Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse"

Transkript

1 Sida 1(13) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Strategisk plan Utgångspunkter Nuläge Film Väst har under de senaste åren framgångsrikt flyttat fram bolagets och Västra Götalandsregionens position på filmområdet. Film Väst anses av den europeiska filmvärlden som en ledande offentlig aktör och en av de tre mest framgångsrika regionala filmverksamheterna i kraft av såväl konstnärliga som publika framgångar. Ett antal europeiska regioner har en mer omfattande film- och TV-dramaproduktion än Västra Götaland, men kan inte uppvisa samma nationella och internationella genomslag. Film Väst samproducerar cirka 30 långfilmer per år. Den genomsnittliga konstnärliga kvaliteten och det internationella genomslaget har förbättrats under de senaste åren. Film Väst har behållit och stärkt sin ställning i svenskt filmliv såväl konstnärligt som publikt. Film Västs varumärke och Västra Götalands position på den internationella filmkartan är avsevärt starkare nu än tidigare. Förutsättningarna för filmproduktion, distribution och visning har förändrats i grunde som en direkt följd av den pågående digitaliseringen. Film Väst och den producerande delen filmbranschen kommer att behöva driva ett förstärkt förnyelsearbete under de kommande åren. Omvärldsanalys Konkurrensen om attraktiva filmprojekt kommer har ökat i Skandinavien. Så gott som alla länder i västra och södra Europa har ett system med offentliga statliga och regionala selektiva filmstöd kombinerade med en generell och automatisk produktionsrabatt för inhemsk och inkommande film- och TV-dramaproduktion. Island har sedan länge ett liknande system. Norge inför en produktionsrabatt Konkurrensen om de stora europeiska filmprojekten är och kommer att vara fortsatt hård. TV-dramas attraktionskraft har stärkts avsevärt. HBO och Netflix framgångar med högkvalitativa dramakoncept lockar till efterföljd. De stora regissörerna och de populära skådespelarna gör idag lika gärna TV-drama som långfilm. Produktionen av TV-drama och då främst projekt med internationell medfinansiering och höga budgetar existerade inte i Västra Götaland fram till för några år sedan. Idag har denna typ av produktion en avsevärd omfattning. De samproducerade koncepten sprids i stora delar av västra och norra Europa och når tiotals miljoner TV-tittare. Sveriges Television har inte längre någon egen fast produktionsenhet för drama. Det gör det möjligt att lokalisera produktionen fritt. För att produktionen av TV-drama minst ska ha

2 Sida 2(13) samma volym som idag krävs medfinansiering av Film Väst. Filmernas spridning och modellerna för distribution är de flitigast diskuterade filmfrågorna nationellt och internationellt. I många länder blir det allt vanligare med att filmer har premiär på biograf och på VOD parallellt. Det är än så länge en modell som fungerar bra för den smalare filmen, men kan på sikt vara den allmänt gällande. Publiken väljer fritt när och var den vill se en film. Day to date släpp av filmer i olika fönster ger maximal exponering till en film när den är aktuell och maximerar därmed den enskilda filmens totala publik. I de stora filmländerna finns det redan idag gott med exempel där man hoppar över att skriva avtal med en filmdistributör. Man väljer istället att knyta en konsult till projektet. Denne hjälper till med PR, marknadsföring och avtal med biografer och VOD-plattformar. Film Väst prognostiserar att vi de närmaste åren kommer att få se ett kraftig ökningen av mängden svensk självdistribuerad film och att det inom några år kommer att vara legio att filmer med en estimerad biopublik på under biobesök inte använder sig av en traditionell filmdistributör. Västra Götaland har en mycket god basstruktur för produktionen av alla typer av rörliga bilder. Den stora produktionsmängden har parat med aktiva kompetensutvecklingssatsningar skapat en kvalificerad konkurrenskraftig filmarbetarkår. De senaste årens stora tillväxt inom postproduktionsområdet har skapat nya företag, som erbjuder ett brett utbud av tjänster i den nya digitala världen finns alla element på plats i länet. Studiofaciliteter finns i tillräcklig mängd också om produktionsvolymen skulle bli avsevärt större. Det är bara Film Västs studio i Trollhättan som har en tillräckligt hög standard för att kunna ta emot större internationella produktioner. Det finns en intressant potential hos några av bolagen i Västra Götaland. Film Väst startade under hösten 2014 ett stort inspirations- och utvecklingsprogram för länets långfilmsproducerande bolag. Syftet med satsningen är att det ska finnas en knapp handfull välfungerande och expansiva produktionsbolag efter planeringsperiodens slut. Film Väst har samproducerat knappt 500 långfilmer sedan starten. Mängden samproduktioner har byggt upp ett gediget kunnande, kompetens och förståelse av hur filmen i alla dess dimensioner fungerar nationellt och internationellt. Film Västs rådgivande och stödjande funktion är central och kompletterar och förmerar de ekonomiska investeringarna i projekten. Film Västs medverkan i ett projekt signalerar kvalitet till andra offentliga och privata aktörer. Film Väst har under de senaste åren utvecklat system för att bättre än någon annan aktör kunna evaluera och förstå projektens konstnärliga och publika potential. Den positionen måste ständigt erövras. Filmvärlden förändras i mycket snabb takt. Dagens pricksäkra analys kan vara helt förlegad om ett halvår. Analytisk snabbrörlighet och stringens är en dygd som måste bibehållas.

3 Sida 3(13) Slutsatser av gjord nulägesanalys Vad drar Film Väst för slutsatser för framtiden av nuläget, trender och tendenser? Film Västs andel av projektens kostnader måste öka för att behålla nuvarande position nationellt och internationellt. Film Väst har därför beslutat att överge taket på att högst 20 % av en films budget kan investeras. Film Väst ska involvera sig än mer i de valda samproduktionerna. Film Väst ska vara en partner i allt från utvecklingen till spridningen av projektet. Det senare kräver tillförsel av kompetens till bolaget. Utvecklingsmedel är en knapp resurs. Generösare utvecklingsinvesteringar är ett redskap både för att öka kvaliteten i projekten och säkra produktion till Västra Götaland. Film Väst ska säkra inspelningen av minst ett internationellt prestigeprojekt per år. Film Väst ska göra Västra Götalands filmsektor starkare och mer konkurrenskraftig. En treårig satsning ska stärka kunnandet, kompetensen och kreativiteten i länet. Fler slagkraftiga film- och TV-dramaprojekt ska utvecklas av produktionsbolagen i Västra Götaland. Länets egna kreatörsbas ska stärkas. De levererande teknik- och efterarbetsbolagen ska erbjuda bättre kvaliteter och kunna marknadsföra sig mer framgångsrikt internationellt. Det finns stora möjligheter att substantiellt öka produktionen av TV-dramatik i Västra Götaland. En förstärkt satsning kan göras på flera olika nivåer. Nuvarande resurser räcker till att samproducera cirka 25 timmar högbudgeterat TV-drama per år. Om potentialen ska kunna tas tillvara fullt ut måste en utökad satsning finansieras bortanför nuvarande anslag. Film Västs internationella position bör långsiktigt stå i fokus, men det kan krävas att särskilda insatser görs 2016 och 2017 för att säkerställa Film Västs position i svenskt filmliv och för att bidra till att svensk film kan fortsätta utvecklas på ett positivt sätt. Det är viktigt att hitta en bra balans mellan svensk och internationell film. Film Väst måste mer aktivt engagera sig i distribution, spridning och cirkulation av filmerna. Film Väst ska bidra till att maximera varje samproducerad films regionala, nationella och internationella spridning. Det innebär ett ännu mer aktivt arbetssätt i förhållande till valda samproduktioner. Den generella kompetensen att arbeta i en starkt föränderlig filmvärld måste stärkas. Det ställs nya och större krav på organisationens förmåga att välja rätt projekt att samproducera. Och just att välja rätt projekt i förhållande till uppdrag, mål och resultat är den centrala aspekten alldeles oavsett vem man är i filmvärlden. Film Väst ska fortsätta utveckla sina modeller för att förstå och utvärdera de ansökningar som bolaget hanterar mot satta mål. Film Väst ska under planeringsperioden arbeta med ett starkare repertoartänk. De valda projekten ska både skildra och nå vitt skilda målgrupper (kön, klass, ålder, etnicitet, land/stad). Strategisk Plan Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion av långfilm, TV-drama,

4 Sida 4(13) kortfilm och kreativ dokumentär) i Västra Götaland och ställer sitt kunnande och sin kompetens till förfogande för att utveckla film-, TV- och multimediasektorn. Bolaget har som huvudsakligt syfte att på uppdrag av Västra Götalands läns landsting bidra till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull Film Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med god kvalitet. Bolagets verksamhet syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens område i Västra Götaland. Det gör man genom att teckna samproduktionsavtal med olika aktörer inom filmbranschen. I dessa avtal regleras villkoren för produktionens genomförande och hur eventuella intäkter ska fördelas. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen. (ur bolagsordningen för Film Väst AB) Lokaliseringsprincipen innebär i detta fall att de skattemedel som Film Väst hanterar ska omsättas i Västra Götaland. Självkostnadsprincipen innebär att bolaget inte ska ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls, Likställighetsprincipen innebär att alla invånare ska behandlas likvärdigt och har störst betydelse när taxor fastställs. De tre principerna ska tillämpas av alla kommunala bolag. Film Väst bidrar också till att underhålla och utveckla regionens infrastruktur (faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) i syfte att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ligger på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionens, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Kompetensutvecklingsarbetet är kopplat till de samproduktioner som Film Väst investerar i. Film Västs viktigaste arbetsredskap är bolagets samlade kunnande och kompetens i alla frågor som rör rörlig bild. Målen i uppdraget från kulturnämnden Film Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland Film Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion i Västra Götaland Hela uppdraget är bilagd den strategiska planen. Mål i uppdraget från Regionutvecklingsnämnden Film Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film Västs samproduktioner når och angår de flesta invånarna i Västra Götaland Film Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion För 2016 gäller att Film Väst ska bidra till: Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och

5 Sida 5(13) företag i hela regionen Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och genom samverkan med näringslivet i hela regionen. Hela uppdraget är bilagd den strategiska planen. Mission Film Väst eftersträvar att vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och publika framgångar. Film Väst ska varje år samproducera filmer som väljs till huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. Film Västs samproduktioner ska vara väl representerade och framgångsrika i de fyra mest prestigefulla filmfestivalerna i världen (Berlin, Cannes, Venedig, Toronto). Film Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland. Film Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska filmproducenter först vänder sig till när de ska finansiera sina projekt. Film Väst ska välja svenska samproduktioner på ett sådant sätt att den ledande konstnärliga och publika positionen behålls. Film Väst ska i valet av film- och TV-dramaprojekt skapa ett utbud som i princip alla medborgare i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social tillhörighet tar del av på biograf, TV eller via nätet. Film Västs verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och samtidigt ge länets medborgare tillgång till kvalificerade filmiska upplevelser. Film Västs insatser för infrastrukturutveckling (begreppet tolkat brett innefattande faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) ska i första hand syfta till att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ska ligga på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionen, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Film Väst ska i ett bredare perspektiv underhålla och utveckla regionens infrastruktur. Detta arbete ska vara kopplat till de fattade samproduktionsbesluten. Film Väst 2018 styrande tankegångar Film Väst ska behålla sin ledande position i svensk film konstnärligt och publikt. Film Västs genomsnittliga investering i de svenska projekten måste öka för att ambitionen ska realiseras. Valet av svenska projekt ska av samma skäl strikt styras av projektens konstnärliga och publika potential. Undantag görs för projekt som kan bedömas etablera ny spännande talang. Sådan filmer ska göras med låg budget. Filmer som väljs utifrån publik potential ska estimeras till minimum biobesök eller en miljon biobesök globalt. Filmer som väljs utifrån konstnärlig potential ska baseras på att dessa med stor sannolikhet

6 Sida 6(13) väljs till en officiell sektion i Cannes eller Berlin. De svenska projekt som väljs ska förlägga inspelning plus något annat produktionselement till Västra Götaland, undantag kan göras för särskilt intressanta prestigeprojekt. Projekten ska väljas med hänsyn tagen till att Västra Götalands medborgare via olika distributionskanaler ska nås och ta del av åtminstone någon av de filmer Film Väst samproducerar. Film Västs samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven: kön, etnicitet, klass, ålder och land/stad. Film Väst ska behålla sin ledande position i europeiskt filmliv. Denna har så här långt huvudsakligen grundats på Film Västs samproduktion av utmanande och nyskapande arthouseprojekt. Film Väst ska fortsätta samproducera internationella arthouseprojekt som bedöms kunna väljas till huvudtävlan i Berlin eller Cannes. Filmer som deltar i huvudtävlan i världens två ledande festivaler får så gott som alltid global distribution. I övrigt ska de internationella projekten väljas utifrån att de har hög kvalitet och kan få en slagkraftig svensk och global distribution. Film Väst ska engagera sig i filmernas tänkta distribution och spridning för att garantera maximal cirkulation regionalt, nationellt och internationellt. Satsningen på produktionen av animerad film för små barn behålls på nuvarande nivå. Film Väst kommer att fortsätta samproducera barn- och familjefilmer som estimeras nå en stor publik. På så sätt garanteras att så gott som alla barn i Västra Götaland nås av Film Västs samproduktioner via biograf, VOD eller fri-tv. Den primära minskningen av produktions- och projektvolymen kommer att ske genom neddragningar av antalet arthouseprojekt - i första hand de projekt som inte kan bedömas ha omedelbar möjlighet att väljas till filmfestivalerna i Berlin eller Cannes. Det är Film Västs bedömning att detta kommer att ge minst påverkan på bolagets position nationellt och internationellt. Det finns en risk att neddragningen av antalet arthouseprojekt kan komma att påverka länets postproduktionsbolag negativt. Detta kan undvikas om Film Väst stärker kravet på att svenska filmprojekt ska förlägga både inspelning och efterarbete till Västra Götaland. Film Väst ska fortsätta samproducera kortfilm. En översyn ska göras av hur arbetet bedrivs på bästa sätt och med största möjliga koppling till resten av verksamheten. Kompetensutvecklingsinsatserna ska i första hand inriktas mot att utveckla produktionsbolagen i länet. Film Väst ska arbeta för att öka varje enskilt valt projekts produktionsmängd i Västra Götaland. Den samlade produktionsmängden mätt i antalet mandagar i länet kommer därmed att kunna ligga nära dagens nivå.

7 Sida 7(13) Film Väst ska fortsätta att utveckla sin strategi för att etablera nya kvinnliga regissörer som långsiktigt kan verka inom filmen. Film Väst ska ta ett särskilt ansvar för att följa de kvinnliga filmskapare som bolaget samproducerat. Film Väst ska arbeta för att framför allt unga ges möjligheter att arbeta och etablera sig på den arbetsmarknad som skapas av film- och TV-dramaproduktionen. Utgångspunkter för årliga handlingsplaner Den konstnärliga kvaliteten i Film Västs samproduktioner ska öka Film Väst får allt fler ansökningar. Den absoluta merparten av de hundratals långfilmsprojekt som Film Väst behandlar varje år är arthouseprojekt. Film Väst kan välja bland en stor andel av Europas mest intressanta konstnärligt menade filmprojekt. Det gör att ambitionen kan höjas. Under de tre kommande åren siktar Film Väst på att varje år ha filmer valda till officiella sektioner i de fyra viktigaste internationella filmfestivalerna: Berlin, Cannes, Venedig och Toronto. Beslut om nya projekt på strikt konstnärlig grund ska grundas på att filmen sannolikt kan bedömas bli vald till en sektion i de två viktigaste internationella filmfestivalerna: Berlin och Cannes. Kraven på Film Västs produktionsenhets förmåga att evaluera projekten kommer att öka, likaså behovet av förstärkt omvärldsbevakning. Grund för utvärderingen är: Genomsnittliga recensionsomdömen för svenska samproducerade långfilmer och internationella samproducerade långfilmer med svensk distribution Internationellt prestigefulla priser: i Berlin, Cannes eller Venedig, och Oscar, European Film Award, BAFTA och EMMY (5 poäng) Antal långfilmer valda till en officiell sektion i Berlin, Cannes, Venedig, Toronto, Sundance, Tribeca, Locarno, San Sebastian, Busan och Tokyo (4 poäng för officiell sektion i de tre först nämnda festivalerna, 3 poäng i övriga) Antal priser och typ av pris i de tio viktigaste internationella filmfestivalerna (Officiella priser 4 poäng, Sidopriser 3 poäng) Slutnominering till European Film Award, Oscar, BAFTA och Emmy (4 poäng) Antal priser i övriga A-filmfestivaler (3 poäng) Antal filmer valda till övriga A-filmfestivalers officiella sektioner (2 poäng) Antal övriga priser vid internationella filmfestivaler per år under perioden (2 poäng) Antal kortfilmer valda till en officiell sektion i någon av de tio ovan nämnda filmfestivalerna plus Clermont Ferrande (3 poäng) Antal dokumentärfilmer valda till en officiell sektion i någon av de tio ovan nämnda festivalerna plus Amsterdam och Toronto (Hot Docs) (3 poäng) Antal nationella filmpriser (1 poäng) Under perioden ska målet och de parametrar som nämns ovan styra arbetet i produktionsenheten vid val på konstnärlig grund. I valet ska också beaktas möjligheten att projektet får en tydlig exponering och slagkraftig distribution i Sverige. Produktionsenheten arbetar med lång framförhållning. Resultatet ett specifikt år bygger på ett

8 Sida 8(13) beslut flera år tidigare. De tio viktigaste internationella filmfestivalerna definieras som: Cannes Berlin Toronto Venedig Busan Sundance Tribeca Tokyo Locarno San Sebastian Film Väst ska ha samproduktioner valda till minst sju av de internationella filmfestivalerna ovan. De internationella samproduktionsmarknaderna är väsentliga forum för att hitta bästa arthouseprojekten. Film Väst ska vara med som tänkbar finansiär vid de fyra viktigaste: Rotterdam (CineMart), Berlin (Co-production Market), Cannes (LÁteliér) och Toronto. Film Väst ska delta i ett urval av övriga centrala samproduktionsmarknader. Ambition Film Västs arbete inriktas på att investera i projekt som bedöms kunna väljas till en officiell sektion i Berlin och Cannes 2017 och De filmer som är aktuella för de stora festivalerna 2016 har beslutats 2014 och ska Film Väst ha minst en film i huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. Film Västs samproducerade långfilmer ska varje år minst uppnå 180 kvalitetspoäng; de samproducerade kortfilmerna ska minst ha uppnått 40 kvalitetspoäng; och de samproducerade dokumentärfilmerna 30 kvalitetspoäng. Ambitionsnivån ligger kvar på 2015 års nivå. De genomsnittliga recensionerna för Film Västs svenska samproduktioner ska vara minst lika goda som genomsnittet för perioden Film Västs primära ambition under planeringsperioden är att öka det publika genomslaget för såväl arthousefilmerna som de publika projekten. Den totala publiken för Film Västs samproduktioner ska öka regionalt, nationellt och internationellt Film Väst ska under perioden följa den publika utvecklingen i olika fönster och på olika plattformar och analysera vilka de publika framgångsfaktorerna är. Kunskapen ska användas vid valet av filmer att samproducera. En uppdaterad studie av svensk film ( ) gjordes 2015, en fördjupad variant ska göras Den initiala studien visade på starka samband mellan publikt genomslag och känd förlaga, känd cast och en högre budget än den genomsnittliga. Familjefilm med ett brett tilltal står för en allt större andel av besöken på

9 Sida 9(13) svensk film. I evalueringen av ansökningarnas publika möjligheter är utgångspunkten för svenska filmer att de ska estimeras till minst biobesök i Sverige. För icke-svenska filmer gäller att de ska estimeras vara en av hemlandets fem mest sedda filmer och ha en global distribution som genererar minst en miljon sålda biobiljetter. Undantag kan göras för filmer som med stor sannolikhet kan bedömas betala igen merparten av Film Västs investering. Film Väst ska stärka de valda samproducerade filmernas publika möjligheter genom att bistå med kunskap och råd. Film Väst ska aktivt verka för att nya distributionsmodeller utvecklas och prövas, detta gäller särskilt för arthousefilmerna. Film Väst ska aktivt verka för att offentliga och privata aktörer gemensamt förbättrar den samlade publikstatistiken för samtliga fönster och plattformar. Film Väst ska utveckla samarbetet med i första hand Göteborg International Film Festival för att erbjuda regioninnevånarna möjlighet att se samproducerade internationella filmer som saknar svensk eller har en begränsad svensk distribution. Ambition De publika resultaten är svåra att mäta ett enskilt år. Film Väst kan inte påverka när filmer släpps på biograf. Under planeringsperioden ska en tredjedel av Film Västs svenska samproduktioner nå en biopublik på över personer på hemmamarknaden Under planeringsperioden ska genomsnittspubliken för Film Västs svenska samproduktioner uppgå till minimum biobesökare per film Under planeringsperioden ska minst en tredjedel av Film Västs internationella samproduktioner nå en biopublik på över en personer globalt Under planeringsperioden ska ett antal alternativa former av distribution för arthousefilmer ha prövats och utvärderats av Film Väst med målet att det ska finnas ett program för hur den samlade publiken på Film Västs samproducerade arthousefilmer ska kunna öka med 50 % Under planeringsperioden ska Film Väst delta i minst tre försök med simultan release eller kraftigt förkortad fönsterlängd på olika plattformar erfarenheterna ska tas till vara och utvecklas Film Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland Film Väst ska skapa en repertoar med bredd i berättarperspektiven: kön, klass, ålder, etnicitet och land/stad. Medborgarna ska ges möjlighet att ta del av angelägna och viktiga berättelser från nu och då; man ska beröras, roas och oroas.

10 Sida 10(13) Det utvecklas relativt få filmer för barn och en familjepublik en paradox eftersom det inte minst de senaste åren har visat sig att det finns en stor och trogen publik för berättelser som vänder sig till dessa publikgrupper. Film Väst ska arbeta för att utveckla nya koncept/berättelser för målgrupperna. Film Väst ska vidare arbeta för att utveckla nya upphovspersoner (manusförfattare, regissör, producenter) som arbetar med barn- och familjefilm Västra Götaland. Ambition Under planeringsperioden ska Film Väst genom sina val av samproduktioner skapa en repertoar med stor diversitet, kvalitet och publikt tilltal som når så gott som samtliga medborgare i Västra Götaland Under planeringsperioden ska minst 90 % av medborgarna i Västra Götaland ha sett någon av Film Västs samproduktioner Under planeringsperioden ska Film Väst bidragit till att antalet upphovspersoner som arbetar med barn- och familjefilm Västra Götaland har ökat Under planeringsperioden ska antalet biobesök på barn- och familjefilm Västra Götaland minst motsvara genomsnittet för perioden Bidra till att underhålla och utveckla nödvändig kreativitet och kompetens för högkvalitativ film- och TV-produktion i regionen. Film Väst har stärkt och kommer att ytterligare behöva stärka sitt arbete med att utveckla produktionsbolag i Västra Götaland. Under planeringsperioden inriktas arbetet på att stärka bolagens förmåga att arbeta med: att utveckla rätt idéer och koncept manusutveckling utveckling av ny ung talang med stora möjligheter att etablera sig professionellt exploatering av produktioner nationellt och internationellt finansiering av projekt bolagets affärsidé och profil Film Väst ska när det är relevant fortsätta samarbeta med länets och nordiska film- och TVutbildningar. Samarbetet ska främst bygga på att Film Väst ställer nätverk och kunnande till förfogande. Film Väst ska särskilt beakta behovet av nya utbildningar på strategiska områden. Film Väst ska fortsätta samarbeta med Kulturakademien och relevanta lärosäten. Ambition Under planeringsperioden ska minst tre produktionsbolag i Västra Götaland ha visat en kraftig tillväxt i antalet produktioner och i kraft av storlek tillhöra Nordens toppskikt Tydlig profil, stark leveransförmåga i sin nisch en omfattande produktion ses av Film Väst som nyckelfaktorer för att bolagen ska vara stabila och överlevnadsduktiga. Under planeringsperioden ska det publika och konstnärliga genomslaget för filmer och TV-

11 Sida 11(13) dramer producerade av bolag i Västra Götaland ha ökat Under planeringsperioden ska antalet verksamma manusförfattare och regissörer för film och TV-drama i Västra Götaland ha ökat Horisontella och andra centrala perspektiv Västra Götalandsregionen har antagit flera policydokument däribland Personalvision 2021, Miljöpolicy, Klimatstrategi och Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Film Väst skall ta del av dessa och i tillämpliga delar anpassa sina egna strategier, verksamhetsplaner och rapporter. Jämställdhet, mångfald och tillgänglighet är som framgår ovan horisontella perspektiv i Film Västs verksamhet och vägs in i alla beslut. Måluppfyllelsen mäts på alla områden. Film Väst för också statistik på ur vems perspektiv filmens historia berättas och om genus i sig spelar roll i historien. Måluppfyllelsen på samtliga områden är god. Det största problemet att nå målet finns inom området långfilmsregi. 10 % av alla långfilmsansökningar kommer med en kvinnlig regissör kopplad till sig. Ett normalår regisseras 30 % av Film Västs samproducerade nordiska långfilmer av en kvinna. Film Väst bedriver och ska bedriva ett kontinuerligt arbete för att stimulera kvinnor att utvecklas som filmregissörer och att stimulera fler produktionsbolag att välja en kvinnlig regissör till sina projekt. Film Västs samproducerande verksamhet präglas av mångfald. Det gäller allt från vem som gör filmerna till det samlade innehållet. Film Väst ska här främst slå vakt om den redan uppnådda positionen. Film Västs samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven - kön, etnicitet, klass, ålder och land/stad. Film Väst ska löpande analysera och mäta representativiteten i projekten med utgångspunkt både i vem som gör och ur vilket perspektiv de samproducerade filmernas olika historier berättas. Det ska finnas en tydlig ekonomisk planering och kontroll. Budgeteringen ska bygga på sedvanliga principer och särskilt beakta möjligheten av att de kommersiella intäkterna kan bli större eller mindre än en försiktig beräkning ger för handen. Styrelse, ledning och personal ska löpande följa upp och utvärdera verksamhetens resultat och metoder. En av Film Västs styrkor är förmågan till kontinuerlig kritisk reflektion och lärande. Särskilda uppdrag och uppgifter Omvärldsbevakning För att Film Väst ska kunna behålla sin position i Sverige, Norden och Europa krävs en kraftig förstärkning av omvärldsbevakningen. Konkurrensen om attraktiva filmprojekt kommer att öka väsentligt under planeringsperioden inte minst i Skandinavien. En av Film Västs styrkor så här långt har varit det gedigna och ständigt uppdaterade kunnandet om vad som händer i omvärlden och en förståelse hur framtiden kommer att gestalta sig.

12 Sida 12(13) Omvärldsbevakning tar tid och måste få ta tid. Den kunskap som genereras måste dokumenteras och göras tillgänglig främst i produktionsenhetens arbete, men samtliga medarbetare måste ha en mycket god kunskap om filmens värld för att Film Väst ska kunna behålla sin ledande europeiska position. Internationellt arbete Arbetet med att stärka varumärket Film Väst sker i första hand på de viktigaste internationella filmfestivalerna. Dessa fungerar parallellt som festival, marknadsplats och finansieringsforum. Film Väst ska öka sin närvaro på relevanta internationella filmfestivaler. Arbetet ska bortanför varumärkesstärkande aktiviteter inriktas på; att skapa nätverk för framtida samarbeten; och att diskutera och säkra produktion i länet av intressanta projekt. Den egna och därmed länets kompetens kring filmen i en internationell kontext ska ständigt utvecklas. Film Väst har ett mångårigt starkt engagemang i de europeiska regionernas gemensamma organisation Cine Regio. Film Väst har varit representerat i styrelsen sedan starten. Film Väst har särskilt engagerat sig i att stärka regionernas ställning i den europeiska filmpolitiken. Det arbetet har varit framgångsrikt och fortsätter att stå i fokus de närmaste åren. Film Väst har i tio års tid varit engagerad i ett av Europas starkaste producentnätverk ACE (Atelier du Cinema Européen). Arbetet har stärkt Film Västs nätverk och möjliggjort en rad kompetenshöjande insatser för produktionsbolag i Västra Götaland och Sverige. Film Väst fortsätter sitt aktiva arbete med ACE under planeringsperioden. Information och PR Film Väst är idag ett mycket starkt europeiskt varumärke. Alla väsentliga aktörer i den europeiska filmindustrin känner till och har en mycket positiv inställning till verksamheten. Detta skapar en grund för att filmen ska kunna användas offensivare i det identitets- och imageskapande arbetet i Västra Götaland. Arbetet ska syfta till att bidra till att stärka både bolagets och länets attraktionskraft. Film Väst ska ses som en trogen och trovärdig partner som bygger långsiktiga samarbeten, men ändå vågar satsa på debutanter. Film Väst ska uppfattas somobyråkratiskt. Film Väst ska ses som en aktör med en snabb beslutsprocess. Film Väst ska uppfattas som att bolaget erbjuder en produktionsvänlig miljö. Bolaget ska ses som en aktör som bygger sitt handlande på en stark kunskapsbas och en mycket stark omvärldskunskap. Film Väst ska andas framåtrörelse och nytänkande. Film Väst ska naturligt kopplas ihop med bolagets framgångsrika samproducerade filmer. Film Väst sätter Västra Götaland på världskartan. Film Väst ledord i såväl kommunikationen som verksamheten i stort är vitalitet, utveckling, kreativitet och kvalitet och det är detta bolaget ska utstråla. Film Väst ska förmedla en känsla av framåtrörelse och nytänkande samt förstärka känslan av de unika värden som Film Västs varumärke vill stå för. Film Väst och Västra Götaland är synonymt med film som utmanar och sticker ut, med film som reser över lands- och kontinentgränser, men också med filmer som har ett starkt publikt tilltal. Film Väst ska fortsätta utveckla sin hemsida och olika former av presentationsmaterial.

13 Sida 13(13) Hemsidan ska rymma information som ger god och löpande insyn i Film Västs beslut och vilka projekt Film Väst investerar i. Hemsidan ska också vara ett redskap för bransch, press och intressenter att informera sig om Film Västs verksamhet och vad som händer i svensk och internationell filmvärld. Film Västs hemsida ska under planeringsperioden bli den mest besökta hemsidan för svensk filmbransch. Hemsidans engelskspråkiga del ska utvecklas och förbättras. Förbättringen ska bidra till att ytterligare öka kvaliteten på de projekt Film Väst får för att ta ställning till, och klargöra på vilka villkor och med vilka mål som Film Väst verkar. Genom ett aktiv arbete med press och andra medier ska Film Väst stärka länsinnevånarnas kunskap om verksamheten och dess resultat. Press- och mediearbetet är också en nyckel för att stärka Film Västs varumärke nationellt och internationellt. Arbetet inom funktionerna information/press är direkt underställd ledningen. Arbetet ska bidra till att stärka Film Västs varumärke lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. På lokal och regional nivå är Film Västs intressenter den primära målgruppen för arbetet. På nationell nivå är bransch och relevanta beslutsfattare inom politiken, hos myndigheter och organisationer den viktigaste målgruppen. Internationellt ses den del av branschen som har direkt koppling till produktion som den primära målgruppen. Press och informationsarbetet ska följa de prioriteringar som finns för verksamheten i stort. Pressen ses som primär kanal för att nå allmänheten regionalt och nationellt. Film Väst ska lämna kvalitativt god information om produktionsförutsättningarna i regionen på film- och TV-området. Film Väst ska stärka sitt arbete avsevärt på detta område under planeringsperioden.

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland.

Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Sida 1(8) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion

Läs mer

FILM I VÄSTS STRATEGISKA PLAN 2015 2017

FILM I VÄSTS STRATEGISKA PLAN 2015 2017 D nr: 188-2014 FILM I VÄSTS STRATEGISKA PLAN 2015 2017 Nuläge och omvärld sid 2 Strategisk plan sid 7 Utgångspunkter för årliga handlingsplaner sid 10 Särskilda uppdrag och uppgifter sid 14 2 NULÄGE OCH

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag.

Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag. Sida 1(7) Delårsrapport mars 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet

Läs mer

2.2 Verksamhetens mål

2.2 Verksamhetens mål Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film i Västs Strategiska Plan 2014-2016 med Verksamhetsplan 2014, fastställd av styrelsen 2013-10-25 bifogas. Analyslänkar Film i Västs strategiska

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(7) Detaljbudget 2013 Film i Väst AB 1. Sammanfattning och slutsats Vår Strategiska Plan och Verksamhetsplan 2013 kommer efter fastställelse av bolagets styrelse att sändas in som komplettering.

Läs mer

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet,103 33 Stockholm 2015-04- 29 ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Vi, Film&TV- Producenterna och Film i Väst, skriver till Dig därför

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 3 augusti 2015 Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sammanfattning TV4-gruppen välkomnar regeringens

Läs mer

Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke. Kulturutskottet. För kännedom: Svenska Filminstitutet

Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke. Kulturutskottet. För kännedom: Svenska Filminstitutet Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturutskottet För kännedom: Svenska Filminstitutet Till Kulturminister Alice Bah Kuhnke samt ledamöter i Kulturutskottet med anledning av de pågående diskussionerna

Läs mer

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig.

Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra mig. Remissyttrande över Ds 2015:31 Framtidens filmpolitik Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-06-10 Då jag i likhet med flertalet filmare står utanför Filmavtalet så vill jag yttra

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Program för stadens arbete med evenemang och film

Program för stadens arbete med evenemang och film PM 2015:172 RI (Dnr 171-1020/2015) Program för stadens arbete med evenemang och film Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media

Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media Bilaga KS 201 6 / 6/ 1 lnk. I.I I FILMREGION St\U.\ :\u,v,,\,un Kommunstyrelsens förvaltning?ulö -O i- 1 1 Fördel Sala Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015

Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Bilaga 5 Maktsalongen Verksamhetsplan 2015 Maktsalongen är en organisation som arbetar med jämställdhet i det unga civilsamhället. 2015 är organisationens fjärde år och organisationen växer med raketfart.

Läs mer

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015

Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Utvecklingsstrategi för ett attraktivt Upplands Väsby 2007 2015 Viljeyttring och inriktning för att stärka näringslivets förutsättningar Programmet har diskuterats fram och fastställts av ett 30-tal representanter

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne att överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen Nära samverkan

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping

Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Så här arbetar vi 2020 En vision i 20 punkter för svensk camping Ett litet häfte med stor betydelse Visionen syftar till att befästa branschens position som motorn i svensk besöksnäring. När sista workshopen

Läs mer

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

TALMANUS FÖR GENERELLT BILDSPEL OM GRÖNA KRONOBERG 2025. VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI VAD ÄR EN REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Gröna Kronoberg är en politiskt beslutad strategi för länets utveckling som talar om hur det ska vara att bo och leva i Kronoberg 2025. Ett stort antal aktörer och

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Redovisning stöd till filmfestivaler

Redovisning stöd till filmfestivaler Redovisning stöd till filmfestivaler Redovisningen ska vara Filminstitutet tillhanda senast en månad efter genomförd festival. Fyll i enkäten på nätet. Spara en kopia. Skriv ut och underteckna. Posta enkäten

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker

Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Mer kvalitetsturism i Sveriges nationalparker Remissvar på förslag till nya föreskrifter för Tivedens nationalpark Ärendenummer NV-08544-12. Ekoturismföreningen vill framföra följande synpunkter på förslaget

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017

Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-12-14 Vår referens Tjänsteskrivelse Hemställan från Malmö Live Konserthus AB om extra drifttillskott för 2016 och 2017 STK-2015-1456 Sammanfattning Malmö

Läs mer

122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå

122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå Sida 1 av 5 122 Diarienr: KS-2016/00229 Interpellation - Filmpolitikens framtid i Umeå Beslut Efter ytterligare inlägg av Filip Hallbäck och Tomas Wennström beslutar kommunfullmäktige att avsluta överläggningen

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND

HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND HYBRIDEN - ETT NYDANANDE DANSKOMPANI PÅ STABIL GRUND INLEDNING Hur skall danslivet i Västra Götaland lyftas till en ny nivå? Hur kan vi använda befintliga resurser och strukturer på ett effektivt och framåtriktat

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Riktlinjer för budgetåret 2013 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet l ^.cft/vww.cx Regiat. 2013 "01-09 Regeringsbeslut 16 REGERINGEN D*SHaO 2>- I 5" 2012-12-20 Ku2012/1898/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Brief EuroPride 2018

Brief EuroPride 2018 Brief EuroPride 2018 1. PROCESSEN FÖR ATT BLI BYRÅ FÖR EUROPRIDE 2018 Denna brief är ett förfrågningsunderlag från EuroPride 2018 som kommer att ligga till grund för att inleda ett långsiktigt samarbete

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR!

I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! NYCKELTALS- INSTITUTETS ÅRSRAPPORT 2016 I ÅR FYLLER NYCKELTALSINSTITUTET 20 ÅR! Vi började 1996 med en ambition att skapa ett gemensamt språk inom HR ekonomi, en slags svensk standard för att mäta och

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen En handbok från Kulturskolerådet Från musikskola till kulturskola - tips på vägen Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Motion. Landskrona i arbete

Motion. Landskrona i arbete Motion Socialdemokraterna LANDSKRONA 2008-04-28 Socialdemokratisk politik det är att vilja förändring därför förändring ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET BORÅS 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET GÖTEBORG 2012-01-25 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer