Frågor och svar om TTIP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om TTIP"

Transkript

1 ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and Investment Partnership. Det betyder det Transatlantiska Partnerskapet för Handel och Investeringar, vilket är förhandlingar mellan EU och USA. Partnerskapsavtalet syftar till närmare samarbete för att minska hinder för handel och investeringar för att på så sätt bidra till ökad tillväxt och välstånd. 2. Varför är det så mycket uppmärksamhet om förhandlingarna om ett avtal mellan EU och USA? Hur ser de ekonomiska relationerna ut idag? Avtalet mellan EU och USA kommer, om det blir verklighet, att bli det största bilaterala investerings- och handelsavtalet i världen. EU är världens största ekonomi och producerar 25,1 procent av världens BNP och 17 procent av världshandeln. USA är den andra största ekonomin och står för 21,1 procent av BNP samt 13,4 procent av världshandeln. Tillsammans står de alltså för nästan hälften av världens BNP och en tredjedel av världshandeln. Marknaderna är redan väldigt integrerade och i genomsnitt handlas varor och tjänster för uppemot två miljarder euro varje dag. Men den relativa andelen av bilaterala förbindelser har minskat under det senaste decenniet på grund av den snabba ökningen av tillväxtekonomierna, speciellt Kina. USA tar emot nära 75 procent av Europas utländska direktinvesteringar (FDI) medan Europa tar emot hälften av USAs utländska direktinvesteringar. Idag jobbar 3,5 miljoner européer i amerikanska företag i Europa och lika många amerikaner i europeiskt ägda företag i USA.

2 2 När det gäller de bilaterala kontakterna mellan Sverige och USA kan det nämnas att det handlas varor för över 25 miljarder dollar mellan USA och Sverige varje år. USA är en av de största investerarna i Sverige och Sverige är en av de största investerarna i USA per capita. 3. Varför är LO positiv till TTIP? Svensk fackföreningsrörelse är och har alltid varit frihandelsvänner. Vi är övertygade att Sverige, som är ett litet exportberoende land, vinner på minskade hinder för handel och investeringar. LO menar att ökad handel mellan EU och USA är av godo för svensk ekonomi och våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med bärkraft. Det handlar också om att ha beredskap för den strukturomvandling som handel och investeringar i en global ekonomi alltid leder till. Det handlar om en arbetslöshetsförsäkring som ger inkomstskydd i händelse av arbetslöshet, ett utbildningssystem och en arbetsmarknadspolitik som kan parera förändringar på arbetsmarknaden och skapar konkurrenskraft. 4. Kommer TTIP att leda till högre tillväxt, ökad sysselsättning och välstånd? Olika analyser av hur TTIP påverkar tillväxt och sysselsättningen ger olika resultat. Det finns analyser från EU-kommissionen, olika tankesmedjor och här i Sverige från Kommerskollegium. En analys gör gällande att jobb kan skapas i EU. En annan analys menar att det blir ännu fler jobb, medan en tredje analys kommer till slutsatsen att jobben riskerar att bli färre i EU. Vi vet inte hur det blir, eftersom vi inte heller vet hur avtalet kommer att se ut. Analyserna bygger på en rad antaganden, vilket gör dem osäkra till sin natur, så det är bäst att ta exakta uppgifter med en nypa salt. Men det vi vet är att frihandel gör att konkurrenskraftiga företag kan sälja varor och tjänster på ett bättre sätt än annars. Kommerskollegium gör bedömningen att Sveriges export till USA kan öka med 17 procent och importen med 15 procent. För övriga EU uppskattas handeln öka med 20 procent i båda riktningarna över Atlanten. För Sveriges del handlar det om en BNP-ökning på 0,1 procent. I ett mer ambitiöst scenario är ökningarna ungefär dubbelt så stora och Sveriges BNP skulle öka med 0,2 procent. De största exportökningarna för Sverige beräknas vara inom sektorerna mat och dryck, försäkringar, motorfordon och metall.

3 3 5. Vad står det i LO, TCO och Sacos fackliga policy om TTIP? De tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Sacos styrelser har antagit ett gemensamt dokument om TTIP, vilket gjordes i februari I det sägs att vi i grunden är positiva till närmare relationer, ökad handel och ökade investeringar mellan EU och USA. Men vi har också ställt krav på förhandlingarna. För det första att ett kommande avtal inte får leda till negativa effekter för arbetstagarna. Det är därför väsentligt att avtalet inkluderar mekanismer som säkerställer att ILOs kärnkonventioner efterlevs på ett effektivt sätt och att regler om skydd för arbetstagare inte ska kunna anses utgöra handelshinder. För det andra att frihandelsavtalet inte ska påverka det politiska handlingsutrymmet när det gäller grundläggande politiska frågor. Det innebär att avtalet inte kan inskränka staternas beslut i frågor som hur samhällsservicen ska organiseras, vad som ska drivas av samhället i egen regi, vad som ska utföras av statliga monopol, välfärdssystemens utformning och liknande. Ytterst handlar det om att slå vakt om legitimiteten för demokratiskt fattade beslut. I mandatet från EU finns förslag om en konfliktlösningsmekanism s.k. Investor State Dispute Settlement. Att investerare ska kunna klaga på staters beslut i en särskild ordning utanför det vanliga domstolsväsendet, kan i sig riskera att påverka möjligheterna till demokratiskt beslutsfattande. Den svenska fackföreningsrörelsen menar att förhandlingarna bör inriktas mot att inte inkludera en tvistelösningsmekanism stat/investerare (ISDS) i avtalet. Vi anser att vinsterna med ett ISDS sannolikt är minimala, men att kostnaderna och farorna riskerar att bli desto större. Flera uppmärksammande fall visar på svagheterna med systemet. 1 Men om ett sådant system trots allt etableras, är det ett absolut krav att det blir rättssäkert och öppet, inte inskränker staters demokratiska beslutsfattande eller inskränker partsautonomin och de fackliga rättigheterna. 1 Veolia och Egypten (lagstiftningspaket med höjda minimilöner) och Philip Morris i Australien (cigarettpaket och folkhälsa) tillhör de mest kända exemplen.

4 4 6. Fackliga organisationer i andra europeiska länder och i USA verkar vara mer kritiska till TTIP än de svenska facken? Varför är LO så positiv? LO arbetar nära tillsammans med TCO och Saco när det gäller TTIP. Vi vill vara en konstruktiv part för att påverka förhandlingarna och därmed slutresultatet. Vår positiva inställning skiljer sig åt från flera fackliga organisationer i Europa och USA. Men i grund och botten har vi samma utgångspunkter: att avtalet måste blir hållbart och slå vakt om arbetstagares rättigheter, politikens manöverutrymme och demokratiskt fattade beslut. Det är viktigt att komma ihåg att det ännu inte finns ett utkast till TTIPavtal. Det som finns är de mandat som EU och USA gett sina förhandlare. Det finns de röster som vill förkasta TTIP innan det ens har kommit halvvägs. Vi väljer inte denna linje av flera skäl. Det är bättre att påverka förhandlingarna. LO har, tillsammans med TCO och Saco, skickat en inlaga till handelskommissionär Cecilia Malmström, med förslag till avtalstexter, i syfte att säkerställa att det inte ska råda någon osäkerhet om avtalets respekt för grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet och den svenska arbetsmarknadsmodellen. 7. Vad är ISDS eller investerarskyddet för något? Vad tycker LO om ISDS? En av delarna i förslaget till TTIP är ett skydd för investeringar och system för att lösa eventuella tvister. På engelska kallas det Investor State Dispute Settlement, ISDS. En tvistelösningsmekanism mellan investerare och stat innebär en möjlighet för enskilda företag att stämma ett land som de upplever har brutit mot avtalet. ISDS är till för att skydda investerare från till exempel nationaliseringar eller exproprieringar, och är framförallt motiverat som skydd för investerare i länder med korrumperade eller illa fungerande rättsystem. Det finns idag cirka bilaterala investeringsavtal och nästan alla innehåller ett ISDS. Men det är inte skäl nog att även TTIP ska innehålla ett ISDS, då EU och USA är fungerande rättsstater. Antalet ISDS fall har växt kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är nu uppe drygt 600 kända fall. Denna konfliktlösningsmekanism som i grunden är utformat för att passa affärsuppgörelsen har nu blivit big business för ett fåtal jurister. Flera uppmärksammande fall visar på svagheterna med systemet. De mest kända är Veolia vs. Egypten (lagstiftningspaket med

5 5 höjda minimilöner) och Philip Morris i Australien (cigarettpaket och folkhälsa). Det är uppenbart att frågan om investerarskydd måste utgå från den allmänna uppfattningen i det civila samhället om de multinationella företagen som de senaste decennierna har vunnit makt på nationalstatens och arbetstagarnas bekostnad. Behovet är stort att tänka nytt i frågan om investerarskydd. LO anser att en struktur där investerare ska kunna klaga på staters beslut i en särskild ordning utanför det vanliga domstolsväsendet, kan i sig riskera att påverka möjligheterna till demokratiskt beslutsfattande. LO har arbetat hårt för att TTIP inte ska innehålla ett ISDS i traditionell bemärkelse och är mycket glada över att Socialdemokraterna nu är inne på samma linje. Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet är också mycket kritiska. TTIP med ett traditionellt ISDS kommer att får svårt att passera Europaparlamentet och nationella parlament. EUs handelskommissionär Cecilia Malmström har presenterat ett förslag till reformerat ISDS. LO menar att detta är ett steg i rätt riktning, men det är en lång bit kvar att gå! För att TTIP ska bli verklighet måste frågan om en tvistlösningsmekanism mellan investerare och stat få en lösning som kan vinna brett stöd. 8. Så vad händer om TTIP blir färdigförhandlat och ISDS finns med i slutdokumentet? Kommer LO inte att stödja det då? Vi hoppas att EU och dess medlemsländer lyssnar på den massiva kritik som finns mot ISDS och tänker nytt i frågan om investerarskydd. LO deltar konstruktivt och försöker hitta lösningar för hur ett avtal kan skydda nationalstaternas självklara rätt att reglera, men också skydda utländska investerare för godtycklig behandling, som till exempel vid expropriering. Nuvarande förslag till ISDS riskerar att fälla TTIP, vilket vore olyckligt. 9. TTIP omfattar inte bara handel och investeringar, utan också samarbete om regler och standarder. Vad tycker LO om detta? Ett regelsamarbete mellan USA och EU erbjuder sannolikt effektiviseringar och är en del i att hitta synergieffekter med TTIP. Men samarbete måste utformas så att det inte blir en regelförsämring när det gäller till exempel arbetsvillkor eller miljöhänsyn. Partsrelationer och social dialog på arbetsmarknader måste respekteras. EUs reguljära regelförenklingsagenda

6 6 ( Better regulation ) inger viss oro på den punkten. Så frågan om regelsamarbete är större än TTIP. 10. Men varför är det då så viktigt att TTIP blir av? USA och EU har ju redan i dag en fullt fungerande handel. Ett avtal mellan EU och USA skulle gynna den svenska exporttillväxten och handeln mellan våra länder och skulle vara ett steg i rätt riktning mot att stävja protektionistiska trender i världen. Just nu är EU och USA de två största globala aktörerna och just nu kan man bilda skola för hur sådana här avtal kan slutas i framtiden, till exempel när det gäller arbetstagarnas rättigheter. Det finns förstås skillnader mellan EU och USA när det gäller bland annat synen på sociala frågor, arbetsmarknaden, politisk styrning och miljöhänsyn. Men TTIP är en chans att visa globalt ledarskap i en helt avgörande fråga. Det är trots allt så att EU och USA har en mer likartad syn på relationen mellan marknadsekonomi och demokrati är exempelvis Kina. Parallellt med TTIP håller USA på med att förhandla ett avtal med flera länder runt Stilla havet. (Dock ej Kina). Det kallas Trans Pacific Partnership (TPP). Det vore bra om det var EU och USA som tillsammans satte standard för globala regler för till exempel arbetstagare rättigheter. Därför är det viktigt att TTIP förhandlingar inte stannar av.

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen

Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen Spelet om handeln en av/dramatisering av handelsdiskusssionen I Spelet om handeln delas deltagarna upp i olika aktörer som försöker komma överens om ett globalt handelsavtal. Reglerna för världshandeln

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

10 steg. för ny industrialisering av Sverige

10 steg. för ny industrialisering av Sverige 10 steg för ny industrialisering av Sverige steg fo r ny industrialisering av Sverige Maj 2014 0 Sverige behöver en långsiktig strategi för industrins vidareutveckling en strategi som fokuserar industrins

Läs mer

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM

Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Dorothy Chikwiti, teodlare, Malawi. HEJ DÅ FATTIGDOM Fairtrade-rapporten 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Efter milleniemålen... 6 Millenniemålen... 6 Lång vägs färd mot nya utvecklingsmål... 7 Fair

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Transatlantiskt partnerskap vad, hur och varför?

Transatlantiskt partnerskap vad, hur och varför? Transatlantiskt partnerskap vad, hur och varför? Kapitlets namn Det fordras blott en hastig blick på allt vad vi behöva, allt vad vi varje dag, varje stund begagna, på alla de ansträngningar, alla de omflyttningar

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Vad har EU gjort för Sverige

Vad har EU gjort för Sverige Vad har EU gjort för Sverige och vad har Sverige gjort för EU? Fredrik Erixon ECIPE Stefan Fölster Reforminstitutet Vad har EU gjort för Sverige och vad har Sverige gjort för EU? Fredrik Erixon ECIPE

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

Perspektiv på fattigdom

Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Perspektiv på fattigdom Utvecklingssamarbetets mål är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Perspektiv på fattigdom beskriver

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA?

Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA? Rätten att reglera i handelsavtalet mellan EU och Kanada och hur kan det bli i avtalet med USA? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

Hög lägstalön lönar sig

Hög lägstalön lönar sig Hög lägstalön lönar sig Lägstalönens betydelse för ett ekonomiskt och socialt hållbart samhälle kortversion Agneta Berge Handels Handels utredningsgrupp utredningsgrupp Februari Mars 2013 2013 Agneta Berge

Läs mer

Små företag på en stor marknad. Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag. Kapitlets namn

Små företag på en stor marknad. Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag. Kapitlets namn Hur ett frihandelsavtal mellan EU och USA gynnar svenska småföretag Kapitlets namn Författare: Anders Johnson Foto: Ulrika Vendelbo och Håkan Olsén Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor

Läs mer