Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland."

Transkript

1 Sida 1(8) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film Västs verksamhet ska ge nationell och internationell lyskraft till Västra Götaland. Film Väst investerar ekonomiskt i filmproduktion (samproduktion av långfilm, TV-drama, kortfilm och kreativ dokumentär) i Västra Götaland och ställer sitt kunnande och sin kompetens till förfogande för att utveckla film-, TV- och multimediasektorn. Bolaget har som huvudsakligt syfte att på uppdrag av Västra Götalands läns landsting bidra till utvecklade möjligheter till professionell produktion av värdefull film i Västra Götaland genom att delfinansiera och utveckla kompetenser, kunskaper och faciliteter som är nödvändiga för att filmproduktion i regionen ska kunna genomföras med god kvalitet. Bolagets verksamhet syftar ytterst till att utveckla en komplett struktur på filmens område i Västra Götaland. Det gör man genom att teckna samproduktionsavtal med olika aktörer inom filmbranschen. I dessa avtal regleras villkoren för produktionens genomförande och hur eventuella intäkter ska fördelas. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprincipen. (ur bolagsordningen för Film i Väst AB) Film Väst bidrar också till att underhålla och utveckla regionens infrastruktur (faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) i syfte att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ligger på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionens, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Kompetensutvecklingsarbetet är kopplat till de samproduktioner som Film Väst investerar i. Film Västs viktigaste arbetsredskap är bolagets samlade kunnande och kompetens i alla frågor som rör rörlig bild. Film Väst eftersträvar att vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och publika framgångar. Film Väst ska varje år samproducera filmer som väljs till huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. Film Västs samproduktioner ska vara väl representerade och framgångsrika i de fyra mest prestigefulla filmfestivalerna i världen (Berlin, Cannes, Venedig, Toronto). Film Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland. Film Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska filmproducenter först vänder sig till när de ska finansiera sina projekt. Film Väst ska välja svenska samproduktioner på ett sådant sätt att den ledande konstnärliga och publika positionen behålls. Film Väst ska i valet av film- och TV-dramaprojekt skapa ett utbud som i princip alla medborgare i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social tillhörighet tar del av på

2 Sida 2(8) biograf, TV eller via nätet. Film Västs verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och samtidigt ge länets medborgare tillgång till kvalificerade filmiska upplevelser. Film Västs insatser för infrastrukturutveckling (begreppet tolkat brett innefattande faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) ska i första hand syfta till att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ska ligga på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionen, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Film Väst ska i ett bredare perspektiv underhålla och utveckla regionens infrastruktur. Detta arbete ska vara kopplat till de fattade samproduktionsbesluten. 2. Verksamhet Målen i uppdraget från kulturnämnden Film Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film Västs samproduktioner når och angår de flesta invånare i Västra Götaland Film Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion i Västra Götaland Hela uppdraget är bilagd den strategiska planen. Mål i uppdraget från Regionutvecklingsnämnden Film Väst har stärkt Västra Götalands position som en ledande europeisk film- och TV-region Film Västs samproduktioner når och angår de flesta invånarna i Västra Götaland Film Väst tar ett samlat ansvar för att utveckla högkvalitativ och konkurrenskraftig film- och TV-produktion Särskilt gäller att Film Väst ska bidra till: Fler jobb i Västra Götaland med utgångspunkt i regionens vision om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet Ett breddat näringsliv Hela uppdraget är bilagd den strategiska planen. Mission Film Väst eftersträvar att vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala filmsatsningar i kraft av konstnärliga och publika framgångar. Film Väst ska varje år samproducera filmer som väljs till huvudtävlan i Berlin och/eller Cannes. Film Västs samproduktioner ska vara väl representerade och framgångsrika i de fyra mest prestigefulla filmfestivalerna i världen (Berlin, Cannes, Venedig, Toronto). Film Väst ska samproducera filmer som får en betydande global distribution och spridning. Årligen ska minst en av dessa vara inspelade i Västra Götaland.

3 Sida 3(8) Film Väst ska vara den regionala filmverksamhet som svenska filmproducenter först vänder sig till när de ska finansiera sina projekt. Film Väst ska välja svenska samproduktioner på ett sådant sätt att den ledande konstnärliga och publika positionen behålls. Film Väst ska i valet av film- och TV-dramaprojekt skapa ett utbud som i princip alla medborgare i Västra Götaland oavsett ålder, kön och/eller social tillhörighet tar del av på biograf, TV eller via nätet. Film Västs verksamhet ska ge internationell lyskraft till Västra Götaland och samtidigt ge länets medborgare tillgång till kvalificerade filmiska upplevelser. Film Västs insatser för infrastrukturutveckling (begreppet tolkat brett innefattande faciliteter, teknik, logistik, kunskap och kompetens) ska i första hand syfta till att utveckla Västra Götalands kreativa potential. Fokus ska ligga på att utveckla produktionsbolag med möjlighet att attrahera regionen, Sveriges och Europas mest intressanta regissörer och manusförfattare. Film Väst ska i ett bredare perspektiv underhålla och utveckla regionens infrastruktur. Detta arbete ska vara kopplat till de fattade samproduktionsbesluten. Film Väst styrande tankegångar Film Väst ska behålla sin ledande position i svensk film konstnärligt och publikt. Film Västs genomsnittliga investering i de svenska projekten måste öka för att ambitionen ska realiseras. Valet av svenska projekt måste av samma skäl strikt styras av projektens konstnärliga och publika potential. Undantag görs för projekt som kan bedömas etablera ny spännande talang. Sådan filmer ska göras med låg budget. Filmer som väljs utifrån publik potential ska estimeras till minimum biobesök eller en miljon biobesök globalt. Filmer som väljs utifrån konstnärlig potential ska baseras på att dessa med stor sannolikhet väljs till en officiell sektion i Cannes eller Berlin. Samverkan med de fåtal svenska produktionsbolag som löpande förmår utveckla filmprojekt för den internationella arthousemarknaden ska stärkas. De svenska projekt som väljs ska förlägga inspelning plus något annat produktionselement till Västra Götaland, undantag kan göras för särskilt intressanta prestigeprojekt. Projekten ska väljas med hänsyn tagen till att Västra Götalands medborgare via olika distributionskanaler ska nås och ta del av åtminstone någon av de filmer Film Väst samproducerar. Film Västs samproduktioner ska ha en bredd och representativitet i berättarperspektiven - kön, etnicitet, klass, ålder och land/stad. Film Väst ska behålla sin ledande position i europeiskt filmliv. Denna har så här långt

4 Sida 4(8) huvudsakligen grundats på Film Västs samproduktion av utmanande och nyskapande arthouseprojekt. Film Väst ska fortsätta samproducera internationella arthouseprojekt som bedöms kunna väljas till huvudtävlan i Berlin eller Cannes. Filmer som deltar i huvudtävlan i världens två ledande festivaler får så gott som alltid global distribution. I övrigt ska de internationella projekten väljas utifrån att de har hög kvalitet och kan få en slagkraftig svensk och global distribution. Film Väst ska engagera sig i filmernas tänkta distribution och spridning för att garantera maximal spridning regionalt, nationellt och internationellt. Satsningen på produktionen av animerad film för små barn behålls på nuvarande nivå. Film Väst kommer att fortsätta samproducera barn- och familjefilmer som estimeras nå en stor publik. På så sätt garanteras att så gott som alla barn i Västra Götaland nås av Film Västs samproduktioner i minst ett distributionsfönster. Den primära minskningen av produktions- och projektvolymen kommer att ske genom neddragningar av antalet arthouseprojekt - i första hand de projekt som inte kan bedömas ha omedelbar möjlighet att väljas till filmfestivalerna i Berlin eller Cannes. Det är Film Västs bedömning att detta kommer att ge minst påverkan på bolagets position nationellt och internationellt. Det finns en risk att neddragningen av antalet arthouseprojekt kan komma att påverka länets postproduktionsbolag negativt. Detta kan undvikas om Film Väst stärker kravet på att svenska filmprojekt ska förlägga både inspelning och efterarbete till Västra Götaland. Film Väst ska fortsätta samproducera kortfilm och TV-dokumentär. En översyn ska göras av hur arbetet bedrivs på bästa sätt och med största möjliga koppling till resten av verksamheten. Kompetensutvecklingsinsatserna ska i första hand inriktas mot att utveckla produktionsbolagen i länet. Film Väst ska arbeta för att öka varje enskilt valt projekts produktionsmängd i Västra Götaland. Den samlade produktionsmängden mätt i antalet mandagar i länet kommer därmed att kunna ligga nära dagens nivå. Det kommer att kräva en större och mer arbetskrävande insats av Film i Väst för att garantera maximal produktionsmängd. Film Väst ska fortsätta att utveckla sin strategi för att etablera nya kvinnliga regissörer som långsiktigt kan verka i filmen. Film i Väst ska ta ett särskilt ansvar för att följa de kvinnliga filmskapare som bolaget samproducerat. Film Väst ska arbeta för att framför allt unga ges möjligheter att arbeta och etablera sig på den arbetsmarknad som skapas av film- och TV-dramaproduktionen. 2. Verksamhet 2.1 Prioriterade mål

5 Sida 5(8) Deltagandet i kulturlivet ska öka Film Väst har i sitt uppdrag från Västra Götalandsregionen inskrivet att bolaget ska samproducera filmer och TV-dramer som når och angår så gott som alla medborgare. Film Väst arbetar medvetet med att skapa en repertoar av filmer och TV-dramer som når olika åldersgrupper och befolkningsskikt. Film Västs repertoar ska också stå för en bredd i berättarperspektiven kön, etnisk bakgrund, klass, ålder och land/stad. I valet av filmer att samproducera står båda dessa perspektiv i fokus. Film- och TV-drama sprids på många olika plattformar. Film Västs samproduktioner är tillgängliga för så gott som alla medborgare i Västra Götaland. Moderna hjälpmedel har avsevärt förbättrat tillgängligheten för personer med funktionsvariation. Film Väst arbetar aktivt för att ständigt förbättra kommunikationen med allt från filmbranschen till länets invånare. Film Västs hemsida och kommunikation på olika sociala medier skapar en ökad möjlighet till orientering inom filmområdet och utgör ett bra redskap för att öka tillgängligheten till det kunnande och den kompetens som Film Väst byggt upp. Film Väst deltar i olika satsningar som syftar till att bredda basen för filmarbete och filmskapande, exempelvis FilmCloud och Kulturakademin Trappan. Film Väst gör egna satsningar på allt från unga kvinnliga filmskapare till mikrobudgetlångfilm. Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Grunden för den anställdes möjlighet till karriär- och kompetensutveckling är det årliga utvecklingssamtalet. Samtalet stärker och utvecklar både verksamhet, medarbetare och chef. Utgångspunkt för samtalet är personalvision 2021, som beskriver värderingar, förhållningssätt, vanor och beteenden som är önskvärda hos både chefer och medarbetare. Bolaget uppmärksammar individuella och kollektiva behov och önskemål om kompetensutveckling, dessa sammanfattas i skriftliga utvecklingsplaner. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Se fokusområde "Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för att minska sjukfrånvaro". 2.2 Fokusområden Utveckla samverkan mellan regionens kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet Filmen förenar och kräver en rad kompetenser inom olika kulturområden. Film- och TVdramaproduktionen är ett viktigt nav för Västra Götalands fria kulturliv. Film Väst samverkar därför med en lång rad företag och aktörer i länets kulturliv. Film Väst och Kultur i Väst samverkar kring länets unga filmtalanger i FilmCloud. Film Väst samverkar med alla större kulturinstitutioner inom Kulturakademin Trappans ram. Film- och Tv-dramaproduktionen nyttjar delvis samma kompetens som Västra Götalandsregionens scenkonstinstitutioner. Det finns ett naturligt flöde av arbetskraft mellan filmen och

6 Sida 6(8) scenkonsten. Film Västs samproduktioner använder ibland Göteborgssymfonikerna för att spela in musik. Stärka barns och ungas möjligheter att delta i kulturlivet Film Väst prioriterar filmer och TV-dramer som vänder sig till barn, familj och unga i sin samproducerande verksamhet med målsättningen att nå så gott som alla barn i Västra Götaland med angeläget innehåll. Film Väst samverkar med andra aktörer för att öppna filmen som uttrycksform och som möjlig arbetsmarknad för unga. Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Nya arbetssätt kan stimulera till utökad arbetsglädje samt möjliggöra effektivitetsvinster för bolaget. Film Väst implementerar successivt ny teknik som stödjer ett modernt arbetsliv och prövar nya arbetssätt. Crossover; växla mellan olika arbetsuppgifter inom arbetsgruppen, prövas primärt bland produktionsgruppens medarbetare. Förändrade arbetsmetoder Inflytande över eget arbete större Ta tillvara på goda förslag Engagera medarbetarna Hela filmbranschen genomgår stora strukturella förändringar p g a digitalisering och nya distributionsformer. Film Väst är en drivande aktör i förändringsarbetet; på regional nivå och på ett nationellt plan. Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Film Västs målsättning är att uppnå en god överensstämmelse mellan lön och ansvar. Lönerna för bolagets anställda baseras på ansvar, arbetsuppgifter, resultat och arbetsmarknadens löneläge. Kompetensutvecklande aktiviteter görs på djup och bredd. Deltagande i arbetsgrupper, projekt och nätverk Samverkan mellan erfarna och mindre erfarna kollegor Kompetensutveckla med utvidgade arbetsuppgifter. Arbetsplatslärande Bolaget utvecklar särskilt formerna för arbetsplatslärande och kunskapsöverföring mellan kollegor. Formell utbildning åldras snabbt och en lärande organisation där de anställdas kompetens kontinuerligt uppdateras klarar sig bättre i ett flexibelt arbetsliv med krav på god omställningsförmåga. Medarbetarnas kompetens tas bättre tillvara och nyrekryteringarna blir färre. Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Bolaget bedriver arbetsmiljöarbetet i samverkan mellan de anställda och de fackliga

7 Sida 7(8) organisationerna. Vid sidan av traditionella arbetsmiljöåtgärder som t ex tillgång till företagshälsovård och stöd till friskvårdsaktiviteter arbetar bolaget med moderna åtgärder för en god arbetsmiljö. Utveckla former för god intern kommunikation Utveckla bolagets arbetstidsmodeller; årsarbetstid och flextid Utveckla 2-kontorsmodellen Strukturerad dialog mellan skyddsombud och arbetsgivaren En viktig framgångsfaktor är god kommunikation och en miljö som präglas av högt i tak. Arbetsgrupperna ges tid och stöd som behövs för att utveckla en konstruktiv dialog inom och med varandra. Film Väst utvecklar IT-stöd för internkommunikation. Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Bolaget har en låg sjukfrånvaro. Strävan är att även fortsättningsvis minimera frånvaro på grund av sjukdom. Hälsofrämjandet på arbetsplatsen befattar sig med orsaker till ohälsa, men fokuserar på möjligheten till god hälsa. Det hälsofrämjande arbetet syftar till att möjliggöra för medarbetarna att utveckla en god hälsa och goda hälsorelaterade beteenden. Ett proaktivt förhållande inkluderar: Bra arbetssituation Socialt stödjande arbetsklimat Individuella behov och önskemål Flexibla arbetsplatser Självstyrande grupper Denna typer av åtgärder kan påverka hälsa och välbefinnande och innebär en reell möjlighet att välja och leva med en livsstil som man mår bra av. Film Väst stödjer vikten av goda levnadsvanor hos bolagets medarbetare som förutsättningar för hälsorelaterade vanor. 2.3 Verksamhet i balans Film Västs verksamheten ska bedrivas i enlighet med fastställd plan, med hög måluppfyllelse och med en ekonomi i balans. Alla beslut ska fattas med utgångspunkt i Film Västs mål, uppdrag och de horisontella perspektiv som anges i uppdragen. För att Film Väst och Västra Götaland ska kunna behålla den konstnärliga kvaliteten, det publika genomslaget regionalt, nationellt och internationellt samt maximera den regionala nyttan, måste Film Västs andel i de enskilda projekten öka. Med ökade regionala insatser följer också bättre möjligheter att ställa krav på att produktionen förlägger en avsevärt större del till Västra Götaland, vilket får regionalekonomisk effekt.

8 Sida 8(8) 4. Ekonomi 4.1 Ekonomiskt resultat Resultatbudget Budget Prognos Budget (mnkr) Statsbidrag 1,5 2,0 0,0 Erhållna bidrag 95,9 96,0 95,5 Övriga intäkter 10,3 17,6 15,5 Verksamhetens intäkter 107,7 115,6 111,0 Personalkostnader -15,0-13,6-14,4 Övriga kostnader -93,0-101,9-96,5 Avskrivningar -0,1-0,1-0,1 Verksamhetens kostnader -108,0-115,6-111,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,3 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Kulturnämnden har överfört 0,5 mnkr av 2016 års anslag till Film i Väst till Kulturakademin Trappan. Samproduktionsinsatserna utgör närmare 75 % av bolagets budgeterade kostnader. Produktionernas finansieringssituation har hårdnat betydligt de senaste åren, för att säkerställa produktionsvolymen i Västra Götaland har bolaget sett över processen för produktionsbeslut. Film Väst prognostiserar en budget i balans för Investeringar Film Väst budgeterar 0,5 mnkr för investeringar för verksamhetsåret Planerade åtgärder för år 2016 innefattar främst produktionsfaciliteter.

Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(13) Detaljbudget 2016 Film i Väst AB Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Strategisk plan 2016-2018 Utgångspunkter Nuläge Film Väst har under de senaste åren framgångsrikt flyttat fram bolagets

Läs mer

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017 1 (13) Uppdragsbaserat verksamhetsstöd till Film i Väst 2015-2017 Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2014, dnr. KUN 175-2014. Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:

Läs mer

FILM I VÄSTS STRATEGISKA PLAN 2015 2017

FILM I VÄSTS STRATEGISKA PLAN 2015 2017 D nr: 188-2014 FILM I VÄSTS STRATEGISKA PLAN 2015 2017 Nuläge och omvärld sid 2 Strategisk plan sid 7 Utgångspunkter för årliga handlingsplaner sid 10 Särskilda uppdrag och uppgifter sid 14 2 NULÄGE OCH

Läs mer

Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag.

Film i Västs bedriver ett stort och omfattande program som syftar till att bevara och utveckla Västra Götalands produktions- och leverantörsbolag. Sida 1(7) Delårsrapport mars 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(7) Detaljbudget 2013 Film i Väst AB 1. Sammanfattning och slutsats Vår Strategiska Plan och Verksamhetsplan 2013 kommer efter fastställelse av bolagets styrelse att sändas in som komplettering.

Läs mer

2.2 Verksamhetens mål

2.2 Verksamhetens mål Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Film i Västs Strategiska Plan 2014-2016 med Verksamhetsplan 2014, fastställd av styrelsen 2013-10-25 bifogas. Analyslänkar Film i Västs strategiska

Läs mer

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård

Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård Sida 1(7) Detaljbudget 2016 Göteborgs botaniska trädgård 1. Sammanfattning Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 3 augusti 2015 Remissvar från TV4 och C More ( TV4-gruppen ) promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) Sammanfattning TV4-gruppen välkomnar regeringens

Läs mer

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen KUN 2008-11-06 p, 11 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Agneta Olofsson Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag.

Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. 2.1 Verksamhetens övergripande uppdrag. Sida 1(8) Detaljbudget 2014 Billströmska folkhögskolan 1. Sammanfattning De ekonomiska förutsättningarna blir något sämre för Billströmska folkhögskolan 2014, jämfört med de senaste åren. Statsbidraget

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media

Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala media Bilaga KS 201 6 / 6/ 1 lnk. I.I I FILMREGION St\U.\ :\u,v,,\,un Kommunstyrelsens förvaltning?ulö -O i- 1 1 Fördel Sala Så kan vi främja ti Il växt i Sala genom att arbeta strategiskt med film, TV och digitala

Läs mer

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen RIKSTEATERNS STRATEGISKA PLAN 2011-2015 Vision Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt. Verksamhetsidé Riksteatern är en folkrörelse

Läs mer

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy

2014 / 2016. Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy 2014 / 2016 Utvecklingsplan för Stage4you Academy Syftet med Stage4you Academy s lokala utvecklingsplan är att fortsätta vårt arbete med att utveckla skolan

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Program för stadens arbete med evenemang och film

Program för stadens arbete med evenemang och film PM 2015:172 RI (Dnr 171-1020/2015) Program för stadens arbete med evenemang och film Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Stadsledningskontoret får i uppdrag att ta

Läs mer

Budget 2016 GrönBlå Samverkan

Budget 2016 GrönBlå Samverkan Tydligare styrning mer verkstad Budget 2016 GrönBlå Samverkan Utmaningar 3 st Strategiska mål Långsiktigt 3st Gemensamma mål och fokus skapar tydlighet Ersätter tidigare 96 A4-sidor index Prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014

Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Verksamhetsplan och budget Piteå Science Park AB 2014 Piteå Science Park AB Allmän verksamhetsbeskrivning Genom att föra samman kreatörer och ingenjörer i en utvecklingsmiljö skapas förutsättningar för

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK

ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Till: Kulturminister Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet,103 33 Stockholm 2015-04- 29 ANGÅENDE UTVECKLINGEN AV EN NY SVENSK FILMPOLITIK Vi, Film&TV- Producenterna och Film i Väst, skriver till Dig därför

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Sigtuna kommun diarie: KS/2011:452-008 Remisssvar från Sigtuna kommun Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft SIG100, v2.0, 2010-02-26 UTBILDNINGS-

Läs mer

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019

Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skånes remissvar på förslag till regional kulturplan för Skåne 2016-2019 Härmed lämnar Studieförbundet Vuxenskolan Regionförbund i Skåne sitt remissvar på förslaget

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet

Kompetensförsörjning. Gemensamma metallavtalet Kompetensförsörjning Gemensamma metallavtalet 1 2 Vad är kompetens? Kompetens är ett begrepp som många använder sig av. Men vad betyder det egentligen? Kompetens är inte detsamma som formell utbildningsnivå.

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att:

AVTAL. 4.1 Stockholms läns landsting åtar sig följande inom ramen för detta avtal att: AVTAL 1. Parter Mellan Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, har denna dag träffats följande samarbetsavtal gällande regionalt växthus för ung film inom ramen för kulturnämndens

Läs mer

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse

Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Sida 1(6) Detaljbudget 2016 Folkhögskolestyrelsen Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag för perioden 2015-2017 har beslutats av kulturnämnden och kommer att forma delar av arbetet under 2016.

Läs mer

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2

Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Innehåll: Vision Skövde 2025 sid 2 Viktiga utgångspunkter för medarbetarskapet sid 2 Medarbetaridé - Det demokratiska uppdraget sid 3 - Stolthet och professionalitet sid 3 - Ledare och medarbetare sid

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019

REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 REGIONAL KULTURPLAN FÖR VÄSTRA GÖTALAND 2016-2019 DISPOSITION STYRDOKUMENT KULTURENS INFRASTRUKTUR KULTURNÄMNDENS ARBETSSÄTT KULTURNÄMNDENS STÖDFORMER UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING UTVECKLING KONST- OCH

Läs mer

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2

Innehållsförteckning. Visionen Ett större Falun... 2 Innehållsförteckning Visionen Ett större Falun... 2 Perspektiv på visionen... 2 Trygghet och välfärd... 2 Näringsliv och arbetsmarknad... 2 Hållbar utveckling... 2 Plats för alla... 2 Stadsplanering och

Läs mer

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka

Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Från Upplevelsesatning till Kreativa Botkyrka Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en

Läs mer

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling.

Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Länsteatrarna driver den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplatser för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling. Vi samverkar regionalt, nationellt och internationellt. Våra 19 medlemsteatrar

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg?

Varför kultur i Falkenbergs skolor och barnomsorg? Tjänsteskrivelse Datum 2010-06-23 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2015 Film i Väst AB

Delårsrapport augusti 2015 Film i Väst AB Sida 1(7) Delårsrapport augusti 2015 Film i Väst AB 1. Sammanfattning Inga större avvikelser finns att rapportera. Verksamheten har genomförts enligt plan och de resultat som har genererats ligger i paritet

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

BLI EN DEL AV WEST PRIDE

BLI EN DEL AV WEST PRIDE BLI EN DEL AV WEST PRIDE West Pride är Göteborgs färgstarkaste festival som lyfter upp normkritik och hbtq-personers livssituation genom konst- och kultur. 2015 HADE FESTIVALEN cirka 250 programpunkter,

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 1 KOMMUNFÖRBUNDET Fastställd av styrelsen 2011-06-09 NORRBOTTEN PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 2 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Varför en

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm

med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Verksamhetsplan 2016 med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm Tillväxt i nordöstra Skåne Skåne Nordost med tillväxtmotorn Kristianstad+Hässleholm är ett samarbete mellan sex kommuner i nordöstra Skåne

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013

Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938. Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Bilaga Sty 2010:11 Dnr KUR 2010/5938 Kulturrådets strategi för regionala tillväxtfrågor 2011 2013 Sty 2010:11 2(18) Inledning I regleringsbrevet 2010 har Kulturrådet fått i uppdrag att ta fram en långsiktig

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun

En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2013-05-27, 68 En vision med övergripande mål för Kiruna kommun Inledning Att ta fram en vision för framtidens Kiruna är ett sätt att skapa en gemensam bild av hur framtiden

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31)

SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bios remissvar på promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) SF Bio AB ( SF Bio ) har getts möjlighet att inkomma med remissvar och lämna synpunkter på regeringens förslag till Framtidens filmpolitik,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB

Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB Innehållsförteckning Detaljbudget 2016 Sahlgrenska International Care AB... 1 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamheten... 2 2.1. Verksamhetens övergripande

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Riktlinjer för lönesättning

Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Riktlinjer för lönesättning Inom Lunds kommun är medarbetarna den viktigaste resursen för att skapa en bra verksamhet. Kommunens löner och anställningsvillkor ska stimulera

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer