(S)veket mot industrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(S)veket mot industrin"

Transkript

1 (S)veket mot industrin

2 Inledning Sverige har byggts starkt genom en framgångsrik industri och produktion som skapat arbetstillfällen runt om i hela landet. Nu utmanas detta av en allt hårdare internationell konkurrens. Tillväxtekonomiernas exportutveckling växer snabbare än de avancerade ekonomiernas och när fler och fler länder börja handla allt mer innebär det ökad konkurrens men också stora möjligheter för de svenska exportföretagen. Med tanke på att exempelvis nära 90 procent av våra massa- och pappersproduktion exporteras ställer det krav på Sverige att fortsätta vara en attraktiv handelspartner. För att Sverige ska kunna möta dessa utmaningar behöver förutsättningarna för industrins konkurrenskraft stärkas. Moderaterna har därför presenterat flera förslag för mer hållbar infrastruktur, bättre transporter, tryggad energiförsörjning och fortsatt goda villkor för företagande. Investeringar om 1,4 miljarder kronor årligen i extra järnvägsunderhåll Investeringar om 2,4 miljarder kronor, under åtta år, för att göra det möjligt för tyngre och längre lastbilar, upp till 74 ton, att trafikera våra vägar. Jobben och industrins villkor måste prioriteras i energiöverenskommelsen vi kommer inte att medverka till en uppgörelse som förbjuder ny kärnkraft. Vi vill se ett ambitiöst transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap mellan EU och USA senast Inga höjda skatter på jobb och företagande. Investeringar i bättre förutsättningar för vår industri lägger grunden för fler jobb och en växande ekonomi. Sverige kan mer. Detta står i rak motsats till den politik som regeringen nu går fram med. När Löfven, i valrörelsen, lyfte fram förslaget om en nyindustrialisering av Sverige, menade Löfven att målet var att Sverige ska vara världsledande när det gäller industriell produktion. Bland annat betonades de tre punkterna nedan. 1 En genomgång av regeringens politik visar dock att det handlar om oseriösa utfästelser från Löfven i stället riskerar industrin att drabbas särskilt hårt. Löfvens löfte: Sverige ska vara världens bästa produktionsland Fler konkurrenskraftiga och högproduktiva företag 1 Socialdemokraterna,

3 Ökad tillväxt genom export till nya och växande marknader Löfvens politik: Försämrade transportmöjligheter och bromsade infrastrukturinvesteringar Dyrare energiproduktion och kraftiga skattehöjningar på jobb och företagande Avskaffad handelsminister och interna låsningar inom Socialdemokraterna, och i regeringen, om frihandels- och investeringsavtalet mellan EU och USA 1. Dyrare energiproduktion Trots energifrågans avgörande betydelse för arbetstillfällen och Sveriges industri och konkurrenskraft har Stefan Löfven inte gett tydliga besked gällande sin syn på kärnkraften. Regeringen har i stället presenterat en politik som innebär att de bakvägen försöker göra kärnkraften olönsam genom höjda skatter och avgifter. Ett tydligt exempel är höjningen av skatten på termisk effekt. Enligt regeringens förslag ska skatten höjas, från till kronor per megawatt och månad, av den högsta termiska effekten. Energiminister Ibrahim Baylan har samtidigt försökt tona ned betydelsen av skattehöjningen och sagt att det endast handlar om ett öre per kilowattimme 2. Ett öre per kilowattimme, som energiministern försöker framställa som blygsam, medför i själva verket stora kostnader för den energiintensiva svenska industrin. Således är det en politik som inte svarar upp mot Löfvens löfte om att Sverige ska vara världens bästa produktionsland. Siffror från Riksdagens utredningstjänst 3 visar att ett öre per kilowattimme motsvarar ökade kostnader med sammantaget uppemot en miljard kronor för alla branscher. Viss industri drabbas särskilt hårt av ökade kostnader: För tillverkningsindustrin handlar det om beräknade ökande kostnader med cirka 500 miljoner kronor För massa- och pappersindustrin handlar det om beräknade ökande kostnader med cirka 200 miljoner kronor För stål- och metallindustrin handlar det om beräknade ökande kostnader med cirka 75 miljoner kronor Nyligen meddelade Vattenfall också att de i förtid kommer att stänga kärnreaktorerna Ringhals 1 och 2. Det har nämnts att regeringens föreslagna effektskatt har påverkat beslutet 4. Utifrån regeringens otydliga energipolitik, och Miljöpartiets kärnkraftsmotstånd, ser vi stora risker för fler stängda reaktorer. Något som hotar arbetstillfällen runt om i landet. Svenska Kraftnät har exempelvis uttryckt oro för att ytterligare reduktioner av kärnkraftens lönsamhet kan komma att påverka ägarnas intresse av att driva produktionsanläggningarna vidare. Detta gäller särskilt de fyra 2 Ibrahim Baylan: Den ikläds alldeles för stor effekt, beroende på vad man tror eller tycker. Det handlar om ett öre per kilowatttimme 3 RUT, Dnr 2015:440 4 Magnus Hall, VD Vattenfall: Utan skatten hade vi inte fattat det beslutet

4 reaktorer - Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 - som varit längst tid i drift. Dessa fyra reaktorer stod 2013 för cirka 10 procent av Sveriges totala elproduktion. Även om vi producerar förnybar energi i mycket hög utsträckning så motsvarar det inte den elförsörjning som vi får från kärnkraften. I det läget måste industrins energibehov säkras. Det län som skulle drabbas hårdast av ökade elpriser är Stefan Löfvens eget hemlän, Västernorrlands län. I Västernorrlands län skulle kostnadsökningarna, för varje öre som elpriset ökar, motsvara anställningskostnaden för uppemot 170 industriarbetare 5 baserat på underlag från Riksdagens Utredningstjänst. Moderaterna har därför varit tydliga med att jobben och industrins villkor måste prioriteras i energiöverenskommelsen och att vi inte kommer gå med på en uppgörelse som förbjuder ny kärnkraft. Stefan Löfven måste nu berätta hur regeringen avser ta ansvar för elförsörjningen och inte tillåta Miljöpartiet att diktera villkoren för energipolitiken. 2. Kraftiga skattehöjningar på företagande En ökande konkurrens från omvärlden innebär möjligheter för svenska företag, samtidigt innebär det också stora utmaningar. Under de senaste åren har Alliansen bidragit till att stärka företagsklimatet i Sverige. Genom sänkt bolagsskatt, förenklad expertskatt, avskaffad fastighetsskatt och satsningar på forskning och infrastruktur har det blivit mer attraktivt att investera i Sverige. Nu behöver vi gå vidare. Entreprenörskap, innovation och företagande behöver stärkas. Trots orden om en nyindustrialisering står Löfven i stället för en politik som fördyrar och försvårar för företagen. Sammantaget handlar det om skattehöjningar om 27 miljarder kronor som riktas mot jobb och företagande. Medan endast cirka två procent går tillbaka till näringspolitiken. Det kan knappast beskrivas som en aktiv näringspolitik. Det är också långt bort från Löfvens löfte om att Sverige ska vara världens bästa produktionsland samt löftet om fler konkurrenskraftiga och högproduktiva företag. 3. Försämrade transportmöjligheter För att öka förutsättningarna för industrin behöver Sverige bli bättre på transporter. Företag, och framför allt industrin, måste kunna lita på att järnvägen fungerar och att tåget är ett hållbart och tryggt transportslag. En ökad satsning på en fungerande järnväg ökar samtidigt företagens förutsättningar för att vara mer klimatsmarta och miljövänliga. Moderaterna vill därför satsa 1,4 miljarder kronor årligen i extra järnvägsunderhåll så att företag ska känna sig trygga med att använda tåget för sina transporter. En annan åtgärd som efterfrågats av industrier runt om i landet är ökade möjligheter för tyngre och längre lastbilar. Utvärderingar visar att det ökar företagens produktivitet med procent och sänker deras kostnader med 8-15 procent tillsammans med positiva miljöeffekter som minskade utsläpp. 5 Baserat på lönestatistik för maskinoperatör, pappersvaruindustri hämtat från SCB:s lönedatabas.

5 Alliansregeringen initierade arbetet med att se över hur vi kan införa tyngre och längre lastbilar i Sverige. Moderaterna vill nu gå fram med det förslag som Transportstyrelsen presenterat. Vi investerar därför 300 miljoner kronor årligen för att göra det som behövs för att tyngre och längre lastbilar, upp till 74 ton, ska kunna tas i bruk. I opposition förespråkade Socialdemokraterna ett sådant förslag och bland annat Magdalena Andersson framhöll att: Sverige har en god möjlighet att genom en enkel regelförändring stärka den svenska industrins konkurrenskraft och samtidigt minska utsläppen från godstransporterna på våra vägar 6. I regeringsställning väljer Socialdemokraterna nu i stället att bromsa frågan och det finns ingen liknande satsning i deras budget. Därmed ytterligare ett svek av Stefan Löfven. Till detta kommer hotet om en lastbilsskatt. Samtliga rödgröna partier har varit tydliga med att de vill införa en lastbilskatt och regeringen utreder nu frågan. En lastbilsskatt skulle innebära ett slag för industrin. Enligt Miljöpartiets tidigare förslag om lastbilsskatt skulle kostnaderna i transportsektorn, och i förlängningen i industrin, öka med fyra miljarder kronor. Det motsvarar en kostnadsökning om cirka kronor per anställd för transportnäringens anställda. För till exempel virkestransporterna skulle kostnaderna öka med 5,2 procent. Norrlands inland skulle drabbas hårdast där transportkostnaderna bedöms öka med över 6 procent. Ytterligare ett socialdemokratiskt svek mot industrin är förslaget om höjda bensin- och dieselskatter. Socialdemokraterna lovade att inte höja bensinskatten men går nu, i regeringsställning, fram med förslag om höjd energiskatt på bensin och diesel vilket ytterligare skulle försämra konkurrenskraftiga transportmöjligheter. Till detta vill regeringen på sikt införa en flygskatt, vilket också riskerar att bidrar till detta. Ännu en fråga som skapar osäkerhet för både företag och Sveriges transportinfrastruktur är regeringens hantering av Bromma flygplats. Trots att Löfven tydligt lovade att flygplatsen skulle vara kvar vid ett regeringsskifte har regeringen valt att tillsätta en förhandlingsperson för kommuner som vill bygga bostäder på citynära flygplatser. Detta kan ses som en öppning för nedläggning av flygplatser, till exempel Bromma. Bromma flygplats är Sveriges inrikesflygplats vilket gör att den binder samman landet. Det är avgörande för jobb, företagande, tillväxt och tillgänglighet i hela Sverige. Därför behöver Sverige Bromma flygplats. 6 Dagens industri,

6 4. Regeringssplittring i handelspolitiken Sverige är ett litet exportberoende land. Det kräver att vi arbetar för att öka förutsägningarna för handel och export så att företag i Sverige ges möjligheter att skapa nya jobb och en växande ekonomi. Då USA är den fjärde största exportmarknaden för Sverige är frihandels- och investeringsavtalet mellan EU och USA, TTIP, mycket betydelsefullt. TTIP bedöms kunna öka den svenska exporten till USA med minst 17 procent. Sverige är också den största utländska investeraren per capita i USA. Moderaterna är därför tydliga med att vi vill se ett ambitiöst transatlantiskt handels- och investeringspartnerskap mellan EU och USA senast Vi ser nu stora risker att regeringen fastnar i interna låsningar gällande TTIP. Miljöpartiet har länge varit kritiska till avtalet och Jonas Sjöstedt har varit tydlig med att Vänsterpartiet vill stoppa avtalet. I Europaparlamentet står de rödgröna partierna också för motstånd mot frihandel. Socialdemokraternas europaparlamentariker bidrog aktivt, redan innan TTIP-förhandlingarna inleddes, till att försvaga avtalet, bland annat genom att kräva att man undantar musik från förhandlingarna, trots att Sverige är en världsledande musikexportör. Miljöpartiet gick ännu längre och röstade nej till parlamentets förhandlingsmandat. Till detta är EUnämndens miljöpartistiska ordförande initiativtagare till en hård kampanj i syfte att stoppa hela avtalet och bidrar till att Sverige tappar inflytande över förhandlingarna. Mycket av den kritik som framförts mot avtalet gäller investeringsskydd och Investor to State Dispute Settlement (ISDS). ISDS handlar om att upprätthålla lag och ordning. Konfliktlösningssystem behöver finnas i alla handelsavtal. Konsekvensen utan dessa blir att internationella rättstvister inte går att lösa, vilket kan undergräva hela avtal. För Moderaterna är det viktigt att alla stater håller sig till ingångna avtal och Sverige har sedan tidigare ISDS i de flesta av sina 66 investeringsskyddsavtal. Mängden svikna vallöften, och att regeringspartnern Miljöpartiet såväl som Vänsterpartiet är kritiska till TTIP-avtalet, tillsammans med höjda kritiska röster även inom Socialdemokraterna, gör att Löfvens utfästelser kring regeringens frihandelsvänliga linje och underlättad export kommer att prövas hårt. Sammanfattning Sammantaget står regeringen för en politik som riskerar att bromsa Sverige. Dyrare energiproduktion, osäkerhet kring energiförsörjningen, kraftigt höjda skatter, försämrade transportmöjligheter samt bromsade infrastrukturinvesteringar tillsammans med splittring i handelspolitiken är inte vad industrin behöver i ett läge av allt hårdare internationell konkurrens.

7 Moderaterna prioriterar i stället att värna förutsättningarna och ta ansvar för jobben och industrin. I vår ekonomiska vårmotion satsar vi uppemot 3 miljarder kronor för fler jobb i växande företag. Sverige kan mer.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Fler jobb och företag i hela Sverige

Fler jobb och företag i hela Sverige Fler jobb och företag i hela Sverige Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet

Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Så här påverkas Småföretagarsverige av valresultatet Sammanfattning Att förbättra småföretagsklimatet handlar till mångt och mycket om att förändra attityder i samhället. Samtidigt som det måste vara tillåtet

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27

Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapport om avsaknaden av en svensk flygpolitik och konsekvenserna för Sveriges regionala flygplatser. Stockholm 2014-05-27 Rapporten En svensk flygpolitik: Boarding? Canceled? är framtagen av Svenska Regionala

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte

3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Snabbprotokoll från Riksdagen 17 juni 2010 3 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Föredrogs näringsutskottets betänkande 2009/10:NU26 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte (prop.

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2

BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB november 2004 NR 2 Efter att medierna presenterat rubriker som att "kärnkraften på väg att slå produktionsrekord", kom regeringens ödesdigra

Läs mer

Hur tänker de 29 centerpartisterna?

Hur tänker de 29 centerpartisterna? Hur tänker de 29 centerpartisterna? Inlägg 6 april 2010 på bloggen www.dagbokmotatomkraft.blogspot.om I min debattartikel i senaste numret av Dagens ETC riktar jag blickarna mot Riksdagens 29 centerpartister.

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Valstrategi för Centerpartiet et 2010

Valstrategi för Centerpartiet et 2010 Valstrategi för Centerpartiet et 2010 www.centerpartiet.se 1. Nuläge Allians för Sverige, som bildades i Högfors 2004, är ett unikt politiskt samarbete. Det täta och målmedvetna samarbetet ledde till regeringsskifte

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har

Läs mer

Energiewende: Lärdomar för Sverige

Energiewende: Lärdomar för Sverige Energiewende: Lärdomar för Sverige Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Faktarutor 5 Energitermer 5 Tyska politiktermer 5 Bakgrund 6 Energimixen i Tyskland 6 Subventionerna av el från förnybara källor 6

Läs mer

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030

Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Näringsutskottets utlåtande 2013/14:NU29 Granskning av meddelande om en klimatoch energipolitisk ram 2020 2030 Sammanfattning I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En

Läs mer

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden:

Det finns sju viktiga utgångspunkter för hur vi vill skapa en socialdemokratisk miljöpolitik för framtiden: Alla ska med för miljöns skull Svar från (s) rådslagsansvarig för det lokala miljörådslaget i Örebro telefon: 0703-49 74 94 e-post:. Svaret har kommunicerats och diskuterats inom det nätverk som finns

Läs mer

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion

1. Sänkt koldioxidskatt för viss värmeproduktion Fi2012/1668 Ellenor Grundfelt ellenor.grundfelt@energigas.se Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 Stockholm Stockholm den 9 maj 2012 Remissvar gällande promemorian Vissa skattefrågor

Läs mer

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert.

Valspecial. Kryssa en företagare. Ökad inkomstskatt ger inte mer till statskassan. Nio goda råd till en oemotståndlig offert. Nummer 3 September 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Ta emot en praktikant i höst. Valspecial Valets viktigaste företagarfrågor

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen

Tid för ansvar? En snabbanalys av budgetproposition 2012. Socialdemokraterna i riksdagen Socialdemokraterna i riksdagen En snabbanalys av budgetproposition 2012 Tid för ansvar? Passivitet, glädjekalkyler och sänkt krogmoms är fel väg för Sverige Den största reformen i den budget som idag presenterats,

Läs mer