!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!"

Transkript

1 RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn:'SKL KommentusInköpscentral (SKL) Fabriksnamn:' GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. GitiTire(Anhui)Co.Ltd Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan Stockholm Land:' China,P.R.C. Rapport'skriven'av:' JeffreyLee(Gekko) EvaIding(Gekko) Kontaktperson:' PeterSvensson Adress:' No.8/18,ShixinRoad, Economicand TechnologicalDevelopment Zone,HefeiCity,Anhui Province,P.R.China Rapport'antal'sidor:' 24 Fabriksrepresentation Namn' Position' Företag' TorstenGehrmann VD GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. SongJing Personalavdelning Chef Y Y LiZhiYun Personalavdelning Chef Y Y XingRunMei Personalavdelning Löneavdelning Y Y WangLiuAn AvdelningenförSäkerhetochMiljö chef Y Y ZongShaoLiang AvdelningenförSäkerhetochMiljö Y Y Ställföreträdandechef FanShouYun VDAssistent Y Y ChenFuZhong StällföreträdandeVD Y Y HungDaChun Produktionschef Y Y ZhangLaiCai Anläggningschef Y Y WuXianTao AdministrativChef FabriksYochinspektionsinformation: Tolk Ja Nej'' Tolkens'namn: Huvudsaklig'produktion'i'inspekterad'fabrik:' Däck Inspektionstyp:'Förstagångsinspektion förbokad obokad om Inspektionens'omfattning:'IenlighetmeddeområdensomtasuppinomSKL:ssociala ochetiskakravsamtlokaltochnationelltgällanderegelverkochlagarför anställningsförhållanden,hälsaochsäkerhetsamtmiljö. 1

2 Innehållsförteckning00 ALLMÄN'INFORMATION' 3 FABRIKSINFORMATION' 3 DOKUMENTKONTROLL' 4 SUMMERING'AV'INSPEKTIONSOMRÅDEN' 6 ANSTÄLLNINGSVILLKOR' 6 BARNARBETEOCHUNGAARBETARE 6 TVÅNGSARBETE 6 DISKRIMINERING 7 ARBETSTIDEROCHÖVERTIDSARBETE 8 LÖNEROCHÖVERTIDSERSÄTTNING 9 FÖRENINGSFRIHET 10 HÄLSA'OCH'SÄKERHET' 11 SKYDDSOMBUDOCHSÄKERHETSUTBILDNING 11 SKYDDSUTRUSTNING(PPE) 12 BRANDSÄKERHETOCHNÖDUTRYMNING 12 OLYCKOROCHTILLBUD 13 KEMIKALIESÄKERHET 13 MASKINSÄKERHET 13 SOVSALAROCHPERSONALMATSAL 14 MILJÖ 15 HANTERINGAVLEVERANTÖREROCHUNDERLEVERANTÖRER 16 SUMMERING'AV'INSPEKTÖRENS'INTRYCK' 17 ÅTGÄRDSPLAN' 18 BILAGA'1'FABRIKSFOTON:'GITI'RADIAL'TIRES'(ANHUI)'CO.' 20 BILAGA'2'EFTERLEVNADSBRISTER'(NC)' 22 BILAGA'2'FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN'(AFI)'(RISK'FÖR'NC):' 23 BILAGA'3'GOD'PRAXIS'(GP)'OMRÅDEN'

3 3 Allmän0information0 Fabriksinformation0 GitiTire belägetihefei,anhuiprovinsen,kinayetableradessomjointventure1993 tillsammansmedanhuitirefactoryco.anläggningenligger20kmsöderomcentrala Hefeiochmanharävenetableratproduktionsenheteriandrakinesiskastädersåsom Putian,Yinchuan,ChongqingochHualian. Sedan1996producerashuvudsakligenradialdäckåtlastbilar,bussarochpersonbilar. RadialdäckåtbussarochlastbilarsåkalladeTBR,beståravettheltäckandestållageri däckenmedanradialdäckåtpersonbilar,såkalladepcr,ärstålförstärktagummidäck. PCRproduktionendrivssomenseparataffärsenhetsedan2007avGitiRadialTire (Anhui)Co.Ltd.Debådaanläggningarnaharadministration,lagerochlogistiksamt matsalarochsovsalargemensamt.anställdaharkontraktmedettavföretagen,men utförarbetsuppgifterpåbådaanläggningarna. TBRanläggningenochPCRanläggningenär48respektive45hektarstoraochfördelade över130hektarland.57%avprodukternasäljspådeninhemskamarknaden,17% exporterastillusaoch11%tilleuropa.produktionskapacitetenperdagförpcrär 52000enheter/dagochförTBR7000/dag. Under2013köpteSKL123,000PCRdäckavdentotalaproduktionenpå16miljoner däcksamt3000tbrdäckavdentotalaproduktionenpå6miljonerdäck.inköpengörs viaagentenvianorab. Produktionsprocessernabeståravmixningochvalsningavgummikomponenter,följtav däckformningochhärdning.innansändningskerkvalitetsinspektionochförexport paketerasdäckenbaseratpåkundensönskemål. Anläggningenharkoleldaduppvärmningavhärdugnarochvarmvattenanläggning. Överskottsvärmenomvandlastillelektricitetiegenkraftanläggning. Gitihade5880anställdainovember2013iåldrarna18Y60varavenbart12%var kvinnor.81anställdakommerfrånettlokaltbemanningsföretag.någraavdeanställda hararbetatpåfabrikenimerän30årochallaanställdaförutomvd:närkinesiska medborgare. GitiTireärISO14001certifieratsedanjuni2002medförnyattreårscertifikat2012. OSHA18001certifieringerhölls2010ochförnyadesijuli2013. Fabrikendrivs24timmaromdygnetsjudagariveckan.Skiftsystemetäruppdelatifyra gruppersomvarderaarbetarsexdagarperveckamedtreåttatimmarsskiftperdag. Anställdasomenbartarbetardagtid,arbetaråttatimmar,femdagariveckan.Arbetarna använderenstämpelklockaförattstämplainochuturfabrikenibörjanochslutetav varjeskift. Nyanställdaerhållertreårskontraktmedensexmånadersprovanställningsomkan förnyasförtreperioderföljtavettickeytidsbegränsatkontrakt.personalomsättningen

4 ärkring2y3%permånadutannågrastörresäsongsavvikelserförutomkringdet kinesiskanyåret. Detfinnstvåmatsalarpåfabriksområdetsomerbjuderkostnadsfriamåltiderunder arbetstid.vidsovsalarnaliggerenmindrematsalsomerbjudermåltiderförrmb8.en tredjedelavpersonalenborianläggningensbostäderdärsovsalarna,somliggerutanför områdetsgrindar,ärsepareradeförmän,kvinnorochfamiljer.iområdetfinnsävenen närbutik,aktivitetslokaler,sportfaciliteter,bibliotekochinternetcafésamten sjukvårdsklinikmedläkareochsjuksköterskor.fabrikenerbjudertransportför arbetarnatillvissadelaravhefei. DettaärdenförstauppförandekodsrevisionensomutförspåGitiTiremedhänseende tillskisuppförandekod.fabrikenhartagitvissacsrinitiativmenharintedeltagiti någoncsrinspektionellerformulerategnauppförandekoder. Inspektionsinformation. Dennaförbokadeinspektionutfördesmellan18och20december2013.Områdenoch avdelningarsomomfattadesavinspektionen; Anställningsförhållanden Hälsaochsäkerhet Miljöaspekter Ledningssystemförunderleverantörerbeaktadesikorthetförmöjligpåverkan avvärdekedjan. Dokumentkontroll0 Följandedokumentgranskadesunderinspektionen. 1. Minimilöndokumentation. 2. Listaöverheltidsanställda. 3. Löneutbetalningsregister:stickprovfrånjuli2012ochoktober Skiftschema. 5. RegisterfrånstämpelklockaviaenExcelutskrift. 6. Urvalurlönebesked. 7. Urvalurnärvarolista. 8. Anställningskontraktochanställningsregisterförutvaldaanställda(IDkortoch hälsokontroll). 9. Standardrutinerföranställningskontrakt. 10. Verksamhetsregistrering. 11. Handbokföranställda. 12. Jobbannonserförledigatjänster. 13. Socialförsäkring;inbetalningskvitton(stickprovfrånfebruariochoktober2013). 14. Tillståndfrånmyndigheterangåendeövertidsarbete. 15. Systemförochdokumentationavarbetarnasförslagochklagomålsamt disciplinåtgärder. 16. Introduktionförnyanställda(Powerpoint). 17. Översiktsplanförfabriksområdet. 18. Matlagningstillstånd. 19. Hälsocertifikatförkökspersonal. 20. Avtalmedunderleverantörfördriftavköken. 4

5 21. Brandsäkerhetsdokumentationochredogörelseavutrustningsunderhåll(matsal). 22. Träningsprotokollförbrandsamtfotonfrånbrandövning. 23. Deltagarregisterfrånbrandövning. 24. Mallförbrandtillbudsrapport. 25. Miljöcertifikatfrånlokalamyndigheter. 26. Sammanfattningavsäkerhetsdatabladgällandehelafabriken. 27. Provrapporterförvattenochluft(testerutfördautanförfabriksområdet). 28. Provrapporterförluftdammochbuller(testerutfördainneifabriken). 29. OrganisationsschemaförEnergiledningsgruppen. 30. Energianalysdokumentiförhållandetillvarjeproduktionsprocess. 31. Registeröverkompressorerochångkokare. 32. Brandsäkerhetsdokumentationochbrandförebygganderutiner. 33. Säkerhetsrutiner. 34. Registerförskyddsutrustning. 35. Tillbudsrapporterför Registerpåproduktionsmaskiner. 37. RutinerförförstahjälpenYutbildning. 38. Standardrutinerföravfallshantering. 39. Kontraktmedunderleverantörersomhanteraravfall. 40. Checklistaförurvalavunderleverantörer. 41. Fackföreningsregistreringsbevishosmyndigheter. 42. Fackföreningensmötesanteckningar(mötesanteckningarfrån2013). 43. Standardrutinerförsovsalar. 44. Certifieringar:ISO14001:2004;OSHA18001:2010 Intervjuer.med.anställda. Ledningen(16Y18personer),inklusivefackföreningsordförande. Personalfrånsjukvårdsklinik,matsalarochsovsalar(6Y8personer). Slumpvistutvaldaarbetare(8Y10personer) frågorställdaunderrundvandringoch besökifabrikslokaler,matsalarochbostäder. Fokusgruppintervjuermedarbetare(13personer),inklusive3fackföreningsY representanter. Totalt:45Y47anställda. ' ' 5

6 6 Summering0av0inspektionsområden00 Anställningsvillkor0 Anställdapåpersonalavdelningenharkontraktmedenavdetvåanläggningarnameni praktikenarbetardeförbådaanläggningarna.personalavdelningenansvararför rekrytering,kontrakt,introduktionförnyanställda,arbetstidsregistrering, löneuträkningarochutbetalningar. Barnarbete'och'unga'arbetare' Ingenförekomstavbarnarbete(ILOnr138och182) Barnarbete,enligtdefinitioneniILOYkonventionen,fårinteförekommaochföretaget harettansvarförattutvecklasocialtochekonomiskthållbaraalternativ(t.ex. utbildning)tillbarnarbeteidefalldeförekommer. FN:sbarnkonvention,artikel32 Varje.barn.har.rätt.att.skyddas.mot.ekonomiskt.utnyttjande.och.arbete.som.skadar. barnet.eller.hindrar.hans/hennes.skolgång. Gitisrekryteringspolicyärattendastanställaarbetaresomär18årelleräldre.Fabriken granskaridkortocherhållerstudieintygskopior.ingettyderpåattgitibrytermotskis kravellerkinesisklagstiftning.personalavdelningenpåpekadeattdetharförekommit falldåarbetssökandeharlämnatfalskdokumentationeftervilketkontrollenharstärkts ochförekomstenupphört.skulledettrotsalltuppdagasattenminderårigavmisstag anställtsresulterardettaiattanställningenupphöromedelbart.inspektören informeradeatttydligareutformadstandardrutinbehövsförattuppfyllaskis uppförandekodävenomförekomstenavbarnarbeteinteärnågotproblempåföretaget. Enligtkinesisklagstiftningärdetförbjudetattanställabarnunder16år,dockharunga vuxna(16y18år)rättattarbetamedenklarearbetsuppgifter.ävenomgitiharentydlig policyattinteanställabarnbehövsettledningssystemföratthanteradennatypavunga arbetare. Krav:tillverkarenbörutvecklaentydligarepolicyförattförebygga,undersöka förekomstavochhanteraeventuellafallavbarnarbeteidenegnaorganisationen. Prioritering:Riskföravvikelse Tvångsarbete' Ingenförekomstavtvångsarbete(ILOnr29och105) Nyanställdaskriverpåtreårigafastakontraktfrånanställningsdagensominkluderaren sexmånadersprovanställning.dennatypavkontraktkanförnyasengångföljtavett icketidsbestämtkontrakt.allaanställdaarbetarheltidochlöneutbetalningarsker månadsvis. Företagetsregleradepensionsålderär60årförmänoch50årförkvinnor,vilket överensstämmermedkinesisklagstiftning.återanställningefterpensionen förekommer,menkontraktersättsdåavettseparatskrivetavtal.

7 7 Enligtanställningskontraktetkanenprovanställdsägauppsigmedtredagarsvarsel ochvarselfrånfabrikenssidaärintenödvändigtomdenprovanställdainteklararav arbetsuppgifterna.vidarbetsbristmåstevarningutlysas30dagariförvägoavsettvilket kontraktarbetarenhar.15dagarinnanprovanställningenavslutasblirdenanställda bedömdomkontraktetskallförnyas. Personalanställdinnansammanslutningenavdetvåföretagen2007uppmuntrades, utantvång,attflyttaövertillpcranläggningennärdenblevenseparatenhet2007. Detfinnsingabeläggföratttillverkarenärellerharvaritinvolveradinågonformav tvångsarbeteellerattfabrikenhållerkvarpersonligadokumentellerdepositionav pengar. Ennämndtillsattavpersonalavdelningenhanterarklagomålfrånanställdasomanser sigvaraorättvistutsattafördisciplinåtgärder.vanligtvisbestårdessaärendenavbrott motfabrikensregler.nämndenbeståravfackföreningsrepresentanter,juridisk rådgivare,representanterförledningochpersonalavdelning. Disciplinäraåtgärderärenbartbaseradepåkompensationiformavprocentuell beräkningavkostnadenvidskadaelleråverkan.fabrikenanvänderentabellsomanger hurmångaprocentavkostnadenförskadansomarbetarenmåstebetala.olika procentsatsergällerförolikaskadegörelser.ingetavdragellerersättningkrävsav arbetarepågrundavdisciplinäraproblem. 81avarbetarnaäranställdaviaettlokaltbemanningsföretag( ) somförutomkontraktocksåstårförlönerochsocialförsäkringar. Arbetarnaerhållerkostnadsfriamåltiderunderarbetstidenochfabrikenansvararäven förgratisuniformerochskyddsutrustning. Vidarbetarintervjuerbekräftadesinformationochdokumentationsomerhållitsfrån fabriksledningenochinspektörenfanningabevisförattnågotavföljandeförekommer; Y Avskuldtillföretagetframkallatellerpåannatvisofrivilligtarbete Y Anställningstvång Y Exploateringavkontraktssystemet Y Människohandel Y Fängelsearbetskraft Ingaavvikelserhittades.SKIbörövervägaattundersökaomSKIsetiskariktlinjerockså tillämpasfördearbetaresomäranställdaviabemanningsföretaget. Diskriminering' Ingenförekomstavdiskriminering(ILOnr100och111) Diskriminering.på.grund.av.etnisk.tillhörighet,.kön,.religion.socialt.ursprung,.handikapp,. politiska.åsikter.eller.sexuell.orientering.får.inte.förekomma. Ifabrikensrekryteringsmaterialbeskrivskönsombedömningsfaktorförvissa arbetsuppgiftervilketinteöverensstämmermedskiskrav.detärintehellerförenligt

8 8 medkinasanställningslag,artikel12,sebilaga2,nc1.12%avdentotalaarbetsstyrkan ärkvinnor.könskriterierinfördesnärpersonalavdelningensågteckenpåhögkvinnlig personalomsättningsomuppfattadesberopåansträngandeuppgifterochföratt undvikadettatogsbeslutattvissatjänsterbarakundeinnehasavmanligaanställda. Ingateckenpåförekomstavtrakasseriernoteradesunderinspektionen.Detärdock intetydligtomdetfinnstillräckligamöjligheterförarbetareattuttryckaeventuella klagomålochåsikter. Förutomålderochkönfanninspektöreningateckenpåandratyperavdiskriminering vidanställning. Inspektörenföreslårattföretagetskallersättadessadiskriminerandekrav, medkravsomärrelateradetillarbetsuppgifternasåsomt.ex.fysiskstyrkaeller uthållighet.alternativtkanmanetableraenickeydiskrimineringspolicysomklart förklararhurmananvändersigavåldersyochkönskriterierianställningssammanhang. Krav:Företagetbörtabortkönsomettanställningskriteriumomdetinteärmer detaljeratbeskrivet. Prioritering:Störreavvikelse Krav:LedningenbörimplementeraenickeYdiskrimineringspolicysombeskriver faktorersomkön,ålderochhälsokontrollianställningsprocesser. Prioritering:Riskföravvikelse Arbetstider'och'övertidsarbete' GitiharbådeskiftochickeYskiftarbete.IckeYskiftarbeteutförsmellan08:00och17:00 underenfemdagarsveckaochmedentimmeslunchrast.normalaarbetstiderför arbetareiproduktionochlageräretttreskiftsystemuppdelatpåfyragruppermedsex dagarsveckamedhalvtimmeslunchrast.tidschemaförskiftenär: 06:00Y14:00 14:00Y22:00 22:00Y06:00 Generelltföljerskiftarbetaresammaskiftundersexdagarochbytertillettannatskift eftertvåvilodagar.arbetarebyteroftainomdensexdagarlångaskiftperiodenfrånt.ex. morgonskift(6:00y14:00)tillnattskift(22:00y6.00). Detobserveradesingarestriktionerpåtoalettbesökochrökpauser. Cirka30%avdeanställdaborifabrikenspersonalbostäderochsovsalarochde resterande70%borutanförfabrikenochpendlarinomhefeimedfabrikensegna bussar.deanställdaregistrerarsigmedsinaidkortviafabrikenshuvudingångellervid verkstädernasstämpelklockavidarbetsdagensbörjanochslut.stämplinginochut användesintevidraster(sebilaga1). Enligtstämpelklockansregisterarbetardeanställdaiblandövertidvilketbekräftades underarbetarintervjuer.övertidangesavallapartervarafrivilligochöverenskommen viaavtal.

9 Skiftarbetarearbetarnormaltextratimmargenomtilläggavskiftellerenstakatimmar föratttäckaförandraarbetaresfrånvaroellerföratttillmötesgåefterfrågan.företaget haransöktocherhållittillåtelseavdelokalamyndigheternaatthaflexibelövertid.inget tyderpåattdennaövertidöverskrids. Inspektörenfanndockattstämpelklockanbararegistrerarnärvarotimmarochinte specifiktypavarbetstidtexövertid.övertidsarbeteregistrerasmanuelltiprotokoll somförsavavdelningensförmandäröver20typeravtimbetalningregistrerasföratt manuelltförasinipersonalavdelningenstidyochlönesystem.löneavdelningenär beroendeavattdemanuellarapporternaärkorrektamenkontrollerarmedförmännen omdetärskillnaderiberäkning.enintervjuadarbetarebeskrevhurenfelaktighet haderättasiföljandemånadslöneutbetalningochgranskningavlöneregistervisadeatt ettfåtalfelaktigheterförekommitochbliviträttade.nuvarandesystembyggerpåatt arbetarnahållerredapåsinatimmarochkontrollerarmotutbetalningochdetär möjligtattfelaktigheterinteupptäcks. Dåövertidslönernaberäknasenligtettrelativtkompliceratsystemmedöver20olika kriterierförhurvarjearbetadtimmeberäknasverkarlöneavdelningenbehövaförlita sigpåförmännensexakthetförattavgöraövertidsersättningen.inspektörenföreslåratt ävenövertidenpånågotsättskallkunnamätasautomatisktavstämpelklockan.dettaär särskiltviktigtdådetvisadesigattnågraavdegranskadelönedokumentensamtviden avintervjuernaattövertidsersättningenvaritfelberäknad.dockvidtogsåtgärderföratt rättatillfelen. Krav:Ettlönesystemsomtydligarevisarberäkningavövertidstimmar. Prioritering:Riskföravvikelse Löner'och'övertidsersättning' Fabrikenanvänderettrelativtkompliceratlöneutbetalningssystemmedtvå utbetalningarpermånad,den9:eochden25:eivarjemånad: Y Utbetalningden9:ebestårav: o Baslön,baseradpåkvalifikationochprestation o Tjänstelönetillägg o Närvarobonus,RMB100 o Skiftbonus;fördagensandraskiftRMB1.5/skift;nattskiftRMB2.5/skift o Övertidsersättning o SommarvärmetilläggYberoendepåproduktionsområde junitill Y septemberrmb80y200/månad Utbetalningden25:ebestårav: o Tjänstelön o Tilläggberoendepåtjänstenivå o Tilläggförprestation Dessutomerhållsenårsbonusinnandetkinesiskanyåret. Löneavdraggörsförstatligtbostadsbidrag,socialförsäkring,underhållsbetalningför sovsalarochpersonalbostädersamtjusteringavförutbetaldkompensationsledighet. 9

10 10 Inkomstskattdraspålöneninnanutbetalning.Deanställdafårenbartlönespecifikation den9:evarjemånad.meddelandeomdendelavlönensomutbetalasden25:esättsupp påanslagstavlorpåvarjeavdelning.lönenbetalasgenombanköverföring.de intervjuadeanställdaärnöjdamedlönesystemetochanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Arbetaresomäranställdagenombemanningsföretagetfårackordslönsombetalasvia bemanningsföretaget. IvissaenskildafallliggerdeanställdasbaslönunderHefeisminimilön,RMB1260under juli2013.ledningensågintedettasomettproblemeftersomdensammanlagda summanavdenmånatligafastalönenochgaranteradtjänstelönalltidöverstiger minimilönen.övertidsersättningberäknaspåenförutbestämdbaslönsommotsvarar denhögrebaslönenvilkenöverstigerhefeisminimilön,vilketintebrytermot minimilönslagen.vidberäkningargjordapåinspektionsunderlagupptäcktesintenågra oegentligheter. Arbetsgivarenbetalarbidragtillsocialförsäkringsavgiftertillallaheltidsanställda.Inga oegentligheterupptäcktes. Ingaavvikelserhittades. Föreningsfrihet' Föreningsfrihetochorganisationsrätt(ILOnr87och98) I.länder.där.föreningsrätten.är.begränsad.eller.under.utveckling,.ska.leverantören.verka. negativa.konsekvenser. Paragraf7iKinasarbetslagstiftninggerarbetarnarätttillattdeltaiochorganisera fackföreningarienlighetmedlagen.fackföreningarskasjälvständigtochienlighetmed lagenrepresenteradeanställdaochskyddaderaslagstadgaderättigheter. KinasnationellafackföreningetableradesiHefeianläggningen1994.Enny fackföreningssektionstartadesidenandraanläggningen2008,menipraktiken fungerardesomsammafackföreningochordförandeförbäggesektionernaärmr.xie Jun.Registreringenskedde2010ochomregistreringskallske2014.Fackföreningenhar ettkontoröversjukvårdskliniken. Fackföreningenärindeladi22sektionerdärvarjesektionharenkommitteeoch ordförande.totalt200arbetaresittersomrepresentanterisektionernaochde nominerasavavdelningsyochsektionsledare,menpågrundavskiftsystemethållsi regelintemötenmedrepresentanternautanenbartmedsektionsordföranden. Arbetareharmöjlighetattframförasynpunkterochklagomåltillsinrepresentanteller attgådirekttillfackföreningenskontor. Detsenasterepresentantmötethöllsinovember2008dådenuvarande representanternavaldesochioktober2013höllsettfackföreningsmötedäralla

11 11 arbetarekundedelta.omrepresentanterlämnarfabrikenväljsnyaav sektionsordföranden. Förutomviafackföreningenkandeanställdaanvändasigavföljandekanalerföratt framförasynpunkterochklagomål: Y Tillavdelningsledarenviaanonymameddelandeniförslagsbrevlådorpå produktionsgolvet. Y Via,ettavVD,organiseratprogramförarbetareattbestämmatidattträffaVD direkt. Y Viaregelbundnafrågeformulärfrånpersonalavdelningen. Deintervjuadearbetarnaverkadedockintevaratillräckligtinformeradeom kommunikationsvägarnatillledningenannatänattgåtillavdelningensförman.ingen avdeintervjuadekundeidentifierasinfackföreningsrepresentantellerförklarahurval gicktill.mankändehellerintetillmöjlighetenattbesökafackföreningenskontor.ett fåtalavdeintervjuadekändetillmöjlighetenattanvändaförslagsbrevlådan. Eftersomarbetarnaintekännertillkommunikationsvägarnatillledningenmåste ledningenmerproaktivtinformeraarbetarnaomdekanalersomfinnsochinformera omresultatavsynpunktersomförtsfram. Detfinnsnästaningendokumentationomklagomålochåsikterelleråtgärderfrånde anställda.eftersomfackföreningenharettantalheltidsanställdabordesådan dokumentationfinnastillgänglig. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomregelbundetinformerar anställdaommöjligakommunikationsvägartillledningenochdelgearbetarnaom resultaten. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomprotokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Prioritet:Riskföravvikelse. Hälsa0och0säkerhet00 Arbetsmiljön.ska.hålla.en.nivå.som.överensstämmer.med.internationella.riktlinjer.. Anställda.ska.informeras.om.de.eventuella.hälsorisker.som.arbetet.kan.medföra..Alla. anställda.ska.ha.tillgång.till.och.använda.relevant.skyddsutrustning. Skyddsombud'och'säkerhetsutbildning' SäkerhetsYochmiljöavdelningenansvararförarbetsmiljöochdeanställdashälsa. AvdelningenansvararförallafrågorsomrörarbetarnassäkerhetochävenmiljöY inklusiveenergiförbrukning.säkerhetsyocharbetsmiljöträningutförsav personalavdelningenisamarbetemedsäkerhetsyochmiljöavdelningen.den övergripandeadministrativaavdelningenansvararförmaskinsäkerhetiproduktionen, värmepannorochkraftverket.

12 12 Varjemorgonhållsettsäkerhetsmöteförca20avdelningscheferavdeansvarigapå säkerhetsyochmiljöavdelningenochettmånadsmötehållsmedsamtligaavdelningars säkerhetsansvariga,ett40talpersoner.ensäkerhetsplanformulerasislutetavvarjeår förattbeskrivamålsättningarförkommandeår. Skyddsutrustning'(PPE)' Gitiharutförtriskanalysförsamtligaarbetsuppgifterpåfabrikenochdeflesta arbetsuppgifternaiproduktionochlagerkrävernågonformavskyddsutrustning. Intervjuermedanställdabekräftarattdefåttadekvatträningochanvändersin tilldeladeskyddsutrustning.förutomienstakafalldåarbetaretillfälligthadetagitav skyddsutrustningenanvändesdenföljdriktigtvidobservationifabriken.msdsmed tydligainstruktioneromskyddsutrustningfinnsdärdeskafinnas(bilaga3,gp1). Ingaavvikelserhittades. Brand'säkerhet'och'nödutrymning' Ledningssystemenbeskriverprocesserförnödutrymning,brandsäkerhetochdagliga brandsäkerhetsinspektioner.ingabränderharförtsuppiprotokollendesenastetvå årenmenenligtledningenharmindrebrandtillbudförekommit.dådessasnabbtsläckts hardeinteprotokollförts.slumpvistvaldabrandsläckarehadenyligenblivit inspekterade. Istortsettvarjeveckahållsentretimmarssäkerhetsutbildningförnyanställda,där blandannatanvändningavbrandsläckaredemonstreras.utbildningenavslutasmed ifyllandeavettfrågeformulärochdeltagarnaregistreras. Nödutgångarochnödutrymningiproduktionshallarnaochlagrenvarkorrekt markerademedkorrektplaceradnödbelysningsomdockivissafallvisadesiginte fungeratillfredställande(bilaga2 NC2).Enligtbyggnadsstadgan brandförebyggande YParagraf10.1.2,skallnödbelysningvarabatteridriveniåtminstonetjugominutervid elavbrott,vilketintealltidvarfallet. Imatsalarochsovsalarvarnödutrymningochnödutgångsskyltningundermålig. Vidarevarmatsalsingångarnasmala,mörkaochspiralformadeföratthindrainsekter atttasiginochenavdessaingångarvardessutommärktsomnödutgång,vilketinteär lämpligtdåstorlekenpågångarnainteöverensstämmermedminimikravenför nödutgångarsbredd,paragraf5.3.13,byggnadsstadganybrandförebyggande.tvåi övrigtfungerandenödutgångarimatsalenvarblockeradeavbord(bilaga2 NC3).Det harinteförekommitnågrabrandövningarivarkenmatsalarellersovsalarvilkakan rymmaövertusenpersoner.ledningenkundeintebekräftavemsomhadeansvar, säkerhetsyochmiljöavdelningenellermatsalsyochsovsalsansvarigamenunder inspektionensasigsäkerhetsyochmiljöavdelningenvarabereddaatttaansvar. Krav:Kontrollavnödbelysningmåsteingåiledningssystemetförbrandinspektion. Prioritet:Mindreavvikelse. Krav:Nödutgångarimatsalarmåstevaratydligtdefinieradeochanpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafårinteblockeras.

13 13 Prioritet:Störreavvikelse. Krav:Nödutrymningsvägarimatsalarochsovsalarmåstevaratydligtmarkerade. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Ansvarförbrandsäkerhetimatsalarochsovsalarmåstedefinieras. Prioritet:Riskföravvikelse. Olyckor'och'tillbud' Fabrikenharettledningssystemsombeskriverhurmanskallhandskasmedtillbudoch olyckor.inspektionsrundorochprotokollförsdagligen.säkerhetsyochmiljöchefen ansvararförrutinerochrapporteringenligtledningssystemet.ettantaltillbudhar inträffatdetsenasteåretmedvadsomuppfattasvaratillfredsställandeuppföljningoch korrigering. Rutinerochledningssystemfinnsävengällandearbetsrelateradeolyckor.Etttjugotal mindreincidenterrapporteradesunderföregåendeår.dessaprotokollfördesmed tillfredsställandeuppföljning.vidolycksfallförsdenskadadeiregelförsttillfabrikens egensjukvårdsklinikdärläkareochsjuksköterskorkanutföraförstahjälpen,gesyrgas ochskrivautmedicin.inågraenstakafallhardendrabbadeförtstillettnärliggande sjukhusförakutvård. Ingaavvikelserhittades Kemikaliesäkerhet' Kemikalierochfarligtmaterial,medundantagföroljaochdiesel,lagraspåspeciellt avseddaområdenidetallmännalagret.detfannssäkerhetsdatablad,msds,föralla kemikalierochdevartillgängligavidförfrågan.sammanfattningavsäkerhetsdatablad förkemikalierochvissaråmaterialfannsilagerlokalen(bilaga3:gp3).arbetaresom hanterardessakemikalierochråmaterialblirtilldeladeskyddsutrustningsomde förvarariegnaskåp.detfinnsduscharochmsdsinärhetenavarbetarnasskåp.olja ochdieselförvarasseparat(bilaga1),dockutanmsdssombeskriveradekvat skyddsutrustning,förutomstandarduniformerna. Ingaavvikelserhittades Maskinsäkerhet' Fabrikensövergripandeadministrativaavdelningansvararförinspektionoch riskanalysavmaskiner,pannorochkraftstationen. Underhållavmaskinertexavseendemixning,ochvalsningavgummi,däckproduktion ochgummiavfallsåtervinningskerpåföljandesätt: 1. Förebyggandeunderhåll(dagligen/månadsvis/årligen). 2. Underhålliformavreparationerochreservdelsutbyte. 3. Uppgraderingavmaskinerochutrustning. Inspektörentogdelaventillbudsrapportsamtkopioravcertifikatför maskinoperatörer. Ingaavvikelserhittades

14 14 Arbetsmiljö' Externapartertarproverpåluftiarbetsmiljön,dammpartiklarochbuller. Provrapporterfrån2013visadeattallavärdenhöllsiginomnationelllaglignivå. Ingatestervarutfördapåbelysningen.Vissadelaravproduktionshallarnavarberoende avdagsljussomljuskällaunderdagtid,förmodligenförattsparapåelektricitet. Inspektionsdagenvarenmolnigvinterdagochdåärljuseteventuelltintetillräckligt. Detfinnsenkinesiskfrivilligstandardförbelysning(GB50034Y2004Standardfor lightingdesignofbuildings).detrekommenderasattfabrikenutförproverävenpå belysningeniverkstädernaenligtovanstandard. Anställningskontraktmåsteenligtanställningslagenfrån1januari2008beskriva arbetsrelateradesjukdomarsomkanuppståisambandmedspecificerade arbetsuppgifter.mendennatextingickinteideanställningskontraktsominspektören granskade.dettainnebärattarbetarenkanvägraattutförafarligauppgifterutanatt riskerarepressalier. Krav:Detbordefinnasinformationianställningskontraktetomdenanställdaharfått informationomarbetsrelateradehälsofaror. Prioritet:Riskföravvikelse Sovsalar'och'personalmatsal' Ansvaretförarbetarnassovsalarochpersonalmatsalarsamtsjukvårdsklinikenligger hosdenövergripandeadministrativaavdelningen.matsalochkökärbelägetpåtvå våningarienbyggnadpåområdetsamtytterligareenfinnsinärhetenavsovsalarna. Fabrikenharegenlicensförkökochsnackbarmendendagligadriftenskötsavtre externaoperatörer.kopioravmatlagningsyochhygienintyggranskadesavinspektören. Ettfungerandeledningssystemriktarsigtilloperatörernamenformellaavtaloch rutinerförregelbundenuppföljningmellanfabrikenochdeexternaoperatörerna saknasdock. Måltiderifabriksmatsalarnaärgratisunderarbetstidmedanmåltiderikafeterianvid sovsalarnakostarrmb8permåltid.fabriksområdetsmatsaläröppentregångerper dag,d.v.s.förenmatrastvidvarjeskift.arbetarnaverkadeiintervjuerpådethelataget nöjdamedarrangemangetochlokalernavarrenaochvälorganiserade. 1700anställda,ca30%avarbetarna,boripersonalbostäderitvåsjuvåningshus. Sovsalarnaäravdeladeförmän,sexpersonerperrum,ochförkvinnor,fyrapersoner perrum.detfinnsävenettantallägenheterförvissaanställdasamtförfamiljer. Kvinnornasrumharprivataduscharmedanmändelarettduschrumpåbottenplaniett avhusendärdetfinns20y25duschar,vilketinteärtillräckligtomsovsalarnaärfulla. Enligtkinesisklagmåstedetfinnas1duschpertrettiondeboendeochundernuvarande förhållandenärdetenduschper48personer.enligtchefenförsovsalarnaärdetinte någotproblemeftersomdeanställdaduschariolikaomgångarpåbestämdatider. Brandsäkerhetenimatsalarnaochsovsalarnaleverinteupptillnationellakrav(se avsnittetomnödutrymningförkravochprioritet).

15 Krav:sebrandsäkerhet/nödutrymning Prioritet:sebrandsäkerhet/nödutrymning Krav:Ettformelltavtalbörfinnasmeddeexternaoperatörersomdrivermatsalarna samtenperiodvisgenomgångavkontraktsamtsäkerhetsarrangemang. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Arbetsgivarenbörgranskaantaletduscharförmänochberäknaochbekräftaom detärtillräckligtvidfullbeläggningisovsalarna. Prioritet:Riskföravvikelse. Miljö' utsläpp.till.mark,.atmosfär.och.vatten..kemikalier.ska.hanteras.på.ett.för.människan.och. naturen.säkert.sätt. Detfinnsledningssystemförföljandeområden: 1) Avfallshantering. 2) Utsläpptillnaturen. 3) EnergiYochresursförbrukningochåtervinning. 4) ISO14001efterlevnadochCSRinitiativ. ProduktionsavfallindelasihälsovådligakemikalierochiåtervinningsbartochickeY återvinningsbartavfall.ettledningssystemfinnsimplementeratförvarjeenskildform avavfallshantering.externaparteransvararföravfallshanteringenochcertifikat granskadesavinspektören. Fabrikenhartvåfokusområdengällanderesursåtervinning: 1) Avloppsvattenfrånproduktionsprocessernarenasochåteranvändsutannågot utsläpp. 2) Ångafrånpannornaåtervinnsochomvandlastillelektricitet. LuftYochvattenutsläpptestadesochresultatetöverskriderintelaglignivåmenförutom dettagjordesingaandramiljöpåverkanstester.2009anlitadesenkonsultförattutföra eninspektionangåendemiljövänligproduktion( CleanerProductionAuditReport ). Efterinspektionenharfabrikenenplanförminskningavutsläppsomgenomgårårlig revision. 2002blevfabrikenISO14001certifieradeochcertifikatetförnyadespåtreårunder 2011.GitiharinitieratettantalCSRpartnerskapochmanärspecielltstoltöver CorporatePartnershipparnerskapmedConservationInternational [http://www.giti.com/corp] Ingaavvikelserhittades 15

16 16 Hantering'av'leverantörer'och'underleverantörer'' HanteringavleverantörerochunderleverantörerärintespecifiktomnämntiSKIs uppförandekoder,menrevisionentittadeävenpåprocessernakringtillverkarens upphandlingförattidentifierapotentiellaavvikelserivärdekedjan. Tillverkarenharenskriftliginköpspolicyochrutinförattvägledavidurvaloch nomineringavleverantörer.systemetinkluderarettklassificeringssysteminnehållande produktkvalitet,ledningssystem,prisochleveranskompetens.fabrikenundersöker certifikatsomiso14001ochosha18001,ävenomdessainteharnågonstörre betydelseiurvalsprocessen.certifikatengranskasförattuppmuntraunderleverantörer attblicertifierade.

17 Summering0av0inspektörens0intryck0 Dettavardenförstauppförandekodsinspektionenpåanläggningenochledningen upplevdessomsamarbetsvillig,bl.a.hadechefernaförinspektionsområdenaförberett enpresentationsomframfördesviddetinledandemötet. Ingettyderpåattbarnarbeteelleranställningavungaarbetareförekommer.Det sammagällerförtvångsarbete,diskrimineringochöverträdelseavarbetstid,övertid ochövertidsbetalning.gitikontrolleraridkortsystematisktvidnyanställningarföratt undvikabarnarbete.fabrikenrådsattutökasinnuvarandepolicymedåtgärdervid eventuellhändelseavbarnarbete. Kvinnligaanställdafannsrepresenteradeimångaavfabrikensavdelningar,menvissa arbetenutfördesbaraavmänochettantalarbetsuppgifterhadeåldersgränser. Förutomdessatvåaspekterförekommeringateckenpådiskriminering.Inspektören rekommenderarattledningenutformarenickeydiskrimineringspolicysombeskriver hurovanståendefaktorerbehandlasihanteringavpersonalanställningochövriga personalfrågor. Denormalaarbetstidernaärinomramenförkinesisklagstiftningochövertidsarbete skerfrivilligt,vilketbekräftadesiintervjuer.ingenarbetareupptäcktesfåbetalningsom understigerminimilönenochintervjuadpersonalanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Sedan2004finnsdennationellakinesiskafackföreningenrepresenteradpåfabriken ochmedregistreringhosdelokalamyndigheternaihefei.mångaavdeanställdasom intervjuadeskändeintetilldettaellerhurdeskullekommuniceramedledningen.det rekommenderasattanställdabörfåmerinformationinomramenför personalutbildningomkommunikationskanalernasomstårtillderasförfogande. Ettfungerandesystemförskyddsutrustning,kemikaliehanteringochbehandlingav miljöriskerfinnspåplatsochansvarasföravsäkerhetsyochmiljöavdelningen. Brandutrymningochbrandövningmåstedockocksågenomförasisovsalaroch matsalar.nödbelysningmåstevaratydligareochsäkerhetsföreskrifterangåendebrand måstevaratydligareilokalersominteanvändstillproduktiondvsmatsalaroch sovsalar. ÖverlagärinspektörensintryckavGitiTiresledningssystemförsociala,etiskaoch miljöaspekterpositivt.kommunikationenmellanarbetareochledningkandock förbättraseftersomarbetareintekändetillexisterandekommunikationsvägar. Fabrikenvarvilligattseöverdeområdendärförbättringarbehövdesförattlevaupp tillskissocialaochetiskakrav.förbättringsåtgärderbörfrämstfokuseraspå brandsäkerhet. 17

18 Åtgärdsplan, Inspekterat' område:'' Avvikelse' Krav' Fabriks* ansvarig' Barnarbeteoch ungaarbetare Diskriminering Diskriminering Arbetstideroch övertidsarbete Föreningsfrihet ochrättenatt organiserasig Föreningsfrihet ochrättenatt Tillverkarenbörutvecklaen tydligarepolicyföratt förebygga,undersöka förekomstavochhandha eventuellafallavbarnarbetei denegnaorganisationen. Företagetbörtabortkönsom ettanställningskriteriumom detinteärmerdetaljerat beskrivet. Ledningenbörimplementeraen ickehdiskrimineringspolicysom beskriverfaktorersomkön, ålderochhälsokontrolli anställningsprocesser. Ettlönesystemsomtydligare visarberäkningav övertidstimmar. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom regelbundetinformerar anställdaommöjliga kommunikationsvägartill ledningenochdelgearbetarna omresultaten. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom Prioritering'vid' avvikelse' 18 Period' Ansvarig' inköpssidan' Grundorsaks'analys' av'avvikelser' ' Förbättring'av' ledningssystem' Riskföravvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Avslutad' datum'

19 organiserasig Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Arbetsmiljö Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhet protokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Kontrollavnödbelysningmåste ingåiledningssystemetför brandinspektion. Nödutgångarimatsalarmåste varatydligtdefinieradeoch anpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafår inteblockeras. Nödutrymningsvägarimatsalar ochsovsalarmåstevaratydligt markerade. Ansvarförbrandsäkerheti matsalarochsovsalarmåste definieras. Detbordefinnasdokumenterat ianställningskontraktetomden anställdaharfåttinformation omarbetsrelateradehälsofaror. Ettformelltavtalbörfinnas meddeexternaoperatörersom drivermatsalarnasamten periodvisgenomgångav kontraktoch säkerhetsarrangemang. Sebrandsäkerhet/ nödutrymningangåenderiski matsalarochsovsalar. Arbetsgivarenbörgranska antaletduscharförmänoch beräknaochbekräftaomdetär tillräckligtvidfullbeläggningav sovsalarna. Mindreavvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Sebrandsäkerhet /nödutrymning angåenderiski matsalaroch sovsalar 4mån Riskföravvikelse 4mån 19

20 Bilaga&1&Fabriksfoton:&Giti&Radial&Tires&(Anhui)&Co.& Matsalpåbottenvåningen. Serveringspersonaliandravåningensmatsal. Sjukvårdsklinik Loftgångvidsovsalar. Sovsalförmän Duschrumimännenssovavdelning. 20

21 & Varjeavdelningharvägledningförproduktionen. Illustrationavproduktionsförberedelse. OljeEochdiesellager. Kontrollrumikraftanläggning Kolförbränningihärdugnar. Återvinningsbartavfall. 21

22 Bilaga&2&Efterlevnadsbrister&(NC)& (NC1):Personalförfrågansomindikerarattkön ochålderanvändssomurvalskriterier. (NC2)Nödljussatturfunktion. (NC3)Matbordblockerarnödutgångimatsalen påbottenvåningen. (NC4):Nödutgångfrånmatsalskökledertillvägg utanmarkering. 22

23 Bilaga&2&Förbättringsområden&(AFI)&(risk&för&NC):& (NC5):Nödutgångsskyltutanströmochpåvägg sominteharnågonutgång. (NC6):Skyltovanförutgångsomanvisarannan utgång. 23

24 Bilaga&3&God&Praxis&(GP)&områden& GodPraxis(GP)1:Varjeavdelningschefharen förslagsbrevlådadäranställdakanlämna anonymaförslag.mångaarbetarevetdockinte omdennamöjlighet. GP2:Avfallsorterassomåtervinningsbaroch ickeeåtervinningsbarpåfabriksgolvet. GP3:TydligMSDSEskyltningikemikalielager, sombeskrivergifterochskyddsutrustning. GP4:CSRinitiativmedConservation International. ***RAPPORTSLUT*** 24

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport! RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn: SKLKommentus Inköpscentral(SKL) Fabriksnamn:' P.Gajahunggalbk. Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan15 11799Stockholm Land:'

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Lammhults Reviderad tillverkare: Leverantören Land: Kina Revisionsdatum: 6-7/5 2014 Revisorer: Winni Sun och Amy Wang,

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Almedahls Alingsås AB Reviderad tillverkare: Borch Textile Poland Land: Polen Revisionsdatum: 2014-05-12 2014-05-13

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: HR IP Indikatorprotokoll: Mänskliga rättigheter Resultatindikatorer Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner Aspekt:

Läs mer

Växjö Kommun. David Braic, upphandlingschef. Hållbar upphandling, 14 mars 2013

Växjö Kommun. David Braic, upphandlingschef. Hållbar upphandling, 14 mars 2013 Växjö Kommun David Braic, upphandlingschef Hållbar upphandling, 14 mars 2013 1 Etiska krav - Växjös perspektiv Växjö kommun Politiskt tryck Moralisk fråga Tidigare Sanningsförsäkran kring jämställdhet,

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014

Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Årsrapport-Miljö för Skutskär reservanläggning år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-08-15 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna

GRI-komplement 2013. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Väsentligaste hållbarhetsfrågorna GRI-KOMPLEMENT 2013 GRI-komplement 2013 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2013 samt detta GRI-komplement. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31)

Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden (SOU 2014:31) 2014-10-30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Vår referens: 2014/BK/860 Er referens: A2014/2170/ARM Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta och analyser, samt nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser värden gällande

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag OBS! Denna skrift är endast ämnad för externt bruk har för att tydliggöra vårt kvalitets-,

Läs mer

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J )

Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J ) Kunduppgifter Kundnr: 338 Revisor Torbjörn Holmberg Företag: MälarChark AB Certifieringsorg. Valiguard AB Kontaktperson: Andreas Gisselfeldt Bevittnad Nej Gatuadress/Box: Hejargatan Revisionsdatum 02-03.0.204

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

BD:s krav på leverantörer

BD:s krav på leverantörer BD:s krav på leverantörer BD:s grundvärderingar BD:s ändamål är att Hjälpa alla människor leva ett hälsosamt liv. Vår företagskultur styrs av våra grundvärderingar: Vi behandlar varandra med respekt Vi

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen

Arbeta i Enköpings kommun. Vad gäller för dig som medarbetare. Vård - och omsorgsförvaltningen Arbeta i Enköpings kommun Vad gäller för dig som medarbetare Vård - och omsorgsförvaltningen Välkommen till oss En anställning bygger på ett ömsesidigt val du valde Enköpings kommun som din arbetsgivare

Läs mer

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-11-20 FALKENBERG 328 Antagande av ny s k uppförandekod i samband med offentliga upphandlingar. Dnr KS 2012-56

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

FLIR:S UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

FLIR:S UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER FLIR:S UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER FLIR Systems, Inc. och dess dotterbolag ( FLIR ) anser att det är ytterst viktigt att driva internationell affärsverksamhet genom att respektera lokala seder och bruk,

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget

Det ansvarsfulla företaget Det ansvarsfulla företaget Ställer krav på produkternas innehåll och dess miljöpåverkan Hjälper kunden med hållbara produktval Försäkrar sig om att produkter är säkra att använda Uppfyller producentansvaret

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden

Uppförandekod. för Sjätte AP-fonden Uppförandekod för Sjätte AP-fonden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 Grundläggande för Sjätte AP fondens syn på avkastning och ansvarsfulla investeringar... 3 Krav på affärspartners företag och fonder...

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

Detta är Lantmännen Maskin AB

Detta är Lantmännen Maskin AB Detta är Lantmännen Maskin AB Företagsfakta Lantmännen Maskin importerar, marknadsför och säljer traktorer, redskap och skördetröskor under varumärken som Valtra, Fendt och CLAAS. Vi hanterar både nya

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN

UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKOD LKAB KONCERNEN UPPFÖRANDEKODEN ÄR FASTSTÄLLD AV LKAB:S STYRELSE AUGUSTI 2013 2 Uppförandekod för LKAB Värderingar FN:s Global Compact FN:s Global Compact är det globala näringslivets upprop

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning

Nyttodimension (3) Ange nyttonivå (1-5) för respektive dimension. Effektivare. Medborgare. Företagare. Medarbetare. förvaltning Myndighet (0a): e-post kontaktperson (0b): Filnamn enligt principen: myndighetsnamnyymmdd Område (1) Ange område, se listan i rosa området till höger eller för muspekaren över denna ruta Samverkan Samverkan

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08

Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08 Information och dialog med representanter för patientföreningar 2015-06-08 Punkter att prata om.. Allmän information om tillgänglighet i lokaler Helen Svensson Information om tillgänglighet Nygatan Marianne

Läs mer

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING

GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX, SID. 120 I WALLENSTAMS ÅRSREDOVISNING GRI-BILAGA 2014 KOMPLETTERING TILL GRI-INDEX 2014 WALLENSTAM AB (PUBL) Detta underlag är ett komplement till det GRI-index

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

En trygg punkt i en intensiv vardag. Ledning Friskola

En trygg punkt i en intensiv vardag. Ledning Friskola En trygg punkt i en intensiv vardag Ledning Friskola En trygg punkt i en intensiv vardag Alla som är eller har varit rektor vet om det enorma ansvaret som vilar på ens axlar. Man har både elevoch personalsvar.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål

Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål Ledningsfilosofi Vision, verksamhetsidé och mål V 4.2, fastställd av direktionen 2011-12-08 Innehåll Inledning... 2 1. Uppdrag... 3 2. Ledningsfilosofi... 4 Värdegrund... 4 Ledningssystem i kvalitet...

Läs mer

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö To t a l p r o j e k t i M ä l a r d a l e n A B Manual Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007 Ett sammandrag Totalprojekt i Mälardalen AB har för att

Läs mer

Aktivitetsplan för år 2014

Aktivitetsplan för år 2014 Handlingsplan för jämlikhet och jämställdhet vid Örebro universitet 2013-2015 Bilaga 1 Dnr ORU 1.2.1-204/2013 Aktivitetsplan för år 2014 Aktivitetsplanen för år 2014 fastställer delmål och aktiviteter

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik)

Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) ISO 9001:2000/2008 ISO 14001:2004 BF9K Ledningssystem för Kvalitet (Endast rubrik) Korsreferens mellan ISO 9001 ISO 14001 BF9K 1 (6) Ledningssystem för Kvalitet 4 Krav på Miljöledningssystem 4 Inledning 1 Allmänna Krav 4.1 Generella krav 4.1 Dokumentation av KMA-systemet 3.3.4 Dokumentationskrav

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer