PM till badhusutredning, Lidingö stad, daterad Inledning. Omvärldsbevakning. Upprättad av LILJEWALL arkitekter och PROMA

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM till badhusutredning, Lidingö stad, daterad 2015-01-23. Inledning. Omvärldsbevakning. Upprättad av LILJEWALL arkitekter och PROMA"

Transkript

1 Göteborg PM till badhusutredning, Lidingö stad, daterad Upprättad av LILJEWALL arkitekter och PROMA Inledning Detta PM är en komplettering av den badhusutredning, daterad , som LILJEWALL arkitekter och PROMA har upprättat. Utredningen redovisar en analys av nuläget på Lidingö, en omvärldsbevakning kring badhusbyggande, en sammanställning av olika drift-och entreprenadformer, ett förslag till lokalprogram samt analyser av sex olika placeringar av badhuset. Tre platser utpekades som lämpliga för ett nytt bad, nämligen en nybyggnation i anslutning till det nuvarande badet i Gångsätra, en nybyggnation på den droppformade tomten i samma område samt en nybyggnation i Västra Bergsätra invid ishallen. De tre förslagen kostnadsbedömdes och en intäkts- och kostnadskalkyl beräknades. Slutsatsen är att investeringskostnaden inkl. byggherrekostnader ligger i intervallet milj. kr (entreprenadkostnad motsvarande milj. kr). Det årliga driftsunderskottet bedöms ligga inom intervallet milj. kr. Detta PM diskuterar ett antal kompletterande frågeställningar, som vi har erhållit från kommunen. Tre lokaliseringar är enligt kommunen aktuella idag, nämligen Droppen, Gångsätra/fotbollsplanen samt en om- och tillbyggnad av befintligt bad, vilket är ett förslag som tidigare inte har studerats. Ett ytterligare förslag, som också diskuteras, är en placering på Dalénum tomten, vilket vi är ombedda att kommentera. Varje frågeställning diskuteras under respektive rubrik nedan. Omvärldsbevakning De anläggningar som redovisas i nedanstående tabell är aktuella projekt som är färdigställda under perioden i Stockholmsregionen: Tyresö, Sigtuna, Norrtälje och Järfälla (öppnar 2018).

2 Vi har också valt att komplettera tabellen med några bad, som har öppnat under 2014 i övriga landet: Ystad, Vara och Sjöbo (öppnar 2016). Jämförelse investering/årskostnad/besökstal på nya anläggningar i Sverige Anläggning År Innevånare Investering Årskostnad Besökare Diff. Besökare Pris vuxen Pris ungdom/barn Gångsätrabadet, Lidingö/bef Nuläge :- 30: :- 30:- Norrtälje badhus Mkr (T) 15,3 Mkr ( ) 90:- 40:-/30:- Midgårdsbadet Sigtuna Mkr (T) 14 Mkr ( ) 55:- 30:- Tyresö Aquarena Mkr (E) 14,5 Mkr :-/75:- 60:-/40:- Ystad Arena Mkr (T) 25 Mkr ( ) 90:-/55:- 60:-/40:- Järfälla Mkr*1 (T) 21 Mkr Sjöbo simanläggning Mkr (T) 13,5 Mkr Vara badhus Mkr (T) Ca 11 Mkr (+ ca ) 70:- 50:-/30:- *1= Uppskattad kostnad. T= Totalkostnad (entreprenadkostnad +byggherrekostnad) E=Entreprenadkostnad Som syns i tabellen varierar redovisade investeringar mellan entreprenadkostnad och totalkostnad (entreprenadkostnad inklusive byggherrekostnad). Ingen jämförelse har kunnat göras avseende avskrivningstider (kommuner har olika avskrivningstid på sina anläggningar). Därför varierar också årskostnaden. Restvärdet är även en faktor som har inverkan i några av anläggningarna. SLUTSATS OMVÄRLDSBEVAKNING I tabellen ser man att kommuner med ungefär samma befolkningsunderlag som Lidingö; Norrtälje, Sigtuna och Tyresö - ligger årskostnaden mellan 14 15,3 miljoner kronor. Erfarenheterna i tabellen pekar på att miljoner kronor är en rimlig nivå, kanske till och med något i underkant. Det mest anmärkningsvärda är kanske de kraftigt ökade besökstalen mellan % i de nya anläggningarna. Samma effekt på besökstalet skulle en modern anläggning på Lidingö få. Vi har i kalkylen från i vintras räknat med besök i en ny simhall. Erfarenhetssiffrorna i tabellen styrker oss i den bedömningen. Prisnivån varierar kraftigt mellan de olika baden. Den högsta badavgiften för en vuxen är 105 kr/bad vad vi vet i en anläggning i Sverige.

3 Typanläggningar Vi redovisar de tre typanläggningar vi känner till. TYPBAD 2521 Denna modell av typbad är utvecklad för och lämpar sig bäst som renodlad tränings/tävlingsbassäng med möjligheter till simundervisning. Detta är också ett lämpligt bad som andrabad i större kommuner. 25/21 Modellen: Läktare och 25/21 bassäng från Alblasserdam i Holland. Höj och sänkbart mellangolv längs bassängen möjliggör motionssim/simträning och t.ex. simskola samtidigt. Anläggningen innehåller en 25 meters bassäng med omklädningsrum, klubbrum, entreutrymmen, förråd mm. Vi har tyvärr knapphändiga uppgifter om byggsätt trots kontakter med den svenska agenten. Typbad 2521 är utvecklad i Nederländerna och är i grundutförande anpassad till andra klimatzoner än de som finns i Sverige. En skandinavisk version är på gång, kostnaden är dock okänd men definitivt högre. Anläggningen byggs på en betongplatta på mark med källare i markplan, vilket är bra ur kostnadssynpunkt. Kan dock i detta fall ge andra nackdelar med täta bottenvåningar, utan liv och rörelse. Bassängerna är av rostfritt stål med höj- och sänkbar botten. Ytterväggarna är, enligt hörsägen, kassettväggar av trä, vilket enligt vår uppfattning, är byggnadsfysiskt tveksamt. Det finns inga uppgifter hur man hanterar detta. Vi har inte kunnat få uppgifter om stomme och takuppbyggnad. Bilder antyder dock någon form av stålstomme. Hänsyn tas inte till platsens grundläggningsförutsättningar. Den första anläggningen har nyligen tagits i bruk i Tyskland. Prisnivån för den minsta anläggningen är från 50 miljoner kr och uppåt exklusive byggherrekostnader, tomt, markarbeten, grundläggning mm. För en närmare presentation se Bilaga 1. MALMSTENSHALLEN

4 Malmstenhallen är mest lämpad för mindre kommuner med en befolkning på invånare. Exteriör och interiör från Malmstenhallen, bilden visar minsta modellen. Anläggningen innehåller en kombinerad bassäng för träning/motion, simundervisning och lek, entré med cafe, omklädnadsutrymmen mm. Malmstenshallen har bassänger i marknivå och är delvis utförd med källare i platsgjuten betong för vattenrening och ventilation. Bassängerna är av rostfritt stål. Byggnaden har en stålkonstruktion med ytterväggar och tak av sandwichelement. Byggnadsfysiska förutsättningar med fukt och ångtryck tar man hand om på insidan med ett förstärkt fuktskydd, oklart i detalj hur detta görs. Ingen anläggning är såld till dags dato. Prisnivån för den minsta anläggningen är från 40 miljoner kr och uppåt exklusive byggherrekostnader, tomt, markarbeten, grundläggning mm. För en närmare presentation se Bilaga 2. TYPBAD NCC/MEDLEY/TAGEBAD Detta typbad finns i tre storlekar också främst anpassade till mindre kommuners behov med en befolkning på upp till invånare. För Lidingös del är det bara rimligt att fundera på den största varianten. Anläggningen har sex 25 meters banor, en multibassäng med höj- och sänkbar botten, en mindre lekdel, gym, entréhall med kassa/cafe, omklädning mm. NCC/Medley/Tagebads typbadhus är den modell som är mest flexibel och anpassningsbar av de tre modellerna. Typbadhuset som NCC/Medley/Tagebad har tagit fram har vi betydligt mer uppgifter om, främst beroende på att LILJEWALL arkitekter har varit arkitekt för projektet. Bassänger och bottenplatta är gjutna i betong och ligger i markplan utan källare. Stomme av betongpelare med takbalkar av stål. Ytterväggar av sandwichelement och alla innerväggar av betongelement. Ventilerad luftkudde ovan undertak. Anläggningen kan standardmässigt jämföras med Tyresö Aquarena. Det renodlade typbadhuset har inte levererats, men teknikkonceptet tillämpas vid byggnationen av Sjöbo simanläggning. Anläggningen är kostnadsberäknad till 100 milj. kr exklusive byggherrekostnader, tomt, markarbeten grundläggning mm. Det beräknade årliga driftsunderskottet uppgår till cirka 10 milj. kr/år.

5 För en närmare presentation se Bilaga 3. SLUTSATS TYPBADHUS Typbadhusen är, oavsett leverantör, från början framtagna med huvudinriktning på mindre kommuner eller som andra badhus i större kommuner, och passar dåligt med Lidingös behov. Typbadhusen är svåra att bygga efter specifika kommunanpassade önskemål. Kostnaderna varierar från miljoner kr beroende på leverantör och storlek. Man bör dock hålla i minne att ingen anläggning ännu är byggd i Sverige. Ska kommunen satsa på ett typbadhus, ska det vara ett typbadhus special/xxl och därmed ser kostnadsbilden annorlunda ut. Bilaga 4 redovisar test av en, den mest lämpliga, anläggningen på tomten vid Gångsätrahallen. Två alternativ visas med olika storlek på 25 meters bassäng. Är det möjligt att bygga en anläggning med ett driftsunderskott på 7 till 10 milj. kr? Ja, det är möjligt att bygga en simhall med ett driftsunderskott i efterfrågat intervall. Då får man ett mindre typbadhus som, enligt våra bedömningar, inte lever upp till de krav och önskemål som allmänhet, föreningar, skola med flera efterfrågar. Framför allt inte på längre sikt med ökat befolkningsunderlag. Som synes på bifogad jämförelsetabell för nybyggda bad, dom flesta öppnade under 2014, så ligger driftsunderskottet på mellan miljoner kronor/år. Den siffran får ses som ett ungefärligt riktmärke för en investering i den storleksordning som vi redovisar i rapporten. Det är möjligt att justera driftsunderskottet något, om investeringskostnad (lika med areor och funktioner) och prisnivån för badande ändras. Vi tror också att antalet besökare ligger på rätt nivå med bad/år, varför större besöksantal inte är troligt. Av de tre lokaliseringsförslagen som har studerats i badutredningen är en lokalisering i anslutning till befintlig anläggning det bästa alternativet, eftersom investeringskostnaden blir lägst i detta fall. Intäktskalkyl för ny simhall Lidingö (från badutredning reviderad) Antal besök Snittintäkt Totalintäkt Aktiviteter Föreningar

6 Skola Övriga aktiviteter Bad Motionssim Familjebad Gym och friskvård Servering * Shop * Totalintäkt Totalt antal besökare Genomsnittsintäkt 56 *= Nettointäkt Investering totalt 215 miljoner, avskrivning 33 år och 3 % ränta ger en årskostnad på 12,45 miljoner kronor, se badhusutredningen. Några kommentarer till tabellen: - En höjning av genomsnittsintäkten med 10 kr/besök (från 56 kr till 66 kr) skulle ge ytterligare 2 miljoner kronor i intäkt. Kan vara svårt att genomföra för kategorin skolor, föreningsliv och aktiviteter. Om vi räknar bort de kategorierna ökar intäkterna med 1,5 miljoner till 12,75 miljoner kr. Det totala underskottet (nettokostnaden) landar då på 10,95 miljoner kr. Detta vid en investering på 215 miljoner kr. Högre intäkter än så tror vi inte är möjligt med den typ av anläggning vi skissat på. Det antal besökare och den genomsnittsintäkt som kalkylen bygger på kräver en rimligt attraktiv familjedel på badet samt ett professionellt arbete med marknadsföring och försäljning. - En minskning av investeringen med 10 miljoner kronor, genom översyn av ytor mm, ger en minskad kapitalkostnad med kronor/år. En minskning av investeringen på 10 miljoner kr kan vara möjlig utan att påverka intäkterna. Större minskningar av investeringskostnaden kommer även att påverka intäktskalkylen. MÖJLIGA BYGGRÄTTER PÅ BADHUSTOMTEN Det har också diskuterats om det är möjligt att skapa byggrätter för bostäder och på så sätt delfinansiera badet. Vi har studerat huvudförslaget vid Gångsätrahallen med avseende på detta, se separat skiss, bilaga 5. Det är möjligt att skapa m2 BTA area ovan mark. 34 lägenheter med ett parkeringsdäck för cirka 30 bilplatser kan skapas. Detta skulle ge ett

7 bidrag på 34 milj. kr (bostadsrätter kr/m2 efter gatukostnad) eller 13,5 milj. kr (hyresrätter kr/m2 efter gatukostnad). SLUTSATSER Det går att bygga ett mindre bad med ett driftsunderskott ner mot 11 milj. kr, dock behöver behov, funktioner (=areor) och prisnivåer för badande diskuteras. Hänsyn behöver också tas till hur ett mindre bad påverkar intäkterna. Inte självklart att det blir billigare. Om kommunen önskar hamna på ett driftsunderskott i intervallet 7-10 miljoner kr kommer kompromisserna att bli stora i förhållande till den ursprungliga badhusutredningen. Byggrätter för bostäder som delfinansiering av badet är intressant. Om- och tillbyggnad av Gångsätrahallen BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR I befintlig anläggning inryms 3 verksamheter, nämligen badanläggning, gym och sporthall. Badet delar entre med sporthallen. Byggnaden består av totalt sex plan. Det finns två huvudplan med bassängrum respektive sporthall. Till detta kommer två halvplan där entre och omklädning finns på var sitt halvplan. I ett källarplan under bassängplanet ligger gymmet tillsammans med teknik. Badlokalerna ligger samlade i de tre nedre planen, där omklädning, bassänger och gym ligger på var sitt plan. Entreen till badet ligger på ytterligare en nivå ovan omklädningen. Sporthallen ligger överst i byggnaden med sina läktare. Tillhörande omklädningsrum ligger på samma plan som badets omklädnad under sporthallen. Entreen till sporthallen ligger också på en nivå ovan omklädningen, lika badet. PROBLEMANALYS För det första är Gångsätrabadet alldeles för litet i förhållande till en kommun av Lidingös storlek. Fyra 25 meters banor för motion och träning samt en minimal undervisningsbassäng ger inte utrymme för lämplig verksamhet, se även vårt förslag till lokalprogram för ett nytt badhus, som motsvarar behovet för en kommun av Lidingös storlek. Det låga besökstalet och det begränsade öppethållandet (cirka 20 tim/vecka för motionssim) i förhållande till kommunstorlek bekräftar detta. För det andra ger anläggningens nuvarande utformning stora problem med orienterbarhet och tillgänglighet. Tillgängligheten fungerar hjälpligt mellan sporthall och omklädning, under förutsättning att man accepterar olika flöde för funktionsnedsatta och övriga. Idag kräver oftast tillgänglighetssakkunniga samma personflöde i anläggningar. Tillgängligheten fungerar inte med rimlig nivå mellan omklädning och bassängrum. Assistanshjälp krävs för att komma från omklädning till bassängrum med hjälp av takliftar.

8 Ombyggnad har vanligtvis en stor nackdel då befintlig anläggning inte kan brukas under ett till två år. FÖRSLAG Vi har studerat två förslag till om- och tillbyggnad av Gångsätrahallen. FÖRSLAG A Förslag A utgår från förutsättningen att befintlig entre används efter en om- och tillbyggnad. Se Bilaga 6. Stora ingrepp behöver göras i befintlig byggnad för att kunna skapa en ändamålsenlig anläggning. Dessutom behöver en tillbyggnad göras med nya bassängrum för att möta behoven. Nedan beskrivs åtgärder som krävs för att skapa en fungerande om- och tillbyggnad: För att skapa tillräckliga vattenytor föreslås en ny 25 meters bassäng samt en ny lekdel. En vinterträdgård, eventuellt med en servering, kopplar samman befintlig byggnad och tillbyggnaden med de nya bassängdelarna. Befintlig bassäng blir ny undervisningsbassäng. Eventuellt kan en höj- och sänkbar botten installeras. En ny entrédel-övre entrehallen- föreslås i anslutning till huvudentrén. En ny hiss anordnas mellan övre entrehallen och den nedre entrehallen, som ligger i samma plan som kassa/servering och omklädningsutrymmena. Omklädningsutrymmena behöver utökas för badet för att klara av det ökade antalet besökare. I omklädningsutrymmena för sporthallen görs mindre ändringar. Befintlig hiss ger funktionsnedsatta tillträde till sporthallen, både aktiva och publik. Ingen optimal lösning med hänvisning till lämpliga personflöden. Befintlig hiss behöver även kopplas till gymmet, ingen av de andra hissarna som föreslås är lämpliga. Två hissar ordnas mellan omklädningsutrymmen och bassängrum. Det kräv en hiss från respektive omklädning, både herr och dam. Som synes krävs stora åtgärder för att få en fungerande anläggning. Trots detta kommer anläggningen att drivas med ett antal kompromisser i förhållande till ett nybyggnasalternativ. FÖRSLAG B Förslag B utgår från förutsättningen att huvudentrén för badet ordnas i nybyggnadsdelen och att befintlig entre används för sporthallen. Se Bilaga 6. Ingreppen i befintlig byggnad är inte lika omfattande i detta förslag. Nedan beskrivs åtgärder som krävs för att skapa en fungerande om- och tillbyggnad: Idrottshall och bad separeras med egna entréer. Befintlig entré blir sportshallsentré och badet får en egen entré i nybyggnadsdelen.

9 Nybyggnadsdelen innehåller entré, entréhall/cafe, omklädning herr/dam samt två mindre gruppomklädnadsrum och en omklädning special med hög tillgänglighet, 25 meters bassäng och ny likdel. Befintlig bassäng blir ny undervisningsbassäng. Ev kan en höj- och sänkbar botten installeras. Befintliga omklädnadsutrymmen används för denna del. Omklädnadsrummen nås från nybyggnadsdelen via en nybyggd passage och trappa/hiss till befintlig korridor. Nya trappor/hissar ordnas mellan befintlig omklädnad och undervisningsbassäng. Får utredas senare om detta krävs. Befintligt gym behålls. Eventuellt kan ett nytt gym anordnas ovan den nya omklädnadsdelen, denna lösning ingår inte i kostnadsbedömningen. Omklädningen för sporthallen bör omdisponeras, så att dessa utrymmen nås från sporthalls entréen, för att separera bad och sporthall. Eventuellt kan separering ordnas med låssystem, får studeras senare. Befintlig personaldel behålls. KOSTNADER Vår erfarenhet är att en ombyggnad av en badanläggning i denna omfattning blir kostnadskrävande, beroende på de svåra förutsättningarna. Ombyggnadskostnaden hamnar ofta på samma nivå som för en nybyggnad. Kostnadsuppskattning för alt A: Den totala ombyggnadsytan uppgår till m2, varav m2 är kraftig ombyggnad och 900 m2 är upprustning/ något mindre ombyggnad. Den totala nybyggnadsytan uppgår till m2 (varav källare 950 m2). Badet har en area på m2 efter om- och tillbyggnad. En uppskattad entreprenadkostnad för detta alternativ uppgår till 150 milj. kr + byggherrekostnad på 15 % = 22,5 miljoner kr. Totalkostnaden för renoveringen blir således 172,5 miljoner kr. Till detta kommer en kostnad för renovering av sporthallsdelen, som måste tas samtidigt. Kostnadsuppskattning för alt B: Den totala ombyggnadsytan uppgår till 1700 m2, varav 820 m2 är kraftig ombyggnad och 880 m2 är upprustning/något mindre ombyggnad. Den totala nybyggnadsytan uppgår till m2 (varav källare m2). Totalytan för badet blir därmed m2. En uppskattad entreprenadkostnad för detta alternativ uppgår till 145 miljoner kr. + byggherrekostnad på 15 % = 21,5 miljoner kr. Totalkostnaden för renoveringen i alternativ B blir således 166,5 miljoner kr. Till detta kommer en kostnad för renovering av sporthallsdelen, som bör/måste tas samtidigt. Ur såväl tids- som kostnadssynpunkt är en ombyggnadskostnad betydligt mer osäker än en nybyggnadskostnad, beroende på oförutsägbara kostnader när man börjar riva i gamla hus. Ombyggnadsalternativet innebär också en stängd badanläggning i ca.1 år. Ett alternativ är att bygga ett provisorium över befintliga bassänger på Breviksbadet, som påverkar investeringen.

10 Det finns exempel i närområdet där ombyggnadskostnaden har överskridit budgeten med långt mer än 50 % (Farsta och Nyköping). Intäktskalkyl för om- och tillbyggnad Gångsätrahallen, alternativ A, Lidingö Antal besök Snittintäkt Totalintäkt Aktiviteter Föreningar Skola Övriga aktiviteter Bad Motionssim Familjebad Gym och friskvård Servering * Shop * Totalintäkt Totalt antal besökare Genomsnittsintäkt 57 *= Nettointäkt Investering totalt 172,5 miljoner, avskrivning 25 år och 3 % ränta ger en årskostnad på 12,075 miljoner kronor. Intäktskalkyl för om- och tillbyggnad Gångsätrahallen, alternativ B, Lidingö Antal besök Snittintäkt Totalintäkt Aktiviteter Föreningar Skola

11 Övriga aktiviteter Bad Motionssim Familjebad Gym och friskvård Servering * Shop * Totalintäkt Totalt antal besökare Genomsnittsintäkt 59 *= Nettointäkt Investering totalt 166,5 miljoner, avskrivning 25 år och 3 % ränta ger en årskostnad på 11,305 miljoner kronor. Årskostnaden (kapital) blir 420 tkr lägre i detta alternativ, detta tillsammans med 350 tkr i högre intäkter (5 000 besök) gör en lägre årskostnad med 770 tkr. På intäktssidan är vår bedömning att antalet besökare på familjebadet minskar med (5 000 i alternativ B) besökare. Detta beroende på mindre yta och därigenom minskad attraktionskraft. Även på gym/friskvårdssidan sker en stor intäktsminskning. Lokalerna ligger i detta förslag i källaren och har ca 50 % mindre yta. Vår uppskattning är att antalet besök och därigenom också intäkterna minskar med 50 % i detta alternativ. Sammantaget innebär detta att totalintäkten hamnar på 9,35 milj. kr/år. (9,7 milj. I alternativ B) En total minskning med 1,9 miljoner kr. Årskostnaden för dessa förslag blir då 12,075 milj. kr/år (alt A) resp11,305milj. kr./år (alt B). Detta med en avskrivningstid på 25 år, en avskrivningstid på 33 år är tveksamt för en ombyggnad i en 50 år gammal anläggning. Med en avskrivningstid på 20 år blir årskostnaden 13,8 miljoner kr (för alt A) som jämförelse. MÖJLIGA BYGGRÄTTER PÅ BADHUSTOMTEN Även i detta alternativ är det möjligt att skapa byggrätter för bostäder och på så sätt delfinansiera badet, se separat skiss, bilaga 6. Det är möjligt att skapa m2 BTA area ovan mark. 64 lägenheter med ett parkeringsdäck för cirka 55 bilplatser kan skapas. Detta skulle ge ett bidrag på 64 milj. kr (bostadsrätter kr/m2 efter gatukostnad) eller 25,5 milj. kr (hyresrätter kr/m2 efter gatukostnad). För alternativ B är det möjligt att skapa något större byggrätter.

12 SLUTSATSER Den samlade analysen är att det går att göra ett fungerande bad med kompromisser till ungefär samma kostnad, dock med större risker än för en nybyggnad. Ekonomiskt blir det årliga driftsunderskottet för ombyggnadsalternativet jämförbart med ett nybyggnadsalternativ, om man har samma avskrivningstid som vid en nybyggnation. Vid en avskrivningstid på 20 25, vilket vi tycker är rimligt, blir årskostnad högre i jämförelse med en nybyggnation. Ur kostnadssynpunkt är en ombyggnadskostnad betydligt mer osäker än en nybyggnadskostnad, beroende på oförutsägbara kostnader när man börjar riva i gamla hus. Dessutom behöver man fundera över konsekvenserna och eventuella provisorier under ombyggnadstiden. Dalénum Vi har fått en fråga om badhuset kan placeras i Dalénum området. Den tomt vi har fått anvisad var tänkt att bebyggas med idrottshall, skola och fullstor fotbollsplan. Översiktliga skisser visar att det är möjligt att placera ett bad på föreslagen plats och samtidigt behålla möjligheterna till en fotbollsplan. Ytterligare studier av kopplingen till omgivande bebyggelse, stråk och parkering behöver göras för att hitta den mest lämpliga entrépunkten. Skisser visar tre olika förslag att placera ett bad inom byggrätten, se Bilaga 7. Noggrannare studier behöver göras, för att nå optimal lösning. Beträffande föreslaget lokalprogram behöver man fundera på om ett gym ska ingå i anläggningen, eftersom det finns ett stort gym i grannskapet. Placeringen ligger nära befolkningstäta delar med goda kollektiva kommunikationer. Byggnaden kan dessutom bli en del av infarten till området. Kopplingen till färjeläget mot Nacka/Stockholm är dessutom intressant. Vår bedömning är att investeringskostnaden motsvarar investeringen på Gångsätra tomten, under förutsättning att grundläggningskostnad är jämförbar samt att inga miljösaneringskostnader tillkommer. Är detta alternativ aktuellt behöver ett antal frågeställningar diskuteras. En integrerad lösning med skola (har varit en fråga), gymnastikhall för skolans ändamål (se texten om gym ovan) och bad kan vara en lämplig lösning på tomten, där föreningsverksamhet kan stärka anläggningen som mötesplats. Den närliggande parkeringsplatsens kapacitet behöver studeras, eftersom bad och konstgräsplan nyttjas i stor utsträckning på samma tider. Slutsatser detta PM Följande slutsatser kan dras av ovanstående PM:

13 Det är inte optimalt att bygga en typsimhall, av tillgängliga standardmodeller, i Lidingö. Önskar kommunen att bygga en typanläggning behöver man anpassa funktionen bättre till behoven och därmed skapa en större modell. NCC/Medley/Tagebads största modell har bäst potential för ett sådant arbete. Den ungefärliga kostnaden för kommunen blir i storleksordningen 10 miljoner kr. En om- och tillbyggnad av befintligt bad kan göras, men ger kompromisser i funktioner och livslängd till ungefär samma investeringskostnad, som för en nybyggnation. Dessutom är riskerna för överskridande av budgeten stor, vilket erfarenheter visar. Under ombyggnadsperioden står Lidingö utan badhus. Det är möjligt att minska det årliga driftsunderskottet något. Vi tror dock att radikala minskningar inte är möjliga utan störande kompromisser. Prisnivåer kan diskuteras, men även minskning av areor/funktioner (lika med mindre investeringskostnad). Erfarenheterna från bad Stockholmsområdet indikerar på ett årligt driftsunderskott på miljoner kr. Byggrätter är intressant att skapa på badhustomten för delfinansiering av projektet. Dalénum tomten kan inrymma ett bad. Placeringen ligger nära befolkningstäta delar och med goda kollektiva kommunikationer. Gångsätratomten och Dalénumtomten kan bebyggas med gällande detaljplaner. Droppen och tomten i Västra Bergsätra invid ishallen kräver ny detaljplan, vilket påverkar tidplanen. Företeckning Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Typbad 2521, exempel från Holland Malmstenshallen Typsimhallen Alternativ, typsimhallen, 2 alt Alternativ, huvudalternativet med byggrätter Alternativ, om- och tillbyggnad, A och B. Situationsplan med byggrätter. Alternativ, Dalénum, 3 alt

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22

Läs mer

BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 Soprum Tvättrum Omklädning med bastur Personalomklädning Malmstenhallen Malmstenhallen Personalpausrum Huvudentré Kassa, reception och servering Städ

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad 1(2) Datum Diarienummer 2016-05-10 2016/115 822 Handläggare Bitr förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunledningskontoret 0451-26 83 70 charlotte.nygren-bonnier@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning

Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag

Läs mer

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus Befintlig byggnad Förslag på utbyggnad mot norr Mölndals Sjukhus Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad Projekt 30034 FAST 323-2013 Förstudie september 2013 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. REGIONÖVERGRIPANDE

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta

Beställning avseende ombyggnad av hus H vid Tallgårdens äldrecentrum i Stuvsta SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2012-12-12 AN-2012/758.339 1 (6) HANDLÄGGARE Elisabeth Bern 08-535 378 70 elisabeth.bern@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Beställning

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN,

TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM 2012-11-20 Trafik- och Samhällsplanering Helsingborg TRAFIKUTREDNING FÖR VILLANSKOLAN/NYHEMSSKOLAN, ÄNGELHOLM Bakgrund och syfte Planering pågår

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun

Kostnadsindikation bad. Kävlinge Kommun Kävlinge Kommun 2016-09-05 Kävlinge kommun VÖD PLS 2016-09-05 16002 2 (14) Detta är en rapport upprättad av. Fiskhamnsgatan 10 414 58 Göteborg Telefon 031-797 04 20 Epost info@predevo.se Detta material

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 6

Kommunstyrelsen. Ärende 6 Kommunstyrelsen Ärende 6 Samhällsbyggnad Mattias Persson 0571-28114 mattias.persson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-13 Sida 12) Tillbyggnad av fastigheten Deldalen 1 i Åmotfors Beredning Beredning

Läs mer

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området. Martin Bucht Innerstad Telefon: 08-508 263 82 martin.bucht@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-01-24 Tidig markreservation för kommersiella ytor för restaurang m.m. inom fastigheterna Gamla

Läs mer

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning

Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Bilaga till cykelparkeringar inom projekt Citybanan lägesredovisning Sedan tilläggsavtal nr 1 träffades har Trafikverket i nära samarbete med kontoren utrett ett antal olika lägen för cykelparkeringar

Läs mer

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS

BUDGET OCH PLAN 2016 2018 SANS OCH BALANS BUDGET OCH PLAN 2016 2018 med SANS OCH BALANS DAGS FÖR VERKSTAD! Vadstena kommun är på väg åt fel håll. Vadstena behöver konkret handling, inte prat om unik plan och prat om bygga, bygga, bygga. Medan

Läs mer

Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016

Utredning bad. Kävlinge Kommun. Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016 Utredning bad Kävlinge Kommun Predevo AB & PP Arkitekter AB 5 september 2016 AGENDA Kostnadsindikation Driftkostnader Personalkostnader Underhållskostnader Kapitalkostnader TRE ALTERNATIV 1. Alternativ

Läs mer

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse

HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta och Illustration Samrådsredogörelse Bilagor Fastighetsförteckning oktober 2011 Grundkarta DETALJPLAN - UTSTÄLLNINGSHANDLING för Hällekis

Läs mer

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus ÄRENDE 13 2012-03-07 Familjecentral Värnamo om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Protokollsutdrag från landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 69 Renovering och byggnation av Mellbystrandsskolan och byggnation av idrottshall i Mellbystrand tidplan, kostnadsberäkning och begäran om igångsättningsbeslut

Läs mer

Placering av nytt J-hus

Placering av nytt J-hus LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 145 Placering av nytt J-hus Förslag till beslut Dnr PS 2011-0032 Produktionsstyrelsen beslutar att

Läs mer

Del av Kv Granen DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING. Planområdet

Del av Kv Granen DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING. Planområdet Planområdet HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 07-02-22 Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Utställningsutlåtande Detaljplan för delar av Vällingby 4:1 och Nälsta 5:1 (Nälstabadet) i stadsdelen Nälsta i Stockholm Dp 2010-04976

Utställningsutlåtande Detaljplan för delar av Vällingby 4:1 och Nälsta 5:1 (Nälstabadet) i stadsdelen Nälsta i Stockholm Dp 2010-04976 STADSBYGGNADSKONTORET UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Renoir Danyar SID 1 (5) Tfn 08-50826659 2012-05-21 Utställningsutlåtande Detaljplan för delar av Vällingby 4:1 och Nälsta 5:1 (Nälstabadet) i

Läs mer

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012.

Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr KS/2012:80 Hur programsamrådet har bedrivits Plansamrådet har pågått under tiden 2012-09 03 2012-09-30 Ett samrådsmöte hölls i kommunhuset den 3 september 2012. Förutsättningar

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl.

Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. 1(5) Planuppdrag för Sjukhuset 9 och 10 m.fl. Ärendet Fastighetsägaren till Sjukhuset 9 och 10 har inkommit med ett förslag till bostadsbyggnation för området, samt inkommit med en begäran om ny/ändrad

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 15.40 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson MP Robert Krook, tjänstgör för Håkan Bergeld (KD) S Bo Petersson S Margrethe

Läs mer

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun

TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun S A M R Å D S H A N D L I N G Detaljplan för TÖRINGE 7:40 (f d Vinbygården) Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2013-08-19 Reviderad 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 PLANENS

Läs mer

BADHUSUTREDNING LIDINGÖ STAD 2015-01-28. ProMa

BADHUSUTREDNING LIDINGÖ STAD 2015-01-28. ProMa BADHUSUTREDNING LIDINGÖ STAD 2015-01-28 ProMa INNEHÅLL 1. INLEDNING 4 2. GÅNGSÄTRAHALLEN, NULÄGE 5 ÖVERGRIPANDE 5 FUNKTIONALITET 5 TEKNISK STATUS 6 BESÖKSTAL 6 ÅRSKOSTNAD 6 3. BREVIKSBADET, NULÄGE 7 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan:

Investeringskostnaden per hus skulle då variera beroende på hur många hus som ansluts, enligt nedan: 1 Lundby södra samfällighetsförening för värme Lundby November 2014 information Förslag från E.ON E.ON har nu presenterat sitt nya förslag muntligt och även tagit fram en karta över hur de skulle vilja

Läs mer

Verksamhetsanalys Västerhejde skola

Verksamhetsanalys Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen Handläggare Mats Hanell Telefon +46 (0)498 26 9803 E-post mats.hanell@gotland.se Diarienr BUN 2013/250 Datum 2013-09-11 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Bilaga:

Läs mer

PM om parkeringshus i anslutning till Resecentrum

PM om parkeringshus i anslutning till Resecentrum PM 1 (10) Datum Vår beteckning SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2016-05-12 KS/2016:43 PM om parkeringshus i anslutning till Resecentrum I budget 2016 gavs uppdrag att projektera för ett nytt parkeringsdäck

Läs mer

Beräkningsunderlag för volymer i utvecklingsplanen. Alla data som presenteras här är uppskattningar och skall endast ses som fingervisningar. Våningsytor anges som totala ytor och kan ej översättas direkt

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län

Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län Ändring av detaljplan för LJUSÅSEN i Smedjebackens kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Illustrationskarta i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus

Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus 2012-04-03 LJ 2012/141 Avsändare Landstingsstyrelsen Familjecentral Värnamo - om- och tillbyggnad Värnamo Sjukhus Bakgrund Grundidén med familjecentral är att etablera ett lokalt brett stöd till barnfamiljer.

Läs mer

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked

Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked 2014-11-18 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/686-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Byggnation av Utskogens nya förskola Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån

Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Underlagsrapport Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Bostadsmarknad och betalningsvilja Maria Pleiborn 2013-03-22 2013-03-22 Två delar Hur mycket bostäder tål marknaden att det produceras

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Motion till Nacka kommunfullmäktige den 10 september 2012 från Sidney Holm och Per Chrisander (mp)

Motion till Nacka kommunfullmäktige den 10 september 2012 från Sidney Holm och Per Chrisander (mp) 2013-03-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/506-229 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Yttrande om motion gällande gröna tak Motion till Nacka kommunfullmäktige den 10 september 2012 från Sidney Holm

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll

Bilaga 1 Inventeringsprotokoll Uppdragsnr: 10177948 Daterad: 2013-09-23 Reviderad: Handläggare: Malin Hjort Tillgänglighetsinventering Oxelösund För skolor, förskolor och kommunala offentliga lokaler, grupp- och äldreboenden Status:

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning TÄNKBARA LAYOTER HALMSTAD RESECENTRUM 4.6 PENDELPARKERINGAR Pendelparkeringarna lokaliseras söder om resecentrum och till största del väster om spårområdet. I första hand utförs dessa som markparkeringar

Läs mer

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut

Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan Förslag till genomförandebeslut Sida 1 (8) 2015-03-24 Handläggare fastighetskontoret Karin Westling Projektavdelningen Telefon: 08-505 26 922 karin.westling@stockholm.se Handläggare idrottsförvaltningen Sophie Dahlberg Utvecklingsavdelningen

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag

BESLUTSUNDERLAG. Socialnämnden 2015-11-04. 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag BESLUTSUNDERLAG 2015-11-04 Socialnämnden Ärende Beslutsunderlag 47 Sammanträdesdagar för socialnämnden 2016 Beslutsunderlag 48 Vägledning, boende för ensamkommande flyktingbarn Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund.

Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården. Remiss. Markanvisning för museum m m till AB Gröna Lund. 009--7 Sara Lundén Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 70 54 sara.lunden@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 009--7 Detaljplan för del av kvarteret Skeppsholmsviken m m på Djurgården.

Läs mer

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380

Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2015-05-08 Koncernledningsavdelgningen Susanne Weidemanis 044-135583 Susanne.weidemanis@kristianstad.se Kommunstyrelsen Lokalisering av nytt badhus i Kristianstad

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 4:68, Hedesunda hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 4:68, Hedesunda hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-31 DNR: 13BMN47 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brunn 4:68, Hedesunda hälsocentral Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN 17 972 33 LULEÅ TEL 0920-203160 FAX 0920-203161

TIRSÉN & AILI ARKITEKTER SMEDJEGATAN 17 972 33 LULEÅ TEL 0920-203160 FAX 0920-203161 ÖSTERSUND ARENA KOMMENTARER TILL LOKALPROGRAM 2011-08-15 ALTERNATIV 1-3 Alternativ 1 utgår från referensgruppernas arbetsmaterial, önskemål och krav samt krav och regler från respektive idrottsförbund.

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun

Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för fastigheten Påarp 8:115 m. Fl. (Solsidan) i Torekov, Båstad kommun Handlingar Plankarta med illustration Plan- och genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning

Läs mer

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1

NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 NY EKONOMISK PLAN FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HILLTORP SÖDRA 1 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Försäkring 4. Taxeringsvärde 5. Förvärvskostnader 6. Finansieringsplan 7. Beräkning

Läs mer

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715

Ny skola och sporthall Alsike Nord KS-2015/715 Sida 1 av 5 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Eva Mårtensson Datum KS-2015/715 Lokalförsörjningschef 2015-01-21 Lena Larsson Kultur- och fritidschef Kommunstyrelsen Ny skola och sporthall Alsike

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås. Byggnadsnämnden 2012-11-20 Dnr 2012/31-BN 213 Marie Ahnfors Tel 021-39 32 94 Byggnadsnämnden Detaljplan för Backsippan 16-19, Gideonsberg, Västerås PLANUPPDRAG Syfte Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att komplettera

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Antagen av KF 1998-09-17 Laga kraft 1998-10-23 DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖMSTAD 3:16 M FL, (NY BRANDSTATION) STRÖMSTADS KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Upprättad av Gränsland Arkitektkontor 1998-03-16 Reviderad

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola

Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola Barn- och utbildningsförvaltningen 1(5) 2014-09-12 Tjänsteskrivelse Expediering till: BUN Utredning om lokalutnyttjande vid Västerhejde skola (BUN 2013/250, RS 2014/418) Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 1 UDDEVALLA KOMMUN Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 SKEPPSVIKEN Vintern 04/05 samrådsbehandlades ett program till detaljplan för området. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden 10 till Stena Fastigheter i Stockholm AB.

Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden 10 till Stena Fastigheter i Stockholm AB. Germund Larsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 275 21 germund.larsson@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2010-10-28 Markanvisning för studentbostäder inom fastigheten Tempelriddarorden

Läs mer

Nya simhallar i Nacka

Nya simhallar i Nacka 2015-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/310-299 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Nya simhallar i Nacka Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Och detta ska göras utan väntan på beslut om väg 111:ans flytt.

Och detta ska göras utan väntan på beslut om väg 111:ans flytt. Till Planutskottet i Höganäs kommun Planavdelningen, Jakob von Post UTVECKLINGEN AV NYHAMNSLÄGE Sammanfattning Med stor oro ser Nyhamns Byförening på den avsaknad av utveckling som nu tycks gälla för vår

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Sofia - Gullmarsplan/söderort. JIL TJÄNSTEUTLÅTANDE Stockholms läns landsting 2015 os 03 Förvaltning för utbyggd tunnelbana LS 2015-0140 FUT 1501-0022 Ankom Stockholms läns landstin-' Landstingsstyrelsens beredning för utbyggd tunnelbana

Läs mer

8.9. Diarienummer: 10/0734 Ankomstdatum: 2010-05-11 Fastighetsadress: Kleva 205

8.9. Diarienummer: 10/0734 Ankomstdatum: 2010-05-11 Fastighetsadress: Kleva 205 33 8.9 ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR ÄNDRING AV I STRID MED BYGGLOV TILLBYGGD DEL AV FÖRRÅD (SJÖBOD), SAMT ÄNDRING AV TAK PÅ URSPRUNGLIGT FÖRRÅD (SJÖBOD) PÅ FASTIGHETEN KLEVA 3:9 Diarienummer: 10/0734 Ankomstdatum:

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät nedan) har lämnat rubricerad ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) om ansökan om nätkoncession för linje. Energimarknadsinspektionen att. Box 155 631 03 Eskilstuna E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö www.eon.se Tel @eon.se Konc 6801 Malmö 2016-04-29 Dnr 2009-100435 Komplettering av ansökan om förlängning av

Läs mer

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten

PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Soon Hammarström, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Förskolan Kattfoten Kattfoten 2, 3 och del av Näsby 51:2 samt del av Kumla 3:1264 i Skälsätra.

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

Skolor i Trelleborgs kommun

Skolor i Trelleborgs kommun 1(9) I MALMÖ AB Skolor i Trelleborgs kommun Del 3, fakta och förslag till strategi 2015-2021 Pilevallskolan nybyggnad hus D 15 09 23 Lars Karud, arkitekt SAR/MSA 2(9) I MALMÖ AB Kommunal grundskola idag

Läs mer

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås

Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås Helena Hansson Tel 021-39 23 68 DP 1650 2008-04-15 Dnr 06:10227-BN 540 Detaljplan för Bjurhovdaskolan (Boplatsen 9, Bjurhovda 6 och 9 samt del av Västerås 3:24), Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar

Läs mer

TOTALPROJEKT - LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING MED TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN

TOTALPROJEKT - LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING MED TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN TOTALPROJEKT - LÖNSAM ENERGIEFFEKTIVISERING MED TOTALPROJEKT I PRAKTIKEN KONTAKT: Sara Borgström, 010-224 47 93, sara.v.borgstrom@lansstyrelsen.se UTGIVARE: Länsstyrelsen Västra Götalands län, samhällsbyggnadsenheten,

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

K2 eller K3? Vad ska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar välja?

K2 eller K3? Vad ska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar välja? K2 eller K3? Vad ska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar välja? 1 FASTIGHETSÄGARNA 1 D E C E M B E R 2 0 1 5 KLEBERG REVISION AB Kort presentation Margareta Kleberg, auktoriserad revisor, startat

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen

Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Planbeskrivningen Uppdragsbeslut 2012-12-11 Samrådsbeslut 2012-12-11 Detaljplan för del av Oskarshamn 3:3 m.fl. fastigheter Gyllings väg Centralorten, Oskarshamns kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad januari 2014 av samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Märsta centrum, Sigtuna Trafikbullerutredning för detaljplan RAPPORT 12137 A FÖRHANDSKOPIA 1 (13) Kund PG Carlsson Arkitekt AB Bredgränd 2 111 30 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-04 12137 Rapport A (Förhandskopia) Märsta C, Sigtuna Trafikbullerutredning för

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

Till Samtliga bostadsrättshavare i

Till Samtliga bostadsrättshavare i 1(2) Till Samtliga bostadsrättshavare i Nybyggnation av sex lägenheter i lokalerna på Md 9 och Md 15 Som vi informerat om i årsredovisning 2014 och i informationsbrev 2016:1 kommer lokalerna på Mörbydalen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus

Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad 22 vid Danderyds sjukhus Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-13 LS 1310-1216 Landstingsstyrelsen) LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3-11- 1 9 0 0 0 43 Inriktningsbeslut för teknisk upprustning av byggnad

Läs mer

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden

Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Tennisbana pa a ngen i Sjö berg Ö nskema l fra n böenden Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Beskrivning av förslag... 4 2.1 Tennisplan... 4 2.2 Bollplank vid tennisplan... 4 3 Intressenter... 5 3.1 Sollentuna

Läs mer

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål

VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015. A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål VD- kommentarer avseende årsprognos 1 och tertialbokslut 1 2015 A: Sammanfattning av genomförandet av kommunfullmäktiges inriktningsmål Ägardirektiv för 2015-2017 Genomföra bolagets investeringsplan om

Läs mer

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen

Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen Yttrande över program för stadsutveckling i Hammarkullen YimbyGBG YimbyGBG är ett politiskt obundet nätverk av medborgare som vill se mer tät, levande blandstad i Göteborg. Vi vill genom positiv, konstruktiv

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal

AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Utlåtande 2015:20 RI+IX (Dnr 023-1447/2014) AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Perstorp i Sköndal Inriktningsbeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Inriktningen

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 En guide för studenter K2 K3 Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 förstudiematerial 1 Redovisning av materiella anläggningar är ett av de områden där K3 och K2 skiljer

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer