Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS"

Transkript

1 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson (M) Ej tjänstgörande ersättare Solveig Lindblom (S) Claes-Göran Borrman (S) Linda Hägglund (S) Sandra Landin (MP) Ingela Wahlstam (V) Mårthen Backman (M) Urpo Koivula (M) Bo Höglander (C) Övriga närvarande enligt förteckning Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Dag Bergentoft BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Susanna Shaibu

2 2(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Övriga närvarande Magnus Petersson Ekonomichef Göran Bernhardsson Redovisningschef Henny Larsson Personalchef 61 Susanna Shaibu Sekreterare Charlotte Johansson Kommunchef Ärenden 57 Information från ordföranden och kommunchefen 3 58 Information om handlingsplan kopplad till strategisk 4 företagsetableringsplan 59 Information om kontaktcenter 5 60 Ekonomisk uppföljning per mars månad Oxelösunds kommuns årsredovisning Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar Riktlinjer för komponentavskrivning Uppdrag att se över ägandet av fastighetsbeståndet Svar på remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Remittering av kommunövegripande integrationsplan Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter 68 Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Förab Investering i IT system för resursfördelningssystemet Anslutningsväg till Truckstop Val av ombud och ersättare i Östra Sveriges luftvårdsförbund Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar Kostpolitiskt program Upphandlingspolicy Förändrade taxor och avgifter för mötesrum på Koordinaten Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Byte av namn på Vård- och omsorgsnämnden till 32 Socialnämnden 79 Bokslut för donationsfonderna Fördelning av schablonersättning från migrationsverket för 34 ensamkommande barn 81 Svar på motion om Koordinaten som informationscentrum Genomgång av balanslistan 36

3 3(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 57 Dnr KS Information från ordföranden och kommunchefen Dagens sammanträde Charlotte Johansson informerar om: Föreläggande från arbetsmiljöverket angående Björntorpsköket Besök från Landshövdingen och Länsrådet Arbete med företagsklimatet Ostlänken Catharina Fredriksson informerar om: Träff med utbildningsministern Douzelageresa till Rumänien Svenskt Näringslivs enkät

4 4(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 58 Dnr KS Information om handlingsplan kopplad till strategisk företagsetableringsplan Dagens sammanträde Charlotte Johansson informerar.

5 5(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 59 Dnr KS Information om kontaktcenter Dagens sammanträde Frida Appelkvist informerar.

6 6(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 60 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per mars månad Kommunstyrelsens beslut 1. Ekonomisk uppföljning per mars månad godkänns. 2. Uppdra till vård- och omsorgsnämnden att göra en handlingsplan för att nå budget i balans och återkoppla till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Resultatet för 2015 kommer enligt prognosen att uppgå till -1,2 mkr jämfört med budgeterat 15,0 mkr vilket är en försämring med -16,3 mkr. Resultat exkl. reavinster, d.v.s. den nivå som våra finansiella mål mäts emot, blir -7,1 mkr. Balanskravsresultatet blir -7,5 mkr. Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -19,5 mkr, beroende på Vård- och omsorgsnämndens underskott, -20,0 mkr, och överskott hos Kommunstyrelsen med 0,5 mkr. Utveckling av antal barn och elever bedöms medföra merkostnader hos Utbildningsnämnden med 10,0 mkr, vilket enligt budgetreglerna ska täckas ur Kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter. Detta innebär att uttag ur reserven kommer att bli mer än vad som finns avsatt i densamma. Försäkringsbolaget AFA har aviserat att återbetalning av premier från 2004 kommer att återbetalas till kommunerna under Vi bedömer Oxelösunds andel till 3,7 mkr och att denna tillförs reserven för oförutsedda utgifter. Intäkter från skatter och statsbidrag blir -0,2 mkr lägre än budgeterat. Det är en marginell avvikelse, även om omkastningar mellan prel. skatteintäkter och inkomstutjämning kan vara väsentliga men tar ut varandra. Kostnadsutjämningen förändras beroende på olika utveckling i olika demografiska befolkningsgrupper, men är marginella. Avskrivningarna bedöms bli 0,7 mkr lägre än budgeterat, eftersom en del av investeringarna som skulle ha utförts 2014 har förskjutits till 2015 och avskrivningstiden 2015 blir därmed kortare. En uppföljning av investeringarna kommer att ske efter april månad och då görs också en uppdatering av kostnaderna för avskrivningar och räntor. Dessutom kommer införandet av s.k. komponentredovisning att innebära förändringar som inte är helt klara i dagsläget. Pensionskostnaderna bedöms bli -0,9 mkr högre än budgeterat enl. KPS s nya prognoser. Finansnettot blir positivt beroende på högre utdelning från Oxelösunds hamn och lägre räntekostnad på pensionsskulden. Helårsprognosen för finansnettot blir 2,1 mkr bättre än budget, men dock fortfarande ett underskott på -0,2 mkr. Reavinsterna blir -1,4 mkr lägre än budgeterat.

7 7(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Göran Bernhardsson föredrar ärendet. Framskrivet förslag Ekonomisk uppföljning per mars månad godkänns. Förslag Ordföranden föreslår följande tillägg: Uppdra till vård- och omsorgsnämnden att göra en handlingsplan för att nå budget i balans och återkoppla till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Beslutsgång 1. Ordföranden frågan om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd

8 8(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 61 Dnr KS Oxelösunds kommuns årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisningen för 2014 fastställs. 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2014 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2015 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur- och fritidsnämnden 171 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 882 tkr Årsredovisningen för 2014 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens bokförda resultat uppgår till 9,4 mkr (8,6 mkr). Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning är 12,0 mkr (8,7 mkr). Det bokförda resultatet minskas genom att reavinster elimineras, -1,2 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar för åtagande i samband med ett kommande möte inom Douzelage-samarbetet med -0,5 mkr. Men projektavsättningar som gjordes i förra bokslutet, 4,3 mkr, lyfts nu fram och förbättrar resultatet till 12,0 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 1,6 mkr, från ett överskott på 2,5 mkr till ett överskott på 4,1 mkr. Vad måluppfyllelsen beträffar så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2014 till 2015 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Investeringsbudgeten var 49,7 mkr, varav nettoutgifterna blev 17,9 mkr. Kvar av investeringsmedlen var således 31,8 mkr.

9 9(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Nämnderna önskar föra med sig sammanlagt 29,6 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har i samband med sitt bokslut särskilt beslutat äska att 147 tkr av ej förbrukade medel ur nämndens investeringsram 2014 flyttas till Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, projekt lägerboende. Förslaget till tilläggsbudget ökas därför med 147 för Kommunstyrelsen respektive minskas med 147 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Tjänsteskrivelse Ks Årsredovisning 2014 arbetsdokument, utskick KSAU Förslag TB 2014 till 2015.pdf Årsredovisning 2014 utskick till KS pdf Dagens sammanträde Henny Larsson, Göran Bernhardsson, Lisa Sollenborn och Magnus Petersson föredrar ärendet. Beslut till: Revisorerna

10 10(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 62 Dnr KS Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar Kommunstyrelsens beslut 1. Konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål-och budgetberedningen. 2. Konsekvensbeskrivningen kompletteras med uppdaterade inflationskostnader. Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för budget perioden Kommunstyrelsen ska beskriva sin verksamhet för budgetperioden utifrån preliminära ramar och mål. Dessutom ska nivåerna på taxor och avgifter ses över. Kommunstyrelsen ska också återrapportera särskilda uppdrag. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till konsekvensbeskrivning i enlighet med mål-och budgetberedningens anvisningar. Förslagets olika delar redovisas i bilagor. Tjänsteskrivelse Bilaga 1, KS Ekonomiska ramar Bilaga 2, KS taxor och avgifter Bilaga 3, KS preliminära mål. Bilaga 4, KS Särskilda uppdrag.

11 11(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Dagens sammanträde Magnus Petersson föredrar ärendet. Kommunstyrelsen enas om att konsekvensbeskrivningen kompletteras med uppdaterade inflationskostnader. Framskrivet förslag Konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål-och budgetberedningen. Förslag 1. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram fler förslag till besparingar som motsvarar 2,7 i lägre fastighetsunderhåll som lämnas över till mål- och budgetberedningen. 2. Ordföranden föreslår avslag till Dag Bergentofts (M) förslag. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M) och Stefan Johansson (M) reserverar sig enligt följande: "Skriftlig reservation gällande KS konsekvensbeskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sin konsekvensbeskrivning följande: "Den minskade satsningen på planerat underhåll som är inlagd i ramen för 2016, tkr, kommer att medföra ökad underhållsskuld och att vi fortsätter att skjuta underhållsåtgärder på framtiden. Det kan finnas risk att vi inte kan garantera att vi klarar att svara upp mot samtliga myndighetsåtgärder. Dnr KS Våra hyresgäster kommer inte att ha fullgoda lokaler att bedriva verksamhet i." Denna beskrivning kan inte på något sätt nonchaleras. Det är därför märkligt att majoriteten avslog förslaget att kommunchefen skulle ges i uppdrag att se till fler alternativa lösningar." Beslut till: Mål- och budgetberedningen, för åtgärd

12 12(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 63 Dnr KS Riktlinjer för komponentavskrivning Kommunstyrelsens beslut Godkänna förslag till riktlinjer för komponentredovisning. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och rådet för kommunal redovisning (RKR) har kommit med direktiv och rekommendationer om övergång till komponentredovisning. I rekommendation 11.4 från RKR uttrycks också ett explicit krav på införande av komponentavskrivningar. Generellt innebär komponentavskrivning en förändring gällande avskrivningstiderna för en anläggningstillgång. Effekten av detta kan komma att påverka resultatet såväl positivt som negativt. För 2015 kommer detta att innebära en ökad avskrivning på byggnader med 150 tkr och en minskad avskrivning på gata/park med 800 tkr. Riktlinjer för komponentredovisning Dagens sammanträde Magnus Petersson föredrar ärendet.

13 13(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 64 Dnr KS Uppdrag att se över ägandet av fastighetsbeståndet Kommunstyrelsens beslut 1. Ge kommunchefen i uppdrag att göra en genomgång av kommunens fastigheter för att ta utreda vilka vi skall satsa på vilka som skall säljas/rivas eller annan åtgärd. 2. Utredningen skall redovisas senast december 2015 till Kommunstyrelsen Många av kommunens fastigheter används och har full verksamhet medan andra inte används alls eller används i mindre omfattning. Hela beståndet börjar dock bli åldersstiget och kommer att kräva stora underhållsresurser i framtiden. Redan i dag lägger vi stora underhållsresurser på fastigheter där vi har ganska liten verksamhet. Vi har också fastigheter som inte har någon verksamhet och som bara står och kostar pengar och skickar dåliga signaler till våra medborgare och besökare. Ekonomifunktionen vill därför ha ett uppdrag att gå igenom samtliga fastigheter (utom sommar stugorna) för att ta utreda vilka som är våra strategiska fastigheter som vi skall behålla och satsa på och vilka som vi eventuellt skall riva, avyttra, sälja eller vidta annan åtgärd. Tjänsteskrivelse Ks Beslut till: Ekonomichef (FÅ) Fastighetsekonom (FÅ)

14 14(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 65 Dnr KS Svar på remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsens beslut 1. Anta yttrande daterat Skrivningen om att: översiktsplanen revideras varje mandatperiod ändras till ändras till: översiktsplanen aktualitetsprövas varje mandatperiod. Samt att olycksrapporteringen bör brytas ner i singelolyckor och kollision. Miljö och samhällsbyggnad har sammanställt en remiss för en cykelplan. Syftet med cykelplanen är att få en helhetsbild över hur gång- och cykelvägnätet ser ut idag och att ta fram förslag på hur det kan se ut i framtiden. Idag saknas vägvisning för cyklister i kommunen. En tydlig vägvisning är viktig för att gynna cyklandet. Cykelnätet i Oxelösunds kommun är inte alltid sammanhängande och utan skyltning kan det vara svårt att hitta. Planen innehåller långsiktiga åtgärder som ska verka för bättre förutsättningar för cyklister. Vissa delar av cykelnätet är i behov av underhåll, främst i form av nytt underlag. Cykelplanen ska utgöra underlag för framtida planering och ombyggnad av befintlig infrastruktur. Kommunstyrelseförvaltningen är positivt inställd till cykelplanen. Protokollsutdrag Msn 16 - Cykelplan för Oxelösunds kommun Remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Tjänsteskrivelse Ks Yttrande Dagens sammanträde Framskrivet förslag Anta yttrande daterat Förslag Ordföranden föreslår att skrivningen om att översiktsplanen revideras varje mandatperiod ändras till ändras till.översiktsplanen aktualitetsprövas varje mandatperiod. Samt att olycksrapporteringen bör brytas ner i singelolyckor och kollision.

15 15(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

16 16(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 66 Dnr KS Remittering av kommunövergripande integrationsplan Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget och remittera det till samtliga nämnder och styrelser för synpunkter senast 1 augusti. 2. När planen antagits efter nämndernas synpunkter ska den kompletteras med verksamheternas åtgärdsplaner. Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd kommer att fortsätta ligga på en för Sverige hög nivå. Fler nyanlända än tidigare bosätter sig även i Oxelösund. Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och andra myndigheter. Mottagandet innebär att under de första åren i Sverige ge särskilda stödinsatser till de personer som har flyttat till en kommun. Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och ska vid behov ge praktisk hjälp vid bosättning. Kommunerna ansvarar även för undervisning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Andra ansvarsområden är skola, förskola och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna har även ansvar för försörjning för nyanlända som inte kan försörja sig på annat sätt. Det är viktigt att de kommunala förvaltningarna och kommunbolagen samverkar i mötet med nyanlända personer för en snabbare delaktighet i samhällslivet. Att lära sig det svenska språket underlättar inträdet på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till delaktighet och bidrar till en god hälsa. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Integrationsplanen föreslås bestå av två delar. Del ett som nu presenteras innehåller vision och mål och en kort presentation av kommande arbete för att nå målet I Oxelösund arbetar vi för ökad integration så att minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden. Förslag till Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund är framtagen i samverkan med tre grupper nyanlända som varit bosatta olika lång tid i Oxelösund. Planen presenterar vad de nyanlända själva tycker är viktigast för att få ett bra liv i Sverige genom en bild. På följande sida finns förslag på vision och mål samt förslag på att ta fram del två vilket är en kompletterande åtgärdsplan. Slutligen presenteras förslag på hur integrationsplan och åtgärdsplan kan följas upp.

17 17(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Integrationsplan remissversion Tjänsteskrivelse integrationsplan remiss Beslut till: Övriga nämnder

18 18(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 67 Dnr KS Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamheterna som har bedrivits i Oxelösunds Förvaltnings AB (Förab), Kustbostäder AB (KBAB) och Oxelö Energi AB (OEAB) under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Kommunchefen får i uppdrag att vid kommande årliga översyn av bolagens ägardirektiv, lämna förslag på skrivning om en årlig bolagsstyrningsrapport som är gemensam för Förab, KBAB och OEAB. 1 januari 2013 infördes förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen för Kommunstyrelsen. När en kommun överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i bolagsordningen. Styrelsen ska i ett årligt beslut bedöma verksamheten i förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska göras senast i juni och resultatet ska delges Kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska även förslag på åtgärder lämnas. Genomförd prövning gäller Oxelösunds Förvaltnings AB, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB. Vid förra årets prövning uppmanade Kommunstyrelsen bolagen att i kommande årsredovisningar utveckla underlaget som ligger till grund för prövningen. Förab har under 2014 därför beslutat att tillsammans med dotterbolagen ta fram en bolagsstyrningsrapport för Rapporten syftar till att ge ägaren relevant information om hur styrningen fungerar samt öka transparensen i bolagsverksamheten. Prövningen för 2014 års verksamhet har gjorts utifrån bolagsstyrningsrapporterna, bolagens årsredovisningar och genomgång av protokoll från bolagens styrelsesammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagsstyrningsrapporterna är ett bra verktyg för att fördjupa och sprida information om bolagens verksamhet. Därför föreslås att ett generellt ägardirektiv framöver ska lämnas med krav om en årlig bolagsstyrningsrapport.

19 19(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter - Tjänsteskrivelse Ks Bolagsstyrningsrapport 2014 KBAB och OEAB.docx Bolagsstyrningsrapport Förab 2014.docx Beslut till: Kommunrevisionen (FÅ) Förab (FK) OEAB (FK) KBAB (FK) Kommunchefen (FÅ)

20 20(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 68 Dnr KS Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Förab 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Röstombudet vid Förabs årsstämma får, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, i uppdrag att rösta för - att resultaträkning och balansräkning fastställs, - att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning. - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt - fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av fullmäktige beslutade bestämmelser. Kommunfullmäktige har tidigare utsett Mayvor Lundberg som ombud och Linda Hägglund som ersättande ombud, vid årsstämma i Förab. Inför årsstämman har förslag på direktiv till ombudet formulerats. Direktiv till ombud inför årsstämma Förab 2015, Tjänsteskrivelse Ks

21 21(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 69 Dnr KS Investering i IT system för resursfördelningssystemet Kommunstyrelsens beslut 1 Godkänna en investering i It system för resursfördelning för 400 tkr. 2 Finansiering av 400 tkr sker via investeringsreserven. 3 Attestant för investeringen är Magnus Petersson Detta är en fortsättning på det projekt som startades under hösten 2014 finansierat med verksamhetsutvecklingspengar. Projektet hann inte klart under 2014 och är tänkt att fortsätta under Detta är gemensamt projekt mellan kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden är den första nämnden som har infört ett resursfördelningssystem som är baserad på en framräknad och överenskommen barn- och elevpeng i Oxelösunds kommun. På ett par års sikt kommer troligtvis fler nämnder att följa efter och skapa egna resursfördelningssystem. Ett genomförande av detta projekt är vi övertygande om kommer att ge stora lärdomar inför framtiden för hela kommunen. I det här projektet vill vi titta igenom hela processen kring resursfördelning från verksamhetssystem till ekonomisystem för att effektivisera helheten och göra en säkrare process och minska risken för felkällor. Utifrån omvärldsspaning vet vi att det finns system som kan hantera resursfördelningssystem och integrationen till ekonomisystemet och skapa rätt bokföringsinformationen i det närmaste helt maskinellt. Tjänsteskrivelse Ks Beslut till: Utbildningsnämnden (FK) Ekonomichef (FÅ)

22 22(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 70 Dnr KS Anslutningsväg till Truckstop Kommunstyrelsens beslut 1. Oxelösunds kommun ställer sig positiv till SSAB s etablering av Truckstop inom Sundsörsområdet. 2. Oxelösunds kommun bekostar utfart från Sundsörsområdet till Aspaleden. 3. Kostnaderna för väg och anslutningsväg hanteras i mål och budget Alternativ ledningsdragning för VA, fjärrvärme och el utreds separat samt kostnadsberäknas. SSAB har tagit initiativ till att etablera Truckstop i Sundsörs industriområde. Det är en rastplats för tunga fordonsförare. Chaufförerna får tillgång till personal- och hygienutrymmen i f.d. AGA s lokaler. Området är försett med staket och grindar. Truckstop har resulterat att ökad trafik kommer till området och behov finns för bättre vägnät. I en förundersökning angående direkt väganslutning i riktning från Aspaleden till f.d. AGA-terminalen inom Sundsörs industriområde har flera alternativ för vägens sträckning har utretts. Trafikingenjörens förundersökning angående direkt väganslutning i riktning från Aspaleden till truckstop, Tjänsteskrivelse Beslut till: Oxelö Energi AB för kännedom Trafikingenjör för åtgärd Mark- och exploateringsstrateg

23 23(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 71 Dnr KS Val av ombud och ersättare i Östra Sveriges luftvårdsförbund Kommunstyrelsens beslut Inge Ståhlgren (S) väljs till ombud och Urpo Koivola (M) väljs till ersättare. Dagens sammanträde Förslag Ordföranden nominerar Inge Ståhlgren (S) till ombud och Urpo Koivola (M) till ersättare. Beslutsgång Ordföranden frågar om sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Östra Sveriges luftvårdsförbund Agnetha West, för åtgärd Valda

24 24(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 72 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatu m Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Titti Kendall Nyanställning sjukgymnast Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut BAB Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut BAB Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Avslag Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall

25 25(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Ulf Jämtäng E.1 Tillstånd brandfarlig vara Borox Gunilla Marklund A.17 Stjärnholm 5: grannemedgivande Gunilla Marklund B.4 Stjärnholm 5:204 Conny Zetterlund D.3 Tillsvidareanställning av Johanna Åkerman turistansvarig Conny Zetterlund D.3 Visstidsanställning Berit Rasmussen assistent Maria Malmberg B.9 Arrende del av 8:39, Stora Björn Charlotte C.1 Jogersö-påfyllnad av sand på Johansson botten vid badet Göran C.11 Nytt banklån, 30 mkr, i Bernhardsson Handelsbanken Maria Malmberg B.4 Stjärnholm 5:202 Charlotte A.2 Befullmäktigande av ombud Mål Johansson T Maria Malmberg B.4 Stjärnholm 5:29 Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Niklas Hammarström Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Emelie Rud Titti Kendall Tv-anställning städ Lina franzen (tidigare ht frösäng) Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Ewa Ekblom Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Kjefser Kosari Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Yonatan Kiros Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Lilly Strömberg Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Anna Rodas Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Nahla AL-Hasnawi Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Jean Ngenzi Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Hayat Ahmed Brhan Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Nataly Marin Jabobsson Ks arbetsutskott C.2 Investering Ramdalsskolan Ks arbetsutskott D.17 Medgivande utlandsresa

26 26(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 73 Dnr KS Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Förvaltningsrätten i Linköping Överklagande beslut om Attefallshus avvisas. Gemensam nämnd för Nyköping/Oxelösund Protokoll Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund Protokoll från direktionens sammanträde

27 27(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 74 Dnr KS Kostpolitiskt program Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för vidare handläggning. För att kommunens måltidsverksamheter ska erbjuda en hög och enhetlig kvalitet har nedanstående styrdokument utarbetats för att användas inom all kök-/serveringsverksamhet i kommunens samt-liga nämnder. Detta styrdokument gäller all måltidsverksamhet så-väl vid förskola, skola som vid äldreboende, hemtjänst, LSS-verksamheter, psykiatriverksamheter, HVB -hem (hem för vård av boende) samt Koordinaten och Ramdalens sportanläggning. Måltidspolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och all berörd personal, samt vid t ex konkurrens-utsättning och eventuell entreprenaddrift. I Oxelösund vill vi med stolthet erbjuda välsmakande mat och måltidsservice som genomsyras av hög och hållbar kvalitet. Måltiden som erbjuds ska kännetecknas av; Jämställdhet, delaktighet och hållbarhet Hög kvalitet på råvaror och med lokala inslag Att vara närlagad Trivsel och trevligt bemötande Kostnadseffektivitet Mat med smak för ett gott liv Mat och Måltider Oxelösunds kommun, policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunfullmäktige 2015-05-12 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 41-62. Sekreterare Susanna Shaibu

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunfullmäktige 2015-05-12 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer 41-62. Sekreterare Susanna Shaibu Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 18.00-21.00 Beslutande Bror Sterner (S) Birger Svensson (S) Linda Hägglund, ordf (S) Solweig Ericsson Kurg (FP) Christer Offerman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Kommunstyrelsen 2012-12-13 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 8.30-11.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) 197-200 Inge Ståhlgren (S) Leif Thor (M) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Bror Sterner 83-92 (S) Stefan Johansson Leif Thor. Claes-Göran Borrman Linda Hägglund Sandra Landin Ingela Wahlstam Urpo Koivula Bo Höglander

Bror Sterner 83-92 (S) Stefan Johansson Leif Thor. Claes-Göran Borrman Linda Hägglund Sandra Landin Ingela Wahlstam Urpo Koivula Bo Höglander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (30) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-16.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström 93-104 (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Inge

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson Eva Asthage 1(6) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-14.15 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Peter Karlsson

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30

Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Joakim Öhman Eva Asthage. Johanna Åkerman, 24 Pia Westlin, Henrik Lewerissa, Marie Anstadius, 30 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 15.00-17.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Joakim

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (8) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.05 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-19. Victoria Flores Sanches (V) Matti Koponen Anita Rydberg BEVIS 1(9) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden 2015-04-21. Peter Karlsson Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Peter Karlsson (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden 2011-12-20 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 84-95. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid Koordinaren Stora Mötet kl 13.15-17.10 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet 13.15-15.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Matti Koponen (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Utbildningsnämnden Lennart Samuelsson (S) Zuber Sahi Jan Emtenäs Linda Bogne, 27-31, (MP) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.00-10.10. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M Bror Sterner (S) Lena Lundgren (S) Mikael Sporgelin (S) Dag Bergentoft (M)

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Kommunstyrelsen Klas Lundbergh Leif Thor BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(5) Paragrafer 79-79 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 16.20-16.45 Beslutande Britta Bergström Linus Fogel Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren Bror Sterner Björn Johansson (MP) Dag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Paragrafer Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.38 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Tina Adelman (M) Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18)

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 Kommunhuset kl 14.40-16.55 Beslutande Benita Vikström (s) Agneta Rönn (m) Sören Carlsson (s) Catharina Fredriksson (s) Inge Ståhlgren (s) Bo Jender

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) ej 7 Stefan Johansson Urpo Koivula (M) 7. Urpo Koivula (M) ej 7

Solweig Eriksson-Kurg (FP) ej 7 Stefan Johansson Urpo Koivula (M) 7. Urpo Koivula (M) ej 7 1(34) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15- Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Inge Ståhlgren

Läs mer

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman

Sandviks gård 13.00-14.45. Linus Fogel. Solveig Lindblom Lars-Åke Lindman Martin Bergström Siw Sjöholm Johansson Robin Famme Mårthen Backman 1(15) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-25 Plats och tid Sandviks gård 13.00-14.45 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Linus Fogel Katarina Jakobsson Solveig Lindblom Lars-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Utbildningsnämnden BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (18) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.25 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Linda Hägglund (S) Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bror Sterner 138-150 (S) Solveig Lindblom 134- (S)

Bror Sterner 138-150 (S) Solveig Lindblom 134- (S) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-17.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Linus Fogel 134-137 (S) Inge Ståhlgren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Utbildningsnämnden 2012-04-18 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 22-35. Kristina Sköld. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (23) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.34 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Dennis Nilsson (M) Linda Hägglund (S) 22-33 Mikael Sporgelin (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Måndagen 21 december 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319

Måndagen 21 december 2015, kl Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Plats och tid Beslutande Måndagen 21 december 2015, kl 9.00-11.10 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner

Utbildningsnämnden (10) Kommunhuset, rum 293, kl Bror Sterner Utbildningsnämnden 2006-02-13 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.15. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Susanne Josefsson

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23. Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-23. Nina Wikström Tiala Klas-Gunnar Appel Lars Pettersson Eva Asthage Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 13.00 Beslutande Patrik Renfors (V) Bror Sterner (S) Urpo Koivula (M) Nina Wikström Tiala (S) Klas-Gunnar Appel (S) Lars Pettersson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2013-11-06. Solweig Eriksson-Kurg (FP) Göran Bernhardsson Redovisningschef

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2013-11-06. Solweig Eriksson-Kurg (FP) Göran Bernhardsson Redovisningschef Sammanträdesprotokoll Blad 1 (24) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.00-16.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Utbildningsnämnden Mårthen Backman Peter Friberg Håkan Gustafsson. Mikael Sporgelin Leif Thor Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.30. Beslutande Britta Bergström (s) Luiza Kaminska (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-04. Malin Björgum Birgitta Ringshagen Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-15.50 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Eva Thor (m) Charlotte Salomonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-11-27

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-11-27 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-15.38 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Lars Fornarve Håkan Gustafsson. Marianne Appelqvist BEVIS. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-11.45. Beslutande Britta Bergström (s) Leif Thor (m) Susann Josefsson (s) Bror Sterner (s) Khalil Abadrabeh (s) Dag Bergentoft

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (7) Sammanträdesdatum Plats och tid rum 293, Kommunhuset kl 13.15-13.17 Beslutande Birgitta Luoto Ägarombud Övriga deltagare Benita Vikström Styrelsens ordförande Agneta Rönn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne

Malin Björgum Birgitta Ringshagen Jan Grundström Charlotte Salomonsson (fp) Lotta Johnsson Fornarve (v) Alice Nordlander Tommy Sjöberg Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (12) Plats och tid Koordinaten, Stora mötet kl 14.00-16.40 Beslutande Inge Ståhlgren (s) Jan Widegren (m) Malin Björgum (s) Birgitta Ringshagen (s) Jan Grundström (m) Charlotte

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Agneta Höglander. Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(13) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.45 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Tommy Karlsson (S) Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) Socialnämnden 2016-11-30 1(11) Tid och plats Onsdagen den 30 november 2016, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Karin Nodin

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Kommunstyrelsen 2010-10-27. Sören Carlsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid Kommunhuset rum 293, 13.35-18.15 Beslutande Benita Vikström (S) Agneta Rönn (M) Sören Carlsson (S) Birger Svensson (S) Inge Ståhlgren (S) Bo Jender (M) Solweig

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-03-16 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-03-16 1 2005-03-16 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund onsdag 16 mars 2005, klockan 09.00 11.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor

Läs mer

Konferensrum, Sandviks gård kl.13.00. Patrik Edström Linda Hägglund Lars Pettersson Thomas Löfdahl Regina Fröberg Ann Abrahamsson

Konferensrum, Sandviks gård kl.13.00. Patrik Edström Linda Hägglund Lars Pettersson Thomas Löfdahl Regina Fröberg Ann Abrahamsson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (20) Plats och tid Konferensrum, Sandviks gård kl.13.00 Beslutande Britta Bergström (S) Claes-Göran Borrman (S) Stefan Johansson (M) Patrik Edström (S) Linda Hägglund (S) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum Hävringe kl 13.24-15.10 Beslutande Britta Bergström (S) Claes-Göran Borrman (S) Stefan Johansson (M) Jonas Widegren (S) Sofia Bergli (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Ferry Hagi Evert Melander. Jan-Eric Eriksson

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Daniel Johansson. Ferry Hagi Evert Melander. Jan-Eric Eriksson 1(11) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Tommy Karlsson (S) Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S) Björn

Läs mer

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn

Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg Britta Bergström Catharina Fredriksson (s) Hans Trovik Agneta Rönn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (18) Plats och tid rum 293 i Kommunhuset kl 14.10-15.45 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Katarina Jakobsson (m) Sören Carlsson, 78-91 (s) Olle Berg (s) Britta

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer