NASDAQ OMX First North

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NASDAQ OMX First North"

Transkript

1 CATELLA NASDAQ OMX First North KURS (SEK): ,1 Finans God underliggande utveckling Svag marknad och överskjutna projekt Mindre estimatnedjusteringar God underliggande utveckling. Catella redovisade en nettoomsättning för koncernen om 86 MSEK (47) motsvarande en tillväxt Y/Y om 23,4%. Omsättningstillväxten drevs av en genomgående stark utveckling inom samtliga segment med undantag för den projektbaserade Corporate Financeverksamheten. Catellas omsättning kom in 1,8% över våra estimat om 7 MSEK samt 4,8% över konsensus. Det totala förvaltade kapitalet uppgick till 163,1 MDSEK (137,9) där nettoutflödet uppgick till -,7 MDSEK, sett Y/Y var ökningen 18,3%. Det totala förvaltade kapitalet kom in,4 MDSEK under vårt estimat om 163, MDSEK. Differensen härleds nettoutflöde inom Equity, Hedge och Fixed Income. EBIT växte något långsammare än intäkterna om 21,9% och uppgick till 78, MSEK (64,) motsvarande en EBIT-marginal om 13,3% (13,). EBIT kom in 7,7% under våra estimat om 84, MSEK, 137 bps under vårt marginalantagande om 14,7% samt 198 bps under konsensus 1,3%. Marginalkontraktionen om 16 bps Y/Y härleds svagt kvartal inom Corporate Finance där transaktionsvolymerna minskade med 23, Y/Y, till detta hade segmentet ofördelaktig produktmix med lägre andel kapitalmarknadstjänster. I övriga segment uppvisades klar marginalförbättring. Svag marknad och överskjutna projekt. Segmentet Corporate Finance omsättning kom in 29% under våra estimat och uppgick till 131 MSEK (174). Den minskade omsättningen bedömer vi är en funktion av en historiskt sett volatil verksamhet med hög andel projekt där management menade att ett antal projekt stängdes efter kvartalets utgång. Den största bidragande faktorn bedömer vi härleds en svag europeisk marknadsutveckling där fastighetsvolymerna ex UK minskade med 21% och uppgick till 41,6 MDSEK (2,7). Catellas fastighetstransaktionsvolymer minskade med 23, och uppgick till 1,3 MDSEK (,). Detta var något bättre än den totala marknaden, men betydligt starkare om man jämför med marknaden i Sverige och Frankrike, och i synnerhet om man tar hänsyn till en viss effekt av överskjutna projekt till Q3. Mindre estimatnedjusteringar. Vi håller våra estimat för innevarande år i stort sett oförändrade bortsett från en sänkning av EPS om från 1,9 kr/aktie till 1,8. BOLAGSBESKRIVNING Catella är verksamt dels inom Corporate Finance med rådgivning primärt till fastighetsmarknaden och dels inom Kapitalförvaltning med både fondoch förmögenhetsförvaltning där Catella Bank utgör en viktig beståndsdel. Koncernen har också en portfölj med värdepapperiserade lån. Analytiker: Carl Ragnerstam NYCKELDATA KURSUTVECKLING Marknadsvärde (MSEK) mån (%) -3,8 Nettoskuld (MSEK) nmf 3 mån (%) 2, Enterprise Value (MSEK) nmf 12 mån (%) -12,6 Soliditet (%) 32,1 YTD (%) -12,2 Antal aktier f. utsp. (m) 81,8 2-V Högst 24,7 Antal aktier e. utsp. (m) 88,6 2-V Lägst 17,8 Free Float (%),2 Kortnamn CAT B 1A 16A 17E 18E Omsättning (MSEK) EBITDA (MSEK) EBIT (MSEK) EBT (MSEK) Just EPS f utsp (SEK) 2,97 1,6 1,98 2,72 DPS (SEK),6,8 1, 1,1 Omsättningstillväxt (%) EPS tillväxt (%) 12, -47,4 26,4 37,8 EBIT-marginal (%) 13,7 12,9 13,6 1,3 1A 16A 17E 18E P/E (x) 7,2 14,6 1,2 7,4 P/E e utsp(x) 7,2 1,9 11, 8, P/BV (x) 1,2 1,1,9,8 EV/S (x) nmf nmf nmf nmf EV/EBIT (x) nmf nmf nmf nmf Direktavkastning (%) 2,8 3,,, KURSUTVECKLING CAT B OMXSPI (ombaserad) Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings HUVUDÄGARE KAPITAL RÖSTER CA Plusinvest AB 49,8%, ,1% Swedbank Robur Fonder 6,1% 6,3% Strawberry Capital AS 4,4% 4,6% Avanza Pension 2,4% 2,2% LEDNING FINANSIELL KALENDER Ordf. Johan Claesson 3Q-rapport VD Knut Pedersen 4Q-rapport CFO Marcus Homstrand Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet Remium Nordic AB 1

2 RESULTATRÄKNING MSEK 1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17A 2Q17A 3Q17E 4Q17E 14A 1A 16A 17E 18E 19E Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader EO-poster EBITDA Av- och nedskrivningar EBIT Finansnetto EBT Skatt o minoritet Nettoresultat Just EPS f. utsp. (SEK),21,48,43,4,41,41,4,7 2,66 2,97 1,6 1,98 2,72 3,6 Just EPS eft. utsp. (SEK),19,44,4,42,38,38,42,6 2,66 2,97 1,44 1,83 2,1 2,82 Resultat per verksamhetsgren Q2 17 Corporate Finance Fonder 1) Banking Property Inv Man Övrigt Totalt Totala intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal (%) 1, 4%,% 6,2% 13,3% Rull 12 mån Totala intäkter Rörelseresultat Rörelsemarginal(%) 6, 36% 3,2%, 12,8% 1) Equity, Hedge and Fixed Income Funds KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL MSEK 1A 16A 17E 18E 19E 14A 1A 16A 17E 18E 19E Kassaflöde från rörelsen EPS 2,66 2,97 1,44 1,83 2,1 2,82 Förändring rörelsekapital Just. EPS 2,66 2,97 1,44 1,83 2,1 2,82 Kassaflöde löpande verksamheten BVPS 1,32 17,8 21,1 22,66 24,39 26,3 Kassaflöde investeringar DPS,,6,8 1, 1,1 1,1 Fritt kassaflöde Kassaflöde fin. verksamheten AKTIESTRUKTUR Periodens kassaflöde Antal A-aktier (m) 2, Källor: Nettokassaflöde Bolagsrapporter, Remium Nordic #### Antal B-aktier (m) 79,3 BOLAGSKONTAKT Box Stockholm Totalt antal aktier (m) 81,8 +46 () ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 2Q 17A 17E 18E MSEK Estimat Utfall Skillnad Förr Nu Förändring Förr Nu Förändring Omsättning ,9% % % EBIT ,7% % ,6-6% Just. EPS (SEK),63,37-41,3% 1,93 1,8-2,84 2,1-12% Remium Nordic AB 2

3 RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL OMSÄTTNING & RESULTAT FÖRE SKATT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & EBT-MARGINAL, Q/Q (MSEK) A 12A 13A 14A 1A 16A 17E 18E 19E Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3EQ4E % 6% 4% 3% % 1% % -1% -% -3% Omsättning EBT Omsättning EBT-marginal INTÄKTER & EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE CORPORATE FINANCE, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL BANKING, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL (%) % 2 % 1% % - -1% - -% % % - -1% - -% INTÄKTER & EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE EQUITY & HEDGE, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL (%) PROPERTY INV, OMSÄTTNING & EBIT-MARGINAL (%) % 4% 3% % 1% % 1% % - -1% - % -% Remium Nordic AB 3

4 CORPORATE FINANCE Intäkter/Transaktionsvolym, geografiskt segment R-12 Transaktionsvolymer, Nordic & Continental (Q) 1,6% 2, 1,4% 1,2% 1 2,% 1, 1,% 1,8%,6% 1,%,,4% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E,% Totala intäkter/transaktionsvolym (%) R-12 Intäkter/Transaktionsvolym, Norden (%) R-12 Intäkter/Transaktionsvolym, Kontinentaleuropa (%) R Transaktionsvolymer Norden (MDSEK) Transaktionsvolym Kontinentaleuropa (MDSEK) Intäkter Norden/Transaktionsvolym (%) Intäkter Kontinentaleuropa/Transaktionsvolym (%) EQUITY, HEDGE & FIXED INCOME Förändring i AUM Q/Q (MDSEK) AUM, Mutual Funds & Systematic Funds (MDSEK) Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3E Q4E Mutual Funds Systematic Funds Mutual Funds Systematic Funds BANKING Card & Payment Solutions per kvartal Wealth Management per kvartal 7 4, 2,4% ,% 3, 3,% 2, 2,% 1, 1,%, 1 1,3,3%,2,%,,1%,,%,% Kort- och betalvolymer (MDSEK) Intäkter/Kort-och betalvolymer (%) Kapital under förvaltning (MDSEK) Intäkter från segment/ AUM (%) Remium Nordic AB 4

5 BOLAGSBESKRIVNING Europeisk finansgrupp Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Specialistkunnande och lokal närvaro Catella är en europeisk finansgrupp verksam inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. Inom dessa verksamhetsgrenar fokuserar Catella på utvalda segment där högt specialistkunnande och lokal närvaro i kombination med internationell räckvidd är avgörande för att skapa mervärde för kunderna. Catella har cirka 4 medarbetare och är verksamma i ett stort antal europeiska länder. Corporate Finance Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance erbjuder Catella huvudsakligen tjänster i och kring fastighetstransaktioner och är en av de ledande rådgivarna inom fastighetsrelaterade transaktioner i de länder där Catella verkar. Nyckeln är att kunna identifiera marknadssegment i tillväxt där finansiell rådgivning med högt specialistkunnande är avgörande för att skapa mervärde för kunden. Inom verksamhetsgrenen Corporate Finance arbetar man primärt utifrån tre tjänsteområden: Försäljning och förvärv, Finansiering samt värdering och analys. Catella erbjuder via Nordic Fixed Income kvalificerad rådgivning till företag som söker alternativa finansieringskällor till banklån och aktieemissioner. Catella tillhandahåller tjänster till företag som önskar diversifiera skuldprofilen, refinansiera utestående lån eller söker expansions- och förvärvskapital. Catella agerar mäklare på stats-, bostads- och företagsobligationsmarknaden och erbjuder kredit- och makroanalys. Analysprodukten är självständig och fokuserad med strävan att presentera investeringsförslag med attraktiv riskjusterad avkastning. Kapitalförvaltning Inom verksamhetsgrenen Kapitalförvaltning erbjuder Catella kapitalförvaltningstjänster och produkter inom tre områden: Fondförvaltning, Förmögenhetsförvaltning respektive Kreditkort- och inlösentjänster. Fonder: Catella erbjuder fondprodukter inom aktier, hedge, räntor och fastigheter. Aktie-, hedge- och räntefonderna förvaltas från Sverige och är med nordiskt fokus, merparten är dagligt handlade. Intäkterna är dels i form av fasta förvaltningsarvoden samt prestationsbaserade avgifter beroende på fondens utveckling i förhållande till jämförelseindex. Fastighetsfonderna, vilka utgörs av såväl reglerade som oreglerade fonder, förvaltas från Tyskland och Finland. Den tyska fastighetsfondverksamheten erbjuder främst fonder avsedda för institutionella investerare. Sparformen är vanlig i Tyskland och marknaden uppskattas till ca 8 miljarder euro. I Finland erbjuder fastighetsfondverksamheten förvaltning av fastighetsfonder respektive investeringsrådgivning till internationella och inhemska investerare under varumärket Amplion. Förmögenhetsförvaltning: Catellas förmögenhetsförvaltning är riktad mot företag och privatpersoner och omfattar oberoende kapitalförvaltning och tjänster inom skatt och pensionsrådgivning. Erbjudandet innefattar kundanpassad förvaltning där Catella, baserat på kundens unika situation, sätter samman portföljer anpassade efter kunden behov. Förmögenhetsförvaltningsteamet innehar nischad kompetens inom aktier och räntor samt övergripande allokering. Intäktsmodellen inom kapitalförvaltningen är i form av fasta procentuella avgifter som tas ut på kundens förvaltade kapital. Övriga tjänster genererar intäkter per uppdrag. Kreditkort- och inlösentjänster: Verksamheten erbjuder andra banker färdiga kortprogram inom ramen av egna licenser för Visa respektive MasterCard. Alla tjänster inklusive clearing mot Visa respektive MasterCard, kortprägling, fakturering, riskövervakning och kundservice utförs i egen regi. Verksamheten erbjuder vidare så kallade prepaid-kort samt utför clearing av internationella kreditkortstransaktioner gentemot e-handelsföretag. Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium) Analys utarbetad av: Carl Ragnerstam, analytiker, Remium. DISCLAIMER - Remium Nordic AB

CATELLA. Performance fee drev 124% EBIT-tillväxt Synergier mellan segmenten börjar realiseras Mindre estimatuppjusteringar KURS (SEK): 20,00

CATELLA. Performance fee drev 124% EBIT-tillväxt Synergier mellan segmenten börjar realiseras Mindre estimatuppjusteringar KURS (SEK): 20,00 CATELLA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 7--7, Finans Performance fee drev % EBIT-tillväxt Synergier mellan segmenten börjar realiseras Mindre estimatuppjusteringar Performance fee drev % EBIT-tillväxt.

Läs mer

NASDAQ OMX First North NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX First North NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CATELLA NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 216-8-31 22,7 Finans Mer stabilitet Ökade synergieffekter Resultatpotential 217 Mer stabilitet. En ökad fast intjäning och en negativ korrelation mellan de resultatbaserade

Läs mer

NASDAQ OMX First North NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX First North NYCKELDATA. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CATELLA NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 16-5-12,1 Finans Systematic Funds drev resultatet Skalbar verksamhet Motvind fastighetsmarknaden Systematic Funds drev resultatet. Koncernens intäkter och resultat

Läs mer

NASDAQ OMX First North. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 4,0

NASDAQ OMX First North. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 4,0 HIFAB GROUP NASDAQ OMX First North KURS (SEK): 217-8-29 3,27 Konsult God kostnadskontroll i Q2 Allt fler stora uppdrag Estimatjusteringar God kostnadskontroll i Q2. Hifab rapporterade en omsättning om

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 217-1-3 KURS (SEK): POOLIA 14,6 NASDAQ OMX Small Cap Bemanning Fortsatt uppförsbacke i Sverige Nya marknadssatsningar Marginella nedjusteringar Fortsatt uppförsbacke i Sverige. Inför Q3 förväntade vi oss

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap E-cigaretter och Automotive drev tillväxt Lageruppbyggnad men stabilt underliggande Estimatuppjusteringar för Q4 E-cigaretter och Automotive drev tillväxt. Nolato rapporterade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 217-7-21 KURS (SEK): POOLIA 14,6 NASDAQ OMX Small Cap Bemanning Underliggande tillväxt Ökning av anställda Små men positiva justeringar Underliggande tillväxt. Poolia presenterade en rapport för det andra

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet GREATER THAN KURS (SEK): 217-11-27 28,5 First North Kundintag något lägre än förväntan Nya intressanta avtal, ev listbyte undersöks Estimatjusteringar Kundintag något lägre än förväntan. Greater Than redovisade

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,44 0,42 0,40 0,38 0,36 0,34 0,32 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 17-8-28,35 Hälsovård Marginalmiss Grundstrukturen viktig Sänkta estimat Marginalmiss. Orasolv rapporterade för det andra kvartalet 17 en nettoomsättning på 3, MSEK (28,8),

Läs mer

KURSUTVECKLING 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8

KURSUTVECKLING 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 217-11-9 KURS (SEK): MSC GROUP 1,84 NASDAQ OMX Small Cap Konsult Förvärvsdriven tillväxt Fortsatt strukturarbete Nyemission och mindre nedrevideringar Förvärvsdriven tillväxt. MSC rapporterade en nettoomsättning

Läs mer

Industrivaror och tjänster 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00

Industrivaror och tjänster 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 TRANSIRO NGM Affärsmodell baserad på löpande intäkter Prissättning väntas ge stabilt kundinflöde >5% av marknaden väntas 22 Affärsmodell baserad på löpande intäkter. Transiro har under de senaste fem åren

Läs mer

Delårsrapport Q Catella AB

Delårsrapport Q Catella AB Delårsrapport Q1 216 Catella AB Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 44 mkr, 1 procent, jämfört med föregående år Tillväxt främst inom Systematic Funds 3

Läs mer

VITEC. Bättre resultat än väntat Återhämtning i Mäklare MV-Nordic A/S KURS (SEK): 87,50 REMIUM ANALYS

VITEC. Bättre resultat än väntat Återhämtning i Mäklare MV-Nordic A/S KURS (SEK): 87,50 REMIUM ANALYS REMIUM ANALYS 217-7-17 KURS (SEK): VITEC 87,5 NASDAQ OMX Mid Cap Bättre resultat än väntat Återhämtning i MV-Nordic A/S Bättre resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 197 MSEK (161) MSEK motsvarande

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Stark tillväxt för samtliga segment Rekordkvartal men viss EBITA besvikelse Estimatuppjusteringar Stark tillväxt från samtliga segment. Nolato redovisade en rekordstark omsättning

Läs mer

8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00

8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 EUROCON AktieTorget KURS (SEK): 217-11-2 7,35 Konsult Svårt att rekrytera Förvärvar KLT Konsult Upprevideringar efter förvärv Svårt att rekrytera. Eurocon rapporterade en nettoomsättning om 45, MSEK (44,7)

Läs mer

SJR. Stark tillväxt och marginal Omorganisationer - vill expandera Positiva revideringar KURS (SEK): 45,70 REMIUM EQUITY RESEARCH

SJR. Stark tillväxt och marginal Omorganisationer - vill expandera Positiva revideringar KURS (SEK): 45,70 REMIUM EQUITY RESEARCH 217-12-1 KURS (SEK): 45,7 NASDAQ OMX First North Bemanning Stark tillväxt och marginal Omorganisationer - vill expandera Positiva revideringar Stark tillväxt och marginal. rapporterade för det tredje kvartalet

Läs mer

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet PROACT NASDAQ OMX Small Cap Något svagare försäljning än väntat. Resultat över förväntat särskilt i Nordics Höjda estimat Något svagare försäljning än väntat. Omsättningen uppgick till 657 MSEK (594),

Läs mer

Q Delårsrapport januari och mars 2017

Q Delårsrapport januari och mars 2017 Q1 217 Delårsrapport januari och mars 217 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Både intäkter och resultat genereras bredare från alla delar inom Catella Generellt högre fasta intäkter

Läs mer

UNIFLEX. Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar KURS (SEK): 20,40 REMIUM ANALYS

UNIFLEX. Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar KURS (SEK): 20,40 REMIUM ANALYS UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 217-1-24 2,4 Bemanning Solid rapport i linje Mixförändring i kvartalet Marginella estimatförändringar Solid rapport i linje. För årets tredje kvartal, som säsongsmässigt

Läs mer

TRANSIRO. Svag tillväxt Y/Y Geografisk expansion driver kostnader Ny VD och estimatnedrevideringar KURS (SEK): 0,87 REMIUM EQUITY RESEARCH

TRANSIRO. Svag tillväxt Y/Y Geografisk expansion driver kostnader Ny VD och estimatnedrevideringar KURS (SEK): 0,87 REMIUM EQUITY RESEARCH TRANSIRO NGM Svag tillväxt Y/Y Geografisk expansion driver kostnader Ny VD och estimatnedrevideringar Svag tillväxt Y/Y. Transiro redovisade en nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgående till,74

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CAPACENT NASDAQ First North Organisk tillväxt överraskar positivt Sverige och Finland går bra, Island tynger Lägre kvartalsresultat men goda utsikter Organisk tillväxt överraskar positivt. Omsättningen

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0

NYCKELDATA KURSUTVECKLING 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Organisk tillväxt, drivet av EaaS Lägre EBITDA-marginal i Sverige Stark dollar leder till uppjusteringar Organisk tillväxt, drivet av EaaS. Opus rapporterade en nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport Q Catella AB

Delårsrapport Q Catella AB Delårsrapport Q3 216 Catella AB Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 22 mkr, 5 procent, jämfört med föregående år Intäktsökningen är främst hänförlig till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet MAGNOLIA BOSTAD First North Premier Bättre resultat än väntat Utveckling av vårdfastigheter Estimatrevideringar Bättre resultat än väntat. För det andra kvartalet avyttrade Magnolia Bostad 65 lägenheter,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NORDIC LEISURE KURS (SEK): --, NASDAQ First North Konsumentvaror och -tjänster I toppen av kommunicerat intervall Högre avskrivningar än väntat Estimatjusteringar I toppen av kommunicerat intervall. Nordic

Läs mer

Bokslutskommuniké Catella AB

Bokslutskommuniké Catella AB Bokslutskommuniké 215 Catella AB Organisationsstruktur Koncern Verksamhetsgren Affärsområde Tjänsteområde/marknad 2 Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med

Läs mer

CATELLA. Stark AUM-tillväxt drivet av PIM Högre performance fee än väntat Upprevideringar trots lägre kortvolymer KURS (SEK): 20,65

CATELLA. Stark AUM-tillväxt drivet av PIM Högre performance fee än väntat Upprevideringar trots lägre kortvolymer KURS (SEK): 20,65 CATELLA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 218-2-28 2,65 Finans Stark AUM-tillväxt drivet av PIM Högre performance fee än väntat Upprevideringar trots lägre kortvolymer Stark AUM-tillväxt drivet av PIM. Catella

Läs mer

Delårsrapport Q Catella AB

Delårsrapport Q Catella AB Delårsrapport Q3 215 Catella AB Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 11 mkr, 32 procent, jämfört med föregående år Tillväxt driven av hög aktivitet inom

Läs mer

Intäkter och resultat Koncernen

Intäkter och resultat Koncernen Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 35 procent och rörelseresultat före jämförelsestörande poster ökade med 88 procent till 159 mkr (84) Resultatökningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 Catella AB

Bokslutskommuniké 2016 Catella AB Bokslutskommuniké 216 Catella AB Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Intäktsökningen är driven av högre förvaltat kapital samt ökat antal transaktioner inom Property Funds och Wealth

Läs mer

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet OPUS GROUP KURS (SEK): 217-8-25 6,4 NASDAQ OMX Mid Cap Något lägre tillväxt än väntat i Q2 Nära vinna stort kontrakt i USA Estimatjusteringar Något lägre tillväxt än väntat i Q2. Opus rapporterade en omsättning

Läs mer

Intäkter och resultat Koncernen

Intäkter och resultat Koncernen Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter ökade med 2 procent och rörelseresultatet ökade med 126 procent till 112 mkr Ökningen är driven av högre förvaltat kapital om

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet 17-1-25 KURS (SEK): STUDSVIK 46, NASDAQ OMX Small Cap Industrivaror Resultat boostat av Kina-licens Prishöjning och omstrukturering gav effekt Estimatjusteringar Resultat boostat av Kina-licens. Studsvik

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING CAPACENT NASDAQ First North Nordiskt managementkonsult Förvärv ligger i korten Generös utdelningspolicy Nordiskt managementkonsult. Capacent är ett nordiskt managementkonsultbolag med fokus på att genomdriva

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet NORDIC LEISURE KURS (SEK): --, NASDAQ First North Konsumentvaror och -tjänster Stark resultatutveckling i Q Kama Net förvärvas Estimatjusteringar Stark resultatutveckling i Q. Nordic Leisure rapporterade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet DEDICARE NASDAQ OMX Small Cap Stark tillväxt i andra kvartalet Goda marknadstrender Tillväxt väntas Stark tillväxt i andra kvartalet. Dedicare rapporterade för det andra kvartalet en omsättning om 196,4

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING SPORTAMORE NASDAQ OMX Small Cap Låg marknadstillväxt i Q2? Lagerflytt enligt plan Nedreviderade estimat Låg marknadstillväxt i Q2? För det andra kvartalet redovisade Sportamore en nettoomsättning om 17

Läs mer

Intäkter och resultat Koncernen

Intäkter och resultat Koncernen Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Ökningen i totala intäkter är främst driven av Property Investment Management och Equity, Hedge and Fixed Income Funds Rörliga intäkter inom Systematic

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Positiv överraskning av Telecom Redo för fler förvärv Uppjustering av estimat Positiv överraskning av Telecom. För det fjärde kvartalet redovisade Nolato en omsättning om 1352

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS

INVISIO COMMUNICATIONS INVISIO COMMUNICATIONS NASDAQ OMX Small Cap 217-11-1 KURS (SEK):,25 Informationsteknik 8 procent lägre än väntat Hög bruttomarginal håller uppe EBIT Mindre nedjutseringar 8 procent lägre än väntat. Invisio

Läs mer

BIOGAIA. Fortsatt stark tillväxt Högre resultat än väntat Växer brett KURS (SEK): 304,5 REMIUM ANALYS

BIOGAIA. Fortsatt stark tillväxt Högre resultat än väntat Växer brett KURS (SEK): 304,5 REMIUM ANALYS BIOGAIA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-1-26 34,5 Hälsovård Fortsatt stark tillväxt Högre resultat än väntat Växer brett Fortsatt stark tillväxt. Försäljningen under Q3 ökade med 17% Y/Y (21% ex valuta)

Läs mer

DORO. Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring KURS (SEK): 48,70 REMIUM ANALYS

DORO. Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring KURS (SEK): 48,70 REMIUM ANALYS DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 217-1-25 48,7 Hälsovård Svag telefonförsäljning Care starkt EBIT under prognos Vi tror fortsatt på förbättring Svag telefonförsäljning Care starkt. Försäljningen uppgick

Läs mer

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE

DORO. Prognossänkning och VD-byte KURS (SEK): 46,90 INTRODUCE.SE DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-12-12 46,9 Hälsovård Prognossänkning och VD-byte NYCKELDATA KURSUTVECKLING Prognossänkning och VD-byte. Doro sänker sin rörelseresultatprognos för 216 och meddelar

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING PRICER NASDAQ OMX Small Cap Stark dollar drev omsättningstillväxt Marknaden börjar mogna Estimatjusteringar Stark dollar drev omsättningstillväxt. Pricer har haft ett tufft år med svåra jämförelsetal där

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING WIFOG Holding AB First North Stark försäljning driven av nytt utbud Spännande framtid Upprevidering av estimat Stark försäljning driven av nytt utbud. Wifogs nettoomsättning kom in över vår förväntan och

Läs mer

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE

CAPACENT. Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar KURS (SEK): 48,90 INTRODUCE.SE CAPACENT NASDAQ First North Starkare resultat än väntat Förvärv av Capacent ehf Estimatjusteringar Starkare resultat än väntat. Omsättningen uppgick till 38,6 MSEK (46,5), motsvarande en försäljningsnedgång

Läs mer

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE

UNIFLEX. Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat INTRODUCE.SE UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap Bättre underliggande utveckling Förändring i Tyskland och vinst i Finland Höjda estimat Bättre underliggande utveckling. Uniflex redovisade för det fjärde kvartalet ett bättre

Läs mer

KURSUTVECKLING 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0

KURSUTVECKLING 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 BRIOX Nordic Growth Market Tillväxt i linje med prognos Underliggande resultat som väntat Zervant och fortsatta byråsatsningar Tillväxt i linje med prognos. Försäljningen ökade med 14% jämfört med samma

Läs mer

Delårsrapport Q Catella AB

Delårsrapport Q Catella AB Delårsrapport Q2 215 Catella AB Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Totala intäkter, exklusive IPM, ökade med 42 mkr, 12 procent, jämfört med föregående år Tillväxt driven av ökad

Läs mer

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06

KURSUTVECKLING 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 BRIOX Nordic Growth Market Stora besparingar att vänta Finland i fokus Hög tillväxt från låga nivåer Stora besparingar att vänta. Sedan tidigare har bolagets nya ledning aviserat att de avser att genomföra

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-5-2 KURS (SEK): SJR 1,75 NASDAQ OMX First North Svag tillväxt, god marginal Starkt 215 för SW Nedjusterade estimat Svag tillväxt, god marginal. SJR, som under de senaste tre kvartalen växt långsammare

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-5-9 69,5 Hälsovård Ofördelaktig geografisk mix Stillastående i Doro Care Nedsjusterade Q2-estimat Ofördelaktig geografisk mix. Nettoomsättningen om 413 MSEK motsvarade

Läs mer

Intäkter och resultat Koncernen

Intäkter och resultat Koncernen Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet Ökningen i totala intäkter är främst driven av Property Investment Management. Rörliga intäkter inom Systematic Funds avräknas och intäktsförs

Läs mer

UNIFLEX. Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag KURS (SEK): 23,10 REMIUM EQUITY RESEARCH

UNIFLEX. Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag KURS (SEK): 23,10 REMIUM EQUITY RESEARCH UNIFLEX NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 218-2-7 23,1 Bemanning Förändrad mix höjde marginalerna Övervikt mot arbetarsidan Tillväxt väntas även utan tyskt bidrag Fortsatt förändrad mix höjde marginalerna.

Läs mer

Delårsrapport Q Catella AB

Delårsrapport Q Catella AB Delårsrapport Q1 215 Catella AB Ny struktur för ökat affärsfokus Koncern Verksamhetsgren Affärsområde Tjänsteområde/marknad 2 7 MAJ 215 CAT ELLA Intäkter och resultat Koncernen Utveckling under kvartalet

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 EUROCON Aktietorget God lönsamhet i Q2 Fortsatt positivt Justerar estimat God lönsamhet i Q2. För det andra kvartalet redovisade Eurocon intäkter strax under våra estimat men ett resultat desto högre.

Läs mer

DistIT. Uppdaterade estimat efter utdelning INTRODUCE.SE

DistIT. Uppdaterade estimat efter utdelning INTRODUCE.SE DistIT NASDAQ OMX First North Uppdaterade estimat efter utdelning NYCKELDATA 216-1-11 KURS (SEK): 52, Industrivaror KURSUTVECKLING Uppdaterade estimat. Den 5 september hölls en extra bolagsstämma avseende

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Tillväxt i båda affärsområdena Gynnsam produktmix stärke Retail EPS-tillväxt under 217 Tillväxt i båda affärsområdena. Electra Gruppen presenterade en rapport som kom

Läs mer

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE.

VITEC. Starkt i Fastighet och Finans & Försäkring Mäklare laddar om, Hälsa på rätt väg Förvärvar Plania AS KURS (SEK): 72,50 INTRODUCE. 217-2-2 KURS (SEK): VITEC 72,5 NASDAQ OMX Small Cap Starkt i och Finans & Försäkring laddar om, på rätt väg Förvärvar Plania AS Starkt i och Finans & Försäkring. Omsättningen på gruppnivå uppgick till

Läs mer

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5

KURSUTVECKLING 13,5 12,5 11,5 10,5 9,5 8,5 FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 217-2-16 KURS (SEK): 12, Informationsteknik God försäljning Bekräftar positiv trend Uppjusterade resultatestimat God försäljning. Omsättningen uppgick till 16,7 (93,1)

Läs mer

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE

2E GROUP. Vinstvarnar inför Q4 INTRODUCE.SE 2E GROUP NASDAQ OMX First North Vinstvarnar inför Q4 NYCKELDATA 216-11-28 KURS (SEK): 18,4 Konsumentvaror och -tjänster KURSUTVECKLING Vinstvarnar inför Q4. I den förra rapporten kommunicerade bolaget

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 0,45 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216-1-31,37 Hälsovård Engångskostnader tyngde Nedskrivning av kundfordringar Ändrade estimat efter EO Engångskostnader tyngde. Orasolvs intäkter under Q3 uppgick till 2,4

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Fortsatt stark marknad Ökade investeringar Utmanande mål för 216 Fortsatt stark marknad. Nettoomsättningen under Q1 uppgick till 1 685 MSEK, vilket var något lägre än vad vi

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING FORTNOX Nordic MTF Stockholm Kundintag i linje, svagare ARPU Handelsbanken och försäkringar Resultat för 217 justeras ned Kundintag i linje, svagare ARPU. Försäljningen blev 63,7 MSEK (47,3) vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap Sämre utveckling i La Fortezza Utebliven hävstångseffekt Nya förvärv i Tyskland Sämre utveckling i La Fortezza. För det andra kvartalet redovisade ITAB en nettoomsättning

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MEDCAP NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 16-12-5 3,6 Hälsovård Bättre än väntat Förbättringspotential Mindre prognosjusteringar Bättre än väntat. Nettoomsättningen under Q2 16/17 uppgick till 222 MSEK ()

Läs mer

NASDAQ OMX First North Premier. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

NASDAQ OMX First North Premier. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING VIGMED NASDAQ OMX First North Premier KURS (SEK): 216-8-3 1,71 Hälsovård Lägre omsättning än väntat Betydande kostnadsbesparingar Nödvändig kostnadskontroll Lägre omsättning än väntat. Försäljningen om,7

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ORASOLV Aktietorget KURS (SEK): 216--2,2 Hälsovård Stabil tillväxt trots kalendereffekter Nytt förvärv annonserat Reviderade estimat Stabil tillväxt trots kalendereffekter. Kvartalets nettoomsättning om

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-8-26 KURS (SEK): 133,5 VBG GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Industrivaror Stark lastbilskonjunktur Fortsatt bättre för Edscha Höjda prognoser resten av året Stark lastbilskonjunktur. Efter en mycket stark

Läs mer

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE

GREATER THAN. Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat INTRODUCE.SE GREATER THAN AktieTorget Kostnadsbild i linje med förväntan Lansering närmar sig Nedjustering av estimat Kostnadsbild i linje med förväntan. Som väntat kom det inte någon lansering av den smarta bilförsäkringen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet STENDÖRREN NASDAQ OMX First North Stabil utveckling i Q2 Stark balansräkning bådar gott Mindre estimatrevideringar Stabil utveckling i Q2. Stendörren redovisade hyresintäkter om 112 MSEK (16) och ett driftnetto

Läs mer

KURSUTVECKLING 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0

KURSUTVECKLING 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 NORDIC LEISURE NASDAQ First North 217-3-8 KURS (SEK): 4,79 Konsumentvaror och -tjänster Händelserik avslutning på året Stark tillväxt i aktiva kunder Estimatjusteringar Händelserik avslutning på året.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING EWORK NASDAQ OMX Small Cap Fortsatt bra tillväxt Investerar i framtida tillväxt Konservativ utdelningsprognos Fortsatt bra tillväxt. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 1 646 MSEK (1 316), motsvarande

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet FORTNOX Nordic MTF Stockholm Något starkare än väntat på alla punkter Integrationer i fokus Resultat över förväntan Något starkare än väntat på alla punkter. Försäljningen i kvartalet uppgick till 69,4

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet ELECTRA GRUPPEN NASDAQ OMX Small Cap Mobiltelefonlanseringar genererade tillväxt Intakta marknadsandelar Fortsatt marginalpress Mobiltelefonlanseringar genererade tillväxt. ElectraGruppen redovisade en

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,8 2,6 2,4 2,2 HIFAB GROUP NASDAQ OMX First North Tillväxt över förväntan i Q3 Stabilisering Estimatjusteringar Tillväxt över förväntan i Q3. Hifabs förra rapport signalerade något av en vändning, vilket också blev fallet

Läs mer

VITEC. Högre förvärvstillväxt än väntat EBIT på gruppnivå i linje med prognos Förvärv i fokus som vanligt REMIUM EQUITY RESEARCH

VITEC. Högre förvärvstillväxt än väntat EBIT på gruppnivå i linje med prognos Förvärv i fokus som vanligt REMIUM EQUITY RESEARCH 218-2-19 KURS (SEK): 85,8 VITEC NASDAQ OMX Mid Cap Högre förvärvstillväxt än väntat EBIT på gruppnivå i linje med prognos Förvärv i fokus som vanligt Högre förvärvstillväxt än väntat. Försäljningen i årets

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING DORO NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-11-7 55,25 Hälsovård Försäljning under vår prognos Stark bruttomarginal Oväntat svag orderingång Försäljning under vår prognos. Nettoomsättningen om 473 MSEK (445)

Läs mer

18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0. FINANSIELL KALENDER exponering mot råoljetransportmarknaden.

18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0. FINANSIELL KALENDER exponering mot råoljetransportmarknaden. CONCORDIA MARITIME NASDAQ OMX Small Cap 217-11-14 KURS (SEK): 12,1 Industrivaror Nedskrivning tynger kvartalet Guidance intakt Estimatrevideringar Nedskrivning tynger kvartalet. Concordia redovisade en

Läs mer

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE.

TAGMASTER. Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar KURS (SEK): 1,33 INTRODUCE. 217-2-1 KURS (SEK): TAGMASTER 1,33 NASDAQ OMX First North Industrivaror Stark organisk och förvärvad tillväxt Integreringsarbete snart klart Mindre estimatjusteringar Stark organisk och förvärvad tillväxt.

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MOBERG PHARMA NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-12-29 56,25 Hälsovård Spännande förvärv Estimatförändring Spännande förvärv. Moberg Pharma har ingått avtal om att förvärva det amerikanska varumärket

Läs mer

KURSUTVECKLING 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80

KURSUTVECKLING 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 216-7-22 KURS (SEK):,96 TAGMASTER NASDAQ OMX First North Industrivaror CitySync trögare än väntat i Q2 Omstrukturering och förvärv Sänker estimat CitySync trögare än väntat i Q2. TagMaster växte med 1%

Läs mer

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

NYCKELDATA KURSUTVECKLING G5 ENTERTAINMENT NASDAQ OMX Small Cap Höjer estimat inför Q4-rapport NYCKELDATA 216-12-29 KURS (SEK): 13,25 Konsumentvaror KURSUTVECKLING Höjer estimat inför Q4-rapport. Sedan vår förra uppdatering (11

Läs mer

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0

9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 MOTION DISPLAY Aktietorget Förbättrad bruttomarginal Rekordhög orderstock inför Q Uppreviderade estimat Förbättrad bruttomarginal. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till,6 MSEK (,7), vilket motsvarade

Läs mer

Analytiker: Markus Henriksson

Analytiker: Markus Henriksson ITAB SHOP CONCEPT NASDAQ OMX Mid Cap 217-2-13 KURS (SEK): 79, Industrivaror Den organiska tillväxten är tillbaka Belysningsverksamheten pressade marginalen Effektiviseringar trimmar bolaget Den organiska

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 216-11-24 KURS (SEK): SJR 37,5 NASDAQ OMX First North Stabil lönsamhet Optimistiska tongångar inför Risk för trög marknad Stabil lönsamhet. Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), motsvarande en tillväxt

Läs mer

AVENSIA. Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners INTRODUCE.SE

AVENSIA. Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners INTRODUCE.SE AVENSIA First North 217-2-22 KURS (SEK): 1, Informationsteknik Lägre tillväxt än väntat Expansion utomlands Vill lämna över mer till partners Lägre tillväxt än väntat. en uppgick till 33,7 MSEK, motsvarande

Läs mer

LAMMHULTS DESIGN GROUP

LAMMHULTS DESIGN GROUP LAMMHULTS DESIGN GROUP NASDAQ OMX Small Cap 217-7-2 KURS (SEK): 66, Industrivaror Lägre tillväxt än väntat Fortsatt svag utveckling i Public Interiors Starkt H2 väntas Lägre tillväxt än väntat. I Q2 redovisade

Läs mer

FORMPIPE SOFTWARE. Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat KURS (SEK): 8,70 INTRODUCE.

FORMPIPE SOFTWARE. Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat KURS (SEK): 8,70 INTRODUCE. FORMPIPE SOFTWARE NASDAQ OMX Small Cap 216-1-25 KURS (SEK): 8,7 Informationsteknik Starkt resultat givet svag försäljning Avvaktande hos kommuner Höjda resultatestimat Starkt resultat givet svag försäljning.

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG. Justerat driftnetto i linje med prognos Interna åtgärder stärkte marknadsvärdet Projektportföljen är stark KURS (SEK): 140,40

ATRIUM LJUNGBERG. Justerat driftnetto i linje med prognos Interna åtgärder stärkte marknadsvärdet Projektportföljen är stark KURS (SEK): 140,40 ATRIUM LJUNGBERG NASDAQ OMX Large Cap Justerat driftnetto i linje med prognos Interna åtgärder stärkte marknadsvärdet Projektportföljen är stark Justerat driftnetto i linje med prognos. För det andra kvartalet

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING ework NASDAQ OMX Small Cap Imponerande stark orderingång Övertygande vinsttillväxt Marginella prognoshöjningar Imponerande stark orderingång. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 1 934 MSEK (1 575),

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING MIDSONA NASDAQ OMX Small Cap KURS (SEK): 216-7-18 39,6 Hälsovård Återhämtning för Friggs Lägre bruttomarginal Förvärvar Internatural Återhämtning för Friggs. Nettoomsättningen under Q2 uppgick till 351

Läs mer

TETHYS OIL. Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX Effekten av produktionslimiterna KURS (SEK): 55,75

TETHYS OIL. Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX Effekten av produktionslimiterna KURS (SEK): 55,75 TETHYS OIL NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-8-18 55,75 Energi Kraftigt ökat realiserat oljepris Y/Y Resultatet överraskar positivt - lägre OPEX Effekten av produktionslimiterna Kraftigt ökat oljepris

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING NOLATO NASDAQ OMX Mid Cap Telecom sämre än förväntat Extrem volatilitet i Telecom Sänkt prognos andra halvåret Telecom sämre än förväntat. Omsättningen och rörelseresultat under Q2 kom in betydligt lägre

Läs mer

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING BIOGAIA NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 216-1-31 278, Hälsovård Starka droppar i Europa Hälsosamma marginaler Höjer våra prognoser Starka droppar i Europa. Nettoomsättningen under Q3 uppgick till 126 MSEK

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet MALMBERGS ELEKTRISKA NASDAQ OMX Small Cap 217-8-31 KURS (SEK): 143,25 Industrivaror Lägre omsättning än väntat och kalendereffekt Halverat rörelseresultat Y/Y Kvartalets betydelse ska inte överdrivas Lägre

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CONSILIUM NASDAQ OMX Small Cap Tillväxt trots svag marknad Outlook - oförändrad Estimatrevideringar Tillväxt trots svag marknad. Consilium redovisade en (redan känd) omsättning för det tredje kvartalet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet CAVOTEC NASDAQ OMX Mid Cap KURS (SEK): 217-3-2 24,4 Industri Extraordinär lönsamhet i kvartalet Strategisk plan med mål inom räckhåll Estimatjusteringar Extraordinär lönsamhet i kvartalet. Nettoomsättningen

Läs mer

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet

NYCKELDATA. Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av dokumentet OPUS GROUP NASDAQ OMX Mid Cap Q1 i stort i linje med estimat Pakistan- & Chileintäkter senare under året Estimatjusteringar Q1 i stort i linje med estimat. I det första kvartalet uppgick Opus tillväxt

Läs mer

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00

Industrivaror & -tjänster. Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 EUROCON Aktietorget Tappade några dagar i Q1 Positiva tongångar inför resten av året Estimatrevideringar Tappade några dagar i Q1. Utöver en mindre arbetsdag i Q1 gentemot fjolåret anordnade Eurocon en

Läs mer