!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!"

Transkript

1 RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn:'SKL KommentusInköpscentral (SKL) Fabriksnamn:' GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. GitiTire(Anhui)Co.Ltd Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan Stockholm Land:' China,P.R.C. Rapport'skriven'av:' JeffreyLee(Gekko) EvaIding(Gekko) Kontaktperson:' PeterSvensson Adress:' No.8/18,ShixinRoad, Economicand TechnologicalDevelopment Zone,HefeiCity,Anhui Province,P.R.China Rapport'antal'sidor:' 24 Fabriksrepresentation Namn' Position' Företag' TorstenGehrmann VD GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. SongJing Personalavdelning Chef Y Y LiZhiYun Personalavdelning Chef Y Y XingRunMei Personalavdelning Löneavdelning Y Y WangLiuAn AvdelningenförSäkerhetochMiljö chef Y Y ZongShaoLiang AvdelningenförSäkerhetochMiljö Y Y Ställföreträdandechef FanShouYun VDAssistent Y Y ChenFuZhong StällföreträdandeVD Y Y HungDaChun Produktionschef Y Y ZhangLaiCai Anläggningschef Y Y WuXianTao AdministrativChef FabriksYochinspektionsinformation: Tolk Ja Nej'' Tolkens'namn: Huvudsaklig'produktion'i'inspekterad'fabrik:' Däck Inspektionstyp:'Förstagångsinspektion förbokad obokad om Inspektionens'omfattning:'IenlighetmeddeområdensomtasuppinomSKL:ssociala ochetiskakravsamtlokaltochnationelltgällanderegelverkochlagarför anställningsförhållanden,hälsaochsäkerhetsamtmiljö. 1

2 Innehållsförteckning00 ALLMÄN'INFORMATION' 3 FABRIKSINFORMATION' 3 DOKUMENTKONTROLL' 4 SUMMERING'AV'INSPEKTIONSOMRÅDEN' 6 ANSTÄLLNINGSVILLKOR' 6 BARNARBETEOCHUNGAARBETARE 6 TVÅNGSARBETE 6 DISKRIMINERING 7 ARBETSTIDEROCHÖVERTIDSARBETE 8 LÖNEROCHÖVERTIDSERSÄTTNING 9 FÖRENINGSFRIHET 10 HÄLSA'OCH'SÄKERHET' 11 SKYDDSOMBUDOCHSÄKERHETSUTBILDNING 11 SKYDDSUTRUSTNING(PPE) 12 BRANDSÄKERHETOCHNÖDUTRYMNING 12 OLYCKOROCHTILLBUD 13 KEMIKALIESÄKERHET 13 MASKINSÄKERHET 13 SOVSALAROCHPERSONALMATSAL 14 MILJÖ 15 HANTERINGAVLEVERANTÖREROCHUNDERLEVERANTÖRER 16 SUMMERING'AV'INSPEKTÖRENS'INTRYCK' 17 ÅTGÄRDSPLAN' 18 BILAGA'1'FABRIKSFOTON:'GITI'RADIAL'TIRES'(ANHUI)'CO.' 20 BILAGA'2'EFTERLEVNADSBRISTER'(NC)' 22 BILAGA'2'FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN'(AFI)'(RISK'FÖR'NC):' 23 BILAGA'3'GOD'PRAXIS'(GP)'OMRÅDEN'

3 3 Allmän0information0 Fabriksinformation0 GitiTire belägetihefei,anhuiprovinsen,kinayetableradessomjointventure1993 tillsammansmedanhuitirefactoryco.anläggningenligger20kmsöderomcentrala Hefeiochmanharävenetableratproduktionsenheteriandrakinesiskastädersåsom Putian,Yinchuan,ChongqingochHualian. Sedan1996producerashuvudsakligenradialdäckåtlastbilar,bussarochpersonbilar. RadialdäckåtbussarochlastbilarsåkalladeTBR,beståravettheltäckandestållageri däckenmedanradialdäckåtpersonbilar,såkalladepcr,ärstålförstärktagummidäck. PCRproduktionendrivssomenseparataffärsenhetsedan2007avGitiRadialTire (Anhui)Co.Ltd.Debådaanläggningarnaharadministration,lagerochlogistiksamt matsalarochsovsalargemensamt.anställdaharkontraktmedettavföretagen,men utförarbetsuppgifterpåbådaanläggningarna. TBRanläggningenochPCRanläggningenär48respektive45hektarstoraochfördelade över130hektarland.57%avprodukternasäljspådeninhemskamarknaden,17% exporterastillusaoch11%tilleuropa.produktionskapacitetenperdagförpcrär 52000enheter/dagochförTBR7000/dag. Under2013köpteSKL123,000PCRdäckavdentotalaproduktionenpå16miljoner däcksamt3000tbrdäckavdentotalaproduktionenpå6miljonerdäck.inköpengörs viaagentenvianorab. Produktionsprocessernabeståravmixningochvalsningavgummikomponenter,följtav däckformningochhärdning.innansändningskerkvalitetsinspektionochförexport paketerasdäckenbaseratpåkundensönskemål. Anläggningenharkoleldaduppvärmningavhärdugnarochvarmvattenanläggning. Överskottsvärmenomvandlastillelektricitetiegenkraftanläggning. Gitihade5880anställdainovember2013iåldrarna18Y60varavenbart12%var kvinnor.81anställdakommerfrånettlokaltbemanningsföretag.någraavdeanställda hararbetatpåfabrikenimerän30årochallaanställdaförutomvd:närkinesiska medborgare. GitiTireärISO14001certifieratsedanjuni2002medförnyattreårscertifikat2012. OSHA18001certifieringerhölls2010ochförnyadesijuli2013. Fabrikendrivs24timmaromdygnetsjudagariveckan.Skiftsystemetäruppdelatifyra gruppersomvarderaarbetarsexdagarperveckamedtreåttatimmarsskiftperdag. Anställdasomenbartarbetardagtid,arbetaråttatimmar,femdagariveckan.Arbetarna använderenstämpelklockaförattstämplainochuturfabrikenibörjanochslutetav varjeskift. Nyanställdaerhållertreårskontraktmedensexmånadersprovanställningsomkan förnyasförtreperioderföljtavettickeytidsbegränsatkontrakt.personalomsättningen

4 ärkring2y3%permånadutannågrastörresäsongsavvikelserförutomkringdet kinesiskanyåret. Detfinnstvåmatsalarpåfabriksområdetsomerbjuderkostnadsfriamåltiderunder arbetstid.vidsovsalarnaliggerenmindrematsalsomerbjudermåltiderförrmb8.en tredjedelavpersonalenborianläggningensbostäderdärsovsalarna,somliggerutanför områdetsgrindar,ärsepareradeförmän,kvinnorochfamiljer.iområdetfinnsävenen närbutik,aktivitetslokaler,sportfaciliteter,bibliotekochinternetcafésamten sjukvårdsklinikmedläkareochsjuksköterskor.fabrikenerbjudertransportför arbetarnatillvissadelaravhefei. DettaärdenförstauppförandekodsrevisionensomutförspåGitiTiremedhänseende tillskisuppförandekod.fabrikenhartagitvissacsrinitiativmenharintedeltagiti någoncsrinspektionellerformulerategnauppförandekoder. Inspektionsinformation. Dennaförbokadeinspektionutfördesmellan18och20december2013.Områdenoch avdelningarsomomfattadesavinspektionen; Anställningsförhållanden Hälsaochsäkerhet Miljöaspekter Ledningssystemförunderleverantörerbeaktadesikorthetförmöjligpåverkan avvärdekedjan. Dokumentkontroll0 Följandedokumentgranskadesunderinspektionen. 1. Minimilöndokumentation. 2. Listaöverheltidsanställda. 3. Löneutbetalningsregister:stickprovfrånjuli2012ochoktober Skiftschema. 5. RegisterfrånstämpelklockaviaenExcelutskrift. 6. Urvalurlönebesked. 7. Urvalurnärvarolista. 8. Anställningskontraktochanställningsregisterförutvaldaanställda(IDkortoch hälsokontroll). 9. Standardrutinerföranställningskontrakt. 10. Verksamhetsregistrering. 11. Handbokföranställda. 12. Jobbannonserförledigatjänster. 13. Socialförsäkring;inbetalningskvitton(stickprovfrånfebruariochoktober2013). 14. Tillståndfrånmyndigheterangåendeövertidsarbete. 15. Systemförochdokumentationavarbetarnasförslagochklagomålsamt disciplinåtgärder. 16. Introduktionförnyanställda(Powerpoint). 17. Översiktsplanförfabriksområdet. 18. Matlagningstillstånd. 19. Hälsocertifikatförkökspersonal. 20. Avtalmedunderleverantörfördriftavköken. 4

5 21. Brandsäkerhetsdokumentationochredogörelseavutrustningsunderhåll(matsal). 22. Träningsprotokollförbrandsamtfotonfrånbrandövning. 23. Deltagarregisterfrånbrandövning. 24. Mallförbrandtillbudsrapport. 25. Miljöcertifikatfrånlokalamyndigheter. 26. Sammanfattningavsäkerhetsdatabladgällandehelafabriken. 27. Provrapporterförvattenochluft(testerutfördautanförfabriksområdet). 28. Provrapporterförluftdammochbuller(testerutfördainneifabriken). 29. OrganisationsschemaförEnergiledningsgruppen. 30. Energianalysdokumentiförhållandetillvarjeproduktionsprocess. 31. Registeröverkompressorerochångkokare. 32. Brandsäkerhetsdokumentationochbrandförebygganderutiner. 33. Säkerhetsrutiner. 34. Registerförskyddsutrustning. 35. Tillbudsrapporterför Registerpåproduktionsmaskiner. 37. RutinerförförstahjälpenYutbildning. 38. Standardrutinerföravfallshantering. 39. Kontraktmedunderleverantörersomhanteraravfall. 40. Checklistaförurvalavunderleverantörer. 41. Fackföreningsregistreringsbevishosmyndigheter. 42. Fackföreningensmötesanteckningar(mötesanteckningarfrån2013). 43. Standardrutinerförsovsalar. 44. Certifieringar:ISO14001:2004;OSHA18001:2010 Intervjuer.med.anställda. Ledningen(16Y18personer),inklusivefackföreningsordförande. Personalfrånsjukvårdsklinik,matsalarochsovsalar(6Y8personer). Slumpvistutvaldaarbetare(8Y10personer) frågorställdaunderrundvandringoch besökifabrikslokaler,matsalarochbostäder. Fokusgruppintervjuermedarbetare(13personer),inklusive3fackföreningsY representanter. Totalt:45Y47anställda. ' ' 5

6 6 Summering0av0inspektionsområden00 Anställningsvillkor0 Anställdapåpersonalavdelningenharkontraktmedenavdetvåanläggningarnameni praktikenarbetardeförbådaanläggningarna.personalavdelningenansvararför rekrytering,kontrakt,introduktionförnyanställda,arbetstidsregistrering, löneuträkningarochutbetalningar. Barnarbete'och'unga'arbetare' Ingenförekomstavbarnarbete(ILOnr138och182) Barnarbete,enligtdefinitioneniILOYkonventionen,fårinteförekommaochföretaget harettansvarförattutvecklasocialtochekonomiskthållbaraalternativ(t.ex. utbildning)tillbarnarbeteidefalldeförekommer. FN:sbarnkonvention,artikel32 Varje.barn.har.rätt.att.skyddas.mot.ekonomiskt.utnyttjande.och.arbete.som.skadar. barnet.eller.hindrar.hans/hennes.skolgång. Gitisrekryteringspolicyärattendastanställaarbetaresomär18årelleräldre.Fabriken granskaridkortocherhållerstudieintygskopior.ingettyderpåattgitibrytermotskis kravellerkinesisklagstiftning.personalavdelningenpåpekadeattdetharförekommit falldåarbetssökandeharlämnatfalskdokumentationeftervilketkontrollenharstärkts ochförekomstenupphört.skulledettrotsalltuppdagasattenminderårigavmisstag anställtsresulterardettaiattanställningenupphöromedelbart.inspektören informeradeatttydligareutformadstandardrutinbehövsförattuppfyllaskis uppförandekodävenomförekomstenavbarnarbeteinteärnågotproblempåföretaget. Enligtkinesisklagstiftningärdetförbjudetattanställabarnunder16år,dockharunga vuxna(16y18år)rättattarbetamedenklarearbetsuppgifter.ävenomgitiharentydlig policyattinteanställabarnbehövsettledningssystemföratthanteradennatypavunga arbetare. Krav:tillverkarenbörutvecklaentydligarepolicyförattförebygga,undersöka förekomstavochhanteraeventuellafallavbarnarbeteidenegnaorganisationen. Prioritering:Riskföravvikelse Tvångsarbete' Ingenförekomstavtvångsarbete(ILOnr29och105) Nyanställdaskriverpåtreårigafastakontraktfrånanställningsdagensominkluderaren sexmånadersprovanställning.dennatypavkontraktkanförnyasengångföljtavett icketidsbestämtkontrakt.allaanställdaarbetarheltidochlöneutbetalningarsker månadsvis. Företagetsregleradepensionsålderär60årförmänoch50årförkvinnor,vilket överensstämmermedkinesisklagstiftning.återanställningefterpensionen förekommer,menkontraktersättsdåavettseparatskrivetavtal.

7 7 Enligtanställningskontraktetkanenprovanställdsägauppsigmedtredagarsvarsel ochvarselfrånfabrikenssidaärintenödvändigtomdenprovanställdainteklararav arbetsuppgifterna.vidarbetsbristmåstevarningutlysas30dagariförvägoavsettvilket kontraktarbetarenhar.15dagarinnanprovanställningenavslutasblirdenanställda bedömdomkontraktetskallförnyas. Personalanställdinnansammanslutningenavdetvåföretagen2007uppmuntrades, utantvång,attflyttaövertillpcranläggningennärdenblevenseparatenhet2007. Detfinnsingabeläggföratttillverkarenärellerharvaritinvolveradinågonformav tvångsarbeteellerattfabrikenhållerkvarpersonligadokumentellerdepositionav pengar. Ennämndtillsattavpersonalavdelningenhanterarklagomålfrånanställdasomanser sigvaraorättvistutsattafördisciplinåtgärder.vanligtvisbestårdessaärendenavbrott motfabrikensregler.nämndenbeståravfackföreningsrepresentanter,juridisk rådgivare,representanterförledningochpersonalavdelning. Disciplinäraåtgärderärenbartbaseradepåkompensationiformavprocentuell beräkningavkostnadenvidskadaelleråverkan.fabrikenanvänderentabellsomanger hurmångaprocentavkostnadenförskadansomarbetarenmåstebetala.olika procentsatsergällerförolikaskadegörelser.ingetavdragellerersättningkrävsav arbetarepågrundavdisciplinäraproblem. 81avarbetarnaäranställdaviaettlokaltbemanningsföretag( ) somförutomkontraktocksåstårförlönerochsocialförsäkringar. Arbetarnaerhållerkostnadsfriamåltiderunderarbetstidenochfabrikenansvararäven förgratisuniformerochskyddsutrustning. Vidarbetarintervjuerbekräftadesinformationochdokumentationsomerhållitsfrån fabriksledningenochinspektörenfanningabevisförattnågotavföljandeförekommer; Y Avskuldtillföretagetframkallatellerpåannatvisofrivilligtarbete Y Anställningstvång Y Exploateringavkontraktssystemet Y Människohandel Y Fängelsearbetskraft Ingaavvikelserhittades.SKIbörövervägaattundersökaomSKIsetiskariktlinjerockså tillämpasfördearbetaresomäranställdaviabemanningsföretaget. Diskriminering' Ingenförekomstavdiskriminering(ILOnr100och111) Diskriminering.på.grund.av.etnisk.tillhörighet,.kön,.religion.socialt.ursprung,.handikapp,. politiska.åsikter.eller.sexuell.orientering.får.inte.förekomma. Ifabrikensrekryteringsmaterialbeskrivskönsombedömningsfaktorförvissa arbetsuppgiftervilketinteöverensstämmermedskiskrav.detärintehellerförenligt

8 8 medkinasanställningslag,artikel12,sebilaga2,nc1.12%avdentotalaarbetsstyrkan ärkvinnor.könskriterierinfördesnärpersonalavdelningensågteckenpåhögkvinnlig personalomsättningsomuppfattadesberopåansträngandeuppgifterochföratt undvikadettatogsbeslutattvissatjänsterbarakundeinnehasavmanligaanställda. Ingateckenpåförekomstavtrakasseriernoteradesunderinspektionen.Detärdock intetydligtomdetfinnstillräckligamöjligheterförarbetareattuttryckaeventuella klagomålochåsikter. Förutomålderochkönfanninspektöreningateckenpåandratyperavdiskriminering vidanställning. Inspektörenföreslårattföretagetskallersättadessadiskriminerandekrav, medkravsomärrelateradetillarbetsuppgifternasåsomt.ex.fysiskstyrkaeller uthållighet.alternativtkanmanetableraenickeydiskrimineringspolicysomklart förklararhurmananvändersigavåldersyochkönskriterierianställningssammanhang. Krav:Företagetbörtabortkönsomettanställningskriteriumomdetinteärmer detaljeratbeskrivet. Prioritering:Störreavvikelse Krav:LedningenbörimplementeraenickeYdiskrimineringspolicysombeskriver faktorersomkön,ålderochhälsokontrollianställningsprocesser. Prioritering:Riskföravvikelse Arbetstider'och'övertidsarbete' GitiharbådeskiftochickeYskiftarbete.IckeYskiftarbeteutförsmellan08:00och17:00 underenfemdagarsveckaochmedentimmeslunchrast.normalaarbetstiderför arbetareiproduktionochlageräretttreskiftsystemuppdelatpåfyragruppermedsex dagarsveckamedhalvtimmeslunchrast.tidschemaförskiftenär: 06:00Y14:00 14:00Y22:00 22:00Y06:00 Generelltföljerskiftarbetaresammaskiftundersexdagarochbytertillettannatskift eftertvåvilodagar.arbetarebyteroftainomdensexdagarlångaskiftperiodenfrånt.ex. morgonskift(6:00y14:00)tillnattskift(22:00y6.00). Detobserveradesingarestriktionerpåtoalettbesökochrökpauser. Cirka30%avdeanställdaborifabrikenspersonalbostäderochsovsalarochde resterande70%borutanförfabrikenochpendlarinomhefeimedfabrikensegna bussar.deanställdaregistrerarsigmedsinaidkortviafabrikenshuvudingångellervid verkstädernasstämpelklockavidarbetsdagensbörjanochslut.stämplinginochut användesintevidraster(sebilaga1). Enligtstämpelklockansregisterarbetardeanställdaiblandövertidvilketbekräftades underarbetarintervjuer.övertidangesavallapartervarafrivilligochöverenskommen viaavtal.

9 Skiftarbetarearbetarnormaltextratimmargenomtilläggavskiftellerenstakatimmar föratttäckaförandraarbetaresfrånvaroellerföratttillmötesgåefterfrågan.företaget haransöktocherhållittillåtelseavdelokalamyndigheternaatthaflexibelövertid.inget tyderpåattdennaövertidöverskrids. Inspektörenfanndockattstämpelklockanbararegistrerarnärvarotimmarochinte specifiktypavarbetstidtexövertid.övertidsarbeteregistrerasmanuelltiprotokoll somförsavavdelningensförmandäröver20typeravtimbetalningregistrerasföratt manuelltförasinipersonalavdelningenstidyochlönesystem.löneavdelningenär beroendeavattdemanuellarapporternaärkorrektamenkontrollerarmedförmännen omdetärskillnaderiberäkning.enintervjuadarbetarebeskrevhurenfelaktighet haderättasiföljandemånadslöneutbetalningochgranskningavlöneregistervisadeatt ettfåtalfelaktigheterförekommitochbliviträttade.nuvarandesystembyggerpåatt arbetarnahållerredapåsinatimmarochkontrollerarmotutbetalningochdetär möjligtattfelaktigheterinteupptäcks. Dåövertidslönernaberäknasenligtettrelativtkompliceratsystemmedöver20olika kriterierförhurvarjearbetadtimmeberäknasverkarlöneavdelningenbehövaförlita sigpåförmännensexakthetförattavgöraövertidsersättningen.inspektörenföreslåratt ävenövertidenpånågotsättskallkunnamätasautomatisktavstämpelklockan.dettaär särskiltviktigtdådetvisadesigattnågraavdegranskadelönedokumentensamtviden avintervjuernaattövertidsersättningenvaritfelberäknad.dockvidtogsåtgärderföratt rättatillfelen. Krav:Ettlönesystemsomtydligarevisarberäkningavövertidstimmar. Prioritering:Riskföravvikelse Löner'och'övertidsersättning' Fabrikenanvänderettrelativtkompliceratlöneutbetalningssystemmedtvå utbetalningarpermånad,den9:eochden25:eivarjemånad: Y Utbetalningden9:ebestårav: o Baslön,baseradpåkvalifikationochprestation o Tjänstelönetillägg o Närvarobonus,RMB100 o Skiftbonus;fördagensandraskiftRMB1.5/skift;nattskiftRMB2.5/skift o Övertidsersättning o SommarvärmetilläggYberoendepåproduktionsområde junitill Y septemberrmb80y200/månad Utbetalningden25:ebestårav: o Tjänstelön o Tilläggberoendepåtjänstenivå o Tilläggförprestation Dessutomerhållsenårsbonusinnandetkinesiskanyåret. Löneavdraggörsförstatligtbostadsbidrag,socialförsäkring,underhållsbetalningför sovsalarochpersonalbostädersamtjusteringavförutbetaldkompensationsledighet. 9

10 10 Inkomstskattdraspålöneninnanutbetalning.Deanställdafårenbartlönespecifikation den9:evarjemånad.meddelandeomdendelavlönensomutbetalasden25:esättsupp påanslagstavlorpåvarjeavdelning.lönenbetalasgenombanköverföring.de intervjuadeanställdaärnöjdamedlönesystemetochanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Arbetaresomäranställdagenombemanningsföretagetfårackordslönsombetalasvia bemanningsföretaget. IvissaenskildafallliggerdeanställdasbaslönunderHefeisminimilön,RMB1260under juli2013.ledningensågintedettasomettproblemeftersomdensammanlagda summanavdenmånatligafastalönenochgaranteradtjänstelönalltidöverstiger minimilönen.övertidsersättningberäknaspåenförutbestämdbaslönsommotsvarar denhögrebaslönenvilkenöverstigerhefeisminimilön,vilketintebrytermot minimilönslagen.vidberäkningargjordapåinspektionsunderlagupptäcktesintenågra oegentligheter. Arbetsgivarenbetalarbidragtillsocialförsäkringsavgiftertillallaheltidsanställda.Inga oegentligheterupptäcktes. Ingaavvikelserhittades. Föreningsfrihet' Föreningsfrihetochorganisationsrätt(ILOnr87och98) I.länder.där.föreningsrätten.är.begränsad.eller.under.utveckling,.ska.leverantören.verka. negativa.konsekvenser. Paragraf7iKinasarbetslagstiftninggerarbetarnarätttillattdeltaiochorganisera fackföreningarienlighetmedlagen.fackföreningarskasjälvständigtochienlighetmed lagenrepresenteradeanställdaochskyddaderaslagstadgaderättigheter. KinasnationellafackföreningetableradesiHefeianläggningen1994.Enny fackföreningssektionstartadesidenandraanläggningen2008,menipraktiken fungerardesomsammafackföreningochordförandeförbäggesektionernaärmr.xie Jun.Registreringenskedde2010ochomregistreringskallske2014.Fackföreningenhar ettkontoröversjukvårdskliniken. Fackföreningenärindeladi22sektionerdärvarjesektionharenkommitteeoch ordförande.totalt200arbetaresittersomrepresentanterisektionernaochde nominerasavavdelningsyochsektionsledare,menpågrundavskiftsystemethållsi regelintemötenmedrepresentanternautanenbartmedsektionsordföranden. Arbetareharmöjlighetattframförasynpunkterochklagomåltillsinrepresentanteller attgådirekttillfackföreningenskontor. Detsenasterepresentantmötethöllsinovember2008dådenuvarande representanternavaldesochioktober2013höllsettfackföreningsmötedäralla

11 11 arbetarekundedelta.omrepresentanterlämnarfabrikenväljsnyaav sektionsordföranden. Förutomviafackföreningenkandeanställdaanvändasigavföljandekanalerföratt framförasynpunkterochklagomål: Y Tillavdelningsledarenviaanonymameddelandeniförslagsbrevlådorpå produktionsgolvet. Y Via,ettavVD,organiseratprogramförarbetareattbestämmatidattträffaVD direkt. Y Viaregelbundnafrågeformulärfrånpersonalavdelningen. Deintervjuadearbetarnaverkadedockintevaratillräckligtinformeradeom kommunikationsvägarnatillledningenannatänattgåtillavdelningensförman.ingen avdeintervjuadekundeidentifierasinfackföreningsrepresentantellerförklarahurval gicktill.mankändehellerintetillmöjlighetenattbesökafackföreningenskontor.ett fåtalavdeintervjuadekändetillmöjlighetenattanvändaförslagsbrevlådan. Eftersomarbetarnaintekännertillkommunikationsvägarnatillledningenmåste ledningenmerproaktivtinformeraarbetarnaomdekanalersomfinnsochinformera omresultatavsynpunktersomförtsfram. Detfinnsnästaningendokumentationomklagomålochåsikterelleråtgärderfrånde anställda.eftersomfackföreningenharettantalheltidsanställdabordesådan dokumentationfinnastillgänglig. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomregelbundetinformerar anställdaommöjligakommunikationsvägartillledningenochdelgearbetarnaom resultaten. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomprotokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Prioritet:Riskföravvikelse. Hälsa0och0säkerhet00 Arbetsmiljön.ska.hålla.en.nivå.som.överensstämmer.med.internationella.riktlinjer.. Anställda.ska.informeras.om.de.eventuella.hälsorisker.som.arbetet.kan.medföra..Alla. anställda.ska.ha.tillgång.till.och.använda.relevant.skyddsutrustning. Skyddsombud'och'säkerhetsutbildning' SäkerhetsYochmiljöavdelningenansvararförarbetsmiljöochdeanställdashälsa. AvdelningenansvararförallafrågorsomrörarbetarnassäkerhetochävenmiljöY inklusiveenergiförbrukning.säkerhetsyocharbetsmiljöträningutförsav personalavdelningenisamarbetemedsäkerhetsyochmiljöavdelningen.den övergripandeadministrativaavdelningenansvararförmaskinsäkerhetiproduktionen, värmepannorochkraftverket.

12 12 Varjemorgonhållsettsäkerhetsmöteförca20avdelningscheferavdeansvarigapå säkerhetsyochmiljöavdelningenochettmånadsmötehållsmedsamtligaavdelningars säkerhetsansvariga,ett40talpersoner.ensäkerhetsplanformulerasislutetavvarjeår förattbeskrivamålsättningarförkommandeår. Skyddsutrustning'(PPE)' Gitiharutförtriskanalysförsamtligaarbetsuppgifterpåfabrikenochdeflesta arbetsuppgifternaiproduktionochlagerkrävernågonformavskyddsutrustning. Intervjuermedanställdabekräftarattdefåttadekvatträningochanvändersin tilldeladeskyddsutrustning.förutomienstakafalldåarbetaretillfälligthadetagitav skyddsutrustningenanvändesdenföljdriktigtvidobservationifabriken.msdsmed tydligainstruktioneromskyddsutrustningfinnsdärdeskafinnas(bilaga3,gp1). Ingaavvikelserhittades. Brand'säkerhet'och'nödutrymning' Ledningssystemenbeskriverprocesserförnödutrymning,brandsäkerhetochdagliga brandsäkerhetsinspektioner.ingabränderharförtsuppiprotokollendesenastetvå årenmenenligtledningenharmindrebrandtillbudförekommit.dådessasnabbtsläckts hardeinteprotokollförts.slumpvistvaldabrandsläckarehadenyligenblivit inspekterade. Istortsettvarjeveckahållsentretimmarssäkerhetsutbildningförnyanställda,där blandannatanvändningavbrandsläckaredemonstreras.utbildningenavslutasmed ifyllandeavettfrågeformulärochdeltagarnaregistreras. Nödutgångarochnödutrymningiproduktionshallarnaochlagrenvarkorrekt markerademedkorrektplaceradnödbelysningsomdockivissafallvisadesiginte fungeratillfredställande(bilaga2 NC2).Enligtbyggnadsstadgan brandförebyggande YParagraf10.1.2,skallnödbelysningvarabatteridriveniåtminstonetjugominutervid elavbrott,vilketintealltidvarfallet. Imatsalarochsovsalarvarnödutrymningochnödutgångsskyltningundermålig. Vidarevarmatsalsingångarnasmala,mörkaochspiralformadeföratthindrainsekter atttasiginochenavdessaingångarvardessutommärktsomnödutgång,vilketinteär lämpligtdåstorlekenpågångarnainteöverensstämmermedminimikravenför nödutgångarsbredd,paragraf5.3.13,byggnadsstadganybrandförebyggande.tvåi övrigtfungerandenödutgångarimatsalenvarblockeradeavbord(bilaga2 NC3).Det harinteförekommitnågrabrandövningarivarkenmatsalarellersovsalarvilkakan rymmaövertusenpersoner.ledningenkundeintebekräftavemsomhadeansvar, säkerhetsyochmiljöavdelningenellermatsalsyochsovsalsansvarigamenunder inspektionensasigsäkerhetsyochmiljöavdelningenvarabereddaatttaansvar. Krav:Kontrollavnödbelysningmåsteingåiledningssystemetförbrandinspektion. Prioritet:Mindreavvikelse. Krav:Nödutgångarimatsalarmåstevaratydligtdefinieradeochanpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafårinteblockeras.

13 13 Prioritet:Störreavvikelse. Krav:Nödutrymningsvägarimatsalarochsovsalarmåstevaratydligtmarkerade. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Ansvarförbrandsäkerhetimatsalarochsovsalarmåstedefinieras. Prioritet:Riskföravvikelse. Olyckor'och'tillbud' Fabrikenharettledningssystemsombeskriverhurmanskallhandskasmedtillbudoch olyckor.inspektionsrundorochprotokollförsdagligen.säkerhetsyochmiljöchefen ansvararförrutinerochrapporteringenligtledningssystemet.ettantaltillbudhar inträffatdetsenasteåretmedvadsomuppfattasvaratillfredsställandeuppföljningoch korrigering. Rutinerochledningssystemfinnsävengällandearbetsrelateradeolyckor.Etttjugotal mindreincidenterrapporteradesunderföregåendeår.dessaprotokollfördesmed tillfredsställandeuppföljning.vidolycksfallförsdenskadadeiregelförsttillfabrikens egensjukvårdsklinikdärläkareochsjuksköterskorkanutföraförstahjälpen,gesyrgas ochskrivautmedicin.inågraenstakafallhardendrabbadeförtstillettnärliggande sjukhusförakutvård. Ingaavvikelserhittades Kemikaliesäkerhet' Kemikalierochfarligtmaterial,medundantagföroljaochdiesel,lagraspåspeciellt avseddaområdenidetallmännalagret.detfannssäkerhetsdatablad,msds,föralla kemikalierochdevartillgängligavidförfrågan.sammanfattningavsäkerhetsdatablad förkemikalierochvissaråmaterialfannsilagerlokalen(bilaga3:gp3).arbetaresom hanterardessakemikalierochråmaterialblirtilldeladeskyddsutrustningsomde förvarariegnaskåp.detfinnsduscharochmsdsinärhetenavarbetarnasskåp.olja ochdieselförvarasseparat(bilaga1),dockutanmsdssombeskriveradekvat skyddsutrustning,förutomstandarduniformerna. Ingaavvikelserhittades Maskinsäkerhet' Fabrikensövergripandeadministrativaavdelningansvararförinspektionoch riskanalysavmaskiner,pannorochkraftstationen. Underhållavmaskinertexavseendemixning,ochvalsningavgummi,däckproduktion ochgummiavfallsåtervinningskerpåföljandesätt: 1. Förebyggandeunderhåll(dagligen/månadsvis/årligen). 2. Underhålliformavreparationerochreservdelsutbyte. 3. Uppgraderingavmaskinerochutrustning. Inspektörentogdelaventillbudsrapportsamtkopioravcertifikatför maskinoperatörer. Ingaavvikelserhittades

14 14 Arbetsmiljö' Externapartertarproverpåluftiarbetsmiljön,dammpartiklarochbuller. Provrapporterfrån2013visadeattallavärdenhöllsiginomnationelllaglignivå. Ingatestervarutfördapåbelysningen.Vissadelaravproduktionshallarnavarberoende avdagsljussomljuskällaunderdagtid,förmodligenförattsparapåelektricitet. Inspektionsdagenvarenmolnigvinterdagochdåärljuseteventuelltintetillräckligt. Detfinnsenkinesiskfrivilligstandardförbelysning(GB50034Y2004Standardfor lightingdesignofbuildings).detrekommenderasattfabrikenutförproverävenpå belysningeniverkstädernaenligtovanstandard. Anställningskontraktmåsteenligtanställningslagenfrån1januari2008beskriva arbetsrelateradesjukdomarsomkanuppståisambandmedspecificerade arbetsuppgifter.mendennatextingickinteideanställningskontraktsominspektören granskade.dettainnebärattarbetarenkanvägraattutförafarligauppgifterutanatt riskerarepressalier. Krav:Detbordefinnasinformationianställningskontraktetomdenanställdaharfått informationomarbetsrelateradehälsofaror. Prioritet:Riskföravvikelse Sovsalar'och'personalmatsal' Ansvaretförarbetarnassovsalarochpersonalmatsalarsamtsjukvårdsklinikenligger hosdenövergripandeadministrativaavdelningen.matsalochkökärbelägetpåtvå våningarienbyggnadpåområdetsamtytterligareenfinnsinärhetenavsovsalarna. Fabrikenharegenlicensförkökochsnackbarmendendagligadriftenskötsavtre externaoperatörer.kopioravmatlagningsyochhygienintyggranskadesavinspektören. Ettfungerandeledningssystemriktarsigtilloperatörernamenformellaavtaloch rutinerförregelbundenuppföljningmellanfabrikenochdeexternaoperatörerna saknasdock. Måltiderifabriksmatsalarnaärgratisunderarbetstidmedanmåltiderikafeterianvid sovsalarnakostarrmb8permåltid.fabriksområdetsmatsaläröppentregångerper dag,d.v.s.förenmatrastvidvarjeskift.arbetarnaverkadeiintervjuerpådethelataget nöjdamedarrangemangetochlokalernavarrenaochvälorganiserade. 1700anställda,ca30%avarbetarna,boripersonalbostäderitvåsjuvåningshus. Sovsalarnaäravdeladeförmän,sexpersonerperrum,ochförkvinnor,fyrapersoner perrum.detfinnsävenettantallägenheterförvissaanställdasamtförfamiljer. Kvinnornasrumharprivataduscharmedanmändelarettduschrumpåbottenplaniett avhusendärdetfinns20y25duschar,vilketinteärtillräckligtomsovsalarnaärfulla. Enligtkinesisklagmåstedetfinnas1duschpertrettiondeboendeochundernuvarande förhållandenärdetenduschper48personer.enligtchefenförsovsalarnaärdetinte någotproblemeftersomdeanställdaduschariolikaomgångarpåbestämdatider. Brandsäkerhetenimatsalarnaochsovsalarnaleverinteupptillnationellakrav(se avsnittetomnödutrymningförkravochprioritet).

15 Krav:sebrandsäkerhet/nödutrymning Prioritet:sebrandsäkerhet/nödutrymning Krav:Ettformelltavtalbörfinnasmeddeexternaoperatörersomdrivermatsalarna samtenperiodvisgenomgångavkontraktsamtsäkerhetsarrangemang. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Arbetsgivarenbörgranskaantaletduscharförmänochberäknaochbekräftaom detärtillräckligtvidfullbeläggningisovsalarna. Prioritet:Riskföravvikelse. Miljö' utsläpp.till.mark,.atmosfär.och.vatten..kemikalier.ska.hanteras.på.ett.för.människan.och. naturen.säkert.sätt. Detfinnsledningssystemförföljandeområden: 1) Avfallshantering. 2) Utsläpptillnaturen. 3) EnergiYochresursförbrukningochåtervinning. 4) ISO14001efterlevnadochCSRinitiativ. ProduktionsavfallindelasihälsovådligakemikalierochiåtervinningsbartochickeY återvinningsbartavfall.ettledningssystemfinnsimplementeratförvarjeenskildform avavfallshantering.externaparteransvararföravfallshanteringenochcertifikat granskadesavinspektören. Fabrikenhartvåfokusområdengällanderesursåtervinning: 1) Avloppsvattenfrånproduktionsprocessernarenasochåteranvändsutannågot utsläpp. 2) Ångafrånpannornaåtervinnsochomvandlastillelektricitet. LuftYochvattenutsläpptestadesochresultatetöverskriderintelaglignivåmenförutom dettagjordesingaandramiljöpåverkanstester.2009anlitadesenkonsultförattutföra eninspektionangåendemiljövänligproduktion( CleanerProductionAuditReport ). Efterinspektionenharfabrikenenplanförminskningavutsläppsomgenomgårårlig revision. 2002blevfabrikenISO14001certifieradeochcertifikatetförnyadespåtreårunder 2011.GitiharinitieratettantalCSRpartnerskapochmanärspecielltstoltöver CorporatePartnershipparnerskapmedConservationInternational [http://www.giti.com/corp] Ingaavvikelserhittades 15

16 16 Hantering'av'leverantörer'och'underleverantörer'' HanteringavleverantörerochunderleverantörerärintespecifiktomnämntiSKIs uppförandekoder,menrevisionentittadeävenpåprocessernakringtillverkarens upphandlingförattidentifierapotentiellaavvikelserivärdekedjan. Tillverkarenharenskriftliginköpspolicyochrutinförattvägledavidurvaloch nomineringavleverantörer.systemetinkluderarettklassificeringssysteminnehållande produktkvalitet,ledningssystem,prisochleveranskompetens.fabrikenundersöker certifikatsomiso14001ochosha18001,ävenomdessainteharnågonstörre betydelseiurvalsprocessen.certifikatengranskasförattuppmuntraunderleverantörer attblicertifierade.

17 Summering0av0inspektörens0intryck0 Dettavardenförstauppförandekodsinspektionenpåanläggningenochledningen upplevdessomsamarbetsvillig,bl.a.hadechefernaförinspektionsområdenaförberett enpresentationsomframfördesviddetinledandemötet. Ingettyderpåattbarnarbeteelleranställningavungaarbetareförekommer.Det sammagällerförtvångsarbete,diskrimineringochöverträdelseavarbetstid,övertid ochövertidsbetalning.gitikontrolleraridkortsystematisktvidnyanställningarföratt undvikabarnarbete.fabrikenrådsattutökasinnuvarandepolicymedåtgärdervid eventuellhändelseavbarnarbete. Kvinnligaanställdafannsrepresenteradeimångaavfabrikensavdelningar,menvissa arbetenutfördesbaraavmänochettantalarbetsuppgifterhadeåldersgränser. Förutomdessatvåaspekterförekommeringateckenpådiskriminering.Inspektören rekommenderarattledningenutformarenickeydiskrimineringspolicysombeskriver hurovanståendefaktorerbehandlasihanteringavpersonalanställningochövriga personalfrågor. Denormalaarbetstidernaärinomramenförkinesisklagstiftningochövertidsarbete skerfrivilligt,vilketbekräftadesiintervjuer.ingenarbetareupptäcktesfåbetalningsom understigerminimilönenochintervjuadpersonalanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Sedan2004finnsdennationellakinesiskafackföreningenrepresenteradpåfabriken ochmedregistreringhosdelokalamyndigheternaihefei.mångaavdeanställdasom intervjuadeskändeintetilldettaellerhurdeskullekommuniceramedledningen.det rekommenderasattanställdabörfåmerinformationinomramenför personalutbildningomkommunikationskanalernasomstårtillderasförfogande. Ettfungerandesystemförskyddsutrustning,kemikaliehanteringochbehandlingav miljöriskerfinnspåplatsochansvarasföravsäkerhetsyochmiljöavdelningen. Brandutrymningochbrandövningmåstedockocksågenomförasisovsalaroch matsalar.nödbelysningmåstevaratydligareochsäkerhetsföreskrifterangåendebrand måstevaratydligareilokalersominteanvändstillproduktiondvsmatsalaroch sovsalar. ÖverlagärinspektörensintryckavGitiTiresledningssystemförsociala,etiskaoch miljöaspekterpositivt.kommunikationenmellanarbetareochledningkandock förbättraseftersomarbetareintekändetillexisterandekommunikationsvägar. Fabrikenvarvilligattseöverdeområdendärförbättringarbehövdesförattlevaupp tillskissocialaochetiskakrav.förbättringsåtgärderbörfrämstfokuseraspå brandsäkerhet. 17

18 Åtgärdsplan, Inspekterat' område:'' Avvikelse' Krav' Fabriks* ansvarig' Barnarbeteoch ungaarbetare Diskriminering Diskriminering Arbetstideroch övertidsarbete Föreningsfrihet ochrättenatt organiserasig Föreningsfrihet ochrättenatt Tillverkarenbörutvecklaen tydligarepolicyföratt förebygga,undersöka förekomstavochhandha eventuellafallavbarnarbetei denegnaorganisationen. Företagetbörtabortkönsom ettanställningskriteriumom detinteärmerdetaljerat beskrivet. Ledningenbörimplementeraen ickehdiskrimineringspolicysom beskriverfaktorersomkön, ålderochhälsokontrolli anställningsprocesser. Ettlönesystemsomtydligare visarberäkningav övertidstimmar. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom regelbundetinformerar anställdaommöjliga kommunikationsvägartill ledningenochdelgearbetarna omresultaten. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom Prioritering'vid' avvikelse' 18 Period' Ansvarig' inköpssidan' Grundorsaks'analys' av'avvikelser' ' Förbättring'av' ledningssystem' Riskföravvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Avslutad' datum'

19 organiserasig Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Arbetsmiljö Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhet protokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Kontrollavnödbelysningmåste ingåiledningssystemetför brandinspektion. Nödutgångarimatsalarmåste varatydligtdefinieradeoch anpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafår inteblockeras. Nödutrymningsvägarimatsalar ochsovsalarmåstevaratydligt markerade. Ansvarförbrandsäkerheti matsalarochsovsalarmåste definieras. Detbordefinnasdokumenterat ianställningskontraktetomden anställdaharfåttinformation omarbetsrelateradehälsofaror. Ettformelltavtalbörfinnas meddeexternaoperatörersom drivermatsalarnasamten periodvisgenomgångav kontraktoch säkerhetsarrangemang. Sebrandsäkerhet/ nödutrymningangåenderiski matsalarochsovsalar. Arbetsgivarenbörgranska antaletduscharförmänoch beräknaochbekräftaomdetär tillräckligtvidfullbeläggningav sovsalarna. Mindreavvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Sebrandsäkerhet /nödutrymning angåenderiski matsalaroch sovsalar 4mån Riskföravvikelse 4mån 19

20 Bilaga&1&Fabriksfoton:&Giti&Radial&Tires&(Anhui)&Co.& Matsalpåbottenvåningen. Serveringspersonaliandravåningensmatsal. Sjukvårdsklinik Loftgångvidsovsalar. Sovsalförmän Duschrumimännenssovavdelning. 20

21 & Varjeavdelningharvägledningförproduktionen. Illustrationavproduktionsförberedelse. OljeEochdiesellager. Kontrollrumikraftanläggning Kolförbränningihärdugnar. Återvinningsbartavfall. 21

22 Bilaga&2&Efterlevnadsbrister&(NC)& (NC1):Personalförfrågansomindikerarattkön ochålderanvändssomurvalskriterier. (NC2)Nödljussatturfunktion. (NC3)Matbordblockerarnödutgångimatsalen påbottenvåningen. (NC4):Nödutgångfrånmatsalskökledertillvägg utanmarkering. 22

23 Bilaga&2&Förbättringsområden&(AFI)&(risk&för&NC):& (NC5):Nödutgångsskyltutanströmochpåvägg sominteharnågonutgång. (NC6):Skyltovanförutgångsomanvisarannan utgång. 23

24 Bilaga&3&God&Praxis&(GP)&områden& GodPraxis(GP)1:Varjeavdelningschefharen förslagsbrevlådadäranställdakanlämna anonymaförslag.mångaarbetarevetdockinte omdennamöjlighet. GP2:Avfallsorterassomåtervinningsbaroch ickeeåtervinningsbarpåfabriksgolvet. GP3:TydligMSDSEskyltningikemikalielager, sombeskrivergifterochskyddsutrustning. GP4:CSRinitiativmedConservation International. ***RAPPORTSLUT*** 24

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport! RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn: SKLKommentus Inköpscentral(SKL) Fabriksnamn:' P.Gajahunggalbk. Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan15 11799Stockholm Land:'

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Almedahls Alingsås AB Reviderad tillverkare: Borch Textile Poland Land: Polen Revisionsdatum: 2014-05-12 2014-05-13

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-08-15 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

BD:s krav på leverantörer

BD:s krav på leverantörer BD:s krav på leverantörer BD:s grundvärderingar BD:s ändamål är att Hjälpa alla människor leva ett hälsosamt liv. Vår företagskultur styrs av våra grundvärderingar: Vi behandlar varandra med respekt Vi

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta i Enköpings kommun Vad gäller för dig som medarbetare Vård - och omsorgsförvaltningen Välkommen till oss En anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare

Läs mer

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J )

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J ) Kunduppgifter Kundnr: 338 Revisor Torbjörn Holmberg Företag: MälarChark AB Certifieringsorg. Valiguard AB Kontaktperson: Andreas Gisselfeldt Bevittnad Nej Gatuadress/Box: Hejargatan Revisionsdatum 02-03.0.204

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX 2014 WALLENSTAM AB (PUBL) Detta underlag är ett komplement till det GRI-index

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

En trygg punkt i en intensiv vardag. Ledning Friskola

En trygg punkt i en intensiv vardag. Ledning Friskola En trygg punkt i en intensiv vardag Ledning Friskola En trygg punkt i en intensiv vardag Alla som är eller har varit rektor vet om det enorma ansvaret som vilar på ens axlar. Man har både elevoch personalsvar.

Läs mer

Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08

Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08 Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08 Punkter att prata om.. Allmän information om tillgänglighet i lokaler Helen Svensson Information om tillgänglighet Nygatan Marianne

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: FASTIGHETSSKÖTSEL Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare

Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare Omsorgs- och socialförvaltningen Maj 2007 Monica Bäckman Projektledare 2 Förslag till riktlinjer för intraprenader inom omsorgs- och socialförvaltningens verksamheter i Ljusdals kommun. Definition Intraprenaden

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag nsvarig för dokumentet: Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Wulff Group/ Wulff-Group Plc. (Wulff) är en professionell sälj- och marknadsorganisation av kontorsmaterial. Vår vision är

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra

Nästa steg. LEAN Production 1 dag. Norrköping Nov 2014. 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Nästa steg LEAN Production 1 dag 1 Introduktion 2 Bakgrund och Teorier 3 5S, Std arbete, VSM 4 LEAN Spel 5 Ekonomi, Extra Norrköping Nov 2014 Några vanliga Verktyg 5S HUR UPPLEVER VI ORDNING? 5S HUR FUNGERAR

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Globalt ansvar. Getinges hållbarhetsarbete. Miljö. Samhälle. Ett hållbart och lönsamt Getinge. Medarbetare. Ekonomi

Globalt ansvar. Getinges hållbarhetsarbete. Miljö. Samhälle. Ett hållbart och lönsamt Getinge. Medarbetare. Ekonomi HÅLLBARHETSREDOVISNING Globalt ansvar Getinge tar ett stort ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, såväl vad gäller minskad miljöpåverkan från produktion och färdiga produkter som

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet

ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet ABB SE har fattat beslut om att samtliga entreprenörer och konsulter skall certifieras i arbetsmiljö- och säkerhet SSG Entré kommer att vara en förutsättning för att arbeta åt ABB. Från och med 1 januari

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND

STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND MODELLSTADGAR FÖR EN PERSONALFOND FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STADGAR FÖR FÖRETAG AB:S PERSONALFOND 1 Fonden och dess hemort 2 Fondens ändamål 3 Medlemskap Fondens namn är Företag Ab:s personalfond

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker.

rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker. rapport nr. 3 I samarbete med Världsbutikerna för Rättvis Handel. leksaker. innehåll: leksaker -------------------------- 3 dagens situation----------------- 4 krav ------------------------------- 6 rättvis

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt

LÖSEN. LÖneunderlag Säkert och ENkelt LÖSEN LÖneunderlag Säkert och ENkelt 1 Granskningsunderlag till Byggnads Sveriges Byggindustrier (BI) Fas 1 Tidlöner: lämnas fr.o.m. juni 2011 (i juni lämnas uppgifter avseende maj). Fas 2 Prestationslöner:

Läs mer

PDF rendering: DokumentID 1417828, Version 3.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen

PDF rendering: DokumentID 1417828, Version 3.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen PDF rendering: DokumentID 1417828, Version 3.0, Status Godkänt, Sekretessklass Öppen Innehåll Vi definieras av våra handlingar 3 SKB:s uppdrag, vision och strategi 4 SKB har ett tydligt uppdrag Ledstjärnor

Läs mer

CY innehåll 1.0 POli

CY innehåll 1.0 POli te r & ar m b än et PO LI sk sf CY fö li ör r ga h å rä l tt la ig nd he e n oc h m än sk lig a rä tt ig he te r Sv er ig e po lic y fö r ar be ts fö rh ål la nd en Po licy Ca rl sb er g innehåll 1.0 Föreningsfrihet

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

mångfaldspolicy på lika villkor

mångfaldspolicy på lika villkor mångfa ldspol icy på lika villkor PÅ LIKA VILLKOR Mångfaldspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför mångfaldspolicy? Bakgrund Innnehåll i arbetet med mångfald På lika villkor Mångfaldspolicy

Läs mer

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft

BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft PLATS FÖR LEVERANTÖRENS LOGOTYP BYGGVARUDEKLARATION BVD 2015 -draft Läsinstruktioner G sfält beskriver förändringar som har gjorts efter diskussioner i arbetsgruppen jämfört med tidigare BVD Lila fält

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer