Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering"

Transkript

1 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson

2 2(20) Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor

3 3(20) Innehållsförteckning 1 Bakgrund, revisionsfrågor och revisionsmetod Iakttagelser Händelseförlopp Organisation och ansvarsfördelning Riskanalyser Avtal mellan Kalmar kommunen och bolag ingående i Fanerduns koncern Kommunens bolag och dess roll i etableringen av Fanerdun Andra aktörers roll Ekonomi Revisionell bedömning Har Kalmar kommun skött etableringen av Fanerdun på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig Kontrollfrågor Erfarenheter och förbättringsområden...19

4 1 Bakgrund, revisionsfrågor och revisionsmetod I Kalmar har en kinesisk investerare påbörjat en etablering av ett grossistcenter. Etableringen har ställt stora krav på Kalmar kommun. Det har krävts ganska omfattande åtgärder och aktiviteter från kommunens sida för att etableringen ska kunna genomföras. Revisionsfrågan är om kommunen i samband med etableringen har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig. Kontrollfrågor: Står resultatet som uppnåtts hittills i proportion till kommunens insats både vad avser nerlagd arbetstid och gjorda investeringar? Vilka avtal finns mellan Kalmar kommun och Fanerdun? Har dessa åtaganden infriats? Gjorde kommunen någon riskanalys innan projektet påbörjades? Vilken bedömning görs av projektet just nu och vad grundar kommunen denna bedömning på? Vilka investeringar i infrastruktur har Kalmar kommun gjort för att möjliggöra etableringen? Har nerlagd arbetstid kostnadsberäknats? Vilka insatser har Kalmar Airport gjort för att underlätta Fanerduns etablering? Vilka roller har Kalmar Kommunbolag och Industriparken i Kalmar AB haft i samband med etableringen? Vilka fordringar har Kalmar kommun och dess bolag på Fanerdun idag? Vilka roller har regionförbundet och andra institutioner haft i samband med etableringen? I samband med granskningen har intervjuer skett med följande personer. Johan Persson, kommunalråd, Göran Häggfors, kommunalråd, Roland Karlsson, kommunchef, Thomas Davidsson, näringslivschef, Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Lars Malmborg, VD för Industriparken i Kalmar AB och strategisk rådgivare i projektet, Ronny Nilsson, strategisk rådgivare i projektet, Helena Nilsson områdesansvarig för näringslivsfrågor på Regionförbundet i Kalmar län och under en period biträdande projektledare i Fanerdunprojektet och Magnus Gustavsson, Regionförbundets i Kalmar län och Invest in Sweden Agency (ISA:s) representant. Vidare har den dokumentation såsom minnesanteckningar, avtal, externa rapporter, protokoll och underliggande beslutsunderlag med mera granskats. Intervjuerna och dokumentationsgranskningen ligger till grund för vår analys. 4

5 2 Iakttagelser 2.1 Händelseförlopp En beskrivning av händelseförloppet utifrån kommunens perspektiv kan göras genom en sammanställning av den politiska behandlingen av etableringen av Fanerdun i Kalmar. Här följer en sammanställning från den 17 augusti 2006 till den 14 oktober 2008 som har gjorts av stadssekretaren i Kalmar kommun. Arbetsutskottet 17 augusti 2006, 169: Information om besök - uppdrag att fortsätta förhandlingarna - rätt att underteckna eventuell avsiktsförklaring (med förbehåll) Arbetsutskottet 19 augusti 2006, 170: Investeringsavtal med Fanerdun Group AB m.m. Uppdrag att ta fram förslag till projektorganisation för det kommande samarbetet med Fanerdun. Uppdrag till Ronny Nilsson att - i samband med sitt pågående besök i Kina - för kommunens räkning träffa representanter för Fanerdun. Kommunfullmäktige 28 augusti 2006: Sammanträdet inleddes med en information om förslag till investeringsavtal med Fanerdun Group AB Arbetsutskottet 22 augusti 2006, 171: Förslag till organisation och budget för Projekt Fanerdun Näringslivschef Thomas Davidsson utses som projektledare och får vissa uppdrag. Utvecklingschef Kyrre Dahl får vissa uppdrag - att redovisa konsekvenserna för utvecklingsprogrammet och förslag till hur Fanerdun ska presenteras på Forum i oktober. Översiktsplanerare Lena Rönning får i uppdrag att redovisa konsekvenserna för Norra Kalmar Arbetsutskottet 29 augusti 2006, 172: Förslag till organisation och budget för Projekt Fanerdun (justering av tidigare förslag). Som en konsekvens av detta - förslag till utökade budgetramar för kommunledningskontoret. Arbetsutskottet 29 augusti 2006, 173: Uppdrag att utreda konsekvenser för projektet Idrottssatsningar till följd av avtalet med Fanerdun Kommunstyrelsen 4 september 2006, 175, Kommunfullmäktige 25 september 2006, 175: Investeringsavtal med Fanerdun Group AB 5

6 Kommunstyrelsen 4 september 2006, 176, Kommunfullmäktige 25 september 2006, 176: Försäljning av Kläckeberga 10:10 vid Snurrom, f.d. Chokladfabriken. Kommunstyrelsen 4 september 2006, 177, Kommunfullmäktige 25 september 2006, 177: Reservation av mark för Fanerdun Group AB Kommunstyrelsen 4 september 2006, 178, Kommunfullmäktige 25 september 2006, 178: Projekt Fanerdun - organisation och budget Arbetsutskottet 5 september 2006, 179: Rapport från besök i Kina Arbetsutskottet 5 september 2006, 185: Luo Jinxings inbjudan till Hangzhou i Kina (anmälningsärende) Arbetsutskottet 12 september 2006, 186: Lägesrapport från Mr Luos besök i Kalmar. Uppdrag till Johan Persson och Göran Häggfors att förhandla med Fanerdun om vissa frågor. Arbetsutskottet 19 september 2006, 191: Information om frågor som aktualiserats vid Luos m.fl. besök i Kalmar Arbetsutskottet 10 oktober 2006, 210: Johan Persson får i uppdrag att i samband med kommande besök i Kina redovisa förslag till områden som kan reserveras för Fanerdun för ytterligare ca 700 bostäder. Arbetsutskottet 24 oktober 2006, 213: Information om det besök i Kina som en delegation från Kalmar och Regionförbundet gjort. Arbetsutskottet 31 oktober 2006, 223: Information om rapporten Fanerdun Group AB - Konsekvenser av etablering i Kalmar, strategiska planeringsfrågor Arbetsutskottet 31 oktober 2006, 224: Uppdrag till Johan Persson och Göran Häggfors att underteckna ett förslag till Cooperation between the City of Kalmar and the Faner Dun Group AB. Uppdrag att återkomma med ett förslag till avtal om park som entré till anläggningen i Snurrom samt vissa andra frågor. Kommunstyrelsen 7 november 2006, 211: Information om besök i Kina och lägesrapport om Fanerdunprojektet Kommunstyrelsen 7 november 2006, 212: Konsekvenser av Fanerduns etablering i Kalmar, strategiska planeringsfrågor 6

7 Kommunstyrelsen 7 november 2006, 213, Kommunfullmäktige 27 november 2006, 205: Försäljning av Startmotorn 1 vid Snurrom Arbetsutskottet 14 november 2006, 230: Nya bostäder i norra Kalmar (information) Arbetsutskottet 21 november 2006, 239, Kommunstyrelsen 28 november 2006, 229: Exploateringsavtal med Faner Dun Group AB om gatu- och parkarbeten vid Snurrom Arbetsutskottet 28 november 2006, 249: Information om EuroFutures rapport Samhällsekonomisk värdering av Fanerdun Group AB:s investering i Kalmar Arbetsutskottet 5 december 2006, 258, Kommunstyrelsen 11 december 2006, 252, Kommunfullmäktige 18 december 2006, 229: Förslag till ändringar i budget 2007 (bl.a.6,75 miljoner kronor för Projekt Fanerdun ) Arbetsutskottet 12 december 2006, 271: Kalmarregionen - Norra Europas handelscentrum - skrivelse till regeringen med begäran om stöd. Arbetsutskottet 16 januari 2007, 13: Rapport från besök i Kina. Arbetsutskottet 27 februari 2007, 43: Information + uppdrag att förhandla om markpriser Arbetsutskottet 13 mars 2007, 58: Rapport från besök i Kina Arbetsutskottet 17 april 2007, 86: Projekt Fanerdun och satsning på flyget. Kommunfullmäktige 27 augusti 2007: Fråga i Gyllene Stolen till Johan Persson om han har någon information om Fanerdun som fullmäktiges ledamöter behöver känna till. Arbetsutskottet 4 september 2007, 176: Lägesrapport. Arbetsutskottet 2 oktober 2007, 195, Kommunstyrelsen 8 oktober 2007, 188, Kommunfullmäktige 29 oktober 2007, 174: Reservation av mark för Fanerdun Group AB Kommunstyrelsen 10 december 2007, 237: Lägesrapport Kommunfullmäktige 17 december 2007, 213: Interpellation om kostnaderna för marknadsföring av kommunen i samband med Projekt Fanerdun Kommunstyrelsen 14 januari 2008, 8: Yttrande till länsrätten över Swante Fribergs överklagande av beslut om markreservation för Fanerdun Group AB Arbetsutskottet 29 januari 2008, 26: Svar på frågor om Fanerdun 7

8 Arbetsutskottet 24 juni 2008, 160: Länsrättens beslut att avslå Swante Fribergs överklagande av beslut om förlängd tid för reservation av mark för Fanerdun (anmälningsärende) Arbetsutskottet 30 september 2008, 198, Kommunstyrelsen 6 oktober 2008, 170, Kommunfullmäktige 27 oktober 2008, 165: Godkännande av avtal mellan Industriparken i Kalmar AB och Fanerdun Marketing & Management AB. Köp av Tehuset 1 i södra Vimpeltorpet samt reservation av mark för Fanerdun. Arbetsutskottet 14 oktober 2008, 206: E-brev fån Vicky Yin - information från Fanerdun (anmälningsärende) Vi har under slutskedet av vårt arbete fått ta del av handligare som tidigare inte varit diarieförda. 8

9 2.2 Organisation och ansvarsfördelning Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens presidium Regionförbundet Kommunchef Mottagningsapparaten Länsstyrelsen Grannkommuner Landstinget Länsarbetsnämnden Näringslivschef Beslutsprocessen, juridik Ekonomi Information och PR Strategiska rådgivare Biträdande projektledare Översiktsplan Exploatering Marknadsfö- Assistent Kinesisk assistent ring Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2006 om organisation och budget för projekt Fanerdun. Enligt beslutet organiserades projektet så att en politisk ledningsgrupp bestående av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott bildades. 9

10 Till projektledare utsågs näringslivschefen. Enligt beslutet var han ansvarig för hela projektet och fick i uppdrag att leda en projektgrupp med representanter från olika kommunala verksamheter. Till projektledarens förfogande tilldelades också två strategiska rådgivare med delvis operativt ansvar. Det har inte framkommit att projektets organisation förändrats genom beslut i kommunstyrelsen under tiden. Vi har blivit informerade om att projektorganisationen har avstannat och att kommunens åtaganden nu bedrivs inom ramen för den ordinarie organisationen. Något formellt beslut att avveckla projektet har inte tagits. Vidare har det inte i kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott beslutats om några avstämningstidpunkter eller så kallade milstolpar för projektets genomförande. En av de två strategiska rådgivarna kom från ett av kommunens bolag. Den andra strategiska rådgivaren arbetade på frivillig grund och utan ersättning från kommunen. Kommunen erbjöd ersättning, men rådgivaren avböjde. Med anledning av etableringen av Fanerdun har det funnits en projektgrupp som har haft ett 30- tal möten. Mötena har dokumenterats genom minnesanteckningar. Deltagarna har varierat beroende på vilka frågor som har behandlats. Regionförbundet har haft en representant i projektgrupp. Detta har möjliggjorts genom att styrelsen i regionförbundet har beslutat att ställa resurser till förfogande. Första mötet genomfördes den 18 augusti 2006 och det sista mötet som det finns anteckningar från är daterat den 18 mars Vid mötena har olika frågor diskuterats, beslut har fattats och ansvar och uppdrag har fördelats. Under hand har det i dokumentation beskrivits vem som ansvarar för olika frågor i projektet och när de olika uppdragen skulle vara genomförda. Det går inte i minnesanteckningarna följa hur de olika uppdragen/frågorna utvecklats. 2.3 Riskanalyser I det initiala skedet, under augusti 2006, tog kommunstyrelsens ordförande kontakt med näringsdepartementet för att undersöka och få råd hur kommunen skulle se på en kinesisk etablering. Rådet från tjänstemannen på näringsdepartementet var att bara köra, vilket kommunalrådet i detta skede kände sig trygg med. I samband med Fanerduns besök i augusti 2006 erbjöd sig den externa strategiska rådgivaren att i samband med ett annat besök i Kina att besöka Fanerduns huvudkontor. Kommunen beslutade också att utse rådgivaren att företräda kommunen vid detta besök (Ksau ). Återkopplingen till kommunen från detta möte var att det bedömdes att kommunen inte skulle ta några större ekonomiska risker, men att det imagemässigt fanns risker med projektet om det inte skulle slutföras. 10

11 I samband med ett besök i Kina fick kommunen via Swedbank och Fanerduns bank information om Fanerduns ekonomi. Enligt uppgift från en av de intervjuade hade Fanerdun vid ett besök med sig representanter från Bank of Chinas Europaverksamhet. I minnesanteckningarna från projektgruppens arbete uppkommer vid ett flertal tillfällen under hösten 2006 frågor som rör riskbedömningar i projektet. Exempelvis: o Uppdrogs åt Baltic Business School (BBS) att göra en analys/marknadsundersökning av projektet. o Kommunen efterfrågade även den marknadsundersökning som Fanerdun gjort o BBS fick också i uppdrag att undersöka Fanerduns affärsmodell. En rapport från BBS förväntades under november o EuroFutures genomförde en samhällsekonomisk analys av projektet o En gemensam strategigrupp bildades med representanter från ISA, Regionförbundet och kommunen. o Studier av liknande marknadsplatser i Europa har skett. Av minnesanteckningarna framgår att frågor av riskkaraktär har varit uppe till behandling i projektgruppen fram till och med november Det finns inte i dokumentationen/minnesanteckningarna från projektgruppen svar på de frågor som väckts. Under våren 2008 tog kommunstyrelsens vice ordförande kontakt med regeringskansliet avseende Fanerduns betalningsförmåga. Han uppmanades att kontakta en Asienhandläggare på utrikesdepartementet, vilken i sin tur skulle kontakta ISA i ärendet Externa rapporter De externa rapporter som utförts för kommunens räkning i samband med etableringen är dels en rapport, Kinesiska handelsplattformar i Kalmar och övriga världen, gjord av Baltic Business Research Center (BBRC) inom BBS i Kalmar, dels en rapport, Samhällsekonomisk värdering av Fanerdun Group AB:s investering i Kalmar, gjord av EuroFutures. Rapporten gjord av BBRC beställdes under hösten 2006 och slutrapporten levererades ett år senare, i november Uppdraget som kommunen gav var att studera Fanerduns etablering i Kalmar samt liknande fenomen i Europa, Dubai och Kina. Syftet med studien var att bringa förståelse och kunskap kring fenomenet med kinesiska handelsplattformar och då specifikt Fanerduns etablering i Kalmar. Informationen i studien samlades in genom intervjuer och observationer på plats. Observationerna innebar besök i Kina, Nederländerna, Ungern och Polen. I den sammanfattande bedömningen konstaterar BBRC bl a att: 11

12 o projektet fördröjdes och att förseningen var kraftig. Man konstaterade att den i hög grad berodde på att de problem som företag normalt stöter på vid internationella affärer kraftigt underskattats och att det berodde på Fanerduns i stort sett obefintliga erfarenhet av internationella affärer (BBRC:s slutrapport s 12). En viktig orsak var också en bristfällig planering. o en förutsättning för att projektet ska lyckas är att all behövlig infrastruktur är på plats i samband med att huvudverksamheten börjar. Man säger i sin bedömning att det rådde en moment 22 situation, då något konkret när det gäller infrastruktur sker genom samarbete med det lokala näringslivet och kommunen först då verksamheten har etablerats. o Fanerdun, vid tidpunkten för rapporten, inte gjort tillräckligt omfattande marknadsundersökningar av marknaderna i Nordeuropa. o projektet under 2007 ändrade inriktning. Man konstaterar också att få anpassningar har ägt rum i företagets verksamhet till den nya inriktningen eller strategin. o En sammanvägd bedömning är att det, vid tidpunkten för rapporten, inte gick att veta vilken verksamhet som skulle bedrivas på handelsplattformen i Kalmar. EuroFutures AB levererade i oktober 2006 en samhällsekonomisk bedömning av etableringen. Uppdraget var att översiktligt beskriva och analysera de regionalekonomiska effekterna av Fanerduns planerade investeringar i ett Kinacenter i Kalmar. Inledningsvis konstaterar man att man vid tidpunkten inte fått tillgång till närmare information om omfattningen och karaktären på de planerade investeringarna. Detta gjorde att bedömningarna som gjordes innehöll stora osäkerheter och var baserade på schablonmässiga beräkningar. I synnerhet gällde denna osäkerhet hur stor av arbetskraften i projektet som skulle vara kinesisk och vilka avtalsförhållanden som skulle gälla. Sedan pekade EuroFutures AB på osäkerheten vad gällde affärsmodellen. Man sade att lokaliseringen av en verksamhet av Fanerduns karaktär oftast sker i närheten av stora befolkningscentra och/eller platser med hög tillgänglighet. Utredningen innehöll beskrivningar av o Effekter under investeringsfasen o Effekter under drift o Fler möjligheter i spåren av investeringen Slutligen formulerade EuroFutures rekommendationer. Man utgick i dessa från frågan om på vilket sätt kommunen och regionförbundet kan och bör arbeta för att optimera utbytet av den planerade investeringen. Rekommendationerna kan sammanfattas enligt följande. o Det är viktigt att säkerställa att investeringen faktiskt blir av. EuroFutures AB hänvisar till att det ofta uppstår skillnader mellan planer och realiserade investeringar. Kommunen bör fortsätta arbeta aktivt med stöd och dessutom sätta viss press på kineserna för att realisera planerna. 12

13 o EuroFutures AB rekommenderar att kommunen bör skapa en strategisk beredskap för vad man ska göra om investeringen inte av något skäl genomförs och andra frågor som kan vara av stor betydelse för kommunens långsiktiga trovärdighet, image och samhällsklimat. o Vidare sägs att kommunen inte bör vidta några andra åtgärder innan det finns konkreta uttryck om att investeringen blir av, företrädesvis i form av byggnation i ett framskridet skede (EuroFutures utredning s 16). o Nästa steg i stödet är att tillgodose behovet av förbättrade flygkommunikationer och parallellt med detta kan även ett brett marknadsföringsarbete inledas. o Slutligen rekommenderas kommunen och regionförbundet att, när väl besökarna strömmar till, få dessa att stanna längre för att se, uppleva och spendera mera (EuroFutures utredning s 16). EuroFutures rapport framlades till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 november Avtal mellan Kalmar kommunen och bolag ingående i Fanerduns koncern Följande avtal har identifierats i kommunen: o Investment Agreement, 19 augusti 2006 o Purchase agreement Kalmar Kläckberga 10:10, september 2006 o Köpebrev/Bill of sale Kalmar Kläckeberga 10:10, september 2006 o Purchase agreement Startmotorn 1, november 2006 o Köpebrev/Bill of sale Startmotorn 1 28 november 2006 o Purchase agreement Tehuset 1 (Karlssons äng), 17 juli 2007 o Köpebrev/Bill of sale Tehuset 1 19 september 2007 o Exploitation contract, 2007? o Cooperation between the City of Kalmar and Fanerdun Group AB, 3 oktober 2006 o Hyresavtal mellan Industriparken AB och Fanerdun Marketing & Management AB. Detta åtagande har, genom en uppkommen hyresskuld inte infriats från Fanerduns räkning o Avtal rörande villkoren för uppsägning av hyreskontrakt mellan Industriparken AB och Fanerdun Marketing & Management AB, 17 september Detta åtagande har inte infriats. o Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2008 beslutat att godkänna förslag till avtal mellan Industriparken och Fanerdun avseende kvittning av hyresskuld mot återköp av fastigheten Tehuset 1 samt hävande av reservation av mark. Fanerdun har inte undertecknat avtalet. o Dessutom finns ett ensidigt åtagande från Fanerdun Marketing and Management att reglera sin skuld till Industriparken avseende hyresskulden. 13

14 Några av ovanstående avtal saknar datering. När det gäller försäljningar av fast egendom valde kommunen att fullfölja försäljningarna vilket innebär att kommunen frånhänt sig möjligheten att påverka utvecklingen inom fastigheterna Investeringar i infrastruktur Följande investeringar i infrastruktur har genomförts med anledning av etbleringen: o Projektering av Trafikplats Norra Kalmar, 631 tkr o Projektering och markarbeten i kv Tehuset, tkr o Mindre arbeten i Fjölebro 2.5 Kommunens bolag och dess roll i etableringen av Fanerdun Följande bolag har haft en roll i samband med etableringen av Fanerdun: Kalmar Airport Styrelsen och ledningen för bolaget har arbetat för att skapa förutsättningar för utökad flygtrafik, bl a genom kontakter med tänkbara flygoperatörer. Vidare har bolaget erhållit medel från Nutek för att undersöka möjligheterna till utökad flygtrafik. Industriparken AB Den tidigare Industriparkens VD har varit en av de strategiska rådgivarna i projektet. Fanerdun har under 2007 tecknat ett 10-årigt hyresavtal avseende den så kallande Bombardierfastigheten för att användas som tillfälliga utställningslokaler och lager. 2.6 Andra aktörers roll ISA var den part som initierade hela projektet för Kalmar kommun samt förmedlade kontakterna mellan Fanerdun och kommunen. Vi har iakttagit att framförallt Regionförbundet i Kalmar län och ISA tagit aktiv del i projektet. Exempelvis har ISA, Regionförbundet och Kalmar kommun gemensamt begärt stöd från regeringen i samband med etableringen avseende infrastruktur. Regionförbundet har också, som tidigare nämnts, beslutat att avdela resurser till projektet i form av biträdande projektledare. 2.7 Ekonomi De redovisade kostnaderna för etableringen redovisas i bilaga. 14

15 3 Revisionell bedömning 3.1 Har Kalmar kommun skött etableringen av Fanerdun på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen varit tillräcklig Vi bedömer att kommunen skött etableringen av Fanerdun på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt. Detta grundar vi på följande. Först ska sägas att det erbjudande till etablering som Kalmar kommun fick, via kontakter förmedlade av ISA och Regionförbundet var, enligt vår bedömning, mycket svårt att avstå ifrån. Kommunen har, såvitt vi kunna finna, i detta ärende följt det regelverk man upprättat vad avser försäljning av mark och relationer till näringslivet. Fanerdunprojektet är unikt för en svensk kommun. Här ställs kommunledningen inför svårigheter ur flera perspektiv, som t ex skillnader i kultur, språk, affärsrelationer. Detta bekräftas också av den studie som BBRC genomförde för kommunens räkning. Kommunstyrelsen upprättade vid starten av projektet en särskild projektbudget. Den har följts upp och reviderats under tiden från augusti 2006 och fram till idag. Kommunstyrelsen organiserade också arbetet från starten av projektet. Visserligen kan vi se att den beslutade organisationen inte överensstämde med hur verksamheten organiserades i verkligheten, men vi kan i projektets dokumentation se att ansvarsfördelning och ledning av arbetet hanterades i organisationen. Kommuners insats i samband med etablering av näringslivsverksamhet innebär alltid att de måste ikläda sig visst risktagande. I det aktuella ärendet konstaterar vi att kommunens risktagande står i proportion till storleken på projektet. Kommunen har givetvis inget ansvar för hur verksamheten i företaget bedrivs och om projektet i slutändan är framgångsrikt. EuroFutures pekar i sin rapport särskilt på skillnaden mellan planering och verklighet i dessa typer av projekt. Det är självklart så att Fanerdun har ansvaret för att driva affären. Kommunkoncernens risktagande stannar vid kostnader för sina insatta resurser i samband med etableringen och, idag osäkra fordringar i form av bygglovsavgifter och en hyresskuld. Dessutom tillkommer bad willkostnader om satsningen inte fullföljs. Utifrån detta bedömer vi att Kalmar kommun har skött projektet på ett så ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt som varit möjligt. Vi bedömer att kommunen haft en tillräcklig intern kontroll. Detta grundar vi på följande. 15

16 Kommunens kompetens avgränsas, som sagts till att skapa förutsättningar för Fanerduns etablering. De affärsmässiga bedömningarna har överlåtits till andra aktörer och kommunen har, inom ramen för sina möjligheter levererat stöd till etableringen. Vi konstaterar att i kommunens dokumentation om projektet har kommunen försökt få information från Fanerdun. Kommunen har också via kontakter med andra aktörer sökt ytterligare kunskaper och information om Fanerdun och dess idé att etablera sig i Kalmar. Projektet har dokumenterats främst genom minnesanteckningar i projektgruppen och genom protokoll i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Vi kan notera att såväl aktiviteten i projektgruppen som aktiviteten i Kommunstyrelsens arbetsutskott avtar under Noterbart är också att återrapporteringen till kommunstyrelsen, som ändå måste anses som ytterst ansvarig för projektet, är sporadisk. Vi utgår ifrån att rapporteringen kan anses vara uppfylld, eftersom kommunstyrelsen har utsett arbetsutskottet som politiskt ansvarig. Vi vill ändå poängtera att kommunstyrelsen som politiskt organ är den ansvariga nämnden i ärendet. En viktig del av informationsinhämtningen är också de externa rapporterna. Här fick kommunen viktig information och de kan anses utgöra den viktigaste delen i kommunens omvärldsbevakning. En svår fråga är givetvis hur man värderade informationen. Vi måste dock komma ihåg att den värdering av informationen som görs idag inte är jämförbar med den värdering som gjordes i samband med när informationen gavs. Här måste vi utgå ifrån att i och med att man värderat den externa informationen bedömer vi att den interna kontrollen är tillräcklig. När det gäller de handlingar som vi har nämnt och som tidigare inte har varit diarieförda i kommunen kan man föra ett liknande resonemang. Företrädare för kommunen har haft tillgång till handlingarna. Det som har redovisats i handlingarna borde således vara känt för kommunen. Vi har värderat de handlingar som tidigare inte har varit diarieförda i kommunen och funnit när de kommit inkommit till kommunen har i allt väsentligt de stora affärsöverenskommelserna redan träffats mellan kommunen och Fanerdun. I och med att kommunen inte haft några förbihåll i avtalen har informationen inte kunnat ändra på det sakläget. I avsnitt 3.3 Erfarenheter och förbättringsområden pekar vi på hur man kan stadga vilka åtaganden som köparen ska ikläda sig innan ett köp fullföljs. Det innebär att, även om man i efterhand kan ha synpunkter på vilken värdering som gjordes, kommunen har gjort värderingar och således hanterat informationen. När det gäller de icke diarieförda handlingar utreder JO denna fråga. Vår bedömning är att inkommande och utgående handlingar ska diarieföras. 16

17 Vi har tidigare nämnt att projektet var unikt. Vi har vid våra intervjuer fått beskrivningar av hur svårt det var att hantera språk och informationsutbyte. Kulturskillnaderna hade också en stor betydelse och de kom bland annat till uttryck i kraven på snabbhet i hanteringen från företagets sida. Detta ställde stora krav på såväl tillmötesgående som integritet från kommunens sida. Utifrån detta bedömer vi att kommunen hittills haft en tillräcklig intern kontroll. 3.2 Kontrollfrågor I samband med granskningen har vi besvarat kontrollfrågorna enligt följande. Står resultatet som uppnåtts hittills i proportion till kommunens insats både vad avser nerlagd arbetstid och gjorda investeringar? o En etablering av Fanerduns storlek är en unik händelse för en kommun. Vi anser att det är rimligt att kommunen agerar för att säkerställa etableringen. o Vår bedömning är att kommunstyrelsen agerade snabbt, effektivt och flexibelt i samband med initieringen av projektet. o Då etableringen, för närvarande, riskerar att inte slutföras ifrågasätts om resultatet står i proportion till insatsen. På plussidan kan nämnas ökad goodwill för kommunen i omvärlden. Denna riskerar att förloras ju längre tid det tar att få ett beslut om projektets framtid. Här kan vi hänvisa till de rekommendationer som EuroFutures levererade i sin rapport. Vilka avtal finns mellan Kalmar kommun och Fanerdun? Har dessa åtaganden infriats? o Se avsnitt 2.4. o När det gäller försäljningar av fast egendom valde kommunen att fullfölja försäljningarna vilket innebär att kommunen frånhänt sig möjligheten att påverka utvecklingen inom fastigheterna. Gjorde kommunen någon riskanalys innan projektet påbörjades? o Se avsnitt 2.3. Vilken bedömning görs av projektet just nu och vad grundar kommunen denna bedömning på? o Kommunen gör ingen bedömning av projektet för närvarande, utan avvaktar utvecklingen inom Fanerdun. 17

18 Vilka investeringar i infrastruktur har Kalmar kommun gjort för att möjliggöra etableringen? o Projektering av Trafikplats Norra Kalmar, 631 tkr o Projektering och markarbeten i kv Tehuset, tkr o Mindre arbeten i Fjölebro Har nerlagd arbetstid kostnadsberäknats? o Nej. Vid intervjuerna har vi ställt frågan om det finns någon uppskattning av den nedlagda tiden. De intervjuade har inte kunnat redovisas någon uppskattning. Vi bedömer att den nerlagda arbetstiden är omfattande och därmed utgör en kostnad utöver de kostnader som redovisats. Vilka insatser har Kalmar Airport gjort för att underlätta Fanerduns etablering? o Styrelsen och ledningen för bolaget har arbetat för att skapa för utökad flygtrafik, bl a i kontakter med tänkbara operatörer. o Medel från Nutek har erhållits för att undersöka möjligheterna till utökad flygtrafik. Vilka roller har Kalmar Kommunbolag och Industriparken i Kalmar AB haft i samband med etableringen? o Den tidigare VD för Industriparken har haft en roll som extern rådgivare i projektet. o Industriparken har hyrt ut den så kallade Bombardierfastigheten till Fanerdun som tillfällig utställningshall och lager. Vilka fordringar har Kalmar kommun och dess bolag på Fanerdun idag? o Fanerdun har erlagt hela köpeskillingen för de försålda fastigheterna. o Idag kvarstår en hyresskuld till Industriparken AB samt avgifter för bygglov till kommunen. Vilka roller har regionförbundet och andra institutioner haft i samband med etableringen? o Regionförbundet och ISA har genom Magnus Gustavsson, som företrädde bägge organisationerna, förmedlat kontakterna mellan Fanerdun och kommunen. 18

19 o Enligt vår bedömning betraktade kommunen ISA, som statlig myndighet som garant för projektet och dess bärighet. o Regionförbundet finansierade initialt en biträdande projektledare för att bevaka det regionala perspektivet i projektet. o Kommunen engagerade Ronny Nilsson som strategisk rådgivare i samband med initieringen av projektet. Nilsson erbjöd sina tjänster utan ersättning 3.3 Erfarenheter och förbättringsområden I samband med vår granskning har vi noterat att kommunen poängterar att man, oavsett hur resultatet blir har fått viktiga erfarenheter och dragit lärdom av etableringen. Man har ställts inför situationer som man tidigare inte haft erfarenheter ifrån och därför haft att skaffa sig information löpande och under tidspress. Vi vill, i några punkter lyfta fram områden inom vilka vi anser att man på ett systematiserat sätt drar slutsatser av sitt agerande för att ha beredskap inför liknande situationer i framtiden. o Projektorganisationen, som beslutades av Kommunstyrelsen implementerades inte enligt beslutet och man formulerade heller inga avstämningstidpunkter eller milstolpar under projektets gång. Över tiden upphörde projektorganisationen utan att något beslut fattades av kommunstyrelsen. o Löpande rapportering av hur projektet utvecklades skedde till kommunstyrelsens arbetsutskott, men inte till kommunstyrelsen, som måste anses som politiskt ansvarigt organ. När projektaktiviteterna avtog skedde detsamma med rapporteringen från projektet. Detta kanske inte stod i relation till hur riskerna för projektet utvecklades. o Vi har noterat att man i projektet inte använt någon utvecklad metod för projektstyrning. Ett projekt är en organisationsform som kräver en särskild organisation, planering och uppföljning. Här har kommunen, enligt vår mening, ett behov av att utveckla och förbättra sina projektstyrningsmetoder. I detta bör ingå att ta fram en metod för att kunna redovisa kostnader för nedlagd tid i projekt som har stor påverkan på kommunens organisation. o När det gäller försäljningar av fast egendom valde kommunen att fullfölja försäljningarna genom att teckna såväl köpeavtal som köpebrev. Därmed frånhänder man sig möjligheten att påverka utvecklingen inom fastigheterna. Här finns, enligt vår mening alternativa vägar att gå. Detta bör utvärderas och möjligheten till alternativa försäljningsprocesser avseende fastigheter till näringsverksamhet bör beaktas. Man kan exempelvis i köpeavtalet stadga vilka åtaganden som skall vara genomförda innan ett köpebrev tecknas och affären slutförs. Till dessa åtaganden kan också betalningen av köpet regleras. 19

20 Bilaga PROJEKT KINA/FANERDUN Belopp i tkr UTFALL BUDGET EJ FÖRBR UTFALL BUDGET EJ FÖRBR UTFALL BUDGET EJ FÖRBR UTFALL BUDGET EJ FÖRBR Förvaltningsledning Strategiska rådgivare Arkitekter, externa Juridisk konsultation Övriga utgifter Kinaprojektet Totalt Näringslivsenhet Marknadsföring, kommunens del Lokal marknadsföring och information Kinesisk assistent Assistent Infrastrukturplan Totalt Regionförbundet Marknadsföring, Regionförbund Kalmar Airport, Regionförbund Totalt Projektet totalt Anm. Belopp i tkr. Tilläggsbudget 2007: 680 tkr på förvaltningsledning och tkr på näringslivsenheten har eliminerats i kolumnen "hela projektperioden". Tilläggsbudget 2008: tkr av oförbrukade medel från

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget

Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget www.pwc.se Revisionsrapport Andreas Jönsson Cert. kommunal revisor februari 2014 Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget Kalix kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun

Rapport Granskning av projektstyrning. Östersunds kommun Rapport Granskning av projektstyrning Östersunds kommun November 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 7 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Härjedalens kommun 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix

Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Datum 2012-10-16 Till: Socialnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport avseende socialnämndens samverkan med föreningen Fenix Vi har genomfört en granskning av socialnämndens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun

Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun Revisionsrapport Ledning och styrning av externa projekt. Krokoms kommun 16 december 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På

Läs mer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer

Arbetsordning. Södertälje kommuns revisorer Södertälje kommuns revisorer Arbetsordning Antagen av kommunens revisorer 2012-05-31 och uppdaterade och kompletterad 2013-10-03 med en särskild arbetsordning för lekmannarevisorerna. 1 Inledning Revisorernas

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012

Revisionsrapport. Strömsunds kommun. Verkställighet av beslut. Anneth Nyqvist. December 2012 Revisionsrapport Verkställighet av beslut Strömsunds kommun Anneth Nyqvist December 2012 2013-01-25 Anneth Nyqvis, projektledare Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun

Ägarstyrning i kommunens bolag. Söderhamns kommun www.pwc.se Revisionsrapport Ägarstyrning i kommunens bolag Carl-Åke Elmersjö Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Ägarstyrning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Granskning av utlämnade lån. Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Revisionsrapport Granskning av utlämnade lån Botkyrka kommun Pernilla Fagerstedt Anders Petersson Augusti 2011 2011-08-25 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsansvarig PwC Innehållsförteckning

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4

Värmdö kommun. Granskning av rutin för reseräkningar Granskningsrapport. KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Granskningsrapport KPMG AB 23 april 2012 Antal sidor: 4 Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Rutiner delegationer attester 1 3. Kommunicering av rutiner 2 4. Intern kontroll 3 5. Slutsatser 3 1. Bakgrund Vi har av

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518

Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 MISSIV 2012-05-21 LJ2012/518 Landstingsstyrelsen Projektavstämning kulturhuset Spira - rapport från landstingsrevisionen Landstingets revisorer har granskat projektet med kulturhuset Spiras ekonomiska

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5

Värmdö kommun. Granskning av ärendehanteringsprocessen inom kommunstyrelsen. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-05-22 Antal sidor: 5 Granskning av ärendehanteringsprocessen inom Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6.

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN

RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS BORGENSÅTAGANDEN 1. ALLMÄNT 1.1 Inledning Borgensåtaganden är ingen obligatorisk kommunal verksamhet. Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Beställningstrafiken

Beställningstrafiken www.pwc.se Granskningsredogörelse Beställningstrafiken Skelleftebuss Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning. Kultur- och fritidsnämnden www.pwc.se Uppföljning Jörn Wahlroth Pär Sturesson 20 november 2013 Kultur- och fritidsnämnden Konst, kravrutin och föreningsbidrag Kalmar Kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen?

Kommunens kundtjänst. Skellefteå kommun. Revisionsrapport. - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Revisionsrapport Kommunens kundtjänst - Har det blivit lättare för medborgarna att komma i kontakt med kommunen? Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer