Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme. I mina tidigare föreläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-06. Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme. I mina tidigare föreläsningar"

Transkript

1 Framgångsrik undervisning i helklass En specialanpassad föreläsning för LR på 1,5 timme I mina tidigare föreläsningar Att handskas med besvärliga klasser och grupper Konstruktivt ledarskap i klassrummet utgå ifrån dina styrkor har jag talat om hur man skapar struktur och om ledarskap Boken Konstruktivt ledarskap i klassrummet och på skolan Fokus idag är att ta avstamp i struktur och ledarskap och gå in på vad man gör när man har strukturen och hur man kan situationsanpassa sitt ledarskap, samt hur man får eleverna att hänga med i under lektionerna. Stefan Hertz utbildning AB Föreläsningens upplägg och delar Del 1 - Framgångsfaktorer i undervisningen - Det viktiga ledarskapet - Elevunderlaget - Anpassa undervisningen efter elevunderlaget - Metoder för arbete i helklass Del 2 Den nya läroplanen ställer nya krav på både lärare och elever Del 3. Med bilder som stöd i undervisningen. 1

2 Att undervisa i helklass Flera rapporter från skolverket och forskare pekar på att mindre, särskiljande undervisningsgrupper minskar måluppfyllelsen. Trenden går mot att de mindre undervisningsgrupperna minskar och att eleverna som gått där tidigare kommer att delta i helklassundervisning. Att undervisa alla som går i klassen i helklassundervisning kommer att bli allt vanligare. Det ställer krav på metoder både för individ och grupporienterad undervisning Framgångsfaktorer i undervisningen Hattie med flera Formativ bedömning - Läraren ger feedback under processen, reflekterar även över sin egen roll, prövar och omprövar Trygg miljö i klassrummet och arbetsro Synligt ledarskap från rektor Synligt ledarskap från lärare Tydliga mål och förväntningar Lärarens tro på elevernas potential för lärande Läraren fokuserar på det väsentliga i undervisningen Läraren är relationsskapande Läraren har olika undervisningsstrategier och modeller för att nå elevernas lärarande. Lärare samarbetar med andra lärare Eleverna utvärderar sitt eget lärarande och får återkoppling. Det viktiga ledarskapet Några perspektiv 2

3 Tre olika fokus kring ansvar och ledarskap Några begrepp: My buisness Your buisness : God s buisness Det är jag som måste vara en del av förändringen och ta mitt ansvar. Det är någon annans fel, problem eller ansvar. Om inte. Det ligger helt utanför min, vår eller andras makt/påverkan. Till exempel vädret, sjukdomar, diagnoser, m.m. Så är det!, jag har en så otur jämt! Hur ser det ut för dig? Var lägger du oftast fokus? Två perspektiv Failure at school Eventuellt misslyckande är inte mitt/vårt ansvar. Passiv handling. Your buisness Fokus på eleven/föräldrar. Om de skärper till sig så Om jag inte hade så många som Failure by school Fokus på skolan och vad skolan kan göra för att skapa förändring Eventuellt misslyckande är mitt/vårt ansvar. Aktiv handling. My buisness God s buisness Går inte att påverka Går att påverka Fyra fack för framgång Kjell Enhager Metod Vi kan använda olika metoder. Det går att lära sig metoder/vägar Vi kan nå eleverna med olika metoder. Träna eleverna i dem. Mitt ansvar Mål Det behöver betyda någonting för mig/den som ska skapa förändringen. Om inte jag eller eleven har ett tydligt mål skapas ingen förändring. Möjligt Avgörande komponent. Om eget ansvar inte finns där så finns det ingen drivkraft. Ansvaret för resultatet ligger då på någon annan. Gäller både lärare och elever. Det gäller att skapa bilder av att det är möjligt att förändra. Det är vårt ansvar. Om det inte finns en bild/tanke om att det är möjligt går det inte att skapa förändring. Ansvaret för förändringen ligger då på Your/God s buisness. Stefan Hertz utbildning AB 3

4 Vi lärare ska utöva ett pedagogiskt ledarskap Innefattar bland annat detta. Skapa struktur och trygghet för både individ och grupp Jobba med individ och grupp samtidigt Skapa en tro hos eleverna att de kan Möjliggöra utveckling Motivera eleverna Hjälpa dem att nå så långt som möjligt i skolans mål Utgångsläget: Vanlig bild i många klasser och skolor: Många elever har en låg tilltro till sina egna förmågor Många elever har skolan som en social arena Stora klasser Låg arbetsro stökig miljö Elever med olika behov och diagnoser Bristande stöd från föräldrarna Mer och mer av undervisningen kommer framöver att bedrivas i helklass där läraren kommer få hantera fler elever som har stora individuella behov I klassrummet Hur skapar man förutsättningar för undervisning i helklass? Utgångsläget är att ha en lektionsstruktur (Se mina tidigare föreläsningar och boken) Träna in att klassrummet är ett rum för lärande Eleverna ska uppleva att de tjänar på att följa det du säger, bestämmer. Inled lektioner med ritualer(start och avslutning) och rubriker som anger lektionens innehåll: Exempel på rubriker: 4

5 Olika modeller för undervisning i helklass Det finns för och nackdelar med alla modeller men man måste hitta modeller att organisera undervisningen efter. Skapa variation i undervisningen. Individualiserad undervisning Grupporienterad undervisning Tematisk undervisning Eleverna arbetar självständigt med uppgifter Läraren har genomgångar sedan individuellt eller grupporienterat arbete. Organisera för undervisning i helklass Det är svårt att organisera undervisningen i en klass på 25 enskilda individer Undervisningen behöver både vara kollektiv- och individinriktad Analys av elevunderlaget behövs för att kunna undervisa i helklass Ledarskapet behöver riktas efter situation och behov Vad behöver olika elever i klassen för ledarskap och hjälp från mig som pedagog utifrån vad de hitintills visat? Kan och vill Kan men vill inte Kan inte men vill Kan inte och vill inte Stefan Hertz utbildning AB 5

6 Hitta eventuella bakomliggande orsakerna till de olika elevkategorierna Ofta handlar det om tidigare erfarenheter av liknande situationer Vi ser våra möjligheter efter vår erfarenheter. Den blir vår valda sanning. Det påverkar motivationen i klassrummet (Efter en tankemodell av Kjell Enhager) Våra erfarenheter av liknande situationer Hur vi betraktar våra möjligheter Vårt fokus Stefan Hertz utbildning AB Det vi säger till oss själva I det här fallet. Det går nog. Det har ju gått bra förut Vi ser våra möjligheter efter vår erfarenheter. Den blir vår valda sanning Det påverkar motivationen i klassrummet (Efter en tankemodell av Kjell Enhager) Våra erfarenheter av liknande situationer Hur vi betraktar våra möjligheter Vårt fokus Elever som tappar tron på sig själva som lärande elever får det ofta svårt med skolans ämnen. Skolan blir då lätt en social arena. Det vi säger till oss själva I det här fallet. Det kommer aldrig att gå. Det är ingen idé. 6

7 Hjälp eleverna att ändra sin valda sanning Träna dem i att sätta fokus på sina positiva erfarenheter i stället för de negativa. Hjälp eleverna att lyckas Skapa en tro på att det finns möjligheter. Det skapar en tro på att de kan. Du måste visa vägen som ledare i klassrummet och på skolan Undervisningen måste anpassas efter behov och situation Situationsanpassat ledarskap och ledarstrategi Kan och vill - Ett coachande ledarskap Kan inte men vill - Ett tränande ledarskap Kan men vill inte - Ett inspirations och motiverande ledarskap Kan inte och vill inte - Ett styrande ledarskap Stefan Hertz utbildning AB Tänk dina elever i färger Gröna elever: Gula elever: Röda elever: Elever som samarbetar med dig/ kan arbeta självständigt Elever som ännu inte har bestämt sig om de ska samarbeta/ kan delvis och med stöd arbeta självständigt Elever som har svårt att samarbeta både med dig och andra. Kommer oftast inte igång med självständigt arbete. Identifiera vilka du har i klassrummet (Ur föreläsningen Att handskas med besvärliga klasser och grupper ) 7

8 Skapa pedagogisk tid för de som behöver dig bäst Låt de gröna eleverna sitta tillsammans. Låt de gula eleverna sitta tillsammans. Låt de röda eleverna sitta tillsammans. De skapar ett mönster i klassen. De ser hur de gröna arbetar. De behöver din tid och hjälp för att lyckas i skolarbetet. Gula Gula Gröna Gula Röda (Ur föreläsningen Att handskas med besvärliga klasser och grupper ) Individ och grupporienterad undervisning samtidigt 1) Genomgång i helgrupp. 2) Styr sedan över till individnivå med stöd av gruppen eller av dig. 3) Rikta din energi på de som behöver dig mest. Den röda gruppen. Placeringen är inte efter kunskapsnivå utan efter hitintills uppvisad förmåga att kunna arbeta självständigt med angivna uppgifter. Det är en pedagogisk placering efter hur du som lärare behöver hjälpa eleverna i skolarbetet. Träna eleverna i att utvärdera sig själva Arbetsinsats Min Koncentration Max Min Max Klarade jag målet för lektionen Ja Nej Det här ska jag göra nästa gång. 8

9 Minska konflikter med Giraffspråket (NVC) Mycket effektivt vid konflikthantering Bygger på 4 punkter 1) Vad du observerar ( Måste vara fritt från värderingar eller tolkningar) 2) Vilka behov som du har. 3) Vilka känslor du har eller fick. 4) Vad du önskar ska hända. Vad du vill att den andre ska göra, tänka på i framtiden. Viktigt att försöka identifiera den andres behov, känslor och önskningar för att nå framgång. Viktigt att lägga fram punkt 4 som en önskan och inte ett krav. Mkt användbart vid föräldrasamtal: Konkret beskrivning och ett önskemål Ur föreläsningen (Att handskas med besvärliga klasser och grupper ) Låt eleverna beskriva och utvärdera lektionen Var den grön? Beskriv Var den gul? Beskriv Var den röd? Beskriv Hur bidrog du till lektionen som helhet? Hur tog du ditt ansvar för ditt och de andras rätt till undervisning? Det räcker inte med struktur! Eleverna måste känna att de lyckas i skolarbetet för att strukturen ska hålla. Strukturen är inget självändamål utan finns där för att skapa förutsättningar för lärande. Din uppgift som lärare och ledare är att skapa en tro hos eleverna att de kan. De elever som tror att de inte kan ska få nya, positiva erfarenheter. Det kräver varierande metoder och att flera sinnen aktiveras. 9

10 LPO 94 Kunskapskvaliteter fanns i olika nivåer i en hierarki. I betyg G-VG-MVG Till exempel Förstå Minnas Värdera Använda Tillämpa Skapa nytt Blooms taxamoni LRG11/LGY11 Eleverna ska visa upp förmågor på alla nivåer i alla arbetsområden Minnas Förstå Tillämpa Använda Värdera Skapa nytt Den nya läroplanen beskriver förmågor som eleverna ska bedömas efter. Bedömningen ska baseras på hur väl eleven använder och visar upp sina förmågor. Eleven måste alltså visa upp förmågan. 10

11 Läroplanens förmågor The Big 5 (Ett sätt att beskriva förmågorna på) Förmågor som finns beskrivna i alla ämnenas långsiktiga mål Eleverna har förmågorna och ska visa upp dem för att nå målen Rubriker enligt Big Five Analysförmåga Kommunikativ förmåga Metakognitiv förmåga Förmåga att hantera information Begreppslig förmåga (Göran Swanelid) Tips: Video på UR.se Stefan Hertz utbildning AB Nivåer i tänkandet Abstrakt nivå Konkret nivå Konkret nivå Den nya läroplanen ställer krav på både elevernas tänkande och förmåga att uttrycka tänkandet A A E-nivån K K K K 11

12 A-nivån Bilder som stöd i undervisningen Hjälper eleverna att gå från konkret till abstrakt nivå Hjälper eleverna att hänga med i genomgångarna Hjälper eleverna att förstå begreppen Hjälper eleverna med stödstrukturer för tänkandet Tidsbesparande för dig som pedagog Planeringar i tankebilder. Spar planeringstid. Om man inte kan förklara något enkelt så har man inte heller riktigt förstått det på djupet Albert Einstein Bilder som stöd för tänkandet och för att föra fram budskap Undersökningar har visat att: Bilder skapar ökad minnesförmåga Är tidsbesparande Effektiv kommunikation. Ex. utrymningstavlor, exitskyltar. Skapar en visuell bild av begrepp: Ex. Tallriksmodellen. Skapar systematik. Ex. Tunnelbanekartor. Tar fram det osynliga Det som finns mellan raderna. Skapar en översiktsbild av till exempel ett skeende. 3 av 4 tänker i inre bilder (visuellt) En bild uppfattas gånger snabbare av hjärnan än text Vi lever i en allt mer visuell värld. En kombination av text och bild är en mycket effektiv kommunikation 12

13 Eleverna möter oftast endast textbaserade läromedel Exempel historia Vad är feodalism? Feodalism innebär, enkelt utryckt, att samhället är format som en pyramid där alla styrs av ett tjänster- och gentjänsterförhållande. Det hela bygger på att någon (en kung) kontrollerar ett stort stycke jord, men inte har nog med män för att försvara det och inte nog med pengar för att avlöna soldater. Då förläner (lånar ut, egentligen) han en bit av området till en annan man som har en stridshäst, kanske flera, men ingen jord. Man nummer två kallas då vasall och har skyldighet att hjälpa man ett om det blir krig. I gengäld får vasallen alla inkomster från jorden och bönderna betalar sina skatter till honom. Vasallen kan sedan skaffa undervasaller så att det blir som ett enda pussel. I botten står bönderna som bör upp hela systemet ekonomiskt. För att de inte skall kunna försvinna är de livegna, d v s de är enligt lag tvungna att stanna på det gods där de är födda. Den klassiska feodalismen hör hemma i Frankrike, men feodala drag har funnits både här och där. Feodalväsendet i Europa överlevde sig självt. Det blev så många som hade lojaliteter än hit och än dit så det fungerade inte i tider när centralmakter etablerades. Det krävdes att det fanns en makt - kung eller annan - som kontrollerade hela området och tog in skatter. Dessutom var ju de livegna så missnöjda att de flera gånger gjorde uppror. Elever behöver ofta stöd i bilder som förklarar skeenden och begrepp. Det behöver inte vara avancerade bilder utan bilder som stärker budskapet. Hjälper eleverna att se samband och visa eleverna hur du tänker. Visa upp din kunskapsresa. Kan man som lärare skriva ordet SOL kan man rita bilder på tavlan. Det är enkla former av ritande som hjälper eleverna att ta det kognitiva språnget. Från det konkreta till det abstrakta. Exempel Singular = 1 person eller sak Plural = 2 eller flera personer eller saker Förstärkningen med bilder skapar en koppling mellan det skrivna ordet och underlättar att göra det till ett begrepp, ett verktyg i tänkandet. Skapa bilder av begreppen i undervisningen. Utgå ifrån ditt ämne och de begrepp som finns där. Gör om dem till enkla bilder. Hur tänker du kring begreppet i ditt ämne? Hur ser din visuella minnesbild ut? 13

14 Exempel på visuella grundsymboler Cirklar Visar helheter, harmoni, det som är innanför cirkeln hör ihop. Tillhör oss. Kan kombineras med flera cirklar för att hitta sambandspunkter Kan också användas för att avgränsa mot det som inte tillhör sammanhanget/ställs utanför Exempel Exempel nationalismen insamlande och utåtagerande Vi Dom Steg 1 Steg 2 Exempel på visuella grundsymboler Fyrkanter/block Exempel Ordklasser Visar avgränsningar och att det som tillhör lådan är ett block. Bra att använda vid förklaring och befästande av begrepp. Substantiv Adjektiv Verb Adverb Kan också användas för att visa hur saker/företeelser påverkar varandra, leder till någonting annat. Förstärk med pilar Exempel på visuella grundsymboler Pilar Hur någonting påverkar varandra Hänger ihop/leder till Kan även sättas ihop med ord. Exempel 1. Utflykt: Skola Busshållplats Museum Äta Uppgift i grupp Buss Skola Lektion Gå hem Exempel 2: 2:a världskriget: 1/ Tyskland Polen Kan leda till/utvecklas åt två håll. Betyda olika saker 14

15 Andra symboler Tankar Någon säger något Hierarkisk bild Samt hur någonting påverkar/samverkar Gemensamma tankar i vår grupp/klass Tidslinje Anpassa ljudnivån efter avståndet 100 meter En halvmeter Symboliska bilder för att förstärka ditt budskap Lite mer avancerat Med bilder som stöd i genomgången Exempel historia. Det feodala systemet och dess upplösning. Ett område i Europa e.kr. Borg Kyrka Åker Bönderna betalar skyddet med arbete och säd från sin egen åker. Skyddar byn By Åker Bönderna betalar 1/10 av sin skörd till kyrkan. Tionde Byteshandel Havet 15

16 Med bilder som stöd i genomgången Samma by 1100 talet till 1352 Nytt element. En stad växer fram och en handelsplats. Borg kyrka Pengar By Stad med handel Åker Åker Byteshandel Bönderna får pengar för varor. Köper sig loss från skyldigheten att jobba på feodalherrens åker. Betalar skatt i stället. År 1352 Råttor med pestsmitta lämnar fartyget. Den stora döden kommer. Digerdöden. Vad tror eleverna händer nu? Bilderna förstärker texter. Eleverna kan fundera själva, fundera i grupp, läsa i texten. Bilderna har skapat struktur i texten. Skapat intresse för det som står i texten. De kan anteckna vidare enligt samma metod. Hjälpa varandra i grupp. I början av lektioner - Ta gärna fram elever till tavlan och be de rita upp och ge en repetition till klassen innan ni går vidare. Utmärkt som anteckningsmetod för elever som har svårt att skriva. Passar alla årskurser! Undervisningsstrategier Analysmodeller hjälper till att strukturera tänkandet Orsaker Nuläge Konsekvenser Åtgärder Stefan Hertz utbildning AB 16

17 Exempel HK Laga pannkakor. Skriv ned hur man lagar pannkakor och vad man behöver för det. Aktör Ingredienser Material/hjälpmedel Recept Tillagningsmetod Målbild Pannkaka Låt eleverna diskutera igenom hur man lagar pannkakor och ge förslag på de olika delarna. Behöver man alltid använda vedertagna metoder? Varför är vissa metoder mer använda än andra? Hur fördelar de uppgifterna i matlagningsgruppen? Planera hur du använder whiteboarden Använd whiteboarden systematiskt för att visa upp en struktur i tänkandet. Det hjälper eleverna att systematisera och komma ihåg. Exempel språk: Olika hörn av tavlan när man berättar om olika ord. Etablera vad varje ordklass står för med bilder. Adjektiv Substantiv Verb Adverb 17

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd

Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd i grundskola och gymnasium Information Förhållningssätt Pedagogik Helene Fägerblad Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, 2011 Text: Helene

Läs mer

Reading to Learn en metodutvärdering

Reading to Learn en metodutvärdering Reading to Learn en metodutvärdering Författare Jessica Norling År 2013 Lärarprogrammet inriktning tidigare år sv/eng Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp Pedagogik Handledare: Wieland Wermke

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan.

Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Stödmaterial för att inkludera elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i grundskolan. Inledning Hur svårt kan det vara? är en fråga jag ofta hört föräldrar ställa angående varför skolan

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

10 tips. Små förändringar ger högre betyg.

10 tips. Små förändringar ger högre betyg. 10 tips Små förändringar ger högre betyg. Ekonomiprogrammet inriktningarna ekonomi och juridik Samhällsvetenskapsprogrammet inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap Är du intresserad av företagande

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer