Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser"

Transkript

1 Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2014:2 beslutade den 10 oktober Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande med stöd av 4 myndighetsförordningen (2007:515). 1 kap. Arbetsordningens omfattning m.m. Omfattning 1 Arbetsordningen innehåller bestämmelser om organisation (2 kap.), ledning (3 kap.), arbetsmiljö (4 kap.), medarbetarnas ansvar (5 kap.), avdelningarnas uppgifter (6 kap.), vissa medarbetares ansvar och uppgifter (7 kap.), styrning av verksamheten (8 kap.), ledningssystem (9 kap.), projekt och arbetsgrupper (10 kap.), beslutsordning (11 kap.), delegering av beslutanderätt (12 kap.), föredragning (13 kap.), handläggning av ärenden (14 kap.), ekonomiadministration (15 kap.), inköpsadministration (16 kap.), informationsteknik (17 kap.), informations- och massmediefrågor (18 kap.), utlämnande av allmän handling (19 kap.), representation och bisyssla (20 kap.). 2 Rekryteringsmyndighetens uppgifter bestäms i instruktion för Rekryteringsmyndigheten, regleringsbrev och andra beslut av statsmakterna. 3 Generaldirektören styr och leder verksamheten inom Rekryteringsmyndigheten inom ramen för statsmakternas beslut. 4 I arbetsordningen fastställer generaldirektören Rekryteringsmyndighetens organisation samt de grundläggande principerna för ansvarsfördelningen. I Rekryteringsmyndighetens verksamhetsplan preciseras och förtydligas arbetsuppgifter och mål för det närmaste budgetåret. 5 Som komplement till arbetsordningen finns ytterligare interna bestämmelser (RIB), Rekryteringsmyndighetens riktlinjer, policyn och handböcker. Riktlinjerna är tillgängliga på myndighetens webbplats via intranätet. Policyn och handböcker är tillgängliga på intranätet.

2 RIB 2014:2 Sida 2 6 Särskilda bestämmelser gäller för verksamheten vid kriser i fred och vid höjd beredskap. 7 Generaldirektören, eller den hon eller han bestämmer, får göra undantag från bestämmelserna i arbetsordningen. 2 kap. Organisation 1 Vid Rekryteringsmyndigheten finns följande avdelningar: Administrativa avdelningen (ADM), Avdelningen för central produktion (ACP), Avdelningen för urvalstest Stockholm (UTS), Avdelningen för urvalstest Göteborg (UTG), och Avdelningen för urvalstest Kristianstad (UTK). Insynsråd 2 Rekryteringsmyndigheten har ett insynsråd i enlighet med instruktionen för myndigheten. Rådet ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet består av generaldirektören och ledamöter som är utsedda av regeringen. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet. 3 Generaldirektören informerar insynsrådet om bland annat: Årsredovisningen, Budgetunderlaget, Myndighetens verksamhetsplan och budget, Rapporter från externa granskningar, Uppföljningsuppgifter enligt regleringsbrevet och Ärenden av större omfattning eller sådana som kan väcka stort massmedialt intresse. 4 Generaldirektören fastställer tid och plats för rådets sammanträden. Föredragande i rådet kan vara ansvarig avdelningschef eller den som berett ärendet. I övrigt bestämmer generaldirektören vilka som ska närvara. Kallelse, dagordning och underlag till anmälda ärenden ska vara ledamöterna tillhanda senast fem arbetsdagar före sammanträdet. Minnesanteckningar ska föras vid sammanträde med insynsrådet. Det huvudsakliga innehållet i dagordningens punkter ska framgå av anteckningarna. Minnesanteckningarna är tillgängliga på intranätet. Personalansvarsnämnden 5 Vid Rekryteringsmyndigheten finns en personalansvarsnämnd i enlighet med föreskrifterna i 25 myndighetsförordningen (2007:515). Personalansvarsnämnden består av generaldirektören och personalföreträdare samt ledamöter som generaldirektören har utsett. Generaldirektören är personalansvarsnämndens ordförande. 3 kap. Ledning 1 Av Rekryteringsmyndighetens instruktion jämförd med myndighetsförordningen (2007:515) framgår att generaldirektören är myndighetens chef.

3 RIB 2014:2 Sida 3 Myndighetschefen har i enlighet med 24 myndighetsförordningen (2007:515) en ställföreträdare som ersätter chefen vid dennes frånvaro. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt myndighetschefen i den utsträckning som chefen bestämmer. 2 Varje avdelning leds av en avdelningschef som är direkt underställd generaldirektören. 3 Varje avdelningschef har en ställföreträdare som ersätter chefen vid dennes frånvaro. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt avdelningschefen i den utsträckning som chefen bestämmer. 4 kap. Arbetsmiljö 1 Bestämmelser om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen (1977:1160) med tillhörande arbetsmiljöförordning (1977:1166) och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. 2 I egenskap av myndighetschef är generaldirektören ytterst ansvarig för myndighetens arbetsmiljö. 3 Det dagliga arbetsmiljöarbetet bedrivs av chefer med personalansvar i enlighet med särskild delegation från generaldirektören. Rekryteringsmyndighetens arbetsmiljöarbete beskrivs närmare i särskilda interna styrdokument. 5 kap. Medarbetarnas ansvar 1 Utöver vad som anges särskilt i arbetsordningen har varje anställd en allmän skyldighet att 1. känna till Rekryteringsmyndighetens mål och verksamhet samt följa de författningar, interna styrdokument, avtal, överenskommelser och särskilda beslut som gäller för verksamheten, 2. medverka till att ledningens intentioner och uttalade verksamhetsmål nås, 3. uppträda på ett hänsynsfullt och korrekt sätt i förhållande till såväl medarbetare som utomstående, 4. utföra de arbetsuppgifter som normalt utförs inom Rekryteringsmyndigheten, som omfattas av anställningen och som man har kompetens för (arbetsskyldigheten), 5. tillfälligt hjälpa till med andra arbetsuppgifter om arbetstagaren har nödvändig kompetens, 6. beakta att arbetet vid Rekryteringsmyndigheten ska kännetecknas av delaktighet, samverkan och dialog, 7. värna om rättssäkerheten och den enskildes integritet, 8. informera, vägleda och ge råd och stöd till allmänheten och medarbetare i frågor som rör det egna kompetensområdet, 9. arbeta för jämställdhet och mångfald, 10. i det dagliga arbetet värna om både arbetsmiljön och den yttre miljön (transporter, elförbrukning m.m.), 11. vara saklig och opartisk, och

4 RIB 2014:2 Sida 4 Jäv 12. utöva arbetet med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 2 En medarbetare ska inte handlägga eller delta vid handläggningen av ett ärende om medarbetaren har eller kan uppfattas ha eget intresse av hur Rekryteringsmyndigheten hanterar ärendet. Detsamma gäller om någon annan omständlighet kan rubba förtroendet för medarbetarens opartiskhet. Den medarbetare som känner till en omständighet som kan antas vara jäv ska omgående informera sin chef. Mutor och bestickning 3 Rekryteringsmyndighetens medarbetare får inte begära eller ta emot belöning, förmån eller gåva från någon för en åtgärd i tjänsten. Bisysslor 4 En medarbetare vid Rekryteringsmyndigheten får inte ha en bisyssla som kan rubba förtroendet för hans, hennes eller någon annan medarbetares opartiskhet eller som kan skada myndigheten (förtroendeskadlig bisyssla). Det är inte heller tillåtet att ha en bisyssla som är så omfattande eller krävande att det ordinarie arbetet blir lidande (arbetshindrande bisyssla) eller som konkurrerar med Rekryteringsmyndighetens verksamhet (konkurrensbisyssla). Öppenhet och tillgänglighet 5 Rekryteringsmyndighetens verksamhet ska präglas av öppenhet och tillgänglighet. Med öppenhet menas att det ska vara lätt att komma i kontakt med myndighetens medarbetare och att få den hjälp man behöver. Tillgänglighet innebär att verksamheten ska anpassas så att personer med funktionsnedsättning inte missgynnas i förhållande till andra i kontakterna med Rekryteringsmyndigheten. 6 I Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB) och riktlinjer finns närmare information om myndighetens ambitioner när det gäller en öppen och tillgänglig verksamhet. Etiskt förhållningssätt 7 Rekryteringsmyndigheten är som statlig myndighet beroende av statsmakternas och allmänhetens förtroende. Detta ställer stora krav på att myndighetens medarbetare agerar ansvarsfullt mot varandra, mot uppdragsgivare och enskilda. 8 I Rekryteringsmyndighetens etiska riktlinjer redovisas myndighetens syn på hur medarbetarna ska förhålla sig i situationer som kräver ett etiskt förhållningssätt. Det handlar bland annat om att myndighetens tekniska utrustning inte får användas för porrsurfning och att det i tjänsten inte är tillåtet att bo på hotell som visar pornografiska filmer. 6 kap. Avdelningarnas uppgifter 1 Rekryteringsmyndighetens alla avdelningar ansvarar för att verksamhetsmålen nås och att myndighetens kännetecken erfarenhet, effektivitet, omtänksamhet och ett smart arbetssätt är en naturlig del i det dagliga arbetet.

5 RIB 2014:2 Sida 5 Administrativa avdelningen 2 Avdelningens huvuduppgift är att lämna stöd inom områdena ekonomi och upphandling, personal, juridik och säkerhet, intern och extern kommunikation samt expeditions- och arkivtjänst. Avdelningen har även ansvar för kontorsservice i Karlstad. 3 Avdelningen ska 1. genomföra omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom avdelningens verksamhetsområden, 2. upprätta förslag till styrdokument inom avdelningens verksamhetsområden, 3. utbilda myndighetens medarbetare inom avdelningens verksamhetsområden, Ekonomi och upphandling 4. upprätta förslag till budgetunderlag, och årsredovisning, 5. ansvara för budgetering, redovisning och uppföljning i finansiella termer, 6. sammanställa utgiftsprognoser till regeringen, 7. rapportera ekonomiskt månadsutfall i systemet Hermes, 8. ansvara för fakturahantering och redovisning (huvudbok, anläggningskostnader, kassaflöde), 9. upprätta kalkyler och lämna underlag för beslut om myndighetens avgifter, 10. ansvara för myndighetens upphandlingar och teckna ramavtal, 11. ansvara för myndighetens anskaffning av varor och tjänster, 12. förhandla och teckna kontrakt om myndighetens lokaler, Personal 13. stödja generaldirektören i utformningen av myndighetens arbetsgivarpolitik, 14. ansvara för myndighetens bemannings- och kompetensplanering, 15. ansvara för myndighetens kompetensförsörjning (rekrytering, urval, anställning, kompetensutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering och personalavveckling), 16. samordna frågor om lön och övriga anställningsvillkor, 17. hantera löner samt reseräkningar, 18. handlägga arbetsrättsliga ärenden (förhandlingar, tvister m.m.), 19. vara sekretariat för myndighetens samverkansgrupp, 20. handlägga anmälningar till myndighetens personalansvarsnämnd, Juridik och säkerhet 21. lämna juridiskt stöd till generaldirektören och myndighetens avdelningar, 22. svara på rättsliga frågor från utomstående, 23. handlägga rättsliga ärenden, 24. genomföra rättsutredningar, 25. handlägga myndighetens säkerhetsärenden, 26. genomföra myndighetens risk- och sårbarhetsanalys,

6 RIB 2014:2 Sida 6 Intern och extern kommunikation 27. planera, genomföra, utvärdera och utveckla Rekryteringsmyndighetens externa och interna information, 28. förvalta och utveckla Rekryteringsmyndighetens webbplats samt myndighetens intranät, 29. initiera, genomföra, utvärdera och utveckla myndighetens massmediekontakter samt stödja organisationen i kontakter med medierna, 30. verka för klara och begripliga texter i myndighetens dokument samt tryckta och webbaserade kanaler, 31. ansvara för organisationens samlade profil, Expedition och arkiv Övrigt 32. ansvara för Rekryteringsmyndighetens expeditions- och arkivtjänst, 33. ansvara för Centrala läkarhandlingsarkivet (CLA), 34. ansvara för kontorsservice och Rekryteringsmyndighetens lokaler i Karlstad, 35. handlägga ärenden om utlämnande av allmän handling och registerutdrag enligt 26 personuppgiftslagen (1998:204). 36. sammanställa Rekryteringsmyndighetens statistik, och 37. ansvara för Rekryteringsmyndighetens miljöledningsuppgifter. Avdelningen för central produktion 4 Avdelningens huvuduppgift är att redovisa totalförsvarets personal, handlägga ärenden som rör totalförsvarspliktiga samt stödja och ge service till Rekryteringsmyndighetens uppdragsgivare. Avdelningen svarar även för myndighetens informationstekniska stöd. 5 Avdelningen ska 1. genomföra omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom avdelningens verksamhetsområden, 2. upprätta förslag till styrdokument inom avdelningens verksamhetsområden, 3. utbilda myndighetens medarbetare inom avdelningens verksamhetsområden, Personalredovisning 4. redovisa personal som har uppgifter inom totalförsvaret, 5. föra register över totalförsvarspliktiga som är krigsplacerade, 6. handlägga ärenden som rör enskilda totalförsvarspliktiga, Totalförsvarsplikt 7. registrera uppgifter som förts över till Rekryteringsmyndigheten från myndigheter, kommuner och landsting med stöd av 3 kap. förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt, 8. handlägga ärenden som rör totalförsvarspliktiga (Beredskapsunderlaget m.m.),

7 RIB 2014:2 Sida 7 IT 9. ansvara för utveckling, drift och teknisk samordning av myndighetens system i enlighet med systemförvaltningsmodell PM3, 10. ansvara för alla e-tjänsterna i de system som avdelningen ansvarar för, 11. ansvara för strategiska frågor som rör utveckling av verktyg och metoder på området, 12. ansvara för Rekryteringsmyndighetens tekniska plattformar, 13. ha det tekniska ansvaret för samt ta fram ekonomiskt underlag för anskaffning av arbetsplatsutrustningar, 14. planera och genomföra produktion och destruera media för Plis, provsystemen och Syom i samarbete med administrativa avdelningen, 15. ansvara för backupptagning av Rekryteringsmyndighetens IT-system och genomföra filöverföringen till och från andra myndigheter (CAMA, SHS m.fl.), 16. ansvara för beställning av behörighetskort till Rekryteringsmyndighetens personal och civila användare, 17. ansvara för versionshantering och distribution/driftsättning av applikationerna i Plis, provsystemen och Syom, 18. tillverka rättnings- och utsökningsprogram för samtliga databaser, 19. ansvara för Rekryteringsmyndighetens IT-säkerhet, 20. ansvara för Rekryteringsmyndighetens kryptografiska funktioner, Övrigt 21. handlägga ärenden som rör Rekryteringsmyndighetens medicinska och psykologiska verksamheter, 22. stödja och ge service till Rekryteringsmyndighetens uppdragsgivare, 23. ansvara för frågor som rör Nationella upplysningsbyrån, NUB, (planering, medverka i övningar m.m.) samt ingå i dess delegation, och 24. handlägga ärenden som rör Rekryteringsmyndighetens beredskapsorganisation. Avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Kristianstad 6 Avdelningarnas huvuduppgift är att genomföra urvalstest för Försvarsmakten och civila uppdragsgivare. 7 Avdelningarna ska 1. administrera avdelningens urvalstester (planering, kundkontakter, IT, säkerhet, fakturaunderlag m.m.), 2. genomföra tester, undersökningar och bedömningar, och 3. stödja Försvarsmaktens yrkesvägledare. Personalansvarsnämnden 8 Personalansvarsnämndens uppgifter regleras i 25 myndighetsförordningen (2007:515) och i Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser. 7 kap. Vissa medarbetares ansvar och uppgifter Verksamhetschefen 1 Vid Rekryteringsmyndigheten finns en verksamhetschef i enlighet med 29 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

8 RIB 2014:2 Sida 8 Verksamhetschefen ansvarar under generaldirektören för all hälso- och sjukvård som Rekryteringsmyndigheten bedriver i egenskap av vårdgivare. 2 Närmare bestämmelser om verksamhetschefens ansvar och uppgifter finns i bland annat hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS). Chefsläkaren 3 Chefsläkaren ansvarar under verksamhetschefen för myndighetens medicinska verksamhet. 4 Chefsläkaren ska kontinuerligt följa upp och ta ställning till om 1. den medicinska verksamheten uppfyller myndighetens kvalitetskrav, 2. arbetsmetoder och instrument behöver ändras, och 3. föreskrifter, riktlinjer och handböcker behöver ändras. Chefsläkaren ska även stödja avdelningarna vid anställning och inskolning av hälso- och sjukvårdspersonal. Chefspsykologen 5 Chefspsykologen ansvarar under verksamhetschefen för Rekryteringsmyndighetens psykologiska verksamhet. 6 Chefspsykologen ska kontinuerligt följa upp och ta ställning till om 1. den psykologiska verksamheten uppfyller myndighetens kvalitetskrav, 2. arbetsmetoder och instrument behöver ändras, och 3. föreskrifter, riktlinjer och handböcker behöver ändras. Chefspsykologen ska även stödja avdelningarna vid anställning och inskolning av psykologer. Chefssjuksköterska 7 Chefssköterskans huvuduppgift är att under chefsläkarens ledning arbeta med övergripande frågor som rör myndighetens medicinska verksamhet. 8 Chefssjuksköterskan ska 1. ansvara för samordningen av information till myndighetens sjuksköterskor, 2. medverka i internutbildning inom det medicinska området, 3. medverka i arbetet att ta fram föreskrifter, riktlinjer och handböcker som rör det medicinska området, och 4. medverka i utvecklingen av datarutiner inom sakområdet. Chefsjuristen 9 Chefsjuristens huvuduppgift är att säkerställa att Rekryteringsmyndighetens verksamhet bedrivs på ett rättsäkert sätt samt att myndighetens beslut är lagenliga, följdriktiga och enhetliga. 10 Chefsjuristen ska 1. handlägga remisser från Regeringskansliet och andra centrala myndigheter, 2. handlägga yttranden till Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Diskrimineringsombudsmannen (DO),

9 RIB 2014:2 Sida 9 3. granska koncept till generaldirektörens beslut, se 14 kap. 6, 4. ta fram förslag till nya, ändrade eller upphävande av föreskrifter m.m. 5. vara ansvarig utgivare för Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS) och interna bestämmelser (RIB), 6. samordna utgivningen av Rekryteringsmyndighetens riktlinjer och handböcker, och 7. följa upp tillämpningen av författningar och myndighetens föreskrifter. Säkerhetschef 11 Vid Rekryteringsmyndigheten finns en säkerhetschef som även är säkerhetsskyddschef i enlighet med 6 säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) samt en ställföreträdande säkerhetschef som även är ställföreträdande säkerhetsskyddschef. Därutöver finns en säkerhetsansvarig medarbetare vid avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. 12 Säkerhetschefen har under generaldirektören det övergripande ansvaret för att myndighetens säkerhetsarbete bedrivs enligt gällande författningar och interna styrdokument. Säkerhetschefen ska vidare följa upp och kontrollera myndighetens säkerhetsarbete. 13 Närmare bestämmelser om säkerhetsskydd finns i säkerhetsskyddslagen (1996:627), säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) och i Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser. Planeringschefen 14 Planeringschefens huvuduppgift är att utarbeta och följa upp processer och rutiner som syftar till att skapa en god intern styrning och kontroll. 15 Planeringschefen ska 1. utarbeta, genomföra och följa upp processer och rutiner som syftar till att skapa en god intern styrning och kontroll samt vid behov föreslå metodförändringar i den interna styrningen och kontrollen, 2. följa upp och analysera verksamhet och ekonomiskt utfall, 3. driva och säkerställa myndighetens arbete att utveckla mål och prestationer, 4. föreslå samordningsåtgärder för att följa upp regeringens mål och uppdrag, 5. samordna arbetet med kundkvalitet, och 6. samordna processer för myndighetens kontinuerliga produktionsplanering. Informationschef 16 Informationschefen ansvarar under generaldirektören för myndighetens massmediekontakter och mediebevakning. Kundchef 17 Vid Rekryteringsmyndigheten finns en kundchef med ansvar för urvalstjänsterna för Försvarsmakten och en med ansvar för civila kunder. Kundchefen är i sitt arbete direkt underställd generaldirektören.

10 RIB 2014:2 Sida Kundchefens huvudsakliga uppgift är att 1. genomföra omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom test- och urvalsområdet, 2. vara informerad om uppdragsgivarnas verksamhet och behov, 3. marknadsföra myndighetens urvalstjänster, 4. upprätta förslag till överenskommelser, 5. hålla kontakt med uppdragsgivarna, 6. ansvara för samordningen och kvalitetsuppföljningen av uppdragen 7. säkerställa att uppdragen genomförs i enlighet med fastställda mål och budget, och 8. följa upp ekonomin och gör prognoser inom ansvarsområdet. Personuppgiftsombud 19 Rekryteringsmyndigheten har ett sådant personuppgiftsombud som avses i 36 personuppgiftslagen (1998:204) och ombudets uppgifter regleras i samma lag. Ombudet är Rekryteringsmyndighetens kontaktperson gentemot allmänheten och Datainspektionen. Personuppgiftsombudet beslutar om utlämnande av information enligt 26 personuppgiftslagen samt handlägger och beslutar om ärenden enligt 28 samma lag. Personuppgiftsombudet får begära utdrag ur logg för uppföljning och kontroll av användning av personuppgifter. Avdelningschef 20 Avdelningschefen ansvarar under generaldirektören för avdelningens verksamhet, ekonomi och personal. Avdelningschefens verksamhetsansvar 21 Avdelningschefen ansvarar för att avdelningen löser uppgifterna i arbetsordning, verksamhetsplan och särskilda beslut inom ramen för budget. Avdelningschefen ansvarar även för att avdelningen bedriver sin verksamhet enligt gällande rätt och interna styrdokument. 22 Ansvaret enligt 21 innebär att avdelningschefen i nära samverkan med sina medarbetare bland annat ska se till att 1. medarbetarna känner till och följer de bestämmelser och instruktioner som gäller för verksamheten, 2. medarbetarna ger god service och är tillgängliga för allmänheten, 3. medarbetarna utformar klara och begripliga beslut och andra texter, 4. medarbetarna handlägger avdelningens ärenden snabbt och rättssäkert, 5. allmänna handlingar hanteras i enlighet med gällande bestämmelser och Rekryteringsmyndighetens expeditionshandbok, och 6. samråda med andra avdelningschefer i frågor som berör andra avdelningar. 23 Avdelningschefen ska kontinuerligt informera generaldirektören om arbetets gång och om ärenden av större vikt eller principiell betydelse. Generaldirektören ska även informeras om avdelningen inte kan genomföra verksamhet som är fastställd i verksamhetsplanen.

11 RIB 2014:2 Sida Inför varje verksamhetsår ska avdelningschefen besluta om avdelningens 1. delegationsordning, och 2. förordnandeförteckning. Avdelningschefens ekonomiansvar 25 Avdelningschefen ansvarar för avdelningens budget vilket innebär att 1. planera verksamheten och budgetera för genomförandet, 2. se till att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda mål och fastställd budget, 3. följa upp och återrapportera ekonomiska förhållanden, och 4. se till att interna och externa redovisningsregler följs och att en god intern kontroll upprätthålls. Avdelningschefens personalansvar 26 I avdelningschefens personalansvar ingår bland annat att 1. skapa en arbetsmiljö som ger trivsel och engagemang samt goda förutsättningar för samverkan, 2. se till att avdelningen följer lagar och avtal inom det arbetsgivarpolitiska området, 3. se till att avdelningen tillämpar Rekryteringsmyndighetens interna styrdokument inom det arbetsgivarpolitiska området och att de är väl kända av medarbetarna, 4. ansvara för avdelningens arbetsmiljöarbete enligt särskild delegation från generaldirektören, 5. handlägga ärenden som rör avdelningarnas kompetensförsörjning i samverkan med administrativa avdelningen (rekrytering, urval, anställning, kompetensutveckling, arbetsmiljö, rehabilitering och personalavveckling), 6. handlägga ärenden om lön och övriga anställningsvillkor i samråd med administrativa avdelningen, 7. undersöka och beakta medarbetarnas behov av och intresse för kompetensutveckling, 8. genomföra medarbetarsamtal och lönesättande samtal, 9. ansvara för god säkerhet på arbetsplatsen så att risken för skador och olycksfall minimeras, 10. verka för jämställdhet och jämlikhet så att ingen diskrimineras, 11. förebygga och förhindra att medarbetarna eller någon annan som kommer i kontakt med Rekryteringsmyndigheten utsätts för kränkande behandling, och 12. kontinuerligt informera medarbetarna om arbetets gång och om ärenden av större vikt eller principiell betydelse. 8 kap. Styrning av verksamheten Regeringens styrning 1 Regeringen styr Rekryteringsmyndighetens verksamhet i instruktion samt i det årliga regleringsbrevet. 2 Av instruktion för Rekryteringsmyndighetens framgår myndighetens uppgifter. I det årliga regleringsbrevet är mål, villkor samt finansiering angivna.

12 RIB 2014:2 Sida 12 Samverkan med arbetstagarorganisationer 3 Inom Rekryteringsmyndigheten finns särskilda grupper för samverkan med arbetstagarorganisationerna. Samverkan sker i enlighet med särskilda avtal. Generaldirektörens styrning Verksamhetsplan 4 Generaldirektören leder Rekryteringsmyndigheten genom att ge avdelningscheferna uppdrag i myndighetens årliga verksamhetsplan och i särskilda beslut (styrkort). I uppdragen fastställer generaldirektören arbetsuppgifter och mål samt de ekonomiska ramarna. Verksamhetsplanen med bilagor är tillgänglig på myndighetens intranät. Styrdokument 5 Rekryteringsmyndigheten har dessa styrdokument externa föreskrifter (TRMFS), interna bestämmelser (RIB), myndighetschefens beslut, riktlinjer och policyn, och handböcker. 6 Rekryteringsmyndighetens externa föreskrifter (TRMFS) innehåller verkställighetsföreskrifter till lag och förordning. Föreskrifterna är bindande och riktar sig till såväl allmänheten som Rekryteringsmyndighetens medarbetare. De externa föreskrifterna ges ut på Rekryteringsmyndighetens författningssamling TRMFS och är tillgängliga på myndighetens webbplats och via intranätet. 7 I Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser (RIB) regleras Rekryteringsmyndighetens interna frågor. Bestämmelserna är bindande för Rekryteringsmyndighetens medarbetare. Bestämmelserna ges ut i en särskild nummerserie Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser och är tillgängliga på myndighetens webbplats och via intranätet. 8 I myndighetschefens beslut anges generaldirektörens övergripande beslut, bland annat myndighetens verksamhetsplan. Ett myndighetsbeslut är bindande för Rekryteringsmyndighetens medarbetare. Besluten ges ut i en särskild nummerserie myndighetschefens beslut och är tillgängliga på myndighetens intranät. 9 Rekryteringsmyndighetens riktlinjer och policyn anger hur myndigheten och medarbetarna bör förhålla sig inom ett visst område och kan innehålla både bindande regler (ska) och rekommendationer (bör). Riktlinjerna ges ut i en särskild nummerserie Rekryteringsmyndighetens riktlinjer och är tillgängliga på myndighetens webbplats och via intranätet. Myndighetens policyn är tillgängliga på intranätet. 10 Rekryteringsmyndighetens handböcker innehåller sammanställningar av t.ex. lagar, förordningar, föreskrifter, förarbeten och praxis för att underlätta tillämp-

13 RIB 2014:2 Sida 13 ningen på ett visst område. Handböckerna kan innehålla handlingsregler och rutinbeskrivningar som är bindande för Rekryteringsmyndighetens medarbetare. Handböckerna ges ut i en särskild nummerserie Rekryteringsmyndighetens handböcker och är tillgängliga på myndighetens intranät. Uppföljning 11 Under budgetåret görs verksamhetsuppföljning och ekonomiska uppföljningar. Syftet är att följa upp om myndigheten kommer att nå verksamhetsmålen och genomföra uppdragen inom de ekonomiska ramarna. 9 kap. Ledningssystem 1 Rekryteringsmyndighetens ledningssystem syftar till att säkerställa att rätt beslut fattas utifrån rätt beredning och underlag. 2 Rekryteringsmyndighetens ledningssystem omfattar följande områden: Strategisk ledning Verksamhetsledning Administrativ ledning Strategisk ledning 3 Inom området strategisk ledning ingår tre ledningsforum Myndighetsledning, Ledningskonferens och Utvecklingskonferens. 4 Myndighetsledning ska arbeta med uppdragsdiskussioner, rapportering och uppföljning. I arbetet deltar generaldirektören och representanter från uppdragsgivaren. Vid behov deltar myndighetens planeringschef, chefsjurist, ekonom m.fl. 5 Ledningskonferensen ska stödja generaldirektören när det gäller den långsiktiga inriktningen av myndighetens arbete. I arbetet deltar generaldirektören (ordförande), avdelningschefer, kundchefer och planeringschef. 6 Utvecklingskonferensen ska arbeta för att genomföra generaldirektörens inriktning av myndighetens verksamhet. I arbetet deltar generaldirektören (ordförande), avdelningschefer, kundchefer, planeringschef, chefsläkare, chefspsykolog, chefssjuksköterska, chefsjurist, säkerhetschef, ekonom, statistiker, personalhandläggare, IT-arkitekt samt representanter för arbetstagarorganisationerna. Verksamhetsledning 7 Inom området verksamhetsledning ingår fyra ledningsforum Planeringskonferens, Operativ ledning, Produktionsledning och Metod och tjänsteutveckling. 8 Planeringskonferens ska arbeta för att omsätta generaldirektörens inriktning av myndighetens arbete i verksamheten under det närmaste året. I arbetet deltar generaldirektören (ordförande), avdelningschefer, kundchefer, planeringschef, chefsläkare, chefspsykolog och chefssjuksköterska. Vid behov deltar medarbetare med relevant sakkompetens.

14 RIB 2014:2 Sida 14 9 Operativ ledning ska 1. omsätta den strategiska inriktningen i operativ verksamhet, 2. hantera operativa frågor som inte kan eller ska hanteras vid produktionsstället och 3. samordna, leda och följa upp operativ verksamhet baserad på verksamhetsplaner, produktionsplaner samt efterfrågan. I arbetet deltar chefen för administrativa avdelningen (ordförande), övriga avdelningschefer, kundchef, chefsläkare, chefspsykolog och chefssjuksköterska. 10 Produktionsledning ska vid varje produktionsställe 1. omsätta den operativa ledningens beslut om produktion, aktiviteter, resursfördelning m.m. och 2. hantera den lokala produktionen och lösa de problem som uppstår lokalt. I arbetet deltar avdelningschefen (ordförande) samt de deltagare som chefen bestämmer. 11 Metod och tjänsteutveckling ska koordinera och driva Rekryteringsmyndighetens metod- och tjänsteutveckling utifrån marknadens behov och de förbättringsbehov som identifieras internt. I arbetet deltar kundchefen för Försvarsmakten (ordförande), kundchefen för civila kunder, chefsläkare, chefspsykolog, chefssjuksköterska samt medarbetare med relevant sakkompetens. Administrativ ledning 12 Inom området administrativ ledning ingår två ledningsforum Chefsmöte och Avdelningschefsmöte. 13 Chefsmöte ska hantera myndighetens administrativa och stödjande verksamhet. I arbetet deltar generaldirektören (ordförande), avdelningschefer, kundchefer och planeringschef. 14 Avdelningschefsmöte är ett forum där avdelningscheferna samråder i administrativa frågor. I arbetet deltar chefen för administrativa avdelningen (ordförande), övriga avdelningschefer och vid behov specialister från administrativa avdelningen. 10 kap. Projekt och arbetsgrupper 1 Mer omfattande utredningar ska alltid genomföras i projektform. Projekt kan genomföras av en ensamutredare eller av en projektgrupp. Utredaren eller projektledaren formulerar skriftliga direktiv för projektet. Direktiven ska fastställas efter föredragning. 2 Om ett projekt berör flera avdelningar ska endast en avdelningschef ansvara för projektet. 3 Varje projekt ska ha en skriftlig projektplan med detta innehåll 1. bakgrundsbeskrivning, 2. syftet med projektet, 3. projektorganisation,

15 RIB 2014:2 Sida budget, 5. en bedömning av om projektet är en immateriell anläggningstillgång, 6. beräknad tidsåtgång för de medarbetare och konsulter som medverkar, 7. tidsplan, 8. projektledarens beslutsbehörighet, 9. kommunikationsplan, och 10. tidpunkt för redovisning. Vid behov ska projektplanen även innehålla uppgift om styrgrupp. 4 Rekryteringsmyndighetens projekt ska följas upp successivt. Varje projekt ska slutredovisas i en skriftlig rapport och i en ekonomisk redovisning. 5 Projektdirektiv, projektplan, skriftlig rapport och den ekonomiska redovisningen ska publiceras på Rekryteringsmyndighetens intranät. Arbetsgrupp 6 Utredningar av mindre omfattning kan genomföras i arbetsgrupp. Sammansättning av grupper 7 Projektgrupper, arbetsgrupper och andra beredningsgrupper ska om möjligt bestå av lika många män och kvinnor. 11 kap. Beslutsordning Grundläggande bestämmelser 1 Grundläggande bestämmelser om beslutsbehörighet finns i myndighetsförordningen (2007:515). 2 Generaldirektören ansvarar för Rekryteringsmyndighetens verksamhet inför regeringen och beslutar i ärenden som inte ska avgöras av personalansvarsnämnden. Generaldirektören får delegera sin beslutanderätt till annan medarbetare. Inom Rekryteringsmyndigheten gäller den beslutsordning som anges i myndighetens delegationsordning, se bilaga 1. 3 Råder tveksamhet om vem som är behörig att besluta enligt myndighetens delegationsordning ska frågan alltid överlämnas till generaldirektören. Beslut vid generaldirektörens frånvaro 4 Vid generaldirektörens frånvaro beslutar ställföreträdaren i chefens ställe, dock inte om budget och anslag, styrdokument och anställningar. Beslut vid avdelningschefens frånvaro 5 Vid avdelningschefens frånvaro beslutar ställföreträdaren inom ordinarie chefs ansvarsområde i den utsträckning som chefen bestämmer.

16 RIB 2014:2 Sida kap. Delegering av beslutanderätt Delegationsordning för avdelningen 1 Av myndighetens delegationsordning framgår vilka ärenden som får delegeras, se bilaga 1. 2 Med utgångspunkt i myndighetens delegationsordning ska avdelningschefen besluta om avdelningens delegationsordning. Av avdelningens delegationsordning ska framgå 1. vem som har rätt att besluta, 2. i vilken typ av ärende, och 3. om ärendet ska föredras. Delegationsordningen ska vara skriftlig. 3 I undantagsfall kan delegation lämnas genom ett enskilt beslut av avdelningschefen. Beslutet ska dokumenteras. 4 Avdelningschefen ska kontinuerligt se över rätten att besluta genom delegation. Delegationen ska återkallas skriftligt om förutsättningarna för delegationen ändras. 5 En kopia av avdelningens delegationsordning eller enskilt beslut om delegation samt beslut om återkallelse ska lämnas till administrativa avdelningen. Ansvar 6 Den som delegerar beslutanderätt i ett ärende eller en ärendegrupp ansvarar för att den som ska utföra uppgiften har förutsättningar att klara den. 7 Den som har beslutanderätt genom delegation har det fulla ansvaret för sina beslut. 8 Om den som har fått en beslutanderätt delegerat till sig bedömer att ärendet är principiellt viktigt eller svårbedömt, ska ärendet överlämnas till den som lämnat delegationen. 13 kap. Föredragning Ärenden som beslutas av Rekryteringsmyndighetens generaldirektör eller personalansvarsnämnden 1 Ärenden ska alltid föredras om generaldirektören eller personalansvarsnämnden ska besluta. Om beslutet inte kan skjutas upp får generaldirektören besluta utan föredragning. Övriga ärenden i myndighetens delegationsordning 2 Andra ärenden än de som anges i 1 ska föredras i enlighet med föreskrifterna i myndighetens delegationsordning, se bilaga 1.

17 RIB 2014:2 Sida 17 Ärenden utanför myndighetens delegationsordning 3 Ärenden som inte har tagits upp i myndighetens delegationsordning ska föredras om avdelningschefen beslutar det. 14 kap. Handläggning av ärenden Diarieföring, expediering och arkivering av handlingar 1 Närmare bestämmelser om diarieföring, expediering och arkivering av handlingar redovisas i Rekryteringsmyndighetens expeditionshandbok. Registratorsexpedition 2 I Karlstad finns en registratorsexpedition som tar emot, registrerar, expedierar och arkiverar handlingar. 3 Registratorsexpeditionen ska vara öppen varje hel arbetsdag kl med avbrott för 30 minuter lunch. Då arbetstiden är förkortad ska expeditionen vara öppen kl Lottning av ärenden 4 Registrator fördelar inkomna ärenden. Om ett ärende berör mer än en avdelning ska ärendet tilldelas den avdelning till vilken ärendet huvudsakligen hör. Avdelningschefen ska anmäla särskilt viktiga ärenden till generaldirektören. Beredning 5 Om ett ärende också berör andra avdelningars verksamhets- eller ansvarsområden ska handläggarna samråda före föredragning och beslut. Uppstår oenighet i ett sådant ärende ska ärendet överlämnas till berörda avdelningschefer. Kvarstår oenigheten ska ärendet överlämnas till generaldirektören. 6 Chefsjuristen ska granska ärenden som ska avgöras av generaldirektören innan ärendet föredras. Detta gäller dock inte ekonomiadministrativa ärenden, anställningsärenden eller andra personaladministrativa ärenden. 7 Den som granskar ett förslag till skrivelse eller annan handling, som generaldirektören ska besluta om, ska signera handlingen. 8 Kan handläggaren anta att ett ärende från en enskild inte kan besvaras inom fyra veckor ska den enskilde informeras om att ärendet har tagits emot och att besked lämnas så snart som möjligt. Handläggaren ska informera närmaste chef innan han eller hon kontaktar den enskilde. Föredragning 9 Den som handlägger ett ärende är föredragande om inte annat beslutas. Föredragning kan vara muntlig eller skriftlig. Närmare bestämmelser om vilka ärenden som ska föredras finns i 13 kap. 1 3.

18 RIB 2014:2 Sida Föredraganden ska klarlägga faktiska och rättsliga förhållanden och inhämta upplysningar och yttranden. Närmaste chef ska informeras om hur arbetet går. Föredraganden ska följa bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och andra förfaranderegler samt Checklista inför beredning och beslut. 11 Vid föredragningen ska handläggaren redovisa ärendets sakinnehåll, gällande regler, praxis samt lämna skriftligt förslag till beslut. Dokumentation av beslut Beslut av personalansvarsnämnden 12 Protokoll ska föras vid personalansvarsnämndens sammanträden. Protokollet ska innehålla de uppgifter som anges i 13. Övriga beslut 13 För varje beslut ska det finnas ett koncept (beslutshandling) som ska förvaras i akten eller i elektronisk form. Av konceptet ska framgå 1. beslutsdatum, 2. beslutets innehåll, 3. beslutsfattarens namn, 4. föredragandens namn, och 5. vem eller vilka som varit med i den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet. 14 Beslutsfattaren, föredraganden och övriga som deltagit i den slutliga handläggningen av ärendet ska signera konceptet. 15 Beslutsfattaren och föredraganden ska skriva under Rekryteringsmyndighetens utgående skrivelser (expeditionshandling). Är beslutsfattaren förhindrad ska föredraganden, eller annan befattningshavare vid dennes frånvaro, underteckna skrivelsen med formuleringen Enligt Rekryteringsmyndighetens beslut och sin namnteckning. 16 Massärenden som rör totalförsvarspliktiga och som expedieras samlat eller elektroniskt behöver inte undertecknas. I dessa fall är det tillräckligt att ange beslutsfattarens namn eller Rekryteringsmyndigheten. 15 kap. Ekonomiadministration Särskilda förordnanden 1 Chefen för administrativa avdelningen eller den han eller hon utser är förordnad att teckna bokföringsorder om utbetalning av lön, arvoden och övriga personalrelaterade utgifter till Rekryteringsmyndighetens anställda. 2 Chefen för administrativa avdelningen eller den han eller hon utser 1. tecknar utbetalningsorder, 2. rekvirerar ingående moms, 3. beordrar utbetalning via plusgiro eller bank (debiteringsbemyndigande), 4. omhändertar kassaförskott, 5. beslutar om utlämnande av kassaförskott, 6. tar upp lån i Riksgäldskontoret och undertecknar lånehandlingar,

19 RIB 2014:2 Sida inventerar Rekryteringsmyndighetens kontantkassor och övriga tillgångar (inventeringsförrättare), och 8. undertecknar checkar, postanvisningar och liknande dokument när medel inbetalas till Rekryteringsmyndigheten. Förordnandeförteckning 3 Beslut om delegation av ekonomiskt ansvar i form av attesträtt, rätt att teckna utbetalningsorder samt utbetalning via plusgiro eller bank ska dokumenteras i en förordnandeförteckning. Förordnandeförteckningen ska innehålla uppgift om vem som har delegation, vad delegationen omfattar samt namnteckningsprov. Förordnandeförteckningen ska vara aktuell. Förordnandeförteckningen ska publiceras på Rekryteringsmyndighetens intranät. Särskilda bestämmelser om fakturahantering m.m. 4 Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om ekonomiadministrativa rutiner innehåller bestämmelser om hur fakturor ska godkännas för betalning genom attest och utbetalningsorder, dokumentation av ekonomiska transaktioner m.m. Avveckling av materiel 5 Bestämmelser om avveckling av övertalig och kasserad materiel framgår av Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om ekonomiadministrativa rutiner. 6 Av myndighetens delegationsordning framgår vilka befattningshavare som får besluta om avveckling av Rekryteringsmyndighetens materiel, se bilaga kap. Inköpsadministration Anskaffningsplan och investeringsplan 1 Alla planerade anskaffningar och investeringar ska dokumenteras i en anskaffningsplan och i en investeringsplan, som ingår i den årliga verksamhetsplanen. Upphandling 2 Administrativa avdelningen ansvarar för Rekryteringsmyndighetens upphandlingar och tecknar ramavtal vid anskaffning av varor och tjänster. 3 All upphandling ska göras i samråd med berörd avdelning. 4 Vid upphandling ska administrativa avdelningen alltid pröva om det behöver göras en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, SUA. Anskaffning 5 Administrativa avdelningen ansvarar för Rekryteringsmyndighetens anskaffning av varor och tjänster. Undantag gäller vid avrop och beställning mot statliga ramavtal som anvisats och lokala avtal som tecknats av administrativa avdelningen, se bilaga 1.

20 RIB 2014:2 Sida 20 6 För återkommande avrop mot lokala avtal ska avdelningarna upprätta rekvisition/stående beställning. Ansvar 7 Administrativa avdelningen och övriga avdelningars uppgifter och ansvar vid upphandling framgår av Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om upphandling. 17 kap. Informationsteknik Uppgifts- och ansvarsfördelning Övergripande ansvar 1 Generaldirektören är systemägare och har det övergripande ansvaret för Rekryteringsmyndighetens IT-system. 2 Endast IT-system som godkänts (ackrediterats) av generaldirektören får driftsättas. 3 Endast programvara som godkänts av chefen för central produktion får installeras i Rekryteringsmyndighetens IT-miljö. Ansvar för IT-stöd 4 Avdelningen för central produktion ansvarar för IT-stödet till Rekryteringsmyndighetens avdelningar. Det innebär drift och förvaltning av nätverk och nätverkstjänster, databaser, central maskinvara med tillhörande licenser och systemprogramvara. Avdelningen ansvarar även för Rekryteringsmyndighetens certifikat för myndighetens tekniska miljöer (Certificate Authority) samt operativ IT-säkerhet och användarstöd till Rekryteringsmyndighetens anställda. Regional IT-tekniker 5 Vid avdelningarna i Stockholm, Göteborg och Kristianstad finns en ITtekniker som svarar för användarstöd, drift och underhåll av regionala IT-system samt installerar de programvaror som chefen för central produktion anvisar. Särskilt systemansvar 6 Varje IT-system har en systemansvarig. Av bilaga 2 framgår vilka befattningshavare som är systemansvariga. 7 Den systemansvarige ska 1. definiera verksamhetens krav på systemets funktionsinnehåll och tillgänglighet (kravspecifikation), 2. fortlöpande bevaka behovet av förändringar och fungera som beställare/kravställare gentemot avdelningen för central produktion, 3. dokumentera systemets användningsområde och användningssätt (användardokumentation), 4. dokumentera och anmäla fel i systemet, 5. utbilda nya användare och utbilda alla användare när systemet ändras 6. kvalitetssäkra före driftsättning av nya och förändrade applikationer,

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2011:1 beslutade den 9 december 2010 Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2016:1 beslutade den 29 juni 2016. Rekryteringsmyndigheten föreskriver följande

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om myndighetens arbetsordning RIB 2016:2 beslutade den 16 december 2016. Rekryteringsmyndigheten föreskriver

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Etiska riktlinjer 2011:4 beslutade den 26 september 2011 Innehåll Det är viktigt att allmänheten uppfattar Rekryteringsmyndigheten och dess verksamhet som en viktig

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014

ARBETSORDNING. för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 ARBETSORDNING för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg; reviderad och beslutad den 1 december 2014 1 Nämndens uppgifter 1. Grundläggande bestämmelser om de regionala etikprövningsnämndernas verksamhet

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2

Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Instruktion för Sveriges riksbank Bilaga 2 Inledning 1 Fullmäktige i Riksbanken har beslutat om arbetsordningen i Riksbanken. Arbetsordningen anger Riksbankens övergripande organisation och reglerar vissa

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174 Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-06-05 LSN-HSF12-174 FÖRSLAG LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-06-05 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Datum Vår beteckning 2014-04-30 Dnr 14.K0169 020 Riktlinjer för bisysslor Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-20 Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Vindelns

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument

1(9) Riktlinjer för prövning av bisyssla. Styrdokument 1(9) Styrdokument 2(9) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-10-06 183 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(9) Innehållsförteckning...4 Mål... 4 Syfte... 4 Bisyssla...

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden

Kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden s besluts- och delegationsordning gällande personaladministrativa ärenden elegering elegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i Kommunallagen, 6 kapitlet. Beslut med

Läs mer

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016

Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN Dnr 2016-04-27 103-2016 Arbetsordning för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Beslutad vid nämndens sammanträde den 27 april 2016 Uppgifter 1 Säkerhets- och

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet

Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 2015-05-19 Arbetsordning för styrelsen i Prostatacancerförbundet 1. Inledning Styrelsen i Prostatacancerförbundet (PCF) har fastställt denna arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen för styrelsen

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Bilaga 2/11 PVN DATUM DIARIENR 2011-01-04 PVN-HSF11-004 PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2011-02-17 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Beslutsinstans Kommundirektör

Beslutsinstans Kommundirektör a v Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Partsforum Fastställd 2017-01-31 Giltighetstid Tillsvidare Dokumentansvarig Personalchef Senast reviderad Beslutsinstans Kommundirektör Dokument gäller för Alla

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2015:3 beslutade den 8 juni 2015. Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Miljönämndens arbetsinstruktion

Miljönämndens arbetsinstruktion DNR:2015-2391 SID 1(6) Miljönämndens arbetsinstruktion Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Miljönämndens

Läs mer

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal

av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1(6) Antagen: KS 2007-11-26 156 Delegation av beslutanderätt för Kommunstyrelsens verksamhetsområde - Personal 1. Kommunstyrelsen 1.1 Tillsvidareanställning av förvaltningschef och motsvarande 1 1.2 Beslut

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden:

Landstingsstyrelsen delegerar med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 rätten till landstingsdirektören att besluta i nedanstående ärenden: Håkan Blomgren 2014-11-11 Rev.2014-12-05, 12-10 2015-01-08 Delegationsordning landstingsdirektör Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Förvaltningschefens delegation

Förvaltningschefens delegation Förvaltningschefens Fastställd av 2011-09-30 Giltighetstid: 2011-10-01 och tills vidare Ansvarig enhet: Universitetsförvaltningen Dnr: UmU 100-1190-11 Typ av dokument: Regel Delegationen utgår från den

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anskaffning, användning, utveckling och förändring av Polisens

Läs mer

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = = Beslutsdatum

= = = = = Attestordning för Göteborgs universitet ====================== = =  Beslutsdatum Styrdokument Dnr A10 1441/06 Attestordning för Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Lars Nilsson Beslutsdatum 2008-04-07 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för regionala etikprövningsnämnder; SFS 2007:1069 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Riktlinjer för delegering av attesträtt

Riktlinjer för delegering av attesträtt UFV 2016/1022 Riktlinjer för delegering av attesträtt Attest- och utbetalningsregler Fastställd av rektor 2016-06-21 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Definition attest 3 2. Syfte med attest- och

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X

2.6.1 Allmänt Får ej delegeras Inom anvisade ramar besluta om medelstilldelning. X UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Överbibliotekarien Delegationsordning 2013-11-01 tills vidare Delegationsordning vid UmUB kopplad till rektors beslut om delegationsordning för Umeå universitet (dnr UmU 100119011).

Läs mer

Förvaltningschefens vidaredelegation

Förvaltningschefens vidaredelegation Förvaltningschefens vidaredelegation Fastställd av t.f. Chatarina Larson 2014-02-27 Dnr: FS 1.2.4-372-14 Denna plan ersätter tidigare vidaredelegation fastställd av 2011-10-01 Typ av dokument: Beslutad

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lotta Gustavson Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polismyndigheternas medverkan vid utbildning av polisaspiranter

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER

FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FÖRSVARSMAKTENS INTERNA BESTÄMMELSER FIB 2008:3 Utkom från trycket 2008-09-04 Försvarsmaktens interna bestämmelser om signalskyddstjänsten; beslutade den 29 augusti 2008. Försvarsmakten föreskriver följande.

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om bisyssla 2011:3 beslutade den 26 september 2011 Innehåll och syfte Dessa riktlinjer innehåller information om bestämmelserna om bisysslor i 7 lagen (1994:260)

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer