YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good."

Transkript

1 SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial

2 VI SÄGER JA TILL SOCIALT ANSVAR I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att öppna ögonen för att se problemen. Och lösa dem. Allt oftare hör vi nyheter om hur företag anlitar fabrikanter som kränker mänskliga rättigheter eller på annat sätt arbetar oetiskt. På Segers vill vi gå i täten för en förändring. De spelar ingen roll om du är inköpare eller konsument. Du har rätt att veta var och på vilket sätt våra kläder har tillverkats. CSR ingår som en naturlig del i vår verksamhet det handlar om omtanke, att känna ett samhällsansvar. YRKESKLÄDER SOM GER DIG GOTT SAMVETE Jämför oss gärna med andra textilföretag. När de flesta säger nej till att ens se verkligheten som den ser ut, säger vi på Segers JA till socialt ansvar. Vi har en uppförandekod. Därför hoppas vi att du med gott samvete köper våra kläder. Det är ett litet men betydelsefullt steg närmare en rättvisare värld. CSR VAD ÄR DET? Idén bakom CSR (Corporate Social Responsability) bygger på att företag frivilligt vill medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. Att ta ett samhällsansvar som går utöver kraven i lagar och avtal. Tanken är att CSR och ett socialt företagande kan ha ett direkt ekonomiskt värde.

3 GRUNDEN ÄR FN s GLOBALA FÖRDRAG Inom området MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER bör företaget: 1. stödja och respektera skyddet av internationellt erkända mänskliga rättigheter. 2. se till att det inte gör sig medskyldigt till brott mot de mänskliga rättigheterna. Inom området ARBETSRÄTT bör företaget: 3. upprätthålla föreningsfriheten och det faktiska erkännandet av den kollektiva förhandlingsrätten. 4. avskaffa alla former av tvångsarbete. 5. effektivt avskaffa barnarbete. 6. undanröja diskriminering i fråga om anställning och yrkes utövning. Inom området MILJÖ bör företaget: 7. stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker. 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande. 9. uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Inom området ANTIKORRUPTION bör företaget: 10. motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. LEVERANTÖRER TILL SEGERS På Segers inköpsavdelning ingår uppförandekoden som en viktig del i leverantörssamarbetet. Leverantörsbedömning tillämpas för alla nya leverantörer med omvärdering och uppföljning av befintliga leverantörer. Endast 10 procent av Segers försäljning kommer av inköpt produktion. 90 procent av vårt sortiment tillverkar vi i våra egna fabriker.

4 SEGERS UPPFÖRANDEKOD CODE OF CONDUCT SEGERS leverantörer skall följa vår uppförandekod som är en ambition att bedriva affärer på ett sunt och ansvarstagande sätt socialt, etiskt och miljömässigt. SEGERS leverantörer ska följa de nationella lagar som gäller i de länder där verksamhet bedrivs. Är något i uppförandekoden i strid med nationell lagstiftning har lagen företräde. I DE LÄNDER där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser. ANSTÄLLDA har rätt att fritt bilda och ansluta sig till egna organisationer som representerar deras intressen. FÖRETAGET erkänna arbetstagarnas förhandlingsrätt till att träffa avtal. SEGERS accepterar inte tvångsarbete, ofrivilligt eller oavlönat arbete i någon form. SEGERS tar avstånd från diskriminering som sker på grund av ras, hudfärg, kön, religion, politisk uppfattning, socialt ursprung eller sexuell läggning. OBLIGATORISK SKOLGÅNG ska vara genomförd. ALLA HAR RÄTT till lagenlig semester och annan ledighet samt ha sjukfrånvaro utan negativa efterverkningar. ALLA ANSTÄLLDA har rätt till skriftliga anställningskontrakt. ARBETSMILJÖN ska vara säker och hygienisk. Arbetet ska fokusera på personlig skyddsutrustning, rena lokaler, hygieniska toaletter, tillgång till rent vatten samt uppfylla krav som anges i nationell lagstiftning. VECKOARBETSTIDEN får inte överskrida den lagliga gränsen. SEGERS leverantörer följer gällande miljölagar i de länder de verkar samt medverkar till att energi och resursförbrukningen minskar. LEVERANTÖREN ska arbeta för att motverka alla former av korruption, utpressning och bestickning. Segers förväntar sig att leverantörer ska följa uppförandekoden och aktivt arbeta för att uppnå dess standard. BESÖK sker hos leverantör för kontroll och uppföljning av uppförandekoden. AVVIKELSE från denna uppförandekod kan leda till att samarbetet avbryts. LIKA LÖN för män och kvinnor för arbete av lika värde. LÖNEN ska betalas regelbundet och den lagstadgade minimilönen är den lägsta accepterade lönen. ANSTÄLLDA har rätt till information som gör det möjligt att kontrollera löneuppgifterna. ISO ISO är en ny standard sedan 2010.Den är inte en kravstandard, utan en vägledande standard med rekommendationer, och inte möjlig att certifiera. Den innehåller sju delar ansvarsskyldighet, transparens, etiskt uppträdande, respekt för intressenter, respekt för lagen, uppförandenormer och respekt för mänskliga rättigheter. Denna standard är vägledning för Segers arbete inom våra bolag.

5 SÅ UPPFÖR VI OSS 90 PROCENT av vårt sortiment med arbetskläder tillverkar vi själva i våra fabriker med egen personal. SEGERS uppförandekod ser vi som en miniminivå för våra leverantörer. AMBITIONEN är att alla leveranser till Segers ska tillverkas under förhållanden som med god marginal överstiger miniminivån. Bilder från Segers nyrenoverade fabrik i Ukraina. SEGERS FÖRE I ARBETET MED SOCIALT ANSVAR VI ANSTÄLLER ingen under 18 år i någon enhet. I VÅRA EGNA fabriker ligger produktionspersonalens löner väsentligt högre än landets lagstadgade minimilöner. Alla har skriftliga anställningsavtal. ALLA, oavsett land (Sverige, Estland, Ukraina) ska jobba i likartad arbetsmiljö när det gäller ljusa och hygieniska lokaler med god tillgång till uppvärmning och ventilation. ALLA ANSTÄLLDA i Segers har rätt att fritt ansluta sig till organisationer efter sitt eget fria val. NORMALT är 40 timmars arbetsvecka och avsättningar till pension och försäkringar är sedan länge självklarheter för Segers. BETALD semester med 28 dagar för alla i vår produktionsfabrik. ERSÄTTNINGSNIVÅ vid övertidsarbete i produktionsfabriken är 100%.

6 SWEREA KEMIKALIER MILJÖ SÄKER ARBETSMILJÖ KVALITETSSÄKRING SOCIALT ANSVAR MILJÖ LEDNING Genom Swerea IVF har Segers Fabriker AB certifierat sin produktion enligt STeP. I och med detta blir de först ut i Sverige med certifieringen. Oeko-Tex STeP står för Sustainable Textile Production och innebär hållbar produktion avseende miljöpåverkan, kvalitet och arbetsplatsförhållanden. STeP är en frivillig certifiering för företag inom den textila kedjan som vill säkra sin produktion och utåt visa att de tar ansvar för hur produkter-na har tillverkats. Genom certifieringen kan Segers Fabriker nu erbjuda sina kunder en långtgående garanti när det gäller att bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Mats Lundin, VD för Swerea IVF. Detta speciellt då STeP omfattar såväl miljöpåverkan som medarbetarnas arbetsvillkor. Segers Fabriker, som tillverkar arbetskläder för hotell, restaurang och vård, har sedan tidigare valt att certifiera sina kläder enligt Oeko-Tex Standard 100. I och med STeP-certifieringen har vi nu gått steget längre. Ö Swerea IVF KÄNN DIG TRYGG! Sedan 1992 har Öko-Tex Standard 100 blivit ett internationellt mått på trygghet genom hela textilkedjan. Öko-Tex systemet säkerställer att de textilier som klarat proven och certifierats, inte innehåller hälso vådliga ämnen. Kravlistan innehåller över 100 testparametrar för att garantera att textilierna inte är skadliga.

7 MILJÖ MILJÖPOLICY Vi på Segers Fabriker, ett textilföretag inom lätta yrkeskläder, har sedan länge haft som mål att minska belastningen på miljön. För att på ett långsiktigt sätt kunna utveckla vårt företag i enlighet med hur omvärldens miljökrav förändras skall vi: Ge alla våra anställda tillräcklig information och kunskap så att de har möjlighet att välja en miljöenlig väg i sitt arbete. Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån våra egna miljöstandarder och på så vis påverka företagen och myndigheter i vår närhet. Göra allt för att på bästa sätt utnyttja våra resurser och samordna vårt arbete i möjligaste mån för att undvika resursslöseri. Följa med i utveckling och forskning kring miljön, i synnerhet gällande textilier. Göra miljöfrågor till en långsiktig investeringsfråga och prioritera förebyggande åtgärder. Följa och utveckla miljöledningssystemet och dess rutiner så att en ständig förbättring inom miljö området uppnås. REACH - en ny kemikalielag för giftfri miljö Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före 1 juni 2007 i Sverige och EU. Reach förordningen ska skydda människor och miljö från kemiska risker. Med Reach får yrkesmässiga användare och konsumenter ny och viktig information om de ämnen de använder. Förordningen handlar om att registrera, utvärdera, godkänna och begränsa kemiska ämnen inom EU. Ställer krav på företagen Reach grundas på principen att det är tillverkare, importörer och varuleverantörer (nedströmsanvändare) som bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på maknaden eller använder inte har några skadliga hälsooch miljöeffekter. Regler finns hur registrering ska gå till, Ca ämnen ska registreras före 2018 vid ny myndighet - ECHA i Helsingfors. Följa lagar och krav som ställs på företaget. SEGERS ARBETAR AKTIVT Segers ingår i Kemikaliegruppen som fortlöpande följer registrering och utvärdering av nya och gamla ämnen som har textil anknytning för att säkerställa att produkter till dig som kund inte innebär hälsorisker. Mer info från Kemikalieinspektionen hittar du på Mer info om Kemikaliegruppen hittar du på SEGERS MILJÖARBETE Under senare år har miljöfrågorna ökat i betydelse och är i dag en mycket viktig del i vår affärsidè. Våra kunder blir mer och mer miljöenga gerade vilket återspeglar sig i deras inköp av kläder. De kräver att deras leverantörer ska vara miljö certifierade. Därför påbörjade vi arbetet med att föra in miljöledningssystem enligt ISO i november Certifiering genomfördes maj PRODUCENTANSVAR Som ansluten tar Segers sitt producentansvar och genom det bidrar vi till att Sverige är ett av de bästa återvinningsländerna i världen. I Sverige finns sedan 1994 ett producentansvar för förpackningar. Det innebär att alla som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning ansvarar för att den samlas in och återvinns. Mer information om Segers finns på vår hemsida

8 Segers ska designa och utveckla yrkeskläder som främjar människans lust att göra ett bra jobb och känna yrkesstolthet Tel: Fax:

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013

1 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 GRI-Rapport Maj 2012 April 2013 1 2 Innehåll 1. VD-ord 3 2. Årets resultat 4 3. Houdini - ett progressivt företag 6 4. Mission, Vision, Värdegrund 8 5. Houdini i praktiken 14 6. Houdinis första GRI-rapport

Läs mer

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse

Uppförandekod. Fastställd av LFABs styrelse Uppförandekod Fastställd av LFABs styrelse Alla är vi ansvariga för hur vi representerar LFAB Det här är Länsförsäkringar ABs, i fortsättning LFAB, uppförandekod. De allra flesta företag, inte minst de

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker.

rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker. rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker. innehåll: leksaker -------------------------- 3 dagens situation----------------- 4 krav ------------------------------- 6 rättvis

Läs mer

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk

Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Förstudie Regionförbundet Östsam Intressentkartläggning för regionalt CSR/hållbarhetsnätverk Hifabs uppdragsnummer: 330732 Datum: 2013-06-24 Uppdragsnamn Förstudie CSR Östergötland Beställare Regionförbundet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Global Reporting ---------------- Communication

Global Reporting ---------------- Communication Global Reporting ---------------- Communication onprogress2014 Mars2015 innehållsförteckning Om Global Reporting 3 MR och socialt ansvar 5 P r i n c ip 1 6 o c h 10 Miljö 8 P r i n c ip 7 9 Global Compacts

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

The. The H&M Way H&M. Way

The. The H&M Way H&M. Way The H&M Way 1 The H&M way att leva med våra värderingar och riktlinjer varje dag H&M står på en stabil grund. Vår affärsidé Mode och kvalitet till bästa pris är lika tydlig som våra värderingar som utgår

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer