FIM Tillväxtmarknadsbrev

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIM Tillväxtmarknadsbrev"

Transkript

1 FIM Tillväxtmarknadsbrev Juli 2007 AVKASTNINGEN FÖR FIMS FONDER SOM PLACERAR PÅ TILLVÄXTMARKNADER FOND AVKASTN-% 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 7,5 79,2 35,9 FIM Russia 0,6 28,1 1,3 FIM China 7,8 52,7 14,5 FIM India 2,4 46,1 9,6 FIM Emeur 3,1 54,9 15,8 FIM Tiger 7,4 46,5 24,7 FIM Russia SC 1,0 24,3 7,6 FIM Ukraine -0,1-29,3 FIM Sahara 5,7-16,6 FIM BRIC+ 3,9 43,2 14,9 *YTD= värdeutveckling under innevarande år till Stark uppgång för Brasilien och Kina i början av sommaren Kursuppgången på tillväxtmarknaderna har varit stark i början av sommaren. Som framgår av vidstående tabell har utvecklingen på marknaderna i Brasilien och Kina varit särskilt gynnsam. Vad beträffar Brasilien är orsaken de låga värderingarna på aktiemarknaden och förväntningarna på att finanspolitiken ytterligare ska lättas upp under slutet av året. Inflationen i Brasilien ligger på en måttlig nivå om 3 % och då styrräntan trots räntesänkningar samtidigt är kring 12 %, finns fortfarande goda möjligheter att ytterligare sänka räntorna och därmed stimulera aktiemarknadens utveckling. Aktiemarknaden i Hong Kong har för sin del väckt spekulationer om att inhemska investerare även kunde placera på börsen i Hong Kong. Detta skulle öka börsens värderingsnivå och i motsvarande grad sätta band på den överhettade stämningen på Shanghaibörsen. De tre senaste månaderna har indexet för tillväxtmarknaderna stigit 15 % medan MSCI Global indexet stigit endast cirka hälften av det (8%) och MSCI Europa bara snäppet mer med 9 %. Vi tror att det finns goda förutsättningar för en positiv utveckling på tillväxtmarknaderna även under sommaren, trots att marknadsvolymerna av hävd minskar under semesterperioden. Under början av år 2007 har tillväxtmarknaderna (med undantag för Latinamerika) inte lyckats locka nämnvärt med nya pengar till fonderna. Utgående från den senaste tidens kursutveckling finns det dock skäl att anta att penningflödet efter den tröga starten vid årets början äntligen håller på att vända i positiv riktning på alla tillväxtmarknader. Värderingsnivåerna på tillväxtmarknaderna är fortfarande lägre än på västmarknaderna, vilket utgör grunden för en positiv värdeutveckling även framöver. Vi håller placeringsgraden för portföljen vid 100 % under sommaren. Vi tog under förra månaden in FIM Ukraine i fonden med en vikt på 4 %. FIM BRIC+ utgör ett kostnadseffektivt sätt att placera globalt i BRIC-länderna och till viss del även i andra tillväxtmarknader. Från årets början fram till den 19 juni har FIM BRIC+ avkastat 14,9 %, dvs 2 procentenheter mer än jämförelseindexet. Raoul Konnos, tel Global Emerging Markets Index (EUR) FIM BRIC+ BRIC+ Benchmark (EUR) Global Emerging Markets Index Euro Stoxx Index MSCI World Index /05 03/06 06/06 09/06 12/06 03/07 06/ FIM Birger Jarlsgatan 6 P.O.Box 5712, SE Stockholm, Sweden Tel Fax /7

2 Latin American Opportunities konferens i London Fondförvaltaren för FIM Brazil träffade högsta ledningen för sex företag i vilka fonden placerar och även högsta ledningen för flera andra bolag som följs upp. Särskilt företaget PDG Realtys framtidsutsikter och åtgärder på senaste tid bekräftar våra åsikter om att aktien har uppgångspotential. Bolaget som hör till fastighetssektorn och börslistades i januari har intagit en mycket exceptionell ställning inom sin sektor. Ledningen är synnerligen dynamisk och skicklig och fokuserar på att bygga bostäder för hushåll vars inkomstnivå ligger på medelklass och strax under. Inom detta segment är marginalerna traditionellt lägre än i det övre segmentet, men Brasiliens uppdämda bostadsefterfrågan riktar sig just mot PDG :s målmarknad. Bolagets erfarenhet och kunnande ger en betydande konkurrensfördel i byggnadsprojekten och tillväxtutsikterna ser mycket lovande ut. PDG :s vikt i FIM Brazil är 3 % och bolagets P/E (08e) är 10,7x. Vid mötena betonades generellt sett företagsvärldens och konsumenternas förstärkta tillit till framtiden. Detta är i stor utsträckning en följd av den accelererande ekonomiska tillväxten och de sjunkande räntorna. Reserapport: Sydafrika FIM Saharas fondförvaltare besökte Sydafrikas storstäder Johannesburg, Kapstaden och Durban vid månadsskiftet maj-juni. Under resan träffade hon representanter för 20 börsbolag inklusive landets största handelskedjor. Sydafrikas vikt i portföljen är ca 45 %. Den sydafrikanska ekonomin var i tämligen dåligt skick under 1980-talet. Den ekonomiska tillväxten låg kring en procent, investeringarna var obefintliga, den officiella ekonomin kraftigt underbalanserad och räntor och inflation låg på hög nivå. Följden var att kapitalet i snabb takt flydde landet och randens värde försvagades kraftigt. Under de senaste tio åren har utvecklingen ändrat riktning långsamt men säkert tack vare olika reformer. Den viktigaste torde vara avskaffandet av apartheid år Utvecklingen har blivit snabbare under de senaste åren och den ekonomiska tillväxten har varit kring 5 % under de senaste tre åren. Därmed har sysselsättningen förbättrats och läget för dem som tidigare hörde under apartheid har överlag förbättrats. Det konsumtionsbetingade ekonomiska uppsvinget har så småningom övergått i en investeringsboom, vilket är synnerligen viktigt med tanke på en hållbar utveckling. Investeringar görs i allt högre grad även i andra afrikanska länder och lokalbefolkningen talar därför om den afrikanska renässansen. Det är de sydafrikanska bolagen som drar den största nyttan av Afrikas pånyttfödelse, säger investeringsbanken UBS i sin färska rapport. De sydafrikanska handelskedjorna har under de senaste åren kunnat åtnjuta ett verkligt gynnsamt verksamhetsläge. Konsumtionsefterfrågan har ökat kraftigt i och med att den tidigare apartheidbelagda befolkningen blir allt förmögnare: 40 % hör redan till medelklassen och bara i år växte medelklassen med 30 %. Man köper bilar, möbler, hushållsmaskiner, kläder och bättre mat. Samtidigt har de stora kedjorna tagit marknadsandelar från de små kvartersbutikerna, vilket har bidragit till att många köpcenter har uppförts. Tack vare det har flera handelskedjors omsättning vuxit med en årlig takt på % och resultatet t.o.m snabbare. Särskilt utmärkande för Sydafrika är att många affärer säljer sina varor på kredit. Detta gäller speciellt möbelaffärerna, vilkas omsättning till ca 70 % består av försäljning på kredit. Orsaken till det är delvis att kreditkort tillsvidare inte tagits i bruk i någon större omfattning, trots att antalet nog har ökat under de senaste åren. Den ökade konsumtionen tar även uttryck i en högre skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är nu 68 %, vilket är 10 procentenheter mer än för ett par år sedan. Lånekostnaderna ligger dock endast kring ca 8 % av de FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 2/7

3 disponibla inkomsterna, vilket historiskt sett är en låg nivå. Detta beror på att räntorna sjunkit kraftigt. Prime-räntan låg hela 90-talet kring i snitt 20 % då den för närvarande är 12 %. Räntecykeln har dock vänt och centralbanken har höjt räntorna med 2,5 procentenheter under det senaste året. Räntehöjningarna anses vara på slutrakan och nivån är historiskt sett ännu låg. Tillsvidare har man sett en avmattning endast i bilförsäljningen och även kreditförlusterna har varit små, både för banker och affärer. På kort sikt är det dock säkrast att investera i handelskedjor som säljer endast/nästan enbart kontant. Lokalbefolkningen är mycket märkesmedveten. Den övre medelklassen gynnar Woolworths, och då kedjan öppnade en mataffär med billigare image i en förort, drog sig invånarna för att besöka den. Då den gjordes om till en normal Woolworths-affär tredubblades försäljningen på en kort tid. Även cementproducenten PPC gav ett exempel på en kinesisk cementproducent som försökte sälja billig cement i Sydafrika. Konsumenterna köpte inte eftersom fattiga har inte råd att köpa billigt. Cementen hade med andra ord en svag image. Sedan embargot upphört började sydafrikanska handelskedjor först etablera sig i Australien som i kulturellt avseende anses vara ett liknande område. Operationen lyckades dock inte särskilt bra, eftersom konkurrensen är hård. För närvarande anses Afrika vara ett mera intressant etableringsområde och ett flertal handelskedjor har öppnat affärer där. Affärerna har varit mycket populära och man kommer att utvidga verksamheten kraftigt under de följande fem åren. Handelskedjornas aktier har varit tämligen måttligt värderade. Dock är värderingen av de kedjor som säljer kontant klart högre. P/E(08e) för möbelkedjor som säljer på kredit är endast 8x, medan P/E(08e) för mataffärer som säljer kontant är ca 13x. Motsvarande EV/EBITDA(08e) koefficienter är 5x och 7x. Kapitalinvesterarna har tagit hela sektorn under lupp. I deras ögon ökar attraktiviteten p.g.a lata balanser, eftersom många bolag är helt skuldfria. Landets största handelskedja Edgars Consolidated Stors råkade nyligen i händerna på Bain Capital från Boston och flera andra kedjor har vittnat om att spekulanter knackat på deras dörr. Resultattillväxten väntas fortsätta i en storlek kring % och det lönar sig inte att alltför mycket oroa sig för den höjda räntenivån. Ljusa tider förutspås för den sydafrikanska byggsektorn under de närmaste åren i och med att många infrastrukturprojekt kommer att inledas. Investeringarna riktar sig bl.a. till hamnar samt järnvägs- och landsvägsnät. Dessutom blir man tvungen att i betydande grad utöka kapaciteten för elproduktion och det behövs massor med bostäder till rimligt pris för de färgade. VM i fotboll som går av stapeln år 2010 fungerar som en slags trigger för flera av de här projekten. Statsbudgeten är för första gången i historien i balans och det är därför heller inget problem med att finansiera de offentliga investeringarna. Bland bolagen i byggsektorn drar Murray & Roberts även nytta av de investeringar som riktar sig till att utvidga och förbättra gruvindustrin. Det var även intressant att besöka en platinagruva. Platina är en mycket sällsynt metall. Den årliga produktionen uppgår till 200 ton, medan produktionen av guld uppgår till 2000 ton. En uns platina kostar nästan dollar, dvs den är nästan två gånger dyrare än guld. Det är likaså en stor utmaning att schakta och producera platina. För varje uns (31 g) måste man schakta ca 10 ton malm och förädlingsprocessen tar fem månader. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 3/7

4 För en ordinär ring behövs ungefär ett ton malm som ofta schaktas under förhållanden där men inte får plats att stå. Platina är dock framför allt en industrimetall och hälften av den årliga produktionen går till bilkatalysatorer. I dieseldrivna bilars katalysatorer används nästan enbart platina som accelerator och den växande efterfrågan på dieseldrivna bilar ävensom de strängare utsläppsbegränsningarna utgör därför betydande faktorer i efterfrågan på platina. Med hjälp av s.k. bränsleceller kan man producera energi utan förorering i en process där platina används som accelerator. Den här tekniken trampar dock ännu i barnaskorna. Sydafrika producerar 78 % av världens platina och andelen av reserverna är en aning större. De största platinabolagen Anglo Platinum och Impala Platinum har en rörelsevinstprocent på % och båda bolagen är värderade på nivån P/E(08e) 14x under förutsättning att priset på platina hålls på nuvarande nivå. På medellång sikt förutspås priset på platina dock stiga. Lägre räntor i Brasilien stöder kursuppgången på aktiemarknaden Den starka uppgången på den brasilianska aktiemarknaden under senaste tid kan kanske bästa förklaras med räntesänkningarna. Styrräntan (SELIC) har redan gått ned till 12 % då den ännu i början i av år 2006 var 18 %. Med beaktande av landets nuvarande ekonomiska situation och särskilt den låga inflationen kan man dock konstatera att räntorna fortfarande är på obefogat hög nivå. Marknadens syn är därför att räntorna fortsätter att sjunka åtminstone de två följande åren. Realräntan har först nu gått ned till under 10 %, medan t.ex. realräntan i Mexico är 3 %. Räntehistoriken i Mexico är i stor utsträckning likadan som i Brasilien, men Brasilien är i detta hänseende några år efter. Den kommande utvecklingen uppskattas dock ofta genom att ta Mexico som exempel. I år har inflationssiffrorna hållits kring 3 %, vilket har gjort det möjligt för centralbanken att sänka räntorna snabbare än vad marknaden väntat. I juni sänktes räntan med 0,5 procentenheter och vid sitt möte i augusti väntas centralbanken sänka räntan med 0,25 procentenheter. Vid sidan av den sänkta styrräntan har även priset på statens och företagens skuldkapital sjunkit betydligt. T.ex. ännu i februari var räntan på ett 21 års masslån som noteras i Brasiliens inhemska valuta 10,68 %, medan den nu är 8,63 %. På kort sikt stöder räntenedgången aktiemarknadens utveckling även av den orsaken att lokala investerare fortsätter att utöka sina aktieplaceringar eftersom avkastningen på räntemarknaden har minskat drastiskt. På längre sikt är en verklig omstrukturering med långtgående effekter på gång i Brasilien. Investeringarna kommer att växa kraftigt och de ekonomiska aktiviteterna kommer att öka. Företagens och hushållens skuldsättningsförmåga och vilja ökar och särskilt bostadslånemarknaden kommer att växa explosionsartat. Företagens kapitalstruktur torde även bli förnuftigare genom att man frångår det nuvarande nästan helt skuldfria läget. Bland branscherna är det fastighetssektorn som drar största nyttan av räntesänkningen. Marknadens frigörelse styr penningflöden från lokalbörserna till Hong Kong Börsen i Hong Kong utvecklades starkt i maj. Handeln har präglats av H- aktierna som listats i Hong Kong och den länge väntade Red Chips listningen av A-serien på de kinesiska lokalbörserna. Bl.a. China Mobile steg på en enda dag med 6 % då listningsplanerna publicerades. Banker och försäkringsbolag gick också starkt uppåt, 5-10 % med rekordvolymer. Som en följd av den starka ekonomiska utvecklingen väntas myndigheterna komma med ytterligare åtstramande åtgärder. Åtminstone en förhöjning med 27 räntepunkter är att vänta i år och likaså höjningar av bankernas kassareservskyldighet. Detta har enligt aktiemäklarna redan gjort att allt fler FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 4/7

5 investeringar styrs över till Hong Kong, där man kan köpa aktier med betydligt förmånligare värdering. Aktier med dubbellistning (A-serie i antingen Shanghai eller Shenzen och H-serie i Hong Kong) har ett pris som i snitt är mer än 40 % högre på lokalbörserna än i Hong Kong. Vi tror att allt starkare penningströmmar framöver kommer att gå från lokalbörserna till Hong Kong och att kursskillnaderna kommer att utjämnas. Den senaste statistiken visar att Kinas export ökat i maj med 29 % från ifjol. Retail försäljningen växte med 16 % och industriproduktionen med 18 %. Fasta investeringar ökade 26 %. Producentpriserna steg en aning mindre än väntat, dvs 2,8 %. Däremot steg konsumentpriserna aningen mer än väntat eller med 3,4 %. Trots ökningen är inflationsnivån fortfarande låg. Å andra sedan beror ökningen huvudsakligen på faktorer utanför Kinas ekonomi, t.ex. prisförhöjningarna på livsmedel på den globala marknaden. Aktieemission i Ukraina förfödelar små placerare Det ukrainska elbolaget Dniproenergo meddelade senaste vecka att man planerar en kapitalförhöjning, som ifall den genomförs skulle späda ut minoritetsägarnas innehav och sänka aktiekursen i betydande grad. Staten äger 76 % Dniproenergo. Nyheten fick ett negativt mottagande på marknaden och Dniproenergos kurs sjönk efter publiceringen med mer än 20 %. Övriga elproducenters aktier följde efter, dock i betydligt mindre grad och trots att man inte anser att de omfattar motsvarande risk. Vi sålde alla våra aktier i Dniproenergo då nyheten publicerades. Vår timing visade sig vara den rätta. Till följd av aktiemarknadens ineffektivitet fick vi ett pris på aktien som motsvarade bolagets kurs före nyheten publicerades. FIM Ukraine har betydande undervikt inom elsektorn i förhållande till jämförelseindex. Eftersom den ukrainska aktiemarknaden ännu är i ett tidigt utvecklingsskede har det redan förekommit att små placerare har förfördelats på motsvarande sätt, detta gäller särskilt företag inom den konservativa metallindustrin. Trots att liknande fall inte kan uteslutas framöver har FIM Ukraine endast mindre placeringar i alla de företag som traditionellt har en svag förvaltning. Tyvärr är detta även en delorsak till att fonden visar en svagare utveckling än jämförelseindex, eftersom kurserna för de bolag inom traditionella branscher som ingår i Kiev-börsens PFTS-index har stigit i kölvattnet av den kraftiga uppgången på Ukrainas aktiemarknad i början av år Rysslands ekonomi ökade 7,9 % under Q1(07) Första kvartalets ekonomiska indikatorer som publicerades i Ryssland i juni visar att makroekonomin fortfarande är i utomordentligt skick. BNP ökade med 7,9 % på årsnivå. Till ökningen bidrog särskilt byggverksamheten som ökade med 23,2 % och industriproduktionen som ökade med 11,8 %. Detta förstärker vår uppfattning om att den ryska ekonomin verkligen upplever en investeringsbaserad tillväxt för första gången sedan Sovjetunion upplöstes. Vi tror att den ekonomiska tillväxten kommer att ligga kring ca 7,5 % för hela året. Även Polens BNP har ökat i god takt under Q1(07) Polens säsongjusterade BNP-tillväxt för årets första kvartal var 7,4 % jämfört med motsvarande period året innan. Marknadens förväntningar låg på en något lägre nivå, dvs 7,3 %. Den inhemska efterfrågan ökade med 8,6 % och även denna siffra var högre än förväntningarna. Investeringarna ökade med 29,6 %. På det hela taget visar Polens BNP-siffor för första kvartalet att ekonomin utvecklas väl och att konsumenterna har ett starkt förtroende. Om Polens regering infriar sina tidigare löften om att sänka skatterna och öka FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 5/7

6 inkomstöverföringarna till hushållen, kommer sysselsättningsgraden och den inhemska konsumtionen att öka ytterligare. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 6/7

7 Index för tillväxtmarknader NAMN VALUTA 1 MÅN 3 MÅN 6 MÅN 2007 BUCHAREST BET INDEX EUR 11,6 % 17,0 % 24,9 % 24,6 % BUDAPEST STOCK EXCH EUR 15,3 % 27,0 % 24,3 % 20,7 % FTSE/JSE AFRICA TOP40 IX EUR 0,7 % 8,1 % 9,6 % 10,3 % ISE NATIONAL 100 INDEX EUR 0,2 % 11,5 % 23,1 % 23,6 % OMX RIGA INDEX EUR 3,5 % 4,9 % 4,8 % 5,2 % OMX VILNIUS INDEX EUR 7,8 % 8,9 % 7,6 % 8,0 % PFTS Index EUR 17,7 % 18,8 % 98,8 % 97,3 % PRAGUE STOCK EXCH EUR 0,7 % 7,6 % 12,1 % 11,6 % RUSSIAN RTS INDEX $ EUR 5,6 % -2,4 % -2,9 % -3,3 % SLOVAK SHARE INDEX EUR 4,4 % -2,9 % 0,1 % -0,3 % SOFIX INDEX EUR 4,9 % 9,8 % 13,2 % 13,2 % WSE WIG INDEX EUR 8,4 % 20,7 % 33,3 % 33,6 % MSCI EM EUR 4,5 % 13,9 % 12,9 % 12,8 % MSCI INDIA EUR -0,1 % 19,8 % 11,4 % 11,8 % ARGENTINA MERVAL EUR 0,8 % 5,3 % 2,1 % 1,9 % BRAZIL BOVESPA STOCK EUR 4,5 % 26,4 % 29,8 % 30,0 % CHILE STOCK MKT SELECT EUR 5,3 % 19,4 % 24,8 % 25,4 % IGBC GENERAL INDEX EUR 2,5 % 5,5 % 6,3 % 6,4 % MEXICO BOLSA INDEX EUR -0,5 % 10,4 % 14,6 % 13,4 % PERU LIMA GENERAL EUR 4,3 % 31,7 % 69,8 % 70,1 % VENEZUELA STOCK MKT EUR -1,7 % -18,5 % -24,2 % -26,2 % BSE SENSEX 30 INDEX EUR 0,1 % 19,1 % 10,8 % 11,4 % HANG SENG COMPOSITE EUR 6,3 % 12,2 % 7,5 % 7,8 % JAKARTA COMPOSITE EUR 0,5 % 19,0 % 16,0 % 15,7 % KOSPI INDEX EUR 6,3 % 22,0 % 19,5 % 19,7 % KUALA LUMPUR COMP EUR -0,6 % 8,9 % 24,7 % 23,9 % PHILIPPINES ALL SHARE IX EUR 5,5 % 19,6 % 32,1 % 30,9 % STOCK EXCH OF THAI EUR 8,5 % 14,5 % 22,2 % 24,4 % STRAITS TIMES INDEX EUR 0,3 % 7,6 % 16,1 % 15,4 % TAIWAN TAIEX INDEX EUR 10,1 % 13,8 % 11,7 % 10,4 % DJ DIFC ARABIA TITANS 50 EUR -1,1 % 7,9 % 15,9 % 16,1 % Samtliga fonders avkastning baserar sig på tillväxtandelar. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för utvecklingen i framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller falla och placerarna kan förlora en del av de medel som de har placerat. Fondens avkastningsutveckling kan följas upp på våra webbsidor under adress Denna rapport är enbart avsedd att användas av mottagaren själv. Den får inte kopieras, citeras eller vidarebefordras utan tillstånd från FIM Fondbolag Ab. Informationen i rapporten är offentlig och vi anser att källorna är pålitliga, vilket inte garanterar att informationen i sin helhet stämmer. De prognoser och bedömningar som har presenterats i rapporten baserar sig på vår nuvarande syn, men vi kan ändra dem utan separat meddelande. Varken FIM Fondbolag Ab eller någon person som är anställd av företaget ansvarar för eventuell skada som användningen av denna publikation kan förorsaka. Denna rapport eller dess kopior får inte distribueras i USA eller till amerikanska mottagare så att det strider mot de begränsningar som lagen i USA ställer. Distribution av rapporten i USA kan betraktas om en förbrytelse mot dessa lagar. FIM l Birger Jarlsgatan 6 l P.O.Box 5712, SE l Stockholm, Sweden 7/7

FIM Tillväxtmarknadsbrev

FIM Tillväxtmarknadsbrev FIM Tillväxtmarknadsbrev Augusti 2009 FIM EMERGING MARKETS, FONDERNAS AVKASTNING, % FOND AVKASTN-% FOND 1 mån 12 mån YTD* FIM Brazil 11,2-23,0 72,4 FIM BRIC+ 7,7-20,7 45,3 FIM China 10,6 1,3 38,3 FIM Em.

Läs mer

Kurskorrigering nu sannolikare

Kurskorrigering nu sannolikare Februari 2007 Kurskorrigering nu sannolikare I februari fortsatte kurserna överlag att stiga på tillväxtmarknaderna. Särskilt på mindre, perifera områden som t.ex. Ukraina och Vietnam var kursuppgången

Läs mer

Rivstart på året. februari 2010

Rivstart på året. februari 2010 februari 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -12,3 86,3-10,0 FIM BRIC + -8,3 66,1-5,9 FIM China -8,8 31,9-5,9 FIM Em. Yield 1,4 23,6 2,1 FIM Emeur

Läs mer

Rea på BRIC-aktier. juni 2012

Rea på BRIC-aktier. juni 2012 juni 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -7,8-19,3-5,3 FIM BRIC+ -7,8-17,8 0,8 FIM BRIC+ SC -7,6-21,0 4,5 FIM China -4,8-17,3 5,7 FIM Em. Yield

Läs mer

Storm i den trygga hamnen

Storm i den trygga hamnen oktober 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -10,5-23,5-29,5 FIM BRIC+ -7,5-24,0-30,1 FIM BRIC+Small Cap -10,2 FIM China -8,3-31,8-35,4 FIM Em. Yield

Läs mer

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007

FIM BRIC+ marknadsbrev 29 november 2007 PORTFÖLJ FÖRVALTARE RAOUL KONNOS Raoul Konnos@glitnir.fi Tel. +358 9 6134 64 14 FIM EMERGING MARKETS FONDERNAS AVKASTNING (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -14 44,44 29 FIM Russia -2,9 10,16 1,8 FIM

Läs mer

Vilka var årets vinnare och förlorare?

Vilka var årets vinnare och förlorare? december 2012 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil -3,6-6,2-8,2 FIM BRIC+ -0,1 8,5 8,8 FIM BRIC+ SC 0,0 10,5 11,7 FIM China 1,6 21,1 14,3 FIM Em. Yield

Läs mer

BRIC fick en ny bokstav

BRIC fick en ny bokstav maj 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 2,2 7,8-8,0 FIM BRIC+ 0,0 0,4-7,7 FIM BRIC+ Small Cap -1,9 FIM China 0,3-1,0-10,7 FIM Em. Yield -0,2 4,6-2,4

Läs mer

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling

Tillväxtmarknaderna investerarnas gunstling oktober 2010 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil 5,0 32,9 14,9 FIM BRIC+ 3,0 26,1 10,7 FIM China 2,3 22,9 10,6 FIM Em. Yield -1,2 19,0 15,6 FIM Emeur 6,9

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten

Orolig start på året med uppror i Tunisien och Egypten februari 2011 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) FOND 1mån 12mån YTD* FIM Brazil -8,0 20,8-8,0 FIM BRIC+ -6,5 14,6-6,5 FIM China -4,0 19,0-4,0 FIM Em. Yield -2,3 12,3-2,3 FIM Emeur 0,9

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT!

Maj 2009 TJO VAD DET VAR LIVAT! Maj 2009 PORTFÖLJFÖRVALTARE TJO VAD DET VAR LIVAT! VESA ENGDAHL vesa.engdahl@fim.com Tel. +358 9 6134 6356 VÄSTMARKNADER FIM FONDERNAS AVKASTNING, % FOND 1mån 12mån YTD* FIM Fenno 28,4-39,6 21,6 FIM Forte

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson

ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson ETT ÅR EFTER KRIMKRISEN Telefonkonferens 5 mars 2015 med Jan-Olov Olsson TRE FRÅGOR I FOKUS Konflikten i Ukraina Oljepriset Sanktioner 2 RYSSLAND - UKRAINA Krims anslutning till Ryssland - Stöds helhjärtat

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Temporär inbromsning i tillväxten

Temporär inbromsning i tillväxten november 2013 FIM EMERGING MARKETS, AVKASTNINGEN FÖR FIM FONDER (%) F ON D 1mån 12mån YT D * FIM Brazil 4,5-11,7-14,5 FIM BRIC+ 3,6 0,4-2,8 FIM BRIC+ SC 2,2-6,5-11,2 FIM China 2,8 0,4-6,3 FIM Em. Yield

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30

Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2014-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2014-12-15 RS140096 Ärende 3 Åke Bengtsson, finanschef Ekonomi o finans tfn 035-134522 ake.bengtsson@regionhalland.se Regionstyrelsen Portföljrapport, pensionsmedel

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013

Fondbarometern. Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Fondbarometern Om svenska folkets syn på börsen och fondsparande SBAB Fondbarometern nr 3 2013 Risken på börsen har ökat, och Asien har minskat kraftigt i popularitet sedan årsskiftet. SBAB 10 JULI 2013

Läs mer

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011 Front Capitals nya placeringsalternativ Front Capital övergick i maj till elektronisk kommunikation och elektroniskt marknadsföringsmaterial. I denna månadsöversikt presenterar vi våra nya placeringsalternativ.

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB

CARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

JOM Silkkitie & Komodo Fonder

JOM Silkkitie & Komodo Fonder FOND MANAGEMENT JOM Silkkitie & Komodo Fonder Fondbolaget JOM Rahastoyhtiö Oy är ett boutique fondbolag, med fokus på aktieplaceringar på marknaderna i Sydost-Asien. Fondbolaget förvaltar två aktiva aktiefonder

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång

Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång www.handelsbanken.se/certifikat TILLVÄXTCERTIFIKAT USA OCH indexcertifikat USA Bättre avkastning vid uppgång eller skydd vid nedgång sista dag för köp är den 17 januari 2010 Marknadsläget just nu Återhämtningen

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Front Månadsöversikt

Front Månadsöversikt Front Månadsöversikt Osäkerheten på placeringsmarknaderna väjer Osäkerheten på placeringsmarknaderna har minskat betydligt sedan ECB:s beslut i början av december och året har inletts i exceptionellt positiva

Läs mer

SELIGSON & CO FONDER

SELIGSON & CO FONDER SELIGSON & CO FONDER Bilaga till fondbroschyren FAKTABLAD 19.1.2015 PASSIVA AKTIEFONDER Europa Indexfond Nordamerika Indexfond Asien Indexfond Global Top 25 Brands Global Top 25 Pharmaceuticals Emerging

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013

Hyresfastigheter Holding II AB. Kvartalsrapport december 2013 Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2013 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Nordic Secondary 2 AB

Nordic Secondary 2 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary 2 AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utbetalinger 4 Kursutveckling 5 Portföljöversikt 6

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Aktieindexobligation Norden Topp 10

Aktieindexobligation Norden Topp 10 www.handelsbanken.se/mega Aktieindexobligation Norden Topp 10 En placering i tio intressanta aktier i Norden Historisk hög avkastning, i genomsnitt 9,1 procent per år sedan millennieskiftet Möjlighet till

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under september månad OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR / SEK Guld / SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High Yield-index) (Jefferies

Läs mer

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa...

Sammanfattning... 3. Navexas Marknadssyn... 4. Fondfokuslistan... 5. Internationella aktieindex... 6. Räntemarknaden... 7 USA... 8. Europa... Augusti 2014 Innehåll Sammanfattning... 3 Navexas Marknadssyn... 4 Fondfokuslistan... 5 Internationella aktieindex... 6 Räntemarknaden... 7 USA... 8 Europa... 9 Ryssland... 10 Argentina... 11 DISCLAIMER.

Läs mer