Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS"

Transkript

1 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson (M) Ej tjänstgörande ersättare Solveig Lindblom (S) Claes-Göran Borrman (S) Linda Hägglund (S) Sandra Landin (MP) Ingela Wahlstam (V) Mårthen Backman (M) Urpo Koivula (M) Bo Höglander (C) Övriga närvarande enligt förteckning Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Dag Bergentoft BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Susanna Shaibu

2 2(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Övriga närvarande Magnus Petersson Ekonomichef Göran Bernhardsson Redovisningschef Henny Larsson Personalchef 61 Susanna Shaibu Sekreterare Charlotte Johansson Kommunchef Ärenden 57 Information från ordföranden och kommunchefen 3 58 Information om handlingsplan kopplad till strategisk 4 företagsetableringsplan 59 Information om kontaktcenter 5 60 Ekonomisk uppföljning per mars månad Oxelösunds kommuns årsredovisning Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar Riktlinjer för komponentavskrivning Uppdrag att se över ägandet av fastighetsbeståndet Svar på remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Remittering av kommunövegripande integrationsplan Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter 68 Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Förab Investering i IT system för resursfördelningssystemet Anslutningsväg till Truckstop Val av ombud och ersättare i Östra Sveriges luftvårdsförbund Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar Kostpolitiskt program Upphandlingspolicy Förändrade taxor och avgifter för mötesrum på Koordinaten Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Byte av namn på Vård- och omsorgsnämnden till 32 Socialnämnden 79 Bokslut för donationsfonderna Fördelning av schablonersättning från migrationsverket för 34 ensamkommande barn 81 Svar på motion om Koordinaten som informationscentrum Genomgång av balanslistan 36

3 3(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 57 Dnr KS Information från ordföranden och kommunchefen Dagens sammanträde Charlotte Johansson informerar om: Föreläggande från arbetsmiljöverket angående Björntorpsköket Besök från Landshövdingen och Länsrådet Arbete med företagsklimatet Ostlänken Catharina Fredriksson informerar om: Träff med utbildningsministern Douzelageresa till Rumänien Svenskt Näringslivs enkät

4 4(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 58 Dnr KS Information om handlingsplan kopplad till strategisk företagsetableringsplan Dagens sammanträde Charlotte Johansson informerar.

5 5(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 59 Dnr KS Information om kontaktcenter Dagens sammanträde Frida Appelkvist informerar.

6 6(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 60 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per mars månad Kommunstyrelsens beslut 1. Ekonomisk uppföljning per mars månad godkänns. 2. Uppdra till vård- och omsorgsnämnden att göra en handlingsplan för att nå budget i balans och återkoppla till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Resultatet för 2015 kommer enligt prognosen att uppgå till -1,2 mkr jämfört med budgeterat 15,0 mkr vilket är en försämring med -16,3 mkr. Resultat exkl. reavinster, d.v.s. den nivå som våra finansiella mål mäts emot, blir -7,1 mkr. Balanskravsresultatet blir -7,5 mkr. Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -19,5 mkr, beroende på Vård- och omsorgsnämndens underskott, -20,0 mkr, och överskott hos Kommunstyrelsen med 0,5 mkr. Utveckling av antal barn och elever bedöms medföra merkostnader hos Utbildningsnämnden med 10,0 mkr, vilket enligt budgetreglerna ska täckas ur Kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter. Detta innebär att uttag ur reserven kommer att bli mer än vad som finns avsatt i densamma. Försäkringsbolaget AFA har aviserat att återbetalning av premier från 2004 kommer att återbetalas till kommunerna under Vi bedömer Oxelösunds andel till 3,7 mkr och att denna tillförs reserven för oförutsedda utgifter. Intäkter från skatter och statsbidrag blir -0,2 mkr lägre än budgeterat. Det är en marginell avvikelse, även om omkastningar mellan prel. skatteintäkter och inkomstutjämning kan vara väsentliga men tar ut varandra. Kostnadsutjämningen förändras beroende på olika utveckling i olika demografiska befolkningsgrupper, men är marginella. Avskrivningarna bedöms bli 0,7 mkr lägre än budgeterat, eftersom en del av investeringarna som skulle ha utförts 2014 har förskjutits till 2015 och avskrivningstiden 2015 blir därmed kortare. En uppföljning av investeringarna kommer att ske efter april månad och då görs också en uppdatering av kostnaderna för avskrivningar och räntor. Dessutom kommer införandet av s.k. komponentredovisning att innebära förändringar som inte är helt klara i dagsläget. Pensionskostnaderna bedöms bli -0,9 mkr högre än budgeterat enl. KPS s nya prognoser. Finansnettot blir positivt beroende på högre utdelning från Oxelösunds hamn och lägre räntekostnad på pensionsskulden. Helårsprognosen för finansnettot blir 2,1 mkr bättre än budget, men dock fortfarande ett underskott på -0,2 mkr. Reavinsterna blir -1,4 mkr lägre än budgeterat.

7 7(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Göran Bernhardsson föredrar ärendet. Framskrivet förslag Ekonomisk uppföljning per mars månad godkänns. Förslag Ordföranden föreslår följande tillägg: Uppdra till vård- och omsorgsnämnden att göra en handlingsplan för att nå budget i balans och återkoppla till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Beslutsgång 1. Ordföranden frågan om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd

8 8(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 61 Dnr KS Oxelösunds kommuns årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisningen för 2014 fastställs. 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2014 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2015 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur- och fritidsnämnden 171 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 882 tkr Årsredovisningen för 2014 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens bokförda resultat uppgår till 9,4 mkr (8,6 mkr). Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning är 12,0 mkr (8,7 mkr). Det bokförda resultatet minskas genom att reavinster elimineras, -1,2 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar för åtagande i samband med ett kommande möte inom Douzelage-samarbetet med -0,5 mkr. Men projektavsättningar som gjordes i förra bokslutet, 4,3 mkr, lyfts nu fram och förbättrar resultatet till 12,0 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 1,6 mkr, från ett överskott på 2,5 mkr till ett överskott på 4,1 mkr. Vad måluppfyllelsen beträffar så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2014 till 2015 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Investeringsbudgeten var 49,7 mkr, varav nettoutgifterna blev 17,9 mkr. Kvar av investeringsmedlen var således 31,8 mkr.

9 9(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Nämnderna önskar föra med sig sammanlagt 29,6 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har i samband med sitt bokslut särskilt beslutat äska att 147 tkr av ej förbrukade medel ur nämndens investeringsram 2014 flyttas till Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, projekt lägerboende. Förslaget till tilläggsbudget ökas därför med 147 för Kommunstyrelsen respektive minskas med 147 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Tjänsteskrivelse Ks Årsredovisning 2014 arbetsdokument, utskick KSAU Förslag TB 2014 till 2015.pdf Årsredovisning 2014 utskick till KS pdf Dagens sammanträde Henny Larsson, Göran Bernhardsson, Lisa Sollenborn och Magnus Petersson föredrar ärendet. Beslut till: Revisorerna

10 10(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 62 Dnr KS Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar Kommunstyrelsens beslut 1. Konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål-och budgetberedningen. 2. Konsekvensbeskrivningen kompletteras med uppdaterade inflationskostnader. Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för budget perioden Kommunstyrelsen ska beskriva sin verksamhet för budgetperioden utifrån preliminära ramar och mål. Dessutom ska nivåerna på taxor och avgifter ses över. Kommunstyrelsen ska också återrapportera särskilda uppdrag. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till konsekvensbeskrivning i enlighet med mål-och budgetberedningens anvisningar. Förslagets olika delar redovisas i bilagor. Tjänsteskrivelse Bilaga 1, KS Ekonomiska ramar Bilaga 2, KS taxor och avgifter Bilaga 3, KS preliminära mål. Bilaga 4, KS Särskilda uppdrag.

11 11(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Dagens sammanträde Magnus Petersson föredrar ärendet. Kommunstyrelsen enas om att konsekvensbeskrivningen kompletteras med uppdaterade inflationskostnader. Framskrivet förslag Konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål-och budgetberedningen. Förslag 1. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram fler förslag till besparingar som motsvarar 2,7 i lägre fastighetsunderhåll som lämnas över till mål- och budgetberedningen. 2. Ordföranden föreslår avslag till Dag Bergentofts (M) förslag. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M) och Stefan Johansson (M) reserverar sig enligt följande: "Skriftlig reservation gällande KS konsekvensbeskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sin konsekvensbeskrivning följande: "Den minskade satsningen på planerat underhåll som är inlagd i ramen för 2016, tkr, kommer att medföra ökad underhållsskuld och att vi fortsätter att skjuta underhållsåtgärder på framtiden. Det kan finnas risk att vi inte kan garantera att vi klarar att svara upp mot samtliga myndighetsåtgärder. Dnr KS Våra hyresgäster kommer inte att ha fullgoda lokaler att bedriva verksamhet i." Denna beskrivning kan inte på något sätt nonchaleras. Det är därför märkligt att majoriteten avslog förslaget att kommunchefen skulle ges i uppdrag att se till fler alternativa lösningar." Beslut till: Mål- och budgetberedningen, för åtgärd

12 12(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 63 Dnr KS Riktlinjer för komponentavskrivning Kommunstyrelsens beslut Godkänna förslag till riktlinjer för komponentredovisning. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och rådet för kommunal redovisning (RKR) har kommit med direktiv och rekommendationer om övergång till komponentredovisning. I rekommendation 11.4 från RKR uttrycks också ett explicit krav på införande av komponentavskrivningar. Generellt innebär komponentavskrivning en förändring gällande avskrivningstiderna för en anläggningstillgång. Effekten av detta kan komma att påverka resultatet såväl positivt som negativt. För 2015 kommer detta att innebära en ökad avskrivning på byggnader med 150 tkr och en minskad avskrivning på gata/park med 800 tkr. Riktlinjer för komponentredovisning Dagens sammanträde Magnus Petersson föredrar ärendet.

13 13(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 64 Dnr KS Uppdrag att se över ägandet av fastighetsbeståndet Kommunstyrelsens beslut 1. Ge kommunchefen i uppdrag att göra en genomgång av kommunens fastigheter för att ta utreda vilka vi skall satsa på vilka som skall säljas/rivas eller annan åtgärd. 2. Utredningen skall redovisas senast december 2015 till Kommunstyrelsen Många av kommunens fastigheter används och har full verksamhet medan andra inte används alls eller används i mindre omfattning. Hela beståndet börjar dock bli åldersstiget och kommer att kräva stora underhållsresurser i framtiden. Redan i dag lägger vi stora underhållsresurser på fastigheter där vi har ganska liten verksamhet. Vi har också fastigheter som inte har någon verksamhet och som bara står och kostar pengar och skickar dåliga signaler till våra medborgare och besökare. Ekonomifunktionen vill därför ha ett uppdrag att gå igenom samtliga fastigheter (utom sommar stugorna) för att ta utreda vilka som är våra strategiska fastigheter som vi skall behålla och satsa på och vilka som vi eventuellt skall riva, avyttra, sälja eller vidta annan åtgärd. Tjänsteskrivelse Ks Beslut till: Ekonomichef (FÅ) Fastighetsekonom (FÅ)

14 14(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 65 Dnr KS Svar på remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsens beslut 1. Anta yttrande daterat Skrivningen om att: översiktsplanen revideras varje mandatperiod ändras till ändras till: översiktsplanen aktualitetsprövas varje mandatperiod. Samt att olycksrapporteringen bör brytas ner i singelolyckor och kollision. Miljö och samhällsbyggnad har sammanställt en remiss för en cykelplan. Syftet med cykelplanen är att få en helhetsbild över hur gång- och cykelvägnätet ser ut idag och att ta fram förslag på hur det kan se ut i framtiden. Idag saknas vägvisning för cyklister i kommunen. En tydlig vägvisning är viktig för att gynna cyklandet. Cykelnätet i Oxelösunds kommun är inte alltid sammanhängande och utan skyltning kan det vara svårt att hitta. Planen innehåller långsiktiga åtgärder som ska verka för bättre förutsättningar för cyklister. Vissa delar av cykelnätet är i behov av underhåll, främst i form av nytt underlag. Cykelplanen ska utgöra underlag för framtida planering och ombyggnad av befintlig infrastruktur. Kommunstyrelseförvaltningen är positivt inställd till cykelplanen. Protokollsutdrag Msn 16 - Cykelplan för Oxelösunds kommun Remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Tjänsteskrivelse Ks Yttrande Dagens sammanträde Framskrivet förslag Anta yttrande daterat Förslag Ordföranden föreslår att skrivningen om att översiktsplanen revideras varje mandatperiod ändras till ändras till.översiktsplanen aktualitetsprövas varje mandatperiod. Samt att olycksrapporteringen bör brytas ner i singelolyckor och kollision.

15 15(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

16 16(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 66 Dnr KS Remittering av kommunövergripande integrationsplan Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget och remittera det till samtliga nämnder och styrelser för synpunkter senast 1 augusti. 2. När planen antagits efter nämndernas synpunkter ska den kompletteras med verksamheternas åtgärdsplaner. Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd kommer att fortsätta ligga på en för Sverige hög nivå. Fler nyanlända än tidigare bosätter sig även i Oxelösund. Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och andra myndigheter. Mottagandet innebär att under de första åren i Sverige ge särskilda stödinsatser till de personer som har flyttat till en kommun. Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och ska vid behov ge praktisk hjälp vid bosättning. Kommunerna ansvarar även för undervisning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Andra ansvarsområden är skola, förskola och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna har även ansvar för försörjning för nyanlända som inte kan försörja sig på annat sätt. Det är viktigt att de kommunala förvaltningarna och kommunbolagen samverkar i mötet med nyanlända personer för en snabbare delaktighet i samhällslivet. Att lära sig det svenska språket underlättar inträdet på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till delaktighet och bidrar till en god hälsa. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Integrationsplanen föreslås bestå av två delar. Del ett som nu presenteras innehåller vision och mål och en kort presentation av kommande arbete för att nå målet I Oxelösund arbetar vi för ökad integration så att minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden. Förslag till Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund är framtagen i samverkan med tre grupper nyanlända som varit bosatta olika lång tid i Oxelösund. Planen presenterar vad de nyanlända själva tycker är viktigast för att få ett bra liv i Sverige genom en bild. På följande sida finns förslag på vision och mål samt förslag på att ta fram del två vilket är en kompletterande åtgärdsplan. Slutligen presenteras förslag på hur integrationsplan och åtgärdsplan kan följas upp.

17 17(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Integrationsplan remissversion Tjänsteskrivelse integrationsplan remiss Beslut till: Övriga nämnder

18 18(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 67 Dnr KS Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamheterna som har bedrivits i Oxelösunds Förvaltnings AB (Förab), Kustbostäder AB (KBAB) och Oxelö Energi AB (OEAB) under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Kommunchefen får i uppdrag att vid kommande årliga översyn av bolagens ägardirektiv, lämna förslag på skrivning om en årlig bolagsstyrningsrapport som är gemensam för Förab, KBAB och OEAB. 1 januari 2013 infördes förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen för Kommunstyrelsen. När en kommun överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i bolagsordningen. Styrelsen ska i ett årligt beslut bedöma verksamheten i förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska göras senast i juni och resultatet ska delges Kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska även förslag på åtgärder lämnas. Genomförd prövning gäller Oxelösunds Förvaltnings AB, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB. Vid förra årets prövning uppmanade Kommunstyrelsen bolagen att i kommande årsredovisningar utveckla underlaget som ligger till grund för prövningen. Förab har under 2014 därför beslutat att tillsammans med dotterbolagen ta fram en bolagsstyrningsrapport för Rapporten syftar till att ge ägaren relevant information om hur styrningen fungerar samt öka transparensen i bolagsverksamheten. Prövningen för 2014 års verksamhet har gjorts utifrån bolagsstyrningsrapporterna, bolagens årsredovisningar och genomgång av protokoll från bolagens styrelsesammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagsstyrningsrapporterna är ett bra verktyg för att fördjupa och sprida information om bolagens verksamhet. Därför föreslås att ett generellt ägardirektiv framöver ska lämnas med krav om en årlig bolagsstyrningsrapport.

19 19(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter - Tjänsteskrivelse Ks Bolagsstyrningsrapport 2014 KBAB och OEAB.docx Bolagsstyrningsrapport Förab 2014.docx Beslut till: Kommunrevisionen (FÅ) Förab (FK) OEAB (FK) KBAB (FK) Kommunchefen (FÅ)

20 20(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 68 Dnr KS Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Förab 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Röstombudet vid Förabs årsstämma får, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, i uppdrag att rösta för - att resultaträkning och balansräkning fastställs, - att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning. - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt - fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av fullmäktige beslutade bestämmelser. Kommunfullmäktige har tidigare utsett Mayvor Lundberg som ombud och Linda Hägglund som ersättande ombud, vid årsstämma i Förab. Inför årsstämman har förslag på direktiv till ombudet formulerats. Direktiv till ombud inför årsstämma Förab 2015, Tjänsteskrivelse Ks

21 21(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 69 Dnr KS Investering i IT system för resursfördelningssystemet Kommunstyrelsens beslut 1 Godkänna en investering i It system för resursfördelning för 400 tkr. 2 Finansiering av 400 tkr sker via investeringsreserven. 3 Attestant för investeringen är Magnus Petersson Detta är en fortsättning på det projekt som startades under hösten 2014 finansierat med verksamhetsutvecklingspengar. Projektet hann inte klart under 2014 och är tänkt att fortsätta under Detta är gemensamt projekt mellan kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden är den första nämnden som har infört ett resursfördelningssystem som är baserad på en framräknad och överenskommen barn- och elevpeng i Oxelösunds kommun. På ett par års sikt kommer troligtvis fler nämnder att följa efter och skapa egna resursfördelningssystem. Ett genomförande av detta projekt är vi övertygande om kommer att ge stora lärdomar inför framtiden för hela kommunen. I det här projektet vill vi titta igenom hela processen kring resursfördelning från verksamhetssystem till ekonomisystem för att effektivisera helheten och göra en säkrare process och minska risken för felkällor. Utifrån omvärldsspaning vet vi att det finns system som kan hantera resursfördelningssystem och integrationen till ekonomisystemet och skapa rätt bokföringsinformationen i det närmaste helt maskinellt. Tjänsteskrivelse Ks Beslut till: Utbildningsnämnden (FK) Ekonomichef (FÅ)

22 22(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 70 Dnr KS Anslutningsväg till Truckstop Kommunstyrelsens beslut 1. Oxelösunds kommun ställer sig positiv till SSAB s etablering av Truckstop inom Sundsörsområdet. 2. Oxelösunds kommun bekostar utfart från Sundsörsområdet till Aspaleden. 3. Kostnaderna för väg och anslutningsväg hanteras i mål och budget Alternativ ledningsdragning för VA, fjärrvärme och el utreds separat samt kostnadsberäknas. SSAB har tagit initiativ till att etablera Truckstop i Sundsörs industriområde. Det är en rastplats för tunga fordonsförare. Chaufförerna får tillgång till personal- och hygienutrymmen i f.d. AGA s lokaler. Området är försett med staket och grindar. Truckstop har resulterat att ökad trafik kommer till området och behov finns för bättre vägnät. I en förundersökning angående direkt väganslutning i riktning från Aspaleden till f.d. AGA-terminalen inom Sundsörs industriområde har flera alternativ för vägens sträckning har utretts. Trafikingenjörens förundersökning angående direkt väganslutning i riktning från Aspaleden till truckstop, Tjänsteskrivelse Beslut till: Oxelö Energi AB för kännedom Trafikingenjör för åtgärd Mark- och exploateringsstrateg

23 23(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 71 Dnr KS Val av ombud och ersättare i Östra Sveriges luftvårdsförbund Kommunstyrelsens beslut Inge Ståhlgren (S) väljs till ombud och Urpo Koivola (M) väljs till ersättare. Dagens sammanträde Förslag Ordföranden nominerar Inge Ståhlgren (S) till ombud och Urpo Koivola (M) till ersättare. Beslutsgång Ordföranden frågar om sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Östra Sveriges luftvårdsförbund Agnetha West, för åtgärd Valda

24 24(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 72 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatu m Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Titti Kendall Nyanställning sjukgymnast Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut BAB Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut BAB Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Avslag Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall

25 25(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Ulf Jämtäng E.1 Tillstånd brandfarlig vara Borox Gunilla Marklund A.17 Stjärnholm 5: grannemedgivande Gunilla Marklund B.4 Stjärnholm 5:204 Conny Zetterlund D.3 Tillsvidareanställning av Johanna Åkerman turistansvarig Conny Zetterlund D.3 Visstidsanställning Berit Rasmussen assistent Maria Malmberg B.9 Arrende del av 8:39, Stora Björn Charlotte C.1 Jogersö-påfyllnad av sand på Johansson botten vid badet Göran C.11 Nytt banklån, 30 mkr, i Bernhardsson Handelsbanken Maria Malmberg B.4 Stjärnholm 5:202 Charlotte A.2 Befullmäktigande av ombud Mål Johansson T Maria Malmberg B.4 Stjärnholm 5:29 Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Niklas Hammarström Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Emelie Rud Titti Kendall Tv-anställning städ Lina franzen (tidigare ht frösäng) Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Ewa Ekblom Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Kjefser Kosari Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Yonatan Kiros Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Lilly Strömberg Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Anna Rodas Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Nahla AL-Hasnawi Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Jean Ngenzi Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Hayat Ahmed Brhan Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Nataly Marin Jabobsson Ks arbetsutskott C.2 Investering Ramdalsskolan Ks arbetsutskott D.17 Medgivande utlandsresa

26 26(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 73 Dnr KS Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Förvaltningsrätten i Linköping Överklagande beslut om Attefallshus avvisas. Gemensam nämnd för Nyköping/Oxelösund Protokoll Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund Protokoll från direktionens sammanträde

27 27(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 74 Dnr KS Kostpolitiskt program Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för vidare handläggning. För att kommunens måltidsverksamheter ska erbjuda en hög och enhetlig kvalitet har nedanstående styrdokument utarbetats för att användas inom all kök-/serveringsverksamhet i kommunens samt-liga nämnder. Detta styrdokument gäller all måltidsverksamhet så-väl vid förskola, skola som vid äldreboende, hemtjänst, LSS-verksamheter, psykiatriverksamheter, HVB -hem (hem för vård av boende) samt Koordinaten och Ramdalens sportanläggning. Måltidspolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och all berörd personal, samt vid t ex konkurrens-utsättning och eventuell entreprenaddrift. I Oxelösund vill vi med stolthet erbjuda välsmakande mat och måltidsservice som genomsyras av hög och hållbar kvalitet. Måltiden som erbjuds ska kännetecknas av; Jämställdhet, delaktighet och hållbarhet Hög kvalitet på råvaror och med lokala inslag Att vara närlagad Trivsel och trevligt bemötande Kostnadseffektivitet Mat med smak för ett gott liv Mat och Måltider Oxelösunds kommun, policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer