PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011."

Transkript

1 PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé 10 Jachnke 14 Westman 22 Ericsson 24 Samuelsson 26 Greberg Selerud 28 Davidsson 32 Kvastad 34 Karlsson Mellansjövägen: 19 Jonsson 21 Johansson 31 Molnar 33 Shala 37 Thuresson 41 Olsson 43 Häggkvist 47 Friedl och Jansson 51 Mats och Bennäs 57 Hansell 63 Bäck 1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning. Jimmy Hansell hälsade stämmans deltagare välkomna och förklarade mötet för öppnat. Den föreslagna dagordningen godkändes med förändring av paragraf 12 till 12 Val av föreningens ordförande och styrelseledamöter 2 stycken på två år. 2. Val av ordförande för stämman. Till ordförande för stämman valdes Jimmy Hansell 3. Val av sekreterare för stämman. Till sekreterare för stämman valdes Marianne Kvastad.

2 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Kenneth Häggkvist och Karin Samuelsson. 5. Fråga om föreningsstämmans stadgeenliga utlysande. Stämman befanns stadgeenligt utlyst. 6. Fastställande av röstlängd genom upprop. Röstlängden fastställdes genom upprop, deltagande hushåll, se förteckning ovan. 7. Redogörelse för förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Styrelsen redogjorde för förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning. Föreningen redovisar en förlust för räkenskapsåret på grund av ökade kostnader för snöröjning och värmekostnader. Årets resultat ,81 kr. Kostnader för reparation och underhåll uppgick till ,64 kr. Året har varit ett förvaltande år med mindre investeringar. Endast smärre förbättringar och inköp. 8. Revisionsberättelse. Lars Lilja har granskat styrelsens räkenskaper och övriga handlingar. Revisionsberättelsen lästes upp av Per-Gunnar Davidsson. 9. Fastställande av balansräkning jämte beslut om disposition av periodens vinst. Balansräkning fastställdes. Underskottet av ,81 kr tas av sparade tillgångar. 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman beviljade enhälligt styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 11. Styrelse- och revisorarvoden. Beslutades som tidigare år, att inga styrelse- eller revisorarvoden skall förekomma.

3 12. a) Val av Ordförande och styrelseledamöter, 2 stycken på 2 år. Som representant för valberedningen presenterade Ann-Maj Bäck valberedningens förslag. Jimmy Hansell föreslås som ordförande på 1 år (vald 2010 på 2 år som ledamot) Karin Samuelsson och Marianne Kvastad föreslås som styrelseledamöter. Stämman röstade i enlighet med valberedningens förslag. 13. Val av suppleanter till styrelsen, 2 st på ett år. Hans Olsson och Annica Fond Limé föreslås som suppleanter. Stämman röstade i enlighet med valberedningens förslag. 14. Val av revisor och revisorsuppleant. Till revisor valdes Sofie Molnar och till revisorsuppleant valdes Elise Cederberg. Båda på ett år och båda i enlighet med valberedningens förslag. 15. Fastställande av budget. Budgeten presenterades och debiteringslängd delades ut. Årets budget inkluderar diverse renoveringar och upprustningar såsom, inspektion av stammar och trädvård. Budgeten godkändes med tillägget att styrelsen ges mandat att fördela ett eventuellt överskott från värme och snöröjning till trädvård om maximalt kr. 16. Val av valberedning. Enligt tidigare beslut skall personer till valberedningen rulla runt i respektive länga. Följande hushåll ingår i valberedningen år 2012: A-längan Bertil Lindblom B-längan Gunilla och Tommy Tomth C-längan Inger och Sven-Arne Karlsson (sammankallande) D-längan Göran Eriksson och Stina Skog Eriksson E-längan Monica och Kenneth Häggkvist F-längan Pia och Björn Bergkvist 17. Motioner Två motioner har inkommit till styrelsen varav en från styrelsen själv. Motion A. Under ca 45 år har D och E längan betalat samma månadsavgift som övriga längor. Detta trots att de disponerar 75 kvm uppvärmd källare mot övriga 31 kvm. Detta har inneburit en

4 subventionering av dessa fastigheter, beroende på hur man räknar, på i runda tal ca kr för tiden Det måste vara unikt att de som har 6 rums lägenhet betalar samma som de som har en 5 rums lägenhet i samma fastighet. Jag yrkar därför på att stämman vågar göra något åt detta mångåriga missförhållande. Mitt förslag är höj avgiften med 250 kr för de med halv källare och 500 kr för de med hel. Om man räknar på ett kvadratmeter pris skulle skillnaden vara betydligt större /2000 = 14 kr/kvm. 14 * 42 = 588 kr (42 är den lilla extra källarens area enl. den ursprungliga brochyren). De som motsätter sig att D och E längan skall ha högre avgift bör rimligen ha en bra motivering. Jag hittar ingen. Huddinge Hans Bäck Motion A. Styrelsen föreslår stämman att avslå motion med motiveringen att: Samfällighetsavgiften skall ej likställas med hyra då varje medlem enligt tidigare beslut (i samband med föreningens bildande) har lika stor del i samfälligheten och dess gemensamhetsanläggning enligt anläggningsbeslut Klippan G:a 1. I samfällighetsvgiften ingår tidigare beslut om vatten, kabel-tv, sophämtnings- och uppvärmningskostnad för varje fastighet. Då sammansättningen av varje enskilt hushåll skiljer sig åt skiljer sig även dessa kostnader åt för respektive hushåll. Rent praktiskt är det svårt att avgöra hur mycket mer ett visst hushåll förbrukar jämfört med ett annat hushåll. För att kunna reglera orättvisor som motionär räknar på skulle man behöva installera individuella mätare för vatten och värme samt exkludera dessa kostnader för samfällighetsavgiften. Rent juridiskt är det omöjligt att differentiera avgiften utan att göra om en lantmäteriförättning där fastigheternas andelstal ändras. Motion B. Motion om stambyte och stambytesgrupp En arbetsgrupp för vidare undersökning kring stambyte av föreningens gemensamma dagvatten/avloppsrör/färskvatten är nu tillsatt och har haft sitt första möte. Befintliga rör är över 45 år gamla och en långsiktig lösning behöver tas fram. Vid årsstämman 2010 beslutades att kr skulle avsättas för konsultation med auktoriserad besiktningsman. Dessa avsatta medel har ej använts. Nu föreslås att kr avsätts till samma ändamål och även inkluderar offertintagande för år Huddinge den 29 sept Styrelsen genom Jimmy Hansell. Motion B: Motion B godkännes.

5 18. Övriga frågor - Trädvård. En lång diskussion fördes kring föreningens grönområde och hur vi i framtiden skall vårda våra träd. Förra årets avsatta medel nyttjades ej. Beslut togs om att om årets värme- och snöröjningskostnader understiger budget kan ett maxbelopp om kr enligt 15 kan nyttjas efter beslut av styrelsen. Dock måste då en plan för föreningens grönområde finns klar. Martin Jansson tog på sig att vara sammankallande i en ny trädvårdsgrupp. - Parkering. Ett antal frågor kring vår parkering diskuterades. Vintertid är det svårt att hitta parkering då många hushåll har två bilar och snövallar tar upp plats. Om vi gemensamt hjälper till att hålla undan snön, skottar mellan bilarna och på de rutor vi står så kan vi hålla fler platser tillgängliga. Vid vårens städdag föreslås att parkeringsrutorna målas upp igen. Påminnelse om att timer skall användas för motorvärmare i garage. Garagen skall ej användas som förråd vilket har meddelats tidigare. - Tvättstugan. När tvättstuga, mangelrum, bastu, pingis rum används skall även entré delen städas. En lista kommer att anslås i tvättstugan med instruktioner om detta. Ansvaret för att hålla denna yta ren ligger på samtliga som använder tvättstugan. - Fordon. Skyltar med varning för barn har satts upp. Fortfarande upplevs att bilar håller för hög fart och att det är för mycket biltrafik på våra småvägar inom föreningens område. Vi ber samtliga bilförare att vara uppmärksamma på detta och endast köra in med bil till er ingång när ni absolut behöver. - Försäkring. Frågor kring försäkring ställdes med anledning av att garage i vissa fall används som förråd. Styrelsen påpekade att gasoltuber eller annat brandfarligt material ej får förvaras i garage av förklarliga skäl. Föreningen är ej ansvarig för bil eller andra föremål som förvaras i garage utan här gäller er egen hem- och bilförsäkring. - Holken. En fråga ställdes kring val av lokal för årets föreningsmöte och varför vi valt att förlägga mötet i Balingsnässkolan istället för i Holken. Frågan togs upp vid förra årets föreningsmöte om att förlägga nästa års möte i Balingsnässkolan för att slippa den långa promenaden i höstmörkret och att detta förhoppningsvis skulle bida till att fler närvarade vid årsstämman. Vid årets föreningsmöte närvarade 23 medlemmar mot förra årets 20 dock upplevdes lokalen i Balingsnäskolan som bra. - Snöröjning: Våra medlemmar upplever fortfarande problem med snöhögar och dess placering som dels försvårar framkomlighet och läggs för nära tomtgräns. Inför kommande vintersäsong har detta påtalats för snöröjaren. - Vi hälsade nyinflyttade Johan Bennäs och Ida-Linn Mats, Mellansjövägen 51, välkomna till föreningen.

6 19. Stämmoprotokoll Stämmoprotokollet kommer att delas ut till samtliga hushåll och kommer även att anslås i tvättstugan. 20. Stämmans avslutning Jimmy Hansell tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade stämman. Vid protokollet: Marianne Kvastad Justeras: Kenneth Häggkvist Karin Samuelsson Underskrivet och justerat protokoll anslås i tvättstuga

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Samfällighetsföreningen Ådalen

Samfällighetsföreningen Ådalen Samfällighetsföreningen Ådalen Kallelse och föredragningslista Ordinarie föreningsstämma 2015 Kvartersgården Stora Blå 27 maj 2015 Kl 19.00 Härmed kallas du till ordinarie föreningsstämma i Samfällighetsföreningen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Bostadsrättsförening Brt Jakob Datum: 26 april 2008 Tid: Kl 19.00 Plats: Jakobssalen, Ynglingavägen 27 Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Brf Hökboet 2010-06-06

Brf Hökboet 2010-06-06 Brf Hökboet 2010-06-06 Styrelsens förvaltningsberättelse för perioden 080612-091231 Föreningens verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an

OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE. Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an '. OLSGARDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING I VELLINGE L Protokoll fört vid ordinarie stämma torsdagen den 27 mars 2014, k/19.00 i Herrestorpsko/an FtJRENINGSsrAMMA 1 Ordförande Johan Kronberg hälsade välkommen

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad

Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad Stadgar för Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening 716408-0256 Halmstad 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tyluddens Fritidsby Ekonomisk Förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer