Innehåll. Välkommen i korthet...4. Kina Några fina utmärkelser VD har ordet...5. Pro bono Marknadsutveckling...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Välkommen...3. 2006 i korthet...4. Kina...21. Några fina utmärkelser...22. VD har ordet...5. Pro bono...23. Marknadsutveckling..."

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Innehåll Välkommen i korthet...4 VD har ordet...5 Marknadsutveckling...6 Sveriges ledande affärsjuridiska byrå...8 Klienter och uppdrag...12 Ryssland...20 Kina...21 Några fina utmärkelser...22 Pro bono...23 Branschens bästa arbetsgivare...24 styrelsen...26 Våra kontor...18

3 Välkommen Mannheimer Swartling är Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera högsta juridiska kompetens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen. Mannheimer Swartling öppnade under år 2006 ett nytt kontor i Moskva och tog beslut om att öppna kontor och bedriva verksamhet från Shanghai och Hongkong. Byrån har därmed 12 kontor i sex länder. Flera år i rad har Mannheimer Swartling utsetts till såväl klienternas som studenternas favoritbyrå. Byrån omsatte 988 miljoner kronor år 2006 och hade vid årsskiftet 534 anställda, varav 335 jurister. 3

4 2006 i korthet Mannheimer Swartling ökade omsättningen under 2006 med 8 procent till 988 miljoner kronor och nådde därmed sin högsta omsättning någonsin. Antalet helårsverksamma jurister var totalt 284 stycken, varav 82 del ägare per den sista december Omsättningsutveckling (MSEK) Förvärv och fusioner samt ökad Globalisering driver marknaden År 2006 har kännetecknats av en mycket god marknad för transaktioner, såväl privat som publik M&A inklusive börsnoteringar (IPO) och fastighetstransaktioner. Under året har Mannheimer Swartling offentliggjort medverkan i fler än 285 transaktions relater ade uppdrag till ett värde som överstiger 700 miljarder kronor. En annan viktig drivkraft för tillväxt är den fortsatta globaliseringen av marknaden för affärsjuridiska tjänster. Ett tecken i tiden är Mannheimer Swartlings etablering i Moskva samt inträde på den kinesiska marknaden med två nya kontor under Tillväxt inom samtliga verksamhetsområden Mannheimer Swartling är den ledande fullservicebyrån på den svenska marknaden. Under 2006 har byrån haft en tillväxt inom i princip alla verksamhetsområden. Utöver de största affärsområdena har tillväxten för byråns specialistområden, som till exempel immaterialrätt, miljörätt och skatterätt, också varit mycket god största verksamhetsområden (MSEk) Privat och publik M&A Bank och finans Fastighetstransaktioner Processer och skiljeförfaranden Övrig verksamhet 295* 302* Totalt *Varav klientutlägg: 49 MSEK under 2006 och 42 MSEK under 2005 Verksamhetsområden (MSEK) anställda Fastighetstransaktioner Antal anställda Antal jurister Antal delägare Antal Local Partners 3 0 Processer och skiljeförfaranden Företagsbeskattning EU- och konkurrensrätt Privat och publik M&A Bank och finans Övrig verksamhet 4

5 VD har ordet Så har vi lagt ännu ett framgångsrikt år bakom oss! Under året som gick har vi ytterligare befäst vår ställning som Sveriges ledande advokatbyrå. Följdriktigt utsågs vi för femte gången under 2006 till branschens mest attraktiva arbetsgivare och vidare var vi den ledande aktören på den nordiska transaktionsmarknaden. Det är imponerande att, i en global marknad med allt hårdare konkurrens, Mannheimer Swartling år efter år lyckas behålla den gula ledartröjan. Förra året var dessutom ett mycket händelserikt år i byrån. Vi återöppnade vårt kontor i Moskva och fortsätter därmed vår kraftiga expansion i Ryssland. Dessutom togs beslut om en omfattande satsning i Kina, innefattande bland annat etableringar i Shanghai och Hongkong. Dessa satsningar gör oss till den ledande nordiska aktören i Ryssland och Kina. Men även på hemmaplan hände det saker. Mycken möda har lagts ned på att ytterligare stärka konkurrenskraften genom utveckling av vårt intellektuella kapital, som innefattar en vässad internutbildning med avseende på projektledarskap, fördjupade kunskaper om våra klienters verksamheter (branschkunskap) samt, inte minst viktigt, ökad flexibilitet när det gäller arbetstider för våra anställda. Jag är övertygad om att dessa åtgärder kommer att bidra till att vi även i fortsättningen kommer att vara den bästa svenska advokatbyrån att arbeta på och med. Jag ser fram emot ytterligare ett framgångsrikt och händelserikt år för Mannheimer Swartling! Stefan Brocker, VD Viktiga händelser under året Byrån var Nordens mest anlitade juridiska rådgivare vid fusioner och förvärv samt vid fastighetstransaktioner i Sverige* Byrån expanderade sin verksamhet i Ryssland genom att etablera kontor i Moskva Beslut fattades om etablering i Kina under 2007 Advokat Johan Lekholm och advokat Mårten Tagaeus utsågs till nya delägare Andrei Gusev utsågs till Local Partner i Ryssland och Maria Wolleh och Johann von Pachelbel till Local Partners i Tyskland Byrån var först i Sverige med att inrätta en tjänst för Risk and Quality Management Byrån inrättade en ny tjänst, Professional Development Lawyer, och rekryterade de första specialisterna till dessa tjänster Handboken Svensk kod för bolagsstyrning gavs ut i reviderad version Ett nytt system för hantering av elektroniska akter Work site togs i bruk Nya lokaler invigdes i Göteborg under hösten *Källa: Mergermarket och Fastighetsvärlden 2006

6 Marknadsutveckling Den ekonomiska tillväxten i vår omvärld har de senaste åren haft en god utveckling. Samtidigt har svensk ekonomi sedan en tid varit inne i en mycket expansiv fas. Detta sammantaget har lett till ett ökat intresse från näringslivet att göra affärer i och utanför Sverige. Parallellt med den internationella ekonomiska tillväxten fortsatte den positiva utvecklingen på den svenska marknaden för kvalificerad juridisk rådgivning. Förutom ökade aktiviteter rent allmänt har vi haft en kraftig tillväxt av privata och publika transaktioner med svenska företag involverade. Övriga marknadsfaktorer är tillkomsten av nya regler och förväntade avregleringar samt globaliseringen av näringslivet som fortsatt med oförändrad styrka. Företagsöverlåtelser Antalet företagsöverlåtelser har ökat under en rad av år. Utvecklingen i Sverige liksom i andra länder har under flera år präglats av förvärv och avyttringar från nationella och internationella private equity-aktörer. Deras affärsidé är att löpande förvärva, utveckla och avyttra företag. Deras professionella synsätt på företagsförvärv har påverkat hur sådana genomförs. Ett exempel på detta är att större företagsöverlåtelser regelmässigt numera sker i väl strukturerade processer genom så kallade kontrollerade auktioner. Kunskap om hur transaktioner kan och brukar struktureras är en avgörande kompetens på transaktions marknaden. Från att under en tid nästan helt ha dominerat, har private equity-aktörerna nu fått konkurrens från industriella aktörer med intresse att förvärva företag som en del i en tillväxtstrategi. Även dessa aktörer är beroende av att förstå och tillämpa den praxis som råder på marknaden. Aktiemarknaden I oktober 2006 introducerades den Nordiska Börsen som omfattar börserna i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Reykjavik, Riga, Tallinn och Vilnius. Genom denna konsolidering förväntas intresset för den nordiska marknaden öka ytterligare. EU:s Take Over Directive implementerades 2006 i Sverige. En av de trender som kunnat märkas är en ökning av offentliga bud från såväl private equity-aktörer som industriföretag. En annan trend har varit att avknoppa verksamheter från börsbolag. Antalet börsintroduktioner ökade också under året. brett och specialiserat Tjänsteutbud Inriktningen på de affärsjuridiska tjänster marknaden efterfrågar följer på ett naturligt sätt utvecklingen i affärslivet. Under senare år har klienterna efterfrågat såväl ett brett som ett specialiserat tjänsteutbud. De har med rätta också begärt att en juridisk rådgivare inte bara ska behärska den juridik som är aktuell utan även hur den bransch som klienten tillhör fungerar. En affärsjurist kan inte längre med trovärdighet behärska alla juridiska områden inom affärsjuridiken, än mindre alla branscher. Från att ha varit ett specialområde har affärsjuridik blivit ett samlingsbegrepp för en mängd specialiteter. Ett komplett erbjudande inom affärsjuridiken är inte bara intressant för att attrahera klienter inom de olika specialistområdena. Det är i sig även avgörande för framgång vid rådgivning kring publika och privata transaktioner. I en komplex transaktion krävs det en mängd specialister för att täcka alla berörda områden. Globalisering Den svenska advokatmarknaden blir alltmer global. Det visar sig dels genom att utländska byråer etablerar verksamhet i Sverige och dels genom att utländska byråer utan representation i Sverige tillhandahåller juridisk rådgivning till svenska klienter. Svenska klienter efterfrågar på motsvarande sätt assistans vid affärsverksamhet utanför Sverige. Affärsjuristens roll förändras löpande. Klienterna ställer samma krav på affärsjuridiska rådgivare som på övriga rådgivare i näringslivet avseende affärskunnande och branschkunskap. Det är en intressant utmaning för oss att tillhandahålla det som klienterna efterfrågar även i framtiden. Den utmaningen tar vi gärna. 6

7 7

8 Mannheimer Swartling Sveriges ledande affärsjuridiska byrå Vi arbetar med Sveriges och världens ledande stora och medelstora företag, hos vilka juridiken ofta spelar en avgörande roll för den affärsmässiga framgången. Det driver oss att ständigt ligga i framkant och ha örat mot marknaden när det gäller den senaste kunskapen och tilllämpningen av den i affärsmässiga sammanhang. Vår affärsidé Mannheimer Swartling ska, genom att tillhandahålla de mest högkvalitativa juridiska tjänsterna, företrädesvis till stora och medelstora företag, vara den ledande affärsjuridiska advokatbyrån som bedriver verksamhet i Sverige. Byråns verksamhet ska vara baserad på hög etik och stark värdegemenskap bland byråns medarbetare, vilka alla ska känna trivsel, engagemang och delaktighet i verksamheten. Mannheimer Swartling ska vid en jämförelse med andra advokatbyråer som är verksamma i Sverige och som har en betydande internationell verksamhet ha de skickligaste medarbetarna, de intressantaste uppdragen, den högsta kvaliteten och den bästa servicen samt en mycket god lönsamhet. Våra styrkor Mannheimer Swartling är en svensk fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet. Spelplanen för de svenska advokatbyråerna är i dag mer internationell än någonsin tidigare. Konkurrensen kommer främst från stora utländska byråer. I denna konkurrens står sig Mannheimer Swartling väl. När det handlar om internationella uppdrag som skiljeförfaranden och större affärstransaktioner finns vi på plats, kan klienterna, talar svenska och sist men inte minst, har arvoden som är ytterst konkurrenskraftiga.våra transaktions- och processjurister har erfarenhet av att handlägga ärenden över hela världen.

9 True partnership Mannheimer Swartling har en unik företagskultur som skapar mervärde för klienterna. För att i alla situationer kunna ge våra klienter den bästa rådgivningen drivs Mannheimer Swartling som ett så kallat True Partnership. Detta innebär att den enskilde advokaten inte har något egenintresse av att handlägga ett uppdrag själv utan sätter ihop ett team av de jurister på byrån som bäst tar tillvara klientens intresse. Ett True Partnership bidrar också till ett bra arbetsklimat som kännetecknas av gemensamt ansvar för klienternas bästa och gemensam nytta av den kompetens som byggs upp. Det gör det möjligt för byrån att satsa stora resurser på specialisering, utbildning och en gemensam kunskapsbas som kommer alla till del. Det ger oss också stora möjligheter att arbeta långsiktigt. Kompetens är ett honnörsord Kvalificerad juridisk rådgivning är naturligtvis kärnan i Mannheimer Swartlings verksamhet. Basen för de tjänster vi erbjuder våra klienter är byråns samlade kompetens och erfarenhet. Genom den mångfald av specialister som finns inom byrån har vi möjlighet att upprätthålla den höga kompetens som krävs för att ge våra klienter snabba svar på svåra och nya frågor inom alla de rättsområden som affärsjuridiken omfattar. Våra klienter har alltid tillgång till vår samlade kunskap. Affärsvärlden förändras ständigt, nya specialområden tillkommer och innehållet i ärendena ändrar karaktär. Därför lägger vi ner mycket tid på att ta reda på vilken kompetens våra klienter kommer att efterfråga i framtiden, så att vi är beredda när nya behov uppkommer. En oberoende byrå Mannheimer Swartling är en oberoende byrå utan bindning till någon formell sammanslutning av advokatbyråer. Denna självständighet gör att vi alltid kan anlita, eller rekommendera, den bästa advokatbyrån för det aktuella uppdraget. Byrån har ett internationellt kontaktnät och nära samarbete med andra ledande advokatbyråer runt om i världen. Detta innebär att vi kan erbjuda dygnet runt-service i så gott som varje jurisdiktion. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i team tillsammans med jurister från dessa byråer i olika projekt och transaktioner. SPECIALISTER PÅ KUNSKAPSHANTERING För att ta tillvara den know-how som skapas i varje klientärende och i det ständiga tankeutbytet mellan olika specialister inrättade Mannheimer Swartling under 2006 en för den svenska marknaden helt ny befattning, Professional Development Lawyer (PDL). PDL:en är en specialist med åtminstone fem års praktisk yrkeserfarenhet inom sitt verksamhets- och rättsområde. Avsikten är att varje verksamhetsgrupp och branschgrupp ska ha sin egen PDL. En PDL svarar för gruppens nyhets bevakning på det juridiska området. PDL:en har också till uppgift att identifiera, samla in, utveckla och sprida byråns know-how till sina medarbetare och det är PDL:en som ansvarar för att juristerna får den specialistutbildning de behöver. Enkelt uttryckt kan man säga att PDL:en står som garant för att juristerna på olika sätt är uppdaterade och har omedelbar tillgång till den information de behöver. 9

10 DET STÄNDIGA LÄRANDET Att varje jurist ägnar sig åt ständigt lärande på juridikens område i allmänhet och på sitt eget specialistområde i synnerhet är en självklarhet. Men advokatrollen innefattar mer än så. En framgångsrik rådgivare måste förstå klientens verksamhet och förutsättningar, vara bra på att leda och organisera projekt, vara en god pedagog och kunna redogöra för komplicerade processer på ett lättbegripligt sätt. Givetvis måste advokaten även fullt ut behärska det skrivna och det talade ordet på det språk ärendet kräver. Därför lägger Mannheimer Swartling fortlöpande ner stora resurser på vidare utbildning av sina medarbetare.

11 BranSchgrupper För att säkerställa våra klienters ökande krav på branschkunskap är vi organiserade i grupper som ständigt följer den specifika branschens förutsättningar och utmaningar. Energi Fastigheter Finansiella institutioner Försäkring Health Care & Life Sciences Industri Infrastruktur Media och underhållning Private Equity Skog och papper verksamhetsområden Våra jurister är specialiserade inom olika verksamhetsområden. Som klient har du alltid tillgång till vår samlade kompetens, genom att den jurist du arbetar direkt med, ser till att koppla in det team av specialister som uppdraget kräver. Aktiemarknad Arbetsrätt och pensioner Bank och finans Entreprenad och projekt EU- och konkurrensrätt Fonder och investeringar Företagsbeskattning Företagsöverlåtelser Immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt IT, telekom och teknologi Konstitutionell rätt och förvaltningsrätt Miljörätt Obeståndsjuridik Offentlig upphandling Processer och skiljeförfaranden Sjö- och transporträtt 11

12 Klienter och uppdrag På följande sidor lyfter vi fram ett representativt urval av de spännande uppdrag som vi tillsammans med våra klienter har deltagit i under året och som visar att Mannheimer Swartling är en fullservicebyrå i ordets rätta bemärkelse. Den goda konjunkturen i kombination med tillgången på placeringsvilligt kapital på finansmarknaderna bidrog till ett mycket transaktionsintensivt år i Sverige såväl som i övriga länder där Mannheimer Swartling bedriver verksamhet. Aktiviteten på både den tyska och svenska fastighetsmarknaden har varit mycket hög under året. Utvecklingen i Ryssland har också varit mycket positiv och beskrivs i ett speciellt avsnitt längre fram. Komplexiteten i affärstransaktionerna har ökat. I spåren av globaliseringen och våra klienters affärsmöjligheter på nya marknader har grogrunden för processer, tvister och skiljeförfaranden också ökat. Utveckling antal transaktioner 59 Mannheimer Swartling har, med cirka 33 procent fler uppdrag än under 2005, ökat mest av de största nordiska byråerna inom förvärv & fusioner i Norden (exkl. fastighetstransaktioner). Källa: Mergermarket 2004, 2005, Transaktioner Privat M&A Pfizer Mannheimer Swartling biträdde Pfizer vid försäljningen av deras Consumer Healthcare Business (OTC-business) med produkter som Nicorette, Listerine, Ipren och Regaine till Johnson & Johnson. Köpeskillingen uppgick till 13 miljarder euro. Ericsson Mannheimer Swartling biträdde Ericsson vid försäljningen av Microwave Systems och Saab Ericsson Space till Saab. Köpeskillingen uppgick till 412 miljoner euro. Altor Mannheimer Swartling biträdde Altor vid förvärvet av PIAB, ett globalt bolag verksamt inom industriell vakuumteknik, från familjen Tell. Köpeskillingen har inte offentliggjorts. Bridgepoint Mannheimer Swartling biträdde Bridgepoint och ett managementteam vid försäljningen av Attendo till Industri Kapital. Köpeskillingen har inte offentliggjorts. 3i Mannheimer Swartling biträdde 3i vid försäljningen av Nordic Modular Group (NMG) till Kungsleden. Köpeskillingen uppgick till 100,8 miljoner euro. Ratos Mannheimer Swartling biträdde Ratos och 3i vid försäljningen av Alimak Hek till Triton. Köpeskillingen uppgick till cirka 2,2 miljarder kronor. 12

13 Transaktioner Forts. Publik M&A Avknoppningar Securitas Mannheimer Swartling företrädde Securitas AB vid avknoppningen och börsnoteringen av de helägda dotterbolagen Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Bolagen noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 29 september Börsvärdet på Securitas Systems AB respektive Securitas Direct AB vid första noteringsdagen uppgick till cirka 10 respektive 7 miljarder kronor. I processen biträdde Mannheimer Swartling Securitas inom allt ifrån aktiemarknads- och omstruktureringsfrågor till finansiering och skattefrågor. Husqvarna Mannheimer Swartling biträdde AB Electrolux i samband med avknoppningen och börsnoteringen av aktierna i dotterbolaget Husqvarna AB, den värdemässigt största börsintroduktionen i Stockholm under året. Börsvärdet uppgick till cirka 30 miljarder kronor. Arbetet med introduktionen pågick i över ett år. Börsintroduktioner Lindab Mannheimer Swartling biträdde Lindab International AB i samband med börsnoteringen av bolagets aktier på Stockholmsbörsen, samt den därmed sammanhängande försäljningen av 50 procent av bolagets aktier. Processen gjordes som en dual-track -transaktion där försäljningsprocessen och noteringsprocessen bedrevs som samtidiga, integrerade processer i syfte att kunna fatta slutligt beslut i ett mycket sent skede om detta var önskvärt. I transaktionen gjordes vidare en vendor due diligence som omfattade 20-talet jurisdiktioner. Arbetet med Lindabs börsintroduktion engagerade medarbetare från flera av byråns verksamhetsgrupper och bedrevs över såväl kontors- som landsgränser. Noteringen ägde rum i början av december Bolagets marknadsvärde i samband med noteringen var cirka 10 miljarder kronor. Företag Transaktionsvärde (MSEK) KappAhl Holding AB Gant Company AB Husqvarna AB AarhusKarlshamn AB Securitas Direct AB / Securitas Systems AB 7 855/9 455 Rezidor Hotel Group AB Lindab International AB Melker Schörling AB Tilgin AB 550 Offentliga erbjudanden Capio Byrån biträdde Capio i Nordic Capitals och Apax gemensamma offentliga erbjudande till aktieägarna i Capio. Budet inrymde många svåra och ovanliga frågeställningar, inte minst därför att erbjudandet lämnades utan att ha Capio-styrelsens stöd. Budet var också ett av de större förvärven på den svenska marknaden under Marknadsvärdet på budet uppgick till cirka 23 miljarder kronor. Företag Transaktionsvärde (MSEK) Capio / Opica Scania / MAN Huntleigh Technology Plc / Getinge AB Semcon / JCE Group Cybercom / JCE Group 1 172/447 Biacore / GE Healthcare Strålfors / Posten Netwise / Telefonaktiebolaget LM Ericsson 314 Medicover / Celox

14 Transaktioner forts. Private Equity Creandum Mannheimer Swartling biträdde Creandum II Advisor i samband med dess etablering av den nordiska venturefonden Creandum II. Creandum startade 2003 genom sin första fond Creandum I och har sedan dess inriktat sig på teknologiinvesteringar i tidiga faser inom främst Sverige, Finland, Norge och Danmark. Creandum räknar med att investera i cirka 15 bolag. RebTel AB Under 2006 representerade byrån Hjalmar Winbladh, Jonas Lindroth och Kjell Malmqvist avseende kapitaliseringen av deras nya bolag, RebTel AB, som de tillsammans med ett antal ytterligare grundare satte upp under januari Hjalmar Winbladh, Jonas Lindroth och Kjell Malmqvist var alla tidigare engagerade i Sendit AB, som för några år sedan såldes till Microsoft. RebTels affärsidé är att tillhandahålla billig mobiltelefoni för internationella samtal. Investerare var Benchmark Capital och Index Ventures, VC-firmor som tidigare gjort framgångsrika investeringar i bland annat Skype och ebay. Mannheimer Swartlings roll bestod i koordinering av investeringen från ett legalt perspektiv, samt upprättande av erforderliga avtal och övrig bolagsdokumentation. Argan Capital Mannheimer Swartling biträdde Argan Capital i samband med dess förvärv av åtta bolag verksamma inom outsourcing av kontors-, växel- och telefonitjänster från Manpowerkoncernen. De förvärvade verksamheterna har medarbetare och en årlig omsättning på 170 miljoner euro. Argan Capital är en oberoende riskkapitalfond med 425 miljoner euro i tillgängligt kapital och med investeringsfokus på medelstora europeiska bolag inom industri-, tjänste- och konsumentsektorerna. Mannheimer Swartlings arbete omfattade bland annat en legal due diligence av de fyra svenska målbolagen, samordnande av legal rådgivning avseende de övriga nordiska mål bolagen, förhandling av aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, finansieringsavtal, rådgivning och förhandling vid ledningens investering i den nya koncernen, rådgivning avseende strukturfrågor samt generell rådgivning och administration med anledning av övergången av målbolagen till deras nya ägarkoncern. Buy-outs inom private equity-området hanteras som privat och publik M&A av byråns Företagsöver låtelserespektive Aktiemarknadsgrupp. Transaktioner med private equity-anknytning redovisas därför även under dessa avsnitt. Bank och Finans Nordax Finans AB Mannheimer Swartling genomförde Nordens första värde papperisering av konsumentkredit genom att vara rådgivare åt kreditmarknadsbolaget Nordax Finans AB (publ) för dess värdepapperisering av konsumentkrediter. Transaktionen innebar att Nordax Finans överlät en portfölj av krediter till ett fristående specialbolag på Jersey, Scandinavian Consumer Loans Limited. Specialbolaget finansierade sitt förvärv genom att emittera obligationer motsvarande 175,7 miljoner euro i fem klasser med olika kreditrating. Transaktionen var strukturerad för att ge Nordax Finans en förmånlig kapitaltäckningsbehandling. Assa Abloy Mannheimer Swartling var rådgivare åt Assa Abloy i en så kallad private placement av obligationer i USA. Transaktionen innebar att Assa Abloy gav ut obligationer i olika serier med löptid på mellan fem och tolv år med såväl rörlig som fast ränta till ett sammanlagt belopp av 300 miljoner dollar. Långivare var en blandad grupp av institutionella investerare. Transaktionen syftade till att ge Assa Abloys amerikanska affärsverksamhet en långsiktig finansieringsstruktur på förmånliga villkor. Intresset från investerarna var mycket stort. Mannheimer Swartling var Assa Abloys huvudrådgivare i transaktionen. Transaktionen involverade såväl Mannheimer Swartlings Sverigekontor som kontoret i New York. 14

15 Fastigheter Lehman Brothers /Ratos Mannheimer Swartling företrädde Lehman Brothers Real Estate Partners och Ratos vid försäljningen av Fastighets AB Tornet till Fabege. Avtal tecknades i december 2005 och tillträdet ägde rum i januari Fastighetsvärdet i Tornet uppgick vid försäljningen till Fabege till cirka 9,5 miljarder kronor. Mannheimer Swartling företrädde därefter, under 2006, Tornet vid försäljningar av fastigheter till ett värde om totalt cirka 6,4 miljarder kronor. Dessa försäljningar skedde till tre olika köpare: GE Real Estate, Wihlborgs och Balder. GE Real Estate Mannheimer Swartling biträdde GE Real Estate vid överlåtelse till Keops av en fastighetsportfölj med 150 fastigheter i cirka 80 kommuner. Transaktionsvärdet uppgick till cirka 2,5 miljarder kronor. NCC Property Development Mannheimer Swartling biträdde NCC Property Development vid två försäljningar av kontorsprojekt till Credit Suisse: Nordstaden i Göteborg, initialt pris 433 miljoner kronor Västerport i Stockholm, initialt pris 658 miljoner kronor Överlåtelseavtalen (modell forward purchase ) har incitament som påverkar priset positivt i takt med att uthyrningar genomförs. CLS Holdings Plc Mannheimer Swartling har biträtt CLS Holdings Plc vid försäljning av fastigheter i Solna Business Park till Fabege AB. Affären tillträddes i september 2006 och omfattade sex fastigheter om sammanlagt cirka kvm uthyrnings - bar yta. Köpeskillingen var 3,6 miljarder kronor. Processer och skiljeförfaranden Cementownia Byrån företrädde det polska bolaget Cementownia Nowa Huta S.A. (Cementownia) i en investeringstvist mot Turkiet avseende den turkiska regeringens upphävande av koncessioner tillhörande bolagen Cukurova Elektrik Anonim Sirketi (CEAS) och Kepez Elektrik Turk Anonim Sirketi (Kepez), två av Turkiets största vattenkraftbolag, samt regeringens olagliga övertagande av anläggningar och tillgångar tillhörande CEAS och Kepez. Cemen townia äger betydande minoritetsposter av aktierna i CEAS och Kepez och har yrkat 4,6 miljarder dollar i skadestånd, motsvarande värdet av Cementownias investeringar i CEAS och Kepez. Cementownia har påkallat skiljeförfarande mot Turkiet vid International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) i Washington, D.C. Kravet grundar sig på den så kallade Energitraktaten (Energy Charter Treaty), en internationell traktat som bland annat skyddar investerares rättigheter på energiområdet. Skanska Mannheimer Swartling biträdde Skanska i det så kallade asfaltkartell målet vid Stockholms tingsrätt. Konkurrensverket har krävt sammanlagt cirka 1,2 miljarder kronor i konkurrensskadeavgift från sju asfaltbolag under påstående att bolagen varit involverade i kartellsamarbete under perioden Huvudförhandlingen pågick från slutet av september till mitten av februari och tog sammanlagt 44 rättegångsdagar i anspråk. 68 personer hördes. Detta är ett av de största kartellmålen någonsin på nationell nivå i Europa och en av de största domstolsprocesserna i svensk rättshistoria. Dom meddelas den 31 maj

16 media och underhållning Nytt medielandskap Ett helt nytt medielandskap med nya medieformer, en expansiv underhållningsindustri och kraftigt stigande konsumentintresse har bidragit till att efterfrågan på högkvalitativa advokattjänster inom media och underhållning har ökat kraftigt under senare år. Tack vare sin gränsöverskridande organisation, med ett 30-tal ledande specialister inom ett antal olika juridiska områden, arbetar Mannheimer Swartlings branschgrupp Media och underhållning inte bara med ärenden som rör discipliner som traditionellt har räknats till mediesektorn, såsom tryckfrihets- och yttrandefrihetsfrågor samt upp- hovsrätt, utan med all typ av rådgivning som är relevant för medelstora och stora företag inom medie- och underhållningssektorn. Under 2006 har branschgruppens medlemmar bland annat arbetat med skattefrågor som är av stort principiellt intresse för aktörer inom sektorn, med såväl privata som publika företagsförvärv och kompli cerade konkurrensrättsliga ärenden. Branschgruppens medlemmar har också agerat ombud i flera uppmärksammade domstolsprocesser rörande det svenska spelmonopolet och hanterat ärenden avseende DRM (Digital Rights Management) och olaglig kopiering. Health care & Life Sciences Nya krav för subventioner Mannheimer Swartling biträder flera forskande läkemedelsföretag i frågor avseende subvention av läkemedel, där bedömningarna bygger på de principer som gäller enligt lagstiftning som trädde i kraft 2002 och som innebär en helt förändrad syn på kraven för att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna. Byrån har biträtt industrin i de första målen som rör subvention och som nu ligger för avgörande i Regeringsrätten. Målen innehåller en stor mängd principiella frågor och förväntas få stor betydelse för den fortsatta tillämpningen av regleringen och därmed för industrins möjligheter att få subvention för nya läkemedel. Generisk substitution Mannheimer Swartling biträder också flera tillverkare av originalläkemedel i ärenden avseende så kallad generisk substitution, i vilka fall utbyte ska ske av ett förskrivet läkemedel mot ett billigare preparat (generika eller parallellimporterat preparat). Frågan om substitution är av stor praktisk och kommersiell betydelse för originaltillverkare av läkemedel och aktualiserar en mängd principiella frågor av stor vikt inkluderande exempelvis den grundläggande om bevisbördan, det vill säga är det Läke medelsverket eller originaltillverkaren som ska bevisa att utbyte kan/inte kan ske. Miljörätt Svensk Kärnbränslehantering AB Mannheimer Swartling biträdde Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) i arbetet inför Sveriges genom tiderna största miljöprövning. SKB ansvarar för att använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken slutförvaras på ett långsiktigt miljösäkert sätt. Efter drygt 30 års forskning och utredningar om metoder och platser för ett slutförvar har SKB nu bestämt sig för att etablera ett slutförvar på cirka 500 m djup i Östhammars eller Oskarshamns kommuner. Slutförvaringen blir det första i sitt slag i världen och kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken och kärntekniklagen. Tillståndspröv- ningen beräknas inledas under 2009 och dessförinnan ska SKB ta ställning till på vilken plats slutförvaret ska an läggas. Tillståndsprövningen be räknas pågå under 10 år fram till dess slutförvaret är etablerat och driftsatt. Mannheimer Swartlings arbete omfattade bland annat legal rådgivning rörande strategier och strukturer för den kommande tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen, framtagande av kriterier för SKB:s platsvalsbeslut, legal rådgivning i mark- och planfrågor för slutförvaret samt upprättande av ansökningsdokumentation. 16

17

18 Våra kontor Kontorsansvariga delägare Malmö etabl. 1973* Niklas Bogefors advokat New York etabl. 1983* Maria Tufvesson Shuck advokat Helsingborg etabl * Johnny Andersson advokat Bryssel etabl Stefan Perván Lindeborg advokat Frankfurt etabl * Christian Bloth Dr Rechtsanwalt * Dessa kontor etablerades redan innan Mannheimer Swartling grundades 1990 genom sammanslagningen av Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå. 18

19 Göteborg etabl * Torbjörn Molander advokat Stockholm etabl * Klaes Edhall advokat Moskva etabl Sven Lexner advokat Berlin etabl Thomas Kaiser-Stockmann Dr Rechtsanwalt och Notar S:T Petersburg etabl Andrei Gusev Local Partner Shanghai etabl Jan Holmberg advokat Hongkong etabl Thomas Lagerkvist advokat 19

20 Ryssland Glödhet rysk marknad Den ryska marknaden är glödhet och befinner sig i ett unikt utvecklingsskede. Under de senaste sju åren har den ryska ekonomin haft en tillväxttakt på i genom snitt 6,5 procent per år och statsskulden har minskat från 90 till 36 procent av BNP. Den kraftfulla ekonomiska utvecklingen har resulterat i en ökad efterfrågan på våra tjänster inom flera områden och Rysslandsverksamhetens omsättning har ökat med närmare 40 procent jämfört med förra året. Mannheimer Swartling pionjärer Mannheimer Swartling etablerade sitt första kontor i Moskva redan 1990 och var då den första europeiska advokatbyrån med verksamhet i Ryssland. När finanskrisen kom valde byrån att stänga kontoret i Moskva och fokusera på verksamheten utifrån S:t Petersburgskontoret istället. Som ett resultat av den ökade efterfrågan på våra tjänster beslutade vi under 2006 att bygga vidare på vår långa erfarenhet av Ryssland genom att åter etablera oss i Moskva. Expansion i Moskva Återöppnandet i Moskva, där 80 procent av det ryska kapitalet finns, ligger i linje med byråns internationella strategi. Vi kan idag erbjuda specialistkompetens i Ryssland inom ett antal prioriterade områden, såsom exempelvis finans- och fastighetsverksamhet där efterfrågan är särskilt stor. Heta branscher öppnar upp för nya möjligheter Några av de mest expansiva branscherna i Ryssland är för närvarande fastigheter, finans samt infrastruktur så som till exempel vägbeläggningar. Andra branscher som är på frammarsch är livsmedel, detaljhandel, mekanisk industri, läkemedel och hälsovård. Även inom dessa områden kan Mannheimer Swartling erbjuda såväl specialistkompetens som branschkunskap. Lokal och internationell expertis skapar skräddarsydda team Idag har byrån ett 30-tal medarbetare i Ryssland och vi planerar för fortsatt expansion de närmaste åren. Svenska och ryska jurister ingår i de team som vi skräddarsyr för varje unikt uppdrag utifrån klienternas specifika behov. Vår ryska verksamhet omfattar följande områden: Förvärv Etableringar Joint ventures Konkurrensrätt Finansieringsjuridik Fastighetsrätt Tvistelösning

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig.

Din karriär är lika viktig för oss som den är för dig. Hammarskiöld & Co Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer. Det innebär att vi frekvent anlitas av stora företag och myndigheter och att våra jurister arbetar med de mest

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor

VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor VÅRA SPECIALOMRÅDEN och kontor Våra SPECIALOMRÅDEN Mannheimer Swartlings jurister är sedan länge specialiserade inom olika rättsområden och branscher. Som klient har du alltid tillgång till vår samlade

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

Advokater av RÄTT kaliber?

Advokater av RÄTT kaliber? Advokater av RÄTT kaliber? Information till dig som funderar på en anställning hos Mannheimer Swartling Ta steget in i en affärsjuridisk värld Är du klippt och skuren för rollen? Hur passar din personlighet

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

www.mannheimerswartling.se

www.mannheimerswartling.se Knowledge Sharing med klienten maj 2007 David Eriksson, jur kand/msc Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyrå Internationell och oberoende Stockholm, Göteborg, Malmö,

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VINGE Den här broschyren är skriven för dig som vill veta mer om hur det är att arbeta på Vinge. Du är kanske redan fast besluten om vad du vill arbeta med som jurist, kanske tvekar du

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Bästa delårsrapport 2011

Bästa delårsrapport 2011 Bästa delårsrapport 2011 Samtliga bolag (i resultatordning) Företag Poäng Placering Axfood AB 19 1 Byggmax Group AB 18 2 Wallenstam AB 17 3 Billerud AB 16 4 Kungsleden AB 16 4 Systemair AB 15 6 Hennes

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet

Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Goda skatteråd bidrar till din lönsamhet Skattepresentation Illustration: Robert Hilmersson Skatt Frigör potentialen att växa Låt våra skattekonsulter ge dig goda råd och öka dina möjligheter till framgångsrika

Läs mer

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater

Nyhetsbrev # 1, 2007. Branschgruppen Fastigheter startar skola för fastighetsadvokater REDAKTION Jur. kand. Lars Gahnström Advokat Magnus Josefsson Jur. kand. Anders Ingvarson Stockholm +46 (0)8 505 765 00 Göteborg +46 (0)31 355 16 00 Malmö +46 (0)40 698 58 00 Helsingborg +46 (0)42 489 22

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Rådgivning till klienter

Rådgivning till klienter Rådgivning till klienter Värdeskapande Antikorruption Miljö Mänskliga rättigheter Arbetsvillkor Långsiktigt värdeskapande Hållbarhet är en naturlig del av vår rådgivning och integreras i alla våra verksamhetsområden.

Läs mer

Nitton bröllop ingen begravning

Nitton bröllop ingen begravning I nöd och lust?! Nitton bröllop ingen begravning Det finns mycket som är märkligt inom corporate finance. Till exempel att genomförda företagsaffärer annonseras i form av tombstones, eller dödsannonser.

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar

Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar Se upp för kulturkrockar vid internationella investeringar (Artikel publicerad i Fastighetsvärlden) Mötet mellan den svenska fastighetsbranschen och utländska finansiella placerare har på grund av olika

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Välkommen till I N T E R.

Välkommen till I N T E R. Välkommen till I N T E R. Juridikens kärna är att lösa tvister mellan parter, att vägleda mellan rätt och fel, mellan svart och vitt. Vi tog därför namnet INTER från den latinska prepositionen som betyder

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Advokatsamfund Sveriges Advokatsamfund 1 Styrelsen har ordet Nytt från senaste styrelsemötet Vid styrelsens senaste möte som hölls i Bryssel den 5 februari behandlades bl a följande. Utlandsavdelningen har fått bidrag

Läs mer

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln

Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Nya konkurrenslagstiftningen - konfliktlösningsregeln Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2010-03-24 Vilka är MAQS? Ledande fullservicebyrå i Östersjöregionen 280 personer med kontor i

Läs mer

Coor Service Management offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

Coor Service Management offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm Pressmeddelande 3 juni 2015, 10:00 CET Coor Service Management offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm Coor Service Management Holding AB ( Coor eller Bolaget ),

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2010 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Mannheimer Swartling i samhället

Mannheimer Swartling i samhället 44 Mannheimer Swartling i samhället En integrerad del av byråns hållbarhetsarbete är Mannheimer Swartling i samhället, ett arbete som är sprunget ur byråns grundvärderingar. Det handlar om anständighet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Pressmeddelande Stockholm, 2 februari 2015 Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Styrelsen och ägarna av Dustin Group AB (publ) ( Dustin eller Bolaget ) har beslutat om att bredda Bolagets

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014

Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Resultatlista Bästa delårsrapport 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Fabege AB* 18 1 Wallenstam AB 18 2 Sectra AB 18 2 Atrium Ljungberg AB 17 4 Axfood AB 17 4 Byggmax Group AB

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB

Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB Göteborg 23 maj 2013 Välkommen till Årsstämma 2013 i Opus Group AB www.opus.se Opus Group i korthet Opus Group idag Verksamt i 22 år, grundat 1990 Ca 870 anställda globalt Huvudkontor i Göteborg Produktionsanläggningar

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Stockholm den 14 april 1999

Stockholm den 14 april 1999 Stockholm den 14 april 1999 Investors mål är fortsatt att totalavkastningen till aktieägarna, d v s summan av kursutveckling och återinvesterade utdelningar, ska överstiga börsgenomsnittet med 3 procentenheter

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014

Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Resultatlista Bästa årsredovisning 2014 Samtliga bolag (i resultatordning) Bolag Poäng Placering Cloetta AB* 40 1 Swedol AB 40 1 Byggmax Group AB 39 3 Atrium Ljungberg AB 38 4 Proffice AB 38 4 Wallenstam

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Vi investerar i små välskötta svenska bolag

Vi investerar i små välskötta svenska bolag Vi investerar i små välskötta svenska bolag 1 2 Engelbrekt Kapital köper företag med en omsättning mellan 5 och 30 miljoner kronor Vi erbjuder Dig som står inför ett ägarbyte en trygg framtid för Ditt

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER

FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER Diarienummer: 2015/136 FÖRFRÅGNINGUNDERLAG UPPHANDLING AV KVALIFICERADE JURISTTJÄNSTER BILAGA 1 Kravspecifikation 1. INLEDNING... 3 2. GEMENSAMMA KRAV... 3 2.1 Tillgänglighet... 3 2.2 Kompetensnivåer...

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014.

Styrelse STYRELSE. Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. Styrelse 1 STYRELSE Uppgifterna avseende aktieinnehav och köpoptioner avser 31 maj 2014. ANDERS BÖRJESSON Född 1948. Styrelseordförande sedan 2001. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande B&B Tools,

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

RYSKA FASTIGHETSFONDEN

RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSKA FASTIGHETSFONDEN RYSSLANDSFONDER Ett vanligt sparalternativ En av fem svenskar har investerat i ryska aktiefonder Cirka 80 miljarder av svenskars samlade fondförmögenhet är investerat i Rysslandsfonder

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter

Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Valberedningens förslag till beslut, motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter Inför årsstämman 2015 består valberedningen av ordförande Gustaf Douglas (Investment AB Latour),

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble

White & Case Young Professionals Weekend. Project Bubble White & Case Young Professionals Weekend Project Bubble Mälargården, 18-20 november 2011 Äntligen är förra årets succéhelg tillbaka. Hur ser dina framtidsplaner ut? Den 18 20 november åker vi med Sveriges

Läs mer

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet

17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet 2010 17 mars Colosseum, C-huset Linköpings Universitet Välkommen till Juroday! Äntligen är det åter igen dags för affärsjuristernas egen arbetsmarknadsdag på Linköpings universitet - Juroday. Här kan du

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Erfarenheter från styrelsearbete i ägarledda företag 2011-12-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer