KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (12) Kultur- och fritidsnämnden. Storbrunn, Östhammar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (12) Kultur- och fritidsnämnden. Storbrunn, Östhammar"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid KALLELSE Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Datum och tid Klockan 13:00 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen 2 Budget 2016 Investeringsbudget/Beslut 3 Budget 2016 Intern fördelning/beslut 4 Jularbomuseet i Rasten/Ansökan 5 Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) angående in-förande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek/yttrande 6 Gimo Hockey/Ansökan Peter Jansson 7 Gimo simsällskap/ansökan 8 Skötselersättning för Upplandsleden Peter Jansson 9 Östhammars kommuns kulturpris eller kulturstipendium 10 Förslag till utformning av hamnmagasinet i Östhammar 11 Lions Club Öregrund/Ansökan 12 Översyn och utredning kring drift av kommunens anläggningar 13 Detaljplan för Sandika Norra, del av fastigheten Sandika 6:2 m.fl./samråd 14 Prissättning för extra isveckor Investeringsbidrag 2016 föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler 16 Ansökan avseende brigantinen Wetseras placering i Öregrunds hamn 17 Lokalbokning Innebandy 18 Anmälningsärenden 19 Delegationsärenden Peter Jansson Sekreterare Peter Källman Ordförande Jonas Lennström (S)

2 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen Information från Kultur- och fritidsförvaltningen i syfte att skapa medvetenhet om och insyn i förvaltningens olika verksamheter. Kultur- och fritidsnämndens beslut 2 Dnr KFN Dpl 041 Budget 2016 Investeringsbudget Beslut Handling delas ut på sammanträdet. Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Arbetsutskottets beslut Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras ta fram ett förslag till omfördelning i investeringsbudget till nämndens sammanträde. Kultur- och fritidsnämndens beslut 3 Dnr KFN Dpl 041 Budget 2016 Intern fördelning Beslut Handling A Kultur- och fritidsnämndens beslut Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämndens sammanträde

3 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid Kultur- och fritidschef Lena Hellström förederar ärendet. Föreligger handling Intern fördelning budget Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden antar Intern fördelning budget Kultur- och fritidsnämndens beslut 4 Dnr KFN Dpl 677 Jularbomuseet i Rasten Ansökan om kulturbidrag Handling B Jularbomuseet i Rasten ansöker om kulturbidrag motsvarande bygglovskostnad i samband med återuppbyggnad av museet som brann ner under senhösten Arbetsutskottets beslut Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ser positivt på Jularbomuseet i Rastens verksamhet och stödjer den gärna. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras bereda ärendet vidare till arbetsutskottets sammanträde Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden ser positivt på Jularbomuseet i Rastens verksamhet och stödjer den gärna när den startar igen efter uppbyggnad av museet. Avgiftsbefrielse för bygglov lämnas av kommunen endast till ideella föreningar Kultur- och fritidsnämndens beslut

4 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid 5 Dnr KFN Dpl 913 Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) angående införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek Yttrande Handling C I motion till kommunfullmäktige daterad föreslår Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja planering, projektering och iordningställande av studieplatser för enskilda och gruppvisa studier i anslutning till kommunens folkbibliotek. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att ta fram ett förslag till yttrande i frågan till kultur- och fritidsnämndens sammanträde Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut 6 Dnr KFN Dpl 383 Gimo Hockey Ansökan om bidrag till extra isveckor i Gimo Ishall Handling D Arbetsutskottets förslag Ansökan avslås.

5 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut 7 Dnr KFN Dpl 382 Dnr KFN Dpl 382 Gimo simsällskap Ansökan om ersättning för förlorade intäkter Handling E Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av Gimo simsällskaps konsekvensanalys och ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att fortsätta dialogen för att erbjuda stöd till Gimo simsällskaps träningsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden kommer att bjuda in Gimo simsällskap och övriga intressenter i kommunen att delta i den beslutade medborgardialog kring kommunens behov av framtida idrotts- och friskvårdsanläggningar. Medborgardialogen är ett projekt genom SKL med start Gimo simsällskap ansöker om ersättning för förlorade intäkter i samband med stängningen av Gimo simhall. Ansökan är ett komplement till tidigare handling från Gimo simsällskap, Konsekvensanalys, behandlad på kultur- och fritidsnämndens sammanträde Arbetsutskottets beslut Gimo simsällskap inbjuds till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott för en dialog kring föreningens ansökan om ersättning för förlorade intäkter. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras ta fram ett förslag till beslut om beviljande av ersättning till Gimo simsällskap för förlorade intäkter till kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag

6 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid Gimo Simsällskaps ersättningsanspråk avslås eftersom kostnaderna inte ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut 8 Dnr KFN Dpl 381 Skötselersättning för Upplandsleden Handling F Föreligger tjänstemannaförslag om höjd skötselersättning för Upplandsleden. Arbetsutskottets förslag Skötselersättningen för Upplandsleden inklusive anslutande slingor (totalt 91 km) höjs till 600 kr per km för 2016, total kostnad kr. En ytterligare analys och möjlig justering av ersättningsnivån görs i samband med framtagande av nytt föreningsstödssystem, anläggningsstödet. Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut 9 Dnr KFN Dpl 678 Östhammars kommuns kulturpris eller kulturstipendium Handling G Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att se över möjligheterna att instifta ett kulturstipendium eller kulturpris från och med 2016.

7 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden antar Regler för utdelning av Östhammars kommuns kulturpris. Föreligger handling Regler för utdelning av Östhammars kommuns kulturpris. Kulturstrateg Peter Källman föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut 10 Dnr KFN Dpl 384 Förslag till utformning av hamnmagasinet i Östhammar Handling H Skrivelse har inkommit till nämnden från privatperson angående utformningen av planerat servicehus i Östhammar. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämndens anser att behovet av ett servicehus för båtgäster uppfylls med det förslag som nämnden tog beslut om den Nämnden tar därför inte ett nytt beslut om förändring av servicehuset i Östhammars gästhamn. Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut

8 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid 11 Dnr KFN Dpl 670 Lions Club Öregrund Ansökan om arrangemangsstöd Handling I Lions Club Öregrund ansöker om kronor i arrangemangsstöd för att genomföra familjeprogram under Badortsdagarna Arbetsutskottets förslag Lions Club Öregrund beviljas kronor i arrangemangsstöd för att genomföra familjeprogram under Badortsdagarna Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut 12 Dnr KFN Dpl 382 Översyn och utredning kring drift av kommunens anläggningar I samband med att kultur- och fritidsnämnden ska genomföra en medborgardialog, i syfte att ta fram ett underlag till beslut om kommunens framtida idrottsoch friskvårdsanläggningar, finns även ett behov att utreda hur driften av kommunens anläggningar ska bedrivas. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras utreda hur driften av kommunens anläggningar ska bedrivas i samband med kommande medborgardialog. Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut

9 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid 13 Dnr KFN Dpl 313 Dnr SBN Detaljplan för Sandika Norra, del av fastigheten Sandika 6:2 m.fl. Samråd Handling J Samrådstid den 18 februari 30 mars Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av ca 200 nya bostäder (radhus, kedjehus, parhus samt friliggande villor och småhus) på fastigheterna Sandika 6:2, 2:4, Näsudden 1:1, samt väganslutning via fastigheterna Östhammar 5:53 och 5:58. Planområdet är beläget i en naturskön miljö med närhet till fritids- och rekreationsområden. Planförslaget medger även att en skola eller förskola kan byggas. Den föreslagna placeringen av bebyggelsen möjliggör att en del av den befintliga naturen sparas. De historiska gruvhålen sparas i naturmark. Samrådshandlingar: Tjänstemannaförslag till yttrande delas ut på sammanträdet. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden antar tjänstemannaförslaget som sitt yttrande. Kultur- och fritidsnämndens beslut 14 Dnr KFN Dpl 206 Prissättning för extra isveckor 2016 Nämnden har att fatta beslut om prissättning för extra isveckor i Gimo ishall och ÖSK-hallen För 2015 beslutade Kultur- och fritidsnämnden att extra veckor i ishallarna kostar kr inklusive skötsel. Ersättning för skötsel ges

10 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid till skötselansvarig förening. I praktiken innebar det kr minus skötselbidraget i kostnad för hyrande förening. Arbetsutskottets förslag Priset för att hyra kommunens ishallar under 2016 ska vara samma pris som 2015, dvs kronor per vecka inklusive skötsel. Kultur- och fritidsnämndens beslut 15 Dnr KFN Dpl 386 Investeringsbidrag 2016 föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler Handling K Föreligger handling Investeringsbidrag 2016 föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler. Arbetsutskottets beslut Ärendet behandlas på ett extra arbetsutskott Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden godkänner fördelning av investeringsbidrag 2016 för föreningsdrivna anläggningar/samlingslokaler enligt tjänstemannaförslag. Utvecklingsledare Peter Jansson föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut

11 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid 16 Dnr KFN Dpl 384 Ansökan avseende brigantinen Wetseras placering i Öregrunds hamn Handling L Föreningen Wetseras Vänner har ansökt om försäkran om hamnplats i Öregrund för att kunna genomföra projekt beviljat av Arvsfonden. Arbetsutskottets förslag Kultur- och fritidsnämnden förordar att Östhammars kommun beviljar Wetseras Vänner en kostnadsfri kajplats i Öregrund under minst 10 år. Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslut 17 Dnr KFN Dpl 382 Lokalbokning Innebandy Enligt kultur- och fritidsnämndens kriterier för lokalbokning släpps ungdomsfotbollen in i våra sporthallar från vecka 13. Sedan kriterierna skapades har innebandyn vuxit snabbt som dominerande inomhusidrott i vår kommun. Upplands Innebandyförbund har i år planerat ungdoms-dm i innebandy till slutet av vecka 14 och föreningarna har behov att träna de sista två veckorna före distriktsmästerskapet. Innebandyn har en pågående säsong som avslutas med DM vecka 14 och ungdomsfotbollen har önskemål att starta sin grundträning i sporthallarna vecka 13. Arbetsutskottets förslag För att innebandyn ska ha rimlig möjlighet att fullfölja den säsong som planerats av distriktsförbundet prioriteras träningsverksamhet under vecka 13 och 14 för de lag som ska delta i DM. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att försöka hitta alternativa möjligheter för att ge utrymme för ungdomsfotbollen. Kultur- och fritidschef Lena Hellström föredrar ärendet. Kultur- och fritidsnämndens beslu

12 Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum (12) Sid 18 Anmälningsärenden a) Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse Svar på föreläggande angående Gräsöbadet. b) Kommunstyrelsens beslut Delegering i personalfrågor, antagande samt anmälan om delegationsbeslut i verksamhetsfrågor. c) Kommunstyrelsens beslut Överlåtelse av Skötsner-Edhlunds bildsamling till Upplandsmuseet. d) Skrivelse från Lars Molin Sällskapet inkommen e) Kommunfullmäktiges beslut Fastställande av Risk- och sårbarhetsanalys 2015 för Östhammars kommunkoncern. f) Kommunstyrelsens beslut Regler o riktlinjer för fordringsbevakning. g) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut Remissyttrande angående Region Uppsala h) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut Östhammars Pistolklubb och Östhammars Skytteförening Inkommen skrivelse angående Skyttelokalen i Frösåkerskolan/hallen Kultur- och fritidsnämndens beslut 19 Delegationsärenden a) Beslut om integrationsstöd Harg-Östhammar FF. b) Beslut om arrangemangsstöd Dannemora Hembygdsförening. c) Beslut om arrangemangsstöd Östhammars Litteraturförening. d) Beslut om arrangemangsstöd Föreningen Konstkraft. e) Beslut om arrangemangsstöd Föreningen Konstvarning. f) Beslut om arrangemangsstöd Östhammars Konstnärsförening. g) Beslut om projektstöd Popkollo Norra Uppland. h) Beslut om stipendium Bruksgymnasiet. i) Beslut om arrangemangsstöd Films SK-Damer. j) Beslut om arrangemangsstöd Folkets Hus Hargshamn. Kultur- och fritidsnämndens beslut

13 2016 Budget Budget Budget Budget drift lokalhyra Kapital perso Total intäkt Budget Budget Verksamhet kostnader Nämnd Nämndsekreterare Ungdomsråd x Campingplatser Klackskärs camping Sunnanö camping Gräsöbaden Hargshamns camping Rävstens stugby Kallerö Folkhälsoforum Administration, Fritid Föreningsutveckling Ledarstipendium x Bidrag föreningar Verksamhetsbidrag fritid Föreningsbidrag Lokalt aktivitetsstöd Investeringsbidrag fören Samlingslokaler, driftbidrag Integreringsbidrag Föreningsstöd, övrigt, ändamål Stöd till studieförbund Administration, Kultur Kulturpris/stipendie x Kultur i vården Kultur i vården, LSS Kulturveckorna LL-gruppen Kultur i Vården, Äldre x Kultur för barn och unga Kultur i skolan Skapande skola Barnprogram bibliotek Kultur för Unga Kulturlov, höstlov x Kulturprogram/evenemang

14 31541 Konsertkarusellen IP Skogen Kulturfestival Program bibliotek Scenkonstkarusellen Konst x Bidrag, kultur Verksamhetsbidrag Kultur Bidrag kulturföreningar, evenemang Bidrag kulturföreningar, projekt Kulturprojekt, alla x Bibliotek Bibliotek, gemensamt Östhammars bibliotek Öregrunds bibliotek Gimo bibliotek Alunda Bibliotek Österbybruks bibliotek Kulturhus i Östhammar, Storbrunn x Sim- och sporthallar Sim och sporthallar, gemensamt Östhammars sim- och sporthall Öregrunds sporthall Sven Perssonhallen Gimo sim- och sporthall Olandshallen Alundabadet Österbybruks sim- och sporthall Övriga idrottslokaler, motionslokaler x Ishallar Östhammars ishall Gimo ishall x Idrottsplatser Frösåkersvallen Öregrunds IP Gimo, konstgräsplan Öregrunds tennisbanor Eljusspår x Friluftsanläggningar Friluftsanläggning, gemensamt Sopmajor

15 34062 Upplandsleden Utebad Krutudden x Småbåtshamnar Östhammars hamn Öregrunds handelshamn Öregrunds småbåtshamn Öregrunds gästhamn Hargshamns småbåtshamn x Fritidsgårdar Fritidsgårdar, gemensamt Östhammars fritidsgård Gimo fritidsgård Österbybruks fritidsgård Klubb Vinkelboda, Midsommar i Öregrund Totalt

16

17

18 Kultur- och fritidsförvaltningen Caroline Henning Datum Dnr Sid KFN Tjänstemannaförslag Förslag till yttrande på motion i kommunfullmäktige angående införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek Ansvar för vuxenutbildningen i Östhammars kommun har barn- och utbildningsnämnden. För att kultur- och fritidsnämnden ska införa studieplatser för vuxenstuderande måste barn- och utbildningsnämnden utreda behovet av ökat antal studieplatser. Därefter kan barn- och utbilningsnämnden kontakta kulturoch fritidsnämnden för att undersöka om det finns möjlighet att inrätta studieplatser på biblioteken. Nedan beskrivs vad kommunens folkbibliotek ansvarar för och hur biblioteken idag bereder plats för studerande. Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för folkbiblioteksverksamheten i Östhammars kommun. Verksamheten bedrivs utifrån bibliotekslagen och kommunens nyligen antagna biblioteksplan. Prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med funktionsnedsättning och de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Folkbibliotekens roll i samhället är att vara en tillgänglig mötesplats för alla, främja litteraturen, bildning och väcka lust till läsning samt öka den digitala delaktigheten. I Östhammars kommun gör folkbiblioteken detta genom att: Erbjuda öppna mötesplatser (dvs inte slutna studierum) för alla att mötas och ta del av samhällsinformation. Folkbiblioteken erbjuder dessutom trådlöst internet (wifi), tar in litteratur och annan media efter önskemål samt är behjälplig med digitala medier. Utrymme ges även för alla att utvecklas och växa med stöd av bl.a. studieförbund och föreningar. Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.T. No Box E-post SE Östhammar

19 Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 128 Dnr KS Dpl 913 Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) angående införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek I motion daterad föreslår Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja planering, projektering och iordningställande av studieplatser för enskilda och gruppvisa studier i anslutning till kommunens folkbibliotek. Kommunfullmäktige beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Delges: Kommunstyrelsen

20

21 Till Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om bidrag till extra isveckor i Gimo Ishall SAMMANFATTNING: Då kommunen valt att inte budgetera det antal isveckor som Gimo Hockey behöver för sin verksamhet innebär det att föreningen tvingas köpa isveckor. Gimo hockey ansöker om att: - i första hand, kommunen står för veckorna 6 och 7 samt de veckor (9-10) som kan bli aktuella om a-laget går till slutspel. - I andra hand, extra bidrag motsvarade våra faktiska kostnader för dessa veckor d v s x 4 veckor ( kronor). - i tredje hand, nedsatt pris för dessa veckor. Detta skulle då innebära att skolor och allmänheten får tillgång till anläggningen. Enligt uppdrag Henrik Sundling Ordförande Gimo Hockey Sändlista Kultur- och fritidsnämnden (brev) Via e-post Jonas Lennström, ordf Kultur- och fritidsnämnd Maria Nyström, vice ordf Kultur- och fritidsnämnd Lena Hellström, Kultur- och fritidschef

22 Bakgrund Gimo Hockey ansökte inför Kultur- och fritidsnämndens budgetarbete inför säsongen om 27 veckors istid. I skrivelsen till detta framfördes ett antal sakskäl till att så skulle vara fallet. Nämnden valde att bortse ifrån dessa argument på arbetsutskottets inrådan. Detta är djupt olyckligt. Detta då Gimo Hockey idag har hamnat i en av de konsekvenser som beskrevs i underlaget. Gimo Hockey startade sina kommunveckor två veckor innan första seriematch. Det är inte oskäligt. Med nuvarande istidsfördelning innebär detta att istiden tar slut v 5, d v s tre veckor innan ordinarie seriespel tar slut. Om a-laget går till slutspel kommer verksamheten sträcka sig mot v 10. Kommunen har valt att sponsra is under sportlovet. Det är väldigt välkommet. Gimo Hockey kommer givetvis att se till att det finns tider för allmänhetens åkning, med och utan klubba. Det har från förvaltningens sida framförts att det finns 40 veckors istid att fördela på det två hallarna. Detta är ett tankefel, då ingen utav föreningarna vill bedriva verksamhet i den andras hall. Vid samtal med ordföranden i ÖSK, framkommer att vi har samma uppfattning d v s att pendla under hösten inte är önskvärt, men genomförbart. Dock vill ingen förening spela slutspel på annan ort än den egna. Detta skulle innebära, förutom rena olägenheter, minskade intäkter till föreningen. Skolor och fritids i Gimo har planerat verksamhet under veckorna 6-7, d v s veckor då vi ska stå för iskostnaden. Det innebär att den kommunala verksamheten blir lidande. Hallen kommer då stå outnyttjad dagtid under dessa veckor. I det fallet uppstår en märklig situation. Kommunal verksamhet och allämenheten kan inte nyttja en kommunal anläggning trots att den är fullt operativ. Föreningen kan givetvis inte bjuda på denna tid, då vi tvingas att betala för det. Enligt uppgift ska nu denna verksamhet ställas in eftersom det inte är kommunala veckor. Risken blir att föreningen blir syndabock i fallet. Värt att notera är att allmänheten hade tillgång till friåkning och skolorna bedrev verksamhet på våra köpta veckor under hösten. Det valde kommunen att inte kompensera. Våra medlemmars pengar gick alltså till kommunal verksamhet. Skulle Gimo Hockey tvingas att betala fullt pris för extra veckor innebär det en kraftig påverkan på föreningens ekonomi.

23 Till Kultur- och fritidsnämnden Underlag avseende antal isveckor i Gimo Ishall m.m. Sammanfattning Gimo Hockey bedriver i dag en omfattande ungdomsverksamhet och har ett seniorlag utöver det. Vi har även ett samarbete med Vallonskolan, har genomfört hockeyfritids under vintern och har ett pågående integrationsprojekt. Ishockey är den dyraste sporten att utöva och den är även dyr för en förening att driva runt. Föräldrarna lägger idag ner både mer tid och pengar än övriga idrottsföräldrar. Nuvarande avtal omfattar 20 veckors is per säsong och kommande serieverksamhet omfattar 25 veckor. Budgeterade isveckor per säsong bör vara minst 27 veckor för att täcka Gimo Hockeys ordinarie verksamhet. Nuvarande period om 20 veckor innebär att föreningen måste köpa istid för minst kronor för ordinarie verksamhet. Antal veckor istid i respektive hall bör baseras på omfattningen av verksamheten man bedriver och inte utifrån ett strikt rättvisetänk mellan Gimo Hockey och ÖSK Hockey. Vår målbild är att ishallen i Gimo på sikt ska ha verksamhet större delen av året. Dels genom våra egna aktiviteter och dels genom extern lägerverksamhet. Ishallen är något vi ska vara stolta över och det finns en efterfrågan i landet på prisvärda och väl anordnade läger. Kostnaden för hyra av hallen utanför ovan 27 veckor bör sänkas. Enligt uppdrag Henrik Sundling Ordförande Gimo Hockey

24 Bakgrund Gimo Hockey bedriver träningsverksamhet för sju stycken ungdomslag och ett seniorlag (a-laget). Utöver detta har vi bedrivit hockeyfritids och har ett samarbete med Vallonskolan med hockeyprofil. Föreningen har påbörjat ett integrationsprojekt med stöd från Idrottslyftet för att få fler spelare med invandrarbakgrund. Vi har även haft en omfattande möjlighet till allmänhetens åkning. Gimo Hockey deltar i flera seriespel. Seriespelen är en förutsättning för att skapa meningsfull ishockeyverksamhet. Detta då möjligheten till tävlingar annars skulle bli alltför begränsade. Fakta Under säsongen 2014/2015 deltog totalt ca 110 ungdomar i vår verksamhet. Svenska ishockeyförbundet räknar med att cirka sex procent av landets ungdomar kommer i kontakt med hockeyn. Tittar man på vårt upptagningsområde (Gimo Alunda Österbybruk Dannemora) ligger vi på ca 12% i åldern 7-15 år. Under nästa säsong (2015/2016) börjar seriespelen vecka 40 och slutar vecka 13. Detta innebär totalt 25 veckor. Utöver detta bör lagen få minst två veckors möjlighet till isträning innan säsong, totalt 27 veckor. Nuvarande beslut avseende istid täcker 20 veckor. Tidigare var det 25 veckor. Driftskostnaden för hallen har minskat. Att hyra ishallen utanför ordinarie isveckor kostar föreningen kr i veckan ( kr hyra minus skötselbidrag om kronor). Vid full ordinarie verksamhet i hallen finns liten möjlighet att hyra ut hallen till lägerverksamhet. Innebörd Gimo Hockey har en närvaro bland ungdomar 7-15 år som ligger väl över riksgenomsnittet. Nuvarande beslut om 20 veckors istid i Gimo ishall täcker inte ordinarie verksamhet i föreningen. Då driftkostnaden för hallen har minskat, bör även kostnaden för veckor utan för ordinarie schema kunna sänkas. Gimo Hockey kommer att tvingas till att hyra hallen 5-7 veckor för att klara ordinarie verksamhet. Kostnaden för föreningen kommer att bli kr. (5 resp 7 veckor gånger kr, veckokostnad minus skötselbidrag). Kostnaden för extraveckor är hög för en förening av vår storlek.

25 Föreningen kommer inte kunna finansiera extraveckor genom att hyra ut hallen till läger under denna tid. Kostnaden för att hyra hallen övriga tider kan uppfattas som hög vilket innebär svårigheter att belägga hallen med t.ex. lägerverksamhet. Avseende överlappning Östhammar I diskussionerna har det framkommit förslag från kommunen att våra och Östhammars istider skulle vara förskjutna för att täcka hela säsongen. Detta baserat på en rättvis fördelning mellan klubbarna med lika många veckors istid var. Fakta Ishockey är den dyraste sporten att ägna sig åt. Den kräver dessutom ett högt tidsuttag av föräldrarna i jämförelse med andra sporter. Detta på grund av mängden utrustning barnet ska ha med sig. Mellan Gimo och Östhammar är det 3,4 mil tur och retur och resan tar ca 30 minuter totalt. Ett lag har som regel två träningar i veckan samt en hemmamatch varannan helg. (2,5 tillfällen i veckan). Det innebär extraresor på över 40 mil med bil och över sex extra timmar, i regel, per förälder. En del av utövarna reser idag träningen från Rasbo, Alunda och Österbybruk. En överlappning innebär även lägre träningskvalité (större grupper) och sämre träningstider (fler lag ska in på schemat). Gimo Hockey bedriver idag en mer omfattande verksamhet är ÖSK Hockey både avseende beläggning och verksamhet. Innebörd De extra resorna innebär högre kostnader och ett större tidsuttag för föräldrar och utövare. Detta gäller även för ÖSK Hockey då de ska till oss. De extra resorna innebär en större miljöpåverkan. Extraresor med försämrad kvalité medför en risk att vissa spelar byter lag. Slutsatser Budgeterade isveckor per säsong bör vara minst 27 veckor för att täcka Gimo Hockey ordinarie verksamhet. Antal veckor istid i respektive hall bör baseras på omfattningen av verksamheten man bedriver.

26 Kostnaden för hyra av hallen utanför ovan 27 veckor bör sänkas.

27 Tjänstmannaförslag Kultur- och fritidsförvaltning Lena Hellström Datum Dnr KFN Sid Dnr KFN (2) Ärende: Ansökan om ersättning för förlorade intäkter, Gimo simsällskap Bakgrund Gimo simshall stängdes i början av juni Renovering av simhallen kommer att genomföras och simhallen är beräknad till att öppna igen Gimo simsällskap, som bedriver sin huvudverksamhet i Gimo simhall, har för kultur- och fritidsnämnden beskrivit konsekvenserna av stängningen och även lämnat in en ansökan om ersättning för de beräknade intäkter som simklubben inte kommer kunna få under hösten 2015 och våren Kommentar från kultur- och fritidschef till ansökan av ersättning för förlorad beräknad vinst. 1. Handikappbad ht kr Gimo SS har haft ett uppdrag från kommunen som avtalats muntligen. Föreningen har avböjt att fortsätta bedriva handikappbadet från hösten NU tar FUB hand om handikappbadet. 2. Simskoleavgifter ht kr 3. Simskoleavgifter vt kr Verksamhet som föreningen själva bedriver och tar ut en deltagaravgift för. Sker inte på uppdrag från kommunen. Det är en beräknad intäkt. Faller inte under föreningsstödets normer. Föreningen erbjöds möjlighet att bedriva simskola både i Frösans badhus och i Österbybruks simhall. Föreningen tackade nej till erbjudna tider. 4. Försäljning av simprodukter kr Kommunen kan inte täcka beräknad försäljning. Faller inte under föreningsstödets normer. 5. Valloncupen mars kr Egen tävlingsverksamhet som baseras på en beräknad intäkt (vinst). Dock en återkommande verksamhet som stimulerar till simträning och tävlande. Faller inte under föreningsstödets normer. 6. Tvåklubbstävling x kr Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.T. No Box E-post SE Östhammar

28 2 (2) Egen tävlingsverksamhet som baseras på en beräknad intäkt (vinst). Dock en återkommande verksamhet som stimulerar till simträning och tävlande. Faller inte under föreningsstödets normer. Totalt ansökt belopp: kr Förslag till beslut Gimo Simsällskaps ersättningsanspråk avslås eftersom kostnaderna inte ligger inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

29

30 Till Fritidsnämnden i Östhammars kommun Konsekvensanalys Bakgrund Fritidsförvaltningen beslöt att stänga Gimo simhall i juni vilket har inneburit stora problem för vår förening. Planering för kommande termin utfördes i maj och med detta besked tvingades vi att börja om med planeringen av verksamheten. Vi har fått prioritera hårt och göra åtgärder för att föreningen ska kunna behålla en del av verksamheten den kommande terminen med de nya förutsättningar som gavs. En flytt från Gimo till Österbybruk har inneburit att hela vår verksamhet inte får plats då vi fått för lite bassängtid. Vi har tvingats lägga ner vår simskola och våra grupper för funktionshindrade. våra omkostnader har ökat våra intäkter har minskat med mer än 50% vår tillgång till förråd är obefintlig mycket arbetstid har fått läggas på att planera om/minska ner vi har tappat simmare som inte kan ta sig till simhallen på egen hand vi tappar tränare/tränarkompetens vår kö till simskolorna ökar Nuläge Vi driver omkring i ovisshet och har fortfarande problem med vår planering inför framtiden. Som simförening har vi alltid behov av att ligga 1,5 år fram i planeringen för att verksamheten ska fungera. Som exempel måste vi sanktionera våra tävlingar hos Svenska simförbundet 1,5 år innan själva tävlingen genomförs. Därför behöver vi redan nu involveras i hur Fritidsnämnden tänker agera, om och när man börjar diskutera simhallen, när man avser tillsätta en projektgrupp (där vi självklart ställer upp och bidrar) och hur tidsplanen ser ut för detta kommande projekt. Vår största tävling, Valloncupen, var sedan i april planerad till den 5 mars 2016 och nu har vi tvingats att ställa in den. När kan vi tänkas sanktionera den igen (1,5 år innan den genomförs)? Vidare har våra intäkter minskat med mer än 50%, och vi måste prioritera och vidta åtgärder för att bibehålla verksamheten på en nivå som möjliggör överlevnad tills vi får tillgång till mer bassängtid och kan börja bygga upp föreningen på nytt. Idrottsvägen bg: Gimo org.nr: hemsida:

31 Följande intäkter går vi miste om under hösten 2015 och våren 2016: Simskoleavgifter ht15 Simskoleavgifter vt16 Valloncupen mars 2016 Försäljning av simprodukter Tvåklubbstävling x 2 Totalt: kr kr kr kr kr kr Framtiden Vår verksamhet riktar sig till alla samhällsmedborgare och vi erbjuder möjligheter att genom lek, träning, tävling och motion utvecklas och ha roligt i vattenmiljö. Vi arbetar aktivt för att öka simkunnigheten och att information om simkunnighet sprids till alla medborgare i vår kommun med omnejd. Vi har behov av att: hela vår verksamhet får plats våra intäkter/omkostnader hamnar i balans lägga vår ideella tid på det som är viktigt, dvs barnen och ungdomarna nyrekrytera simmare hantera vår kö till simskolorna och se till att så många som möjligt får plats få möjlighet att använda den utrustning (anpassad för Gimo simhall) som vi investerat i. Vår förening är helt ideell och lägger för närvarande alldeles för mycket arbetstid på planering/omplanering/strategier/lösningar för att få verksamheten att fungera istället för att arbeta med utveckling av simning hos barn och unga. Involvera oss i att lösa problemen! Vi vill ha en framtid i Östhammars kommun. Hälsningar Styrelsen i Gimo simsällskap Idrottsvägen bg: Gimo org.nr: hemsida:

32 Kultur- och fritidsförvaltningen Caroline Henning Datum Dnr Sid KFN Tjänstemannaförslag Förslag till yttrande på motion i kommunfullmäktige angående införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek Ansvar för vuxenutbildningen i Östhammars kommun har barn- och utbildningsnämnden. För att kultur- och fritidsnämnden ska införa studieplatser för vuxenstuderande måste barn- och utbildningsnämnden utreda behovet av ökat antal studieplatser. Därefter kan barn- och utbilningsnämnden kontakta kulturoch fritidsnämnden för att undersöka om det finns möjlighet att inrätta studieplatser på biblioteken. Nedan beskrivs vad kommunens folkbibliotek ansvarar för och hur biblioteken idag bereder plats för studerande. Kultur och fritidsförvaltningen ansvarar för folkbiblioteksverksamheten i Östhammars kommun. Verksamheten bedrivs utifrån bibliotekslagen och kommunens nyligen antagna biblioteksplan. Prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med funktionsnedsättning och de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. Folkbibliotekens roll i samhället är att vara en tillgänglig mötesplats för alla, främja litteraturen, bildning och väcka lust till läsning samt öka den digitala delaktigheten. I Östhammars kommun gör folkbiblioteken detta genom att: Erbjuda öppna mötesplatser (dvs inte slutna studierum) för alla att mötas och ta del av samhällsinformation. Folkbiblioteken erbjuder dessutom trådlöst internet (wifi), tar in litteratur och annan media efter önskemål samt är behjälplig med digitala medier. Utrymme ges även för alla att utvecklas och växa med stöd av bl.a. studieförbund och föreningar. Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.T. No Box E-post SE Östhammar

33 Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sid 128 Dnr KS Dpl 913 Motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) angående införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek I motion daterad föreslår Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja planering, projektering och iordningställande av studieplatser för enskilda och gruppvisa studier i anslutning till kommunens folkbibliotek. Kommunfullmäktige beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Delges: Kommunstyrelsen

34

35 Kultur- och fritidsförvaltningen Peter Jansson Datum Dnr Sid Tjänstemannaförslag Skötselersättning för Upplandsleden Upplandsleden drivs av Upplandsstiftelsen i samarbete med länets kommuner. Kommunerna har driftansvar för sträckningen i respektive kommun. I Östhammars kommun finns avtal med skötselansvariga föreningar för de olika etapperna. Ersättning utgår med 400 kr per km och år, en summa som varit oförändrad under många år och i jämförelse med andra kommuners kostnad för förvaltningen är den relativt låg. 7 föreningar delar på 91 km led vilket idag innebär en budgeterad förvaltningskostnad på kr för Kultur- och fritidsförvaltningen. En av föreningarna som var med och grundade leden, Hargs IK, har sagt upp sitt skötseluppdrag. En av övriga föreningar, Kelinge Bygdegårdsförening, kan tänka sig att ta över sträckan men önskar då en höjd ersättning. Förslag till beslut Skötselersättningen för Upplandsleden inklusive anslutande slingor (totalt 91 km) höjs till 600 kr per km för 2016, total kostnad kr En ytterligare analys och möjlig justering av ersättningsnivån görs i samband med framtagande av nytt föreningsstödssystem, anläggningsstödet. Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.T. No Box E-post SE Östhammar

36 Kultur- och fritidsnämnden Datum Sid (1) Regler för utdelning av Östhammars kommuns kulturpris 1 Östhammars kommuns kulturpris utdelas som stöd, uppmuntran och erkänsla för värdefulla insatser inom litteratur, konst, musik, teater, film, dans, folkbildning, konsthantverk, hembygdsvård, kulturmiljövård och härmed jämförbara områden. 2 Kulturpriset kan ges till enskild person, grupp av personer eller förning/organisation som på ett förtjänstfullt sätt har gjort betydande insatser inom sitt kulturområde. 3 Kulturpriset utdelas endast till personer/föreningar, som är bosatta, verksamma eller på annat sätt har särskild anknytning till Östhammars kommun. 4 Pristagare kan föreslås av privatperson, förening/organisation eller ledamot i kultur- och fritidsnämnden. 5 Kultur- och fritidsnämnden utser pristagare. Kultur- och fritidsnämnden ska kort motivera sitt beslut. Beslutet kan inte överklagas. 6 Kultur- och fritidsnämnden bestämmer tidpunkten och formerna för prisets utdelning. 7 Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att avstå ifrån att dela ut kulturpris om nämnden inte finner någon sökande som uppfyller kultur- och fritidsnämnden kriterier.

37 Östhammar 26 februari 2015 Då Östhammars Kommun står i begrepp att återuppföra hamnmagasinet, på kajen i Östhammars hamn, önskar jag framföra följande synpunkter. Har tagit del av det underlag som tekniska förvaltningen tagit fram som underlag för hur den nya byggnaden skall se ut och vilken funktion den ska utgöra. Kajen i Östhammars hamn har och har haft en mycket central betydelse ur en praktisk, historiskt, utseendemässig och social synvinkel. Det är därför av stor vikt att ta till vara på den möjlighet som nu finns att ytterligare utveckla platsen med dagens perspektiv då behovet av godsmagasin inte är aktuellt. Utveckling av besöks och turistnäringen i kommunen är en av de starkaste utvecklingsområdena som förväntas i framtiden och är samtidigt en viktig framgångsfaktor för hela regionen. Att inte ta till vara på den unika möjlighet som en plats som Ångbåtskajen i Östhammar utgör för mer än bara servicehus är verkligen att underskatta potentialen. Att inse betydelsen av den här platsens möjligheter både för boende i Östhammar och tillresta, är av största vikt för ortens utveckling i framtiden. Den planerade byggnationen med servicemöjligheter för gästhamnen är därför mycket viktig och täcks väl i det tänkta förslaget. Den del av lokalen som är planerad för gemensamma verksamheter med bl a en enkel kiosk och köksdel fyller däremot inte behovet och möjligheterna som jag ser det. För att skapa ett större utrymme med möjlighet att samla människor inomhus föreslås därför att den av tak täckta gemensamhetsdelen byggs in med en hel vägg med fönster både mot norr och söder. Se bifogade bilder. Partiet med skjutfönster flyttas till byggnadens gavel mot öster ( mot ÖSS hamnanläggning ). Härigenom skapas en ljus och luftig inomhusdel som är bättre väderskyddad vid blåst och regn men med samma takyta. Den öppna ytan utanför skjutfönstren kan lätt öppnas och sammankopplas med samlingslokalen vid lämpligt väder och olika arrangemang. I samlingslokalen föreslås att ett scenpodium för framträdanden och en serveringsdisk byggs med möjlighet till enklare servering och kaféverksamhet. Köket/serveringen skall också kunna fungera för catering. Härigenom skapas en mycket attraktiv plats för flera verksamheter än bara servicehus för gästhamnen. Lokalen kan med fördel användas för musik och kulturevenemang både arrangerat och mera spontant. En samlingsplats med mycket liv och rörelse men även med möjlighet att sitta ner och njuta av hamnlivet. Detta kräver inga större förändringar av det ursprungliga förslaget men ger desto mer möjligheter. Den andra viktiga delen är den exteriöra. I det förslag som ligger får huset mer karaktären av enkel förrådsbyggand som förlängning av de befintliga intilliggande byggnaderna. Den ursprungliga

38 byggnaden hade en helt annorlunda karaktär med bl a en takkupa mot söder och en färgkombination med sk Östhammarsgul fasad, likt bl a gamla brandstationen, klapphuset och pumphuset vid Sjötorget. Detta uttryck är också viktigt att bevara för hela hamnens framtoning och gestaltning. // Erik Rudolfsson

39

40

41

42 Datum Dnr Sid SBN (1) Kultur- och fritidsförvaltningen KFN Tjänstemannaförslag Samrådsyttrande Detaljplan för Sandika Norra, del av fastigheten Sandika 6:2 m.fl. Kultur- och fritidsnämnden anser att det rörliga friluftslivet bör säkras på ett tydligare sätt i planen. Inom det planerade området finns idag ett stigsystem som flitigt används för promenader, cykling och joggning. Som ersättning bör en utvecklad strandpromenad mellan Östhammar och Sandika säkras i plankartan, på ett lika tydligt sätt som den småbåtshamn som finns med. Nämnden ser även positivt på att de historiska gruvhålen bevaras i naturmark. Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat Nat Fakturaadress Östhammar Int Int V.A.T. No Box E-post SE Östhammar

43 Investeringsbidragsansökan 2016 ARBETSMATERIAL Bidrag Ansökan Förslag Förening Projekt % Fördelning Kommentar 1. Hargshamns Folketshusfören Luftvärmepump nej kr Sökt för två värmepumpar varav en redan monterad. Förslag att bevilja den som inte monterats. 2. Österby Folkdanslag Ommålning och luftvärmepump nej kr Sökt för målning och värmepump. Förslag att bevilja värmepumpen. 3. Österby Sportfiskeklubb Båt- och badbrygga vid Harvikadammen nej kr Friluftsanläggning öppen för allmänheten 4. Sanda Bygdegårdsförening Slipning av golv i bygdegården nej SPF Seniorerna Havsörnen Utökning av antalet boulebanor i Öregrund nej Alunda Sportklubb Sopmaskin, gräsklippare, grus och överdrag ja kr Gräsklipparen speciellt skäl eftersom föreningen övertagit skötsel av motionsspåret. 7. Valö-Forsmarks Hembygdsf. Bord till bygdegården nej Öregrunds Golfklubb Förvaringsrum för golfutrustning, uppehållsrum nej kr Förslag 75% av halva summan eftersom det riktar sig mot barn och ungdomar. Idrottslyft? 9. Dannemora Hembygdsförening Ombyggnad av kök nej Gräsö IF Handikappramp, entrédörrar, vattenvärmare ja kr Handikapprampen speciell prioritering 11. Alunda pensionärsallians Hörselslinga och projektor till Allianslokalen nej kr Hörselslinga speciell prioritering 12. Ramhälls Bygdegårdsförening Åkgräsklippare nej Upplands-Ekeby IF Handikappramp och golv nej kr Handikapprampen speciell prioritering 14. Östhammars SK Tennis LED-belysning i tennishallen nej kr Förslag 75% av halva summan, Idrottslyft? 15. Olandsbygdens Golfklubb Gräsklippare till gården nej Dannemora Ridklubb Förvaringscontainer, skärmtak/altan nej kr Gynnar delvis ungdomsverksamhet 17. Alunda IF Rotorklippare nej Summa: kr Följande Prioritering principer gäller för förslaget: Prioritering tillgänglighetsanpassning, miljö, barn- och ungdomsverksamhet och allmänt nyttjande. I den relativt tuffa prioriteringen har därmed rena byggnadsåtgärder, nya anläggningar samt arbetsmaskiner prioriterats bort. Undantag Alunda SK som behöver gräsklipparen för att fullgöra skötseln av motionsspåret = allmänintresse. Generellt har 75% av godkänd sökt summa föreslagits, undantag Öregrunds Golfklubb och Östhammars SK Tennis där 75% av halva summan föreslagits eftersom troligtvis möjlighet till Idrottslyft-medel finns.

44 VVETSERAS VANNER EN IDEELL FORENING FOR RENOVERINGEN OCH BEVARANDET AV Sly WETS ERA OREGRUND Ansokan avseende brigantinen Wetseras placering i Oregrunds hamn Med hanvisning till vara planer pa att gora Wetsera af bregrund till en flytande ungdomsgard an hailer vi nu om en permanent fbrankringsplats i bregrunds hamnomrade dar brigantinen kan forvaras utan kostnad for fbreningen. Platsen maste vara utformad sa att ungdomsgarden aven gors tillganglig fbr funktionshindrade. Den m,hte ocksa i storsta mojliga man aven vara skyddad fbr bade sjo och vind. Vi staller inte nagot krav pa att platsen skall vara densamma under hela tiden utan att den vid behov kan andras. Vart projekt har fatt mycket uppmarksamhet i pressen, inte minst beroende pa att vi fatt ett stort anslag beviljat fran Arvsfonden, en summa som gor att vi kan genomfora projektet kanske redan under ar Vi har ocksa haft en mycket positiv dialog med bsthammars kommun under det gangna aret, en dialog som vi upplever som en bidragande faktor till att vi fatt var ansokan till Arvsfonden beviljad. Var bedomning ar att Wetsera kommer att utgora ett visitkort for bregrund och dra till sig turister och andra som ar intresserade av gamla skepp. bregrund ~h~-- Bertil Lundstrom Ordfbrande Wetseras Vanner W ETSERA.S V AN N ER r;/o Bertil Luud s tmm Tel mail info'a'wetsccl.5c Ban.kgiro: Klipp, ii.gcn.36 c b : WU"W.wctsCCl.SC O r.g.nr K Oregrund

45

46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-17 1 (14) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 13:00-17:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Ann Söderberg-Jansson (C) Katarina Ståhlbrand (C) Maria

Läs mer

2015-03-18 1 (10) SR Vinkelboda, kommunhuset, Östhammar. 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen

2015-03-18 1 (10) SR Vinkelboda, kommunhuset, Östhammar. 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-03-18 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Datum och tid 2015-03-25 Klockan 8:30 Plats SR Vinkelboda, kommunhuset, Östhammar

Läs mer

12 OK Rodhen/Ansökan Peter Jansson 13 Kommunrevisionen/Granskning av registerkontroll från belastningsregister

12 OK Rodhen/Ansökan Peter Jansson 13 Kommunrevisionen/Granskning av registerkontroll från belastningsregister 2016-01-21 1 (13) KALLELSE Nämnd Kultur- och fritidsnämnden och tid 2016-01-28 Klockan 13:00 (gemensam lunch på Sjökrogen kl. 12:00) Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 13:00 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-04 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 08:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-12-07 1 (17) Plats och tid Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-16:40 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (12) Kultur- och fritidsnämnden. Sr Ormön, Kommunhuset, Östhammar

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (12) Kultur- och fritidsnämnden. Sr Ormön, Kommunhuset, Östhammar 2017-09-06 1 (12) KALLELSE Nämnd och tid 2017-09-14 Klockan 13:00 Plats Sr Ormön, Kommunhuset, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen 2 Östhammars

Läs mer

(7) 8 Hökhuvuds hembygdsförening/redovisning av arrangemangsstöd

(7) 8 Hökhuvuds hembygdsförening/redovisning av arrangemangsstöd Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2016-05-26 1 (7) KALLELSE Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Datum och tid 2016-06-02 Klockan 13:00 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-10-26 1 (13) Plats och tid Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-15:30 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Lisa Landberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-09-14 1 (13) Plats och tid Sr Ormön, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-16:45 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Lisa Landberg

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden. Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden. Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar 2017-10-19 1 (11) KALLELSE Nämnd och tid 2017-09-14 Klockan 13:00 Plats Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen 2 Budget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-02 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 8:30-13:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg Jansson (C) Mats Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-02 1 (12) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 13:00-15:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Anna Frisk (S) Angelica Örneholm (S) Katarina Ståhlbrand (C) Maria Nyström (KD) Julia Selander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-10-27 1 (9) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 13:00-16:30 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-09-13 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Örskär, kommunhuset, Östhammar kl. 13.00-15.50 Beslutande Jonas Lennström (S) ordf. Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 13:00-16:25 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria Nyström (KD) Mats Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-03-15 1 (15) Plats och tid Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar, kl. 13:00-15:00 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-02-05 1 (15) Plats och tid Kommunhuset 13:00-17:05 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) 14:15-16:45 Anna Frisk (S) 13:00-14:15 Katarina Stålbrand (C) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-12-08 1 (11) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 15:00-17:40 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Hans Lagenius (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-03-16 1 (16) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 13:00-17:40 ande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Anna Frisk (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria Nyström (KD) Mats Olsson

Läs mer

(13) Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön. 2. Ändring av regler för investeringsbidrag för föreningsanläggningar 3

(13) Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön. 2. Ändring av regler för investeringsbidrag för föreningsanläggningar 3 2019-01-31 1 (13) Kallelse Nämnd och tid 2019-02-07 kl. 13.00 Plats Sekreterare Ordförande Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön Rebecka Modin Jonas Lennström (S) Ärendelista 1. Information från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-10 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Östhammar 8:30-12:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Anna Frisk (S) Angelica Örneholm (S) Ann Söderberg Jansson (C) Anne-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2017-01-26 1 (14) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, kl. 14:00-16:45 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Per Malmsten (S) Katarina Ståhlbrand (C) Maria Nyström (KD) Mats Olsson (SD) Övriga deltagande

Läs mer

Kartläggning av gruppträning i Östhammar kommun Östhammars kommuns gruppträning

Kartläggning av gruppträning i Östhammar kommun Östhammars kommuns gruppträning Sidan 1 av 5 Kultur- och fritidsförvaltningen Lena Hellström Datum Dnr Sid 2016-11-21 1 Kartläggning av gruppträning i Östhammar kommun 2016-11-21 1. Östhammars kommuns gruppträning Bokningssystem: BokaTräning

Läs mer

Yttrande över remissen Kultur i en nyskapande kunskapsregion, Region Uppsalas kulturplan

Yttrande över remissen Kultur i en nyskapande kunskapsregion, Region Uppsalas kulturplan Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Datum Dnr Sid 2018-02-01 KS-2018-18 1 (4) Kulturnämnden, Region Uppsala Yttrande över remissen Kultur i en nyskapande kunskapsregion, Region Uppsalas kulturplan 2019-2022 Östhammars

Läs mer

(16) Kommunhuset Östhammar, sammanträdesrum Örskär. föreningsdrivna anläggningar till Olandsbygdens Golfklubb

(16) Kommunhuset Östhammar, sammanträdesrum Örskär. föreningsdrivna anläggningar till Olandsbygdens Golfklubb 2018-11-29 1 (16) KALLELSE Nämnd och tid 2018-12-06 Kl. 13.00 Plats Kommunhuset Östhammar, sammanträdesrum Örskär Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 13.00 1 Information från kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (19) Kultur- och fritidsnämnden. Sr Gräsö, Kommunhuset, Östhammar.

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Kultur- och fritidsnämnden (19) Kultur- och fritidsnämnden. Sr Gräsö, Kommunhuset, Östhammar. 2017-06-22 1 (19) KALLELSE Nämnd och tid 2017-06-22 Klockan 08:30 Plats Sr Gräsö, Kommunhuset, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 8:30 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen 9:30

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016

Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 Sidan 1 av 7 Nämndernas verksamhetsberättelse 2016 Kultur- och fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat

Läs mer

Östhammars sportklubb

Östhammars sportklubb Östhammars sportklubb Det finns ett stort intresse för tennis i Östhammars kommun! Tennis ÖSK tennis har två utebanor med grusunderlag samt en bana inomhus med ett underlag som heter bergoplattan. Ungdomsträningen

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sävsjö stadsbibliotek, onsdagen den 8 november klockan 14.00 16.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S) ordförande, Fredrik Håkansson (KD) förste vice ordförande, Maini Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-10-15 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 14:40-16:05 Beslutande Jonas Lennström (S) Angelica Örneholm (S) Katarina Ståhlbrand (C) Anna Frisk (S) Maria Nyström (KD) Mats Olsson (SD) Övriga deltagande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2012-05-28 13 Plats och tid Gallejaur, klockan 08.00-13.00. Beslutande Marcus Lundberg (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-06-22 1 (21) Plats och tid Sr Gräsö, Kommunhuset Östhammar, kl. 8:30-12:05 Beslutande Jonas Lennström (S) Lisa Norén (S) Katarina Ståhlbrand (C) Ann Söderberg-Jansson (C) Maria Nyström

Läs mer

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen

Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Höken, vån 3, Folkets Hus, Ludvika, tisdagen den 15 maj 2018, kl 9.00-10.15 Beslutande ledamöter Sten G Johansson (V) Susanne Andersson (S)

Läs mer

Bilaga 2, KF 23/2018 Sidan 1 av 9. Reglemente för. Kultur- och fritidsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige , 23

Bilaga 2, KF 23/2018 Sidan 1 av 9. Reglemente för. Kultur- och fritidsnämnden. Antagen av kommunfullmäktige , 23 Sidan 1 av 9 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2018-03-27, 23 Sidan 2 av 9 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 12 oktober kl. 14.00-17.15 ande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson (C), 2:e vice

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2017-03-07 1 (12) KALLELSE Nämnd och tid 2017-03-16 Klockan 13:00 Plats Sr Örskär, Kommunhuset, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7

Årsbudget 2016. Fritidsnämnden. Bilaga 2 KFN 68/2015 Sidan 1 av 7 Sidan 1 av 7 Årsbud 2016 Fritidsnämnden Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 S-742

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sid 2016-10-20 1 (7) KALLELSE Nämnd Datum och tid 2016-10-27 Klockan 13:00 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA Föredragande 1 Information från Kultur- och

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Protokoll 1 (15) Se nästa sida. Martin Kalén, sekreterare. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Sven-Bertil Persson (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (15) Se nästa sida. Martin Kalén, sekreterare. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Sven-Bertil Persson (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (15) Plats och tid Kommunhuset - Mårten, 2018-02-13, kl. 17.30 19.05 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Martin Kalén, sekreterare Justerade paragrafer 1-11 Justeringens plats och tid

Läs mer

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kultur- och fritidsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-09-08 1 (14) Sid KALLELSE Nämnd Kultur- och fritidsnämnden Datum och tid 2016-09-15 Klockan 13:00 Plats Storbrunn, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Roger Carlson (S) ordf Erik Blakstad (M) Alf Svanström (C) Patrik Sandvall (M) tjg ers Lisbeth Karlsson (C) Bengt Mattsson (S)

Roger Carlson (S) ordf Erik Blakstad (M) Alf Svanström (C) Patrik Sandvall (M) tjg ers Lisbeth Karlsson (C) Bengt Mattsson (S) PROTOKOLL 1(9) Paragrafer 1-8 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 16.15 ande Roger Carlson (S) ordf Erik Blakstad (M) Alf Svanström (C) Patrik Sandvall (M) tjg ers Lisbeth Karlsson (C) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf Owe Nilsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Hyror och avgifter 2017 Beslut Hamnar Öregrund Gästhamnsavgift Yrkestrafik Östhammar Gästhamnsavgift

Kultur- och fritidsnämnden Hyror och avgifter 2017 Beslut Hamnar Öregrund Gästhamnsavgift Yrkestrafik Östhammar Gästhamnsavgift KFN 2016-10-27 80 Sida 1 av 6 Hyror och avgifter Hamnar Öregrund Gästhamnsavgift Från 45 fot /dygn inkl dusch 500 35,1-45 fot /dygn inkl dusch 300 Upp till 35 fot /dygn inkl dusch 200 Endast bryggplats,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott Kristine Brosjö, förvaltningschef Lars Nyquist, ekonom

Sammanträdesdatum Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott Kristine Brosjö, förvaltningschef Lars Nyquist, ekonom r^> O Malung-Sälens kommun Kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid Lilla studierummet, biblioteket, kl. 09:00 Beslutande Åsa Hedlöf (S), ordförande GunByttner (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Sammanträdesdatum

MÖTESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Plats och tid Fritiden kl. 13:00-17:00 Ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Roger Ahlén (S) (ordförande) Jonas Krantz (S) (vice ordförande) Jan-Håkan Otterberg (L) (2:e vice

Läs mer

(8) Barn- och utbildningsnämnden. 1. Redovisning av statsbidrag Föredragande: Birgitta Söderberg

(8) Barn- och utbildningsnämnden. 1. Redovisning av statsbidrag Föredragande: Birgitta Söderberg KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2017-11-10 1 (8) KALLELSE Nämnd och tid 2017-11-16 Kl. 08.30 Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Gräsön (SR 1), Östhammar Närvarorätt Ärende 1-5, 7-13 ÄRENDELISTA 1. Redovisning

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2012-04-17 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Marcus

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Sammanträdesrummet, arbets- och näringslivskontoret kl. 14:00-14:30 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 49 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 50 Renovering av bro vid vandringsled, Mullsjö 2018/1253 5 kommun (Noabron) 51 Inköp av utrustning,

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sidnummer Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-02 Plats: Lilla Sess Tid: 2014-06-09 kl. 19.00 Kl. 18.00 Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar

Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Protokoll fört vid årsmöte den 23 februari 2013. Plats: Samlingslokalen Socker Lottas gård Östhammar Närvarande: se särskild närvarolista 1 Mötets öppnande Ordförande Olle Andersson hälsade alla hjärtligt

Läs mer

Johan Ahlberg (S), ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten-Göran Claesson (SD)

Johan Ahlberg (S), ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten-Göran Claesson (SD) 1 (12) Plats och tid Bjuvs fritidsgård, onsdagen den 13 april 2016 kl. 18.30 20.50 Beslutande Johan Ahlberg (S), ordförande Lisbeth Madsen (M), 2:e vice ordförande Irena Alm (S) Maria Roos (S) Sten-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-04 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, biblioteket i Malung, kl. 13:0-16.30 Beslutande Åsa Hedlöf, (S) ordförande Gun Byttner (M) Erik Gustafsson (M) Carola Ivarsson

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 09:

Kommunkontoret Djurås , kl. 09: Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-08 1 (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ann Målare (S) Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnd 2019-04-11 1 (25) Plats och tid Östhammar, kommunhuset, sammanträdesrum Ormön, 2019-04-11 kl. 13.00-15.30 ande Jonas Lennström (S) Sara Andersson (S) Anna Frisk (S) Lisa Landberg (C) Maria Nyström (KD)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Trollbäckens idrottsplats, Skolvägen 33, Tyresö Måndagen den 11 juni 2007, kl Verksamhetsinformation Hanvikens SK.

Trollbäckens idrottsplats, Skolvägen 33, Tyresö Måndagen den 11 juni 2007, kl Verksamhetsinformation Hanvikens SK. Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid : Trollbäckens idrottsplats, Skolvägen 33, Tyresö Måndagen den 11 juni 2007, kl 19.00-19.55 28 Verksamhetsinformation Hanvikens SK Informationen noteras. Vid sammanträdet

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid ande Mörbyrummet, Fritidsförvaltningen, Torggatan 15, Vallentuna. Torsdagen den 5 april 2012 kl 09.05 10.20. Ledamöter: Åke Uddén (C) Roger

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-10-05 55 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2009-10-05, kl 13.15-16.30 Beslutande Enar Moberg (S), ordförande Irene Gustavsson (S) Weikko Niskanen (S) Lars Eriksson

Läs mer

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information

(10) SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar. 3 Remiss, uppdaterad bevarandeplan för Natura området Gräsö Gård, information Lednings- och verksamhetsstöd KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2016-10-20 1 (10) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum och tid 2016-10-25 Kl. 08:00 Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-16 13 Plats och tid Bibliotekets sammanträdesrum, 2012-04-16, kl 13.15-17.30 Beslutande Birgitta Borg (FP), ordförande Titti Hansson (C) ers Kenneth Eriksson (C) Gunilla

Läs mer

Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet

Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer för tilldelning av priser och stipendium inom kultur- och fritidsområdet Fastställt av: Utbildningsnämnden

Läs mer

6. Ansökan om investeringsbidrag Asphyttan-Daglösens hembygdsförening. 7. Ansökan om investeringsbidrag Lesjöfors Slalomklubb

6. Ansökan om investeringsbidrag Asphyttan-Daglösens hembygdsförening. 7. Ansökan om investeringsbidrag Lesjöfors Slalomklubb Till Kommunstyrelsens KALLELSE/UNDERRÄTTELSE kultur- och föreningsutskott Uts. 11 oktober 2018 Tid och plats för mån 15 oktober 2018 kl. 09.00 sammanträde Bröderna Ericssonrummet Ärenden 1. Val av justerare

Läs mer

Riktlinjer och regler - stöd till föreningar/organisationer

Riktlinjer och regler - stöd till föreningar/organisationer Riktlinjer och regler - stöd till föreningar/organisationer Övertorneå kommun - Kommunstyrelsen - Kultur och fritid Antagen av KF, 20160912, 47 Vision för Övertorneå kommun: - Övertorneå Vision 2020 en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-24 Sida 1 (12) Plats och tid Norrabergskyrkan, Askersund kl. 13.00-15.00 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Rolf Arvidsson (s) Gun-Britt Borelius

Läs mer

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område

Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jo Linder Roger Datum 2017-01-25 Diarienummer KSN-2016-2405 Kommunstyrelsen Förslag till taxor och avgifter inom idrotts-och fritidsnämndens område Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden (17) Se närvarolista - övriga deltagare. Thore Lennartsson (C) Bertil Månsson (S) 2012-11-13 1(17) Plats och tid Kommunhuset Christian Kruse, kl. 18.30 21.30 Beslutande Thore Lennartsson, C, ordförande Anette Persson, M Anders Malmgren, M Bertil Månsson, S Sven Östergaard, SD Louise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler

Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som tillämpas för idrottsanläggningar och idrottslokaler RIKTLINJE Fördelningsprinciper som tillämpas för idrottslokaler och idrottsanläggningar Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för fördelningsprinciper som och idrottslokaler

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Innehåll Upprop Val av justerare Justeringens tid och plats 41 Godkännande av ärendelista 2018/1045 4 42 Månadsuppföljning januari - april 2018 2018/1165 5 43 Ansökan om investeringsbidrag 2018 2018/1117

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta

Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 18:00 tisdagen den 19 februari 2019, Biblioteket, Bålsta Per Widén (C), Ordförande Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande Jan Sundling (M) Shiva

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

(12) Sammanträdesrum Örskär, kommunhuset, Östhammar. 2. Yttrande angående remiss av Evenemangsstrategi

(12) Sammanträdesrum Örskär, kommunhuset, Östhammar. 2. Yttrande angående remiss av Evenemangsstrategi 2019-06-05 1 (12) Kallelse Nämnd och tid 2019-06-13 kl. 13.00 Plats Sekreterare Ordförande Sammanträdesrum Örskär, kommunhuset, Östhammar Rebecka Modin Jonas Lennström (S) Ärendelista 1. Information från

Läs mer

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra.

46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 0(11) 2011-11-23 Behandlade ärenden 45 Budgetuppföljning per 2011-10-31. 46 Vittsjö GIK, ansökan om elitbidrag 2011 och 2012. 47 Hästveda Bridgeklubb, ansökan om fri lokalhyra. 48

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 129 Föreningslån till Vinbergs IF. KS 2015-160 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & fritid, Gymnasiegatan 29, måndagen den 6 november 2017 kl 17:00 ande Jörgen Strende (S), Ordförande Peter Eclund (KD), 1:e vice ordförande Roger Magnusson (S) Stefan Grad (C) Torbjörn

Läs mer

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare

7 Dnr 2014/ KS. Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) Innehållsförteckning 7 Medborgarförslag (Kristina Jeppsson - Tillsätt en tjänst som kulturutvecklare i Borgholms kommun. 8 Utöka kultursekreterartjänsten från och med 2016.

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11)

Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Kultur- och fritidsnämnden 2001-06-12 1(11) Plats och tid Lektionslokalen, Tånga hed, tisdag 2001-06-12, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Klas-Göran Olsson (s)1 Per Johansson (s)

Läs mer

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall

Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby ishall Kommunfullmäktige 2009-10-26 161 380 Kommunstyrelsen 2009-10-12 190 507 Arbets- och personalutskottet 2009-09-14 185 398 Dnr 09.543-825 oktkf11 Övertagande av äganderätten till samt driftansvar för Sunderby

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 25 oktober 2012 kl. 14.00-15.30 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren(S),

Läs mer

Datum: Yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Datum: Yttrande över förslag till Mål och budget 2020, med plan för Idrotts- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta u% t kommun Uppsala Datum: Diarienummer: 2019-08-27 IFN-2019-0163 Sida 1(2) Stadsbyggnadsförvaltningen Idrotts- och fritidsnämnden Handläggare: Åhrman Josefine Yttrande över förslag till Mål och budget

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Organisation av simskola

Organisation av simskola 2015-10-22 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/148-819 Fritidsnämnden Organisation av simskola Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Sedan den 1 augusti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. Innehåll Innehåll 46 Godkännande av ärendelista... 60 47 Anmälan av delegationsbeslut... 61 48 Remiss Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020... 62 49 Begäran om omprövning av anläggningsbidrag Ryfors golfklubb...

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-06 Plats och tid Sammanträdesrum Landsort, kommunhus A, 2017-11-06 kl. 16:00-17:30 Beslutande Linda Walkeby (S) Ordförande Kerstin Danielsson (S) Bengt Löfberg

Läs mer