Organogena jordars utsläpp av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organogena jordars utsläpp av"

Transkript

1 Organogena jordars utsläpp av växthusgaser Vad är en organogen jord? Hur mycket odlade organogena jordar finns det i Sverige? Organogena jordars egenskaper. Vad händer vid dränering av torvjordar? Odling på organogena jordar i framtiden. Hur minskar vi växthusgasavgången? Kerstin Berglund, g, Inst f mark och miljö, SLU, Uppsala

2 Torvmark = landyta täckt av minst 30 cm torv Torv står för ca 1/3 av det totala globala markkolet Torvtillväxten t kan i Sverige uppgå till ca 05 0,5 mm/år men tillväxten har avstannat i många myrmarker ca 25 % av Sveriges landyta är täckt med torv av varierande mäktighet

3 Indelning av jordarterna efter halten organiskt material (%) Org. mtrl (%) Matjordar (bearbetat skikt) 0-20 Mineraljord Mineralblandad mulljord 40- Mulljord Alvjordar >20-40* Organogena jordar gyttja dy torv *SGU 20 %, internationellt 30 %, Jordartsnomenklatur 30 %, Ekström 40 %

4

5 Organogena jordar Jordtyp Halt organiskt material (%) Gyttjejordar j gyttjelera 1-6 lergyttja 6-30 gyttja >30 Kärrtorvjordar Mosstorvjordar > 40 (näringsrika) >40 (näringsfattiga)

6 Var finner man de odlade Var finner man de odlade organogena jordarna i landskapet?

7 Organogena jordar - förekomst ca 15 % av landytan är täckt av torv > 30 cm djup ca 7 % av jordbruksmarken (inkl betesmark) är organogen jord motsvarar ca ha som mest odlade vi ca ha organogena jordar (1946) stor variation mellan olika delar av landet (5-17 %)

8 Odlad d organogen jord (ha) - grödfördelning som mest odlade vi ca ha organogena jordar (1946)

9 Kontinuitetsundersökning För att undersöka hur odlingen på de organogena jordarna utvecklats under de senaste 10 åren gjordes en kartanalys av odlingen på organogen jord för åren 1999, 2005, 2006, 2007, 2008, samt en grödanalys avseende åren på de torvblock som varit konstanta under perioden [1]. En stor del av arealvariationen över åren kan förklaras av gårdsstödsreformens genomförande Totalarealen l ökade fram till och med 2005 eftersom arealerna det året låg till grund för stödrätterna framöver. Den totala spannmålsarealen i landet oavsett jordart minskade kraftigt de första åren efter gårdsstödets införande på grund av de låga spannmålspriserna medan oljeväxtarealen visade en svag ökning på grund av bättre lönsamhet. Med höjda spannmålspriser 2007/2008 ökade arealen igen vilket också kan avläsas i figur 4. I och med gårdsstödsreformen blev vallodling lönsammare relativt spannmålsodlingen med ökande arealer som. Kravet på uttagen areal (obligatorisk träda) försvann 2008 varpå trädesarealen i princip halverades. Kontinuitetsanalysen (tabellerna 6 och 7) verifierar att de organogena jordarna är relativt extensivt odlade med ca 16 % av arealen i permanent vall (10 år vall). Intensiv odling av radgrödor som potatis och morötter (radgrödor minst 5 år av 10) sker på en liten areal i framför allt Skåne och i viss mån Blekinge.

10 Andel (%) av jordbruksmarken (åker + betesmark) som är organogen g jord (torv + gyttjejord) samt grödfördelningen Några områden med hög andel organogen jord Använda data: Geologiska kartor Jordbruksverkets blockkartor och gröddatabas Gotland - Kärrtorv, kalkgyttja, bleke Kvismardalen - Kärrtorv på gyttjejord Småländska höglandet - Mosstorv Mälardalen - Gyttjejordar med mullrik matjord Blekinge Kärrtorv, gyttja Norrlandslänen lä - Kärrtorv (starrtorv)

11 Vi har grupperat grödorna i 6 grupper efter odlingsintensitet: Ettåriga grödor: Spannmål, oljeväxter, baljväxter, grönfoder, trädgårdsgrödor d och hlin Hackgrödor (radgrödor): Potatis, sockerbetor och köksväxterk Vall: Slåtter och betesvall, frövall, gröngödsling Extensiv markanvändning: Betesmark, träda, rörflen, outnyttjad åkermark etc. Träd: Julgransodling, Salix Våtmark: Våtmark

12 Grödgruppernas procentuella fördelning på organogen g jord Hela landet Gotland Ettåriga grödor 28, Radgrödor 1,6 5,2 Vll Vall 33,33 48,1 Extensiv 35,2 16,2 Träd 0,7 0 Våtmark 0,6 1,0

13 Skördeutveckling i potatis Obevattnad potatis Org jord Obevattnad potatis Fastmarksjord Bevattnad potatis Org jord Bevattnad potatis Fastmarksjord Sk körd kg/ha Fr.o.m endast den konsumtionsdugliga delen av skörden År Skördedata från Kvismardalen, Örebro

14 Skördeutveckling på organogen jord respektive fastmarksjord 8000 a körd kg/h S Vall Org jord Vall Fastmarksjord Korn Org jord Korn Fastmarksjord Vårraps Org jord Vårraps Fastmarksjord År Skördedata från Kvismardalen, Örebro

15 Skördedata från Kvismardalen, Örebro Skördeutveckling i potatis Odlingsintensiteten är i allmänhet lägre på de organogena g jordarna än Skg på mineraljordarna. körd kg/ha Obevattnad potatis Org jord Obevattnad potatis Fastmarksjord Bevattnad potatis Org jord Bevattnad potatis Fastmarksjord 1/3 ettåriga grödor 1/3 vall 1/3 mkt extensivt t Fr.o.m endast den konsumtionsdugliga delen av skörden År 8000 Skördeutveckling på organogen jord respektive fastmarksjord Skördenivåerna kan vara högre än på fastmarksjord rd kg/ha Vall Org jord Vall Fastmarksjord Korn Org jord Korn Fastmarksjord Vårraps Org jord Vårraps Fastmarksjord Gyttjejordarna är i allmänhet mer intensivt odlade än torvjordarna Skö År

16 Organogena jordar - kemiska egenskaper Mosstorv lågt näringsinnehåll, lågt ph Kärrtorv N hög halt PK låg halt ph varierar Gyttjejord NK ofta hög halt P ofta brist ph varierar Ofta mikronäringsbrist hos torvjordar (mangan, koppar, bor)

17 Organogena jordar - fysikaliska egenskaper Mineraljord Gyttjejord Torvjord Kompaktdensitet (kg/dm 3 ) 2,5-2,8 1,9-2,8 1,1-1,8 Torr skrymdensitet (kg/dm 3 ) 1,0-1,7 0,2-1,1 0,07-0,6 Porositet (volymprocent)

18 Torvjorden är som en svamp Mycket lätt i torrt tillstånd Kan hålla mycket stor mängd vatten Vatten avgår vid dränering stora porer som fylls med luft Markpackning porerna trycks ihop

19 Organogena jordar - vattenhållande egenskaper Mycket stor andel porer = kan lagra mycket vatten Mycket stort förråd av växttillgängligt vatten Hur åtkomligt vattnet är för växten beror på rotdjupet

20 Torvjordarnas genomsläpplighet för vatten Torvjordarnas genomsläpplighet för vatten (efter Eggelsman)

21 Problem vid dränering av torvjord Låg genomsläpplighet i torven Inslamning i dräneringsrören Rostutfällningar i dräneringsrören Markytesänkning - ojämn sättning - bortodling sämre dräneringseffekt växthusgasavgång (koldioxid,lustgas) Syrebrist i marken Låg bärighet Marken rör sig med varierande vattenhalt (problem vid byggnation)

22 Vad händer vid dränering av torvjord? Sättning Konsolidering Krympning av jordlager över grundvattenytan av jordlager under grundvattenytan av jordlager över grundvattenytan Bortodling nedbrytning av organiskt material emission av koldioxid och lustgas + markpackning, vinderosion, vattenerosion = leder till att markytan sjunker!!

23 Ytsänkningsförloppet efter dränering Ytsänkningsförloppet efter dränering och uppodling vid Lidhult (mosstorv)

24 Faktorer som påverkar ytsänkningens storlek klimatet torvens sammansättning och nedbrytningsgrad torvdjupet odlingsintensiteten grundvattenståndet (dräneringsdjupet)...

25 Markytesjunkning (resultat från långliggande försök) Plats cm/år Örke 0,7 Kälkestad (nyligen omdränerat) 0,7 Lidhult (mosstorv) 0,8 Martebo (nydränerat) 27 2,7 Majnegården, ph 5 1,0 Ytterby 1,3 Kukkola, vall/stråsäd 05 0,5 Kukkola, vall 0,2 Majnegården, ph 7, stråsäd (plöjt) 0,8 Majnegården, ph 7, betesvall 02 0,2

26 Markytesjunkning Plats cm/år Örke 07 0,7 Kälkestad (nyligen omdränerat) 0,7 Lidhult (mosstorv) 0,8 Martebo (nydränerat) 2,7 Majnegården, ph ,0 Ytterby 1,3 Kukkola, vall/stråsäd 0,5 Kukkola, vall 02 0,2 Majnegården, ph 7, stråsäd (plöjt) 08 0,8 Majnegården, ph 7, betesvall 0,2

27 Markytesjunkning vid Bälinge mossar Första avvattningsföretaget, 60 km kanaler 68 cm Nytt avvattningsföretag, försenas av kriget 49 cm 1964 Ny inventering pga försämrad dräneringseffekt ingen fördjupad dränering 37 cm 1984 Ny förundersökning, stora ägare emot, fördjupningar legaliseras 35 cm idag Dåligt dränerat, börjar växa igen

28 Markytesjunkning vid Bälinge mossar 1908 dryg manshöjd 68 cm 1938 armbåge 49 cm 1964 fingertopp 37 cm 1984 vaden 35 cm idag

29 Hur stor är markytesänkningen på torvjord? Några grova tumregler Betesvall (gräsyta) Slåttervall Stråsäd Potatis/morötter 0-0,5 cm/år 1 cm/år 1-2 cm/år 2-3 cm/år

30 Kom ihåg!! vid dränering Sustainability och odling på organogena of jordar Jordarnas egenskaper varierar mycket mellan olika jordtyper. Variationen peatland är större än farming på mineraljordarna Man får vid dränering och odling en markytesänkning Det organiska materialet förändras med tiden liksom jordens egenskaper Nedbrytningen av det organiska materialet leder till emission av koldioxid och lustgas

31 Gasflöden i myrmarker (CO 2 koldioxid, CH 4 metan, N 2 O lustgas) CO 2 CO 2 CH 4 N 2 O Orörda myrmarker Koldioxidsänkor

32 Gasflöden i myrmarker (CO 2 koldioxid, CH 4 metan, N 2 O lustgas) CO 2 CO 2 CH 4 N 2 O Växthusgasavgången från odlade d organogena jordar beräknas motsvara 6-8 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser Orörda myrmarker Koldioxidsänkor CO 2 CO 2 CH 4 N 2 O Dä Dränerade torvmarker Koldioxidkällor

33

34 Växthusgasavgång från odlad d organogen jord i Sverige (Mt CO -eq/år) Våra egna beräkningar CO 2 3,1-4,6 N 2 O 10 1,0 Totalt 4,1-5,6 CO 2 -eq = koldioxidekvivalenter, 1 ton N 2 O motsvarar 310 ton CO 2. GWP100, global uppvärmningspotential i ett 100-års perspektiv.

35 Växthusgasavgång från odlad d organogen jord i Sverige (Mt CO -eq/år) Våra egna Enbart beräkningar IPCC CO 2 3,1-4,6 1,3 N 2 O 10 1,0 10 1,0 Totalt 4,1-5,6 2,3 IPCC I t t l P l Cli t Ch IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change CO 2 -eq = koldioxidekvivalenter, 1 ton N 2 O motsvarar 310 ton CO 2. GWP100, global uppvärmningspotential i ett 100-års perspektiv.

36 Växthusgasavgång från odlad d organogen jord i Sverige (Mt CO -eq/år) Våra egna Enbart Litteraturdatat t beräkningar IPCC Lägsta CO 2 3,1-4,6 1,3 1,3 N 2 O 10 1,0 10 1,0 03 0,3 Totalt 4,1-5,6 2,3 1,6 IPCC I t t l P l Cli t Ch IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change CO 2 -eq = koldioxidekvivalenter, 1 ton N 2 O motsvarar 310 ton CO 2. GWP100, global uppvärmningspotential i ett 100-års perspektiv.

37 Växthusgasavgång från odlad d organogen jord i Sverige (Mt CO -eq/år) Våra egna Enbart Litteraturdatat t beräkningar IPCC Lägsta Högsta CO 2 3,1-4,6 1,3 1,3 4.6 N 2 O 10 1,0 10 1,0 03 0,3 18 1,8 Totalt 4,1-5,6 2,3 1,6 6,4 IPCC I t t l P l Cli t Ch IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change CO 2 -eq = koldioxidekvivalenter, 1 ton N 2 O motsvarar 310 ton CO 2. GWP100, global uppvärmningspotential i ett 100-års perspektiv.

38 Växthusgasavgång från odlad d organogen exempel på emissionsfaktorer Koldioxid (t CO 2 -C ha -1 yr -1 ) Jordbruksmark 6.8(2,1-11.2) Permanent gräsbevuxna marker 2.6 (-0.7 7,5) Lustgas (kg N O-N ha yr ) Jordbruksmark inkl permanent vall 6.8 ( ) Källa: Couwenberg, J Emission factors for managed peat soils. An analysis of IPCC default values. Wetlands International:

39 Koldioxid (t CO 2 -C ha -1 yr -1 ) (t CO 2 ha -1 yr -1 ) Jordbruksmark 68( (2,1-11.2) 24,9 (7,77-41) Permanent gräsbevuxna marker 2.6 (-0.7 7,5) 9,5 (-2,6 27,5) 1 liter förbränd bensin motsvarar ca 2,3 kg CO 2 eller 0,63 CO 2 -C För varje liter bensin (eller diesel) en bil förbrukar släpps det ut 2,32 (2,48 kg) av växthusgasen koldioxid. Det blir närmare 4 ton koldioxid (1 ton CO 2 -C) på ett år för en bilist som kör mil om året * Omräkning CO 2 till CO 2 -C (CO 2 ggr 12/44)

40 Faktorer som påverkar växthusgasavgången Klimatet (temperaturen) Torvkvaliteten Vattenhalten (syretillgången) Odlingsintensiteten?...

41 Klimatet Temperatur och nedbrytningshastighet

42 Klimatet Växthusgasavgång under vegetationsperioden GHG emissions N2O Majnegården N2O Örke CO2 Majnegården CO2 Örke CH4 Majnegården CH4 Örke N2O and CH4 (µg/m2/h) CO2 (mg/m2/h) 01-apr 15-apr 29-apr 13-maj 27-maj 10-jun 24-jun 08-jul 22-jul 05-aug 19-aug 02-sep 16-sep 30-sep 14-okt 28-okt Date

43 Klimatet Växthusgasavgång under året

44 Fysikaliska och kemiska markegenskaper för Majnegården och Örke Site and depth Org. Mtrl Loss on ign. % ph (H 2 O) Bulk density g cm -3 Density of solids g cm -3 Porosity % by volume Humification degree Von Post Sat.Hydr. Cond. after 1 h cm h -1 Sat.Hydr. Cond. after 24 h cm h -1 Majneg H H H H H Örke H H H H H

45 Torvkvalitet Majnegården och Örke Plats och djup (cm) Plats och djup (cm) Glödförlust. % ph Porositet Humifierings- (H 2 O) % grad (von Post) Glödförlust % ph Porositet Humifierings- (H 2 O) % grad (von Post) Majneg Örke H H H H H H H H8-9

46 Torvkvalitet - Temperatur

47 Torvkvalitet Vattenhalt/syretillgång g Majnegården och Örke

48 Torvkvalitet Vattenhalt - Koppargödsling CO 2 emission with increasing suction applied to a soil core 2.5 CO2 emission (p ppm/s/samp ple) Suction (*0.1bar) Horizon/Treatment Location cm cm Control 0-10 cm Cu 0-10 cm Majnegården Örke Örke Control 12 kg Cu/ha (0-20 cm) Örke Cu tillfört 50 kg Cu/ha (gödslingsbehov vid 20 kg/ha)

49 The use of copper to mitigate subsidence on peat soils (Canadian results; Marthur et al) Copper inactivates extracellular enzymes such as acid phosphatase Application rates: 15 kg of Cu/ha for the first three years followed by 5 kg of Cu/ha every second year (<1 % of CEC) No adverse effect on the yield or the produce No adverse effect on soil N mineralization Cu stays in the surface layer Subsidence was curtailed by half Örke Cu 0-20 cm 12 kg/ha i obehandlat led, Cu-gödslat tillfört 50 kg/ha (100 ppm = 61 kg/ha) Fertilization is required when Cu content is lower then 20 mg/kg soil (12-16 kg Cu/ha). The Cu content in the topsoil at Örke was 19 mg/kg and at Majnegården 11 mg/kg, which is quite low. Normal fertilization rate in Sweden is kg CuSO4/ha (7-12 kg Cu/ha) every 5 year. Our fertilization rates were 50 kg/ha = 100 ppm in treatment C and 170 kg/ha = 300 ppm (50 % subsidence reduction in Canadian experiments) in treatment D.

50 Koldioxidavgång vid olika odlingsintensitet Finska försök Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland Research Programme Final Report, 2008, Sarkkola (ed.) Korn Gräsvall Svartträda Övergivna marker

51 Koldioxidavgång (mgco 2 2 /m /h) - odlingsintensitet Svenska försök på torvjord - preliminära resultat p j p Två platser (1 och 4) på Gotland, Mätningar i juli 2009 A = utan gröda, B = med gröda

52 Koldioxidavgång (mgco 2 2 /m /h) - odlingsintensitet Svenska försök på torvjord - preliminära resultat p j p Två platser (1 och 4) på Gotland, Mätningar i augusti 2009 A = utan gröda, B = med gröda

53 Koldioxidavgång (mgco 2 2 /m /h) - odlingsintensitet Svenska försök på torvjord - preliminära resultat Hjälmarsholm i Kvismardalen, Mätningar sommaren Hjälmarsholm , , , ,0 mg CO 2 /m 2 /h ,0-5,0 Morot morot utan vårraps vårraps utan , ,0 0 maj jul aug sep -20,0

54 Lustgasavgång vid olika markanvändning Finska försök Korn Gräsvall Svartträda Övergivna marker Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland Research Programme Final Report, 2008, Sarkkola (ed.)

55 Metangasflöden vid olika markanvändning Finska försök Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland Research Programme Final Report, 2008, Sarkkola (ed.) Korn Gräsvall Svartträda Övergivna marker

56 Torvmarken, en resurs i jordbruket även i morgon? Vilka är alternativen?

57 Vilka faktorer kan brukaren påverka? grundvattennivå/dränering grödor bearbetningsintensitetb i t it t gödsling

58 Växthusgasflöden (koldioxid, lustgas, metan) vid olika markanvändning Finska försök Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland Research Programme Final Report, 2008, Sarkkola (ed.) Skog Odlad Torvtäkt Beskogad Beskogad Återställd tidigare tidigare torvtäkt odlad torvtäkt

59 Hur minskar vi växthusgasavgången? Växthusgasflöden (koldioxid, lustgas, metan) vid olika markanvändning Finska försök Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland Research Programme Final Report, 2008, Sarkkola (ed.) Ministry of Agriculture and Forestry 11a/2007 Skog Odlad Torvtäkt Beskogad Beskogad Återställd tidigare tidigare torvtäkt odlad torvtäkt

60 Vilka är alternativen? ti Permanent vall eller bete kräver betesdjur!! kräver betesdjur!! (metangas)

61 Vallarna kan ge höga skördar!! Kan binda in mycket kol!! Avkastning (biologisk förstaskörd slåttervall) på fastmarksjord respektive mulljord på Gotland nhalt) kg/h ha Skörd (16 6,5 % vatte Mulljord Fastmarksjord År

62 Vilka är alternativen? ti Permanent vall eller bete kä kräver betesdjur!! bt (metangas) men bioenergigrödor är kanske ett bättre alternativ!!

63 Vilka är alternativen? ti Torvbrytning + Lägga under vatten Möjligt på en del platser Växthusgasavgången kan vara fortsatt hög...

64 Växthusgasflöden (koldioxid, lustgas, metan) vid olika markanvändning Finska försök Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland Research Programme Final Report, 2008, Sarkkola (ed.) Ministry of Agriculture and Forestry 11a/2007 Skog Odlad Torvtäkt Beskogad Beskogad Återställd tidigare tidigare torvtäkt odlad torvtäkt

65 Vilka är alternativen? ti Plantera skog Kräver fortsatt dränering Vä h Växthusgasavgången kan vara fortsatt hög...

66 Växthusgasflöden (koldioxid, lustgas, metan) vid olika markanvändning Finska försök Greenhouse Impacts of the Use of Peat and Peatlands in Finland Research Programme Final Report, 2008, Sarkkola (ed.) Ministry of Agriculture and Forestry 11a/2007 Skog Odlad Torvtäkt Beskogad Beskogad Återställd tidigare tidigare torvtäkt odlad torvtäkt

67 Vilka är alternativen? ti Fortsatt öppen odling Målet bör vara så hög skörd som möjligt = producera så stor mängd biomassa som möjligt per koldioxidekvivalent samt att marken bör vara beväxt under så stor del av året som möjligt för att minimera lustgasavgången!

68 Framtida forskning Huvudmålet med vår forskning är att hjälpa jordbrukaren att minimera såväl ytsänkning som växthusgasavgång från odlade organogena jordar och förse myndigheterna med relevanta data för klimatrapporteringen Att öka förståelsen för hur torvkvalitet och markfysikaliska egenskaper styr de mikrobiella processer som leder till nedbrytning av torven. Studera hur brukarens åtgärder, odlings- och dräneringsintensitet, påverkar ytsänkning och växthusgasavgång.

69 mer information om vår forskning finns på: Gå in på: Forskning Jordbearbetning och hydroteknik Odlade torvjordar Just nu har vi problem Just nu har vi problem med hemsidorna men snart

70 Referenser Armentano, T.V. & Menges, E.S., Patterns of change in the carbon balance of organic soil-wetlands of the temperate zone. Journal of Ecology 74, Berglund, Ö. & Berglund, K Distribution and cultivation intensity of agricultural organic soils in Sweden and an estimation of greenhouse gas emissions from cultivated peat soils. Geoderma (2008), doi: /j.geoderma Berglund, Ö., Berglund, K. & Sohlenius, G Organogen jordbruksmark i Sverige Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik), nr 12, 29 s. ClimSoil Review of existing information on the interrelationships between soil and climate change. Thematic Strategy for soil protection: Service contract.: /2007/486157/SER/B1.Final report, 208 p. Couwenberg, J Emission factors for managed peat soils. An analysis of IPCC default values. Wetlands International: Joosten, H. & Clarke, D., Wise use of mires and peatlands. Background and principles including a framework for decision-making. International Mire Conservation Group and International Peat Society. 304 p. Kasimir-Klemedtsson, Å., Klemedtsson, L., Berglund, K., Martikainen, P., Silvola, J. & Oenema, O Greenhouse gas emissions from farmed organic soils: a review. Soil Use and Management 13, Laine, J. (ed.) Greenhouse impacts of the use of peat and peatlands in Finland. Publications of Ministry of Agriculture and Forestry, Finland, 11a/ p. Lohila, A., Aurela, M., Regina, K. & Laurila, T Soil and total ecosystem respiration in agricultural fields: effect of soil and crop type. Plant and Soil 251: Maljanen, M., Martikainen P. J., Walden, J. & Silvola, J CO 2 exchange in an organic field growing barley or grass in eastern Finland. Global Change Biology 7, Maljanen, M. Sigurdsson, B. D. Guðmundsson, J. O skarsson, H. Huttunen, J. T. & Martikainen P. J Land-use and greenhouse gas balances of peatlands in the Nordic countries present knowledge and gaps. Biogeosciences Discuss., 6, print.pdfpdf

71 SVENSK MOSSKULTUR Odling, torvanvändning och landskapets förändring Red. Leif Runefelt Utgiven av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 528 s. Boken kan också beställas via post, e-post, telefon eller fax: KSLAB Box 6806, Stockholm tel , fax , e-post

Projektrapport nr 15. Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar Mats Olsson, SLU

Projektrapport nr 15. Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar Mats Olsson, SLU Projektrapport nr 15 Emissioner av växthusgaser från brukad torvmark i areella näringar Mats Olsson, SLU Fotograf: Mats Olsson Tryckår: Januari 2015 Tryckort: Gävle Innehållsförteckning Sammanfattning...4

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN RAPPORT 2009:2 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I FODERPRODUKTIONEN UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING AV ANIMALISKA LIVSMEDEL Christel Cederberg INNEHÅLL Inledning...1 1 Växthusgaser i foderproduktionen...1 1.1

Läs mer

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött

Det subventionerade köttet. Rapport. Det subventionerade köttet. Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött Rapport Det subventionerade köttet Finansiera ekosystemtjänster i jordbruket med en klimatavgift på kött 1 Februari 2015 Omslagsfoto: Thinkstock Författare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen Layout:

Läs mer

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Institutionen för mark och miljö Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Anna Aurell,

Läs mer

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER

POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER Examensarbete inom Lantmästarprogrammet POTATISENS SPECIFIKA VIKT OCH KOKEGENSKAPER - MED HÄNSYN TILL ODLINGSPLATS OCH SORT Markus Göstason & Erik Olsson Handledare: Joakim Ekelöf Examinator: Sven-Erik

Läs mer

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050?

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? ett diskussionsunderlag om vad vi äter i framtiden Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Foto: Ulf Nylén Foto: Shutterstock Varför har

Läs mer

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006

Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 Sveriges lantbruksuniversitet Slututvärdering av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000-2006 - vad fick vi för pengarna? ISBN 978-91-86197-01-8

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet

KliMATfrågan på bordet. KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet KliMATfrågan på bordet Mat åt nio miljarder hur ska vi fixa det i ett nytt klimat? Och hur påverkar maten i sin tur klimatet? Hur ska vi äta klimatvänligt? Är det moraliskt fel att

Läs mer

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt

Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige. konsekvenser lokalt och globalt Rapport Soja som foder och livsmedel i Sverige konsekvenser lokalt och globalt Innehåll 1. Förord 1 2. Användning av soja i Sverige 2 2.1 Soja som livsmedel 2 2.2 Soja som foder 4 2.3 Aktörer inom import

Läs mer

Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat

Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat skillnader mellan betesbaserade och kraftfoderbaserade system Betesbaserad köttproduktion är viktig för biologisk mångfald

Läs mer

Kvi%veutnytt&mde p& en sandjord i Halland vid olika satt att sprida svinflytgödsel till stråsäd

Kvi%veutnytt&mde p& en sandjord i Halland vid olika satt att sprida svinflytgödsel till stråsäd Kvi%veutnytt&mde p& en sandjord i Halland vid olika satt att sprida svinflytgödsel till stråsäd Nitrogen utilization on a sandy soil after application of pig slurry to cereal crops with different techniques

Läs mer

Hampa som bränsleråvara

Hampa som bränsleråvara JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Martin Sundberg Hugo Westlin JTI-rapport Lantbruk & Industri 341 Hampa som bränsleråvara Förstudie Hemp as a biomass fuel preliminary

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Hållbar köttkonsumtion

Hållbar köttkonsumtion Hållbar köttkonsumtion Vad är det? Hur når vi dit? landsbygdsaspekten kött och hälsoaspekter smittskydd och antibiotikaresistens hos djur miljö- och klimatpåverkan djurskydd global livsmedelsförsörjning

Läs mer

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt

BECCS som klimatåtgärd. En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt En rapport om koldioxidlagring från biomassa i ett svensknorskt perspektiv Författarna och Biorecro AB, 2010 www.biorecro.se Biorecro AB Box 3699 103 59 Stockholm Telefon: 08 678 75 01 Fax: 08 611 42 10

Läs mer

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV RAPPORT 2009:4 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER VID PRODUKTION AV NÖTKÖTT UNDERLAG TILL KLIMATCERTIFIERING Ulf Sonesson, Christel Cederberg and Maria Berglund INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Klimatpåverkan av nötköttsproduktion

Läs mer

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014

Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986 2014 Sammanställning av resultat och trender i Sverige under tre decennier, samt internationella utblickar Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:15 CKB rapport

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken?

Rapport 2006:04. Hur mår skogen och skogsmarken? Rapport 2006:04 Hur mår skogen och skogsmarken? Tillstånd och trender för kronutglesning och markförsurning i Stockholms län 1985 2010 Författare: Torbjörn Nilsson Maj-Britt Johansson Åke Nilsson Institutionen

Läs mer

skötsel av ädellövskog

skötsel av ädellövskog skötsel av ädellövskog Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och

Läs mer

Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige

Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige Thorsten Rahbek Pedersen Jordbruksverket Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige Denna artikel var ursprungligen en bilaga till utredningen

Läs mer

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum

Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum Kvicksilver i svensk insjöfisk variationer i tid och rum av Staffan Åkerblom och Kjell Johansson Institutionen för miljöanalys, SLU Box 7050, 750 07 Uppsala Rapport 2008:8 Kvicksilver i svensk insjöfisk

Läs mer

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis)

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Lotta Göthe Catalyzing energygas development for sustainable solutions

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

Kunskapsöversikt Miljökonsekvenser av GMO

Kunskapsöversikt Miljökonsekvenser av GMO Kunskapsöversikt Kunskapsöversikt Rapport 2:2009 ISBN 978-91-540-6030-6 ISSN 1653-3003 Design: Lupo Design Omslagsbild: Johnér Engelsk översättning: ARA Life Science AB, Uppsala Bilder i inlagan: Sid.

Läs mer

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen

Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen RAPPORT Vägledning till metodval vid beräkning av påverkan från förändrad energianvändning på de svenska miljömålen Framtagen med stöd av Miljömålsrådet, Energimyndigheten och Naturvårdsverket Rebecka

Läs mer

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN

MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN MILJÖFAKTABOK FÖR BRÄNSLEN Del 2. Bakgrundsinformation och Stefan Uppenberg, Mats Almemark, Magnus Brandel, Lars-Gunnar Lindfors, Hans-Olof Marcus, Håkan Stripple, Alexandra Wachtmeister, Lars Zetterberg

Läs mer

Vilka är möjligheterna att klara sig utan importerade proteinfodermedel till gris?

Vilka är möjligheterna att klara sig utan importerade proteinfodermedel till gris? Vilka är möjligheterna att klara sig utan importerade proteinfodermedel till gris? Av: Jenny Bengtsson, Erik Jönsson, Tobias Neselius och Lina Olsson SLU-handledare: Kristina Andersson, Institutionen för

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer