kraftigt under de följande fem åren. Handelskedjornas aktier har varit tämligen måttligt värderade. Dock är värderingen av de kedjor som säljer kontant klart högre. P/E(08e) för möbelkedjor som säljer på kredit är endast 8x, medan P/E(08e) för mataffärer som säljer kontant är ca 13x. Motsvarande EV/EBITDA(08e) koefficienter är 5x och 7x. Kapitalinvesterarna har tagit hela sektorn under lupp. I deras ögon ökar attraktiviteten p.g.a lata balanser, eftersom många bolag är helt skuldfria. Landets största handelskedja Edgars Consolidated Stors råkade nyligen i händerna på Bain Capital från Boston och flera andra kedjor har vittnat om att spekulanter knackat på deras dörr. Resultattillväxten väntas fortsätta i en storlek kring % och det lönar sig inte att alltför mycket oroa sig för den höjda räntenivån. Ljusa tider förutspås för den sydafrikanska byggsektorn under de närmaste åren i och med att många infrastrukturprojekt kommer att inledas. Investeringarna riktar sig bl.a. till hamnar samt järnvägs- och landsvägsnät. Dessutom blir man tvungen att i betydande grad utöka kapaciteten för elproduktion och det behövs massor med bostäder till rimligt pris för de färgade. VM i fotboll som går av stapeln år 2010 fungerar som en slags trigger för flera av de här projekten. Statsbudgeten är för första gången i historien i balans och det är därför heller inget problem med att finansiera de offentliga investeringarna. Bland bolagen i byggsektorn drar Murray & Roberts även nytta av de investeringar som riktar sig till att utvidga och förbättra gruvindustrin. Det var även intressant att besöka en platinagruva. Platina är en mycket sällsynt metall. Den årliga produktionen uppgår till 200 ton, medan produktionen av guld uppgår till 2000 ton. En uns platina kostar nästan dollar, dvs den är nästan två gånger dyrare än guld. Det är likaså en stor utmaning att schakta och producera platina. För varje uns (31 g) måste man schakta ca 10 ton malm och förädlingsprocessen tar fem månader. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 3/7

4 För en ordinär ring behövs ungefär ett ton malm som ofta schaktas under förhållanden där men inte får plats att stå. Platina är dock framför allt en industrimetall och hälften av den årliga produktionen går till bilkatalysatorer. I dieseldrivna bilars katalysatorer används nästan enbart platina som accelerator och den växande efterfrågan på dieseldrivna bilar ävensom de strängare utsläppsbegränsningarna utgör därför betydande faktorer i efterfrågan på platina. Med hjälp av s.k. bränsleceller kan man producera energi utan förorering i en process där platina används som accelerator. Den här tekniken trampar dock ännu i barnaskorna. Sydafrika producerar 78 % av världens platina och andelen av reserverna är en aning större. De största platinabolagen Anglo Platinum och Impala Platinum har en rörelsevinstprocent på % och båda bolagen är värderade på nivån P/E(08e) 14x under förutsättning att priset på platina hålls på nuvarande nivå. På medellång sikt förutspås priset på platina dock stiga. Lägre räntor i Brasilien stöder kursuppgången på aktiemarknaden Den starka uppgången på den brasilianska aktiemarknaden under senaste tid kan kanske bästa förklaras med räntesänkningarna. Styrräntan (SELIC) har redan gått ned till 12 % då den ännu i början i av år 2006 var 18 %. Med beaktande av landets nuvarande ekonomiska situation och särskilt den låga inflationen kan man dock konstatera att räntorna fortfarande är på obefogat hög nivå. Marknadens syn är därför att räntorna fortsätter att sjunka åtminstone de två följande åren. Realräntan har först nu gått ned till under 10 %, medan t.ex. realräntan i Mexico är 3 %. Räntehistoriken i Mexico är i stor utsträckning likadan som i Brasilien, men Brasilien är i detta hänseende några år efter. Den kommande utvecklingen uppskattas dock ofta genom att ta Mexico som exempel. I år har inflationssiffrorna hållits kring 3 %, vilket har gjort det möjligt för centralbanken att sänka räntorna snabbare än vad marknaden väntat. I juni sänktes räntan med 0,5 procentenheter och vid sitt möte i augusti väntas centralbanken sänka räntan med 0,25 procentenheter. Vid sidan av den sänkta styrräntan har även priset på statens och företagens skuldkapital sjunkit betydligt. T.ex. ännu i februari var räntan på ett 21 års masslån som noteras i Brasiliens inhemska valuta 10,68 %, medan den nu är 8,63 %. På kort sikt stöder räntenedgången aktiemarknadens utveckling även av den orsaken att lokala investerare fortsätter att utöka sina aktieplaceringar eftersom avkastningen på räntemarknaden har minskat drastiskt. På längre sikt är en verklig omstrukturering med långtgående effekter på gång i Brasilien. Investeringarna kommer att växa kraftigt och de ekonomiska aktiviteterna kommer att öka. Företagens och hushållens skuldsättningsförmåga och vilja ökar och särskilt bostadslånemarknaden kommer att växa explosionsartat. Företagens kapitalstruktur torde även bli förnuftigare genom att man frångår det nuvarande nästan helt skuldfria läget. Bland branscherna är det fastighetssektorn som drar största nyttan av räntesänkningen. Marknadens frigörelse styr penningflöden från lokalbörserna till Hong Kong Börsen i Hong Kong utvecklades starkt i maj. Handeln har präglats av H- aktierna som listats i Hong Kong och den länge väntade Red Chips listningen av A-serien på de kinesiska lokalbörserna. Bl.a. China Mobile steg på en enda dag med 6 % då listningsplanerna publicerades. Banker och försäkringsbolag gick också starkt uppåt, 5-10 % med rekordvolymer. Som en följd av den starka ekonomiska utvecklingen väntas myndigheterna komma med ytterligare åtstramande åtgärder. Åtminstone en förhöjning med 27 räntepunkter är att vänta i år och likaså höjningar av bankernas kassareservskyldighet. Detta har enligt aktiemäklarna redan gjort att allt fler FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 4/7

5 investeringar styrs över till Hong Kong, där man kan köpa aktier med betydligt förmånligare värdering. Aktier med dubbellistning (A-serie i antingen Shanghai eller Shenzen och H-serie i Hong Kong) har ett pris som i snitt är mer än 40 % högre på lokalbörserna än i Hong Kong. Vi tror att allt starkare penningströmmar framöver kommer att gå från lokalbörserna till Hong Kong och att kursskillnaderna kommer att utjämnas. Den senaste statistiken visar att Kinas export ökat i maj med 29 % från ifjol. Retail försäljningen växte med 16 % och industriproduktionen med 18 %. Fasta investeringar ökade 26 %. Producentpriserna steg en aning mindre än väntat, dvs 2,8 %. Däremot steg konsumentpriserna aningen mer än väntat eller med 3,4 %. Trots ökningen är inflationsnivån fortfarande låg. Å andra sedan beror ökningen huvudsakligen på faktorer utanför Kinas ekonomi, t.ex. prisförhöjningarna på livsmedel på den globala marknaden. Aktieemission i Ukraina förfödelar små placerare Det ukrainska elbolaget Dniproenergo meddelade senaste vecka att man planerar en kapitalförhöjning, som ifall den genomförs skulle späda ut minoritetsägarnas innehav och sänka aktiekursen i betydande grad. Staten äger 76 % Dniproenergo. Nyheten fick ett negativt mottagande på marknaden och Dniproenergos kurs sjönk efter publiceringen med mer än 20 %. Övriga elproducenters aktier följde efter, dock i betydligt mindre grad och trots att man inte anser att de omfattar motsvarande risk. Vi sålde alla våra aktier i Dniproenergo då nyheten publicerades. Vår timing visade sig vara den rätta. Till följd av aktiemarknadens ineffektivitet fick vi ett pris på aktien som motsvarade bolagets kurs före nyheten publicerades. FIM Ukraine har betydande undervikt inom elsektorn i förhållande till jämförelseindex. Eftersom den ukrainska aktiemarknaden ännu är i ett tidigt utvecklingsskede har det redan förekommit att små placerare har förfördelats på motsvarande sätt, detta gäller särskilt företag inom den konservativa metallindustrin. Trots att liknande fall inte kan uteslutas framöver har FIM Ukraine endast mindre placeringar i alla de företag som traditionellt har en svag förvaltning. Tyvärr är detta även en delorsak till att fonden visar en svagare utveckling än jämförelseindex, eftersom kurserna för de bolag inom traditionella branscher som ingår i Kiev-börsens PFTS-index har stigit i kölvattnet av den kraftiga uppgången på Ukrainas aktiemarknad i början av år Rysslands ekonomi ökade 7,9 % under Q1(07) Första kvartalets ekonomiska indikatorer som publicerades i Ryssland i juni visar att makroekonomin fortfarande är i utomordentligt skick. BNP ökade med 7,9 % på årsnivå. Till ökningen bidrog särskilt byggverksamheten som ökade med 23,2 % och industriproduktionen som ökade med 11,8 %. Detta förstärker vår uppfattning om att den ryska ekonomin verkligen upplever en investeringsbaserad tillväxt för första gången sedan Sovjetunion upplöstes. Vi tror att den ekonomiska tillväxten kommer att ligga kring ca 7,5 % för hela året. Även Polens BNP har ökat i god takt under Q1(07) Polens säsongjusterade BNP-tillväxt för årets första kvartal var 7,4 % jämfört med motsvarande period året innan. Marknadens förväntningar låg på en något lägre nivå, dvs 7,3 %. Den inhemska efterfrågan ökade med 8,6 % och även denna siffra var högre än förväntningarna. Investeringarna ökade med 29,6 %. På det hela taget visar Polens BNP-siffor för första kvartalet att ekonomin utvecklas väl och att konsumenterna har ett starkt förtroende. Om Polens regering infriar sina tidigare löften om att sänka skatterna och öka FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 5/7

6 inkomstöverföringarna till hushållen, kommer sysselsättningsgraden och den inhemska konsumtionen att öka ytterligare. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 6/7

7 Index för tillväxtmarknader NAMN VALUTA 1 MÅN 3 MÅN 6 MÅN 2007 BUCHAREST BET INDEX EUR 11,6 % 17,0 % 24,9 % 24,6 % BUDAPEST STOCK EXCH EUR 15,3 % 27,0 % 24,3 % 20,7 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 0,7 % 8,1 % 9,6 % 10,3 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 0,2 % 11,5 % 23,1 % 23,6 % OMX RIGA INDEX EUR 3,5 % 4,9 % 4,8 % 5,2 % OMX VILNIUS INDEX EUR 7,8 % 8,9 % 7,6 % 8,0 % PFTS Index EUR 17,7 % 18,8 % 98,8 % 97,3 % PRAGUE STOCK EXCH EUR 0,7 % 7,6 % 12,1 % 11,6 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 5,6 % -2,4 % -2,9 % -3,3 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 4,4 % -2,9 % 0,1 % -0,3 % SOFIX INDEX EUR 4,9 % 9,8 % 13,2 % 13,2 % WSE WIG INDEX EUR 8,4 % 20,7 % 33,3 % 33,6 % MSCI EM EUR 4,5 % 13,9 % 12,9 % 12,8 % MSCI INDIA EUR -0,1 % 19,8 % 11,4 % 11,8 % ARGENTINA MERVAL EUR 0,8 % 5,3 % 2,1 % 1,9 % BRAZIL BOVESPA STOCK EUR 4,5 % 26,4 % 29,8 % 30,0 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR 5,3 % 19,4 % 24,8 % 25,4 % IGBC GENERAL INDEX EUR 2,5 % 5,5 % 6,3 % 6,4 % MEXICO BOLSA INDEX EUR -0,5 % 10,4 % 14,6 % 13,4 % PERU LIMA GENERAL EUR 4,3 % 31,7 % 69,8 % 70,1 % VENEZUELA STOCK MKT EUR -1,7 % -18,5 % -24,2 % -26,2 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 0,1 % 19,1 % 10,8 % 11,4 % HANG SENG COMPOSITE EUR 6,3 % 12,2 % 7,5 % 7,8 % JAKARTA COMPOSITE EUR 0,5 % 19,0 % 16,0 % 15,7 % KOSPI INDEX EUR 6,3 % 22,0 % 19,5 % 19,7 % KUALA LUMPUR COMP EUR -0,6 % 8,9 % 24,7 % 23,9 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 5,5 % 19,6 % 32,1 % 30,9 % STOCK EXCH OF THAI EUR 8,5 % 14,5 % 22,2 % 24,4 % STRAITS TIMES INDEX EUR 0,3 % 7,6 % 16,1 % 15,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 10,1 % 13,8 % 11,7 % 10,4 % DJ DIFC ARABIA TITANS 50 EUR -1,1 % 7,9 % 15,9 % 16,1 % Samtliga fonders avkastning baserar sig på tillväxtandelar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller falla och placerarna kan förlora en del av de medel som de har placerat. Fondens avkastningsutveckling kan följas upp på våra webbsidor under adress Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fondbolag Ab. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fondbolag Ab eller någon person som är anställd av företaget ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av rapporten i USA kan betraktas om en förbrytelse mot dessa lagar. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 7/7

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11

Vilken konjunktur? Jussi Hyöty 10.5.2011 gsm 050 539 9168 jussi.hyoty@front.fi 3.6 3.4 700 3.2 2700 02/11 03/11 04/11 330 02/11 03/11 04/11 Jussi Hyöty 1.5.211 gsm 5 539 9168 jussi.hyoty@front.fi Vilken konjunktur? Konjunkturutvecklingen har förlöpt som förväntat, men den gigantiska stimulansen åstadkom en kraftig återhämtning som ledde till

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken

Centralbanksförväntningarna i focus. USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken Månadsöversikt december 2014 5.12.2014 Centralbanksförväntningarna i focus USA:s centralbank skyndar inte med att höja styrräntan, den ekonomika statistiken intakt Utmaningarna i Europa är en för låg inflation

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat

Konjunkturförväntningarna förändrades inte i maj trots anspråkslös statistik och få positiva överraskningar. I USA har man förklarat Månadsöversikt Juni 2015 Statistiken i USA återhämtar sig, bra drag i Europa Svag statistik i Kina, centralbanken ökade stödåtgärderna ECB ökar på köpen, FED tänker höja styrräntan i år Greklandsförhandlingarna

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Eastern European Outlook

Eastern European Outlook EKONOMISK ANALYS SVENSK UPPLAGA OKTOBER MARS 27 28 Eastern European Outlook Tema: Utmaningar Ryssland efter för baltisk valen export Important your attention is drawn to the statement on the back cover

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2010-10-25 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Marknadsnytt. Nordeanyheter

Marknadsnytt. Nordeanyheter nordea international private banking Investmentnews nr 101 mars 2012 Marknadsnytt Läget på finansmarknaden ser ljusare ut än på länge. I USA har ekonomin långsamt börjat förbättras och i Europa har seriösa

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer