Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete."

Transkript

1 AFFÄRSJURIDIK

2

3 Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning. Intresset och vetgirigheten driver oss, både som affärsjurister och människor. Drivkrafterna kommer inifrån och utifrån vårt eget engagemang och våra engagerade klienter. Vi är övertygade om att just detta är avgörande för vår förmåga att snabbt och träffsäkert identifiera våra klienters krav på affärsmässighet och kvalitet i alla led. Dessutom har vi roligt när vi arbetar. Allt för att möta våra klienters önskemål. Allt annat är omodernt, om du frågar oss. Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

4 Hur

5 Förtroende och långsiktiga relationer. Ett är säkert. Allt förändras. När förändringarna sker snabbare, oftare och mer genomgripande är styrkan i de personliga relationerna avgörande. Därför arbetar vi på Ramberg Advokater med fokus på långsiktighet. Det bygger på förtroende, det utvecklar en gemensam värdegrund och det skapar optimala förutsättningar för strategisk rådgivning såväl över tiden som omgående. Våra klienter står inför olika frågor och utmaningar. Allt vi gör drivs av våra klienters behov och förväntningar. Därför sätter vi samman klientteam för våra större klienter och projektteam i våra större ärenden, som möter de enskilda behoven från start till mål. Teamen består av flera jurister där en har det övergripande ansvaret men klienten får kontakt med flera av oss. Enkelt, effektivt och personligt. Vårt engagemang är en framgångsfaktor. Vår kvalificerade rådgivning resultatet av ett prestigelöst samarbete med våra klienter.

6 HUR

7 Erfarenhet är en styrka. Särskilt när man förenar olika erfarenheter och kanaliserar dem i en riktning klientens. Våra klienter är olika. Klienternas bakgrund varierar och deras erfarenheter, framtidsutsikter och visioner ser olika ut. Kraven och behoven skiljer sig åt. Klienternas gemensamma nämnare är efterfrågan på kvalitet. För att möta detta önskemål rekryterar vi på Ramberg Advokater konsekvent människor i olika åldrar, begåvade med olika erfarenheter. Olika personligheter som är utrustade med olika kompetenser. Vår gemensamma nämnare är professionella och personliga kvaliteter parade med stor förståelse för klienternas verksamhet och behov. Vi fusionerar nya kunskaper med traditionella och berikar senior kompetens med junior, och vice versa. Helheten blir större än summan av delarna. Se det som vårt sätt att addera mervärde och stimulera affärsmässiga hänsyn. Vänd blad och läs mer om vilka områden vi verkar inom.

8 VAD Exempel på våra verksamhetsområden. Arbetsrätt. Vi assisterar våra klienter med rådgivning inom hela det arbetsrättsliga området. Detta omfattar bland annat upprättande av olika typer av anställningsavtal och andra avtal med de anställda, t ex sekretessförbindelser och pensionsutfästelser, hantering av ledighetsregler och förmåner, regler och villkor vid utlandstjänstgöring samt frågor som rör lojalitet, konkurrens och diskriminering i arbetslivet. Många frågor. Vi bistår med svaren. Bioteknik och läkemedel. De villkor och förutsättningar som gäller för bolag inom branscherna bioteknik och läkemedel kräver speciell juridisk kunskap och erfarenhet. Våra jurister har under många arbetat med att biträda klienter inom dessa branscher med juridisk rådgivning vid upprättande av forskningsoch utvecklingsavtal, samarbetsavtal och olika typer av licens- och distributionsavtal. Samt i tillståndsfrågor och vid tillvaratagande och kommersialisering av immateriella tillgångar såväl internationellt som nationellt. Bolags- och aktiemarknadsrätt. Bolagsrätten är en del av vardagen för alla våra klienter och de aktiemarknadsrättsliga reglerna aktualiseras ofta. Regelområdet spelar stor roll i många av de transaktioner och affärsupplägg där advokatbyrån medverkar. Sammantaget gör detta att bolagsrätten är ett av de centrala områdena för advokatbyråns rådgivning. Våra medarbetare har stora erfarenheter inom detta område. Fastighetsrätt och kommersiell hyresrätt. Ramberg Advokater assisterar både svenska och internationella aktörer i fastighetsrättsliga frågor. Vi medverkar vid förvärv och försäljning av såväl enskilda fastigheter som fastighetsbolag, vilket ofta även innefattar frågor om finansiering och miljörättsliga aspekter. Vidare erbjuder vi rådgivning i samband med fastighetsreglering och markexploatering, omfattande bland annat plan- och byggrättsliga frågor, servitut och andra nyttjanderätter. För att nämna några specialistkompetenser. Finansiering samt värdepappersrätt. Våra jurister som arbetar med finansiering har erfarenhet av olika typer av ärenden förekommande inom bank- och finansieringsområdet. Vår kompetens omfattar huvudsakligen rådgivning till klienter i samband med förvärvsfinansiering och refinansiering av egen verksamhet. Vi biträder även vid riskkapitalfinansiering innefattande såväl privata som publika aktieemissioner, emissioner av konvertibla skuldebrev och optionsrätten, olika bryggfinansieringslösningar. Med mera. Företagsförvärv. Ramberg Advokater biträder klienter vid alla former av företagsförvärv. Våra uppdrag inom detta område omfattar regelmässigt förvärv och överlåtelser, due diligence, omstruktureringar och fusioner. Företagsförvärv och liknande ärenden förutsätter specialistkunskaper inom många olika rättsområden som avtals-, konkurrens-, bolags-, arbets-, immaterial- och fastighetsrätt. Utöver specialistkompetens inom sagda områden har vi stor erfarenhet av att delta i stora projekt med snäva tidsramar. Där kommer vår lyhördhet och förmåga att springa snabbt särskilt väl till pass. OFFENTLIG rätt. Våra jurister har omfattande erfarenhet av att tillvarata såväl det offentligas intresse gentemot privata kommersiella aktörer, som olika privata intressen i anslutning till det offentligrättsliga området. Framförallt har vi stor erfarenhet av frågor som offentlig upphandling samt av andra affärstransaktioner mellan de offentliga och privata sfärerna. Våra jurister har god insikt i de särskilda förhållanden som präglar arbetet i en politiskt styrd miljö. Handelsrätt. För företag är det väsentligt att distribuera sina varor och tjänster på marknaden på bästa möjliga sätt. Inte sällan är många aktörer inblandade innan varan eller tjänsten når slutkund och i många fall är verksamheten gränsöverskridande. Vår roll är att säkerställa att våra klienter finner den distribueringsform som passar det egna företaget bäst och som tillgodoser behovet av att minimera eventuella risker. Hälso- och sjukvård. I takt med att marknaden för privata leverantörer inom hälso- och sjukvårdsområdet växer, vid sidan av den förvaltningsdrivna sjukvårdsproduktionen, ökar behovet av juridiskt biträde hos både privata vårdgivare och offentliga beställare. Våra jurister har branscherfarenhet och juridiska specialistkunskaper på ett stort antal områden inom hälso- och sjukvården. Vi företräder såväl offentliga förvaltningar som privata aktörer.

9

10 VAD Exempel på våra verksamhetsområden forts. IP/IT. Många bolag har investerat betydande belopp i sina immateriella tillgångar och för många är de bolagets viktigaste tillgång. Det är därför av stor vikt att på bästa sätt skydda och förvalta dessa tillgångar. Vi bistår våra klienter med att bland annat kommersialisera patent, varumärken, upphovsrätter, know-how och andra immateriella tillgångar genom samarbets-, licens-, distributions- eller överlåtelseavtal. IT-området kännetecknas av att nya produkter, tjänster, affärsidéer utvecklas i snabb takt. Vår kompetens inom IT-området omfattar allt från systemupphandling och systemleveranser, e-handel och andra Internetrelaterade frågor, till outsourcing av förvaltning och drift samt utveckling av programvara och skydd av persondata. Konkurrensrätt. Såväl EG:s konkurrensregler som den svenska konkurrenslagen har till primärt syfte att skydda effektiv konkurrens. De grundläggande materiella bestämmelserna i såväl EG-fördraget som i den svenska Konkurrenslagen är de generella förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning. Konkurrenslagen innehåller även regler om kontroll av företagskoncentrationer, vilka har sin förebild i EG:s koncentrationsordning. En ny konkurrenslag trädde i kraft den 1 november Vi på Ramberg Advokater biträder våra klienter i alla frågor som rör konkurrensrätt. Livsmedel. Dagligvarusektorn har de senaste åren kommit i fokus bland annat beroende på att priset på livsmedel/dagligvaror påverkar hushållens ekonomi i väsentlig grad. Frågor som ur ett juridiskt perspektiv måste behärskas är bland annat konkurrenslagstiftning, hyres- och fastighetslagstiftning, transporter, immaterialrätt och marknadsrätt. Våra jurister har en långvarig och gedigen erfarenhet av alla led inom denna sektor, d v s tillverkning, grossistverksamhet och detaljhandel. Marknadsrätt. Vi biträder klienter inom alla marknadsrättsliga områden. Ramberg Advokater är exempelvis regelbundet rådgivare vid bedömning av reklamkampanjer och konsumentpristävlingar med mera. Vi har även erfarenhet som ombud inför Marknadsdomstolen. Vi arbetar med marknadsrättsliga frågor av mer generell karaktär enligt marknadsföringslagen och sådana av mer specifik karaktär. Media och underhållning. För bolag inom media och underhållningsindustrin gäller unika villkor och förutsättningar som kräver speciell juridisk kunskap och erfarenhet. De immateriella rättigheterna är många gånger bolagets viktigaste tillgång och det är viktigt att kunna utveckla, kontrollera och exploatera dessa. Våra jurister har omfattande erfarenhet av och specialistkunskap om frågor rörande underhållningsindustrin som film, TV, musik, idrott, datorspel, böcker och tidningar. Obeståndsrätt. Ramberg Advokater har lång erfarenhet av arbete med svenska företagsrekonstruktioner som konkurser. Vi har särskilt inriktat oss mot rekontruktioner av verksamheter samt därmed sammanhängande frågeställningar inom finansiering, arbetsrätt m m. Offentlig upphandling. Upphandlingskontrakt skall tilldelas den leverantör som har lämnat det bästa anbudet enligt de förutsättningar som angivits. Ramberg Advokater har en bred och gedigen erfarenhet inom offentlig upphandling. Vi anlitas som rådgivare inom offentlig upphandling av såväl svenska som utländska anbudsgivare och beställare. Vi biträder våra klienter från upphandlingens inledande fas till en eventuell tvist. Tvistelösning. Våra jurister inom detta område har stor erfarenhet av tvister i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar samt av inhemska och internationella skiljeförfaranden. Flera av juristerna i gruppen har själva erfarenhet av arbete som domare. Detta bidrar till att de snabbt och säkert kan analysera uppkomna tvister och därigenom tillvarata klienternas intressen på bästa sätt. Våra processjurister finns representerade vid byråns samtliga kontor och biträder klienter över hela landet.

11

12 VI Förenade krafter. Tillsammans är det ord som bäst beskriver vårt förhållningssätt till våra klienter. I vårt sätt att arbeta finns inget vi och inget dom. Däremot finns ett ömsesidigt förtroende, en ömsesidig respekt och ett engagemang i det gemensamma målet: lösningar som motsvarar förväntningarna. I arbetssättet finns det också en öppenhet som skapar utrymme för nya tankar, mer trivsel och bättre förutsättningar för nära samarbeten och effektiv rådgivning. I just det här avseendet ser vi oss själva som vägledaren i det juridiska landskapet. Oavsett terrängens karaktär finns det alltid vägar framåt. Välkommen till Ramberg.

13