Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider"

Transkript

1 Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Svenska språket 1, 714G01 VT 2015

2 Muntlig och skriftlig framställning Syfte - skriva en språkligt korrekt sakprosetext, - hålla kortare muntliga anföranden i enlighet med grundläggande krav på adekvat struktur och kroppsspråk samt kunna bedöma andra talares muntliga presentationer Skriftlig och muntlig framställning (6 hp) utgörs av praktiska övningar i talande och skrivande. Examination Muntlig och skriftlig framställning - Muntlig redovisning (2 hp): genomförda och godkända muntliga uppgifter: högläsning, referera en språkfråga samt att argumentera. - Skriftlig redovisning (4 hp): Godkänd debattartikel samt muntlig opponering av andra studenters debattartiklar. Godkänd rapport samt muntlig opponering av en annan students rapport. Momentschema och anvisningar Föreläsningar Kursen inleds med en föreläsning om presentationsteknik samt genomgång av de muntliga uppgifterna. Därefter följer en föreläsning om skriven kommunikation och genomgång av de skriftliga uppgifterna i kursen. Seminarier Muntlig framställning 1 (M1): Högläsning Det första seminariet sker i lärarlösa grupper. Din uppgift är att läsa upp en text eller en saga inför gruppen. Tänk på att betona nyckelord, att pausera på rätt ställe etc. Diskutera efter varje uppläsning vad som var bra och vad som eventuellt kan förbättras. Även om det är en uppläsning är det viktigt att då och då ha ögonkontakt med lyssnarna. Träna många gånger hemma, gärna med publik. Kopiera gärna texten så att du slipper göra anteckningar i originalet. Gör en närvarolista som undertecknas. Denna lämnas till läraren vid nästa seminarium. Tid för högläsning: 4 minuter. Muntlig framställning 2 (M2): Att referera en språkfråga Syftet med denna uppgift är att muntligt referera och ta ställning till innehållet i en artikel som på ett eller annat sätt handlar om språk, kommunikation eller samtal. Utgångspunkten för uppgiften kan också vara en artikel i någon språkriktighetsfråga. Innehållet i artikeln ska refereras och göras levande och intressant för åhörarna samt få dem att tända till. Framställningen ska vara tankeväckande och som talare ska du ta ställning i den språkfråga som introduceras, diskuteras eller avses i den artikel som du har till hands. Det kan även vara värdefullt att ge en fylligare bakgrundsteckning till det aktuella språkliga, kommunikativa eller samtalsrelaterade problemet. Ett tänkbart underlag för framställningen är kortare artiklar från olika språkspalter i tidningar såsom Svenska 2

3 Dagbladet eller Dagens Nyheter. Även tidskriften Språkvård kan vara nyttig. På följande länk kan du också hitta material: På länken kan du hitta artiklar under rubriken Språkspalten. Tid för det muntliga referatet: 4 minuter. Muntlig framställning 3 (M3): Att argumentera Du ska träna på att hålla ett mer argumenterande föredrag, eftersom du i många situationer i verkligheten kommer att ställas inför liknande uppgifter. Din uppgift är att sälja något; en produkt eller en idé; vara talare vid en varumässa, företagsmässa, ett Speaker's Corner eller annan tänkt talsituation. Ämnet du väljer kan vara hämtat från ditt utbildningsområde. Du bör använda någon form av hjälpmedel för att illustrera din framställning. Väljer du att presentera en produkt kan du gärna demonstrera den. Använd retoriska och stilistiska grepp för att göra presentationen så övertygande som möjligt. Tesen (huvudbudskapet) du driver ska komma fram tydligt och klart, inledningsvis och avslutningsvis. Den ska underbyggas av minst tre välformulerade argument och nyanseras av något motargument, som du bemöter. Tid för presentationen: 4 minuter. Skriftlig framställning 1 (S1): Grupphandledning av rapport Till seminariet bör du ha förberedda frågor angående rapportskrivande och din egen rapport. Skriftlig framställning 2 (S2): Debattartikel Att argumentera i skrift innebär att formulera en text i syfte att försöka övertyga läsaren om den egna ståndpunkten. Du ska skriva en debattartikel, till exempel en ledarartikel i en studenttidning kring någon aktuell fråga eller en insändare i en lokaltidning. Eventuellt kan du välja samma ämne till debattartikeln, som du valde till den argumenterande presentationen. Utöver allmänna krav på korrekthet och begriplighet tillkommer kravet på trovärdighet. Den tes du önskar driva ska underbyggas med argument som är rimliga och relevanta i sammanhanget. Din text ska bestå av cirka en A4-sida. Texten ska ha en slående rubrik som förstärker argumentationen. Tesen dvs. huvudbudskapet du driver ska komma fram tydligt och klart, inledningsvis och avslutningsvis. Den ska underbyggas av minst tre välformulerade argument och nyanseras av något motargument. Använd lämpliga retoriska och stilistiska grepp. Texten ska vara två- eller flerspaltig och gärna marginaljusterad. Artikeln ska inledas med en ingress och vara försedd med mellanrubriker alternativt radrubrik (t.ex. fetlagda nyckelord i början av delavsnittets första rad). Artikeln ska även innehålla en bild, tabell, ryckcitat eller liknande som förtydligar och förstärker argumentationen. Artikeln skickas till medlemmarna i din grupp samt till läraren. Till seminariet ska du ha läst debattartiklarna från din grupp (a, b etc.). Vid seminariet kommenteras dessa i respektive grupp. Föslag på frågor att ta upp vid seminariet: 3

4 Tänk på att motivera dina svar och själv komma med förslag på förbättringar. Vad är tesen? Vilka argument för tesen förs fram? Vilka argument mot tesen förs fram? Vilka retoriska och stilistiska grepp har skribenten använt? Är argumentationen relevant? Är argumentationen trovärdig? Är texten på en lämplig språklig nivå? Vad kan förbättras? Är layouten och strukturen tydlig och klar? Skriftlig framställning 3 (S3): Granskning av professionellt skrivna texter Du ska tillsammans med din grupp välja och i Lisam ladda upp en text som ni anser vara välskriven. Dessa texter kan även lämnas vid M3 för kopiering. Du ska med pennan i hand läsa dessa texter innan seminariet och avge synpunkter på språkbehandling, disposition, layout osv. Lämna förslag på förbättringar, såsom förtydliganden, strykningar eller omdisposition. Grupperna ska vid seminariet presentera den text de själva har valt samt leda diskussionen om texten vid seminariet. Gruppen ska motivera varför texten är bra vad gäller språk, innehåll, struktur och layout. Skriftlig framställning 4 (S4): Rapport och opponering Syftet med denna uppgift är att skriftligt referera och ta ställning till innehållet i artiklar som på ett eller annat sätt handlar om språk, kommunikation eller samtal. Utgångspunkten för uppgiften kan också vara artiklar i någon språkriktighetsfråga. Innehållet i artiklarna ska refereras och göras levande och intressant. Rapporten ska vara tankeväckande och du ska ta ställning i den språkfråga som introduceras, diskuteras eller avses i artiklarna som du behandlar. Det kan även vara värdefullt att ge en fylligare bakgrundsteckning till det aktuella språkliga, kommunikativa eller samtalsrelaterade problemet. Ett tänkbart underlag för rapporten är artiklar från olika språkspalter i tidningar såsom Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter. Även tidskriften Språkvård kan vara nyttig. På följande länk kan ni också hitta material: På länken kan du hitta artiklar under rubriken Språkspalten. 4

5 Ansats i rapport: Sakligt redogörande och utvärderande karaktär. Kritisk men konstruktiv hållning. Anknyt till litteraturen. Använd dig också av Svenska skrivregler (2008). Rapporterns omfattning: 6 7 sidor maskinskriven text (12 punkter, radavstånd 1,5) exklusive försättssida, innehållsförteckning, litteraturförteckning och eventuella bilagor. Välj icke marginaljusterad text samt ha blankrad mellan styckena. Rapportmall kan hämtas på följande adress: I lathunden får du utförligare information om uppsatsskrivande. Den finns att hämta på följande adress: Vid rapportseminariet utgår du från granskningsprotokollet. Börja med att ge en kort sammanfattning av rapporten du har opponerat på (5 min). Ha med ett pappersexemplar av rapporten med dina kommentarer, som du sedan överlämnar till opponenten. Varje rapport behandlas i 15 minuter. Opponenter utses av läraren cirka en vecka före seminariet. Läs alla rapporter från din seminariegrupp (a, b, c). Vid sjukdom, meddela seminarieledaren. Rapporterna skickas till Urkund samt till samtliga medlemmar i din grupp (a, b etc) och läses av samtliga i gruppen. 5

6 Opponering informerande presentation Du ska ge synpunkter på presentationen. Var positiv, konkret och konstruktiv. Motivera dina synpunkter. Utgå vid bedömningen från följande punkter: Innehåll Presentation av dig själv Inledning Disposition; röd tråd Avslutning Framförande Röstbehandling Röststyrka Taltempo Betoning Artikulation (tydligt uttal) Språkbehandling Ordval Teknik Allmänt uppträdande (ledigt eller spänt) Lyssnarkontakt Engagemang Kroppsspråk Hjälpmedel 6

7 Retoriska och stilistiska grepp Attitydmarkering ståndpunkten markeras med hjälp av ord som tyvärr eller som tur är. Auktoritetstrick att övertyga med hjälp av en auktoritet t.ex. professor Eld, läkare... Bemötande av motargument mottagaren ska uppleva att motargumenten är tunna men att alla kort har lagts på bordet. Diskmedlet Yes är dyrt men det är ju så drygt. Citat ett citat kan förstärka en tes. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta. Emotiva ord värdeladdade ord t.ex. miljövänligt och miljöfarligt. Fakta exakta siffror och angivande av källor kan verka trovärdigt. I valet röstade 78 % för förslaget. Faktaurval undanhållande av ofördelaktiga fakta för din tes. Generaliseringar exempelvis att ett fåtal personer får representera många t.ex. Facket rasar mot regeringen (facket = 2 ombudsmän). Ironi att övertyga genom att ironisera något eller någon, t.ex. som i Astrid Lindgrens saga Pomperipossa. Jämförelser jämför t.ex. sjuksköterskornas löner med lärarnas. Majoritetstrick sändaren vill visa att en majoritet, t.ex. 78 % har samma uppfattning. Paralipsis att påstå saker utan att ha påstått det t.ex. Det går t.o.m. rykten om... Personangrepp att uttala sig ofördelaktigt om någon. Retoriska frågor frågor ställs som sändaren inte förväntar sig att publiken ska besvara. Självklarheter att använda självklarheter för att övertyga, t.ex. Det vet ju alla... Statustrick att övertyga med hjälp av t.ex. en kändis, Björn Borg... Upprepningar tretalsupprepning är vanligt, t.ex. I have a dream Vaghet vaga ord som bra kan ha en subjektiv innebörd, t.ex. Resultatet blev bra... Vi-tricket att övertyga genom att försöka bli en i gruppen, t.ex. Vi här i Linköping... 7

8 Betygskriterier Kriterier för Godkänd för muntliga presentationer Budskapet ska framgå tydligt Tidsramarna ska hållas Presentationen ska vara väl förberedd Lämpliga hjälpmedel ska användas Manus ska finnas tillgängligt men budskapet ska framföras fritt Retoriska grepp ska användas Ögonkontakt ska hållas med publiken Närvaro och engagemang för ämnet och publiken ska visas Kriterier för Väl godkänd för muntliga presentationer Utöver kriterierna för godkänd ska studenten dessutom Visa stor närvaro och engagemang Använda retoriska grepp i sin framställning på ett övertygande sätt Skapa ett stort intresse för budskapet hos åhörarna Kriterier för Godkänd för skriftlig redovisning, rapport Studenten visar god kunskap avseende språk, struktur, layout och innehåll i sitt skrivande. Kriterier för Väl godkänd för skriftlig redovisning, rapport Förutom att ovanstående kriterier uppfylls gäller också att studenten Visar prov på stor självständighet och en utvecklad språklig och formmässig gestaltning och visar en god behärskning i framställning av olika texttyper. Exempel på handlingar som kan leda till underkänt avseende rapporten Att texten innehåller avskrift av andra texter utan att källa anges Att texten saknar struktur och disposition och är allmänt ihopplockad utan synlig röd tråd Att mängden egentext är påfallande liten i förhållande till hela texten i rapporten Bristande förmåga avseende språk, källhantering och annan formalia. Kriterier för Godkänd för skriftlig redovisning, debattartikel Tesen framgår tydligt Layouten främjar läsbarhet och att budskapet går fram Väl valda argument Bemötandet av motargument känns trovärdig Argumentationen känns saklig och relevant. Kriterier för Väl godkänd för skriftlig redovisning, debattartikel Förutom ovanstående kriterier gäller också att studenten Har en attityd som passar ämne och målgrupp Visar engagemang Använder retoriska grepp på ett professionellt sätt Använder en lämplig balans mellan logos, ethos och pathos 8

9 Momentschema i Normativ stilistik Kursmomentet Normativ stilistik ingår i kursen Textanalys (9 hp) N1 Språkvårdens uppgifter och utgångspunkter. Kort historik. Litteratur: Domeij, Rickard (2005). Datorn granskar språket. Strömquist, Siv (2001 eller senare upplaga). Konsten att tala och skriva. Svenska skrivregler (2008). Kompendium Normativ stilistik. N2 Olika perspektiv på språknormer; textgranskning, övningar. Modernt språkvårdsarbete. Modeller för textgranskning och textvärdering. Arbete med texter i kompendiet. Litteratur: Domeij, Rickard (2005). Datorn granskar språket. Strömquist, Siv (2001 eller senare upplaga). Konsten att tala och skriva. Svenska skrivregler (2008). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter (2006). Kompendium Normativ stilistik. N3 Obligatoriskt seminarium. Gruppvis/parvis redovisning av texter i Textvård. Diskussion. Litteratur: Svenska skrivregler (2008). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter (2006). Kompendium Normativ stilistik. N4 Korrekt svenska? Att skriva klart, enkelt, kort och att skriva svenska. Det funktionella perspektivet på språkliga yttringar. Något om layout. Arbete med texter i kompendiet. Litteratur: Domeij, Rickard (2005). Datorn granskar språket. Svenska skrivregler (2008). Kompendium Normativ stilistik. 9

10 Litteraturförteckning Muntlig och skriftlig framställning A. Litteratur om språkfrågor Bästa språket: ett urval artiklar ur Språklådan i Upsala nya tidning (2004). Eva Aniansson (red.) Uppsala: Hallgren & Fallgren. Domeij, Rickard (2005). Datorn granskar språket. Småskrifter utgiven av Svenska språknämnden. Engelskan i Sverige. Språkval i utbildning, arbete och kulturliv (2004). Småskrifter utgiven av Svenska språknämnden. Hansson, Roger; Lindgren, Carl Göran; Ljung, Heléne; Lundén, Thomas (2004). Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 90. SNS Förlag. Melin, Lars (2000). Språk som syns: om den grafiska formens samspel med verbalt språk. Ord och stil 31. Uppsala : Hallgren & Fallgren. Molde, Bertil (1992). Svenska i dag: svar på språkfrågor. Stockholm: Prisma. Molde, Bertil (1997). Mera svenska i dag. Stockholm: Rabén Prisma. Språkriktighetsboken (2005). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 93. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Strömquist, Siv (2001 eller senare upplaga). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. (kapitel 11 27) Wellander, Erik (1973). Riktig svenska. Esselte studium. B. Referenslitteratur Gross, Thomas & Brundin Anna-Lena (2002). Rampfeber: att lyckas som talare. Stockholm: Ekerlid. Haraldsson, Peter (2002). Retorik inför publik: konsten att övertyga. Malmö: Liber. Hägg, Göran (2002). Retorik idag: aktuella exempel och praktiska tips. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Lindstedt, Inger (2002). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Studentlitteratur. Merkel, Magnus, Andersson, Ulrika, Önnegren, Britta (2011). Lathund för rapportskrivning. Hämtat Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. 10

11 Stuart, Cristina (2002). Översatt av Kjell Waltman. Tala för dig själv: en komplett handbok i hur du kommunicerar effektivt och håller kraftfulla presentationer. Malmö: Richter. Svenska skrivregler (2008). Språknämnden. Stockholm: Liber. Thelander, Stefan (1998). Hitta vinklar: verktyg för skribenter. Lund: Studentlitteratur. Åkerblom, Jenny (2002). Tala för publik: förberedelse och genomförande. Stockholm: Liber. Litteraturförteckning Normativ stilistik A. Kurslitteratur Domeij, Rickard (2005). Datorn granskar språket. Småskrift utgiven av Svenska språknämnden. Strömquist, Siv (2001 eller senare upplaga). Konsten att tala och skriva. Gleerups, Malmö. (kapitel 11 27). (Denna handbok ingår även i kursen Skriftlig och muntlig framställning.) Svenska skrivregler (2008). Språkrådet. Liber, Stockholm.(Denna handbok ingår även i kursen Skriftlig och muntlig framställning och är lämplig att använda i alla övriga kurser där skrivande på svenska ingår). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter (2006). Småskrift utgiven av Svenska språknämnden B. Kurslitteratur i kompendieform Nedanstående kompendium finns att köpa hos LiU-Tryck i hus A. Det är viktigt att kompendiet finns med under lektionerna (åtminstone N2 N4), eftersom vi kommer att arbeta med texterna både under lektionstid och på egen tid. Normativ stilistik. Del A. Texter språk normer. Del B. Feltyper, texter för granskning, möjliga språkriktighetsproblem, övningsuppgifter. (Ett kompendium). C. Referenslitteratur Domeij, Rickard (2005). Datorn granskar språket. Småskrift utgiven av Svenska språknämnden. Engelskan i Sverige. Språkval i utbildning, arbete och kulturliv (2004). Småskrift utgiven av Svenska språknämnden. Hansson, Roger; Lindgren, Carl Göran; Ljung, Heléne; Lundén, Thomas (2004). Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 90. SNS Förlag. Herzberg, Frøydis (2006). Genreskrivning under senare skolår: att berätta räcker inte. I: Louise Bjar 11

12 (red.). Det hänger på språket! Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. Iversen Kullbrandstad, Lise (2006). Läs- och skrivpraxis framför dataskärmen. I: Louise Bjar (red.). Det hänger på språket! Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. Melin, Lars (2000). Språk som syns: om den grafiska formens samspel med verbalt språk. Ord och stil 31. Uppsala: Hallgren & Fallgren. Språkriktighetsboken. (2005). Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 93. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. Teleman, Ulf (2002). Ära, rikedom & reda. Svensk språkvård och språkpolitik under äldre nyare tid. Skrifter utgivna Svenska språknämnden 85. Norstedts. Teleman, Ulf (2008). Tradis och funkis: svensk språkvård och språkpolitik efter Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 87. Norstedts. Tekniken bakom språket (2008). Red. Richard Domeij. Småskrift utarbetad av Språkrådet Norstedts. 12

13 Momentschema samt inlämningstider för 714G01 vt 2015 Vecka Dag Datum Tid Lärare Lokal Innehåll 9 Må 23/ BÖ ESAs konferensrum, plan 4 Key Föreläsning 1: Muntlig framställning, argumentation 23/ BÖ ESAs konferensrum, Föreläsning 2: Skriftlig framställning Ti 24/ GG ESAs konferensrum N1 - Språkvårdens uppgifter och utgångspunkter Fre 27/ Må 2/ GG Lärarlös lektion 4260, plan 4 Key ESAs konferensrum M1 Högläsning (3 4 min) N2 - Olika perspektiv på språknormer; textgranskning, övningar To 5/ GG KVAs konferensrum, plan 4 Key N3 - Obligatoriskt seminarium To 5/ GG KVAs konferensrum N4 - Korrekt svenska? Utlämning av hemskrivningsuppgift Fre 6/ BÖ IKK:s bibliotek plan 3 Key M2 Att referera en språkfråga (4 min) 11 To 12/3 8:15 12/ BÖ Den professionella texten laddas upp i Lisam/lämnas till BÖ för kopiering ESAs konferensrum M3 Att argumentera (4 min) 12/ BÖ ESAs konferensrum S1 Grupphandledning, rapporterna Fre 13/3 8:00 Debattartikeln skickas till gruppen (a, b, c) + Britta Fre 13/ Insändning av hemskrivning i Normativ stilistik 12 To 19/ BÖ IKK 4260 S2 Debattartikel 13

14 19/ BÖ IKK 4260 S3 Granskning av professionellt skrivna texter, uppsamling Fr 20/3 8:00 Rapporten ska skickas till gruppen (a, b, c + Britta 13 On 25/ BÖ On 25/ BÖ CTE-rummet Plan 4 Key CTE-rummet Plan 4 Key S4 Opponering av rapporterna, grupp a S4 Opponering av rapporterna, grupp b On 25/ BÖ CTE-rummet Plan 4 Key S4 Opponering av rapporterna, grupp c BÖ Britta Önnegren GG Gunnar Gårdemar Kursansvarig Britta Önnegren Studievägledare Elisabet Kloow Administratör Olivia Hallberg

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Det mottagaranpassade pressmeddelandet

Det mottagaranpassade pressmeddelandet Det mottagaranpassade pressmeddelandet Om journalisternas syn på PR-konsulternas sätt att kommunicera företagens nyheter Petronella Törnevik Student Vt. 2009 Examensarbete, 15 hp. Språkkonsultprogrammet,

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport HAGAGYMNASIET PROJEKTRAPPORT Vårterminen 2007 Att skriva en rapport Namn Klass Handledare 2 SAMMANDRAG Större arbeten, till exempel projektarbeten, inleds med ett kort sammandrag. Det är en självständig

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Ramtid, karens och jämställd tid

Ramtid, karens och jämställd tid Ramtid, karens och jämställd tid En undersökning av begripligheten i a-kassan SEKO:s medlemsutskick Elin Fagerlönn Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08

Att skriva uppsats. Några råd inför projektarbetet. Mimers Hus Gymnasieskola. Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Att skriva uppsats Några råd inför projektarbetet Mimers Hus Gymnasieskola Kerstin Olsson, Catarina Stake, Therese Svensson 07/08 Innehållsförteckning Att skriva uppsats 1 Den skriftliga rapportens delar

Läs mer

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson

De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket. Carin Abrahamsson De, dem och dom En studie kring gymnasieelevers användande av de/dem/dom i svenska skriftspråket Carin Abrahamsson Examensarbete i Svenska språket & Litteraturen Handledare: Barbro Lundin Höstterminen

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer