Dnr M2016/01073/R

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr M2016/01073/R"

Transkript

1 Remiss Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon E-post Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet; ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation Remissinstanser: 1. Boverket 2. Datainspektionen 3. Folkhälsomyndigheten 4. Fortifikationsverket 5. Försvarets materielverk 6. Försvarsmakten 7. Havs- och vattenmyndigheten 8. Inspektionen för vård och omsorg 9. Kustbevakningen 10. Lantmäteriet 11. Livsmedelsverket 12. Luftfartsverket 13. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 14. Länsstyrelsen i Jämtlands län 15. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 16. Naturhistoriska riksmuseet 17. Naturvårdsverket 18. Polismyndigheten 19. Post- och telestyrelsen 20. Riksantikvarieämbetet 21. Riksarkivet 22. Rymdstyrelsen 23. Sametinget 24. Sveriges geologiska undersökning 25. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 26. Sjöfartsverket 27. Skatteverket 28. Skogsstyrelsen 29. Socialstyrelsen 30. Statens energimyndighet Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Malmtorgsgatan

2 2 31. Statens jordbruksverk 32. Statens geotekniska institut 33. Statens skolverk 34. Statistiska centralbyrån 35. Strålsäkerhetsmyndigheten 36. Säkerhetspolisen 37. Trafikanalys 38. Trafikverket 39. Transportstyrelsen 40. Valmyndigheten 41. Vetenskapsrådet 42. Verket för innovationssystem 43. Affärsverket svenska kraftnät 44. Göteborgs universitet 45. Göteborgs universitet, Havsmiljöinstitutet 46. Högskolan i Gävle 47. Institutet för rymdfysik 48. Karolinska institutet (Institutet för miljömedicin) 49. Kungl. Tekniska högskolan 50. Linnéuniversitetet 51. Lunds universitet, GIS-centrum 52. Stockholms universitet 53. Sveriges lantbruksuniversitet 54. Umeå universitet 55. Uppsala universitet 56. Kartografiska sällskapet 57. Metria AB 58. Naturskyddsföreningen 59. Pollenlaboratoriet i Umeå AB 60. PostNord Group AB 61. Region Skåne 62. Stockholms läns landsting 63. SIS Swedish Standards Institute, Stanli 64. SOS Alarm Sverige AB 65. Svensk Energi 66. Sveriges Kommuner och Landsting 67. Swedavia AB 68. ULI Geoforum Remissyttranden och frågor angående remissen Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 18 maj Vi ser helst att ni lämnar svar per e-post. Remissvaren per e-post önskas i wordformat (ej PDF-fil) till och en kopia till

3 3 Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Anna Berglund, tfn , vid Rättssekretariatet eller till Lars Lennwall, tfn , vid Miljömålsenheten. Remissen i korthet Remissen innehåller ett förslag till förordning om ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Miljö- och energidepartementet har i en tidigare remiss efterfrågat underlag för de ändringar som krävs i svensk lagstiftning med anledning av ändringar i en EU-förordning (kommissionens förordning (EU) nr 1253/2013 av den 21 oktober 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster 1 ) som detaljreglerar den information som omfattas av det s.k. Inspiredirektivet. Den remissen har diarienummer M2014/02055/R. Med beaktande av det underlag som inkom i samband med den remissen har Miljö- och energidepartementet tagit fram det nu aktuella förslaget till ändringar i förordningen om geografisk miljöinformation. Remissen riktar sig till såväl myndigheter som redan är informationsansvariga som till myndigheter som i dagsläget inte har ett utpekat informationsansvar i förordningen om geografisk miljöinformation men som kan komma att få ett informationsansvar eller som annars kan ha intresse av dessa frågor. Remissen riktar sig även till myndigheter och andra enskilda som kan vara berörda utan att de själva är eller kommer att bli informationsansvariga. Bakgrund Inspiredirektivet, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), har genomförts i svensk lagstiftning med lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation och förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation samt med ändringar i bl.a. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), se prop. 1

4 4 2009/10:224 Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation. I 3 kap. förordningen om geografisk miljöinformation regleras fördelningen av informationsansvaret för berörda myndigheter och enskilda organ. Fördelningen av ansvaret baserar sig bl.a. på en EU-förordning (kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster) som detaljreglerar Inspiredirektivet bland annat i fråga om vilka datamängder och typer av data som ska omfattas av direktivet. EUförordningen har ändrats genom kommissionens förordning (EU) nr 1253/2013 av den 21 oktober 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster. För läsanvisningar till EU-förordningen hänvisas till den information som framgår av remissmissivet i den tidigare remissen med diarienummer M2014/02055/R. Ändringarna i EU-förordningen innebär att informationsansvaret och dess fördelning i 3 kap. förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation behöver ses över. Förslaget och fortsatt handläggning av ärendet Förslaget till ändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation innebär att viss information tillkommer och att annan tas bort. Förslaget ska ses som en första del av två när det gäller de ändringar som behöver göras mot bakgrund av de krav som ställs upp i direktivet och genomförandeförordningarna. Den första delen som nu remitteras innebär förslag till ändringar av informationsansvaret för vissa myndigheter som redan i dag har ett informationsansvar. Detta gäller dock med fyra undantag eftersom Folkhälsomyndigheten, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Sametinget tillkommer som informationsansvariga i förslaget. När det gäller myndigheter som har information som omfattas av direktivet och genomförandeförordningarna men som i dag inte har ett utpekat informationsansvar så bör även de på sikt pekas ut som informationsansvariga i förordningen om geografisk miljöinformation. Det förslag som nu skickas ut på remiss omfattar dock, med undantag för Folkhälsomyndigheten, Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, Sametinget och Strålsäkerhetsmyndigheten, inte sådana tillkommande informationsansvariga myndigheter. Miljö- och energidepartementet planerar en kontakt med de eventuellt tillkommande myndigheterna för att diskutera informationsansvaret. Därefter kommer Miljö- och energi-

5 departementet att återkomma med ytterligare förslag till ändringar i förordningen om geografisk miljöinformation som omfattar de eventuellt tillkommande informationsansvariga myndigheterna. De myndigheter det gäller är i dagsläget Fortifikationsverket, Kustbevakningen, Naturhistoriska riksmuseet, Polismyndigheten, PostNord Group AB, Post- och Telestyrelsen, Rymdstyrelsen, Uppsala universitet och Valmyndigheten. 5 Läsanvisning Det bifogade dokumentet med förslag till ändringar i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation är framtaget i en mall som är anpassad för svensk författningssamling. Av dokumentet framgår de föreslagna ändringarna i förordningen om geografisk miljöinformation. Om en befintlig bestämmelse inte omfattas av det bifogade dokumentet så innebär det att ingen ändring föreslås i den bestämmelsen. Detsamma gäller i fråga om rubriker i den nu gällande förordningen. Det är endast i den mån en ändring föreslås i en befintlig rubrik som rubriken finns med i det bifogade dokumentet. När det gäller förslag till ändringar i befintliga bestämmelser så är den del av bestämmelsen för vilken det föreslås en ändring markerad med ett vänstercentrerat kantstreck. Susanne Gerland Ämnesråd

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) Remiss 2018-12-20 Ju2018/05292/L4 Justitiedepartementet Remiss av betänkandet Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82) ABB Affärsverket Svenska kraftnät Arboga kommun Business Sweden

Läs mer

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen Remiss 2016-12-02 M2016/00838/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Lina Oskarsson lina.oskarsson@regeringskansliet.se 08-405 53 72 Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen

Läs mer

Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remiss 2019-03-05 N2019/00192/D Näringsdepartementet Betänkande av Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remissinstanser AB Volvo Affärsverket

Läs mer

Arbetsgivarverket. Blekinge tekniska högskola. Brottsförebyggande rådet. Chalmers tekniska högskola AB. Datainspektionen.

Arbetsgivarverket. Blekinge tekniska högskola. Brottsförebyggande rådet. Chalmers tekniska högskola AB. Datainspektionen. Remiss 2019-03-07 U2019/00970/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Promemoria - Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92)

Promemoria - Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) I Regeringskansliet Remiss 2019-05-17 I2019/00075/D Infrastrukturdepartementet Promemoria - Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Remissinstanser AB Volvo

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Remiss 2017-11-14 M2017/02785/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Departementssekreterare Linn Åkesson 08-405 84 59 Remiss av promemoria om Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU

Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU e Regeringskansliet Remiss 2017-11-13 U2017/04494/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2015-02-09 Dnr 508-2014/5510 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge Remiss 2018-08-08 M2017/02054/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten, Gruppchef Landmiljö Magnus Bergström 08-405 28 47 magnus.bergstrom@regeringskansliet.se Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) Utfärdad den 28 februari 2019 Publicerad den 5 mars 2019 Regeringen föreskriver i fråga om säkerhetsskyddsförordningen

Läs mer

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturvårdsverket

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturvårdsverket Regeringsbeslut I:34 Miljö- och energidepartementet 2017-06-22 M2017/01681/S M2017/01666/S (delvis) Naturvårdsverket Valhallavägen 195 10648 Stockholm Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) _, R E G ER I N G S KAN S LI E T Remiss 2016-10-18 1\12015/04128/~lll Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Linnea Rosenlöf Telefon 08-405 37 89 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande

Läs mer

REG ER! NG SKANSLIET

REG ER! NG SKANSLIET $ Remiss REG ER! NG SKANSLIET 2019-01-21 Dnr M2019/00i 16/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla - En europeisk strategisk långsiktig

Läs mer

Praktik i staten 2019

Praktik i staten 2019 PM 1 (6) Praktik i staten 2019 Regeringen har uppdragit åt myndigheterna gemensamt att under perioden 1 april 2016 till 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen. Myndigheterna

Läs mer

Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter

Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet för mer hållbara transporter Remiss 2019-06-10 I2019/01058/TM Infrastrukturdepartementet Transportmarknadsenheten Ämnesråd Stefan Andersson 08-405 34 30 070-220 95 14 Trafikverkets rapport. Längre lastbilar på det svenska vägnätet

Läs mer

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten Remiss 2018-06-20 Ju2018/02783/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten Remissinstanser Alingsås kommun Almega Arbetsdomstolen

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (18) PM Enkätsammanställning 2012-05-25 Dnr 508-2011/3338 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Remiss 2018-09-24 M2018/01322/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet, Natur- och kretslopp Johan Fallenius Ankn. 51349 Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds-

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2016-06-17 Dnr 508-2015/4543 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser

8 Regeringskansliet. Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) Remissinstanser 8 Regeringskansliet Remiss 2019-06-25 12019/01809/E Infrastrukturdepartementet Departementssekreterare Filip Vestling 08-405 88 66 076-525 53 10 Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät

Läs mer

M2011/1516/Ma

M2011/1516/Ma Remiss 2011-05-17 M2011/1516/Ma Miljödepartementet Miljöanalysenheten Marie Becker, dep.sekr. Telefon: 08-405 40 71 E-post: marie.becker@environment.ministry.se Miljömålsberedningens betänkande Etappmål

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft Remiss 2017-09-04 M2017/01633/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Andreas Kannesten Remiss av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft Remissinstanser

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

REMM resfria möten Ekotransport Per Schillander Trafikverket

REMM resfria möten Ekotransport Per Schillander Trafikverket REMM resfria möten Ekotransport 160427 Per Schillander Trafikverket Resfria möten Alla reser Förankring Policy Åtgärder Uppföljning hur som RM helst 2 2016-04-27 REMM resfria möten i myndigheter Vision:

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft

Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft Remiss 2017-03-21 M2017/00518/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Johan Leymann Tel: 08-405 98 53 johan.leymann@regeringskansliet.se Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsinformationsavdelningen Enheten Utveckling och Förvaltning Transportstyrelsens

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86) Remiss 2019-01-09 N2018/05882/SPN Näringsdepartementet Enheten för samhällsplanering Ludvig Lundgren 08-405 32 57 ludvig.lundgren@regeringskansliet.se Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU

Läs mer

Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering

Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1: Att underlätta efterföljande planering e Regeringskansliet Remiss 2018-07-03 N2018/03415/SPN Näringsdepartementet Enheten för samhällsplanering Ludvig Lundgren 08-405 32 57 ludvig.lundgren@regeringskansliet.se Betänkandet En utvecklad översiktsplanering

Läs mer

Myndighet Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Fastighetsmäklarinspektionen 9,8 12,6 ** Riksutställningar 9,7 17,2 1,0 Statens

Myndighet Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Fastighetsmäklarinspektionen 9,8 12,6 ** Riksutställningar 9,7 17,2 1,0 Statens Myndighet Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) 2016 2016 2016 Fastighetsmäklarinspektionen 9,8 12,6 ** Riksutställningar 9,7 17,2 1,0 Statens institutionsstyrelse 8,8 10,0 7,9 Arbetsdomstolen 7,7 11,3 0,0 Myndigheten

Läs mer

Myndighet Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Affärsverket svenska kraftnät 3,0 5,8 1,4 Allmänna reklamationsnämnden 2,8 3,1 2,3

Myndighet Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) Affärsverket svenska kraftnät 3,0 5,8 1,4 Allmänna reklamationsnämnden 2,8 3,1 2,3 Myndighet Totalt (%) Kvinnor (%) Män (%) 2016 2016 2016 Affärsverket svenska kraftnät 3,0 5,8 1,4 Allmänna reklamationsnämnden 2,8 3,1 2,3 Arbetsdomstolen 7,7 11,3 0,0 Arbetsförmedlingen 6,9 8,2 4,5 Arbetsgivarverket

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter 1 (19) PM Enkätsammanställning 2013-01-23 Dnr 508-2012/4786 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)

Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Remiss 2017-06-19 Ju2017/05495/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Rättssakkunnig Ia Hamlin 08-405 51 37 Remittering av betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) Remissinstanser 1 Riksdagens

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (19) PM Enkätsammanställning 2014-01-31 Dnr 508-2013/4315 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) e Regeringskansliet Remiss 2018-05-23 Fi2018/01418/DF Finansdepartementet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Riksdagens ombudsmän 3 Göta

Läs mer

Remittering av betänkandet Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14)

Remittering av betänkandet Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation (SOU 2019:14) Remiss 2019-04-26 Ju2019/01281/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap Remittering av betänkandet Ett säkert statligt ID-kort med e-legitimation

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

e Regeringskansliet Lantmäteriet \nk \61.,- l~_l_~/~~~ Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

e Regeringskansliet Lantmäteriet \nk \61.,- l~_l_~/~~~ Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) e Regeringskansliet Remiss 2018-09-14 Fi2018/02531/0U Lantmäteriet 20113-09- 18 \nk \61.,- l~_l_~/~~~ onr:........... Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling

Läs mer

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper Remiss 2017-03-01 M2017/00431/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper 08-4052419 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning

Läs mer

Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Remiss 2018-01-30 U2017/05010/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Etikprövning en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104) Remissinstanser

Läs mer

8 Regeringskansliet. Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget. Remissinstanser sekretariatet. Arvidsjaurs kommun.

8 Regeringskansliet. Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget. Remissinstanser sekretariatet. Arvidsjaurs kommun. 8 Regeringskansliet Remiss 2019-06-03 12019/01357/E Infrastrukturdepartementet Energienheten Andreas Kannesten 08 405 14 98 Remiss av SOU 2019: 11 Biojet för flyget Remissinstanser 2030-sekretariatet Arvidsjaurs

Läs mer

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)

Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) Remiss 2019-04-24 M2019/00862/Ke Miljödepartementet Kemikalieenheten Conny Hägg 52190 0703776701 Remiss av utredningen Ny kärntekniklag med förtydligat ansvar (SOU 2019:16) Remissinstanser AB SVAFO Affärsverket

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Konsultation i frågor som rör det samiska folket

Konsultation i frågor som rör det samiska folket Remiss 2017-09-21 Ku2017/01905/DISK Kulturdepartementet Konsultation i frågor som rör det samiska folket Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmannen 2 Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018: 10)

lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (2018: 10) e Regeringskansliet Remiss 2018-03-26 Fi2018/00966/K Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Kansliråd Henrik Källsbo 08-4054350 lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam

Läs mer

M2009/1840/R

M2009/1840/R Remiss 2009-11-18 M2009/1840/R Miljödepartementet Rättsenheten Ämnessakkunnig Cecilia Giese Hagberg Telefon 076-108 04 24 e-post cecilia.giese-hagberg@environment.ministry.se Rättssakkunnig Susanne Gerland

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (21) PM Enkätsammanställning 2010-02-24 Dnr 508-2009/2970 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter L A N T M Ä T E R I E T 1 (21) PM Enkätsammanställning 2011-01-18 Dnr 508-2010/2787 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång

Läs mer

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Näringslivsenheten KSKF/2017:630 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och

Läs mer

Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare förfarande (SOU 2019:8) Remiss 2019-03-07 Ju2019/00886 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Rättssakkunnig Johanna Spanne 08-405 38 52 0730-79 99 61 Remittering av slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken ett enklare

Läs mer

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten

Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten Promemoria 2017-10-13 N2017/01927/TS Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Anna Ullström 08-4058446 Remiss av Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten Remissinstanser

Läs mer

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi -------~~~------- REG ER l NGSKANSLIET Remiss 2015-12-04 ~2015/04155/~m Miljö- och energidepartementet Miljömålsenheten Gunilla Blomquist Telefon 08-405 19 52 Kemikalieenheten Erika Nygren Telefon 010-698

Läs mer

Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7)

Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018 (SOU 2019:7) Remiss 2019-02-13 Ju2019/00404/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Remittering av betänkandet Skogsbränderna sommaren 2018

Läs mer

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Remiss 2018-06-21 M2018/01858/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Elisabeth Lidbaum Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige

Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringsbeslut I:5 2015-02-05 M2015/684/Nm Miljö- och energidepartementet Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön infrastruktur i Sverige Regeringens beslut Regeringen

Läs mer

Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ungdomsstyrelsen Vetenskapsrådet (flaggskeppsledare 7.5)

Internationella programkontoret för utbildningsområdet Ungdomsstyrelsen Vetenskapsrådet (flaggskeppsledare 7.5) Regeringsbeslut I:6 2011-10-13 U2011/5668/IS Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan Regeringens beslut

Läs mer

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Remiss 2018-07-06 Ju2018/03485/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap Ju/L4 Remittering av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst

Läs mer

Remittering av promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1)

Remittering av promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv (Ds 2018:1) Remiss 2018-01-17 Ju2018/00480/L4 Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4) Remittering av promemorian Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Remiss 2019-06-20 Ku2019/01308/RS Kulturdepartementet Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket Remissinstanser 1 Affärsverket svenska kraftnät 2 Álbmut 3 Amnesty

Läs mer

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remiss 2017-01-10 S2017/00117/FS Socialdepartementet Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Justitiekanslern (JK) 4 Förvaltningsrätten i Stockholm

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster

Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara vattentjänster Remiss 2018-06-19 M2018/01630/Nm Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten, Vattenmiljö Ämnesråd/Gruppchef Annika Nilsson 08-405 3880 072-5110005 Remiss av betänkande SOU 2018:34 Vägar till hållbara

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (21) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Sektion fordonsteknik väg Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1)

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)

Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) Remiss 2018-12-06 U2018/04219/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Lisa Midlert 08-405 99 91 lisa.midlert@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska

Läs mer

Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren

Promemoria om Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper utveckling av producentansvaren Remiss 2018-03-19 M2018/00852/R Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Charlotta Broman 08-405 19 76 070-655 19 76 Rättssekretariatet Linn Åkesson 08-405 84 59 076-127 67 58 Promemoria om Mer

Läs mer

Prop. 2009/10:170 Bilaga 1

Prop. 2009/10:170 Bilaga 1 Bilaga 1 85 Bilaga 1 86 Bilaga 1 87 Bilaga 1 88 Bilaga 1 89 Bilaga 1 90 Bilaga 1 91 Bilaga 1 92 Bilaga 1 93 Bilaga 1 94 Bilaga 1 95 Bilaga 1 96 Bilaga 1 97 Bilaga 1 98 Bilaga 1 99 Bilaga 1 100 Bilaga 1

Läs mer

Myndigheter som undantas från och omfattas av ekonomiadministrativ värdering för 2018

Myndigheter som undantas från och omfattas av ekonomiadministrativ värdering för 2018 1/7 PM Datum 2018-10-31 ESV dnr 2018-00413-1 Handläggare Anna Kindberg Myndigheter som undantas från och omfattas av ekonomiadministrativ värdering för 2018 Den ekonomiadministrativa värderingen (EA-värderingen)

Läs mer

Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel

Remiss betänkandet Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel Remiss 2017-12-21 Fi2017/04821/S2 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Rättssakkunnig Linnéa Westman 08-4059967 Remiss betänkandet Skatt på kadmium

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78)

Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78) Remiss 2018-12-20 U2018/04199/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Kansliråd Helena Mähler Lejon 08-405 48 29 Remiss av betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige

Läs mer

Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Förslag till föreskrifter om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster samhällsskydd och beredskap MISSIV 1 (6) Avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet Enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete Tove Wätterstam 010-240 4182 tove.watterstam@msb.se

Läs mer

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten Remiss 2016-07-15 M2016/01874/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Ulrika Gunnesby Telefon 08-405 22 46 Rapport om översyn av förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Remiss. Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft

Remiss. Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft 8 Regeringskansliet Remiss 2017-06-29 Dnr M2017/01639/R Miljö- och energidepartementet Remiss av promemoria med förslag till ändrade bestämmelser för vattenmiljö och vattenkraft Remissinstanser 1. Riksdagens

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer