Extra material till punkt 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extra material till punkt 1"

Transkript

1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassade till kommunikationssituationen. I kapitlet Växande vetande, avsnittet Att tala inför publik (s ), får eleverna stegvis lära sig grunderna i att tala inför andra. Med hjälp av enkla lekfulla övningar får de träna i att framträda inför publik. De får även utveckla sin förmåga att vara goda lyssnare. I den avslutande uppgiftens muntliga del (s. 200) får de pröva sina vingar genom att göra en intresseväckande och mottagaranpassad muntlig presentation. Kapitlet Myternas magi, ställer något högre krav, till exempel på att använda presentationstekniska hjälpmedel, att samordna presentationen inom gruppen och kunna ta över en eventuellt frånvarande kamrats del samt att aktivera lyssnarna (s ). Extra material till punkt 1 I En handbok i kommunikation behandlas i kapitlet Kommunikation (s ) kommunikationsprocessen och kommunikationstrappan. Eleverna får lära sig att analysera en kommunikationssituation med tanke på mottagare och syfte. I samma bok, kapitlet Tala (s ) finns material att komplettera med, till exempel avsnitt om framträdande (s ), ögonkontakt (s ), kroppsspråk (s ), röst och tempo (s ), kläder (s. 43), manus (s ) och mycket annat för att förbättra muntliga framträdanden. Punkt 2 Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. I Vidgade vyer skriver eleverna sina reflektioner vid läsningen av romanutdrag, i form av läslogg (s ). En fyllig genomgång och konkreta exempel visar hur en läslogg kan skrivas (s ). I samma kapitel behandlas lärandet och olika tekniker för att minnas, strukturera, dokumentera och sammanfatta (s ). Ett avsnitt om karakteristiska drag hos några vanliga texttyper (s ) avslutas med att eleverna får tillämpa sina nya kunskaper när de skriver en egen text (s ). Kapitlet innehåller en fyllig skrivhandledning (s. 35) och mallar med responsfrågor som kan användas både för gruppvis och för enskild bearbetning av texter (s ). I Spännande språk går eleverna vidare till att skriva utredande texter (s ). Här finns en utförlig skrivhandledning som leder eleverna genom uppgiften (s ). Detta kapitel innehåller också ett avsnitt om språkliga handböcker och om det formella skriftspråkets krav på korrekthet, med uppgifter att lösa och diskutera kring (s ). I Växande vetande finns rapportskrivandet som särskild texttyp, med dess speciella formkrav (s. 183) och krav på redovisning av källor (s. 185). Mottagaranpassningen lyfts fram genom

2 arbete i responsgrupper och även här finns fylliga handledningar som stöd för elevernas skrivande och textbearbetning (s ). Extra material till punkt 2 I En handbok i kommunikation finns mer om vad som kännetecknar väl fungerande texter, t.ex. ordningen i texter (s ), sambandet i texter (s ), språk och stil (s ) samt ords värdeladdning (s ). Språkfrågor (s ) i En handbok i kommunikation tar upp språkriktighetsfrågor och skriftspråkets speciella krav på korrekthet. Handböcker och andra källor som informerar om språkfrågor presenteras och i slutet av boken finns ett urval grundläggande skrivregler (s ). Punkt 3 Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text. Spännande språks avsnitt om utredande text (s ) kan kompletteras med material ur Svenska spår 2 kapitlet Barndom, avsnittet Sakprosa att resonera och argumentera med ord. Där får eleverna handfast ledning i hur de ska skriva argumenterande (s ). I Svenska spår 2 börjar också på s. 263 en lista med Hantverksord där eleverna snabbt kan fräscha upp sina kunskaper: Argumentation (s. 264), Debattartikel (s. 266) samt Responsmall för argumenterande och resonerande texter (s. 271). Extra material till punkt 3 I En handbok i kommunikation finns i det avslutande kapitlet Mallar ett exempel på argumenterande text med kommentarer som visar tes, argument och motargument (s ). Punkt 4 Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. I Vidgade vyer finns grunderna i den retoriska processen med fokus på skrivandet: en skrivhandledning som förklarar faserna i processen (s. 35) och två responsmallar, en för berättande (s. 37) och en för utredande texter (s. 38), som ger vägledning vid responsarbetet. Spännande språk går ett steg vidare med en detaljerad handledning för att skriva enklare utredande texter, dvs. texter utan krav på källangivelser (s ). Begrepp som planeringsfas, formuleringsfas och bearbetningsfas introduceras här. I Växande vetande ligger en grundlig genomgång av den retoriska processens muntliga del i samband med elevernas presentationer av sina fördjupningsarbeten (s ). Här behandlas också lyssnarens roll (s ).

3 Punkt 5 Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Det inledande kapitlet Vidgade vyer behandlar olika tekniker för att sammanfatta och granska texter (s ). Här uppmärksammas eleverna på betydelsen av att frigöra sig från originaltextens formuleringar, dvs. att undvika avskrift, genom att de får lyssna och sammanfatta, inte läsa (s ). Växande vetande lär eleverna att handskas med källor av olika slag, att söka, sovra och bedöma information (s. 184) samt att referera (s. 186) och citera (s. 185) korrekt. Här finns också avsnitt om upphovsrätt och etik (s ). Extra material till punkt 5 I En handbok i kommunikation finns ytterligare material om kritisk granskning av texter, källhantering och källkritik i kapitlet Källor (s ). Punkt 6 Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Vidgade vyer inleds med några kända författares skolminnen (s ). Genomgående finns i Svenska spår-böckerna en medveten strävan att presentera både manliga och kvinnliga författarskap. I Levande litteratur erbjuds tre noveller av samtida författare (s ). I kapitlet finns också en mängd tips på romaner att läsa gemensamt i klassen. Lyrikavsnittet bjuder på kärleksdikter, från Kellgren till Billger (s ). Myternas magi tar upp äldre litteratur och mytologi, både den antika (s ) och den fornnordiska (s ). I samma kapitel finns även ett avsnitt om dramats utveckling från antiken till och med medeltiden (s ). Den fornnordiska litteraturen är den tråd som sedan inleder Svenska spår 2 och där finns i kapitlet Rötter material att komplettera med för elever som inte läser Svenska 2. Extra material till punkt 6 I Sidospår Samtida noveller finns representanter från andra kultursfärer, bland andra Maïssa Bey (Algeriet), Irina Denesjkina (Ryssland), Anna Gavalda (Frankrike), Yu Gu (Kina), Githa Hariharan (Indien) och Nick Hornby (England). I Sidospår samtida poesi kan eleverna läsa dikter av kvinnliga och manliga poeter från vår tid. Punkt 7 Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

4 Redan i Vidgade vyer får eleverna i uppgift att granska författares berättarteknik för att få idéer och inspireras att utveckla sitt eget berättande (s. 20 Närstudium, s.21 Sammanfattande uppgift). Spännande språk innehåller flera skönlitterära texter som kan användas för att illustrera berättarteknik, till exempel Till vår ära av Alejandro Leiva Wenger (s ) och En ny historia av Ann-Linn Guillou (s ). I Levande litteratur lär sig eleverna att analysera fiktiva texter, både prosa (s ) och poesi (s. 169). Som stöd finns en utförlig analys av en av kapitlets tre noveller (s ) och en enklare diktanalys (s. 168). Kapitlet avslutas med en Skrivarskola (s ) där utdrag ur Svenska för idioter av Mats Wahl används för att visa några berättartekniska grepp som eleverna sedan får öva på i egna texter. Myternas magi behandlar centrala motiv i litteraturen (s. 207, 220, 224, 239, 259 m.fl.) med utgångspunkt i myter, både moderna och från äldre tider. Dramats betydelse under antiken (s ) och medeltiden (s ) beskrivs och knyts till vår tids såpor och dess rolluppsättningar (s ). Filmens dramaturgi ligger i Svenska spår 2, kapitlet Längtan (s ), och kan enkelt planeras in i Svenska 1 för de elever som inte läser Svenska 2. Extra material till punkt 7 Både i Sidospår samtida noveller(s ) och i Sidospår samtida poesi (s )finns ett kapitel, Fördjupning, där berättarteknik, stildrag och andra skönlitterära grepp presenteras. Övningarna är kopplade till novellerna respektive dikterna i antologierna. En översikt i början av kapitlet gör det lätt att hitta det begrepp eller den teknik man vill fördjupa sig i. Punkt 8 Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. I kapitlet Vidgade vyer introduceras ett antal begrepp för att granska och diskutera hur språk och struktur varierar i olika texttyper beroende på kommunikationssituation, syfte och innehåll (s ). Kapitlet Spännande språk presenterar olika aspekter av språklig variation och orsakerna till denna variation, till exempel ungdomar (s ), kvinnligt manligt (s ) och språkfattiga (s ). I Spännande språk tas också språkriktighetsfrågor upp med fokus på det formella skriftspråkets krav på korrekthet och betydelsen av att anpassa sitt språk till situation och syfte (s ). Extra material till punkt 8 En Handbok i kommunikation presenterar i kapitlet Språkfrågor några vanliga språkriktighetsproblem (s ) och reder ut dem.

5 Punkt 9 Dialekter och språklig variation som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation. Material om dialekter finns i Svenska spår 2, kapitlet Rötter, avsnittet Dialekter (s ). Spännande språk ger i textutdrag exempel på språklig variation och attityder till dessa, till exempel ungdomar (s ), kvinnor män (s ) och språkfattigdom (s ). I Svenska spår 2, kapitlet Rötter, kan eleverna läsa mer om språksociologi (s.84) samt om formellt och informellt språk (s. 85). Extra material till punkt 8-9 Kapitlet Språkfrågor i En handbok i kommunikation redovisar hur språkvårdarna resonerar kring språkriktighetsfrågor (s ). Där introduceras också begrepp som standardspråk och varieteter (s ).

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat.

Val av skönlitterära verk och författarskap som studeras är inte reglerat. Om ämnet Svenska Ämnet svenska utgörs av en språklig och en litterär del. Syftet med ämnet är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om språk och litteratur, sina språkliga förmågor och sina förmågor

Läs mer

MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE

MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE Innehållsförteckning MOT ETT FORMELLT SKRIVANDE... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: OM SAKPROSA... 4 Vad är sakprosa?...

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11

SPEAK TRUTH TO POWER MOD UTAN GRÄNSER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 MOD UTAN GRÄNSER SPEAK TRUTH TO POWER MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE SOM FÖRÄNDRAR VÅR VÄRLD LÄROPLAN KOPPLINGEN TILL GY11 OCH LGR11 84 Mod utan gränser KOPPLINGEN TILL GY 11 OCH LGR 11 Många lärare upplever

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Lärarhandledning. Inledning

Lärarhandledning. Inledning 1 Lärarhandledning Inledning A-kursen i svenska för döva är uppdelad i sex moduler. Vi rekommenderar att kursdeltagarna läser kursen i den ordning modulerna är numrerade. Detta eftersom vissa moment i

Läs mer

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB

Bedömningsstöd för. BUMS Bedömningsstöd i svenska åk 6 Liber AB Bedömningsstöd för 1 Bums bedömningsstöd i svenska för åk 6 Det här bedömningsstödet innehåller hänvisningar från kunskapskraven i svenska till utvalda övningar i Bums övningsbok åk 6, övningar som prövar

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk

Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post:

Läs mer

Att skriva skriftliga omdömen

Att skriva skriftliga omdömen Att skriva skriftliga omdömen 1 Att skriva skriftliga omdömen Inledning Denna text är en del av ett mer omfattande stödmaterial riktat till lärare i grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program

Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program Kursbeskrivningar 2014-15 Studieförberedande program REGISTER Kurser för grundläggande behörighet Svenska som andraspråk 2 2 Svenska som andraspråk 3 3 Behörighetsgivande kurser Idrott och hälsa 2 5 Matematik

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider

Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik. Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider Muntlig och skriftlig framställning (6 hp) och Normativ stilistik Anvisningar, litteratur, schema och inlämningstider LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Svenska språket 1,

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

2013 Läromedel för. Gy&Vux

2013 Läromedel för. Gy&Vux 2013 Läromedel för Gy&Vux Att använda integrerade läromedel är både kul och effektivt. För såväl dig som lärare som för dina elever. Ljud och interaktiva övningar kombinerat med bästa möjliga webbpedagogik

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna tala inför andra framföra sina åsikter ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN

GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN GRAFISK FORM & ILLUSTRATION BEATRICE NORDÉN 1 INLEDNING Här är ett material om religionsfrihet som riktar sig till dig som arbetar i skolan med elever som ska introduceras i mer ämnesinriktad undervisning.

Läs mer