Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsningar Utgångspunkter för granskningen Lagstiftning Rätten att ta del av allmänna handlingar Granskningsresultat Det finns interna riktlinjer för avtalshantering och avtalen hanteras utifrån dessa Kommunstyrelsen Det finns interna riktlinjer för avtalshantering inom nämnden och avtalen hanteras utifrån dessa Avtalen är förtecknade och lätta att finna Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt Avtalen har undertecknats av en behörig person De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen för avtalshanteringen Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll? Socialnämnden Det finns interna riktlinjer för avtalshantering inom nämnden och avtalen hanteras utifrån dessa Avtalen är förtecknade och är lätta att finna Avtalen har undertecknats av en behörig person De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen för avtalshanteringen Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll? Tekniska nämnden Det finns interna riktlinjer för avtalshantering inom nämnden och avtalen hanteras utifrån dessa. De riktlinjer som finns är tillräckliga för ändamålet Avtalen är förtecknade och lätta att finna Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt Avtalen har undertecknats av en behörig person De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen för avtalshanteringen Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll? av 22

3 5. Sammanfattande iakttagelser, slutsatser och revisionell bedömning Sammanfattande iakttagelser och slutsatser Det finns interna riktlinjer för avtalshantering och avtalen hanteras utifrån dessa? Om det finns interna riktlinjer, är de tillräckliga för ändamålet Avtalen är förtecknade och lätta att finna Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt Avtalen har undertecknats av en behörig person De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen/bolagen för avtalshanteringen Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll? Revisionell bedömning Rekommendationer av 22

4 1. Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Staffanstorps kommun har granskat kommunstyrelsens, socialnämndens och tekniska nämndens hantering av avtal. Granskningens revisionsfråga har varit: Hanterar kommunstyrelsen och utvalda nämnder sina avtal på ett ändamålsenligt sätt? Den övergripande revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen och de utvalda nämnderna inte hanterar sina avtal ändamålsenligt. en grundar sig på att: - det saknas interna riktlinjer såsom arkivreglemente, arkivförteckningar och arkivbeskrivningar; - de riktlinjer inte alltid är tydliga och inte alltid kända av användarna; - bevakningen av de ekonomiska konsekvenserna av avtalen sker manuellt vilket gör systemet sårbart, men de tekniska möjligheterna för detta ändras under alla avtal är i dagsläget inte inskannade och är inte alltid lätta att finna. - det saknas tekniska hjälpmedel för att underlätta för allmänheten att söka dokument. - alla avtal är inte tryggt förvarade vilket innebär en ökad risk för att avtal kan förkomma eftersom alla avtal ännu inte är inskannade. - ingen intern kontroll har skett av avtalshanteringen i sin helhet vare sig av kommunstyrelsen eller av nämnderna. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen tillser att : de interna riktlinjerna för avtalshantering är kända av användarna; alla avtal framöver skannas in; den ekonomiska bevakningen av avtalen stärks; delegationsordningar är tydliga med vem som har beslutanderätt i en fråga och om detta även innefattar rätt att ingå avtal; 3 av 22

5 arkivreglemente, arkivförteckningar och arkivbeskrivningar samt dokumenthanteringsplaner finns och är aktuella; ett tekniskt hjälpmedel installeras för att underlätta för allmänheten att söka allmänna handlingar; avtalshanteringen regelbundet omfattas av de interna kontrollplanerna. 4 av 22

6 2. Inledning 2.1. Bakgrund Inom Staffanstorps kommun finns ett antal ingångna avtal. Inom avtalshanteringen finns det risk för t ex bristande interna regler kring avtalshantering, bristande avtalskompetens, att rutiner för bevakning av avtalstid inte följs och att avtalet inte följs. Sammantaget kan dessa risker innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vidare kan bristande avtalshantering påverka den demokratiska styrningen av kommunen och dess bolag om reglerna kring offentlighetsprincipen inte efterlevs. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Staffanstorps kommun har granskat kommunstyrelsens, socialnämndens och tekniska nämndens hantering av avtal Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Hanterar kommunstyrelsen och utvalda nämnder sina avtal på ett ändamålsenligt sätt? Kontrollfrågor Det finns interna riktlinjer för avtalshantering och avtalen hanteras utifrån dessa. Om det finns interna riktlinjer, är de tillräckliga för ändamålet. Avtalen är förtecknade och lätta att finna. Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt. Avtalen har undertecknats av en behörig person. De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas. Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen/bolagen för avtalshanteringen. Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll. 5 av 22

7 2.3. Metod och avgränsningar Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, socialnämnden och tekniska nämnden. Granskningen avgränsas till att omfatta avtal med en löptid om minst ett år och med en avtalstid under år Vid granskning av avtal och avtalsföljsamhet kommer stickprov att genomföras per enhet som granskas. Såväl avtal med extern motpart som interna avtal inom koncernen (t ex med kommunen) ingår i granskningen. Intervjuer har genomförts med följande företrädare för kommunen: kommundirektören, ekonomichefen, två förvaltningschefer inom socialnämnden, förvaltningschefen för tekniska nämnden samt två handläggare inom tekniska nämnden och kommunstyrelsen. Rapporten har varit föremål för sakgranskning. 6 av 22

8 3. Utgångspunkter för granskningen 3.1. Lagstiftning Denna granskning berör flera olika lagar däribland Kommunallagen, Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Avtalslagen och Aktiebolagslagen. Nedan följer en redogörelse av de lagrum som är mest aktuella Rätten att ta del av allmänna handlingar En grundsten i den svenska demokratiska strukturen är insynen i offentliga organs verksamheter, den så kallade offentlighetsprincipen. Detta innefattar rätten att ta del av allmänna handlingar. I Sverige regleras frågor kring allmänna handlingar i 2 kapitlet i grundlagen Tryckfrihetsförordningen (TF) och i lagen om offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400). Utöver den beskrivning av lagrum som ges nedan finns bilagorna 1 och 2 finns utdrag ur nämnda lagar. Enligt Tryckfrihetsförordningens definition är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt är inkommen dit eller upprättad där. En handling anses inkommen till myndigheten, bolaget eller motsvarande organ så snart den anlänt dit eller tagits emot av behörig representant för denna, här finns ingen begränsning till hur handlingen inkommit, dvs. per post, e-post. Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen. Det är endast handlingar som är sekretessbelagda som måste registreras (för övriga handlingar se lagrum nedan). Vidare anses en handling upprättad när den har expedierats eller till exempel när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing i ett diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande. Avtal ingångna av myndigheter uppfyller kriterierna för en allmän handling. Av 2 kap. 3 OSL framgår att rätten att ta del av allmän handling även gäller handlingar i kommunala aktiebolag som i detta fall likställs med en myndighet. Fjärde kapitlet OSL handlar om myndigheters allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m. I första paragrafen anges att en myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar. Myndigheten ska bland annat särskilt se till 1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och 7 av 22

9 4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar. En myndighet ska vidare särskilt beakta 1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar, 2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt 3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Enligt 2 samma kapitel ska varje myndighet upprätta en beskrivning som ger information om 1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar, 2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar, 3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar, 4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, 5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar, I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten. Arkivering av allmänna handlingar Hanteringen av myndigheters handlingar regleras även i arkivlagen (1990:782). Syftet med myndigheternas arkiv är bland annat att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rättskipningen och förvaltningen. En allmän handling måste enkelt kunna sökas och hittas. En myndighet måste hålla sina handlingar i sådan ordning att den som söker information kan överblicka beståndet och därmed ges möjlighet att finna en viss handling. De bestämmelser som finns är helt teknikneutrala och bestämmelserna gäller all information, även den elektroniska handlingen/informationen. Här behövs de arkivbeskrivningar och arkivförteckningar som är obligatoriska enligt 6 arkivlagen samt den beskrivning av myndighetens allmänna handlingar som ska upprättas enligt offentlighets- och sekretesslagen. 8 av 22

10 För att underlätta sökningen av in- och utgående skrivelser och klara bevakningen av ärenden använder myndigheterna i allmänhet olika administrativa register, främst diarier. Att diarieföra handlingar har många praktiska fördelar, både för insyn och för uppföljning, men att registrera är inte obligatoriskt utom för sekretesskyddade handlingar. 9 av 22

11 4. Granskningsresultat I detta kapitel redovisas resultaten från de granskade objekten i olika avsnitt. Inledningsvis ges dock en beskrivning och bedömning av de kommunövergripande riktlinjerna. Med avtalshantering avses i denna granskning de tre sista leden av avtalsprocessen som beskrivs i bilden nedan: Beslut att avtal måste ingås Upphandling/ förhandling av avtal Avtal ingås/undertecknas Avtal genomförs/används Avtal avslutas Det finns interna riktlinjer för avtalshantering. Inom kommunen finns det inga samlade övergripande riktlinjer för hur avtalsprocessen i sin helhet ska hanteras, däremot finns det flera riktlinjer som på olika sätt berör hanteringen av avtal. Ett förslag till samlade riktlinjer har presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 januari Riktlinjerna kommer att omarbetas något p g a nya regler i Lagen om offentlig upphandling och behandlas hösten De riktlinjer som finns är: koncernpolicyn, inköpspolicyn, och attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar. Det saknas idag ett arkivreglemente för kommunen men en ny arkivarie är anställd och bland annat i uppgift att ta fram ett arkivreglemente. För tre år sedan upphandlade kommunen ett nytt diarieföringssystem, Platina, vilket nu håller på att installeras. Enligt uppgift som framkommit i granskningen har leverantören på grund av olika omständigheter haft svårt att leverera i tid och detta har förorsakat försening av installationen. När detta system är installerat kommer ett antal dokument kring dokumenthantering att upprättas. Vidare innehåller programmet en modul specifikt för avtal som kommer att börja användas under Koncernpolicy Av Staffanstorps kommuns koncernpolicy framgår att kommunens styrning ska utövas på grundval av: - Målstyrning - Rambudgetering - Decentraliserat arbetssätt 10 av 22

12 Ett decentraliserat arbetssätt beskrivs som att befogenheter ska fördelas så långt ut i organisationen som möjligt. Principen ska vara att beslut så långt som möjligt ska fattas nära den berörde. Med befogenhet anses följa ansvar som utövas inom givna ramar för budget och verksamhet. Vidare framgår bland annat att avtal är kommunens viktigaste styrinstrument och att kommunens verksamhet styrs genom avtal som kan tecknas med intern eller extern utförare. Vidare framgår att avtal ska vara grundade på specifikationer av kvalitet och omfattning som beslutas av respektive nämnd. För varje avtal utses en avtalsägare som ansvarar för kontroll och uppföljning av levererad kvalitet gentemot kravspecifikationer. Slutligen framgår om avtal att verksamheten ska följas upp genom övergripande medborgarenkäter och av nämnden genom mätningar av nöjd kund index. I koncernpolicyn finns angivet om arkiv att kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för att det finns ett kommunarkiv. Koncernpolicyn hänvisar till arkivlagen och arkivförordningen. Attestdirektiv med tillämpningsanvisningar samt Raindance Av attestdirektivet med tillhörande tillämpningsanvisningar framgår att attestering är ett sammanfattande begrepp för ett antal olika kontrollåtgärder och är en viktig del i den interna kontrollen. Direktivet omfattar samtliga ekonomiska transaktioner. Huvudregeln vid attest är att ingen person ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Vidare anges vad som avses med attest, vilket ansvar som finns, hur attestsystemet i praktiken ska fungera och att förvaltningsproduktions, och resultatenhetschefer ansvarar för att handläggarna har adekvat kunskap om tillämpliga regler, direktiv och anvisningar. Varje attestansvarig för underteckna en attestförsäkran på att man har förstått innebörden av attestansvaret. Internutbildning om attest ges två gånger per år och information presenteras även på intranätet Staffnet. Det finns även ett kommungemensamt ekonomisystem, Raindance, för hantering av leverantörsfakturor,. en är att det finns ett antal riktlinjer som på olika sätt reglerar hur avtal ska hanteras men det saknas ett aktuellt arkivreglemente. Attestdirektivet bedöms vara ändamålsenligt. Koncernpolicyn berör vissa delar av avtalshanteringsprocessen men på ett övergripande plan. Den måste läsas tillsammans med andra riktlinjer t ex delegationsordningar men dessa dokument relaterar inte fullt ut till varandra och otydligheter kan därför uppstå. Mer om delegationsordningar under respektive delavsnitt om behörig undertecknare nedan. 11 av 22

13 4.2. Kommunstyrelsen Inom kommunstyrelsens ansvarsområde tecknas avtal bland inom områdena kost, livsmedel, lån, skanning, ekonomisystem och IT-konsulter Det finns interna riktlinjer för avtalshantering inom nämnden. Inom kommunstyrelsen finns det antagna dokumenthanteringsplaner för Ekonomiadministration, Arbetsmarknadsenhet och Räddningstjänsten. För följande områden finns det dokumenthanteringsplaner som ej är antagna av nämnd/genom delegationsbeslut: personal och lön/personaladministration, ledningsorgan och administration, upphandling och exploatering. För övriga områden inom kommunstyrelsens ansvar finns det inte någon dokumenthanteringsplan. Vidare finns en delegationsordning för kommunstyrelsen som reglerar vem som får fatta olika beslut och delvis vem som får underteckna avtal, mer om detta under avsnitt Arkivbeskrivning och arkivförteckning saknas. När avtal ska slutas sker kontroll har följande rutin nedan beskrivits av de som intervjuats. Rutinen följs enligt uppgift. Den har tidigare inte varit nedtecknad men i januari 2014 presenterades i en skriftlig version för kommunstyrelsens arbetsutskott såsom bilaga 1 till förslag till inköpsregler med anvisning om kontrollplan. 1) Kontroll om ramavtal finns som kommunen kan ansluta sig till, exempelvis Sveriges kommuner och landsting (SKL)/Kommentus. 2) Om nationella avtal inte finns eller passar vänder sig kommunen till Lunds kommun, Kommunförbundet Skåne eller annan regional samarbetspartner. 3) I sista hand låter kommunen genomföra egna upphandlingar. en är att det finns vissa interna riktlinjer men att vissa saknas. När det gäller frågan om delegationsordningen är ändamålsenlig hänvisas till avsnitt om behörig har undertecknat avtalen, Avtalen är förtecknade och lätta att finna. Rutinen är att alla avtal ska diarieföras och skannas in i sin helhet i diarieföringssystemet. Rutinen är inte nedtecknad. I dagsläget har ekonomichefen en separat förteckning med alla avtal som ingår i tjänstens ansvarsområden. Utöver att alla avtal finns inskannade i diarieföringssystemet finns alla avtal i en gemensam mapp på servern som alla teamledare inom ekonomi har åtkomst till. Det finns inget tekniskt system som underlättar för allmänheten att själv söka dokument. 12 av 22

14 Avtalen är förtecknade och eftersom de är inskannade är de även lätta att finna för de anställda. Dock är bedömningen att kommunen saknar tekniska hjälpmedel för att underlätta för allmänheten att söka efter dokument Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt. Avtalen förvaras vanligtvis i kommunens centralarkiv eftersom det är sällan orginalhandlingen behövs när avtalet väl är inskannat. I andra fall förvaras avtalen i kansliets närarkiv som är låst och brandsäkert. en är att avtalen förvaras ordnat och tryggt men att det saknas arkivbeskrivning och arkivförteckning som tydliggör detta Avtalen har undertecknats av en behörig person. Av delegationsordningen för kommunstyrelsen framgår till vem kommunstyrelsen har delegerat beslutsrätten i vissa frågor, däribland att fatta beslut i ärenden. Av delegationsordningen framgår exempelvis av punkterna 13 och 14 att ekonomichefen får uppta lån inom ramen för av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutad upplåning. Det finns ingen övergripande formulering som säger att med beslutanderätten följer även rätten att underteckna avtal. Det som sägs om undertecknande citeras nedan: Avtal och andra handlingar som av ordföranden skall undertecknas för kommunstyrelsens räkning skall kontrasigneras av kommundirektören, utom vad gäller skuldebrev, låne- och borgenshandlingar liksom andra handlingar av jämförbart slag avseende kommunens ekonomi- och finansförvaltning, vilka istället skall kontrasigneras av ekonomichef och vid förfall för denne av kommundirektören. Av intervjuer har framkommit att det inte förekommer någon osäkerhet om vem som ska underteckna avtalen. Stickprov har gjorts på avtal. Av granskningen har inte framkommit annat än att behörig person har undertecknat dessa avtal. Som delegationsordningen tolkas och används så har den som genom delegation har rätt att fatta beslut i viss fråga även har rätt att underteckna avtal med undantag för de avtal som nämns särskilt i slutet på delegationsordningen. Men denna tolkning emotsägs åtminstone vad gäller vissa typer av avtal av den skrvning som citerats ovan d v s ekonomichefen har inom vissa ramar rätt at fatta beslut om lån etc men har inte rätt att själv underteckna avtalen. en är därför att delegationsordningen är otydlig men att det finns en gemensam tolkning i organisationen som är känd och följs. De stickprov på avtal som gjorts visar inte annat än att behörig person har undertecknat de granskade avtalen. 13 av 22

15 De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas. Som nämnts inledningsvis finns det i kommunen ett attestdirektiv med tillhörande tillämpningsanvisningar och det finns ett gemensamt ekonomisystem genom vilket leverantörsfakturor hanteras och attesteras efter kontroll. Enligt koncernpolicyn är varje avtalsansvarig ansvarig för kontroll och uppföljning av sina avtal. För bevakning av löptider använder ekonomichefen ett eget manuellt system och lägger in bevakningstider i Outlook. För att ha en överblicka och bevaka avtalen har ekonomichefen en lista på samtliga avtal inom ansvarsområdet som följs upp regelbundet. Det finns en risk som finns avseende upphandlade avtal som Staffanstorps kommun använder sig av men som har upphandlats av andra organisationer. Om ett sådant avtal löpt eller håller på att löpa ut får Staffanstorps kommun inte särskilt besked om detta vilket kan ge negativa ekonomiska effekter för kommunen när man upptäcker att det inte går att avropa från ett förmånligt avtal utan kanske måste upphandla själv. Risken har inte uppmärksammats av de som intervjuats i denna kommun. en är att de ekonomiska konsekvenserna av avtal bevakas men att det saknas tekniska hjälpmedel eller tydliga rutinbeskrivningar för detta vilket gör systemet personberoende och därmed mer sårbart. Vidare finns det en risk med att i första hand använda sig av avtal upphandlade av andra organisationer eftersom man inte har samma kontroll över när avtalen löper ut och måste förnyas. Denna risk måste bedömmas mot bakgrund av de fördelar det finns att använda sig av centralt upphandlade ramavtal Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen för avtalshanteringen. Inom förvaltningen finns kompetens inom ekonomihantering och juridik. Därutöver anlitas externa jurister vid behov. en är att det finns tillräcklig kompetens för hanteringen av avtal eftersom man vid behov av specialistkunskap anlitar extern hjälp Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll De interna kontroller som genomförts och genomförs dagligen är de som relaterar till attester av leverantörsfakturor. Den övergripande interna kontrollen som genomförts tittade inte på om leverantörsfakturorna överenstämde med de avtalade priserna. I övrigt har ingen övergripande kontroll gjort av hur avtalsprocessen i sin helhet fungerar. 14 av 22

16 Ingen intern kontroll har genomförts kring hur avtalsprocessen i sin helhet fungerar men för vissa delar av avtalsprocessen finns det interna kontrollmoment, såsom attest, och interna kontroller har genomförts Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för två verksamhetsområden, Vård och omsorg samt Individ och familjeomsorg. Om det är någon skillnad mellan dessa områdens hantering av avtal så anges detta under respektive delavsnitt nedan. Följande typer av avtal hanteras av socialnämnden: entreprenad av äldreomsorg, LSS, socialpsykiatri, avtal om placering på institution och familjehem, samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne Det finns interna riktlinjer för avtalshantering inom nämnden. Socialnämnden har en delegationsordning som tydliggör vem som får fatta beslut i olika frågor men det står inte vem som får underteckna avtal relaterade till besluten. Av intervjuer har framkommit att med beslutsrätten kommer även rätt att underteckna avtal. Vidare finns en dokumenthanteringsplan som följs men som inte är antagen av nämnden. Det saknas arkivförteckning och arkivbeskrivning. Inom Vård- och omsorgsavdelningen är ett nytt ledningssystem nästan klart och detta ska enligt uppgift innefatta hur avtal följs upp. Delegationsordningen är mycket tydlig med vilken typ av befattning som får fatta vilka typer av beslut men det framgår inte tydligt för en utomstående betraktare vem som är behörig att underteckna avtalen. Även om delegationsordningen känns tydlig för organisationen så är bedömningen att delegationsordningen skulle kunna vara tydligare i detta avseende. Sammanfattningsvis är bedömningen att det finns vissa interna riktlinjer men att vissa saknas. Dokumenthanteringsplanen är ändamålsenlig men delegationsordningen är lite otydlig för en läsare av dokumentet Avtalen är förtecknade och är lätta att finna. Avtal som ingås registreras i dagsläget i datasystemet Diabas av nämndsekreteraren. När Socialnämnden bytt till diarieföringssystemet Platina kommer alla avtal att registreras och skannas in där. Inom Vård- och omsorgsavdelningen finns en lista över samtliga driftsavtal som även inkluderar när avtalen löper ut. Avtalen finns bara i original och dessa förvaras i Socialnämndens avdelningars respektive närarkiv som är låsta och brandsäkra. Individrelaterade avtal förvaras i personakterna som är inlåsta i skåp i närarkivet, övriga avtal i pärmar i närarkivet. Det saknas som nämnts arkivförteckning och arkivbeskrivning. I dagsläget är det endast förvaltningscheferna som vet hur hela systemen är upplagda. Men handläggarna som ingår individrelaterade avtal är enligt uppgift insatta i sina delar av arkivsystemet. 15 av 22

17 en är att avtalen finns förtecknade. Avtalen avseende vård- och omsorgsavdelningen är även samlade i en lista. Avtalen är tryggt förvarade men även oaktat att arkiven är brandsäkra i några timmar så finns det risk att avtalen brinner upp om det skulle uppstå en stor brand i huset eller i arkivet. Detta gör systemet sårbart eftersom avtalen i dagsläget inte är inskannade. Det saknas arkivförteckning och arkivbeskrivningar och endast ett fåtal vet var avtalen finns arkiverade vilket kan göra systemet sårbart Avtalen har undertecknats av en behörig person. Stickprov har gjorts på avtal tecknade inom socialnämndens verksamhetsområde. Det har i granskningen inte framkommit annat än att behöriga personer har undertecknat avtalen. Avtal som tecknats på delegation ska anmälas till socialnämnden. en är att det i granskningens stickprov inte har framkommit annat än att de avtal som ingåtts har undertecknats av behörig person De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas. För hantering av leverantörsfakturor används det kommuncentrala ekonomisystemet Raindance, genom vilket fakturor kontrolleras och attesteras i två led. Avtal som handlar om placering av individer sker ofta genom avrop mot Kommunförbundet Skånes upphandlade ramavtal. Prissättning sker efter val av särskilda behov för individen och detta avgörs av ansvarig handläggare. Om avvikelse mot standard måste ske noteras detta särskilt av handläggaren i det databaserade systemet. Avtalens löptid är reglerade och dessa tider läggs in som bevakning i det databaserade systemet som används. En gång per år görs en sammanställning av alla driftsavtal som lämnas till socialnämndens ordförande. De ekonomiska konsekvenserna av avtal avtalen bevakas Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen för avtalshanteringen. Individrelaterade avtal avropas mot ramavtal som är upphandlade av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) nationellt, d v s det behövs ingen intern kompetens för att göra ramavtalsupphandlingar. Avtal skrivs utifrån framtagna mallar. Om 16 av 22

18 egna upphandlingar måste göras anlitas expertis från en advokatbyrå. När det gäller kunskaper om arkivering är detta en brist som har påtalats och en kommunarkivarie är nu anställd för att kunna vara ett stöd i dessa frågor. Den kompetens som finns inom förvaltningen bedöms adekvat mot bakgrund av att extern expertkompetens anlitas vid behov Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll En gång om året görs en sammanställning av alla driftsavtal för vård- och omsorg samt för individ- och familjeomsorg (avtal för individuella brukare undantagna) och lämnas till ordförande i Socialnämnden. Faktureringssystemet Raindance med krav på attester etc är ett sätt att kontrollera avtalsföljsamhet. Likaså delegationsordningen och anmälningsplikten av beslutsärenden till nämnden. I övrigt har ingen kontroll skett av hur avtal hanteras. en är att en viss intern kontroll finns men det saknas en övergripande intern kontroll kring avtalsprocessen i sin helhet Tekniska nämnden De typer av avtal som tekniska nämnden hanterar är allt från anlitande av konsulter för projektledning, till upphandlande av entreprenader, driftsavtal, arrendeavtal och servitutsavtal Det finns interna riktlinjer för avtalshantering inom nämnden och avtalen hanteras utifrån dessa. Tekniska nämnden har en delegationsordning som reglerar vilka avtal som ska undertecknas a tekniska nämndens ordförande, kommundirektören eller förvaltningschefen Avtalen är förtecknade och lätta att finna. Alla avtal ska registreras i diarieföringssystemet utifrån projekt. Avtalen skannas i dagsläget inte in men detta kommer att ske när nytt diarieföringssystem installerats. Av intervju har framkommit att det är svårt att söka efter avtal eller andra dokument i nuvarande diarieföringssystemet, inte minst på grund av att de inte är registrerade i systemet som avtal utan per projekt. Av intervjuer har framkommit att den senaste omorganisationen kring nämndsekreterarfunktionen i kommunen har medfört en otydlighet vem som sköter den praktiska hanteringen av avtalsregistrering och arkivering. en är att avtalen är förtecknade men att de är svåra att finna. 17 av 22

19 Avtalen förvaras på ett ordnat och betryggande sätt. Avtal förvaras i akten för det ärende de tillhör. Så länge som ett ärende är öppet förvaras akterna hos handläggaren för ärendet vilket kan handla om veckor eller år, d v s inte inlåsta eller förvarade i något brandsäkert skåp. Därefter arkiveras avtalen. Det saknas arkivförteckning och arkivbeskrivningar vilket kan medföra svårigheter att hitta avtalen. en är att avtalen inte är fullt ändamålsenligt förvarade på ett ordnat och betryggande sätt Avtalen har undertecknats av en behörig person. Av delegationsordningen framgår vem som är behörig att underteckna avtal. Stickprov på avtal har gjorts och av dessa har inget annat framkommit än att avtalen har undertecknats av behörig person. I dagsläget saknas ett skrivet avtal mellan det kommunala bolaget Staffanstorps Centrum AB och Tekniska nämnden. Bolaget sköter kommunens faktureringar av vatten- och avlopp gentemot kund. Här har det visat sig att många fordringar för kunders obetalda räkningar inte har följts upp vilket har påtalats av förvaltningschefen. Eftersom avtal mellan tekniska nämnden och bolaget har det varit svårt att kräva in uppgifter och ställa ut ansvar på bolaget. en är att de avtal som granskats har undertecknats av behörig person. Dock är det en väsentlig brist att avtal saknas mellan det kommunala bolaget och tekniska nämnden vilket kan leda till negativa ekonomiska konsekvenser för kommunkoncernen De ekonomiska konsekvenserna av avtalen bevakas. Vid årsskiftet görs en uppföljning av vilka ärenden inklusive avtal som är öppna och om de bör stängas. Varje projekt har en betalningsplan. När leverantörsfakturor inkommer kontrollerar en administratör att belopp överensstämmer med betalningsplanen. Om något inte stämmer görs en notering om detta till mottagningsattestanten. När saken är kontrollerad och godkänd skickas fakturan vidare till förvaltningschefen för beslutsattest. Ekonomin för stora investeringar och projekt rapporteras enligt uppgift till nämnd sju gånger per år. Stora projekt följs även upp internt per månad. Avtals löptid följs idag upp av varje enskild handläggare manuellt, det finns inget tekniskt hjälpmedel för bevakning och inte heller några enhetliga rutiner inom förvaltningen. 18 av 22

20 en är att utifrån det som omfattats av denna granskning så följs de ekonomiska konsekvenserna upp när det gäller leverantörsfakturor och stora projekt och investeringar men det saknas tekniska hjälpmedel Det finns tillräcklig kompetens inom förvaltningen för avtalshanteringen. Många av de avtal som hanteras inom tekniska nämnden är strikt lagreglerade avseende t ex vad de ska innehålla, formkrav, mer av juridisk-teknisk karaktär. I stora projekt och entreprenader anlitas externa konsulter med expertkompetens. När det gäller hanteringen av avtal såsom varande allmänna handlingar är det idag otydligt vem som ansvarar för vad. Tekniska nämndens verksamhetsområde omfattar många typer av avtal, vissa kanske bara skrivs vid något enstaka tillfäller för ett särskilt projekt. en är att det finns tillräcklig kompetens för att hantera frågorna till viss del och att extern juridisk eller teknisk expertis anlitas vid behov. När det gäller hantering av avtal såsom allmänna handlingar kan konstateras att det både saknas interna riktlinjer inom kommunen i stort och nämnden samt att det finns en otydlig rollfördelning vilket gör det svårt att konstatera om det finns tillräcklig kompetens inom detta område Avtalshanteringen överensstämmer med en god intern kontroll Såvitt framkommit i denna granskning har det inte genomförts någon intern kontroll avseende avtalshanteringen i sin helhet. Det finns interna kontrollmoment av t ex leverantörsfakturor och uppföljning av ekonomin i stora projekt. en är att det finns vissa moment av intern kontroll men dessa omfattar inte avtalshanteringen i sin helhet. 19 av 22

Granskning av avtalshantering. Trelleborgs kommun

Granskning av avtalshantering. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson Juni 2014 Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013 Ystads kommun Granskning av avtalshantering Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012.

Revisionsrapport. Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden. Karlstads kommun. Peter Aschberg Daniel Brandt. November 2012. _..._..._._.... _. _--_._-_.._--. Revisionsrapport Granskning av verifikationer inom teknikoch fastighetsnämnden Karlstads kommun Peter Aschberg Daniel Brandt pwc Innehåll Sammanfattning Inledning. Bakgrund..

Läs mer

Intern kontroll avseende fakturahantering

Intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport* Intern kontroll avseende fakturahantering Eskilstuna kommun Mars 2008 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 1.2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar

Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens effektivitet och ändamålsenlighet i postöppning och registrering av allmänna handlingar Östersunds kommun Revisionsrapport November 2010 Tove Färje Innehållsförteckning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Timrå kommun Mars 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport Skellefteå kommun

Revisionsrapport Skellefteå kommun Revisionsrapport Avtalshantering Linda Marklund Per Stålberg 2011-09-23 Linda Marklund, projektledare Bo Rehnberg, uppdragsledare Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Tomelilla kommun ^cr Revisorerna 2013-11-05 TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen För åtgärd senast den 31 januari 2014: am o 11 '^ Q Kommunstyrelsen Difflrifini' För kännedom till: Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet

Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Ärendehanteringssystemets funktionalitet och användarvänlighet Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Oktober 2010 Ove Axelsson Tove Färje Innehållsförteckning SAMMANFATTNING.........3 INLEDNING......4

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad

Att betalning sker vid rätt tidpunkt. Att transaktionen är rätt konterad HAPARANDA STAD 01-05-02 ATTESTREGLEMENTE Omfattning 1 Detta reglemente gäller för Haparanda stads samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som staden

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun

Delegation av beslutanderätten Härryda kommun Revisionsrapport Delegation av beslutanderätten Härryda kommun 2009-05-25 Hans Gåsste, Certifierad kommunal revisor 2009-05-25 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...4

Läs mer

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Delegationsordning, attestordning, firmatecknare samt attestanter för Samordningsförbundet Södra Roslagen Förslag till beslut: Styrelsen godkänner förslag till delegationsordning. Styrelsen godkänner attestordning

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Attestreglemente med tillämpningsanvisningar Reglemente 2001-02-26, 3 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby

Revisionsrapport. Jämtlands läns landsting. Granskning av Rutiner för skanning av fakturor 2004-09-24. Ante Strängby Revisionsrapport 2004-09-24 Ante Strängby Granskning av Rutiner för skanning av fakturor Jämtlands läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...1 1.1 Sammanfattade

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Östersunds kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Östersunds kommun Juni 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2.

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner

Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Revisionsrapport Uppföljning avseende granskning av attestrutiner Nynäshamns kommun December 2010 Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Syfte och revisionsfråga... 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor

Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Granskning av Jönköpings kommuns rutin för skanning av leverantörsfakturor Elisabet Håkansson Januari 2006 Innehållsförteckning 1. Inledning sidan 2 2. Syfte/metod sidan 2 3. Rutin elektronisk hantering

Läs mer

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63.

Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2009-12-15 102. Dokumentet är fastställt på nytt av kommunfullmäktige 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras,

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av lönerutinerna Härjedalens Kommun 3 September 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 6 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Attestreglemente för Motala kommun

Attestreglemente för Motala kommun Kommunal författningssamling Attestreglemente för Motala kommun Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 05/KS 0304 Datum: 2005-10-24 Paragraf: KF 113 Reviderande instans: Kommunfullmäktige

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc

Revisionsrapport. Granskning av leverantörsregister. Sollentuna kommun. pwc Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister Sollentuna kommun pwc 2012-11-09 Anders Petersson Anders Haglund Projektledare Uppdragsledare Namn förtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN

UaFS 14/2006 00.13 Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Blad 1 RIKTLINJER, MED REGLER, FÖR KONTROLL (ATTEST) AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER I UDDEVALLA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige den 14 december 2005, 226 (tidigare anvisningar antagna av kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd

Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan arbetsmarknadsnämnd och förvaltning Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

Förslag. Lagar och förordningar

Förslag. Lagar och förordningar Förslag Introduktion till Dokumenthanteringsplan 2015 En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer