Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!"

Transkript

1 RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn: SKLKommentus Inköpscentral(SKL) Fabriksnamn:' P.Gajahunggalbk. Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan Stockholm Land:' Indonesien Rapport'skriven'av:' JeffreyLee(Gekko) EvaIding(Gekko) Kontaktperson:' PeterSvensson Adress:' Jl.RayaGatotSubrotoKm.7 (Jl.Gajahunggal) angerang15135 Rapport'antal'sidor:' 32' Fabriksrepresentation Namn' Position' Företag' MichelDube,Phd. VD illverkning PGajahunggalbk FerryHollen PersonalavdelningChef SylvainSagot KvalitetssäkringAdministrativChef LilisSetiawati Kvalitetssäkring, Avdelningschef HarrisPasha Ställföreträdandechef Försäljning RobertH.Imam Personalavdelning Avdelningschef DaniloD.Verastigue Avdelningschef Ingenjörsavdelningen BennyS.Sukarya ViceChefanläggningD Dr.ItaMariza AdministrativChef Utbildning& Utveckling Misnari PersonalavdelningPersonalchef YunitaRhapsody PersonalavdelningRekrytering Ariful SäkerhetsansvarigAnläggningD AgusDidik Ordförande,fackförening Fabriksochinspektionsinformation olk ja Nej Huvudsaklig'produktion'i'inspekterad'fabrik:' Däck yp'av'inspektion' Förstagångsinspektion förbokad obokad ominspektion Inspektionens'omfattning' IenlighetmeddeområdensomtasuppinomSKI:ssocialaochetiskakrav,samtlokalt ochnationelltgällanderegelverkochlagarföranställningsförhållanden,hälsaoch säkerhetsamtmiljö. 1

2 Innehållsförteckning ALLMÄN'INFORMAION' 3 FABRIKSINFORMAION' 3 DOKUMENKONROLL' 4 SUMMERING'AV'INSPEKIONSOMRÅDEN' 8 ANSÄLLNINGSVILLKOR' 8 BARNARBEEOCHUNGAARBEARE 8 VÅNGSARBEE 8 DISKRIMINERING 9 ARBESIDEROCHÖVERIDSARBEE 9 LÖNEROCHÖVERIDSERSÄNING 10 FÖRENINGSFRIHE 11 HÄLSAOCHSÄKERHE 12 SKYDDSOMBUDOCHSÄKERHESUBILDNING 12 SKYDDSURUSNING 13 NÖDURYMNING 13 OLYCKOROCHILLBUD 14 KEMIKALIESÄKERHE 14 MASKINSÄKERHE 15 PERSONALMASAL 15 ARBESMILJÖ 16 MILJÖ 16 HANERINGAVLEVERANÖREROCHUNDERLEVERANÖRER 17 SUMMERING'AV'INSPEKÖRENS'INRYCK' 18 BILAGA'1,'FABRIKSFOON:'P'GAJAH'UNGGAL'BK.' 25 BILAGA'1'FOO'BRISER'(NC)' 28 BILAGA'2'FÖRBÄRINGSOMRÅDEN'(AFI)'(RISK'FÖR'NC):' 30 BILAGA3GODPRAXIS(GP)OMRÅDEN 31 2

3 3 Allmäninformation Fabriksinformation PGajahunggalbk(G)huvudkontorliggeriJakarta,Indonesien.Gharfem produktionsanläggningarochtvådäckrelateradeproduktionsanläggningariindonesien. HuvudanläggningenliggeriJakartaförortenangerang.Gärdenstörstaintegrerade däcktillverkarenisydostasienochenavdestörstafabrikernaiindonesien. Getablerades1951ochtillverkadedåcykeldäckochcykelslangar.1971började fabrikenproduceramotorcykeldäck.personbilsdäckochdäcktillstörrefordonkomi produktion1981,vareftertillverkningenutvidgadestillradialdäck köpte Michelin(Frankrike)10%kapitalandelariföretaget.SKLköperinradialdäckför personbilargenomvianorab,sverige.vianorärkundhosgsedan20årtillbaka. FöretagetsverkställandedirektörärChristopherChan. Huvudanläggningeniangerangharfemstörreochettantalmindreproduktionshallar. Därutöverbeståranläggningenavlagerrum,tvåmatsalar,enadministrationsbyggnad samthälsovårdsklinik,moské,aktivitetsrumochenlagerbyggnadförverktyg.de radialdäcksomomfattasavvianorsuppköpförsklsräkningärtillverkadeianläggning Dsombestårav24.4hektarbyggnadsutrymmesamt33.2hektarland. angeranganläggningensysselsättertotalt12,800varav3,456arbetarpåanläggningd. Könsfördelningenpåföretagetgenerelltär97%mänoch3%kvinnormenianläggning Där99%män.Deanställdasålderärfördeladmellan18och55år.Denlagstadgade pensionsålderniindonesienär55årmeninspektörenfannattdetförekommerattman förnyarkontraktenochåteranställerpensioneradearbetare.samtligaanställdapå anläggningdärindonesiskamedborgare.15avdehögrechefernaärinteindonesiska medborgareutankommerfrånhelavärlden:europa,australienochandraasiatiska länder. GblevISO14001certifieradeijuni2009och2012förlängdescertifieringenmed ytterligaretreår.fabrikenärocksåcertifieradmotiso/s16949avseendeprodukter tillbilindustrin. Verksamhetenifabrikenärigång24timmaromdygnetunderveckansalladagar. Skiftsystemetäruppdelatifyragruppersomvarderaarbetarfemdagariveckanmed treåttatimmarsskiftperdag.anställdasomintearbetarenligtskiftsystemet,tex kontorsarbetareochingenjörer,arbetarfemellersexdagarpervecka.övertid förekommerblandskiftarbetarnaochinnebärtexattmanarbetarettextraskiftvilket inteärienlighetmedindonesiskarbetslagstiftning. Lunchrastenärentimmeförutompåfredagardådenutökasp.g.a.muslimskfredagsbön tillenochenhalvtimme.fabrikenharstängttvåveckorunderfastemånaden,ramadan, ochdetnoteradesattmånadernainnanramadanutökasproduktionenföratt tillmötesgådennågotökadeefterfrågan.

4 Lönerräknaspådagsbasisochvarierarberoendepåhurmångaskiftdeanställda arbetatunderenmånad.nyanställdaanställspådagsbasisunderentremånaders provanställning.löneutbetalningenfortsätterpådagsbasismedförlängningupptilltvå årstidberoendepåprestation.prövningskerförattmedtillfredställande arbetsprestationblibefordradtillattövergåtillmånadslön.detfinnsarbetaresom undertioårharhaftdagslön.högreutbildadpersonal,texdesomärutbildadepå fabrikensegetträningsinstitut,bliranställdamedmånadslönredanfrånförsta anställningskontraktet. Personalomsättningenärrelativtlågmedettgenomsnittpå24%permånad,utan säsongsvariationer.personaltillväxtenliggerpåungefär5%perår.intervjuade anställdaansergenerelltattgärenbraarbetsgivaremedfördelaktiga arbetsförhållandenochlönersomliggerövergenomsnittet. Detfinnsingaövernattningsmöjligheterpåfabriken,vilketinnebärattallaanställdabor utanföranläggningen.ransporterombesörjsinteavföretaget.anställdablirtilldelade matkupongersomkananvändasienavdetvåmatsalarnapåanläggningen.dessadrivs avexternaaktörer. Anläggningenharmoské,badmintonbanor,närbutiker,aktivitetsanläggningsamt hälsovårdsklinikmedläkareochsjuksköterskor.aktivitetsanläggningenanvändstill rekreationochandraaktiviteter. Dettaärdenförstauppförandekodsinspektioneniföretagetsanläggningarochdärmed ävendenförstaförsklsräkning.fabrikenhartagitvissacsrinitiativmeninteskapat någonledarskapsstrukturännu. Inspektionsinformation. Dennaförbokadeinspektionutfördesmellan21och25nov2013.Områdenoch avdelningarsomomfattadesavinspektionen; Anställningsförhållanden Hälsaochsäkerhet Miljöaspekter Ledningssystemförunderleverantörerbeaktadesikorthetförmöjligpåverkan avvärdekedjan. Dokumentkontroll Följandedokumentgranskadesunderinspektionen. 1. Minimilöndokumentation. 2. Listaöveranställdapådagsbasisochbankinformation(3263anställda). 3. Listaöveranställdapåmånadsbasis. 4. Löneutbetalningsregister(dagsbaseradeanställda):dec2012april Skiftschema. 6. Registerfrånstämpelklocka(Excelutskrift). 7. Urvalurlönebesked(timanställd). 8. Urvalurnärvarolista. 4

5 9. Listaöveranställda(oktober2013). 10. Urvalurlöneutbetalningsregister(månadsbaseradeanställda(jun,aug,okt,2013). 11. Utvaldarbetstidochlöneutbetalningsregister(månadsbaseradanställd). 12. Kollektivavtal. 13. Utvaldapersonligaregister(IDkort,myndighets,studieintyg,hälsokontroll). 14. Matlagningstillstånd. 15. Brandsäkerhetsdokumentation(matsal). 16. Checklistaförbrandutrustning(matsal). 17. Fotonfrånenmindrebrandövning(fotofrån23maj,2013). 18. Procedurvidbrandövning(AnläggningD). 19. Instruktionvidhändelseavstörre,medelstorellermindrebrand. 20. Standardrutinerföranvändningavbrandstege(manual). 21. Brandtillbudsrapport( ). 22. Sammanfattningavbrandtillbudsrapporter2012& Utredningsregisterfrånbrandtillbud. 24. Handlingsplanvidjordbävning. 25. Handlingsplanvidöversvämning. 26. Instruktionförtillvägagångssättvidströmavbrott(slumpvisutvalda produktionsområden). 27. Koordineringsplanförnödsituationer. 28. Sammanfattningavsäkerhetsdatabladgällandehelafabriken. 29. Externaprovrapporterförvatten,luft,buller,temperaturochbelysning(janjuni 2013). 30. Månadsvisabelysningstest(internkontrollvarjemånad(urval2månader). 31. Provpåbullernivådärmankorrigeratursprunglig85dbbullernivåtest. 32. Arbetsfunktion Riskidentifieringochledningssystem(exempelfrånprocessersom däckhärdning,blandning,innerslangstillverkningförradialdäck). 33. Uppföljningsrapportomolycksfall. 34. Olycksfallssammanfattningför VisuellrundvandringskontrollutfördavAvdelningenförHälsa&Säkerhet, 36. Myndighetsdokument(hanteringavmiljöfarligtkemisktavfall),rapportfrånmaj 2012). 37. Standardrutinerförhanteringavmiljöfarligvätska,produktionsochicke produktionsavtal. 38. MiljöcertifikatfrånMiljöministeriet(IndonesianEnvironmentalAgency,BPLH)2:a halvåret, Standardrutinerförmiljöavfall,utsläppochbiologisktnedbrytbartavfall. 40. Gaffeltruckkörkortsamtcertifikatochnärvarolistafrånförartest. 41. illståndochregistreringsbevisförunderleverantörsomhanterarfarligtavfall. 42. Provrapportomavfallshanteringfrånettexterntföretagsomhanteraroljaoch oljefatpåfabriken. 43. Miljöstyrningssystemrapportfrånjan jun,2013(utfördåtmiljöministeriet) 44. Säkerhetsochträningsmaterialfrånexternakonsulter(SentralSistemConsulting). 45. Organisationsschemaöveranläggningeniangerang. 46. RitningavanläggningDochfabriksinformation. 47. Checklistaförurvalavunderleverantörer. 5

6 6 48. Certifieringar:ISO14001:2009;ISO/S Intervjuer.med.anställda. Ledningen(48personer) MichelDube,Phd.VD illverkning SylvainSagotKvalitetssäkringAdministrativChef LilisSetiawatiKvalitetssäkringAvdelningschef Rachmat Kvalitetssäkring AgusRiyahto Kvalitetssäkring RachmaDityaS.Kvalitetssäkring Suwito Kvalitetssäkring Suhjute Personalavdelning HarujosanPersonalavdelning FerryHollen, PersonalavdelningChef RobertH.Imam,Personalavdelning Avdelningschef Misnari AB PersonalavdelningPersonalchef JentyHartati PersonalavdelningLön Feritanty PersonalavdelningLön HendraLesmana PersonalavdelningLön EkoSuwarto PersonalavdelningLön IndrianiP. PersonalavdelningPersonal(radialdäcksproduktion) Minggus PersonalavdelningPersonal Zarmelly AdministrationPersonal YunitaRhapsodyPersonalavdelning,Rekrytering(avlönadepåmånadsbasis) Ranidita PersonalavdelningRekrytering(avlönadepåtimbasis) Dr.ItaMarizaAdministrativChef Utbildningochutveckling JennySriSangrit Utbildningochutveckling Sutarta Utbildningochutveckling NanaSL Utbildningochutveckling HarrisPashaStällföreträdandechef Försäljning(Export) RikoBuntaran Försäljning(Export) DaniloD.VerastigueAvdelningschef Ingenjörsavdelningen Rasam Ansvarigförfastighetsskötsel ArupiAnläggningD,Ingenjörsavdelningen Surijorn AnläggningD,Ingenjörsavdelningen BennySetiawan Certifieradsäkerhetsansvarig DodySutiastono AvdelningförHälsa&Säkerhet Sulukondin AvdelningenförHälsa&Säkerhet Suherman AvdelningenförHälsa&Säkerhet Nasidah AvdelningenförHälsa&Säkerhet BennyS.SukaryaViceChefanläggningD Ariful,SäkerhetsansvarigAnläggningD AndieJanoePoerwanto UnderhållK3LDAnläggningD PrimaMinha K3LD Supendi observatör Hälsa&Säkerhet AgusPratopo GummiblandningsavdelningenAnläggningD

7 7 Sucipto LagerchefLogistik Cahyo AvdelningschefLogistikRåmateriallager Muit Matsal Laurenny Matsal Rifki Inköp Eltonyie Inköp Fackförening(6personer) AgusDidik,KetuaSPSI(Fackföreningsordförande) JoniPrihatinSPSI(Generalsekreterare,fackföreningenförkemiochgruvindustri) IsanSetiawan SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) Udinaryvdia SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) SigitPrihantoro SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) Dana SPSI(fackföreningenförkemiochgruvindustri) Hälsovårdskliniktvåläkareochtvåsjuksköterskor. Ickeledningsanställda(47personer) intervjueriproduktionen;anläggningd,lager, packning,specialutrustningsoperatörer,säkerhetsavdelningen. Slumpmässigtutvaldaarbetare(1012personer) frågorställdaunderrundvandring ochbesökifabrikslokalerochmatsal. Sammanlagtintervjuades120personer.

8 8 Summeringavinspektionsområden Anställningsvillkor Barnarbeteochungaarbetare Ingenförekomstavbarnarbete(ILOnr138och182) Barnarbete,enligtdefinitioneniILOkonventionen,fårinteförekommaochföretaget harettansvarförattutvecklasocialtochekonomiskthållbaraalternativ(t.ex. utbildning)tillbarnarbeteidefalldeförekommer. FN:sbarnkonvention,artikel32 Varjebarnharrättattskyddasmotekonomisktutnyttjandeocharbetesomskadar barnetellerhindrarhans/hennesskolgång Gsrekryteringspolicyärattendastanställaarbetaresomär18årelleräldre.Detfinns ingaindikationerpåöverträdelser.fabrikentittarpåidkortochharkopiorav studieintyg,utdragurpolisochfamiljeregister.ingettyderpåattgbrytermotsin egenpolicyellerindonesisklagstiftning.omenminderårigavmisstagharanställts avbrytsanställningskontraktetbådefördenminderårigaochdenansvarigapersonalen. InspektöreninformeradeattdettainteärtillräckligtiförhållandetillSKLs uppförandekod. Enligtindonesisklagstiftning(ACNr.13Year2003ConcerningManpower)ärdet tillåtetattanställaarbetskraftunder18årochenligtparagraf69tillåtetattanställa13 15åringaromdeutförenklareuppgifter.DärförbehöverGskapaentydligpolicyför atthanteraminderårigarbetskraft. Krav:tillverkarenskallutvecklaettsystemförattförebygga,undersökaförekomstav, ochtahandomfallavbarnarbeteidenegnaorganisationen. Prioritering:Riskföravvikelser vångsarbete Ingenförekomstavtvångsarbete(ILOnr29och105) Attutnyttjanågonformavtvångsellerstraffarbeteaccepterasinte. Detfinnsingabeläggföratttillverkarenärellervaritinvolveradinågonformav tvångsarbete.fabrikenkvarhålleringapersonligadokumentellerdepositionavpengar. Vidintervjuermedarbetarefastställdesinformationochdokumentationfrån fabriksledningenochinspektörenfanningabevisförattnågotavföljandeförekommer; Avskuldtillföretagetframkallatellerpåannatvisofrivilligtarbete vingandetillanställning Exploateringavkontraktssystemet Människohandel Fängelsearbete Ingaavvikelserhittades.

9 9 Diskriminering Ingenförekomstavdiskriminering(ILOnr100och111) Diskrimineringpågrundavetnisktillhörighet,kön,religionsocialtursprung, handikapp,politiskaåsikterellersexuellorienteringfårinteförekomma. Iföretagetsrekryteringsmaterialgesingendirektindikationomattdiskriminering förekommer. Enexternläkareutföretthälsotestpåarbetssökandesomäraktuellaföranställning.I hälsotestetingårblodprovförhepatitb,röntgen,urinprovmm.enföretagsläkare värderaromdetbehövsgörasvidareundersökningaravenarbetssökande.exempelvis högtglykosvärdemedförvidaretester.enligtledningenförekommeringagraviditets ellerhivtester.personalavdelningenförklaradeattdeanvänderläkartestenföratt gallrakandidaterföranställningeftersomvissasjukdomarkanvarasmittsamma.inga dokumentpåvisadeattensådangallringutförs.enligtpersonalavdelningentestas kandidaterförfärgblindheteftersomvissaarbetsuppgifterkräverexaktfärgbedömning förattundvikafelproduktionocholyckor.fabrikenregistrerarreligiöstillhörighetför attkunnaplaneraproduktionenunderreligiösahögtider.inspektörenrekommenderar attledningenutformarenickediskrimineringspolicysombeskriverhurovanstående faktoreranvändsirekryteringsprocesserochbefordran. Krav:Enickediskrimineringspolicysomtydligtbeskriverhurovannämndafaktorer (läkarundersökningochreligion)användsianställningsochbefordringsprocesser. Prioritering:Riskföravvikelser Arbetstiderochövertidsarbete Normalarbetstidfördagskiftsarbeteär08:00till16:30femdagariveckaneller08:00 till17:30sexdagariveckan.skiftsystemetäruppdelatifyragruppersomvardera arbetarfemdagarperveckamedtreåttatimmarsskiftperdag: 07:0015:00 15:0023:00 23:0007:00 Skiftarbetarearbetarsammaskiftfemdagarochgårpåettnyttskifteftertvåvilodagar. Alladagarförutomfredagharmanentimmeslunchrastmedanfredagslunchenär förlängdtillenochenhalvtimmeförattgetidtillfredagsbön.iövrigtharallarätttill15 minutersbönerastperdag.anställdaäterlunchidenexterntdrivnamatsalen,dock ansvararfabrikenförmåltiderundernattskiftet. Nyanställdahartremånadersprovanställningochefterdettafårmankontraktmedlön pådagsbasis.eftertvåårövergårlönenoftasttillfastmånadslönberoendepåomden anställdaleverupptillproduktivitetsochnärvarokrav.detförekommerdockfalldär anställdaharhaftdagslöniupptilltioår.deintervjuadearbetarnaansågatt lönesystemetärrättvistochingenansågattdeofrivilligthöllskvaridagslöne betalningen.pensionsåldernärnormalt55årvilketöverensstämmermedindonesisk lagstiftning.vissaanställdaförnyarsinakontraktefter55år.kontorsarbetareoch arbetaremedhögreutbildning,bl.a.frångsinternutbildning,fåroftast månadsbaseradlönfrånbörjan.

10 10 Mångaanställdaärkvarframtillpensionen.Personalomsättningärca12%permånad utansäsongsavvikelser.detförekommeringensäsongsvisökningavefterfrågandock producerasnågotmerinnanramadandåfabrikenärstängditvåveckor.dettainnebär ennågothögreövertidsfrekvensochökatantaltimanställda. Allaarbetare,kontorsarbetarnainkluderat,bäruniformermedsynligtfabriksID anordnadeavg.dettabekräftadesiintervjuermedarbetare.detfinnsinga övernattningsmöjligheterpåfabrikenvilketgörattallaarbetareborutanförområdet. Allaproduktionshallarochlagerrumharfingeravtryckläsaresomenbartanvändsi börjanochslutetavettskiftdåmanintestämplarutunderrasterna.registertagnafrån stämpelklockanvisarattanställdaoftaarbetarövertid.intervjuadearbetarebekräftar attövertidärfrivilligtochattavtaltecknasmedarbetsgivarenattövertidaccepteras. Inspektörenfannattstämpelklockanbararegistrerarnärvaroochinteövertid.Manuellt registerförsiställetavförmänförövertidsarbete.dessaregisteröverförsmanuelltini lönesystemetpåpersonalavdelningen.dagsochmånadsbaseradelönerutbetalas genomseparatasystem.registrenfördagsbaseradelönerfannspåanläggningeni angerangmedanregistrenförmånadsbaseradelönerfannspåhuvudkontoretijakarta ochkundedärförintejämförasmedstämpelklockanvidinspektionstillfället.ett registerurvalmedtagetfrånjakartagranskades. EnligtArtikel78(1)bidenindonesiskaanställningslagen(ACNR13YEAR2003, ConcerningManpower)ärtretimmardenhögsttillåtnaövertidenperdag;14timmar perveckaoch56timmarpermånad.övertidfördagslönearbetareoch månadslönearbetareinnebärextratimmarochextraskift.registerfrånstämpelklockan visarpå100timmarsövertidivissafallvilketöverskridertillåtenövertidochävenatt detvåavtaladevilodagarnaintealltidtasut(sebilaga2nc1).ledningenärmedveten omdettaochharvidtagitåtgärderförattminskaövertidsarbete. Krav:Arbetsgivaremåstesetillattettledningssysteminförssomförprotokollöver anställdasarbetstidochvarnarnärenanställdöverskriderdenlagstadgadegränsenför övertid. Prioritering:Störreavvikelse. Krav:Arbetsgivaremåsteinföraetttransparentledningssystemsomgerdeanställda möjlighetattkontrolleraegenarbetstid. Prioritering:Riskföravvikelse. Lönerochövertidsersättning Övertidbetalasmedenochenhalvgångertimlönenunderennormalarbetsdagförden förstaövertidstimmenochtvågångertimlöndenresterandetiden.imlönenberäknas genomattmultiplicera1/173medmånadslönen,exklusivebonusochövriga ersättningar. Månadsavlönadpersonalbetalasden25:evarjemånadochövertidsersättningbetalas den10:evarjemånad.dagsavlönadebetalasfördensammanlagdaarbetadetiden inklusiveövertidden30:evarjemånad.lönerbetalasviabanköverföringar.

11 11 Löneninkluderar: Grundlön Övertidsersättning Skiftersättning Närvarobonus Logiersättning ransportersättning MinimilöneniangerangärRp (US$218)permånad.Detförekomingafallav lönerlägreänminimibeloppet.inspektörenvaldeettantalanställdaslöneregisterför löneochövertidsuträkningar. Vidberäkningargjordapåinspektionsunderlagupptäcktesintenågraoegentligheter. Dokumentationförsocialförsäkringsutbetalningartillhandahöllsavfabrikenunder inspektionenochingaoegentligheterupptäcktes.enbartanställdameddagslönfår lönespecifikation.anställdamedmånadslönkanfålönespecifikationvidförfrågan. Krav:Fabrikenmåstegelönespecifikationervidvarjeutbetalningsåattanställdakan kontrollerasinautbetalningar. Prioritet:Riskföravvikelse Föreningsfrihet Föreningsfrihetochorganisationsrätt(ILOnr87och98) Iländerdärföreningsrättenärbegränsadellerunderutveckling,skallleverantören verkaförattanställdafårmötaföretagsledningenförattdiskuteralöneoch arbetsvillkorutannegativakonsekvenser. Paragraf104iIndonesiensarbetslagstiftninggerarbetarnarätttillattdeltaioch organiserafackföreningarienlighetmedlagen. Sedan2001ärfackföreningenSerikatPekerjaKimiaEnergidanPetambanganSerikat PekerjaSeluruhIndonesiarepresenteradpåfabriken(Fackföreningenförkemikalie ochgruvindustri).detfinnsingaandrafackföreningarrepresenterade.ungefär90%av samtligaanställdapåfabriken(13800)äranslutna.anställdaharrättattväljaomde villblianslutna(9095%avangeranggspersonaläranslutna).ledningenstödjer fackföreningenochharintesattnågrarestriktioner. 21avGsstyrelsemedlemmarärmedifackföreningenochansvararförföljande kommittéer: Organisering(medlemskap) Utbildningochsäkerhet Kommunikation(inomfackföreningen) Ledning konflikter Anställningstrygghetochreligion

12 12 Valavstyrelse: Valberedningen,somväljerfackföreningsordförande,bestårav510personer. Valberedningenanordnarmötemedde195fackligarepresentantersomnominerar kandidaterförordförandepostengenomattskrivaettnamnpåenvalsedel.allamed20 nomineringarkandiderartillordförandeposten.alla13000medlemmarharrösträtt. Styrelsen,sombestårav21medlemmarutsessedanavengruppbeståendeav avgåendeordförande,dennyaordföranden,sekreterare,enarbetstagarrepresentant samttvåfackföreningsmedlemmar.styrelsenochfackföreningsrepresentanterharen mandatperiodpåtreår. Fackföreningenkantvingaledningenattanpassafabrikentillgällandelagstiftning. FemårigtmedlemskapifackföreningenkostarRp10000.Fackföreningenärgenerellt settdenendakommunikationsvägentillledningen. Ettkollektivavtalpåfabrikenförhandladesframavfackföreningen2001.Dettaavtal förnyasvartannatår(bilaga3 GP3). Någraintervjuadeyngreanställdaupplevdeattdeblevtvingadeattgåmedi fackföreningen. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettsystemsomgeralternativavägarattkommunicera problemmedledningen.särskiltföranställdasominteärfackföreningsanslutna. Prioritet:Riskföravvikelser. Hälsaochsäkerhet Arbetsmiljönskallhållaennivåsomöverensstämmermedinternationellariktlinjer. Anställdaskallinformerasomdeeventuellahälsoriskersomarbetetkanmedföra.Alla anställdaskallhatillgångtillochanvändarelevantskyddsutrustning. Skyddsombudochsäkerhetsutbildning DeanställdashälsaochsäkerhetansvarasprimärtavavdelningenförHälsa&Säkerhet (HSE). AvdelningenförHälsa&Säkerhetansvararförföljandeområden: Skyddsutrustning(PPE) Översvämning,jordbävningochströmavbrott(säkerhetsföreskrifter) Kemikalier(säkerhetsdatablad) Dammpartiklar,belysning,utsläpp,temperatur,buller,luft Arbetsolyckor Incidentkontroll Avfall(återvinningsbart,ejåtervinningsbart,farligt) Miljöpåverkan AvdelningenförHälsa&Säkerhetansvararinteförföljande: Maskinunderhållochsäkerhet(ingenjörsavdelningensansvar) Energiochresursförbrukning(ingenjörsavdelningensansvar) Säkerhetsträning(utbildningsavdelningensansvar)

13 13 K3LDgruppenansvararförimplementeringenavsäkerhetsförordningarfrån avdelningenförhälsa&säkerhet.varjeskiftharenkommittébeståendeavledningoch arbetaresomrapporterartillk3ld.k3ldansvararförregelbundnamötenmeddessa kommittéer. BennySetiawanärcertifieradsäkerhetsansvarig(enligtkravfrånGovernmentMinistry ofmanpower).hanansvararförkoordineringavsäkerhet,säkerhetsträning, skyddsutrustning,arbetstillstånd(bådeåtanställdaochexterntinhyrdpersonal) riskanalys,maskinskötselochmiljöpolicy(iso14001). Inspektörengickigenomföljandedokument: Riskanalysrapport(nov2012),medfokuspåriskfaktoreriproduktionochmiljö. Riskanalysförmaskiner(2juli,2012),nyinköptamaskinerinklusive skyddsutrustning. Olycksfallsrapport(fallfrånenstege) Dr.ItaMariza,administrativchefförutbildningsavdelningen,äransvarigför säkerhetsorienteringavnyanställdaochinternutbildningavanställda.förmänmåste rapporteratillhonomomorienteringenseffektivitet. Skyddsutrustning Gharutförtriskanalyspåallaarbetsuppgifterpåfabriken.Deflestaarbetsuppgifterna krävernågonformavskyddsutrustning.intervjueravanställdabekräftarattdefått adekvatträningochanvänderskyddsutrustning,dockobserverarinspektörenatt användningenavskyddsutrustningvarinkonsekventochoftainteenligtföreskrifterna. Avsaknadavinstruktioneromhurskyddsutrustningenskallanvändasnoterasochide falldärinstruktionerfannssaknadespassandeskyddsutrustning.ivissafallvarförsta hjälpenlådaninteutrustadenligtföreskrifternaochiblandfannsdeninlåstpåkontor (sebilaga2förbättringsområden,nc9,nc10). Krav:Arbetsgivaremåstehaettfungerandeledningssystemsompåminnerarbetareatt användaadekvatskyddsutrustningochkorrigeraranvändandetavskyddsutrustning. Prioritet:Mindreavvikelse Krav:Närdetfinnsinstruktioneromskyddsutrustning,måstedennasamtförstahjälpen lådafinnastillgänglig. Prioritet:Riskföravvikelse Nödutrymning Ledningssystemenbeskrivernödutrymningsrutinerochinspektörengavstillgångtill materialet.bränderkategoriserasiomfattningsommindre,mellanstoraochstörreoch hanteraspåolikasätt.mindrebränderförekommermedjämnamellanrum(åttamindre brändernoteradesunderdeförstatiomånadernaav2013).evakueringbehöverinte skevidmindrebrand.varjebrandtillfälleregistrerasochförebyggandeåtgärdertas.

14 14 Brandutrymningochbrandövningutförsvidfleratillfällenvarjeår.Mindreomfattande brandövningarutförsengångpermånadochenstörrebrandövningutförsengångper år.anställdafårutbildningianvändningavbrandposterlikvälsombrandsläckare. Intervjuadpersonalärmedvetenomnödutgångarochbrandtrappor.Brandsläckare placeradeiparfinnsvidsamtligamarkeradenödutgångarochinspekterasvarjemånad. Nödutrymningochnödutgångsskyltarsaknadesinågraavlokalernasominteanvändsi produktionen,nämligenmatsalochaktivitetsrum.detfinnsingautrymningsplanereller brandövningarsomtäckerdessalokaler(bilaga2 NC4,NC5,NC6).Enstaka nödutgångarärintetydligtmarkeradeellersaknashelt(bilaga2 NC11,12,13). Elavbrottavolikaomfattningförekommerocheftersomfabrikenäridrift24timmar perdagärmanutrustadmednödgeneratorer. Nödbelysningärintekonsekventriktadmotnödutgångarnaochdenärintekoppladtill nödgeneratorer.ledningeninformeradedockattsåvarfalletmendettakundeinte bekräftasellertestasunderrevisionen.paragraf10.1.2(firepreventionstandardsin BuildingDesign)byggnadsdesignstadganangerattallnödbelysningskallvara batteridriveniåtminstonetjugominuter. Krav:Arbetsgivarenmåstesetillattdetfinnssäkerhetsföreskriftertillallabyggnader inklusivedesominteanvändstillproduktion(aktivitetsrum,matsalochmoské). Prioritet:Störreavvikelse Krav:Arbetsgivarenmåstesetillattnödbelysningfungerarävenunderelavbrott. Prioritet:Riskföravvikelse Olyckorochtillbud illverkarenförettrapportregisteröverolyckor,ochharettledningssystemsom beskriverhurmanskallhandskasmedtillbud.över25tillbudrapporteradesförraåret. Inspektörentogdelavregistrensombeskrevorsaktillolyckornaochåtgärder(bilaga3 GP1). Vidolycksfallförsdenskadadetillfabrikensegenhälsovårdsklinik,somharegnaläkare ochsjuksköterskorsamtärutrustadmedmediciner,förstahjälpenochsyre.iettfåtal fallhardendrabbadeförtstillettnärliggandesjukhus. Detfinnsingetsomtyderpåattdetfinnsettstyrsystemsomföljerupprapporteringom tillbudsomkundehaorsakatallvarligskada. Krav:Fabrikenmåsteetableraettutförligtledningssystemsomidentifierarochrättar tilltillbudocholyckor. Prioritet:Riskföravvikelse Kemikaliesäkerhet Kemikalierochfarligtmateriallagraspåolikaställenpåanläggningen.Detfinnsett kemikalielagerutanfördensåkalladeanläggningasamtiventileraderuminnei

15 anläggninga.detfannssäkerhetsdatabladförsamtligakemikaliersomvartillgängliga vidförfrågan. Följandepunktertyderpåatthanteringavkemikalierkundeförbättras: 1) Råmaterialmärktasommiljöfarligaellersomkrävdeskyddsutrustninglagrades oftaihopmedråmaterialsomintevarmiljöfarliga.allaformeravråmaterial behandladeslikadant. 2) Säkerhetsdatabladfannsintealltidtillgängliginärhetenavkemikalierna. Arbetarnakundeintealltiddirekttaredapåhurkemikaliernaskullehanteras. 3) Skyddsutrustningenligtsäkerhetsdatabladvarintealltidplaceradinärhetenav kemikalierna. 4) Ingenpersonalfinnsmedsärskiltansvararförkemikalierna. Detharinterapporteratsomnågrastörretillbudmedkemikaliermenavdelningenför Hälsa&Säkerhetmåsteimplementeraettledningssystemsomkontrollerarkemikalier. Krav:Arbetsgivarenmåstesetillattgiftigtråmaterialavskiljsfrånofarligtråmaterial. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Säkerhetsdatabladmåstefinnasinärhetenavkemikalier. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Skyddsutrustningmåsteplacerasinärhetenavkemikalier. Prioritet:Störreavvikelse. Krav:Utseochutbildapersonalsomhanterarkemikalier. Prioritet:Riskföravvikelse. Maskinsäkerhet Ingenjörsavdelningenäransvarigförinspektionochriskanalysavmaskiner,och säkerhetssystem. Underhållavmaskinerskerpåföljandesätt: 1. Förebyggandeunderhåll(dagligen,varjemånad,årligen). 2. Underhålliförbättringssyfte. 3. Uppgradering. Inspektörengickigenometturvalavtillbudsrapporter. Vissamaskinoperatörer somt.ex.gaffeltruckförare måstevaracertifierade(kopior avcertifikatverifierades). Personalmatsal Detfinnstvåmatsalarpåfabrikenmedolikaexternaaktörer.Fabrikenharlicensattha matsal.bådaoperatörernaharlicensatttillagamat.detfinnsingetledningssystemsom omfattarmatsalen. 15

16 16 Måltiderserverasmotmatkupongersomanställdaerhålleravfabriken.Matsalenär öppenfrån06:00till19:00.intervjuadpersonalvarnöjdmedarrangemanget. Nattarbetarefårmatavfabriken. Krav:Arbetsgivarenmåsteskapaettledningssystemsomriktasspecifiktmotmatsalen angåendesäkerhetsrutinerochhälsokontroller. Arbetsmiljö Detfinnsettfungerandestyrsystemförmiljöfaror.AvdelningenförHälsa&Säkerhetär ansvarigfördetta.externaparterutförårligatesterangåendeluft,dammpartiklar, buller,temperatur,belysning,luktochavloppsvatten. Fabrikenutförtemperaturochbelysningstestervarjemånad. Följandedokumentgranskades: Externtestrapport(luft,buller,avloppsvatten,lukt,temperaturochbelysning(1 januaritill1juni,2013) Belysningstestrapport(internkontrollvarjemånad),2slumpmässigtutvalda månader. Rapportombuller internrapportfebruari2013ochexternrapport,maj2013. Vissaavdelningarhadebullernivåersomöverstegdenlagstadgadegränsenochdär användshörselskydd. Ingaavvikelserfunna. Miljö Företagetskallsträvaefterattminskasåvälsinenergiochresursförbrukningsomsitt avfallochutsläpptillmark,atmosfärochvatten.kemikalierskallhanteraspåettför människanochnaturensäkertsätt. AvdelningenförHälsa&Säkerhetansvararförledningssystemenangående avfallshanteringochutsläpp.ingenjörsavdelningenansvararförledningssystemen angåendeenergiochresursförbruksamtiso14001ochcsrinitiativ. Produktionsavfallindelasigiftigakemikalier,annatgiftigtavfall,återvinningsbartoch ickeåtervinningsbart.ettledningssystemärimplementeratförvarjeenskild sophantering.externaparteransvararförsophanteringenochcertifikatgranskadesav inspektören. Följandedokumentgicksigenomavinspektören: Miljöstyrningssystemrapport,januari juni,2013(utfördåtmiljöministeriet). Elektricitet,vattenochbränsleförbrukning. Analysavvattenförbrukning. Analysavutsläpp(vätskeutsläpp,industriavfall,gas,aska,ånga,buller) Planförstyrsystemgällandeutsläpp(förbränning,avlopp,fläkt, skyddsutrustning).

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218 Senast uppdaterad: 130218 Medarbetarboken Tanken med den här boken är att vi som jobbar på A.Schulman Nordic ska kunna finna svar på frågor vi stöter på i det dagliga arbetet - inte minst kring olika personalrelaterade

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI

ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI EN Rapport om konserverad tonfisk ARBETSFÖRHÅLLANDENA I EN GLOBAL INDUSTRI Rapport om konserverad tonfisk Rapport om konserverad tonfisk Sammanfattning 4 Handeln med konserverad tonfisk 6 Konserveringsprocessen

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag

Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag Tnr: 1856:1. ISBN: 978-91-7391-348-5. Oktober 2012. Produktion: Blomquist & Co. Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009

nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 nilsongroup & hållbar utveckling 2008/2009 Innehåll VD HAR ORDET 5 NilsonGroup 7 NilsonGroup OCH HÅLLBAR UTVECKLING 8 NilsonGroup, EN ATTRAKTIV ABETSGIVARE 9 socialt ansvar via produktionen 11 Uppförandekod

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

hållbarhets redovisning 2010

hållbarhets redovisning 2010 hållbarhets redovisning 2010 Cramo SVERIGe AB 1 I n n e h å l l Cramo Ett föredöme inom uthyrning 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är

Läs mer

Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Välkommen till Springhill. Personalhandbok Välkommen till Springhill Personalhandbok DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under

Läs mer

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB

Inledning. Välkommen till Sverige och kommande bärsäsong! Martin Engström, VD, Olle Svensson AB. Sylve Björkman, VD, Ransäters Invest AB Handbok Inledning Denna handbok riktar sig till er medarbetare i Ransäters Invest AB (RIAB) och personal som utför tjänster åt vårt företag men som är anställda av annat företag. Handboken avser att förmedla

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Välkommen till Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Vi har i denna folder tagit fram lite material som du som anställd medarbetare

Läs mer

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM

RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM Diarienr. 2006-001503 RAMÖVERENSKOMMELSE MELLAN SIDA OCH KOMMERSKOLLEGIUM 1 Parter a) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Org.nr: 202100-4789 Attention: Ewa Hagwall Avd/enhet: Economic

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer