HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET?"

Transkript

1 HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET? I denna broschyr redovisas ekonomin för den gemensamma verksamhet för vilken Svenska Röda Korsets centralstyrelse är ansvarig och siffrorna avser 2008 års bokslut. Omsättningen i den verksamheten var 864 miljoner kronor lokala kretsar Svenska Röda Korset är sammansatt av en mängd juridiska personer. Utöver centralstyrelsen finns över 1235 lokala kretsar. De har en omsättning på cirka 250 miljoner kronor. I de 864 miljoner kronor som centralstyrelsen disponerar ingår endast de medel som kretsarna i samband med insamlingar överfört till centralstyrelsen. I figuren visas översiktligt finansiering, finansieringskällor, kostnader och användningsområden för de pengar som centralstyrelsen har att hantera. Finansiering och kostnader 2008 i miljoner kronor(mkr) Medlemsavgifter 22 Kapitalavkastning + Uttag kapital 162 Insamlingar 204 Försäljning 59 Externa bidrag 417 Finansiering = 864 Mkr Kostnader för administration, insamlingar och medlemmar Nationella ändamålskostnader Internationella ändamålskostnader Kostnader = 864 Mkr En närmare redovisning av innehållet i dessa boxar sker i följande. 1

2 VAR KOMMER PENGARNA IFRÅN? Finansieringen år 2008 kom från fem källor: miljoner kronor Medlemsavgifter 22 Kapital 162 Insamlingar 204 Försäljning 59 Bidrag Medlemsavgifter Medlemsavgifterna kommer från föreningens dryga medlemmar. 60 procent av medlemsavgifterna, under miljoner kronor, går till den centrala nivån och 40 procent till de lokala kretsarna. Höjd medlemsavgift Riksstämman 2008 beslutade att medlemsavgiften ska höjas från 150 till 200 kronor. Höjningen gäller från och med 2009 och påverkar inte 2008 års bokslut. Kapital Kapitalintäkterna är av tre slag: avkastning i form av aktieutdelningar och räntor reavinster vid försäljning av finansiella tillgångar ianspråktagande av kapital. Varför har Röda Korset kapital? Det är angeläget att Röda Korset har vissa reserver för att i alla rimliga lägen kunna fullfölja långsiktiga åtaganden. Det bokförda kapitalet motsvarade vid utgången av år 2008 ett års omsättning. Marknadsvärdet var betydligt högre än så. När kapitalet överstiger ett års omsättning är det centralstyrelsens bedömning att det i viss omfattning kan tas i anspråk för att täcka löpande kostnader. Finanskrisen under 2008 har minskat marknadsvärdet på föreningens kapital med i storleksordningen 222 miljoner kronor eller 13,2 procent, men det överstiger alltså fortfarande med marginal ett års omsättning. Kapitalet placeras enligt en policy som fastställs av centralstyrelsen. Placeringar sker inte i företag som kan associeras med grova kränkningar av sådana internationella konventioner rörande mänskliga rättigheter och miljö som Sverige har ratificerat och inte heller i företag som producerar tobak, vapen, alkohol eller pornografi. 2

3 Insamlingar Insamlingsintäkterna kommer från kampanjer, såsom Rädda Mammorna, Kramas för de ensamma och särskilda insamlingarna i samband med katastrofer, men också från testamentsgåvor, företagssamarbeten och Postkodlotteriet. Under 2008 togs 204 miljoner kronor av insamlade medel i anspråk. Dessa medel hämtades dels ur årets insamlingar, dels ur medel från tidigare års insamlingar som hade reserverats för framtida användning: miljoner kronor 1. Under 2008 insamlade medel Under 2008 försålda skänkta varor Från tidigare år reserverade medel till tsunamins offer Under 2008 insamlade medel som. reserverats till kommande år Världens barn En av årets stora insamlingar som Röda Korset medverkar i är Världens barn som arrangeras av Radiohjälpen. Av de insamlade medlen går 18 procent till Röda Korset för internationella projekt såsom rehabilitering av före detta barnsoldater i Liberia, projekt mot malaria, mässling och polio i Afrika, arbete i Södra Afrika för personer som har drabbats av HIV/AIDS, vaccinations- och utbildningsprogram i Södra Sudan och skol-/aktivitetsprogram i fem länder runt Victoriasjön i Östafrika. Postkodlotteriet Svenska Röda Korset har under 2008 blivit förmånstagare i Postkodlotteriet. Den första checken som var på 20 miljoner kronor överlämnades till Röda Korset den 14 oktober Dessa 20 miljoner kronor ingår i posten Under 2008 insamlade medel på totalt 233 miljoner kronor. Försäljningsintäkter Försäljningsintäkterna hänför sig bland annat försäljning av utbildningar, till exempel i Första hjälpen, och intäkter från Röda Korsets konferenscenter Gripsholmsviken i Mariefred. Här ingår också försäljningen av en fastighet. Bidrag Bidragen till den internationella verksamheten kommer främst från SIDA (336 miljoner kronor) och också från EU:s motsvarighet ECHO (5 miljoner kronor). Bidragen till den nationella verksamheten (75 miljoner kronor) kommer bland annat från statliga myndigheter och är delvis ersättning för utbildningar, till exempel av hemvärnssjukvårdare och av vissa prioriterade grupper i Första hjälpen. Här ingår också bidrag från Folkbildningsrådet till Röda Korsets folkhögskola och landstingsbidrag till Röda Korsets centra för torterade flyktingar. 3

4 VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL? Användningen av medel är indelad i tre kategorier: miljoner kronor Kostnader för administration, insamlingar och medlemmar 82 Nationella ändamål 323 Internationella ändamål Medelsanvändningen styrs av ett ekonomiskt regelverk som fastställdes av 2005 års Riksstämma. Det innebär bland annat att administrativa kostnader ska täckas av medlemsavgifter och kapitalavkastning. Insamlade medel och externa bidrag ska, efter avdrag för insamlingskostnader, i sin helhet gå till de ändamål för vilka medlen samlats in eller erhållits. Administration, medlemskostnader, insamlingskostnader Till administration räknas löner för administrativ personal, bland andra generalsekreteraren, samt arvode till ordföranden och ersättningar till styrelseledamöter. Här ligger också kostnader för Riksstämman, regionrådens verksamhet, revision med mera. För att insamlingar ska bli framgångsrika krävs betydande investeringar i information, reklam med mera. Dessa kan beräknas till i runda tal en fjärdedel av under året insamlade medel. År 2008 uppgick insamlingskostnaderna till 41 miljoner kronor vilket resulterade i att 233 miljoner kronor samlades in. Insamlingskostnaderna för 2008 var lägre än tidigare år och uppgick till knappt en femtedel av insamlade medel. Dessa kostnader täcks av insamlade medel. Resten av insamlingsintäkterna går oavkortat till att möjliggöra ett förverkligande av de ändamål för vilka insamlingarna sker. Kostnaderna för administration, medlemmar och insamlingar uppgick sammantaget till drygt 9 procent av 2008 års totala omsättning. Är administration onödig? Administrationskostnader uppfattas ibland som något negativt, men en effektiv administration är nödvändig för att målen med verksamheten ska nås. Inte sällan ställs till exempel krav på bättre kontroll och redovisning av hur medel används. För att tillmötesgå sådana krav behövs god administration. 4

5 Så räknar Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) SFI kontrollerar alla insamlingsorganisationer så att högst 25 procent av intäkterna under ett visst år går till administration, insamlingskostnader och medlemskostnader. De räknar i Röda Korsets redovisning bort 3 miljoner kronor på både intäkts- och kostnadssidan som hänför sig till verksamheter i Kupan (de två butiker som har drivits av centralstyrelsen har under 2008 överförts till en krets respektive lagts ned). De tre kostnadsposterna blir då 79 miljoner kronor (82 3). På intäktssidan räknar man ihop årets medlemsavgifter 22 miljoner kronor, under året insamlade medel 233 miljoner kronor, under året försålda skänkta varor 1 miljon kronor, försäljning 59 miljoner kronor, externa bidrag 417 miljoner samt aktieutdelningar, räntor med mera 42 miljoner kronor vilket summerar till 774 miljoner kronor. Kostnaderna för administration, insamling och medlemmar uppgår, räknat på detta sätt, således till 10 procent (79/774) vilket är långt under de 25 procent som SFI anser vara acceptabelt. Några olika procenttal I presentationen ovan förekommer några olika procenttal. De mäter olika saker. Här sammanfattas de: - Kostnader för administration, insamlingar och medlemmar som andel av hela omsättningen 9 procent - Kostnader för administration, insamlingar och medlemmar som andel av årets intäkter (SFI) 10 procent - Kostnader för insamling som andel av årets insamlade medel 18 procent Ändamålskostnader Övriga kostnader är knutna till ändamålen med de verksamheter Svenska Röda Korset bedriver nationellt och internationellt. Till ändamålskostnader räknas alla kostnader som är direkt knutna till verksamheterna. Merparten av ändamålskostnaderna är i praktiken personalkostnader eftersom verksamheten i hög grad utgörs av tjänster av olika slag. Men ändamålskostnader kan också vara till exempel lokalkostnader och kostnader för inköp av material. Svenska Röda Korset är enligt sina stadgar ( 17) förhindrat att ge kontant understöd direkt till enskilda eller till annan organisation eller dess verksamhet. Världens barn igen Som tidigare framhållits är Svenska Röda Korset mycket aktivt i insamlingen Världens barn. Röda Korsets Mötesplats Kupan, som bland annat bedriver second-hand-försäljning, har möjlighet att, om de så önskar, annonsera ut att försäljningsöverskottet och eventuellt insamlade medel under vissa dagar kommer att tillföras Världens barn. Det är helt förenligt med Svenska Röda Korsets stadgar. Däremot kan de inte överföra överskott eller insamlade medel som inte på detta sätt har öronmärkts till Världens barn. Det innebär nämligen att man ger bort 82 procent av medlen RK-medel till annan organisation eller dess verksamhet. Bara 18 procent kommer tillbaka till Röda Korset, vilket är ett brott mot stadgarnas 17. 5

6 Den nationella verksamheten Nationell verksamhet - kostnader 2008 (Mkr) Personalkostnader 172 Övriga kostnader 127 Lokalkostnader 24 Totalt 323 Mkr Drygt hälften av kostnaderna för verksamheten i Sverige är, som framgår av figuren, personalkostnader, det vill säga kostnader för konsulenter, personal på huvudkontoret som arbetar direkt med ändamålen, personal vid Röda Korsets behandlingscenter för tortyroffer, utbildare med flera. Merparten av de anställda arbetar direkt med att stödja frivilligverksamheten ute i kretsarna. Vad är frivilligarbetet värt? Målet är att organisera Röda Korsets verksamhet så att den skapar mervärde för mottagaren. Om en givare ger 100 kronor till Röda Korset ska värdet för mottagarna vara större än om hundralappen hade skänkts direkt till dem. Vi klarar av att leva upp till den ambitionen. Ett mål är att hela tiden utveckla verksamheten för att öka effektiviteten, det vill säga att öka mervärdet. Ungefär 400 anställda använder merparten av sin arbetstid för att stödja de frivilliga i deras arbete med utsatta människor. De anställda medverkar till att det blir fler frivilliga, till hög kvalitet i frivilligarbetet genom utbildningsmaterial, utbildningar, konferenser med mera och till administration och planering som gör att vi får ut mer av frivilligarbetet. Självfallet motsvaras inte frivilligt arbete av en kostnad i vanlig mening. Men man kan fråga sig vad det är värt genom att försöka bedöma hur mycket man skulle få betala för att få arbetet utfört mot betalning. Om de frivilligas arbetsinsatser inom Svenska Röda Korset, i enlighet med en rekommendation från EU, värderas till 175 kronor per timme kan de totalt uppskattas till cirka 980 miljoner kronor. Dessa 980 miljoner ingår inte i redovisningen och finns inte med i figuren på första sidan. Av de 980 miljonerna avser uppskattningsvis 15 procent internt arbete i rödakorskretsarna medan 85 procent (833 miljoner kronor) avser externt arbete som vänder sig till människor i utsatta situationer. För varje satsad krona i den nationella verksamheten får vi alltså ut en arbetsinsats för utsatta människor som kan värderas till drygt 2,50 kronor (833/323). 6

7 Tar vi hänsyn till den ekonomiska värderingen av frivilliginsatserna får vi följande bild: Nationell verksamhet - kostnader 2008 (Mkr) inkl frivillig tid Personalkostnader 172 Lokalkostnader 24 Övriga kostnader 127 Värdet av internt frivilligt arbete ca 150 Värdet av externt frivilligt arbete ca 830 Totalt ca Mkr 7

8 Den internationella verksamheten Internationell verksamhets- kostnader 2008 (Mkr) Lokalkostnader 4 Centrala personalkostnader 26 Delegatkostnader SRK 18 Övriga projektkostnader 411 Totalt 459 Mkr I den internationella verksamheten redovisas personalkostnaderna endast till cirka 6 procent, men det avser endast personalkostnaderna hemma i Sverige. Till det kommer delegatkostnader som är löner och andra kostnader som Svenska Röda Korset betalar för tjänstemän i fält, huvudsakligen svenskar. Även mycket av det som kallas Övriga ändamålskostnader avser personalkostnader i de länder där verksamheten bedrivs, till exempel för sjukvårdspersonal och vattentekniker i samband med katastrofer. De övriga ändamålskostnaderna slussas huvudsakligen genom rödakors- och rödahalvmåneföreningarnass internationella samarbetsorganisation, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, som från sitt sekreteriat i Genève samordnar rörelsens insatser i fält. 8

9 ARVODEN, ERSÄTTNINGAR OCH LÖNEPOLICY Varför är Svenska Röda Korsets ordförande arvoderad? Svenska Röda Korsets Riksstämma beslutade år 1990 att föreningen ska ha en arbetande ordförande. Så har det varit sedan dess. Detta beslut bekräftades senast av 2008 års Riksstämma. Motiveringen är att de uppgifter som ordföranden ska fullgöra är så omfattande att de inte kan skötas som ett fritidsuppdrag utan förutsätter att vederbörande har uppdraget som sin huvudsakliga sysselsättning. Den totala ersättningen vid full tid uppgår från och med 2008 års Riksstämma till kronor per år eller kronor per månad. Arvodet är nominellt oförändrat från 2007 och under hela mandatperioden, det vill säga fram till och med juni Uppdraget som ordförande för Svenska Röda Korset beräknas motsvara 70 procent av full tid. Svenska Röda Korsets ordförande är fram till och med november 2009 också vice president i The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. För detta uppdrag får ordföranden ersättning från Svenska Röda Korset motsvarande 30 procent av full tid. Det innebär att ordföranden för Svenska Röda Korset fram till och med november 2009 ersätts för motsvarande 100 procent av full tid. Vad som kommer att gälla därefter avgörs på Federationens generalförsamling i Nairobi i november Varför har ordföranden i en frivilligorganisation arvode? Röda Korset är en frivilligorganisation. Frivillighet är en av föreningens sju grundprinciper. Men samtidigt har föreningen ända sedan starten haft anställda. Även om arbetet framförallt utförs av frivilliga behöver dessa ett tjänstemannastöd för att frivilligarbetet ska ge så bra resultat som möjligt. Svenska Röda Korsets ordförande förutsätts avstå från annat förvärvsarbete för att kunna fullgöra uppdraget som ordförande. Uppdraget kan därigenom inte jämföras med andra förtroendeuppdrag inom Röda Korset. Arvodesnivån bestäms av att Svenska Röda Korset till ordförande vill kunna välja en person vars alternativ är att inneha en annan ledande befattning i det svenska samhället. Ersättningen är emellertid inte i nivå med flertalet sådana befattningar utan kräver en betydande ideell insats. Den verkliga arbetstiden för ordföranden överstiger också erfarenhetsmässigt den arbetstid som ersätts av Röda Korset. Övertidsersättning, restidsersättning, semestertillägg, avtalspension eller andra pensionsförmåner utgår inte till ordföranden. Inget avgångsvederlag utgår när uppdraget avslutas. Om hänsyn tas till detta motsvarar ordförandens arvode en tjänstemannalön på cirka kronor per månad vid full tid och cirka kronor vid 70 procent.. 9

10 Vilka andra förtroendevalda i Svenska Röda Korset får ersättning? Ledamöter i centralstyrelsen samt föreningsrevisorer har rätt till ersättning för inkomstbortfall när de fullgör sina uppdrag för Röda Korset, dock högst kronor per dag. Ersättningen till föreningsrevisorerna infördes av 2008 års Riksstämma. Inga andra förtroendevalda uppbär någon ersättning för annat än reskostnader och andra utlägg. Ordförandens arvode, liksom ersättning till centralstyrelsens ledamöter och föreningsrevisorerna samt lön till generalsekreteraren, betalas av medlemsavgifter. Inga insamlade medel går till dessa kostnader. Vem bestämmer om arvoden och ersättningar? Svenska Röda Korsets Riksstämma beslutar om omfattningen av uppdragen och om arvoden och ersättningar för ordföranden, styrelseledamöterna och föreningsrevisorerna års Riksstämma beslutade att den av stämman utsedda valberedningen inför nästa Riksstämma år 2011 ska bereda frågor om arvoden och ersättningar för förtroendevalda ledamöter inom Svenska Röda Korset och lägga förslag till stämman. Vilken lönepolicy tillämpar Svenska Röda Korset? För att kunna rekrytera kvalificerade medarbetare som på bästa sätt kan förvalta insamlade och andra medel erbjuder Svenska Röda Korset konkurrenskraftiga löner och andra anställningsvillkor. I de intervall som på marknaden finns för olika befattningar eftersträvar vi alltid att ligga i underkant. De allmänna anställningsvillkoren är i enlighet med det avtal som har träffats mellan Idea Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Tjänstemannaförbundet Unionen och Akademikerförbunden. Attraktivt att arbeta hos Röda Korset Erfarenheten är att många av Röda Korsets medarbetare när de går vidare till anställningar hos andra arbetsgivare, oavsett om det är hos stat, kommun, företag eller andra organisationer, får betydande löneökningar. Flera på chefsposter som får anställning hos oss sänker sin lön. Det visar att det är attraktivt att arbeta hos Röda Korset. Men samtidigt kan vi inte ligga långt under normala marknadslöner om vi ska kunna rekrytera och behålla de personer som behövs för att vi på ett bra sätt ska fullfölja vårt uppdrag. Generalsekreteraren Generalsekreteraren är under centralstyrelsen chef för Svenska Röda Korsets verksamhet. Han har ansvar för ekonomin på över 850 miljoner kronor och för cirka 500 anställda och har därtill olika internationella uppdrag. Generalsekreterarens lön uppgår för närvarande (från och med ) till kronor per månad. Till det kommer bilförmån. Ingen ersättning utgår för övertid eller restid och inga traktamenten. Inga pensionsförmåner utgår utöver avtalsmässig tjänstepension. Han har sju veckors semester. 10

11 11

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011

Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Sveriges stora insamlingsorganisationer 2009 13 maj 2011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metodik... 3 Sammanfattning... 4 Styrelsearbete och ersättningsnivåer... 6 Ersättning till Generalsekreterare...

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Lille Hans avger härmed följande årsredovisning.

Läs mer

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus +.öda Korset,,~... ~ SKANE Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Årsredovisning 2007 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse

Årsredovisning 2007 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse Foto: Susanne Rudstedt Årsredovisning 2007 för Svenska Röda Korsets centralstyrelse Uppdraget...3 Organisationen...3 Ekonomi och resultat...4 Kostnader inom respektive område...5 Förslag till disposition

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN

REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN 2014:15 REGLEMENTE OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I TIDAHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-25 att gälla från och med mandatperioden efter 2014 års allmänna val. Tillämpningsområde

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare

Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare 1(5) Överförmyndarnämnden informerar om arvode till god man, förvaltare och förordnad förmyndare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare (för underårig), god man eller förvaltare har

Läs mer

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi

Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Sidan 1 av 7 Strategienheten Datum Dnr Sid 2016-02-03 2015 KS 895 1 (3) Gräsöfondens styrelse Skrivelse gällande stiftelsen Gräsöfondens administration och ekonomi Bakgrund Gräsöfonden har sedan bildandet

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET

KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET Bilaga 3 KARTLÄGGNING AV GR-KOMMUNERNAS (Exklusive Göteborg) VOLONTÄRVERKSAMHET BAKGRUND GR-kommunernas sociala styrgrupp beslutade i oktober 2008 att kartlägga omfattningen av volontär-/frivilligverksamheter

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2012 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2012 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlem i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar

För- och nackdelar med pensionsstiftelse. Nackdelar. För- och nackdelar med försäkringslösning. Nackdelar SPP 2007-06-01 1 (7) Svar från SPP på frågor beträffande avtal om pensionsförsäkring med fortlöpande premieinbetalning och om partiell inlösen av pensionsutfästelse Omfattning av försäkringsavtalen 1.

Läs mer

Löneavtal. Tjänstemän. Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012. Akademikerförbunden

Löneavtal. Tjänstemän. Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012. Akademikerförbunden Löneavtal Tjänstemän Giltighet: 1 maj 2010 30 april 2012 Akademikerförbunden Kontaktförbund för Akademikerförbunden är Jusek I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Jusek

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen Bilaga 7 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m.

Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. Sida: 1 av 12 Avtal mellan Arbetsförmedlingen och Saco-S Arbetsförmedlingen avseende löneförhandlingar enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T) Avtalstidens längd 1 Parterna träffar ett tillsvidareavtal

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag

LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag LÖNEAVTAL Tjänstemän i Bemanningsföretag AVTAL TECKNAT 2016 Giltighetstid: 2016-05-01 2017-04-30 Akademikerförbunden Innehållsförteckning Löner Unionen... 3 Förhandlingsordning vid lönerevision Unionen...

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE

STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE Sida 1 av 6 STADGAR FÖR ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE 1. Föreningens firma Den ideella föreningens firma är Energiföretagen Sverige. 2. Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning av företag inom den

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Räkenskapsåret 2012. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2012. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2012 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 2012 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM93. Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om arbete ombord på fiskefartyg Näringsdepartementet 2016-06-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 235 Förslag till rådets direktiv om genomförande av avtalet mellan

Läs mer

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 1 Namn Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime 2 Form och säte

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

Årsredovisning 2015 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Årsredovisning 2015 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD Årsredovisning 2015 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD B INNEHÅLL 1 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 10 Noter 17 Revisionsberättelse 18 Svenska Röda Korsets styrning

Läs mer

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare.

Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. Historik Erikshjälpen grundades 1967, men historien började 38 år tidigare. 1929 föddes Erik Nilsson i en by i Småland. Eriks barndom och ungdom tillbringades på sjukhus och i vila i sitt hem. Erik föddes

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

QO SVENSK. Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetbiankett. 1.2 Koncernredovisning

QO SVENSK. Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls budgetbiankett. 1.2 Koncernredovisning är ett viktigt verktyg i atbetet att styra en organisations ekonomi kräver Svensk En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Eftersom budgeten 1.1 Introduktion Anvisningar till

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den

FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den FARs kvalitetskontroll av revisionsverksamhet så funkar den Kvalitetskontroll ett stöd i ditt kvalitetsarbete Kvalitetssäkring utgör revisions- och rådgivningsbranschens viktigaste medel för att ge allmänheten

Läs mer

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN. Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN BILAGA 6 VB 2010 SID 1 (6) 2011-01-26 UPPFÖLJNING AV 2010 ÅRS JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN Nämndens mål: Vi tar tillvara olikheter och mångfald

Läs mer

Unga Forskares Utvecklingsfond

Unga Forskares Utvecklingsfond Unga Forskares Utvecklingsfond Utredningsrapport DATUM 2008-11-13 UTREDARE Tobias Jonsson Sara Magnusson Alexander Sehlström GODKÄND Utkast Innehåll ii Innehåll Kapitel 1 Inledning 1 Bakgrund... 1 Frågeställning...

Läs mer

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension

SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension. Specialutformade. pensionslöften. Helena, SPP. SPPs Direktpension SPPs Direktpension större möjligheter än med vanlig tjänstepension Specialutformade pensionslöften Helena, SPP SPPs Direktpension Större möjligheter än med vanlig tjänstepension SPPs Direktpension är en

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet

Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Löneavtal mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen för Tjänstemannaavtalet Ändringar och tillägg som införts, jämfört med tidigare avtal, är markerad med streck i kanten. För ytterligare information

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Rädda Barnens Ungdomsförbund

Rädda Barnens Ungdomsförbund Årsbokslut för Rädda Barnens Ungdomsförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information. Löneavtal Inledning Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, till exempel i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger inte

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag

Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Bolagspolicy för Piteå kommuns bolag Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagspolicy Policy 2011-11-21, 233 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Bris effektrapport 2014/2015. Vad vill Bris uppnå?

Bris effektrapport 2014/2015. Vad vill Bris uppnå? Effektrapport BRIS - Barnens rätt i samhället Organisationsnummer: 802013-3420 Box 101 47 121 28 Stockholm-globen Besök: Arenavägen 61 121 77 Johanneshov 1 Bris effektrapport 2014/2015 Bris är helt beroende

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 10

Verksamhetsberättelse 10 Verksamhetsberättelse 10 Samt inbjudan till Årsmöte Clevegården, Skoghall Hammarö Röda Kors Krets Aktiv sedan 1945 Tillsammans är vi starka! www.redcross.se Inbjudan till kretsstämma/årsmöte Inbjudan till

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan

Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Ansökan ambitionshöjning Ungdomshälsan Bakgrund/Problemformulering Under senare år har olika nationella utredningar visat att barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat, vilket utöver det psykiska lidandet

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Regler för lönesättning

Regler för lönesättning BILAGA 3 REGLER FÖR LÖNESÄTTNING Bilaga 3 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det är av stor vikt för

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010 Styrelsen för WSPA Sverige Org nr 802447-4482 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 15 juli 2009-31 december 2010 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB Pressmeddelande 2 april 2012 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2012 klockan 18.00 i Tessinsalen

Läs mer

Informationsärende och återkoppling:

Informationsärende och återkoppling: PROTOKOLL Nr 1/2009 1 (1) Sammanträde Samordningsförbundet Skövde Tid 2009-01-23 Plats Närvarande Petter Heléns gata 2, Skövde Sewon Ekberg Västra Götalandsregionen ordförande Anna-Britta Andersson Skövde

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION Danderyd den 27 augusti 2002 KALLELSE Distriktsrepresentanter för kallas härmed till höstårsmöte tisdagen den 24 september 2002 klockan 16 30 på Hotell Winn i Västerås 1. Fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag

Företagspolicy för Luleå kommuns bolag Policy Företagspolicy för Luleå kommuns bolag 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning. 3 2. Koncerndefinitioner...3 3. Ledning av kommunens bolag.4 3.1 Kommunfullmäktige....4 3.2 Kommunstyrelsen.... 4 3.3

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ökat utrymme för högre pensioner på sikt

FÖRBUNDSINFO. Ökat utrymme för högre pensioner på sikt Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 36 december 2009 Ökat utrymme för högre pensioner på sikt Kyrkans pensionskassa har beslutat att göra en mindre sänkning av garantiräntan. Det öppnar möjligheter

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Bilaga 1 B Akademikerförbunden

Bilaga 1 B Akademikerförbunden Bilaga 1 B Akademikerförbunden Inledning Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler.

Läs mer

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund

Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Förbundsordning för Kalmarsunds gymnasieförbund Godkänd av kommunfullmäktige i Borgholm den 14 juni 2004, 63, av kommunfullmäktige i Kalmar den 24 maj 2004, 76, av kommunfullmäktige i Mörbylånga den 21

Läs mer

Förstudie av sociala företag

Förstudie av sociala företag Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning Individ- och familjeomsorgen vuxna Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-03-10 Handläggare Elisabeth Richter Hagert Telefon: 08-508 14 000 Solveig Blid Telefon: 08-508

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling

FINANSPOLICY. 1. Syfte med Finanspolicyn. 2. Kapitalförvaltning med god etik och för hållbar utveckling FINANSPOLICY 1. Syfte med Finanspolicyn Syftet med denna finanspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och ett antal s k anslutna

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Gällande från 2016-01-01 Innehållsförteckning 1 Ändamål...3 2 Legal status...3 3 Mandat och uppgifter...3 4 Medlemskap...4 5 Nationell nivå...6 6 Lokal nivå...6

Läs mer

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018

Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Regler med förtydliganden för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun för mandatperioden 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16, 173, reviderad 2014-06-16, 57, och 2014-12-15,

Läs mer

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete

Yrkesintroduktion. En väg till kompetensförsörjning och arbete Yrkesintroduktion Agenda Hur ser avtalet ut? Vem kan anställas på yrkesintroduktion? Vad är fördelarna med yrkesintroduktion för arbetsgivare och anställd? Att tänka på när man fattar en lokal överenskommelse

Läs mer

Vulcan Riders Sweden

Vulcan Riders Sweden Arbetsgruppens slutförslag till Vulcan Riders Swedens årsmöte 2011-07-02 Vulcan Riders Sweden - s t a d g a r - 1. Föreningens firma är Vulcan Riders Sweden 1.1 Vulcan Riders Sweden är en självständig,

Läs mer

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar

SlösO. Utförsbacken. Oskarshamns ekonomi under 2000-talet. Nima Sanandaji. April 2010. Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Utförsbacken Oskarshamns ekonomi under 2000-talet Nima Sanandaji April 2010 www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667560&flik=4 SlösO Ombudsmannen mot slöseri med skattepengar Författaren och Timbro 2010 ISBN

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer