Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!"

Transkript

1 RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn: SKLKommentus Inköpscentral(SKL) Fabriksnamn:' P.Gajahunggalbk. Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan Stockholm Land:' Indonesien Rapport'skriven'av:' JeffreyLee(Gekko) EvaIding(Gekko) Kontaktperson:' PeterSvensson Adress:' Jl.RayaGatotSubrotoKm.7 (Jl.Gajahunggal) angerang15135 Rapport'antal'sidor:' 32' Fabriksrepresentation Namn' Position' Företag' MichelDube,Phd. VD illverkning PGajahunggalbk FerryHollen PersonalavdelningChef SylvainSagot KvalitetssäkringAdministrativChef LilisSetiawati Kvalitetssäkring, Avdelningschef HarrisPasha Ställföreträdandechef Försäljning RobertH.Imam Personalavdelning Avdelningschef DaniloD.Verastigue Avdelningschef Ingenjörsavdelningen BennyS.Sukarya ViceChefanläggningD Dr.ItaMariza AdministrativChef Utbildning& Utveckling Misnari PersonalavdelningPersonalchef YunitaRhapsody PersonalavdelningRekrytering Ariful SäkerhetsansvarigAnläggningD AgusDidik Ordförande,fackförening Fabriksochinspektionsinformation olk ja Nej Huvudsaklig'produktion'i'inspekterad'fabrik:' Däck yp'av'inspektion' Förstagångsinspektion förbokad obokad ominspektion Inspektionens'omfattning' IenlighetmeddeområdensomtasuppinomSKI:ssocialaochetiskakrav,samtlokalt ochnationelltgällanderegelverkochlagarföranställningsförhållanden,hälsaoch säkerhetsamtmiljö. 1

2 Innehållsförteckning ALLMÄN'INFORMAION' 3 FABRIKSINFORMAION' 3 DOKUMENKONROLL' 4 SUMMERING'AV'INSPEKIONSOMRÅDEN' 8 ANSÄLLNINGSVILLKOR' 8 BARNARBEEOCHUNGAARBEARE 8 VÅNGSARBEE 8 DISKRIMINERING 9 ARBESIDEROCHÖVERIDSARBEE 9 LÖNEROCHÖVERIDSERSÄNING 10 FÖRENINGSFRIHE 11 HÄLSAOCHSÄKERHE 12 SKYDDSOMBUDOCHSÄKERHESUBILDNING 12 SKYDDSURUSNING 13 NÖDURYMNING 13 OLYCKOROCHILLBUD 14 KEMIKALIESÄKERHE 14 MASKINSÄKERHE 15 PERSONALMASAL 15 ARBESMILJÖ 16 MILJÖ 16 HANERINGAVLEVERANÖREROCHUNDERLEVERANÖRER 17 SUMMERING'AV'INSPEKÖRENS'INRYCK' 18 BILAGA'1,'FABRIKSFOON:'P'GAJAH'UNGGAL'BK.' 25 BILAGA'1'FOO'BRISER'(NC)' 28 BILAGA'2'FÖRBÄRINGSOMRÅDEN'(AFI)'(RISK'FÖR'NC):' 30 BILAGA3GODPRAXIS(GP)OMRÅDEN 31 2

3 3 Allmäninformation Fabriksinformation PGajahunggalbk(G)huvudkontorliggeriJakarta,Indonesien.Gharfem produktionsanläggningarochtvådäckrelateradeproduktionsanläggningariindonesien. HuvudanläggningenliggeriJakartaförortenangerang.Gärdenstörstaintegrerade däcktillverkarenisydostasienochenavdestörstafabrikernaiindonesien. Getablerades1951ochtillverkadedåcykeldäckochcykelslangar.1971började fabrikenproduceramotorcykeldäck.personbilsdäckochdäcktillstörrefordonkomi produktion1981,vareftertillverkningenutvidgadestillradialdäck köpte Michelin(Frankrike)10%kapitalandelariföretaget.SKLköperinradialdäckför personbilargenomvianorab,sverige.vianorärkundhosgsedan20årtillbaka. FöretagetsverkställandedirektörärChristopherChan. Huvudanläggningeniangerangharfemstörreochettantalmindreproduktionshallar. Därutöverbeståranläggningenavlagerrum,tvåmatsalar,enadministrationsbyggnad samthälsovårdsklinik,moské,aktivitetsrumochenlagerbyggnadförverktyg.de radialdäcksomomfattasavvianorsuppköpförsklsräkningärtillverkadeianläggning Dsombestårav24.4hektarbyggnadsutrymmesamt33.2hektarland. angeranganläggningensysselsättertotalt12,800varav3,456arbetarpåanläggningd. Könsfördelningenpåföretagetgenerelltär97%mänoch3%kvinnormenianläggning Där99%män.Deanställdasålderärfördeladmellan18och55år.Denlagstadgade pensionsålderniindonesienär55årmeninspektörenfannattdetförekommerattman förnyarkontraktenochåteranställerpensioneradearbetare.samtligaanställdapå anläggningdärindonesiskamedborgare.15avdehögrechefernaärinteindonesiska medborgareutankommerfrånhelavärlden:europa,australienochandraasiatiska länder. GblevISO14001certifieradeijuni2009och2012förlängdescertifieringenmed ytterligaretreår.fabrikenärocksåcertifieradmotiso/s16949avseendeprodukter tillbilindustrin. Verksamhetenifabrikenärigång24timmaromdygnetunderveckansalladagar. Skiftsystemetäruppdelatifyragruppersomvarderaarbetarfemdagariveckanmed treåttatimmarsskiftperdag.anställdasomintearbetarenligtskiftsystemet,tex kontorsarbetareochingenjörer,arbetarfemellersexdagarpervecka.övertid förekommerblandskiftarbetarnaochinnebärtexattmanarbetarettextraskiftvilket inteärienlighetmedindonesiskarbetslagstiftning. Lunchrastenärentimmeförutompåfredagardådenutökasp.g.a.muslimskfredagsbön tillenochenhalvtimme.fabrikenharstängttvåveckorunderfastemånaden,ramadan, ochdetnoteradesattmånadernainnanramadanutökasproduktionenföratt tillmötesgådennågotökadeefterfrågan.

4 Lönerräknaspådagsbasisochvarierarberoendepåhurmångaskiftdeanställda arbetatunderenmånad.nyanställdaanställspådagsbasisunderentremånaders provanställning.löneutbetalningenfortsätterpådagsbasismedförlängningupptilltvå årstidberoendepåprestation.prövningskerförattmedtillfredställande arbetsprestationblibefordradtillattövergåtillmånadslön.detfinnsarbetaresom undertioårharhaftdagslön.högreutbildadpersonal,texdesomärutbildadepå fabrikensegetträningsinstitut,bliranställdamedmånadslönredanfrånförsta anställningskontraktet. Personalomsättningenärrelativtlågmedettgenomsnittpå24%permånad,utan säsongsvariationer.personaltillväxtenliggerpåungefär5%perår.intervjuade anställdaansergenerelltattgärenbraarbetsgivaremedfördelaktiga arbetsförhållandenochlönersomliggerövergenomsnittet. Detfinnsingaövernattningsmöjligheterpåfabriken,vilketinnebärattallaanställdabor utanföranläggningen.ransporterombesörjsinteavföretaget.anställdablirtilldelade matkupongersomkananvändasienavdetvåmatsalarnapåanläggningen.dessadrivs avexternaaktörer. Anläggningenharmoské,badmintonbanor,närbutiker,aktivitetsanläggningsamt hälsovårdsklinikmedläkareochsjuksköterskor.aktivitetsanläggningenanvändstill rekreationochandraaktiviteter. Dettaärdenförstauppförandekodsinspektioneniföretagetsanläggningarochdärmed ävendenförstaförsklsräkning.fabrikenhartagitvissacsrinitiativmeninteskapat någonledarskapsstrukturännu. Inspektionsinformation. Dennaförbokadeinspektionutfördesmellan21och25nov2013.Områdenoch avdelningarsomomfattadesavinspektionen; Anställningsförhållanden Hälsaochsäkerhet Miljöaspekter Ledningssystemförunderleverantörerbeaktadesikorthetförmöjligpåverkan avvärdekedjan. Dokumentkontroll Följandedokumentgranskadesunderinspektionen. 1. Minimilöndokumentation. 2. Listaöveranställdapådagsbasisochbankinformation(3263anställda). 3. Listaöveranställdapåmånadsbasis. 4. Löneutbetalningsregister(dagsbaseradeanställda):dec2012april Skiftschema. 6. Registerfrånstämpelklocka(Excelutskrift). 7. Urvalurlönebesked(timanställd). 8. Urvalurnärvarolista. 4

5 9. Listaöveranställda(oktober2013). 10. Urvalurlöneutbetalningsregister(månadsbaseradeanställda(jun,aug,okt,2013). 11. Utvaldarbetstidochlöneutbetalningsregister(månadsbaseradanställd). 12. Kollektivavtal. 13. Utvaldapersonligaregister(IDkort,myndighets,studieintyg,hälsokontroll). 14. Matlagningstillstånd. 15. Brandsäkerhetsdokumentation(matsal). 16. Checklistaförbrandutrustning(matsal). 17. Fotonfrånenmindrebrandövning(fotofrån23maj,2013). 18. Procedurvidbrandövning(AnläggningD). 19. Instruktionvidhändelseavstörre,medelstorellermindrebrand. 20. Standardrutinerföranvändningavbrandstege(manual). 21. Brandtillbudsrapport( ). 22. Sammanfattningavbrandtillbudsrapporter2012& Utredningsregisterfrånbrandtillbud. 24. Handlingsplanvidjordbävning. 25. Handlingsplanvidöversvämning. 26. Instruktionförtillvägagångssättvidströmavbrott(slumpvisutvalda produktionsområden). 27. Koordineringsplanförnödsituationer. 28. Sammanfattningavsäkerhetsdatabladgällandehelafabriken. 29. Externaprovrapporterförvatten,luft,buller,temperaturochbelysning(janjuni 2013). 30. Månadsvisabelysningstest(internkontrollvarjemånad(urval2månader). 31. Provpåbullernivådärmankorrigeratursprunglig85dbbullernivåtest. 32. Arbetsfunktion Riskidentifieringochledningssystem(exempelfrånprocessersom däckhärdning,blandning,innerslangstillverkningförradialdäck). 33. Uppföljningsrapportomolycksfall. 34. Olycksfallssammanfattningför VisuellrundvandringskontrollutfördavAvdelningenförHälsa&Säkerhet, 36. Myndighetsdokument(hanteringavmiljöfarligtkemisktavfall),rapportfrånmaj 2012). 37. Standardrutinerförhanteringavmiljöfarligvätska,produktionsochicke produktionsavtal. 38. MiljöcertifikatfrånMiljöministeriet(IndonesianEnvironmentalAgency,BPLH)2:a halvåret, Standardrutinerförmiljöavfall,utsläppochbiologisktnedbrytbartavfall. 40. Gaffeltruckkörkortsamtcertifikatochnärvarolistafrånförartest. 41. illståndochregistreringsbevisförunderleverantörsomhanterarfarligtavfall. 42. Provrapportomavfallshanteringfrånettexterntföretagsomhanteraroljaoch oljefatpåfabriken. 43. Miljöstyrningssystemrapportfrånjan jun,2013(utfördåtmiljöministeriet) 44. Säkerhetsochträningsmaterialfrånexternakonsulter(SentralSistemConsulting). 45. Organisationsschemaöveranläggningeniangerang. 46. RitningavanläggningDochfabriksinformation. 47. Checklistaförurvalavunderleverantörer. 5

6 6 48. Certifieringar:ISO14001:2009;ISO/S Intervjuer.med.anställda. Ledningen(48personer) MichelDube,Phd.VD illverkning SylvainSagotKvalitetssäkringAdministrativChef LilisSetiawatiKvalitetssäkringAvdelningschef Rachmat Kvalitetssäkring AgusRiyahto Kvalitetssäkring RachmaDityaS.Kvalitetssäkring Suwito Kvalitetssäkring Suhjute Personalavdelning HarujosanPersonalavdelning FerryHollen, PersonalavdelningChef RobertH.Imam,Personalavdelning Avdelningschef Misnari AB PersonalavdelningPersonalchef JentyHartati PersonalavdelningLön Feritanty PersonalavdelningLön HendraLesmana PersonalavdelningLön EkoSuwarto PersonalavdelningLön IndrianiP. PersonalavdelningPersonal(radialdäcksproduktion) Minggus PersonalavdelningPersonal Zarmelly AdministrationPersonal YunitaRhapsodyPersonalavdelning,Rekrytering(avlönadepåmånadsbasis) Ranidita PersonalavdelningRekrytering(avlönadepåtimbasis) Dr.ItaMarizaAdministrativChef Utbildningochutveckling JennySriSangrit Utbildningochutveckling Sutarta Utbildningochutveckling NanaSL Utbildningochutveckling HarrisPashaStällföreträdandechef Försäljning(Export) RikoBuntaran Försäljning(Export) DaniloD.VerastigueAvdelningschef Ingenjörsavdelningen Rasam Ansvarigförfastighetsskötsel ArupiAnläggningD,Ingenjörsavdelningen Surijorn AnläggningD,Ingenjörsavdelningen BennySetiawan Certifieradsäkerhetsansvarig DodySutiastono AvdelningförHälsa&Säkerhet Sulukondin AvdelningenförHälsa&Säkerhet Suherman AvdelningenförHälsa&Säkerhet Nasidah AvdelningenförHälsa&Säkerhet BennyS.SukaryaViceChefanläggningD Ariful,SäkerhetsansvarigAnläggningD AndieJanoePoerwanto UnderhållK3LDAnläggningD PrimaMinha K3LD Supendi observatör Hälsa&Säkerhet AgusPratopo GummiblandningsavdelningenAnläggningD

7 7 Sucipto LagerchefLogistik Cahyo AvdelningschefLogistikRåmateriallager Muit Matsal Laurenny Matsal Rifki Inköp Eltonyie Inköp Fackförening(6personer) AgusDidik,KetuaSPSI(Fackföreningsordförande) JoniPrihatinSPSI(Generalsekreterare,fackföreningenförkemiochgruvindustri) IsanSetiawan SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) Udinaryvdia SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) SigitPrihantoro SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) Dana SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) Hälsovårdskliniktvåläkareochtvåsjuksköterskor. Ickeledningsanställda(47personer) intervjueriproduktionen;anläggningd,lager, packning,specialutrustningsoperatörer,säkerhetsavdelningen. Slumpmässigtutvaldaarbetare(1012personer) frågorställdaunderrundvandring ochbesökifabrikslokalerochmatsal. Sammanlagtintervjuades120personer.

8 8 Summeringavinspektionsområden Anställningsvillkor Barnarbeteochungaarbetare Ingenförekomstavbarnarbete(ILOnr138och182) Barnarbete,enligtdefinitioneniILOkonventionen,fårinteförekommaochföretaget harettansvarförattutvecklasocialtochekonomiskthållbaraalternativ(t.ex. utbildning)tillbarnarbeteidefalldeförekommer. FN:sbarnkonvention,artikel32 Varjebarnharrättattskyddasmotekonomisktutnyttjandeocharbetesomskadar barnetellerhindrarhans/hennesskolgång Gsrekryteringspolicyärattendastanställaarbetaresomär18årelleräldre.Detfinns ingaindikationerpåöverträdelser.fabrikentittarpåidkortochharkopiorav studieintyg,utdragurpolisochfamiljeregister.ingettyderpåattgbrytermotsin egenpolicyellerindonesisklagstiftning.omenminderårigavmisstagharanställts avbrytsanställningskontraktetbådefördenminderårigaochdenansvarigapersonalen. InspektöreninformeradeattdettainteärtillräckligtiförhållandetillSKLs uppförandekod. Enligtindonesisklagstiftning(ACNr.13Year2003ConcerningManpower)ärdet tillåtetattanställaarbetskraftunder18årochenligtparagraf69tillåtetattanställa13 15åringaromdeutförenklareuppgifter.DärförbehöverGskapaentydligpolicyför atthanteraminderårigarbetskraft. Krav:tillverkarenskallutvecklaettsystemförattförebygga,undersökaförekomstav, ochtahandomfallavbarnarbeteidenegnaorganisationen. Prioritering:Riskföravvikelser vångsarbete Ingenförekomstavtvångsarbete(ILOnr29och105) Attutnyttjanågonformavtvångsellerstraffarbeteaccepterasinte. Detfinnsingabeläggföratttillverkarenärellervaritinvolveradinågonformav tvångsarbete.fabrikenkvarhålleringapersonligadokumentellerdepositionavpengar. Vidintervjuermedarbetarefastställdesinformationochdokumentationfrån fabriksledningenochinspektörenfanningabevisförattnågotavföljandeförekommer; Avskuldtillföretagetframkallatellerpåannatvisofrivilligtarbete vingandetillanställning Exploateringavkontraktssystemet Människohandel Fängelsearbete Ingaavvikelserhittades.

9 9 Diskriminering Ingenförekomstavdiskriminering(ILOnr100och111) Diskrimineringpågrundavetnisktillhörighet,kön,religionsocialtursprung, handikapp,politiskaåsikterellersexuellorienteringfårinteförekomma. Iföretagetsrekryteringsmaterialgesingendirektindikationomattdiskriminering förekommer. Enexternläkareutföretthälsotestpåarbetssökandesomäraktuellaföranställning.I hälsotestetingårblodprovförhepatitb,röntgen,urinprovmm.enföretagsläkare värderaromdetbehövsgörasvidareundersökningaravenarbetssökande.exempelvis högtglykosvärdemedförvidaretester.enligtledningenförekommeringagraviditets ellerhivtester.personalavdelningenförklaradeattdeanvänderläkartestenföratt gallrakandidaterföranställningeftersomvissasjukdomarkanvarasmittsamma.inga dokumentpåvisadeattensådangallringutförs.enligtpersonalavdelningentestas kandidaterförfärgblindheteftersomvissaarbetsuppgifterkräverexaktfärgbedömning förattundvikafelproduktionocholyckor.fabrikenregistrerarreligiöstillhörighetför attkunnaplaneraproduktionenunderreligiösahögtider.inspektörenrekommenderar attledningenutformarenickediskrimineringspolicysombeskriverhurovanstående faktoreranvändsirekryteringsprocesserochbefordran. Krav:Enickediskrimineringspolicysomtydligtbeskriverhurovannämndafaktorer (läkarundersökningochreligion)användsianställningsochbefordringsprocesser. Prioritering:Riskföravvikelser Arbetstiderochövertidsarbete Normalarbetstidfördagskiftsarbeteär08:00till16:30femdagariveckaneller08:00 till17:30sexdagariveckan.skiftsystemetäruppdelatifyragruppersomvardera arbetarfemdagarperveckamedtreåttatimmarsskiftperdag: 07:0015:00 15:0023:00 23:0007:00 Skiftarbetarearbetarsammaskiftfemdagarochgårpåettnyttskifteftertvåvilodagar. Alladagarförutomfredagharmanentimmeslunchrastmedanfredagslunchenär förlängdtillenochenhalvtimmeförattgetidtillfredagsbön.iövrigtharallarätttill15 minutersbönerastperdag.anställdaäterlunchidenexterntdrivnamatsalen,dock ansvararfabrikenförmåltiderundernattskiftet. Nyanställdahartremånadersprovanställningochefterdettafårmankontraktmedlön pådagsbasis.eftertvåårövergårlönenoftasttillfastmånadslönberoendepåomden anställdaleverupptillproduktivitetsochnärvarokrav.detförekommerdockfalldär anställdaharhaftdagslöniupptilltioår.deintervjuadearbetarnaansågatt lönesystemetärrättvistochingenansågattdeofrivilligthöllskvaridagslöne betalningen.pensionsåldernärnormalt55årvilketöverensstämmermedindonesisk lagstiftning.vissaanställdaförnyarsinakontraktefter55år.kontorsarbetareoch arbetaremedhögreutbildning,bl.a.frångsinternutbildning,fåroftast månadsbaseradlönfrånbörjan.

10 10 Mångaanställdaärkvarframtillpensionen.Personalomsättningärca12%permånad utansäsongsavvikelser.detförekommeringensäsongsvisökningavefterfrågandock producerasnågotmerinnanramadandåfabrikenärstängditvåveckor.dettainnebär ennågothögreövertidsfrekvensochökatantaltimanställda. Allaarbetare,kontorsarbetarnainkluderat,bäruniformermedsynligtfabriksID anordnadeavg.dettabekräftadesiintervjuermedarbetare.detfinnsinga övernattningsmöjligheterpåfabrikenvilketgörattallaarbetareborutanförområdet. Allaproduktionshallarochlagerrumharfingeravtryckläsaresomenbartanvändsi börjanochslutetavettskiftdåmanintestämplarutunderrasterna.registertagnafrån stämpelklockanvisarattanställdaoftaarbetarövertid.intervjuadearbetarebekräftar attövertidärfrivilligtochattavtaltecknasmedarbetsgivarenattövertidaccepteras. Inspektörenfannattstämpelklockanbararegistrerarnärvaroochinteövertid.Manuellt registerförsiställetavförmänförövertidsarbete.dessaregisteröverförsmanuelltini lönesystemetpåpersonalavdelningen.dagsochmånadsbaseradelönerutbetalas genomseparatasystem.registrenfördagsbaseradelönerfannspåanläggningeni angerangmedanregistrenförmånadsbaseradelönerfannspåhuvudkontoretijakarta ochkundedärförintejämförasmedstämpelklockanvidinspektionstillfället.ett registerurvalmedtagetfrånjakartagranskades. EnligtArtikel78(1)bidenindonesiskaanställningslagen(ACNR13YEAR2003, ConcerningManpower)ärtretimmardenhögsttillåtnaövertidenperdag;14timmar perveckaoch56timmarpermånad.övertidfördagslönearbetareoch månadslönearbetareinnebärextratimmarochextraskift.registerfrånstämpelklockan visarpå100timmarsövertidivissafallvilketöverskridertillåtenövertidochävenatt detvåavtaladevilodagarnaintealltidtasut(sebilaga2nc1).ledningenärmedveten omdettaochharvidtagitåtgärderförattminskaövertidsarbete. Krav:Arbetsgivaremåstesetillattettledningssysteminförssomförprotokollöver anställdasarbetstidochvarnarnärenanställdöverskriderdenlagstadgadegränsenför övertid. Prioritering:Störreavvikelse. Krav:Arbetsgivaremåsteinföraetttransparentledningssystemsomgerdeanställda möjlighetattkontrolleraegenarbetstid. Prioritering:Riskföravvikelse. Lönerochövertidsersättning Övertidbetalasmedenochenhalvgångertimlönenunderennormalarbetsdagförden förstaövertidstimmenochtvågångertimlöndenresterandetiden.imlönenberäknas genomattmultiplicera1/173medmånadslönen,exklusivebonusochövriga ersättningar. Månadsavlönadpersonalbetalasden25:evarjemånadochövertidsersättningbetalas den10:evarjemånad.dagsavlönadebetalasfördensammanlagdaarbetadetiden inklusiveövertidden30:evarjemånad.lönerbetalasviabanköverföringar.

11 11 Löneninkluderar: Grundlön Övertidsersättning Skiftersättning Närvarobonus Logiersättning ransportersättning MinimilöneniangerangärRp (US$218)permånad.Detförekomingafallav lönerlägreänminimibeloppet.inspektörenvaldeettantalanställdaslöneregisterför löneochövertidsuträkningar. Vidberäkningargjordapåinspektionsunderlagupptäcktesintenågraoegentligheter. Dokumentationförsocialförsäkringsutbetalningartillhandahöllsavfabrikenunder inspektionenochingaoegentligheterupptäcktes.enbartanställdameddagslönfår lönespecifikation.anställdamedmånadslönkanfålönespecifikationvidförfrågan. Krav:Fabrikenmåstegelönespecifikationervidvarjeutbetalningsåattanställdakan kontrollerasinautbetalningar. Prioritet:Riskföravvikelse Föreningsfrihet Föreningsfrihetochorganisationsrätt(ILOnr87och98) Iländerdärföreningsrättenärbegränsadellerunderutveckling,skallleverantören verkaförattanställdafårmötaföretagsledningenförattdiskuteralöneoch arbetsvillkorutannegativakonsekvenser. Paragraf104iIndonesiensarbetslagstiftninggerarbetarnarätttillattdeltaioch organiserafackföreningarienlighetmedlagen. Sedan2001ärfackföreningenSerikatPekerjaKimiaEnergidanPetambanganSerikat PekerjaSeluruhIndonesiarepresenteradpåfabriken(Fackföreningenförkemikalie ochgruvindustri).detfinnsingaandrafackföreningarrepresenterade.ungefär90%av samtligaanställdapåfabriken(13800)äranslutna.anställdaharrättattväljaomde villblianslutna(9095%avangeranggspersonaläranslutna).ledningenstödjer fackföreningenochharintesattnågrarestriktioner. 21avGsstyrelsemedlemmarärmedifackföreningenochansvararförföljande kommittéer: Organisering(medlemskap) Utbildningochsäkerhet Kommunikation(inomfackföreningen) Ledning konflikter Anställningstrygghetochreligion

12 12 Valavstyrelse: Valberedningen,somväljerfackföreningsordförande,bestårav510personer. Valberedningenanordnarmötemedde195fackligarepresentantersomnominerar kandidaterförordförandepostengenomattskrivaettnamnpåenvalsedel.allamed20 nomineringarkandiderartillordförandeposten.alla13000medlemmarharrösträtt. Styrelsen,sombestårav21medlemmarutsessedanavengruppbeståendeav avgåendeordförande,dennyaordföranden,sekreterare,enarbetstagarrepresentant samttvåfackföreningsmedlemmar.styrelsenochfackföreningsrepresentanterharen mandatperiodpåtreår. Fackföreningenkantvingaledningenattanpassafabrikentillgällandelagstiftning. FemårigtmedlemskapifackföreningenkostarRp10000.Fackföreningenärgenerellt settdenendakommunikationsvägentillledningen. Ettkollektivavtalpåfabrikenförhandladesframavfackföreningen2001.Dettaavtal förnyasvartannatår(bilaga3 GP3). Någraintervjuadeyngreanställdaupplevdeattdeblevtvingadeattgåmedi fackföreningen. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettsystemsomgeralternativavägarattkommunicera problemmedledningen.särskiltföranställdasominteärfackföreningsanslutna. Prioritet:Riskföravvikelser. Hälsaochsäkerhet Arbetsmiljönskallhållaennivåsomöverensstämmermedinternationellariktlinjer. Anställdaskallinformerasomdeeventuellahälsoriskersomarbetetkanmedföra.Alla anställdaskallhatillgångtillochanvändarelevantskyddsutrustning. Skyddsombudochsäkerhetsutbildning DeanställdashälsaochsäkerhetansvarasprimärtavavdelningenförHälsa&Säkerhet (HSE). AvdelningenförHälsa&Säkerhetansvararförföljandeområden: Skyddsutrustning(PPE) Översvämning,jordbävningochströmavbrott(säkerhetsföreskrifter) Kemikalier(säkerhetsdatablad) Dammpartiklar,belysning,utsläpp,temperatur,buller,luft Arbetsolyckor Incidentkontroll Avfall(återvinningsbart,ejåtervinningsbart,farligt) Miljöpåverkan AvdelningenförHälsa&Säkerhetansvararinteförföljande: Maskinunderhållochsäkerhet(ingenjörsavdelningensansvar) Energiochresursförbrukning(ingenjörsavdelningensansvar) Säkerhetsträning(utbildningsavdelningensansvar)

13 13 K3LDgruppenansvararförimplementeringenavsäkerhetsförordningarfrån avdelningenförhälsa&säkerhet.varjeskiftharenkommittébeståendeavledningoch arbetaresomrapporterartillk3ld.k3ldansvararförregelbundnamötenmeddessa kommittéer. BennySetiawanärcertifieradsäkerhetsansvarig(enligtkravfrånGovernmentMinistry ofmanpower).hanansvararförkoordineringavsäkerhet,säkerhetsträning, skyddsutrustning,arbetstillstånd(bådeåtanställdaochexterntinhyrdpersonal) riskanalys,maskinskötselochmiljöpolicy(iso14001). Inspektörengickigenomföljandedokument: Riskanalysrapport(nov2012),medfokuspåriskfaktoreriproduktionochmiljö. Riskanalysförmaskiner(2juli,2012),nyinköptamaskinerinklusive skyddsutrustning. Olycksfallsrapport(fallfrånenstege) Dr.ItaMariza,administrativchefförutbildningsavdelningen,äransvarigför säkerhetsorienteringavnyanställdaochinternutbildningavanställda.förmänmåste rapporteratillhonomomorienteringenseffektivitet. Skyddsutrustning Gharutförtriskanalyspåallaarbetsuppgifterpåfabriken.Deflestaarbetsuppgifterna krävernågonformavskyddsutrustning.intervjueravanställdabekräftarattdefått adekvatträningochanvänderskyddsutrustning,dockobserverarinspektörenatt användningenavskyddsutrustningvarinkonsekventochoftainteenligtföreskrifterna. Avsaknadavinstruktioneromhurskyddsutrustningenskallanvändasnoterasochide falldärinstruktionerfannssaknadespassandeskyddsutrustning.ivissafallvarförsta hjälpenlådaninteutrustadenligtföreskrifternaochiblandfannsdeninlåstpåkontor (sebilaga2förbättringsområden,nc9,nc10). Krav:Arbetsgivaremåstehaettfungerandeledningssystemsompåminnerarbetareatt användaadekvatskyddsutrustningochkorrigeraranvändandetavskyddsutrustning. Prioritet:Mindreavvikelse Krav:Närdetfinnsinstruktioneromskyddsutrustning,måstedennasamtförstahjälpen lådafinnastillgänglig. Prioritet:Riskföravvikelse Nödutrymning Ledningssystemenbeskrivernödutrymningsrutinerochinspektörengavstillgångtill materialet.bränderkategoriserasiomfattningsommindre,mellanstoraochstörreoch hanteraspåolikasätt.mindrebränderförekommermedjämnamellanrum(åttamindre brändernoteradesunderdeförstatiomånadernaav2013).evakueringbehöverinte skevidmindrebrand.varjebrandtillfälleregistrerasochförebyggandeåtgärdertas.

14 14 Brandutrymningochbrandövningutförsvidfleratillfällenvarjeår.Mindreomfattande brandövningarutförsengångpermånadochenstörrebrandövningutförsengångper år.anställdafårutbildningianvändningavbrandposterlikvälsombrandsläckare. Intervjuadpersonalärmedvetenomnödutgångarochbrandtrappor.Brandsläckare placeradeiparfinnsvidsamtligamarkeradenödutgångarochinspekterasvarjemånad. Nödutrymningochnödutgångsskyltarsaknadesinågraavlokalernasominteanvändsi produktionen,nämligenmatsalochaktivitetsrum.detfinnsingautrymningsplanereller brandövningarsomtäckerdessalokaler(bilaga2 NC4,NC5,NC6).Enstaka nödutgångarärintetydligtmarkeradeellersaknashelt(bilaga2 NC11,12,13). Elavbrottavolikaomfattningförekommerocheftersomfabrikenäridrift24timmar perdagärmanutrustadmednödgeneratorer. Nödbelysningärintekonsekventriktadmotnödutgångarnaochdenärintekoppladtill nödgeneratorer.ledningeninformeradedockattsåvarfalletmendettakundeinte bekräftasellertestasunderrevisionen.paragraf10.1.2(firepreventionstandardsin BuildingDesign)byggnadsdesignstadganangerattallnödbelysningskallvara batteridriveniåtminstonetjugominuter. Krav:Arbetsgivarenmåstesetillattdetfinnssäkerhetsföreskriftertillallabyggnader inklusivedesominteanvändstillproduktion(aktivitetsrum,matsalochmoské). Prioritet:Störreavvikelse Krav:Arbetsgivarenmåstesetillattnödbelysningfungerarävenunderelavbrott. Prioritet:Riskföravvikelse Olyckorochtillbud illverkarenförettrapportregisteröverolyckor,ochharettledningssystemsom beskriverhurmanskallhandskasmedtillbud.över25tillbudrapporteradesförraåret. Inspektörentogdelavregistrensombeskrevorsaktillolyckornaochåtgärder(bilaga3 GP1). Vidolycksfallförsdenskadadetillfabrikensegenhälsovårdsklinik,somharegnaläkare ochsjuksköterskorsamtärutrustadmedmediciner,förstahjälpenochsyre.iettfåtal fallhardendrabbadeförtstillettnärliggandesjukhus. Detfinnsingetsomtyderpåattdetfinnsettstyrsystemsomföljerupprapporteringom tillbudsomkundehaorsakatallvarligskada. Krav:Fabrikenmåsteetableraettutförligtledningssystemsomidentifierarochrättar tilltillbudocholyckor. Prioritet:Riskföravvikelse Kemikaliesäkerhet Kemikalierochfarligtmateriallagraspåolikaställenpåanläggningen.Detfinnsett kemikalielagerutanfördensåkalladeanläggningasamtiventileraderuminnei

15 anläggninga.detfannssäkerhetsdatabladförsamtligakemikaliersomvartillgängliga vidförfrågan. Följandepunktertyderpåatthanteringavkemikalierkundeförbättras: 1) Råmaterialmärktasommiljöfarligaellersomkrävdeskyddsutrustninglagrades oftaihopmedråmaterialsomintevarmiljöfarliga.allaformeravråmaterial behandladeslikadant. 2) Säkerhetsdatabladfannsintealltidtillgängliginärhetenavkemikalierna. Arbetarnakundeintealltiddirekttaredapåhurkemikaliernaskullehanteras. 3) Skyddsutrustningenligtsäkerhetsdatabladvarintealltidplaceradinärhetenav kemikalierna. 4) Ingenpersonalfinnsmedsärskiltansvararförkemikalierna. Detharinterapporteratsomnågrastörretillbudmedkemikaliermenavdelningenför Hälsa&Säkerhetmåsteimplementeraettledningssystemsomkontrollerarkemikalier. Krav:Arbetsgivarenmåstesetillattgiftigtråmaterialavskiljsfrånofarligtråmaterial. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Säkerhetsdatabladmåstefinnasinärhetenavkemikalier. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Skyddsutrustningmåsteplacerasinärhetenavkemikalier. Prioritet:Störreavvikelse. Krav:Utseochutbildapersonalsomhanterarkemikalier. Prioritet:Riskföravvikelse. Maskinsäkerhet Ingenjörsavdelningenäransvarigförinspektionochriskanalysavmaskiner,och säkerhetssystem. Underhållavmaskinerskerpåföljandesätt: 1. Förebyggandeunderhåll(dagligen,varjemånad,årligen). 2. Underhålliförbättringssyfte. 3. Uppgradering. Inspektörengickigenometturvalavtillbudsrapporter. Vissamaskinoperatörer somt.ex.gaffeltruckförare måstevaracertifierade(kopior avcertifikatverifierades). Personalmatsal Detfinnstvåmatsalarpåfabrikenmedolikaexternaaktörer.Fabrikenharlicensattha matsal.bådaoperatörernaharlicensatttillagamat.detfinnsingetledningssystemsom omfattarmatsalen. 15

16 16 Måltiderserverasmotmatkupongersomanställdaerhålleravfabriken.Matsalenär öppenfrån06:00till19:00.intervjuadpersonalvarnöjdmedarrangemanget. Nattarbetarefårmatavfabriken. Krav:Arbetsgivarenmåsteskapaettledningssystemsomriktasspecifiktmotmatsalen angåendesäkerhetsrutinerochhälsokontroller. Arbetsmiljö Detfinnsettfungerandestyrsystemförmiljöfaror.AvdelningenförHälsa&Säkerhetär ansvarigfördetta.externaparterutförårligatesterangåendeluft,dammpartiklar, buller,temperatur,belysning,luktochavloppsvatten. Fabrikenutförtemperaturochbelysningstestervarjemånad. Följandedokumentgranskades: Externtestrapport(luft,buller,avloppsvatten,lukt,temperaturochbelysning(1 januaritill1juni,2013) Belysningstestrapport(internkontrollvarjemånad),2slumpmässigtutvalda månader. Rapportombuller internrapportfebruari2013ochexternrapport,maj2013. Vissaavdelningarhadebullernivåersomöverstegdenlagstadgadegränsenochdär användshörselskydd. Ingaavvikelserfunna. Miljö Företagetskallsträvaefterattminskasåvälsinenergiochresursförbrukningsomsitt avfallochutsläpptillmark,atmosfärochvatten.kemikalierskallhanteraspåettför människanochnaturensäkertsätt. AvdelningenförHälsa&Säkerhetansvararförledningssystemenangående avfallshanteringochutsläpp.ingenjörsavdelningenansvararförledningssystemen angåendeenergiochresursförbruksamtiso14001ochcsrinitiativ. Produktionsavfallindelasigiftigakemikalier,annatgiftigtavfall,återvinningsbartoch ickeåtervinningsbart.ettledningssystemärimplementeratförvarjeenskild sophantering.externaparteransvararförsophanteringenochcertifikatgranskadesav inspektören. Följandedokumentgicksigenomavinspektören: Miljöstyrningssystemrapport,januari juni,2013(utfördåtmiljöministeriet). Elektricitet,vattenochbränsleförbrukning. Analysavvattenförbrukning. Analysavutsläpp(vätskeutsläpp,industriavfall,gas,aska,ånga,buller) Planförstyrsystemgällandeutsläpp(förbränning,avlopp,fläkt, skyddsutrustning).

17 Detfinnsingaindikationerpåattgiftigtavfallsläppsutinaturen.Intehellerattde allmännautsläppenöverskriderlaglignivå.förnärvarandeharföretageningenenhetlig planförattmätaocharbetamedutsläppsreduceringmeningenjörsavdelningenarbetar medenplanförattminskaenergiochbränsleförbrukningochmanuppvisar dokumentationöverplaneringavavloppsvattenreningsamtanvändningavsolceller. GblevISO14001certifierade2009ochfickdetförnyat2012.Miljöstyrningsdokument fannspåhuvudkontoretijakartaochkunderdärförintegranskasvidinspektionen. Baravissaavstyrsystemetsdirektivförmedladestillavdelningarna.CSRträningärdock endelavledningsutvecklingen(bilaga3 GP4). GframhäverderasCSRinitiativ(CorporateCitizenship)påsinhemsida.CSRinitiativen handlarblandannatomaids/hivutbildning,utvecklingsprojektidenlokala omgivningen,nödhjälpochfinansielltstödtillfattigaskolelever. Krav:Ledningenmåsteknytasammanallamiljöinitiativtillettövergripande miljöledningssystem. Prioritet:Riskföravvikelse Hanteringavleverantörerochunderleverantörer HanteringavleverantörerochunderleverantörerärintespecifiktomnämntiSKIs uppförandekodmenrevisioneninkluderadeändåprocessernakringtillverkarens upphandlingförattidentifierapotentiellaavvikelserivärdekedjan. Föratthanteraenleverantörslistapåhundratalsunderleverantörerfinnsenskriftlig inköpsstandard( PurchasingFlow )förattvägledavidurvalochnomineringav leverantörer.systemetinkluderarettklassificeringssysteminnehållande produktkvalitet,ledningssystem,prisochleveranskompetens.fabrikenundersöker certifikatsomiso14001,ävenomdessainteverkarhanågonstörrebetydelsei urvalsprocessen.inspektörenpåpekadeattkunderkankrävaattginvolverarmiljö ochsocialaaspekteriurvaletavunderleverantörer. 17

18 18 Summeringavinspektörensintryck DådettavardenförstauppförandekodsinspektionensomGhardeltagitivar ledningenmånomhändelseprocessenochangelägenattinvolverapersonaleni inspektionen.underöppningsmötetdeltog35representanterfrånledningenvaraven delkomresandefrånhuvudkontoretijakarta.ledningenvarflexibelochhjälpsamdå enavinspektörernafickställainsinresavilketinnebarattantaletdagarbehövde utökassomettresultatavatteniställetförtvåinspektörerutfördeinspektionen. Fotograferingianläggningenvarbelagdmedrestriktionersåtillvidaattinspektöreninte fickfotograferasjälviproduktionshallarna.fotograferingensköttesavfabriks representantersomgavinspektörenettusbminnemedavfabrikenutvaldabilder.i övrigtfickinspektörenfotograferasjälvefterattobjektgodkäntsavledningen. Ettstortantaldokumentnödvändigaförinspektionenförvaraspåhuvudkontoreti Jakarta.rotsattmångadokumenthadetagitsmedtillanläggningeniangeranginför inspektionen,ienlighetmedinspektörensplaneringochupplägg,kundedethavarit fördelaktigtattutföradelaravinspektionenpåhuvudkontorettexdokumentanalysoch ledningsmöte.föratteffektiviserainförframtidainspektionerkanledningenöverväga attgöradennauppdelning. Detfannsingabevispåbarnarbetare.Detfinnsdockingatydligariktlinjeromrutiner ifallenminderåriganställs.inspektöreninformeradeattdettaintetillfredsställerskis uppförandekodombarnarbete.handlingsplanombarnarbetemåsteutformas. Bevispåtvångsarbetehittadesinte.Detfinnsingateckenpåattanställdasdokumenttas omhandellerattdepositionkrävsvidanställning. Dendagsbaseradelönenövergårmestadelstillmånadsbaseradlöneftertvåår.Dock kandagslöneutbetalningenförlängasomdenanställdainteleverupptillförväntade kravomproduktivitetochnärvaro.intervjuadpersonalgerinteintryckavattanseatt systemetärorättvistellerattdeofrivilligtblirpåtvingadearbete. Denormalaarbetstidernaärinomramenförindonesisklagstiftningochövertidsarbete skerpåfrivilligbasisenligtpersonalen.vidgranskningavtimochlöneregister avslöjadesdockattnågraanställdaarbetarövertidsomöverskriderdenindonesiska lagstiftningen.åtgärderbörtassåattettsystemimplementerassomkontrollerar övertid.ingalönerunderlagstadgadminimilönobserverades. Närdetgällerarbetstidsredovisningsåanvändsenstämpelklockavidarbetsdagens börjanochslutmeninformationenfråndennaingårinteilöneberäkningensomistället baseraspåmanuellanoteringaravförmänilagerochverkstad.dessahandskrivna registeröverförsmanuelltinilönesystemetpåpersonalavdelningen. Dagslönearbetarefårenlistavarjemånadsomindikerarberäknadarbetstidpermånad medanmånadslönearbetarenfårensådanenbartvidsärskildförfrågan.

19 19 Inspektörenföreslogattregistreringsamtuträkningavarbetstidbörvaramer transparentochöverskådligförattanställdaskallkunnakontrolleraarbetstidi förhållandetilllöneutbetalning. Detförekomingaskillnaderilöneersättningellerbefordringsomvisarpåsystematisk diskriminering.detstandardiseraderekryteringsdokumentetvisadeintehellerpå någonsystematiskdiskriminering. Enexternläkareutföretthälsotestpåarbetssökandesomäraktuellaföranställning.I hälsotestetingårblodtestförhepatitb,röntgen,urintestmm.högtglykosvärdemedför vidaretester.läkartestenanvändsförattgallrakandidaterföranställningeftersom vissasjukdomarkanvarasmittsamma.kandidatertestasförfärgblindheteftersom vissaarbetsuppgifterkräverexaktfärgbedömningförattundvikafelproduktionoch olyckor.fabrikenregistrerarreligiöstillhörighetförattkunnaplaneraproduktionen underreligiösahögtider.inspektörenrekommenderarattledningenutformarenicke diskrimineringspolicysombeskriverhurovanståendefaktoreranvändsi rekryteringsprocesserochbefordran. Sedan2001ärfackföreningenförkemikalieochgruvindustrisektorn,representeradpå fabriken.merän90%avhelagsarbetsstyrkaäranslutna.detfinns195 fackrepresentanterpåg.fackföreningenharförhandlattillsigmångafördelaktiga avtal,texkollektivavtalsomomförhandlasvartannatår.intervjuadpersonallitarpåatt ledningendiskuterarproblemsomfackligarepresentantertarupp.detfannsinga indikationeravpåtryckningarfrånledningenattintegåmedifackföreningen.detkan dockisammanhangetnoterasattettantalavde45intervjuadeanställdadockupplevde påtryckningarattblifackligtanslutna. FöretagshälsovårdsamthälsaochsäkerhethanterasavSäkerhetsavdelningensom ansvararförföretagetssäkerhetsförordningar.k3ldkallasdenledningstillsatta gruppenpåanläggningdsomansvararfördagligasäkerhetsprocedureroch rapporterartillsäkerhetsavdelningen.varjeskiftharenegensäkerhetskommitté beståendeavförmänocharbetare somrapporterartillk3ld. Ingenjörsavdelningenansvararförsäkerhetirelationtillmaskinunderhåll. Utbildningsavdelningenansvararförövergripandesäkerhetsorienteringavnypersonal. Anläggningenpresterarvälinomföljandeområden:riskutbildning,analys,åtgärder, kommunikationavhälsa&säkerhetochtilldelningavsäkerhetsansvarpå avdelningarna.registeruppdaterasmedjämnamellanrumochdethållsregelbundna brandövningar. Förbättringarkangörasinomföljandeområden: ydligtmarkeradebrandutgångarochstrategisktplaceradnödbelysningsom måstetestasregelbundet.

20 Brandsäkerhetochutrymningsrutineribyggnadersominteanvändsför produktionalltsåaktivitetsrumochmatsalar,samtombesörjaattdörrarskall öppnasutåt. Simuleringsövningargällandeströmavbrott. Bättrerutinerförattsäkerställaattanställdaanvänderkorrektskydds utrustning. Kemikalierskallbevarasochhanteraspåettsäkraresätt: Separerafarligakemikalierfrånandrakemikalier. Användsäkerhetsdatabladförkemikalierdärdetföreskrivs. Utrustapersonalsomhanterarfarligakemikaliermedrättskyddsutrustning. Utseansvarigpersonalsomfårregelbundenutbildningikemikaliehantering. GblevISO14001certifieratår2009(förnyades2012).Ansvaretförattlevaupptill certifieringendelasmellaningenjörsavdelningenochsäkerhetsavdelningen. Inspektörenkundeintesedetfullständigadokumentetsombeskriverprocedureri förhållandetilliso14001dådetbevaraspåhuvudkontoretijakarta. Detskerenårligkontrollavluftkvalitet,bullernivå,temperatur,lukt,belysningoch spillvattenkvalitetpåanläggningen.kontrollenutförsavexternakontrollanter.vid tidenförinspektioneninstalleradesettnyttventilationssystemidäckhärdningshallen. Produktionsavfallindelasimiljöfarligakemikalier,annatmiljöfarligtavfallsamt återvinningsbartavfall.avfallshanteringskerexternt. GbörinföraenallmäninstruktionavseendeföljandemiljöaspekterenligtSKIs uppförandekod: Lägreenergiförbrukning. Reduceringavavfall. Reduceringavutsläpptillatmosfär,vattenochmark. Hanteringavkemisktochmiljöfarligtavfall. Matsalarnaanvänderettkupongsystemfördeanställdasmåltider. Brandsäkerhetenärundermåligimatsalarnaeftersommärktanödutgångareller evakueringsinstruktionersaknas. IbeskrivningenavurvalsprocessenförunderleverantörernämnsattmanangerISO 14001somkriterier,mensåärintefallet.Enligtledningenplanerarmanattaktivtfölja ISO14001iurvalsprocessen(någonmålsättningfördettafinnsinte). ÖverlagärinspektörensbedömningavGsledningssystemförsociala,etiskaoch miljöaspekterpositivochkommunikationenmedledningochadministrationärgod. Företagetvarvilligtattseöverdeområdendärförbättringarbehövdesmedhänseende tillskiskod,sebilaga2.dethadevaritönskvärtominspektörenvaritfriareatt fotograferaianläggningarnaiställetfördestriktarestriktionernasomförekom. 20

!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport! RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn:'SKL KommentusInköpscentral (SKL) Fabriksnamn:' GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. GitiTire(Anhui)Co.Ltd Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:'

Läs mer

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning TEXTILE SOLUTIONS Företag Varumärke/Varumärken Ange samtliga varumärken som ni lämnar information om via det här formuläret. Kontaktperson (namn) Kontaktperson (e-post) Kontaktperson (telefon) 2 Inköp

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Lammhults Reviderad tillverkare: Leverantören Land: Kina Revisionsdatum: 6-7/5 2014 Revisorer: Winni Sun och Amy Wang,

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

CY INNEHÅLL 1.0 POLI

CY INNEHÅLL 1.0 POLI TE R & AR M B ÄN ET PO LI SK SF CY FÖ LI ÖR R GA H Å RÄ L TT LA IG ND HE E N ÄN SK LIG A RÄ TT IG HE TE R SV ER IG E PO LIC Y FÖ R AR BE TS FÖ RH ÅL LA ND EN OC H M PO LIC Y CA RL SB ER G INNEHÅLL 1.0

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Almedahls Alingsås AB Reviderad tillverkare: Borch Textile Poland Land: Polen Revisionsdatum: 2014-05-12 2014-05-13

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Leverantörskvalificering

Leverantörskvalificering siemens.com Leverantörskvalificering Siemens AB Bäste leverantör, Kvalitet, miljö och arbetsmiljö värderas högt på Siemens. Ni som leverantör till oss bidrar aktivt till vårt gemensamma arbete att till

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar.

Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. 3. Socialt ansvar Denna specifikation (öppen PDF) lägger fast de krav som en möbelproducent ska uppfylla avseende Socialt ansvar. För att få märka sin möbel med Möbelfakta ska verkställande direktör eller

Läs mer

PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter

PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter Sida 1/8 1.0 Bakgrund och syfte Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom

Läs mer

SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353

SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3*04-23 0001 9 Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

UNI-OTE Globalt avtal

UNI-OTE Globalt avtal UNI-OTE Globalt avtal INLEDNING Detta avtal mellan Union Network International (hädanefter UNI), med huvudkontor i Genève (Nyon), Schweiz, som representerar fackförbund som organiserar OTE-anställda världen

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Nedanstående text om systemtillsyn och frågeformuläret på de följande sidorna är hämtade från Miljösamverkans Handledning för kemikalietillsyn.

Nedanstående text om systemtillsyn och frågeformuläret på de följande sidorna är hämtade från Miljösamverkans Handledning för kemikalietillsyn. Fördjupningslista 1 Systeminspektion Nedanstående text om systemtillsyn och frågeformuläret på de följande sidorna är hämtade från Miljösamverkans Handledning för kemikalietillsyn. De ändringar som gjorts

Läs mer

Revisionsrapport. - Revision av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Revision av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Revision av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Canon Sweden Reviderad tillverkare: Canon (Kina) Land: Kina Revisionsdatum: 17-18/6 2014 Revisorer: Jackie Zhou och Winni Sun,

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Scandinavian Standard Uppförandekod

Scandinavian Standard Uppförandekod Scandinavian Standard Innehåll 1. Scandinavian Standard 2. Långsiktig planering och löpande verksamhet 3. Kommunikation och omfattning 4. Rättsliga krav och riktlinjer 5. Vårt arbete med ansvar och hållbarhet

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET.

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. På Fruit Of The Loom har vi väldigt höga krav. Detta märks på kläderna vi producerar

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Växjö Kommun. David Braic, upphandlingschef. Hållbar upphandling, 14 mars 2013

Växjö Kommun. David Braic, upphandlingschef. Hållbar upphandling, 14 mars 2013 Växjö Kommun David Braic, upphandlingschef Hållbar upphandling, 14 mars 2013 1 Etiska krav - Växjös perspektiv Växjö kommun Politiskt tryck Moralisk fråga Tidigare Sanningsförsäkran kring jämställdhet,

Läs mer

Historien om StudentConsulting

Historien om StudentConsulting Historien om StudentConsulting Grundades av studenterna Tobias Lindfors och Niklas Jansson i en studentkorridor 1997 i Luleå. Ett av Nordens åtta största bemannings- och rekryteringsföretag, helt specialiserade

Läs mer

Affärspartner. Uppförandekod. The global leader in door opening solutions

Affärspartner. Uppförandekod. The global leader in door opening solutions Affärspartner Uppförandekod The global leader in door opening solutions 1 Affärspartner Uppförandekod Inledning ASSA ABLOY TROR PÅ på ett ansvarsfullt socialt, miljömässigt och etiskt beteende, och förväntar

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare

Uppnå eller överträffa ställda krav från våra kunder och lagstiftare Policy Verksamhet MARCON GRUPPEN skall verka för ständiga förbättringar i en långsiktig relation med våra kunder och medverka till en långsiktigt hållbar utveckling till gagn för människor, miljö och kulturarv.

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Uppförandekod. (Code of Conduct)

Uppförandekod. (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonistbaserade tjänster genom kostnadseffektiv och flexibel kundkommunikation till företag, organisationer och myndigheter

Läs mer

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll?

EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN. Har företagen noll koll eller full kontroll? EN RESA TILL SOLSTOLSFABRIKEN Har företagen noll koll eller full kontroll? 2005 granskade Swedwatch Clas Ohlsons, Biltemas och Julas inköp i Kina. Inget av företagen hade då någon kontroll på arbetsvillkoren

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218 Senast uppdaterad: 130218 Medarbetarboken Tanken med den här boken är att vi som jobbar på A.Schulman Nordic ska kunna finna svar på frågor vi stöter på i det dagliga arbetet - inte minst kring olika personalrelaterade

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Handlingsplan för hållbar utveckling

Handlingsplan för hållbar utveckling Handlingsplan för hållbar utveckling 2017-2018 Handlingsplanen för hållbar utveckling 2017-2018 inkluderar Örebro universitets arbete med miljö, lika villkor, arbets- och studiemiljö samt särskilda satsningar

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER. Länsförsäkringar ABs uppförandekod för leverantörer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER. Länsförsäkringar ABs uppförandekod för leverantörer UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER Länsförsäkringar ABs uppförandekod för leverantörer Innehållsförteckning Inledning 3 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 3 Miljö 4 Etik och företagsintegritet 4

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa

Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa Den svenska byggindustrin är något att vara stolt över. Kvalitén är hög, byggarna kompetenta och trivseln på topp. Men svartarbete och oseriösa aktörer solkar ner vårt rykte och förstör för de hederliga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Uppförandekod för leverantör till Elektroskandia Sverige AB

Uppförandekod för leverantör till Elektroskandia Sverige AB 1(8) Uppförandekod för leverantör till Elektroskandia Sverige AB Elektroskandia vill skapa värde för våra identifierade nyckelintressenter: Kunder, leverantörer, medarbetare och ägare. Vi vill bidra till

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

TEXTILE SOLUTIONS. BSCI:s uppförandekod

TEXTILE SOLUTIONS. BSCI:s uppförandekod TEXTILE SOLUTIONS Syfte Syftet med version 1/2014 är att reglera de värderingar och principer som BSCI:s medlemmar strävar efter att genomföra i sina leverantörskedjor. Koden antogs av styrelsen för Foreign

Läs mer

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare

Kollektivavtalet bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare Information till dig som är arbetsgivare et bra för både arbetsgivare och arbetstagare 1 Stål och Metall 1 april 2013 31 mars 2016 ALLOKEMISK INDUSTRI 2013-04-01

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer 1 (2) FÖRSLAG 2013:32 LS 1303-0353 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson Ärendebeskrivning Revidering

Läs mer

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand?

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hållbarhetskollen Tjänsten vänder sig till SKI:s kunder, d.v.s. kommuner, landsting och dess bolag Samordnad uppföljning av: etiska och sociala krav djurskyddskrav

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda 1 (6) Introduktion av nyanställda Arbetstagarens första tid på arbetsplatsen kan i många fall vara avgörande för det fortsatta arbetet. Det är viktigt att introduktionen sker med stor medvetenhet och bredd.

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01

Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet. Gäller från och med 2009-04-01 Ersättningsformer för arbete vid Karolinska Institutet Gäller från och med 2009-04-01 Beslut Dnr: 913/2009-200 2009-02-17 Sid: 1 / 1 Universitetsdirektören Nya regler och anvisningar för ersättningsformer

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Välkommen till NMTs miljöledningssystem

Välkommen till NMTs miljöledningssystem Välkommen till NMTs miljöledningssystem Presentationsslingan Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion och handbok till NMTs miljöledningssystem. Här beskrivs ledningssystemets uppbyggnad.

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt!

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! 1 (2) Handels exemplar 1. Verksamhet Bransch/verksamhet Totalt antal anställda varav säsongsanställda/visstidsanställda

Läs mer