Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS"

Transkript

1 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner (S) Björn Johansson (MP) Dag Bergentoft (M) Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson (M) Ej tjänstgörande ersättare Solveig Lindblom (S) Claes-Göran Borrman (S) Linda Hägglund (S) Sandra Landin (MP) Ingela Wahlstam (V) Mårthen Backman (M) Urpo Koivula (M) Bo Höglander (C) Övriga närvarande enligt förteckning Underskrifter Sekreterare Susanna Shaibu Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Dag Bergentoft BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Datum för anslagsnedtagande Underskrift Susanna Shaibu

2 2(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Övriga närvarande Magnus Petersson Ekonomichef Göran Bernhardsson Redovisningschef Henny Larsson Personalchef 61 Susanna Shaibu Sekreterare Charlotte Johansson Kommunchef Ärenden 57 Information från ordföranden och kommunchefen 3 58 Information om handlingsplan kopplad till strategisk 4 företagsetableringsplan 59 Information om kontaktcenter 5 60 Ekonomisk uppföljning per mars månad Oxelösunds kommuns årsredovisning Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar Riktlinjer för komponentavskrivning Uppdrag att se över ägandet av fastighetsbeståndet Svar på remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Remittering av kommunövegripande integrationsplan Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter 68 Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Förab Investering i IT system för resursfördelningssystemet Anslutningsväg till Truckstop Val av ombud och ersättare i Östra Sveriges luftvårdsförbund Redovisning av delegationsbeslut Delgivningar Kostpolitiskt program Upphandlingspolicy Förändrade taxor och avgifter för mötesrum på Koordinaten Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning Byte av namn på Vård- och omsorgsnämnden till 32 Socialnämnden 79 Bokslut för donationsfonderna Fördelning av schablonersättning från migrationsverket för 34 ensamkommande barn 81 Svar på motion om Koordinaten som informationscentrum Genomgång av balanslistan 36

3 3(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 57 Dnr KS Information från ordföranden och kommunchefen Dagens sammanträde Charlotte Johansson informerar om: Föreläggande från arbetsmiljöverket angående Björntorpsköket Besök från Landshövdingen och Länsrådet Arbete med företagsklimatet Ostlänken Catharina Fredriksson informerar om: Träff med utbildningsministern Douzelageresa till Rumänien Svenskt Näringslivs enkät

4 4(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 58 Dnr KS Information om handlingsplan kopplad till strategisk företagsetableringsplan Dagens sammanträde Charlotte Johansson informerar.

5 5(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 59 Dnr KS Information om kontaktcenter Dagens sammanträde Frida Appelkvist informerar.

6 6(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 60 Dnr KS Ekonomisk uppföljning per mars månad Kommunstyrelsens beslut 1. Ekonomisk uppföljning per mars månad godkänns. 2. Uppdra till vård- och omsorgsnämnden att göra en handlingsplan för att nå budget i balans och återkoppla till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Resultatet för 2015 kommer enligt prognosen att uppgå till -1,2 mkr jämfört med budgeterat 15,0 mkr vilket är en försämring med -16,3 mkr. Resultat exkl. reavinster, d.v.s. den nivå som våra finansiella mål mäts emot, blir -7,1 mkr. Balanskravsresultatet blir -7,5 mkr. Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -19,5 mkr, beroende på Vård- och omsorgsnämndens underskott, -20,0 mkr, och överskott hos Kommunstyrelsen med 0,5 mkr. Utveckling av antal barn och elever bedöms medföra merkostnader hos Utbildningsnämnden med 10,0 mkr, vilket enligt budgetreglerna ska täckas ur Kommunfullmäktiges reserv för oförutsedda utgifter. Detta innebär att uttag ur reserven kommer att bli mer än vad som finns avsatt i densamma. Försäkringsbolaget AFA har aviserat att återbetalning av premier från 2004 kommer att återbetalas till kommunerna under Vi bedömer Oxelösunds andel till 3,7 mkr och att denna tillförs reserven för oförutsedda utgifter. Intäkter från skatter och statsbidrag blir -0,2 mkr lägre än budgeterat. Det är en marginell avvikelse, även om omkastningar mellan prel. skatteintäkter och inkomstutjämning kan vara väsentliga men tar ut varandra. Kostnadsutjämningen förändras beroende på olika utveckling i olika demografiska befolkningsgrupper, men är marginella. Avskrivningarna bedöms bli 0,7 mkr lägre än budgeterat, eftersom en del av investeringarna som skulle ha utförts 2014 har förskjutits till 2015 och avskrivningstiden 2015 blir därmed kortare. En uppföljning av investeringarna kommer att ske efter april månad och då görs också en uppdatering av kostnaderna för avskrivningar och räntor. Dessutom kommer införandet av s.k. komponentredovisning att innebära förändringar som inte är helt klara i dagsläget. Pensionskostnaderna bedöms bli -0,9 mkr högre än budgeterat enl. KPS s nya prognoser. Finansnettot blir positivt beroende på högre utdelning från Oxelösunds hamn och lägre räntekostnad på pensionsskulden. Helårsprognosen för finansnettot blir 2,1 mkr bättre än budget, men dock fortfarande ett underskott på -0,2 mkr. Reavinsterna blir -1,4 mkr lägre än budgeterat.

7 7(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Göran Bernhardsson föredrar ärendet. Framskrivet förslag Ekonomisk uppföljning per mars månad godkänns. Förslag Ordföranden föreslår följande tillägg: Uppdra till vård- och omsorgsnämnden att göra en handlingsplan för att nå budget i balans och återkoppla till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Beslutsgång 1. Ordföranden frågan om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Vård- och omsorgsnämnden, för åtgärd

8 8(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 61 Dnr KS Oxelösunds kommuns årsredovisning 2014 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisningen för 2014 fastställs. 2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2014 omfattande tkr överförs i form av tilläggsbudget till investeringsutrymmet 2015 (se bilaga). Tilläggsbudgeten fördelas enligt följande: Kommunstyrelsen tkr Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tkr Kultur- och fritidsnämnden 171 tkr Utbildningsnämnden 50 tkr Vård- och omsorgsnämnden 882 tkr Årsredovisningen för 2014 för Oxelösunds kommunkoncern har upprättats. Kommunens bokförda resultat uppgår till 9,4 mkr (8,6 mkr). Resultatet enligt lagen om god ekonomisk hushållning är 12,0 mkr (8,7 mkr). Det bokförda resultatet minskas genom att reavinster elimineras, -1,2 mkr. Dessutom görs en avsättning till särskilda satsningar för åtagande i samband med ett kommande möte inom Douzelage-samarbetet med -0,5 mkr. Men projektavsättningar som gjordes i förra bokslutet, 4,3 mkr, lyfts nu fram och förbättrar resultatet till 12,0 mkr. Nämndernas budgetutfall har förbättrats med 1,6 mkr, från ett överskott på 2,5 mkr till ett överskott på 4,1 mkr. Vad måluppfyllelsen beträffar så hänvisas till årsredovisningen avseende nämndernas arbete. Kommunfullmäktige angav fem mål vilka följts upp i årsredovisningen. Dessa är: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av investeringar från 2014 till 2015 som nämnderna önskar föra över till investeringsutrymmet Investeringsbudgeten var 49,7 mkr, varav nettoutgifterna blev 17,9 mkr. Kvar av investeringsmedlen var således 31,8 mkr.

9 9(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Nämnderna önskar föra med sig sammanlagt 29,6 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har i samband med sitt bokslut särskilt beslutat äska att 147 tkr av ej förbrukade medel ur nämndens investeringsram 2014 flyttas till Kommunstyrelsens investeringsbudget 2015, projekt lägerboende. Förslaget till tilläggsbudget ökas därför med 147 för Kommunstyrelsen respektive minskas med 147 tkr för Kultur- och fritidsnämnden. Tjänsteskrivelse Ks Årsredovisning 2014 arbetsdokument, utskick KSAU Förslag TB 2014 till 2015.pdf Årsredovisning 2014 utskick till KS pdf Dagens sammanträde Henny Larsson, Göran Bernhardsson, Lisa Sollenborn och Magnus Petersson föredrar ärendet. Beslut till: Revisorerna

10 10(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 62 Dnr KS Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar Kommunstyrelsens beslut 1. Konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål-och budgetberedningen. 2. Konsekvensbeskrivningen kompletteras med uppdaterade inflationskostnader. Mål- och budgetberedningen har tagit fram preliminära ekonomiska ramar och mål för budget perioden Kommunstyrelsen ska beskriva sin verksamhet för budgetperioden utifrån preliminära ramar och mål. Dessutom ska nivåerna på taxor och avgifter ses över. Kommunstyrelsen ska också återrapportera särskilda uppdrag. Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till konsekvensbeskrivning i enlighet med mål-och budgetberedningens anvisningar. Förslagets olika delar redovisas i bilagor. Tjänsteskrivelse Bilaga 1, KS Ekonomiska ramar Bilaga 2, KS taxor och avgifter Bilaga 3, KS preliminära mål. Bilaga 4, KS Särskilda uppdrag.

11 11(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Dagens sammanträde Magnus Petersson föredrar ärendet. Kommunstyrelsen enas om att konsekvensbeskrivningen kompletteras med uppdaterade inflationskostnader. Framskrivet förslag Konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål-och budgetberedningen. Förslag 1. Dag Bergentoft (M) föreslår följande tillägg: Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram fler förslag till besparingar som motsvarar 2,7 i lägre fastighetsunderhåll som lämnas över till mål- och budgetberedningen. 2. Ordföranden föreslår avslag till Dag Bergentofts (M) förslag. Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om Dag Bergentofts (M) tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M) och Stefan Johansson (M) reserverar sig enligt följande: "Skriftlig reservation gällande KS konsekvensbeskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen skriver i sin konsekvensbeskrivning följande: "Den minskade satsningen på planerat underhåll som är inlagd i ramen för 2016, tkr, kommer att medföra ökad underhållsskuld och att vi fortsätter att skjuta underhållsåtgärder på framtiden. Det kan finnas risk att vi inte kan garantera att vi klarar att svara upp mot samtliga myndighetsåtgärder. Dnr KS Våra hyresgäster kommer inte att ha fullgoda lokaler att bedriva verksamhet i." Denna beskrivning kan inte på något sätt nonchaleras. Det är därför märkligt att majoriteten avslog förslaget att kommunchefen skulle ges i uppdrag att se till fler alternativa lösningar." Beslut till: Mål- och budgetberedningen, för åtgärd

12 12(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 63 Dnr KS Riktlinjer för komponentavskrivning Kommunstyrelsens beslut Godkänna förslag till riktlinjer för komponentredovisning. Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och rådet för kommunal redovisning (RKR) har kommit med direktiv och rekommendationer om övergång till komponentredovisning. I rekommendation 11.4 från RKR uttrycks också ett explicit krav på införande av komponentavskrivningar. Generellt innebär komponentavskrivning en förändring gällande avskrivningstiderna för en anläggningstillgång. Effekten av detta kan komma att påverka resultatet såväl positivt som negativt. För 2015 kommer detta att innebära en ökad avskrivning på byggnader med 150 tkr och en minskad avskrivning på gata/park med 800 tkr. Riktlinjer för komponentredovisning Dagens sammanträde Magnus Petersson föredrar ärendet.

13 13(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 64 Dnr KS Uppdrag att se över ägandet av fastighetsbeståndet Kommunstyrelsens beslut 1. Ge kommunchefen i uppdrag att göra en genomgång av kommunens fastigheter för att ta utreda vilka vi skall satsa på vilka som skall säljas/rivas eller annan åtgärd. 2. Utredningen skall redovisas senast december 2015 till Kommunstyrelsen Många av kommunens fastigheter används och har full verksamhet medan andra inte används alls eller används i mindre omfattning. Hela beståndet börjar dock bli åldersstiget och kommer att kräva stora underhållsresurser i framtiden. Redan i dag lägger vi stora underhållsresurser på fastigheter där vi har ganska liten verksamhet. Vi har också fastigheter som inte har någon verksamhet och som bara står och kostar pengar och skickar dåliga signaler till våra medborgare och besökare. Ekonomifunktionen vill därför ha ett uppdrag att gå igenom samtliga fastigheter (utom sommar stugorna) för att ta utreda vilka som är våra strategiska fastigheter som vi skall behålla och satsa på och vilka som vi eventuellt skall riva, avyttra, sälja eller vidta annan åtgärd. Tjänsteskrivelse Ks Beslut till: Ekonomichef (FÅ) Fastighetsekonom (FÅ)

14 14(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 65 Dnr KS Svar på remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Kommunstyrelsens beslut 1. Anta yttrande daterat Skrivningen om att: översiktsplanen revideras varje mandatperiod ändras till ändras till: översiktsplanen aktualitetsprövas varje mandatperiod. Samt att olycksrapporteringen bör brytas ner i singelolyckor och kollision. Miljö och samhällsbyggnad har sammanställt en remiss för en cykelplan. Syftet med cykelplanen är att få en helhetsbild över hur gång- och cykelvägnätet ser ut idag och att ta fram förslag på hur det kan se ut i framtiden. Idag saknas vägvisning för cyklister i kommunen. En tydlig vägvisning är viktig för att gynna cyklandet. Cykelnätet i Oxelösunds kommun är inte alltid sammanhängande och utan skyltning kan det vara svårt att hitta. Planen innehåller långsiktiga åtgärder som ska verka för bättre förutsättningar för cyklister. Vissa delar av cykelnätet är i behov av underhåll, främst i form av nytt underlag. Cykelplanen ska utgöra underlag för framtida planering och ombyggnad av befintlig infrastruktur. Kommunstyrelseförvaltningen är positivt inställd till cykelplanen. Protokollsutdrag Msn 16 - Cykelplan för Oxelösunds kommun Remiss: Cykelplan för Oxelösunds kommun Tjänsteskrivelse Ks Yttrande Dagens sammanträde Framskrivet förslag Anta yttrande daterat Förslag Ordföranden föreslår att skrivningen om att översiktsplanen revideras varje mandatperiod ändras till ändras till.översiktsplanen aktualitetsprövas varje mandatperiod. Samt att olycksrapporteringen bör brytas ner i singelolyckor och kollision.

15 15(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsgång 1. Ordföranden frågar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. 2. Ordföranden frågar om sitt eget tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beslut till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

16 16(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 66 Dnr KS Remittering av kommunövergripande integrationsplan Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget och remittera det till samtliga nämnder och styrelser för synpunkter senast 1 augusti. 2. När planen antagits efter nämndernas synpunkter ska den kompletteras med verksamheternas åtgärdsplaner. Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd kommer att fortsätta ligga på en för Sverige hög nivå. Fler nyanlända än tidigare bosätter sig även i Oxelösund. Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och andra myndigheter. Mottagandet innebär att under de första åren i Sverige ge särskilda stödinsatser till de personer som har flyttat till en kommun. Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och ska vid behov ge praktisk hjälp vid bosättning. Kommunerna ansvarar även för undervisning i svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Andra ansvarsområden är skola, förskola och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna har även ansvar för försörjning för nyanlända som inte kan försörja sig på annat sätt. Det är viktigt att de kommunala förvaltningarna och kommunbolagen samverkar i mötet med nyanlända personer för en snabbare delaktighet i samhällslivet. Att lära sig det svenska språket underlättar inträdet på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till delaktighet och bidrar till en god hälsa. Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram en kommunövergripande integrationsplan för att underlätta integrationen för nyanlända i Oxelösunds kommun. Integrationsplanen föreslås bestå av två delar. Del ett som nu presenteras innehåller vision och mål och en kort presentation av kommande arbete för att nå målet I Oxelösund arbetar vi för ökad integration så att minst 50 procent av alla nyanlända har egen försörjning inom etableringsperioden. Förslag till Integrationsplan Att möta nyanlända i Oxelösund är framtagen i samverkan med tre grupper nyanlända som varit bosatta olika lång tid i Oxelösund. Planen presenterar vad de nyanlända själva tycker är viktigast för att få ett bra liv i Sverige genom en bild. På följande sida finns förslag på vision och mål samt förslag på att ta fram del två vilket är en kompletterande åtgärdsplan. Slutligen presenteras förslag på hur integrationsplan och åtgärdsplan kan följas upp.

17 17(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Integrationsplan remissversion Tjänsteskrivelse integrationsplan remiss Beslut till: Övriga nämnder

18 18(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 67 Dnr KS Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamheterna som har bedrivits i Oxelösunds Förvaltnings AB (Förab), Kustbostäder AB (KBAB) och Oxelö Energi AB (OEAB) under 2014 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Kommunchefen får i uppdrag att vid kommande årliga översyn av bolagens ägardirektiv, lämna förslag på skrivning om en årlig bolagsstyrningsrapport som är gemensam för Förab, KBAB och OEAB. 1 januari 2013 infördes förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen för Kommunstyrelsen. När en kommun överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i bolagsordningen. Styrelsen ska i ett årligt beslut bedöma verksamheten i förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska göras senast i juni och resultatet ska delges Kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska även förslag på åtgärder lämnas. Genomförd prövning gäller Oxelösunds Förvaltnings AB, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB. Vid förra årets prövning uppmanade Kommunstyrelsen bolagen att i kommande årsredovisningar utveckla underlaget som ligger till grund för prövningen. Förab har under 2014 därför beslutat att tillsammans med dotterbolagen ta fram en bolagsstyrningsrapport för Rapporten syftar till att ge ägaren relevant information om hur styrningen fungerar samt öka transparensen i bolagsverksamheten. Prövningen för 2014 års verksamhet har gjorts utifrån bolagsstyrningsrapporterna, bolagens årsredovisningar och genomgång av protokoll från bolagens styrelsesammanträden. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 2014 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Bolagsstyrningsrapporterna är ett bra verktyg för att fördjupa och sprida information om bolagens verksamhet. Därför föreslås att ett generellt ägardirektiv framöver ska lämnas med krav om en årlig bolagsstyrningsrapport.

19 19(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Prövning av bolagens verksamhet 2014 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter - Tjänsteskrivelse Ks Bolagsstyrningsrapport 2014 KBAB och OEAB.docx Bolagsstyrningsrapport Förab 2014.docx Beslut till: Kommunrevisionen (FÅ) Förab (FK) OEAB (FK) KBAB (FK) Kommunchefen (FÅ)

20 20(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 68 Dnr KS Direktiv till ombud inför bolagsstämma med Förab 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Röstombudet vid Förabs årsstämma får, under förutsättning av revisorernas tillstyrkan, i uppdrag att rösta för - att resultaträkning och balansräkning fastställs, - att tillstyrka disponeringen av bolagets vinst/förlust enligt fastställd balansräkning. - att bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet samt - fastställande av arvoden och ersättningar för Förab i enlighet med av fullmäktige beslutade bestämmelser. Kommunfullmäktige har tidigare utsett Mayvor Lundberg som ombud och Linda Hägglund som ersättande ombud, vid årsstämma i Förab. Inför årsstämman har förslag på direktiv till ombudet formulerats. Direktiv till ombud inför årsstämma Förab 2015, Tjänsteskrivelse Ks

21 21(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 69 Dnr KS Investering i IT system för resursfördelningssystemet Kommunstyrelsens beslut 1 Godkänna en investering i It system för resursfördelning för 400 tkr. 2 Finansiering av 400 tkr sker via investeringsreserven. 3 Attestant för investeringen är Magnus Petersson Detta är en fortsättning på det projekt som startades under hösten 2014 finansierat med verksamhetsutvecklingspengar. Projektet hann inte klart under 2014 och är tänkt att fortsätta under Detta är gemensamt projekt mellan kommunstyrelseförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden är den första nämnden som har infört ett resursfördelningssystem som är baserad på en framräknad och överenskommen barn- och elevpeng i Oxelösunds kommun. På ett par års sikt kommer troligtvis fler nämnder att följa efter och skapa egna resursfördelningssystem. Ett genomförande av detta projekt är vi övertygande om kommer att ge stora lärdomar inför framtiden för hela kommunen. I det här projektet vill vi titta igenom hela processen kring resursfördelning från verksamhetssystem till ekonomisystem för att effektivisera helheten och göra en säkrare process och minska risken för felkällor. Utifrån omvärldsspaning vet vi att det finns system som kan hantera resursfördelningssystem och integrationen till ekonomisystemet och skapa rätt bokföringsinformationen i det närmaste helt maskinellt. Tjänsteskrivelse Ks Beslut till: Utbildningsnämnden (FK) Ekonomichef (FÅ)

22 22(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 70 Dnr KS Anslutningsväg till Truckstop Kommunstyrelsens beslut 1. Oxelösunds kommun ställer sig positiv till SSAB s etablering av Truckstop inom Sundsörsområdet. 2. Oxelösunds kommun bekostar utfart från Sundsörsområdet till Aspaleden. 3. Kostnaderna för väg och anslutningsväg hanteras i mål och budget Alternativ ledningsdragning för VA, fjärrvärme och el utreds separat samt kostnadsberäknas. SSAB har tagit initiativ till att etablera Truckstop i Sundsörs industriområde. Det är en rastplats för tunga fordonsförare. Chaufförerna får tillgång till personal- och hygienutrymmen i f.d. AGA s lokaler. Området är försett med staket och grindar. Truckstop har resulterat att ökad trafik kommer till området och behov finns för bättre vägnät. I en förundersökning angående direkt väganslutning i riktning från Aspaleden till f.d. AGA-terminalen inom Sundsörs industriområde har flera alternativ för vägens sträckning har utretts. Trafikingenjörens förundersökning angående direkt väganslutning i riktning från Aspaleden till truckstop, Tjänsteskrivelse Beslut till: Oxelö Energi AB för kännedom Trafikingenjör för åtgärd Mark- och exploateringsstrateg

23 23(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 71 Dnr KS Val av ombud och ersättare i Östra Sveriges luftvårdsförbund Kommunstyrelsens beslut Inge Ståhlgren (S) väljs till ombud och Urpo Koivola (M) väljs till ersättare. Dagens sammanträde Förslag Ordföranden nominerar Inge Ståhlgren (S) till ombud och Urpo Koivola (M) till ersättare. Beslutsgång Ordföranden frågar om sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget. Beslut till: Östra Sveriges luftvårdsförbund Agnetha West, för åtgärd Valda

24 24(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 72 Dnr KS Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatu m Punkt i del. Ordn Beslutets innehåll i korthet Titti Kendall Nyanställning sjukgymnast Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut BAB Marta Carlsson B.12 Ändringsbeslut BAB Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Avslag Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall

25 25(36) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Marta Carlsson B.12 Bifall Ulf Jämtäng E.1 Tillstånd brandfarlig vara Borox Gunilla Marklund A.17 Stjärnholm 5: grannemedgivande Gunilla Marklund B.4 Stjärnholm 5:204 Conny Zetterlund D.3 Tillsvidareanställning av Johanna Åkerman turistansvarig Conny Zetterlund D.3 Visstidsanställning Berit Rasmussen assistent Maria Malmberg B.9 Arrende del av 8:39, Stora Björn Charlotte C.1 Jogersö-påfyllnad av sand på Johansson botten vid badet Göran C.11 Nytt banklån, 30 mkr, i Bernhardsson Handelsbanken Maria Malmberg B.4 Stjärnholm 5:202 Charlotte A.2 Befullmäktigande av ombud Mål Johansson T Maria Malmberg B.4 Stjärnholm 5:29 Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Niklas Hammarström Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Emelie Rud Titti Kendall Tv-anställning städ Lina franzen (tidigare ht frösäng) Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Ewa Ekblom Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Kjefser Kosari Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Yonatan Kiros Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Lilly Strömberg Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Anna Rodas Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Nahla AL-Hasnawi Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Jean Ngenzi Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Hayat Ahmed Brhan Titti Kendall Tv-anställning hemtjänst Nataly Marin Jabobsson Ks arbetsutskott C.2 Investering Ramdalsskolan Ks arbetsutskott D.17 Medgivande utlandsresa

26 26(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Ks 73 Dnr KS Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Förvaltningsrätten i Linköping Överklagande beslut om Attefallshus avvisas. Gemensam nämnd för Nyköping/Oxelösund Protokoll Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund Protokoll från direktionens sammanträde

27 27(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Ks 74 Dnr KS Kostpolitiskt program Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för vidare handläggning. För att kommunens måltidsverksamheter ska erbjuda en hög och enhetlig kvalitet har nedanstående styrdokument utarbetats för att användas inom all kök-/serveringsverksamhet i kommunens samt-liga nämnder. Detta styrdokument gäller all måltidsverksamhet så-väl vid förskola, skola som vid äldreboende, hemtjänst, LSS-verksamheter, psykiatriverksamheter, HVB -hem (hem för vård av boende) samt Koordinaten och Ramdalens sportanläggning. Måltidspolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. Policyn omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet och all berörd personal, samt vid t ex konkurrens-utsättning och eventuell entreprenaddrift. I Oxelösund vill vi med stolthet erbjuda välsmakande mat och måltidsservice som genomsyras av hög och hållbar kvalitet. Måltiden som erbjuds ska kännetecknas av; Jämställdhet, delaktighet och hållbarhet Hög kvalitet på råvaror och med lokala inslag Att vara närlagad Trivsel och trevligt bemötande Kostnadseffektivitet Mat med smak för ett gott liv Mat och Måltider Oxelösunds kommun, policy avseende kvalitet för måltider vid förskola, skola, vård och omsorg

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara) FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum 2013-09-08 STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender

Läs mer

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319

2015-05-13. Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (5) Plats och tid Beslutande Onsdag 13 maj 2015, kl 9.10-11.30 Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik Edström

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud

2014-04-24. Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30. Mayvor Lundberg, ägarombud Bolagsstämmoprotokoll Blad 1 (15) 1/2014 Plats och tid Beslutande Sjögatan 28, sammanträdesrum A319 Torsdagen den 24 april kl 13.15-13.30 Mayvor Lundberg, ägarombud Övriga deltagare Patrik Renfors, ordförande

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Styrelsen 2011-03-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 1 (6) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset, rum 292 kl 10.00-12.00 Beslutande Olov Zakrisson Ordförande Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Vård- och omsorgsnämnden 2013-01-21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.00 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Vård- och omsorgsnämnden 2013-12-16. Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Christina Cronstedt (M) Hans Trovik Sammanträdesprotokoll Blad 1 (17) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson (S) Ann Svensson (S) Urpo Koivula (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S)

Läs mer

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08

FÖRAB. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB 2015-06-08 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Beslutande Måndag 8 juni 2015, kl 9.00-10.45 Sjögatan 28, sammanträdesrum A 319 Catharina Fredriksson, ordförande Patrik Renfors Dag Bergentoft Patrik Edström

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum Blad Styrelsen 2005-04-06 1(15) Styrelsen 2005-04-06 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, klockan 15 25-16 30 Beslutande Benita Vikström (s) Emil Carlsson (v) Britt-Marie Kärngren (s) Torbritt Bökman (m) Hans Trovik (fp) Sören Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Vård- och omsorgsnämnden 2011-12-15. Luiza Kaminska Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 11.30 Beslutande Mattias Pettersson (S) Ann Svensson (S) Leif Thor (M) Klas-Gunnar Appel (S) Solveig Lindblom (S) Sinikka Famme

Läs mer

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21

Patrik Renfors Inge Ståhlgren Britta Bergström Leif Thor Jan Widegren Solweig Ericsson-Kurg (FP) Mayvor Lundberg (S) 21 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (31) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Ann Svensson (S) Ej 21 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Inge Ståhlgren (S) Britta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kommunfullmäktige 2014-11-26 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(18) Paragrafer 97-109. Sekreterare Susanna Shaibu

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kommunfullmäktige 2014-11-26 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen 1(18) Paragrafer 97-109. Sekreterare Susanna Shaibu 1(18) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Eventsalen, Koordinaten 17.00-20.30 Beslutande Linda Hägglund (S) Stefan Bergman (SD) Christer Offerman (M) Regina Fröberg (FP) Martin Bergström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN 2006-11-21 1 STYRELSEN 2006-11-21 1 Plats och tid Beslutande Kommunbolagens kontor, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 21 november 2006, klockan 13.45 16.15 Styrelseledamöterna Birger Svensson, ordförande Roland Almlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors

Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45. Patrik Renfors Kommunstyrelsen 2004-02-04 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-14.45 Beslutande Benita Vikström Patrik Renfors Torbritt Bökman Sören Carlsson Ann Svensson Britta Bergström Mayvor Lundberg

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Kommunstyrelsen 2013-10-09 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (29) Plats och tid Koordinaten eventsalen 9-12 kommunhuset rum 293 13-16 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50

Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Kommunfullmäktige 2002-02-27 1 (9) Plats och tid Beslutande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.50 Mayvor Lundberg (s) Lennart Samuelsson (s) Berit Karlsson (s) Thom Eichhorn (s) Luiza Kaminska (m) Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-12-19 1(9) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 16.55 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15

Stora sessionsalen, Kommunhuset. Barbro Söderberg Socialförvaltningen, 2011-11-15 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Stora sessionsalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 8 november 2011, kl. 18.30-21.00 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen.

De reviderade styrdokumenten har behandlats av styrelsen för Lysekils Stadshus AB som tillstyrkt förslagen. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/5613102 E-post: ola.ingevaldson REVIDERING AV ÄGARDIREKTIV OCH BOLAGSORDNING

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer