!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!"

Transkript

1 RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn:'SKL KommentusInköpscentral (SKL) Fabriksnamn:' GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. GitiTire(Anhui)Co.Ltd Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan Stockholm Land:' China,P.R.C. Rapport'skriven'av:' JeffreyLee(Gekko) EvaIding(Gekko) Kontaktperson:' PeterSvensson Adress:' No.8/18,ShixinRoad, Economicand TechnologicalDevelopment Zone,HefeiCity,Anhui Province,P.R.China Rapport'antal'sidor:' 24 Fabriksrepresentation Namn' Position' Företag' TorstenGehrmann VD GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. SongJing Personalavdelning Chef Y Y LiZhiYun Personalavdelning Chef Y Y XingRunMei Personalavdelning Löneavdelning Y Y WangLiuAn AvdelningenförSäkerhetochMiljö chef Y Y ZongShaoLiang AvdelningenförSäkerhetochMiljö Y Y Ställföreträdandechef FanShouYun VDAssistent Y Y ChenFuZhong StällföreträdandeVD Y Y HungDaChun Produktionschef Y Y ZhangLaiCai Anläggningschef Y Y WuXianTao AdministrativChef FabriksYochinspektionsinformation: Tolk Ja Nej'' Tolkens'namn: Huvudsaklig'produktion'i'inspekterad'fabrik:' Däck Inspektionstyp:'Förstagångsinspektion förbokad obokad om Inspektionens'omfattning:'IenlighetmeddeområdensomtasuppinomSKL:ssociala ochetiskakravsamtlokaltochnationelltgällanderegelverkochlagarför anställningsförhållanden,hälsaochsäkerhetsamtmiljö. 1

2 Innehållsförteckning00 ALLMÄN'INFORMATION' 3 FABRIKSINFORMATION' 3 DOKUMENTKONTROLL' 4 SUMMERING'AV'INSPEKTIONSOMRÅDEN' 6 ANSTÄLLNINGSVILLKOR' 6 BARNARBETEOCHUNGAARBETARE 6 TVÅNGSARBETE 6 DISKRIMINERING 7 ARBETSTIDEROCHÖVERTIDSARBETE 8 LÖNEROCHÖVERTIDSERSÄTTNING 9 FÖRENINGSFRIHET 10 HÄLSA'OCH'SÄKERHET' 11 SKYDDSOMBUDOCHSÄKERHETSUTBILDNING 11 SKYDDSUTRUSTNING(PPE) 12 BRANDSÄKERHETOCHNÖDUTRYMNING 12 OLYCKOROCHTILLBUD 13 KEMIKALIESÄKERHET 13 MASKINSÄKERHET 13 SOVSALAROCHPERSONALMATSAL 14 MILJÖ 15 HANTERINGAVLEVERANTÖREROCHUNDERLEVERANTÖRER 16 SUMMERING'AV'INSPEKTÖRENS'INTRYCK' 17 ÅTGÄRDSPLAN' 18 BILAGA'1'FABRIKSFOTON:'GITI'RADIAL'TIRES'(ANHUI)'CO.' 20 BILAGA'2'EFTERLEVNADSBRISTER'(NC)' 22 BILAGA'2'FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN'(AFI)'(RISK'FÖR'NC):' 23 BILAGA'3'GOD'PRAXIS'(GP)'OMRÅDEN'

3 3 Allmän0information0 Fabriksinformation0 GitiTire belägetihefei,anhuiprovinsen,kinayetableradessomjointventure1993 tillsammansmedanhuitirefactoryco.anläggningenligger20kmsöderomcentrala Hefeiochmanharävenetableratproduktionsenheteriandrakinesiskastädersåsom Putian,Yinchuan,ChongqingochHualian. Sedan1996producerashuvudsakligenradialdäckåtlastbilar,bussarochpersonbilar. RadialdäckåtbussarochlastbilarsåkalladeTBR,beståravettheltäckandestållageri däckenmedanradialdäckåtpersonbilar,såkalladepcr,ärstålförstärktagummidäck. PCRproduktionendrivssomenseparataffärsenhetsedan2007avGitiRadialTire (Anhui)Co.Ltd.Debådaanläggningarnaharadministration,lagerochlogistiksamt matsalarochsovsalargemensamt.anställdaharkontraktmedettavföretagen,men utförarbetsuppgifterpåbådaanläggningarna. TBRanläggningenochPCRanläggningenär48respektive45hektarstoraochfördelade över130hektarland.57%avprodukternasäljspådeninhemskamarknaden,17% exporterastillusaoch11%tilleuropa.produktionskapacitetenperdagförpcrär 52000enheter/dagochförTBR7000/dag. Under2013köpteSKL123,000PCRdäckavdentotalaproduktionenpå16miljoner däcksamt3000tbrdäckavdentotalaproduktionenpå6miljonerdäck.inköpengörs viaagentenvianorab. Produktionsprocessernabeståravmixningochvalsningavgummikomponenter,följtav däckformningochhärdning.innansändningskerkvalitetsinspektionochförexport paketerasdäckenbaseratpåkundensönskemål. Anläggningenharkoleldaduppvärmningavhärdugnarochvarmvattenanläggning. Överskottsvärmenomvandlastillelektricitetiegenkraftanläggning. Gitihade5880anställdainovember2013iåldrarna18Y60varavenbart12%var kvinnor.81anställdakommerfrånettlokaltbemanningsföretag.någraavdeanställda hararbetatpåfabrikenimerän30årochallaanställdaförutomvd:närkinesiska medborgare. GitiTireärISO14001certifieratsedanjuni2002medförnyattreårscertifikat2012. OSHA18001certifieringerhölls2010ochförnyadesijuli2013. Fabrikendrivs24timmaromdygnetsjudagariveckan.Skiftsystemetäruppdelatifyra gruppersomvarderaarbetarsexdagarperveckamedtreåttatimmarsskiftperdag. Anställdasomenbartarbetardagtid,arbetaråttatimmar,femdagariveckan.Arbetarna använderenstämpelklockaförattstämplainochuturfabrikenibörjanochslutetav varjeskift. Nyanställdaerhållertreårskontraktmedensexmånadersprovanställningsomkan förnyasförtreperioderföljtavettickeytidsbegränsatkontrakt.personalomsättningen

4 ärkring2y3%permånadutannågrastörresäsongsavvikelserförutomkringdet kinesiskanyåret. Detfinnstvåmatsalarpåfabriksområdetsomerbjuderkostnadsfriamåltiderunder arbetstid.vidsovsalarnaliggerenmindrematsalsomerbjudermåltiderförrmb8.en tredjedelavpersonalenborianläggningensbostäderdärsovsalarna,somliggerutanför områdetsgrindar,ärsepareradeförmän,kvinnorochfamiljer.iområdetfinnsävenen närbutik,aktivitetslokaler,sportfaciliteter,bibliotekochinternetcafésamten sjukvårdsklinikmedläkareochsjuksköterskor.fabrikenerbjudertransportför arbetarnatillvissadelaravhefei. DettaärdenförstauppförandekodsrevisionensomutförspåGitiTiremedhänseende tillskisuppförandekod.fabrikenhartagitvissacsrinitiativmenharintedeltagiti någoncsrinspektionellerformulerategnauppförandekoder. Inspektionsinformation. Dennaförbokadeinspektionutfördesmellan18och20december2013.Områdenoch avdelningarsomomfattadesavinspektionen; Anställningsförhållanden Hälsaochsäkerhet Miljöaspekter Ledningssystemförunderleverantörerbeaktadesikorthetförmöjligpåverkan avvärdekedjan. Dokumentkontroll0 Följandedokumentgranskadesunderinspektionen. 1. Minimilöndokumentation. 2. Listaöverheltidsanställda. 3. Löneutbetalningsregister:stickprovfrånjuli2012ochoktober Skiftschema. 5. RegisterfrånstämpelklockaviaenExcelutskrift. 6. Urvalurlönebesked. 7. Urvalurnärvarolista. 8. Anställningskontraktochanställningsregisterförutvaldaanställda(IDkortoch hälsokontroll). 9. Standardrutinerföranställningskontrakt. 10. Verksamhetsregistrering. 11. Handbokföranställda. 12. Jobbannonserförledigatjänster. 13. Socialförsäkring;inbetalningskvitton(stickprovfrånfebruariochoktober2013). 14. Tillståndfrånmyndigheterangåendeövertidsarbete. 15. Systemförochdokumentationavarbetarnasförslagochklagomålsamt disciplinåtgärder. 16. Introduktionförnyanställda(Powerpoint). 17. Översiktsplanförfabriksområdet. 18. Matlagningstillstånd. 19. Hälsocertifikatförkökspersonal. 20. Avtalmedunderleverantörfördriftavköken. 4

5 21. Brandsäkerhetsdokumentationochredogörelseavutrustningsunderhåll(matsal). 22. Träningsprotokollförbrandsamtfotonfrånbrandövning. 23. Deltagarregisterfrånbrandövning. 24. Mallförbrandtillbudsrapport. 25. Miljöcertifikatfrånlokalamyndigheter. 26. Sammanfattningavsäkerhetsdatabladgällandehelafabriken. 27. Provrapporterförvattenochluft(testerutfördautanförfabriksområdet). 28. Provrapporterförluftdammochbuller(testerutfördainneifabriken). 29. OrganisationsschemaförEnergiledningsgruppen. 30. Energianalysdokumentiförhållandetillvarjeproduktionsprocess. 31. Registeröverkompressorerochångkokare. 32. Brandsäkerhetsdokumentationochbrandförebygganderutiner. 33. Säkerhetsrutiner. 34. Registerförskyddsutrustning. 35. Tillbudsrapporterför Registerpåproduktionsmaskiner. 37. RutinerförförstahjälpenYutbildning. 38. Standardrutinerföravfallshantering. 39. Kontraktmedunderleverantörersomhanteraravfall. 40. Checklistaförurvalavunderleverantörer. 41. Fackföreningsregistreringsbevishosmyndigheter. 42. Fackföreningensmötesanteckningar(mötesanteckningarfrån2013). 43. Standardrutinerförsovsalar. 44. Certifieringar:ISO14001:2004;OSHA18001:2010 Intervjuer.med.anställda. Ledningen(16Y18personer),inklusivefackföreningsordförande. Personalfrånsjukvårdsklinik,matsalarochsovsalar(6Y8personer). Slumpvistutvaldaarbetare(8Y10personer) frågorställdaunderrundvandringoch besökifabrikslokaler,matsalarochbostäder. Fokusgruppintervjuermedarbetare(13personer),inklusive3fackföreningsY representanter. Totalt:45Y47anställda. ' ' 5

6 6 Summering0av0inspektionsområden00 Anställningsvillkor0 Anställdapåpersonalavdelningenharkontraktmedenavdetvåanläggningarnameni praktikenarbetardeförbådaanläggningarna.personalavdelningenansvararför rekrytering,kontrakt,introduktionförnyanställda,arbetstidsregistrering, löneuträkningarochutbetalningar. Barnarbete'och'unga'arbetare' Ingenförekomstavbarnarbete(ILOnr138och182) Barnarbete,enligtdefinitioneniILOYkonventionen,fårinteförekommaochföretaget harettansvarförattutvecklasocialtochekonomiskthållbaraalternativ(t.ex. utbildning)tillbarnarbeteidefalldeförekommer. FN:sbarnkonvention,artikel32 Varje.barn.har.rätt.att.skyddas.mot.ekonomiskt.utnyttjande.och.arbete.som.skadar. barnet.eller.hindrar.hans/hennes.skolgång. Gitisrekryteringspolicyärattendastanställaarbetaresomär18årelleräldre.Fabriken granskaridkortocherhållerstudieintygskopior.ingettyderpåattgitibrytermotskis kravellerkinesisklagstiftning.personalavdelningenpåpekadeattdetharförekommit falldåarbetssökandeharlämnatfalskdokumentationeftervilketkontrollenharstärkts ochförekomstenupphört.skulledettrotsalltuppdagasattenminderårigavmisstag anställtsresulterardettaiattanställningenupphöromedelbart.inspektören informeradeatttydligareutformadstandardrutinbehövsförattuppfyllaskis uppförandekodävenomförekomstenavbarnarbeteinteärnågotproblempåföretaget. Enligtkinesisklagstiftningärdetförbjudetattanställabarnunder16år,dockharunga vuxna(16y18år)rättattarbetamedenklarearbetsuppgifter.ävenomgitiharentydlig policyattinteanställabarnbehövsettledningssystemföratthanteradennatypavunga arbetare. Krav:tillverkarenbörutvecklaentydligarepolicyförattförebygga,undersöka förekomstavochhanteraeventuellafallavbarnarbeteidenegnaorganisationen. Prioritering:Riskföravvikelse Tvångsarbete' Ingenförekomstavtvångsarbete(ILOnr29och105) Nyanställdaskriverpåtreårigafastakontraktfrånanställningsdagensominkluderaren sexmånadersprovanställning.dennatypavkontraktkanförnyasengångföljtavett icketidsbestämtkontrakt.allaanställdaarbetarheltidochlöneutbetalningarsker månadsvis. Företagetsregleradepensionsålderär60årförmänoch50årförkvinnor,vilket överensstämmermedkinesisklagstiftning.återanställningefterpensionen förekommer,menkontraktersättsdåavettseparatskrivetavtal.

7 7 Enligtanställningskontraktetkanenprovanställdsägauppsigmedtredagarsvarsel ochvarselfrånfabrikenssidaärintenödvändigtomdenprovanställdainteklararav arbetsuppgifterna.vidarbetsbristmåstevarningutlysas30dagariförvägoavsettvilket kontraktarbetarenhar.15dagarinnanprovanställningenavslutasblirdenanställda bedömdomkontraktetskallförnyas. Personalanställdinnansammanslutningenavdetvåföretagen2007uppmuntrades, utantvång,attflyttaövertillpcranläggningennärdenblevenseparatenhet2007. Detfinnsingabeläggföratttillverkarenärellerharvaritinvolveradinågonformav tvångsarbeteellerattfabrikenhållerkvarpersonligadokumentellerdepositionav pengar. Ennämndtillsattavpersonalavdelningenhanterarklagomålfrånanställdasomanser sigvaraorättvistutsattafördisciplinåtgärder.vanligtvisbestårdessaärendenavbrott motfabrikensregler.nämndenbeståravfackföreningsrepresentanter,juridisk rådgivare,representanterförledningochpersonalavdelning. Disciplinäraåtgärderärenbartbaseradepåkompensationiformavprocentuell beräkningavkostnadenvidskadaelleråverkan.fabrikenanvänderentabellsomanger hurmångaprocentavkostnadenförskadansomarbetarenmåstebetala.olika procentsatsergällerförolikaskadegörelser.ingetavdragellerersättningkrävsav arbetarepågrundavdisciplinäraproblem. 81avarbetarnaäranställdaviaettlokaltbemanningsföretag( ) somförutomkontraktocksåstårförlönerochsocialförsäkringar. Arbetarnaerhållerkostnadsfriamåltiderunderarbetstidenochfabrikenansvararäven förgratisuniformerochskyddsutrustning. Vidarbetarintervjuerbekräftadesinformationochdokumentationsomerhållitsfrån fabriksledningenochinspektörenfanningabevisförattnågotavföljandeförekommer; Y Avskuldtillföretagetframkallatellerpåannatvisofrivilligtarbete Y Anställningstvång Y Exploateringavkontraktssystemet Y Människohandel Y Fängelsearbetskraft Ingaavvikelserhittades.SKIbörövervägaattundersökaomSKIsetiskariktlinjerockså tillämpasfördearbetaresomäranställdaviabemanningsföretaget. Diskriminering' Ingenförekomstavdiskriminering(ILOnr100och111) Diskriminering.på.grund.av.etnisk.tillhörighet,.kön,.religion.socialt.ursprung,.handikapp,. politiska.åsikter.eller.sexuell.orientering.får.inte.förekomma. Ifabrikensrekryteringsmaterialbeskrivskönsombedömningsfaktorförvissa arbetsuppgiftervilketinteöverensstämmermedskiskrav.detärintehellerförenligt

8 8 medkinasanställningslag,artikel12,sebilaga2,nc1.12%avdentotalaarbetsstyrkan ärkvinnor.könskriterierinfördesnärpersonalavdelningensågteckenpåhögkvinnlig personalomsättningsomuppfattadesberopåansträngandeuppgifterochföratt undvikadettatogsbeslutattvissatjänsterbarakundeinnehasavmanligaanställda. Ingateckenpåförekomstavtrakasseriernoteradesunderinspektionen.Detärdock intetydligtomdetfinnstillräckligamöjligheterförarbetareattuttryckaeventuella klagomålochåsikter. Förutomålderochkönfanninspektöreningateckenpåandratyperavdiskriminering vidanställning. Inspektörenföreslårattföretagetskallersättadessadiskriminerandekrav, medkravsomärrelateradetillarbetsuppgifternasåsomt.ex.fysiskstyrkaeller uthållighet.alternativtkanmanetableraenickeydiskrimineringspolicysomklart förklararhurmananvändersigavåldersyochkönskriterierianställningssammanhang. Krav:Företagetbörtabortkönsomettanställningskriteriumomdetinteärmer detaljeratbeskrivet. Prioritering:Störreavvikelse Krav:LedningenbörimplementeraenickeYdiskrimineringspolicysombeskriver faktorersomkön,ålderochhälsokontrollianställningsprocesser. Prioritering:Riskföravvikelse Arbetstider'och'övertidsarbete' GitiharbådeskiftochickeYskiftarbete.IckeYskiftarbeteutförsmellan08:00och17:00 underenfemdagarsveckaochmedentimmeslunchrast.normalaarbetstiderför arbetareiproduktionochlageräretttreskiftsystemuppdelatpåfyragruppermedsex dagarsveckamedhalvtimmeslunchrast.tidschemaförskiftenär: 06:00Y14:00 14:00Y22:00 22:00Y06:00 Generelltföljerskiftarbetaresammaskiftundersexdagarochbytertillettannatskift eftertvåvilodagar.arbetarebyteroftainomdensexdagarlångaskiftperiodenfrånt.ex. morgonskift(6:00y14:00)tillnattskift(22:00y6.00). Detobserveradesingarestriktionerpåtoalettbesökochrökpauser. Cirka30%avdeanställdaborifabrikenspersonalbostäderochsovsalarochde resterande70%borutanförfabrikenochpendlarinomhefeimedfabrikensegna bussar.deanställdaregistrerarsigmedsinaidkortviafabrikenshuvudingångellervid verkstädernasstämpelklockavidarbetsdagensbörjanochslut.stämplinginochut användesintevidraster(sebilaga1). Enligtstämpelklockansregisterarbetardeanställdaiblandövertidvilketbekräftades underarbetarintervjuer.övertidangesavallapartervarafrivilligochöverenskommen viaavtal.

9 Skiftarbetarearbetarnormaltextratimmargenomtilläggavskiftellerenstakatimmar föratttäckaförandraarbetaresfrånvaroellerföratttillmötesgåefterfrågan.företaget haransöktocherhållittillåtelseavdelokalamyndigheternaatthaflexibelövertid.inget tyderpåattdennaövertidöverskrids. Inspektörenfanndockattstämpelklockanbararegistrerarnärvarotimmarochinte specifiktypavarbetstidtexövertid.övertidsarbeteregistrerasmanuelltiprotokoll somförsavavdelningensförmandäröver20typeravtimbetalningregistrerasföratt manuelltförasinipersonalavdelningenstidyochlönesystem.löneavdelningenär beroendeavattdemanuellarapporternaärkorrektamenkontrollerarmedförmännen omdetärskillnaderiberäkning.enintervjuadarbetarebeskrevhurenfelaktighet haderättasiföljandemånadslöneutbetalningochgranskningavlöneregistervisadeatt ettfåtalfelaktigheterförekommitochbliviträttade.nuvarandesystembyggerpåatt arbetarnahållerredapåsinatimmarochkontrollerarmotutbetalningochdetär möjligtattfelaktigheterinteupptäcks. Dåövertidslönernaberäknasenligtettrelativtkompliceratsystemmedöver20olika kriterierförhurvarjearbetadtimmeberäknasverkarlöneavdelningenbehövaförlita sigpåförmännensexakthetförattavgöraövertidsersättningen.inspektörenföreslåratt ävenövertidenpånågotsättskallkunnamätasautomatisktavstämpelklockan.dettaär särskiltviktigtdådetvisadesigattnågraavdegranskadelönedokumentensamtviden avintervjuernaattövertidsersättningenvaritfelberäknad.dockvidtogsåtgärderföratt rättatillfelen. Krav:Ettlönesystemsomtydligarevisarberäkningavövertidstimmar. Prioritering:Riskföravvikelse Löner'och'övertidsersättning' Fabrikenanvänderettrelativtkompliceratlöneutbetalningssystemmedtvå utbetalningarpermånad,den9:eochden25:eivarjemånad: Y Utbetalningden9:ebestårav: o Baslön,baseradpåkvalifikationochprestation o Tjänstelönetillägg o Närvarobonus,RMB100 o Skiftbonus;fördagensandraskiftRMB1.5/skift;nattskiftRMB2.5/skift o Övertidsersättning o SommarvärmetilläggYberoendepåproduktionsområde junitill Y septemberrmb80y200/månad Utbetalningden25:ebestårav: o Tjänstelön o Tilläggberoendepåtjänstenivå o Tilläggförprestation Dessutomerhållsenårsbonusinnandetkinesiskanyåret. Löneavdraggörsförstatligtbostadsbidrag,socialförsäkring,underhållsbetalningför sovsalarochpersonalbostädersamtjusteringavförutbetaldkompensationsledighet. 9

10 10 Inkomstskattdraspålöneninnanutbetalning.Deanställdafårenbartlönespecifikation den9:evarjemånad.meddelandeomdendelavlönensomutbetalasden25:esättsupp påanslagstavlorpåvarjeavdelning.lönenbetalasgenombanköverföring.de intervjuadeanställdaärnöjdamedlönesystemetochanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Arbetaresomäranställdagenombemanningsföretagetfårackordslönsombetalasvia bemanningsföretaget. IvissaenskildafallliggerdeanställdasbaslönunderHefeisminimilön,RMB1260under juli2013.ledningensågintedettasomettproblemeftersomdensammanlagda summanavdenmånatligafastalönenochgaranteradtjänstelönalltidöverstiger minimilönen.övertidsersättningberäknaspåenförutbestämdbaslönsommotsvarar denhögrebaslönenvilkenöverstigerhefeisminimilön,vilketintebrytermot minimilönslagen.vidberäkningargjordapåinspektionsunderlagupptäcktesintenågra oegentligheter. Arbetsgivarenbetalarbidragtillsocialförsäkringsavgiftertillallaheltidsanställda.Inga oegentligheterupptäcktes. Ingaavvikelserhittades. Föreningsfrihet' Föreningsfrihetochorganisationsrätt(ILOnr87och98) I.länder.där.föreningsrätten.är.begränsad.eller.under.utveckling,.ska.leverantören.verka. negativa.konsekvenser. Paragraf7iKinasarbetslagstiftninggerarbetarnarätttillattdeltaiochorganisera fackföreningarienlighetmedlagen.fackföreningarskasjälvständigtochienlighetmed lagenrepresenteradeanställdaochskyddaderaslagstadgaderättigheter. KinasnationellafackföreningetableradesiHefeianläggningen1994.Enny fackföreningssektionstartadesidenandraanläggningen2008,menipraktiken fungerardesomsammafackföreningochordförandeförbäggesektionernaärmr.xie Jun.Registreringenskedde2010ochomregistreringskallske2014.Fackföreningenhar ettkontoröversjukvårdskliniken. Fackföreningenärindeladi22sektionerdärvarjesektionharenkommitteeoch ordförande.totalt200arbetaresittersomrepresentanterisektionernaochde nominerasavavdelningsyochsektionsledare,menpågrundavskiftsystemethållsi regelintemötenmedrepresentanternautanenbartmedsektionsordföranden. Arbetareharmöjlighetattframförasynpunkterochklagomåltillsinrepresentanteller attgådirekttillfackföreningenskontor. Detsenasterepresentantmötethöllsinovember2008dådenuvarande representanternavaldesochioktober2013höllsettfackföreningsmötedäralla

11 11 arbetarekundedelta.omrepresentanterlämnarfabrikenväljsnyaav sektionsordföranden. Förutomviafackföreningenkandeanställdaanvändasigavföljandekanalerföratt framförasynpunkterochklagomål: Y Tillavdelningsledarenviaanonymameddelandeniförslagsbrevlådorpå produktionsgolvet. Y Via,ettavVD,organiseratprogramförarbetareattbestämmatidattträffaVD direkt. Y Viaregelbundnafrågeformulärfrånpersonalavdelningen. Deintervjuadearbetarnaverkadedockintevaratillräckligtinformeradeom kommunikationsvägarnatillledningenannatänattgåtillavdelningensförman.ingen avdeintervjuadekundeidentifierasinfackföreningsrepresentantellerförklarahurval gicktill.mankändehellerintetillmöjlighetenattbesökafackföreningenskontor.ett fåtalavdeintervjuadekändetillmöjlighetenattanvändaförslagsbrevlådan. Eftersomarbetarnaintekännertillkommunikationsvägarnatillledningenmåste ledningenmerproaktivtinformeraarbetarnaomdekanalersomfinnsochinformera omresultatavsynpunktersomförtsfram. Detfinnsnästaningendokumentationomklagomålochåsikterelleråtgärderfrånde anställda.eftersomfackföreningenharettantalheltidsanställdabordesådan dokumentationfinnastillgänglig. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomregelbundetinformerar anställdaommöjligakommunikationsvägartillledningenochdelgearbetarnaom resultaten. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomprotokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Prioritet:Riskföravvikelse. Hälsa0och0säkerhet00 Arbetsmiljön.ska.hålla.en.nivå.som.överensstämmer.med.internationella.riktlinjer.. Anställda.ska.informeras.om.de.eventuella.hälsorisker.som.arbetet.kan.medföra..Alla. anställda.ska.ha.tillgång.till.och.använda.relevant.skyddsutrustning. Skyddsombud'och'säkerhetsutbildning' SäkerhetsYochmiljöavdelningenansvararförarbetsmiljöochdeanställdashälsa. AvdelningenansvararförallafrågorsomrörarbetarnassäkerhetochävenmiljöY inklusiveenergiförbrukning.säkerhetsyocharbetsmiljöträningutförsav personalavdelningenisamarbetemedsäkerhetsyochmiljöavdelningen.den övergripandeadministrativaavdelningenansvararförmaskinsäkerhetiproduktionen, värmepannorochkraftverket.

12 12 Varjemorgonhållsettsäkerhetsmöteförca20avdelningscheferavdeansvarigapå säkerhetsyochmiljöavdelningenochettmånadsmötehållsmedsamtligaavdelningars säkerhetsansvariga,ett40talpersoner.ensäkerhetsplanformulerasislutetavvarjeår förattbeskrivamålsättningarförkommandeår. Skyddsutrustning'(PPE)' Gitiharutförtriskanalysförsamtligaarbetsuppgifterpåfabrikenochdeflesta arbetsuppgifternaiproduktionochlagerkrävernågonformavskyddsutrustning. Intervjuermedanställdabekräftarattdefåttadekvatträningochanvändersin tilldeladeskyddsutrustning.förutomienstakafalldåarbetaretillfälligthadetagitav skyddsutrustningenanvändesdenföljdriktigtvidobservationifabriken.msdsmed tydligainstruktioneromskyddsutrustningfinnsdärdeskafinnas(bilaga3,gp1). Ingaavvikelserhittades. Brand'säkerhet'och'nödutrymning' Ledningssystemenbeskriverprocesserförnödutrymning,brandsäkerhetochdagliga brandsäkerhetsinspektioner.ingabränderharförtsuppiprotokollendesenastetvå årenmenenligtledningenharmindrebrandtillbudförekommit.dådessasnabbtsläckts hardeinteprotokollförts.slumpvistvaldabrandsläckarehadenyligenblivit inspekterade. Istortsettvarjeveckahållsentretimmarssäkerhetsutbildningförnyanställda,där blandannatanvändningavbrandsläckaredemonstreras.utbildningenavslutasmed ifyllandeavettfrågeformulärochdeltagarnaregistreras. Nödutgångarochnödutrymningiproduktionshallarnaochlagrenvarkorrekt markerademedkorrektplaceradnödbelysningsomdockivissafallvisadesiginte fungeratillfredställande(bilaga2 NC2).Enligtbyggnadsstadgan brandförebyggande YParagraf10.1.2,skallnödbelysningvarabatteridriveniåtminstonetjugominutervid elavbrott,vilketintealltidvarfallet. Imatsalarochsovsalarvarnödutrymningochnödutgångsskyltningundermålig. Vidarevarmatsalsingångarnasmala,mörkaochspiralformadeföratthindrainsekter atttasiginochenavdessaingångarvardessutommärktsomnödutgång,vilketinteär lämpligtdåstorlekenpågångarnainteöverensstämmermedminimikravenför nödutgångarsbredd,paragraf5.3.13,byggnadsstadganybrandförebyggande.tvåi övrigtfungerandenödutgångarimatsalenvarblockeradeavbord(bilaga2 NC3).Det harinteförekommitnågrabrandövningarivarkenmatsalarellersovsalarvilkakan rymmaövertusenpersoner.ledningenkundeintebekräftavemsomhadeansvar, säkerhetsyochmiljöavdelningenellermatsalsyochsovsalsansvarigamenunder inspektionensasigsäkerhetsyochmiljöavdelningenvarabereddaatttaansvar. Krav:Kontrollavnödbelysningmåsteingåiledningssystemetförbrandinspektion. Prioritet:Mindreavvikelse. Krav:Nödutgångarimatsalarmåstevaratydligtdefinieradeochanpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafårinteblockeras.

13 13 Prioritet:Störreavvikelse. Krav:Nödutrymningsvägarimatsalarochsovsalarmåstevaratydligtmarkerade. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Ansvarförbrandsäkerhetimatsalarochsovsalarmåstedefinieras. Prioritet:Riskföravvikelse. Olyckor'och'tillbud' Fabrikenharettledningssystemsombeskriverhurmanskallhandskasmedtillbudoch olyckor.inspektionsrundorochprotokollförsdagligen.säkerhetsyochmiljöchefen ansvararförrutinerochrapporteringenligtledningssystemet.ettantaltillbudhar inträffatdetsenasteåretmedvadsomuppfattasvaratillfredsställandeuppföljningoch korrigering. Rutinerochledningssystemfinnsävengällandearbetsrelateradeolyckor.Etttjugotal mindreincidenterrapporteradesunderföregåendeår.dessaprotokollfördesmed tillfredsställandeuppföljning.vidolycksfallförsdenskadadeiregelförsttillfabrikens egensjukvårdsklinikdärläkareochsjuksköterskorkanutföraförstahjälpen,gesyrgas ochskrivautmedicin.inågraenstakafallhardendrabbadeförtstillettnärliggande sjukhusförakutvård. Ingaavvikelserhittades Kemikaliesäkerhet' Kemikalierochfarligtmaterial,medundantagföroljaochdiesel,lagraspåspeciellt avseddaområdenidetallmännalagret.detfannssäkerhetsdatablad,msds,föralla kemikalierochdevartillgängligavidförfrågan.sammanfattningavsäkerhetsdatablad förkemikalierochvissaråmaterialfannsilagerlokalen(bilaga3:gp3).arbetaresom hanterardessakemikalierochråmaterialblirtilldeladeskyddsutrustningsomde förvarariegnaskåp.detfinnsduscharochmsdsinärhetenavarbetarnasskåp.olja ochdieselförvarasseparat(bilaga1),dockutanmsdssombeskriveradekvat skyddsutrustning,förutomstandarduniformerna. Ingaavvikelserhittades Maskinsäkerhet' Fabrikensövergripandeadministrativaavdelningansvararförinspektionoch riskanalysavmaskiner,pannorochkraftstationen. Underhållavmaskinertexavseendemixning,ochvalsningavgummi,däckproduktion ochgummiavfallsåtervinningskerpåföljandesätt: 1. Förebyggandeunderhåll(dagligen/månadsvis/årligen). 2. Underhålliformavreparationerochreservdelsutbyte. 3. Uppgraderingavmaskinerochutrustning. Inspektörentogdelaventillbudsrapportsamtkopioravcertifikatför maskinoperatörer. Ingaavvikelserhittades

14 14 Arbetsmiljö' Externapartertarproverpåluftiarbetsmiljön,dammpartiklarochbuller. Provrapporterfrån2013visadeattallavärdenhöllsiginomnationelllaglignivå. Ingatestervarutfördapåbelysningen.Vissadelaravproduktionshallarnavarberoende avdagsljussomljuskällaunderdagtid,förmodligenförattsparapåelektricitet. Inspektionsdagenvarenmolnigvinterdagochdåärljuseteventuelltintetillräckligt. Detfinnsenkinesiskfrivilligstandardförbelysning(GB50034Y2004Standardfor lightingdesignofbuildings).detrekommenderasattfabrikenutförproverävenpå belysningeniverkstädernaenligtovanstandard. Anställningskontraktmåsteenligtanställningslagenfrån1januari2008beskriva arbetsrelateradesjukdomarsomkanuppståisambandmedspecificerade arbetsuppgifter.mendennatextingickinteideanställningskontraktsominspektören granskade.dettainnebärattarbetarenkanvägraattutförafarligauppgifterutanatt riskerarepressalier. Krav:Detbordefinnasinformationianställningskontraktetomdenanställdaharfått informationomarbetsrelateradehälsofaror. Prioritet:Riskföravvikelse Sovsalar'och'personalmatsal' Ansvaretförarbetarnassovsalarochpersonalmatsalarsamtsjukvårdsklinikenligger hosdenövergripandeadministrativaavdelningen.matsalochkökärbelägetpåtvå våningarienbyggnadpåområdetsamtytterligareenfinnsinärhetenavsovsalarna. Fabrikenharegenlicensförkökochsnackbarmendendagligadriftenskötsavtre externaoperatörer.kopioravmatlagningsyochhygienintyggranskadesavinspektören. Ettfungerandeledningssystemriktarsigtilloperatörernamenformellaavtaloch rutinerförregelbundenuppföljningmellanfabrikenochdeexternaoperatörerna saknasdock. Måltiderifabriksmatsalarnaärgratisunderarbetstidmedanmåltiderikafeterianvid sovsalarnakostarrmb8permåltid.fabriksområdetsmatsaläröppentregångerper dag,d.v.s.förenmatrastvidvarjeskift.arbetarnaverkadeiintervjuerpådethelataget nöjdamedarrangemangetochlokalernavarrenaochvälorganiserade. 1700anställda,ca30%avarbetarna,boripersonalbostäderitvåsjuvåningshus. Sovsalarnaäravdeladeförmän,sexpersonerperrum,ochförkvinnor,fyrapersoner perrum.detfinnsävenettantallägenheterförvissaanställdasamtförfamiljer. Kvinnornasrumharprivataduscharmedanmändelarettduschrumpåbottenplaniett avhusendärdetfinns20y25duschar,vilketinteärtillräckligtomsovsalarnaärfulla. Enligtkinesisklagmåstedetfinnas1duschpertrettiondeboendeochundernuvarande förhållandenärdetenduschper48personer.enligtchefenförsovsalarnaärdetinte någotproblemeftersomdeanställdaduschariolikaomgångarpåbestämdatider. Brandsäkerhetenimatsalarnaochsovsalarnaleverinteupptillnationellakrav(se avsnittetomnödutrymningförkravochprioritet).

15 Krav:sebrandsäkerhet/nödutrymning Prioritet:sebrandsäkerhet/nödutrymning Krav:Ettformelltavtalbörfinnasmeddeexternaoperatörersomdrivermatsalarna samtenperiodvisgenomgångavkontraktsamtsäkerhetsarrangemang. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Arbetsgivarenbörgranskaantaletduscharförmänochberäknaochbekräftaom detärtillräckligtvidfullbeläggningisovsalarna. Prioritet:Riskföravvikelse. Miljö' utsläpp.till.mark,.atmosfär.och.vatten..kemikalier.ska.hanteras.på.ett.för.människan.och. naturen.säkert.sätt. Detfinnsledningssystemförföljandeområden: 1) Avfallshantering. 2) Utsläpptillnaturen. 3) EnergiYochresursförbrukningochåtervinning. 4) ISO14001efterlevnadochCSRinitiativ. ProduktionsavfallindelasihälsovådligakemikalierochiåtervinningsbartochickeY återvinningsbartavfall.ettledningssystemfinnsimplementeratförvarjeenskildform avavfallshantering.externaparteransvararföravfallshanteringenochcertifikat granskadesavinspektören. Fabrikenhartvåfokusområdengällanderesursåtervinning: 1) Avloppsvattenfrånproduktionsprocessernarenasochåteranvändsutannågot utsläpp. 2) Ångafrånpannornaåtervinnsochomvandlastillelektricitet. LuftYochvattenutsläpptestadesochresultatetöverskriderintelaglignivåmenförutom dettagjordesingaandramiljöpåverkanstester.2009anlitadesenkonsultförattutföra eninspektionangåendemiljövänligproduktion( CleanerProductionAuditReport ). Efterinspektionenharfabrikenenplanförminskningavutsläppsomgenomgårårlig revision. 2002blevfabrikenISO14001certifieradeochcertifikatetförnyadespåtreårunder 2011.GitiharinitieratettantalCSRpartnerskapochmanärspecielltstoltöver CorporatePartnershipparnerskapmedConservationInternational [http://www.giti.com/corp] Ingaavvikelserhittades 15

16 16 Hantering'av'leverantörer'och'underleverantörer'' HanteringavleverantörerochunderleverantörerärintespecifiktomnämntiSKIs uppförandekoder,menrevisionentittadeävenpåprocessernakringtillverkarens upphandlingförattidentifierapotentiellaavvikelserivärdekedjan. Tillverkarenharenskriftliginköpspolicyochrutinförattvägledavidurvaloch nomineringavleverantörer.systemetinkluderarettklassificeringssysteminnehållande produktkvalitet,ledningssystem,prisochleveranskompetens.fabrikenundersöker certifikatsomiso14001ochosha18001,ävenomdessainteharnågonstörre betydelseiurvalsprocessen.certifikatengranskasförattuppmuntraunderleverantörer attblicertifierade.

17 Summering0av0inspektörens0intryck0 Dettavardenförstauppförandekodsinspektionenpåanläggningenochledningen upplevdessomsamarbetsvillig,bl.a.hadechefernaförinspektionsområdenaförberett enpresentationsomframfördesviddetinledandemötet. Ingettyderpåattbarnarbeteelleranställningavungaarbetareförekommer.Det sammagällerförtvångsarbete,diskrimineringochöverträdelseavarbetstid,övertid ochövertidsbetalning.gitikontrolleraridkortsystematisktvidnyanställningarföratt undvikabarnarbete.fabrikenrådsattutökasinnuvarandepolicymedåtgärdervid eventuellhändelseavbarnarbete. Kvinnligaanställdafannsrepresenteradeimångaavfabrikensavdelningar,menvissa arbetenutfördesbaraavmänochettantalarbetsuppgifterhadeåldersgränser. Förutomdessatvåaspekterförekommeringateckenpådiskriminering.Inspektören rekommenderarattledningenutformarenickeydiskrimineringspolicysombeskriver hurovanståendefaktorerbehandlasihanteringavpersonalanställningochövriga personalfrågor. Denormalaarbetstidernaärinomramenförkinesisklagstiftningochövertidsarbete skerfrivilligt,vilketbekräftadesiintervjuer.ingenarbetareupptäcktesfåbetalningsom understigerminimilönenochintervjuadpersonalanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Sedan2004finnsdennationellakinesiskafackföreningenrepresenteradpåfabriken ochmedregistreringhosdelokalamyndigheternaihefei.mångaavdeanställdasom intervjuadeskändeintetilldettaellerhurdeskullekommuniceramedledningen.det rekommenderasattanställdabörfåmerinformationinomramenför personalutbildningomkommunikationskanalernasomstårtillderasförfogande. Ettfungerandesystemförskyddsutrustning,kemikaliehanteringochbehandlingav miljöriskerfinnspåplatsochansvarasföravsäkerhetsyochmiljöavdelningen. Brandutrymningochbrandövningmåstedockocksågenomförasisovsalaroch matsalar.nödbelysningmåstevaratydligareochsäkerhetsföreskrifterangåendebrand måstevaratydligareilokalersominteanvändstillproduktiondvsmatsalaroch sovsalar. ÖverlagärinspektörensintryckavGitiTiresledningssystemförsociala,etiskaoch miljöaspekterpositivt.kommunikationenmellanarbetareochledningkandock förbättraseftersomarbetareintekändetillexisterandekommunikationsvägar. Fabrikenvarvilligattseöverdeområdendärförbättringarbehövdesförattlevaupp tillskissocialaochetiskakrav.förbättringsåtgärderbörfrämstfokuseraspå brandsäkerhet. 17

18 Åtgärdsplan, Inspekterat' område:'' Avvikelse' Krav' Fabriks* ansvarig' Barnarbeteoch ungaarbetare Diskriminering Diskriminering Arbetstideroch övertidsarbete Föreningsfrihet ochrättenatt organiserasig Föreningsfrihet ochrättenatt Tillverkarenbörutvecklaen tydligarepolicyföratt förebygga,undersöka förekomstavochhandha eventuellafallavbarnarbetei denegnaorganisationen. Företagetbörtabortkönsom ettanställningskriteriumom detinteärmerdetaljerat beskrivet. Ledningenbörimplementeraen ickehdiskrimineringspolicysom beskriverfaktorersomkön, ålderochhälsokontrolli anställningsprocesser. Ettlönesystemsomtydligare visarberäkningav övertidstimmar. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom regelbundetinformerar anställdaommöjliga kommunikationsvägartill ledningenochdelgearbetarna omresultaten. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom Prioritering'vid' avvikelse' 18 Period' Ansvarig' inköpssidan' Grundorsaks'analys' av'avvikelser' ' Förbättring'av' ledningssystem' Riskföravvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Avslutad' datum'

19 organiserasig Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Arbetsmiljö Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhet protokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Kontrollavnödbelysningmåste ingåiledningssystemetför brandinspektion. Nödutgångarimatsalarmåste varatydligtdefinieradeoch anpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafår inteblockeras. Nödutrymningsvägarimatsalar ochsovsalarmåstevaratydligt markerade. Ansvarförbrandsäkerheti matsalarochsovsalarmåste definieras. Detbordefinnasdokumenterat ianställningskontraktetomden anställdaharfåttinformation omarbetsrelateradehälsofaror. Ettformelltavtalbörfinnas meddeexternaoperatörersom drivermatsalarnasamten periodvisgenomgångav kontraktoch säkerhetsarrangemang. Sebrandsäkerhet/ nödutrymningangåenderiski matsalarochsovsalar. Arbetsgivarenbörgranska antaletduscharförmänoch beräknaochbekräftaomdetär tillräckligtvidfullbeläggningav sovsalarna. Mindreavvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Sebrandsäkerhet /nödutrymning angåenderiski matsalaroch sovsalar 4mån Riskföravvikelse 4mån 19

20 Bilaga&1&Fabriksfoton:&Giti&Radial&Tires&(Anhui)&Co.& Matsalpåbottenvåningen. Serveringspersonaliandravåningensmatsal. Sjukvårdsklinik Loftgångvidsovsalar. Sovsalförmän Duschrumimännenssovavdelning. 20

21 & Varjeavdelningharvägledningförproduktionen. Illustrationavproduktionsförberedelse. OljeEochdiesellager. Kontrollrumikraftanläggning Kolförbränningihärdugnar. Återvinningsbartavfall. 21

22 Bilaga&2&Efterlevnadsbrister&(NC)& (NC1):Personalförfrågansomindikerarattkön ochålderanvändssomurvalskriterier. (NC2)Nödljussatturfunktion. (NC3)Matbordblockerarnödutgångimatsalen påbottenvåningen. (NC4):Nödutgångfrånmatsalskökledertillvägg utanmarkering. 22

23 Bilaga&2&Förbättringsområden&(AFI)&(risk&för&NC):& (NC5):Nödutgångsskyltutanströmochpåvägg sominteharnågonutgång. (NC6):Skyltovanförutgångsomanvisarannan utgång. 23

24 Bilaga&3&God&Praxis&(GP)&områden& GodPraxis(GP)1:Varjeavdelningschefharen förslagsbrevlådadäranställdakanlämna anonymaförslag.mångaarbetarevetdockinte omdennamöjlighet. GP2:Avfallsorterassomåtervinningsbaroch ickeeåtervinningsbarpåfabriksgolvet. GP3:TydligMSDSEskyltningikemikalielager, sombeskrivergifterochskyddsutrustning. GP4:CSRinitiativmedConservation International. ***RAPPORTSLUT*** 24

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport! RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn: SKLKommentus Inköpscentral(SKL) Fabriksnamn:' P.Gajahunggalbk. Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan15 11799Stockholm Land:'

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnamn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarig: Ledningsgruppen Datum: 110321 Miljö, kvalité, säkerhet och hälsa En del av vår vardag Innehållsförteckning Wulff Group/Wulff

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag

Granskning av hållbarhetsredovisning i 25 svenska storföretag Tnr: 1856:1. ISBN: 978-91-7391-348-5. Oktober 2012. Produktion: Blomquist & Co. Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden

Hållbarhetsredovisning 2014. Loomis Norden Hållbarhetsredovisning 2014 Loomis Norden 1 2 Innehåll Loomis Nordens hållbarhetsredovisning 3 Integrity 4 Vi sätter säkerheten främst. Service 6 Kunden är alltid i centrum. People 8 Engagemang för vårt

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2009 GRI-korsreferenstabell

Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2009 GRI-korsreferenstabell Green Cargo AB:s Års- och hållbarhetsredovisning 2009 GRI-korsreferenstabell Det här har vi idag. Det här har vi delvis. Det här är inte tillämpligt/relevant för vår verksamhet. 1 STRATEGI OCH ANALYS 1.1

Läs mer

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006

Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 Lindex hållbarhetsarbete 2005/2006 1 2 Innehållsförteckning Vd har ordet... 3 Bakgrund och organisation... 4 Uppförandekod... 7 Kvalitet... 14 Etik... 16 Miljö... 17 Medarbetare... 23 3 Vd har ordet Omsorg

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2006

SCA Hållbarhetsredovisning 2006 SCA Hållbarhetsredovisning 2006 Året i korthet Innehåll För att ytterligare förbättra SCAs vattenanvändning hölls ett internt seminarium för att sprida förbättringsåtgärder, bland annat effektivare användning

Läs mer

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande

Långsiktigt agerande. Ansvarsfullt företagande Ansvarsfullt företagande 2012 Christer Lind, vd, Martin & Servera Martin & Servera är ett ansvarsfullt företag med trygga grundsystem som kvalitetscertifiering, miljöcertifiering och uppförandekod. Det

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se

Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 1 Hållbarhetsresultat för 2012 2013 kpmg.se 2 KPMG Hållbarhetsresultat för 2012 2013 Om resultatet För andra gången presenterar vi vårt icke-finansiella resultat.

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen

Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Östersunds kommun En modell för uppföljning och analys av kvalitet, arbetsvillkor och ekonomi på enhetsnivå inom äldreomsorgen Mars 2015 Kontakt och frågor: Fredrik Eklund, PhD, 0737158632, fredrik.eklund@nhg.se

Läs mer