Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rekryteringsmyndighetens riktlinjer"

Transkript

1 Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför enligt särskilda överenskommelser. Uppdragen består i att göra fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt psykologiska bedömningar av anställd personal eller personer som söker anställning eller utbildning. Rekryteringsmyndighetens behörighet Enligt förordningen (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska myndigheten på uppdrag av Försvarsmakten tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Av förordningen framgår även att Rekryteringsmyndigheten inom sakområdet får åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, landsting och enskilda. Rekryteringsmyndigheten har enligt förordningen rätt att ta ut avgift för uppdrag som myndigheten åtar sig och även bestämma avgiftens storlek. Förutsättningar för Rekryteringsmyndighetens uppdrag För att Rekryteringsmyndigheten ska kunna åta sig ett uppdrag måste dessa tre förutsättningar vara uppfyllda: 1. Uppdragsgivaren ska vara en myndighet, kommun, landsting eller organisation som har anknytning till totalförsvaret (exempel på myndigheter: se bilaga till förordningen ( 2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, bilaga 1.) 2. Uppdraget ska gälla tester, undersökningar och bedömningar av personer som söker anställning eller utbildning i verksamheter som har stor betydelse för att samhället ska fungera under krissituationer i fred samt under höjd beredskap 3. Uppdraget får inte innebära att Rekryteringsmyndigheten bidrar till att snedvrida eller hämma en fri konkurrens. Avgifter Bestämmelser om myndigheternas avgifter finns i avgiftsförordningen (1992:191), AvgF, och i Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Av 5 AvgF framgår att avgifter ska beräknas så att man uppnår full kostnadstäckning.

2 Riktlinjer 2012:1 Sida 2 Rekryteringsmyndighetens avgifter fastställs årligen efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Kundchef Vid Rekryteringsmyndigheten finns en kundchef med ansvar för urvalstjänsterna för Försvarsmakten och en med ansvar för civila kunder. Kundchefen är i sitt arbete direkt underställd generaldirektören. Kundchefens huvudsakliga uppgift är att 1. genomföra omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom test- och urvalsområdet 2. vara informerad om uppdragsgivarnas verksamhet och behov 3. marknadsföra myndighetens urvalstjänster 4. upprätta förslag till överenskommelser 5. hålla kontakt med uppdragsgivarna 6. ansvara för samordningen och kvalitetsuppföljningen av uppdragen 7. säkerställa att uppdragen genomförs i enlighet med fastställda mål och budget, och 8. följa upp ekonomin och göra prognoser inom ansvarsområdet. Överenskommelser När kundchefen formulerar förslag till överenskommelse ska han samråda med berörda avdelningar. Till varje överenskommelse ska det finnas en kalkyl för uppdraget. Kalkylen ska beräknas av ekonomifunktionen utifrån kundchefens underlag. Enligt Rekryteringsmyndighetens arbetsordning tecknar generaldirektören Rekryteringsmyndighetens överenskommelser med centrala myndigheter och organisationer om urvalstjänster. Beslutanderätten får enligt arbetsordningen delegeras till annan befattningshavare. Avsteg från överenskommelse ska godkännas av beslutsfattaren. Ansvar för genomförande När en överenskommelse har träffats ansvarar avdelningarna för urvalstest för att uppdraget genomförs. Hälso- och sjukvård Rekryteringsmyndighetens urvalstjänster handlar till stor del om fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt psykologiska bedömningar. Dessa verksamheter räknas som hälso- och sjukvård. Det betyder bland annat att man ska tillämpa bestämmelserna om behandling av personuppgifter och journalföring i patientdatalagen (2008:355) ska tillämpas.

3 Riktlinjer 2012:1 Sida 3 Behandling av personuppgifter Syftet med bestämmelserna om behandling av personuppgifter är att skydda enskilda personer så att deras personliga integritet inte kränks när deras personuppgifter hanteras. En viktig del i integritetsskyddet är att den registrerade i förväg ska få information om de behandlingar som utförs. I samband med att Rekryteringsmyndigheten genomför undersökningar och tester ska den enskilda få information om: Vad uppgifterna ska användas till Vilka uppgifter som behandlas Rekryteringsmyndighetens ansvar för personuppgiftsbehandlingen Vilka som får ta del av uppgifterna Rätten att få veta vilka uppgifter som finns om den enskilde och att han eller hon kan få felaktiga uppgifter rättade. I och med att den enskilde påbörjar prövningen vid Rekryteringsmyndigheten anses han eller hon ha samtyckt till personuppgiftsbehandlingen. Journalföring Journal ska föras vid de fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt psykologiska bedömningar som genomförs i samband med urvalstjänster. De prövande ska informeras om att journal kommer att föras. Myndighetens verksamhetschef ansvarar tillsammans med chefsläkaren och chefspsykologen för att berörd personal har kunskap om vad kravet på journalföring innebär samt att det finns nödvändiga rutiner för detta. Sekretess Sekretess för hälso- och sjukvårdsuppgifter De uppgifter som samlas in och registreras i samband med de fysiologiska tester, medicinska undersökningar och bedömningar samt psykologiska bedömningar är skyddade enligt 25 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Denna paragraf innehåller bestämmelser om sekretess på hälso- och sjukvårdsområdet. Utgångspunkten är att uppgifter inom hälso- och sjukvården är sekretessbelagda, och de får lämnas ut enbart om det är klart att ett utlämnande inte medför någon skada. Som regel får uppgifter inom hälso- och sjukvården lämnas ut enbart till den enskilde samt till annan om den enskilde samtycker till detta. När Rekryteringsmyndigheten prövar någon för antagning till grundläggande militär utbildning hos Försvarsmakten gäller även sekretess enligt 38 kap. 1 offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). Övrig sekretess Reglerna om sekretess för kunskapsprov och urvalstester är andra sekretessregler som kan vara aktuella i samband med Rekryteringsmyndighetens urvalsverksamhet.

4 Riktlinjer 2012:1 Sida 4 Kunskapsprov Bestämmelser om sekretess för kunskapsprov finns i 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt bestämmelsen gäller sekretess för uppgifter som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. I detta fall är det inte den enskilde som skyddas, det är själva provet som skyddas. Urvalstester Enligt 39 kap. 5a offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i ärenden om anställning för uppgift som hänför sig till urvalstester. Med urvalstester menas bland annat psykologiska undersökningar, personlighetstest, begåvningstest och prestationsprov. Syftet med bestämmelsen är att ge ett reellt skydd för dem som söker anställning så att de kan känna sig trygga i rekryteringsförfarandet. Sekretesskyddet gäller i såväl Rekryteringsmyndighetens verksamhet (testverksamheten) som i uppdragsgivarens verksamhet (anställningsärendet). Sekretess inom myndigheten Enligt 4 kap. 1 patientdatalagen (2008:355) får den som arbetar hos en vårdgivare ta del av patientuppgifter endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. I vår verksamhet innebär det att bara de som är involverade i det enskilda urvalsärendet får ta del av de medicinska och psykologiska uppgifterna. Sekretess i förhållande till uppdragsgivaren De angivna sekretessbestämmelserna gäller även i förhållande till myndighetens uppdragsgivare. För att Rekryteringsmyndigheten ska kunna lämna ut de medicinska och psykologiska uppgifterna som upprättas under prövningen till uppdragsgivaren krävs därför att den enskilde godkänner detta. I och med att den enskilde påbörjar prövningen vid Rekryteringsmyndigheten anses han eller hon ha godkänt att uppgifterna överlämnas till uppdragsgivaren. Dessa riktlinjer ska tillämpas från och med den 1 oktober Samtidigt upphävs Rekryteringsmyndighetens Riktlinjer för urvalstjänster (2011:5). BIRGITTA ÅGREN Kjell Kastman

5 Riktlinjer 2012:1 Sida 5 SFS 2006:942 Förteckning över samverkansområden och myndigheter som har särskilt ansvar inom områdena Samverkansområde Teknisk infrastruktur Affärsverket svenska kraftnät Elsäkerhetsverket Livsmedelsverket Post- och telestyrelsen Statens energimyndighet Transporter Luftfartsverket Sjöfartsverket Statens energimyndighet Trafikverket Transportstyrelsen Farliga ämnen Kustbevakningen Livsmedelsverket Rikspolisstyrelsen Smittskyddsinstitutet Socialstyrelsen Statens jordbruksverk Statens veterinärmedicinska anstalt Strålsäkerhetsmyndigheten Tullverket Ekonomisk säkerhet Finansinspektionen Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Riksgäldskontoret Skatteverket Geografiskt områdesansvar Länsstyrelserna

6 Riktlinjer 2012:1 Sida 6 Skydd, undsättning och vård Kustbevakningen Rikspolisstyrelsen Sjöfartsverket Socialstyrelsen Transportstyrelsen Tullverket

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ

Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Rutin för loggning av HSL-journaler samt NPÖ Enligt patientdatalagen 4 kap 3,skall vårdgivare göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt sådana uppgifter om patienter

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

Hur får jag använda patientjournalen?

Hur får jag använda patientjournalen? Hur får jag använda patientjournalen? Offentlighets- och sekretesslagen Patientdatalagen Vision 2014-01-30 Susan Ols Landstingsjurist Översikt När får jag läsa i patienters journaler? Sekretess - När jag

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem

Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-05-07 Rutin för kontroll av åtkomst till patientuppgifter-loggranskning av NPÖ, Meddix och verksamhetssystem INLEDNING Patientdatalagen

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar 2004

God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar 2004 God tolksed Vägledning för auktoriserade tolkar 2004 1 (17) Innehåll 1 Inledning...2 2 Tolkens uppgift...3 2.1 Tolk- och translatorsförordningen...3 2.2 Kammarkollegiets tolkföreskrifter...3 3 Jäv, tystnadsplikt

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Nr 88 Nr 88 LANDSKAPSLAG om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen Föredragen för Republikens President den 29 juni 2007 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010

Meddelandeblad. Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård. Mottagare: Nr. 7/2010 September 2010 Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Verksamhetschefer Hälso- och sjukvårdspersonal Nr. 7/2010 September 2010 Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård Barnets rättsliga ställning inom hälso- och

Läs mer

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter

Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter MAS 2013 10.3. Informationssäkerhet. Rutiner och Riktlinjer Loggkontroll - granskning av åtkomst till patientuppgifter Inledning Den nya regleringen ger ökade möjligheter för åtkomst till patientdata inom

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Tips och råd om du vill starta eget

Tips och råd om du vill starta eget Tips och råd om du vill starta eget Uppdaterad april 2011 STARTA EGEN VERKSAMHET Några korta tips och råd 1. Formulering av en idé Innan du startar företag är det viktigt att ha en vision en affärsidé

Läs mer