!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!"

Transkript

1 RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn:'SKL KommentusInköpscentral (SKL) Fabriksnamn:' GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. GitiTire(Anhui)Co.Ltd Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan Stockholm Land:' China,P.R.C. Rapport'skriven'av:' JeffreyLee(Gekko) EvaIding(Gekko) Kontaktperson:' PeterSvensson Adress:' No.8/18,ShixinRoad, Economicand TechnologicalDevelopment Zone,HefeiCity,Anhui Province,P.R.China Rapport'antal'sidor:' 24 Fabriksrepresentation Namn' Position' Företag' TorstenGehrmann VD GitiRadialTire(Anhui)Co. Ltd. SongJing Personalavdelning Chef Y Y LiZhiYun Personalavdelning Chef Y Y XingRunMei Personalavdelning Löneavdelning Y Y WangLiuAn AvdelningenförSäkerhetochMiljö chef Y Y ZongShaoLiang AvdelningenförSäkerhetochMiljö Y Y Ställföreträdandechef FanShouYun VDAssistent Y Y ChenFuZhong StällföreträdandeVD Y Y HungDaChun Produktionschef Y Y ZhangLaiCai Anläggningschef Y Y WuXianTao AdministrativChef FabriksYochinspektionsinformation: Tolk Ja Nej'' Tolkens'namn: Huvudsaklig'produktion'i'inspekterad'fabrik:' Däck Inspektionstyp:'Förstagångsinspektion förbokad obokad om Inspektionens'omfattning:'IenlighetmeddeområdensomtasuppinomSKL:ssociala ochetiskakravsamtlokaltochnationelltgällanderegelverkochlagarför anställningsförhållanden,hälsaochsäkerhetsamtmiljö. 1

2 Innehållsförteckning00 ALLMÄN'INFORMATION' 3 FABRIKSINFORMATION' 3 DOKUMENTKONTROLL' 4 SUMMERING'AV'INSPEKTIONSOMRÅDEN' 6 ANSTÄLLNINGSVILLKOR' 6 BARNARBETEOCHUNGAARBETARE 6 TVÅNGSARBETE 6 DISKRIMINERING 7 ARBETSTIDEROCHÖVERTIDSARBETE 8 LÖNEROCHÖVERTIDSERSÄTTNING 9 FÖRENINGSFRIHET 10 HÄLSA'OCH'SÄKERHET' 11 SKYDDSOMBUDOCHSÄKERHETSUTBILDNING 11 SKYDDSUTRUSTNING(PPE) 12 BRANDSÄKERHETOCHNÖDUTRYMNING 12 OLYCKOROCHTILLBUD 13 KEMIKALIESÄKERHET 13 MASKINSÄKERHET 13 SOVSALAROCHPERSONALMATSAL 14 MILJÖ 15 HANTERINGAVLEVERANTÖREROCHUNDERLEVERANTÖRER 16 SUMMERING'AV'INSPEKTÖRENS'INTRYCK' 17 ÅTGÄRDSPLAN' 18 BILAGA'1'FABRIKSFOTON:'GITI'RADIAL'TIRES'(ANHUI)'CO.' 20 BILAGA'2'EFTERLEVNADSBRISTER'(NC)' 22 BILAGA'2'FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN'(AFI)'(RISK'FÖR'NC):' 23 BILAGA'3'GOD'PRAXIS'(GP)'OMRÅDEN'

3 3 Allmän0information0 Fabriksinformation0 GitiTire belägetihefei,anhuiprovinsen,kinayetableradessomjointventure1993 tillsammansmedanhuitirefactoryco.anläggningenligger20kmsöderomcentrala Hefeiochmanharävenetableratproduktionsenheteriandrakinesiskastädersåsom Putian,Yinchuan,ChongqingochHualian. Sedan1996producerashuvudsakligenradialdäckåtlastbilar,bussarochpersonbilar. RadialdäckåtbussarochlastbilarsåkalladeTBR,beståravettheltäckandestållageri däckenmedanradialdäckåtpersonbilar,såkalladepcr,ärstålförstärktagummidäck. PCRproduktionendrivssomenseparataffärsenhetsedan2007avGitiRadialTire (Anhui)Co.Ltd.Debådaanläggningarnaharadministration,lagerochlogistiksamt matsalarochsovsalargemensamt.anställdaharkontraktmedettavföretagen,men utförarbetsuppgifterpåbådaanläggningarna. TBRanläggningenochPCRanläggningenär48respektive45hektarstoraochfördelade över130hektarland.57%avprodukternasäljspådeninhemskamarknaden,17% exporterastillusaoch11%tilleuropa.produktionskapacitetenperdagförpcrär 52000enheter/dagochförTBR7000/dag. Under2013köpteSKL123,000PCRdäckavdentotalaproduktionenpå16miljoner däcksamt3000tbrdäckavdentotalaproduktionenpå6miljonerdäck.inköpengörs viaagentenvianorab. Produktionsprocessernabeståravmixningochvalsningavgummikomponenter,följtav däckformningochhärdning.innansändningskerkvalitetsinspektionochförexport paketerasdäckenbaseratpåkundensönskemål. Anläggningenharkoleldaduppvärmningavhärdugnarochvarmvattenanläggning. Överskottsvärmenomvandlastillelektricitetiegenkraftanläggning. Gitihade5880anställdainovember2013iåldrarna18Y60varavenbart12%var kvinnor.81anställdakommerfrånettlokaltbemanningsföretag.någraavdeanställda hararbetatpåfabrikenimerän30årochallaanställdaförutomvd:närkinesiska medborgare. GitiTireärISO14001certifieratsedanjuni2002medförnyattreårscertifikat2012. OSHA18001certifieringerhölls2010ochförnyadesijuli2013. Fabrikendrivs24timmaromdygnetsjudagariveckan.Skiftsystemetäruppdelatifyra gruppersomvarderaarbetarsexdagarperveckamedtreåttatimmarsskiftperdag. Anställdasomenbartarbetardagtid,arbetaråttatimmar,femdagariveckan.Arbetarna använderenstämpelklockaförattstämplainochuturfabrikenibörjanochslutetav varjeskift. Nyanställdaerhållertreårskontraktmedensexmånadersprovanställningsomkan förnyasförtreperioderföljtavettickeytidsbegränsatkontrakt.personalomsättningen

4 ärkring2y3%permånadutannågrastörresäsongsavvikelserförutomkringdet kinesiskanyåret. Detfinnstvåmatsalarpåfabriksområdetsomerbjuderkostnadsfriamåltiderunder arbetstid.vidsovsalarnaliggerenmindrematsalsomerbjudermåltiderförrmb8.en tredjedelavpersonalenborianläggningensbostäderdärsovsalarna,somliggerutanför områdetsgrindar,ärsepareradeförmän,kvinnorochfamiljer.iområdetfinnsävenen närbutik,aktivitetslokaler,sportfaciliteter,bibliotekochinternetcafésamten sjukvårdsklinikmedläkareochsjuksköterskor.fabrikenerbjudertransportför arbetarnatillvissadelaravhefei. DettaärdenförstauppförandekodsrevisionensomutförspåGitiTiremedhänseende tillskisuppförandekod.fabrikenhartagitvissacsrinitiativmenharintedeltagiti någoncsrinspektionellerformulerategnauppförandekoder. Inspektionsinformation. Dennaförbokadeinspektionutfördesmellan18och20december2013.Områdenoch avdelningarsomomfattadesavinspektionen; Anställningsförhållanden Hälsaochsäkerhet Miljöaspekter Ledningssystemförunderleverantörerbeaktadesikorthetförmöjligpåverkan avvärdekedjan. Dokumentkontroll0 Följandedokumentgranskadesunderinspektionen. 1. Minimilöndokumentation. 2. Listaöverheltidsanställda. 3. Löneutbetalningsregister:stickprovfrånjuli2012ochoktober Skiftschema. 5. RegisterfrånstämpelklockaviaenExcelutskrift. 6. Urvalurlönebesked. 7. Urvalurnärvarolista. 8. Anställningskontraktochanställningsregisterförutvaldaanställda(IDkortoch hälsokontroll). 9. Standardrutinerföranställningskontrakt. 10. Verksamhetsregistrering. 11. Handbokföranställda. 12. Jobbannonserförledigatjänster. 13. Socialförsäkring;inbetalningskvitton(stickprovfrånfebruariochoktober2013). 14. Tillståndfrånmyndigheterangåendeövertidsarbete. 15. Systemförochdokumentationavarbetarnasförslagochklagomålsamt disciplinåtgärder. 16. Introduktionförnyanställda(Powerpoint). 17. Översiktsplanförfabriksområdet. 18. Matlagningstillstånd. 19. Hälsocertifikatförkökspersonal. 20. Avtalmedunderleverantörfördriftavköken. 4

5 21. Brandsäkerhetsdokumentationochredogörelseavutrustningsunderhåll(matsal). 22. Träningsprotokollförbrandsamtfotonfrånbrandövning. 23. Deltagarregisterfrånbrandövning. 24. Mallförbrandtillbudsrapport. 25. Miljöcertifikatfrånlokalamyndigheter. 26. Sammanfattningavsäkerhetsdatabladgällandehelafabriken. 27. Provrapporterförvattenochluft(testerutfördautanförfabriksområdet). 28. Provrapporterförluftdammochbuller(testerutfördainneifabriken). 29. OrganisationsschemaförEnergiledningsgruppen. 30. Energianalysdokumentiförhållandetillvarjeproduktionsprocess. 31. Registeröverkompressorerochångkokare. 32. Brandsäkerhetsdokumentationochbrandförebygganderutiner. 33. Säkerhetsrutiner. 34. Registerförskyddsutrustning. 35. Tillbudsrapporterför Registerpåproduktionsmaskiner. 37. RutinerförförstahjälpenYutbildning. 38. Standardrutinerföravfallshantering. 39. Kontraktmedunderleverantörersomhanteraravfall. 40. Checklistaförurvalavunderleverantörer. 41. Fackföreningsregistreringsbevishosmyndigheter. 42. Fackföreningensmötesanteckningar(mötesanteckningarfrån2013). 43. Standardrutinerförsovsalar. 44. Certifieringar:ISO14001:2004;OSHA18001:2010 Intervjuer.med.anställda. Ledningen(16Y18personer),inklusivefackföreningsordförande. Personalfrånsjukvårdsklinik,matsalarochsovsalar(6Y8personer). Slumpvistutvaldaarbetare(8Y10personer) frågorställdaunderrundvandringoch besökifabrikslokaler,matsalarochbostäder. Fokusgruppintervjuermedarbetare(13personer),inklusive3fackföreningsY representanter. Totalt:45Y47anställda. ' ' 5

6 6 Summering0av0inspektionsområden00 Anställningsvillkor0 Anställdapåpersonalavdelningenharkontraktmedenavdetvåanläggningarnameni praktikenarbetardeförbådaanläggningarna.personalavdelningenansvararför rekrytering,kontrakt,introduktionförnyanställda,arbetstidsregistrering, löneuträkningarochutbetalningar. Barnarbete'och'unga'arbetare' Ingenförekomstavbarnarbete(ILOnr138och182) Barnarbete,enligtdefinitioneniILOYkonventionen,fårinteförekommaochföretaget harettansvarförattutvecklasocialtochekonomiskthållbaraalternativ(t.ex. utbildning)tillbarnarbeteidefalldeförekommer. FN:sbarnkonvention,artikel32 Varje.barn.har.rätt.att.skyddas.mot.ekonomiskt.utnyttjande.och.arbete.som.skadar. barnet.eller.hindrar.hans/hennes.skolgång. Gitisrekryteringspolicyärattendastanställaarbetaresomär18årelleräldre.Fabriken granskaridkortocherhållerstudieintygskopior.ingettyderpåattgitibrytermotskis kravellerkinesisklagstiftning.personalavdelningenpåpekadeattdetharförekommit falldåarbetssökandeharlämnatfalskdokumentationeftervilketkontrollenharstärkts ochförekomstenupphört.skulledettrotsalltuppdagasattenminderårigavmisstag anställtsresulterardettaiattanställningenupphöromedelbart.inspektören informeradeatttydligareutformadstandardrutinbehövsförattuppfyllaskis uppförandekodävenomförekomstenavbarnarbeteinteärnågotproblempåföretaget. Enligtkinesisklagstiftningärdetförbjudetattanställabarnunder16år,dockharunga vuxna(16y18år)rättattarbetamedenklarearbetsuppgifter.ävenomgitiharentydlig policyattinteanställabarnbehövsettledningssystemföratthanteradennatypavunga arbetare. Krav:tillverkarenbörutvecklaentydligarepolicyförattförebygga,undersöka förekomstavochhanteraeventuellafallavbarnarbeteidenegnaorganisationen. Prioritering:Riskföravvikelse Tvångsarbete' Ingenförekomstavtvångsarbete(ILOnr29och105) Nyanställdaskriverpåtreårigafastakontraktfrånanställningsdagensominkluderaren sexmånadersprovanställning.dennatypavkontraktkanförnyasengångföljtavett icketidsbestämtkontrakt.allaanställdaarbetarheltidochlöneutbetalningarsker månadsvis. Företagetsregleradepensionsålderär60årförmänoch50årförkvinnor,vilket överensstämmermedkinesisklagstiftning.återanställningefterpensionen förekommer,menkontraktersättsdåavettseparatskrivetavtal.

7 7 Enligtanställningskontraktetkanenprovanställdsägauppsigmedtredagarsvarsel ochvarselfrånfabrikenssidaärintenödvändigtomdenprovanställdainteklararav arbetsuppgifterna.vidarbetsbristmåstevarningutlysas30dagariförvägoavsettvilket kontraktarbetarenhar.15dagarinnanprovanställningenavslutasblirdenanställda bedömdomkontraktetskallförnyas. Personalanställdinnansammanslutningenavdetvåföretagen2007uppmuntrades, utantvång,attflyttaövertillpcranläggningennärdenblevenseparatenhet2007. Detfinnsingabeläggföratttillverkarenärellerharvaritinvolveradinågonformav tvångsarbeteellerattfabrikenhållerkvarpersonligadokumentellerdepositionav pengar. Ennämndtillsattavpersonalavdelningenhanterarklagomålfrånanställdasomanser sigvaraorättvistutsattafördisciplinåtgärder.vanligtvisbestårdessaärendenavbrott motfabrikensregler.nämndenbeståravfackföreningsrepresentanter,juridisk rådgivare,representanterförledningochpersonalavdelning. Disciplinäraåtgärderärenbartbaseradepåkompensationiformavprocentuell beräkningavkostnadenvidskadaelleråverkan.fabrikenanvänderentabellsomanger hurmångaprocentavkostnadenförskadansomarbetarenmåstebetala.olika procentsatsergällerförolikaskadegörelser.ingetavdragellerersättningkrävsav arbetarepågrundavdisciplinäraproblem. 81avarbetarnaäranställdaviaettlokaltbemanningsföretag( ) somförutomkontraktocksåstårförlönerochsocialförsäkringar. Arbetarnaerhållerkostnadsfriamåltiderunderarbetstidenochfabrikenansvararäven förgratisuniformerochskyddsutrustning. Vidarbetarintervjuerbekräftadesinformationochdokumentationsomerhållitsfrån fabriksledningenochinspektörenfanningabevisförattnågotavföljandeförekommer; Y Avskuldtillföretagetframkallatellerpåannatvisofrivilligtarbete Y Anställningstvång Y Exploateringavkontraktssystemet Y Människohandel Y Fängelsearbetskraft Ingaavvikelserhittades.SKIbörövervägaattundersökaomSKIsetiskariktlinjerockså tillämpasfördearbetaresomäranställdaviabemanningsföretaget. Diskriminering' Ingenförekomstavdiskriminering(ILOnr100och111) Diskriminering.på.grund.av.etnisk.tillhörighet,.kön,.religion.socialt.ursprung,.handikapp,. politiska.åsikter.eller.sexuell.orientering.får.inte.förekomma. Ifabrikensrekryteringsmaterialbeskrivskönsombedömningsfaktorförvissa arbetsuppgiftervilketinteöverensstämmermedskiskrav.detärintehellerförenligt

8 8 medkinasanställningslag,artikel12,sebilaga2,nc1.12%avdentotalaarbetsstyrkan ärkvinnor.könskriterierinfördesnärpersonalavdelningensågteckenpåhögkvinnlig personalomsättningsomuppfattadesberopåansträngandeuppgifterochföratt undvikadettatogsbeslutattvissatjänsterbarakundeinnehasavmanligaanställda. Ingateckenpåförekomstavtrakasseriernoteradesunderinspektionen.Detärdock intetydligtomdetfinnstillräckligamöjligheterförarbetareattuttryckaeventuella klagomålochåsikter. Förutomålderochkönfanninspektöreningateckenpåandratyperavdiskriminering vidanställning. Inspektörenföreslårattföretagetskallersättadessadiskriminerandekrav, medkravsomärrelateradetillarbetsuppgifternasåsomt.ex.fysiskstyrkaeller uthållighet.alternativtkanmanetableraenickeydiskrimineringspolicysomklart förklararhurmananvändersigavåldersyochkönskriterierianställningssammanhang. Krav:Företagetbörtabortkönsomettanställningskriteriumomdetinteärmer detaljeratbeskrivet. Prioritering:Störreavvikelse Krav:LedningenbörimplementeraenickeYdiskrimineringspolicysombeskriver faktorersomkön,ålderochhälsokontrollianställningsprocesser. Prioritering:Riskföravvikelse Arbetstider'och'övertidsarbete' GitiharbådeskiftochickeYskiftarbete.IckeYskiftarbeteutförsmellan08:00och17:00 underenfemdagarsveckaochmedentimmeslunchrast.normalaarbetstiderför arbetareiproduktionochlageräretttreskiftsystemuppdelatpåfyragruppermedsex dagarsveckamedhalvtimmeslunchrast.tidschemaförskiftenär: 06:00Y14:00 14:00Y22:00 22:00Y06:00 Generelltföljerskiftarbetaresammaskiftundersexdagarochbytertillettannatskift eftertvåvilodagar.arbetarebyteroftainomdensexdagarlångaskiftperiodenfrånt.ex. morgonskift(6:00y14:00)tillnattskift(22:00y6.00). Detobserveradesingarestriktionerpåtoalettbesökochrökpauser. Cirka30%avdeanställdaborifabrikenspersonalbostäderochsovsalarochde resterande70%borutanförfabrikenochpendlarinomhefeimedfabrikensegna bussar.deanställdaregistrerarsigmedsinaidkortviafabrikenshuvudingångellervid verkstädernasstämpelklockavidarbetsdagensbörjanochslut.stämplinginochut användesintevidraster(sebilaga1). Enligtstämpelklockansregisterarbetardeanställdaiblandövertidvilketbekräftades underarbetarintervjuer.övertidangesavallapartervarafrivilligochöverenskommen viaavtal.

9 Skiftarbetarearbetarnormaltextratimmargenomtilläggavskiftellerenstakatimmar föratttäckaförandraarbetaresfrånvaroellerföratttillmötesgåefterfrågan.företaget haransöktocherhållittillåtelseavdelokalamyndigheternaatthaflexibelövertid.inget tyderpåattdennaövertidöverskrids. Inspektörenfanndockattstämpelklockanbararegistrerarnärvarotimmarochinte specifiktypavarbetstidtexövertid.övertidsarbeteregistrerasmanuelltiprotokoll somförsavavdelningensförmandäröver20typeravtimbetalningregistrerasföratt manuelltförasinipersonalavdelningenstidyochlönesystem.löneavdelningenär beroendeavattdemanuellarapporternaärkorrektamenkontrollerarmedförmännen omdetärskillnaderiberäkning.enintervjuadarbetarebeskrevhurenfelaktighet haderättasiföljandemånadslöneutbetalningochgranskningavlöneregistervisadeatt ettfåtalfelaktigheterförekommitochbliviträttade.nuvarandesystembyggerpåatt arbetarnahållerredapåsinatimmarochkontrollerarmotutbetalningochdetär möjligtattfelaktigheterinteupptäcks. Dåövertidslönernaberäknasenligtettrelativtkompliceratsystemmedöver20olika kriterierförhurvarjearbetadtimmeberäknasverkarlöneavdelningenbehövaförlita sigpåförmännensexakthetförattavgöraövertidsersättningen.inspektörenföreslåratt ävenövertidenpånågotsättskallkunnamätasautomatisktavstämpelklockan.dettaär särskiltviktigtdådetvisadesigattnågraavdegranskadelönedokumentensamtviden avintervjuernaattövertidsersättningenvaritfelberäknad.dockvidtogsåtgärderföratt rättatillfelen. Krav:Ettlönesystemsomtydligarevisarberäkningavövertidstimmar. Prioritering:Riskföravvikelse Löner'och'övertidsersättning' Fabrikenanvänderettrelativtkompliceratlöneutbetalningssystemmedtvå utbetalningarpermånad,den9:eochden25:eivarjemånad: Y Utbetalningden9:ebestårav: o Baslön,baseradpåkvalifikationochprestation o Tjänstelönetillägg o Närvarobonus,RMB100 o Skiftbonus;fördagensandraskiftRMB1.5/skift;nattskiftRMB2.5/skift o Övertidsersättning o SommarvärmetilläggYberoendepåproduktionsområde junitill Y septemberrmb80y200/månad Utbetalningden25:ebestårav: o Tjänstelön o Tilläggberoendepåtjänstenivå o Tilläggförprestation Dessutomerhållsenårsbonusinnandetkinesiskanyåret. Löneavdraggörsförstatligtbostadsbidrag,socialförsäkring,underhållsbetalningför sovsalarochpersonalbostädersamtjusteringavförutbetaldkompensationsledighet. 9

10 10 Inkomstskattdraspålöneninnanutbetalning.Deanställdafårenbartlönespecifikation den9:evarjemånad.meddelandeomdendelavlönensomutbetalasden25:esättsupp påanslagstavlorpåvarjeavdelning.lönenbetalasgenombanköverföring.de intervjuadeanställdaärnöjdamedlönesystemetochanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Arbetaresomäranställdagenombemanningsföretagetfårackordslönsombetalasvia bemanningsföretaget. IvissaenskildafallliggerdeanställdasbaslönunderHefeisminimilön,RMB1260under juli2013.ledningensågintedettasomettproblemeftersomdensammanlagda summanavdenmånatligafastalönenochgaranteradtjänstelönalltidöverstiger minimilönen.övertidsersättningberäknaspåenförutbestämdbaslönsommotsvarar denhögrebaslönenvilkenöverstigerhefeisminimilön,vilketintebrytermot minimilönslagen.vidberäkningargjordapåinspektionsunderlagupptäcktesintenågra oegentligheter. Arbetsgivarenbetalarbidragtillsocialförsäkringsavgiftertillallaheltidsanställda.Inga oegentligheterupptäcktes. Ingaavvikelserhittades. Föreningsfrihet' Föreningsfrihetochorganisationsrätt(ILOnr87och98) I.länder.där.föreningsrätten.är.begränsad.eller.under.utveckling,.ska.leverantören.verka. negativa.konsekvenser. Paragraf7iKinasarbetslagstiftninggerarbetarnarätttillattdeltaiochorganisera fackföreningarienlighetmedlagen.fackföreningarskasjälvständigtochienlighetmed lagenrepresenteradeanställdaochskyddaderaslagstadgaderättigheter. KinasnationellafackföreningetableradesiHefeianläggningen1994.Enny fackföreningssektionstartadesidenandraanläggningen2008,menipraktiken fungerardesomsammafackföreningochordförandeförbäggesektionernaärmr.xie Jun.Registreringenskedde2010ochomregistreringskallske2014.Fackföreningenhar ettkontoröversjukvårdskliniken. Fackföreningenärindeladi22sektionerdärvarjesektionharenkommitteeoch ordförande.totalt200arbetaresittersomrepresentanterisektionernaochde nominerasavavdelningsyochsektionsledare,menpågrundavskiftsystemethållsi regelintemötenmedrepresentanternautanenbartmedsektionsordföranden. Arbetareharmöjlighetattframförasynpunkterochklagomåltillsinrepresentanteller attgådirekttillfackföreningenskontor. Detsenasterepresentantmötethöllsinovember2008dådenuvarande representanternavaldesochioktober2013höllsettfackföreningsmötedäralla

11 11 arbetarekundedelta.omrepresentanterlämnarfabrikenväljsnyaav sektionsordföranden. Förutomviafackföreningenkandeanställdaanvändasigavföljandekanalerföratt framförasynpunkterochklagomål: Y Tillavdelningsledarenviaanonymameddelandeniförslagsbrevlådorpå produktionsgolvet. Y Via,ettavVD,organiseratprogramförarbetareattbestämmatidattträffaVD direkt. Y Viaregelbundnafrågeformulärfrånpersonalavdelningen. Deintervjuadearbetarnaverkadedockintevaratillräckligtinformeradeom kommunikationsvägarnatillledningenannatänattgåtillavdelningensförman.ingen avdeintervjuadekundeidentifierasinfackföreningsrepresentantellerförklarahurval gicktill.mankändehellerintetillmöjlighetenattbesökafackföreningenskontor.ett fåtalavdeintervjuadekändetillmöjlighetenattanvändaförslagsbrevlådan. Eftersomarbetarnaintekännertillkommunikationsvägarnatillledningenmåste ledningenmerproaktivtinformeraarbetarnaomdekanalersomfinnsochinformera omresultatavsynpunktersomförtsfram. Detfinnsnästaningendokumentationomklagomålochåsikterelleråtgärderfrånde anställda.eftersomfackföreningenharettantalheltidsanställdabordesådan dokumentationfinnastillgänglig. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomregelbundetinformerar anställdaommöjligakommunikationsvägartillledningenochdelgearbetarnaom resultaten. Prioritet:Riskföravvikelse. Krav:Arbetsgivarenskallskapaettledningssystemsomprotokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Prioritet:Riskföravvikelse. Hälsa0och0säkerhet00 Arbetsmiljön.ska.hålla.en.nivå.som.överensstämmer.med.internationella.riktlinjer.. Anställda.ska.informeras.om.de.eventuella.hälsorisker.som.arbetet.kan.medföra..Alla. anställda.ska.ha.tillgång.till.och.använda.relevant.skyddsutrustning. Skyddsombud'och'säkerhetsutbildning' SäkerhetsYochmiljöavdelningenansvararförarbetsmiljöochdeanställdashälsa. AvdelningenansvararförallafrågorsomrörarbetarnassäkerhetochävenmiljöY inklusiveenergiförbrukning.säkerhetsyocharbetsmiljöträningutförsav personalavdelningenisamarbetemedsäkerhetsyochmiljöavdelningen.den övergripandeadministrativaavdelningenansvararförmaskinsäkerhetiproduktionen, värmepannorochkraftverket.

12 12 Varjemorgonhållsettsäkerhetsmöteförca20avdelningscheferavdeansvarigapå säkerhetsyochmiljöavdelningenochettmånadsmötehållsmedsamtligaavdelningars säkerhetsansvariga,ett40talpersoner.ensäkerhetsplanformulerasislutetavvarjeår förattbeskrivamålsättningarförkommandeår. Skyddsutrustning'(PPE)' Gitiharutförtriskanalysförsamtligaarbetsuppgifterpåfabrikenochdeflesta arbetsuppgifternaiproduktionochlagerkrävernågonformavskyddsutrustning. Intervjuermedanställdabekräftarattdefåttadekvatträningochanvändersin tilldeladeskyddsutrustning.förutomienstakafalldåarbetaretillfälligthadetagitav skyddsutrustningenanvändesdenföljdriktigtvidobservationifabriken.msdsmed tydligainstruktioneromskyddsutrustningfinnsdärdeskafinnas(bilaga3,gp1). Ingaavvikelserhittades. Brand'säkerhet'och'nödutrymning' Ledningssystemenbeskriverprocesserförnödutrymning,brandsäkerhetochdagliga brandsäkerhetsinspektioner.ingabränderharförtsuppiprotokollendesenastetvå årenmenenligtledningenharmindrebrandtillbudförekommit.dådessasnabbtsläckts hardeinteprotokollförts.slumpvistvaldabrandsläckarehadenyligenblivit inspekterade. Istortsettvarjeveckahållsentretimmarssäkerhetsutbildningförnyanställda,där blandannatanvändningavbrandsläckaredemonstreras.utbildningenavslutasmed ifyllandeavettfrågeformulärochdeltagarnaregistreras. Nödutgångarochnödutrymningiproduktionshallarnaochlagrenvarkorrekt markerademedkorrektplaceradnödbelysningsomdockivissafallvisadesiginte fungeratillfredställande(bilaga2 NC2).Enligtbyggnadsstadgan brandförebyggande YParagraf10.1.2,skallnödbelysningvarabatteridriveniåtminstonetjugominutervid elavbrott,vilketintealltidvarfallet. Imatsalarochsovsalarvarnödutrymningochnödutgångsskyltningundermålig. Vidarevarmatsalsingångarnasmala,mörkaochspiralformadeföratthindrainsekter atttasiginochenavdessaingångarvardessutommärktsomnödutgång,vilketinteär lämpligtdåstorlekenpågångarnainteöverensstämmermedminimikravenför nödutgångarsbredd,paragraf5.3.13,byggnadsstadganybrandförebyggande.tvåi övrigtfungerandenödutgångarimatsalenvarblockeradeavbord(bilaga2 NC3).Det harinteförekommitnågrabrandövningarivarkenmatsalarellersovsalarvilkakan rymmaövertusenpersoner.ledningenkundeintebekräftavemsomhadeansvar, säkerhetsyochmiljöavdelningenellermatsalsyochsovsalsansvarigamenunder inspektionensasigsäkerhetsyochmiljöavdelningenvarabereddaatttaansvar. Krav:Kontrollavnödbelysningmåsteingåiledningssystemetförbrandinspektion. Prioritet:Mindreavvikelse. Krav:Nödutgångarimatsalarmåstevaratydligtdefinieradeochanpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafårinteblockeras.

13 13 Prioritet:Störreavvikelse. Krav:Nödutrymningsvägarimatsalarochsovsalarmåstevaratydligtmarkerade. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Ansvarförbrandsäkerhetimatsalarochsovsalarmåstedefinieras. Prioritet:Riskföravvikelse. Olyckor'och'tillbud' Fabrikenharettledningssystemsombeskriverhurmanskallhandskasmedtillbudoch olyckor.inspektionsrundorochprotokollförsdagligen.säkerhetsyochmiljöchefen ansvararförrutinerochrapporteringenligtledningssystemet.ettantaltillbudhar inträffatdetsenasteåretmedvadsomuppfattasvaratillfredsställandeuppföljningoch korrigering. Rutinerochledningssystemfinnsävengällandearbetsrelateradeolyckor.Etttjugotal mindreincidenterrapporteradesunderföregåendeår.dessaprotokollfördesmed tillfredsställandeuppföljning.vidolycksfallförsdenskadadeiregelförsttillfabrikens egensjukvårdsklinikdärläkareochsjuksköterskorkanutföraförstahjälpen,gesyrgas ochskrivautmedicin.inågraenstakafallhardendrabbadeförtstillettnärliggande sjukhusförakutvård. Ingaavvikelserhittades Kemikaliesäkerhet' Kemikalierochfarligtmaterial,medundantagföroljaochdiesel,lagraspåspeciellt avseddaområdenidetallmännalagret.detfannssäkerhetsdatablad,msds,föralla kemikalierochdevartillgängligavidförfrågan.sammanfattningavsäkerhetsdatablad förkemikalierochvissaråmaterialfannsilagerlokalen(bilaga3:gp3).arbetaresom hanterardessakemikalierochråmaterialblirtilldeladeskyddsutrustningsomde förvarariegnaskåp.detfinnsduscharochmsdsinärhetenavarbetarnasskåp.olja ochdieselförvarasseparat(bilaga1),dockutanmsdssombeskriveradekvat skyddsutrustning,förutomstandarduniformerna. Ingaavvikelserhittades Maskinsäkerhet' Fabrikensövergripandeadministrativaavdelningansvararförinspektionoch riskanalysavmaskiner,pannorochkraftstationen. Underhållavmaskinertexavseendemixning,ochvalsningavgummi,däckproduktion ochgummiavfallsåtervinningskerpåföljandesätt: 1. Förebyggandeunderhåll(dagligen/månadsvis/årligen). 2. Underhålliformavreparationerochreservdelsutbyte. 3. Uppgraderingavmaskinerochutrustning. Inspektörentogdelaventillbudsrapportsamtkopioravcertifikatför maskinoperatörer. Ingaavvikelserhittades

14 14 Arbetsmiljö' Externapartertarproverpåluftiarbetsmiljön,dammpartiklarochbuller. Provrapporterfrån2013visadeattallavärdenhöllsiginomnationelllaglignivå. Ingatestervarutfördapåbelysningen.Vissadelaravproduktionshallarnavarberoende avdagsljussomljuskällaunderdagtid,förmodligenförattsparapåelektricitet. Inspektionsdagenvarenmolnigvinterdagochdåärljuseteventuelltintetillräckligt. Detfinnsenkinesiskfrivilligstandardförbelysning(GB50034Y2004Standardfor lightingdesignofbuildings).detrekommenderasattfabrikenutförproverävenpå belysningeniverkstädernaenligtovanstandard. Anställningskontraktmåsteenligtanställningslagenfrån1januari2008beskriva arbetsrelateradesjukdomarsomkanuppståisambandmedspecificerade arbetsuppgifter.mendennatextingickinteideanställningskontraktsominspektören granskade.dettainnebärattarbetarenkanvägraattutförafarligauppgifterutanatt riskerarepressalier. Krav:Detbordefinnasinformationianställningskontraktetomdenanställdaharfått informationomarbetsrelateradehälsofaror. Prioritet:Riskföravvikelse Sovsalar'och'personalmatsal' Ansvaretförarbetarnassovsalarochpersonalmatsalarsamtsjukvårdsklinikenligger hosdenövergripandeadministrativaavdelningen.matsalochkökärbelägetpåtvå våningarienbyggnadpåområdetsamtytterligareenfinnsinärhetenavsovsalarna. Fabrikenharegenlicensförkökochsnackbarmendendagligadriftenskötsavtre externaoperatörer.kopioravmatlagningsyochhygienintyggranskadesavinspektören. Ettfungerandeledningssystemriktarsigtilloperatörernamenformellaavtaloch rutinerförregelbundenuppföljningmellanfabrikenochdeexternaoperatörerna saknasdock. Måltiderifabriksmatsalarnaärgratisunderarbetstidmedanmåltiderikafeterianvid sovsalarnakostarrmb8permåltid.fabriksområdetsmatsaläröppentregångerper dag,d.v.s.förenmatrastvidvarjeskift.arbetarnaverkadeiintervjuerpådethelataget nöjdamedarrangemangetochlokalernavarrenaochvälorganiserade. 1700anställda,ca30%avarbetarna,boripersonalbostäderitvåsjuvåningshus. Sovsalarnaäravdeladeförmän,sexpersonerperrum,ochförkvinnor,fyrapersoner perrum.detfinnsävenettantallägenheterförvissaanställdasamtförfamiljer. Kvinnornasrumharprivataduscharmedanmändelarettduschrumpåbottenplaniett avhusendärdetfinns20y25duschar,vilketinteärtillräckligtomsovsalarnaärfulla. Enligtkinesisklagmåstedetfinnas1duschpertrettiondeboendeochundernuvarande förhållandenärdetenduschper48personer.enligtchefenförsovsalarnaärdetinte någotproblemeftersomdeanställdaduschariolikaomgångarpåbestämdatider. Brandsäkerhetenimatsalarnaochsovsalarnaleverinteupptillnationellakrav(se avsnittetomnödutrymningförkravochprioritet).

15 Krav:sebrandsäkerhet/nödutrymning Prioritet:sebrandsäkerhet/nödutrymning Krav:Ettformelltavtalbörfinnasmeddeexternaoperatörersomdrivermatsalarna samtenperiodvisgenomgångavkontraktsamtsäkerhetsarrangemang. Prioritet:Riskföravvikelse Krav:Arbetsgivarenbörgranskaantaletduscharförmänochberäknaochbekräftaom detärtillräckligtvidfullbeläggningisovsalarna. Prioritet:Riskföravvikelse. Miljö' utsläpp.till.mark,.atmosfär.och.vatten..kemikalier.ska.hanteras.på.ett.för.människan.och. naturen.säkert.sätt. Detfinnsledningssystemförföljandeområden: 1) Avfallshantering. 2) Utsläpptillnaturen. 3) EnergiYochresursförbrukningochåtervinning. 4) ISO14001efterlevnadochCSRinitiativ. ProduktionsavfallindelasihälsovådligakemikalierochiåtervinningsbartochickeY återvinningsbartavfall.ettledningssystemfinnsimplementeratförvarjeenskildform avavfallshantering.externaparteransvararföravfallshanteringenochcertifikat granskadesavinspektören. Fabrikenhartvåfokusområdengällanderesursåtervinning: 1) Avloppsvattenfrånproduktionsprocessernarenasochåteranvändsutannågot utsläpp. 2) Ångafrånpannornaåtervinnsochomvandlastillelektricitet. LuftYochvattenutsläpptestadesochresultatetöverskriderintelaglignivåmenförutom dettagjordesingaandramiljöpåverkanstester.2009anlitadesenkonsultförattutföra eninspektionangåendemiljövänligproduktion( CleanerProductionAuditReport ). Efterinspektionenharfabrikenenplanförminskningavutsläppsomgenomgårårlig revision. 2002blevfabrikenISO14001certifieradeochcertifikatetförnyadespåtreårunder 2011.GitiharinitieratettantalCSRpartnerskapochmanärspecielltstoltöver CorporatePartnershipparnerskapmedConservationInternational [http://www.giti.com/corp] Ingaavvikelserhittades 15

16 16 Hantering'av'leverantörer'och'underleverantörer'' HanteringavleverantörerochunderleverantörerärintespecifiktomnämntiSKIs uppförandekoder,menrevisionentittadeävenpåprocessernakringtillverkarens upphandlingförattidentifierapotentiellaavvikelserivärdekedjan. Tillverkarenharenskriftliginköpspolicyochrutinförattvägledavidurvaloch nomineringavleverantörer.systemetinkluderarettklassificeringssysteminnehållande produktkvalitet,ledningssystem,prisochleveranskompetens.fabrikenundersöker certifikatsomiso14001ochosha18001,ävenomdessainteharnågonstörre betydelseiurvalsprocessen.certifikatengranskasförattuppmuntraunderleverantörer attblicertifierade.

17 Summering0av0inspektörens0intryck0 Dettavardenförstauppförandekodsinspektionenpåanläggningenochledningen upplevdessomsamarbetsvillig,bl.a.hadechefernaförinspektionsområdenaförberett enpresentationsomframfördesviddetinledandemötet. Ingettyderpåattbarnarbeteelleranställningavungaarbetareförekommer.Det sammagällerförtvångsarbete,diskrimineringochöverträdelseavarbetstid,övertid ochövertidsbetalning.gitikontrolleraridkortsystematisktvidnyanställningarföratt undvikabarnarbete.fabrikenrådsattutökasinnuvarandepolicymedåtgärdervid eventuellhändelseavbarnarbete. Kvinnligaanställdafannsrepresenteradeimångaavfabrikensavdelningar,menvissa arbetenutfördesbaraavmänochettantalarbetsuppgifterhadeåldersgränser. Förutomdessatvåaspekterförekommeringateckenpådiskriminering.Inspektören rekommenderarattledningenutformarenickeydiskrimineringspolicysombeskriver hurovanståendefaktorerbehandlasihanteringavpersonalanställningochövriga personalfrågor. Denormalaarbetstidernaärinomramenförkinesisklagstiftningochövertidsarbete skerfrivilligt,vilketbekräftadesiintervjuer.ingenarbetareupptäcktesfåbetalningsom understigerminimilönenochintervjuadpersonalanserattlönernaliggerhögreän marknadsgenomsnittet. Sedan2004finnsdennationellakinesiskafackföreningenrepresenteradpåfabriken ochmedregistreringhosdelokalamyndigheternaihefei.mångaavdeanställdasom intervjuadeskändeintetilldettaellerhurdeskullekommuniceramedledningen.det rekommenderasattanställdabörfåmerinformationinomramenför personalutbildningomkommunikationskanalernasomstårtillderasförfogande. Ettfungerandesystemförskyddsutrustning,kemikaliehanteringochbehandlingav miljöriskerfinnspåplatsochansvarasföravsäkerhetsyochmiljöavdelningen. Brandutrymningochbrandövningmåstedockocksågenomförasisovsalaroch matsalar.nödbelysningmåstevaratydligareochsäkerhetsföreskrifterangåendebrand måstevaratydligareilokalersominteanvändstillproduktiondvsmatsalaroch sovsalar. ÖverlagärinspektörensintryckavGitiTiresledningssystemförsociala,etiskaoch miljöaspekterpositivt.kommunikationenmellanarbetareochledningkandock förbättraseftersomarbetareintekändetillexisterandekommunikationsvägar. Fabrikenvarvilligattseöverdeområdendärförbättringarbehövdesförattlevaupp tillskissocialaochetiskakrav.förbättringsåtgärderbörfrämstfokuseraspå brandsäkerhet. 17

18 Åtgärdsplan, Inspekterat' område:'' Avvikelse' Krav' Fabriks* ansvarig' Barnarbeteoch ungaarbetare Diskriminering Diskriminering Arbetstideroch övertidsarbete Föreningsfrihet ochrättenatt organiserasig Föreningsfrihet ochrättenatt Tillverkarenbörutvecklaen tydligarepolicyföratt förebygga,undersöka förekomstavochhandha eventuellafallavbarnarbetei denegnaorganisationen. Företagetbörtabortkönsom ettanställningskriteriumom detinteärmerdetaljerat beskrivet. Ledningenbörimplementeraen ickehdiskrimineringspolicysom beskriverfaktorersomkön, ålderochhälsokontrolli anställningsprocesser. Ettlönesystemsomtydligare visarberäkningav övertidstimmar. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom regelbundetinformerar anställdaommöjliga kommunikationsvägartill ledningenochdelgearbetarna omresultaten. Arbetsgivarenskallskapaett ledningssystemsom Prioritering'vid' avvikelse' 18 Period' Ansvarig' inköpssidan' Grundorsaks'analys' av'avvikelser' ' Förbättring'av' ledningssystem' Riskföravvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Avslutad' datum'

19 organiserasig Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Arbetsmiljö Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhetsfrågor Hälsaoch säkerhet protokollförklagomåloch åsiktersomanställdatarupp. Kontrollavnödbelysningmåste ingåiledningssystemetför brandinspektion. Nödutgångarimatsalarmåste varatydligtdefinieradeoch anpassastillnationella minimikrav.nödutgångarnafår inteblockeras. Nödutrymningsvägarimatsalar ochsovsalarmåstevaratydligt markerade. Ansvarförbrandsäkerheti matsalarochsovsalarmåste definieras. Detbordefinnasdokumenterat ianställningskontraktetomden anställdaharfåttinformation omarbetsrelateradehälsofaror. Ettformelltavtalbörfinnas meddeexternaoperatörersom drivermatsalarnasamten periodvisgenomgångav kontraktoch säkerhetsarrangemang. Sebrandsäkerhet/ nödutrymningangåenderiski matsalarochsovsalar. Arbetsgivarenbörgranska antaletduscharförmänoch beräknaochbekräftaomdetär tillräckligtvidfullbeläggningav sovsalarna. Mindreavvikelse 4mån Störreavvikelse 3mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Riskföravvikelse 4mån Sebrandsäkerhet /nödutrymning angåenderiski matsalaroch sovsalar 4mån Riskföravvikelse 4mån 19

20 Bilaga&1&Fabriksfoton:&Giti&Radial&Tires&(Anhui)&Co.& Matsalpåbottenvåningen. Serveringspersonaliandravåningensmatsal. Sjukvårdsklinik Loftgångvidsovsalar. Sovsalförmän Duschrumimännenssovavdelning. 20

21 & Varjeavdelningharvägledningförproduktionen. Illustrationavproduktionsförberedelse. OljeEochdiesellager. Kontrollrumikraftanläggning Kolförbränningihärdugnar. Återvinningsbartavfall. 21

22 Bilaga&2&Efterlevnadsbrister&(NC)& (NC1):Personalförfrågansomindikerarattkön ochålderanvändssomurvalskriterier. (NC2)Nödljussatturfunktion. (NC3)Matbordblockerarnödutgångimatsalen påbottenvåningen. (NC4):Nödutgångfrånmatsalskökledertillvägg utanmarkering. 22

23 Bilaga&2&Förbättringsområden&(AFI)&(risk&för&NC):& (NC5):Nödutgångsskyltutanströmochpåvägg sominteharnågonutgång. (NC6):Skyltovanförutgångsomanvisarannan utgång. 23

24 Bilaga&3&God&Praxis&(GP)&områden& GodPraxis(GP)1:Varjeavdelningschefharen förslagsbrevlådadäranställdakanlämna anonymaförslag.mångaarbetarevetdockinte omdennamöjlighet. GP2:Avfallsorterassomåtervinningsbaroch ickeeåtervinningsbarpåfabriksgolvet. GP3:TydligMSDSEskyltningikemikalielager, sombeskrivergifterochskyddsutrustning. GP4:CSRinitiativmedConservation International. ***RAPPORTSLUT*** 24

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport!

Respect!Sustainable!Business!AB! Inspektionsrapport! RespectSustainableBusinessAB Inspektionsrapport Kundens'namn: SKLKommentus Inköpscentral(SKL) Fabriksnamn:' P.Gajahunggalbk. Inspektionsledare:' JeffreyLee(Gekko) Adress:' Hornsgatan15 11799Stockholm Land:'

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD

ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD ELECTROLUX UPPFÖRANDEKOD Electrolux policyförklaring Electroluxkoncernen strävar efter att vara det bästa vitvaruföretaget i världen, såsom vi uppfattas av kunder, anställda och aktieägare. En del av denna

Läs mer

Miljöarbete i läkemedelsindustrin

Miljöarbete i läkemedelsindustrin Miljöarbete i läkemedelsindustrin Bengt Mattson, CSR- och Miljöchef, Pfizer AB http://www.ansvarsblogg.se 1 De tio principerna för Global Compact Mänskliga rättigheter 1. Stödja och respektera skydd för

Läs mer

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02

Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Sammanfattning av rapporten Leksakstillverkning i Kina en uppföljning av sociala kriterier för Göteborgs kommun, 2009-12-02 Göteborgs Upphandlingsbolag är ett kommunägt företag. Företagets huvuduppgift

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun

INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun INTRAPRENADER Policy Kiruna Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2009-02-23 11 Intraprenader En intraprenad är en enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade befogenheter samt utökat ansvar för

Läs mer

Revisionsrapport. - Revision av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Revision av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Revision av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Canon Sweden Reviderad tillverkare: Canon (Kina) Land: Kina Revisionsdatum: 17-18/6 2014 Revisorer: Jackie Zhou och Winni Sun,

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT)

FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) FISKARS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER (SUPPLIER CODE OF CONDUCT) Fiskars strävar efter en långsiktigt lönsam affärsverksamhet på ett etiskt och ansvarsfullt sätt som stöder en hållbar utveckling. Fiskars

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand?

Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hur står det till med kycklingarna P i Thailand? Hållbarhetskollen Tjänsten vänder sig till SKI:s kunder, d.v.s. kommuner, landsting och dess bolag Samordnad uppföljning av: etiska och sociala krav djurskyddskrav

Läs mer

Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI. Version 3.0

Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI. Version 3.0 IP Indikatorprotokoll Mänskliga rättigheter (HR) 2000-2006 GRI G3 Indikatorprotokoll: HR IP Indikatorprotokoll: Mänskliga rättigheter Resultatindikatorer Aspekt: Investerings- och upphandlingsrutiner Aspekt:

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Lammhults Reviderad tillverkare: Leverantören Land: Kina Revisionsdatum: 6-7/5 2014 Revisorer: Winni Sun och Amy Wang,

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

UNI-OTE Globalt avtal

UNI-OTE Globalt avtal UNI-OTE Globalt avtal INLEDNING Detta avtal mellan Union Network International (hädanefter UNI), med huvudkontor i Genève (Nyon), Schweiz, som representerar fackförbund som organiserar OTE-anställda världen

Läs mer

ERICSSONS uppförandekod

ERICSSONS uppförandekod ERICSSONS uppförandekod 1 ERICSSONS UPPFÖRANDEKOD Syfte Denna uppförandekod har utvecklats för att skydda de mänskliga rättigheterna och främja rättvisa anställningsförhållanden, säkra arbetsförhållanden,

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2012-12-06 Dnr 800-12-91 Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på

Läs mer

Agresso Tid. Rutin för att få ut komp.timmar i pengar via tidregistrering i Agresso. Inst 135. Version 1.0 / 141022

Agresso Tid. Rutin för att få ut komp.timmar i pengar via tidregistrering i Agresso. Inst 135. Version 1.0 / 141022 Agresso Tid Rutin för att få ut komp.timmar i pengar via tidregistrering i Agresso Inst 135 1 Innehållsförteckning RUTIN FÖR UTBETALNING AV TIMSALDON FÖR SCHABLONTID, ÖVERTID OCH MERTID... 3 FÖRORD...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav

Revisionsrapport. - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Revisionsrapport - Uppföljandekontroll av etiska och sociala krav Svensk leverantör: Almedahls Alingsås AB Reviderad tillverkare: Borch Textile Poland Land: Polen Revisionsdatum: 2014-05-12 2014-05-13

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter

PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter Sida 1/8 1.0 Bakgrund och syfte Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom

Läs mer

Växjö Kommun. David Braic, upphandlingschef. Hållbar upphandling, 14 mars 2013

Växjö Kommun. David Braic, upphandlingschef. Hållbar upphandling, 14 mars 2013 Växjö Kommun David Braic, upphandlingschef Hållbar upphandling, 14 mars 2013 1 Etiska krav - Växjös perspektiv Växjö kommun Politiskt tryck Moralisk fråga Tidigare Sanningsförsäkran kring jämställdhet,

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one.

Uppförandekod. CSR Sid 1 (11) Copyright 2009, 2009 by FTA Foreign Trade Association, Brussels The English version is the legally binding one. Sid 1 (11) Uppförandekod BSCI 2.3-11/09 Sid 2 (11) Uppförandekod 1 Bakgrund I enlighet med ILO:s konventioner, FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s konventioner om barns rättigheter

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling

Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet. Definition av kränkande särbehandling RIKTLINJE MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLINGI ARBETSLIVET Riktlinje mot kränkande särbehandling i arbetslivet Eslövs kommun tar avstånd från alla former av kränkande särbehandling och tolererar inte att sådana

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN Infoga din logotyp här JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETPLAN FÖRETAGSNAMN Fastställd 2017-00-00 JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSHETSPLAN Här kan du lägga in en beskrivande text om vilket/vilka företag det gäller.

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun

Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Ks/2012:337 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Plan för intraprenad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2015-11-25 282

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER. Länsförsäkringar ABs uppförandekod för leverantörer

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER. Länsförsäkringar ABs uppförandekod för leverantörer UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER Länsförsäkringar ABs uppförandekod för leverantörer Innehållsförteckning Inledning 3 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 3 Miljö 4 Etik och företagsintegritet 4

Läs mer

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje.

Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning istället för med riktlinje. 1 Kommentarer angående översättning och innehåll Läsanvisning: Text med kursiv stil är direkt citerat ur rapporten. Allmänt i rapporten Genomgående i dokumentet så bör guideline översättas med vägledning

Läs mer

Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson

Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson 1 Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson Agenda Bakgrund Risk Vad innebär det för dig som leverantör? Sammanfattning 2 3 Bakgrund Vad menar vi med sociala kontraktskrav? Skatter, socialförsäkringsavgifter

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning

TEXTILE SOLUTIONS. Leverantörsbedömning TEXTILE SOLUTIONS Företag Varumärke/Varumärken Ange samtliga varumärken som ni lämnar information om via det här formuläret. Kontaktperson (namn) Kontaktperson (e-post) Kontaktperson (telefon) 2 Inköp

Läs mer

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Lönepolicy. Lönepolicy. i Falköpings kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Lönepolicy i Falköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte 3 Almänna utgångspunkter 3 Lönesättning inom Falköpings kommun 4 Inlöst övertidsersättning

Läs mer

Uppföljning. Fancy Care Service AB

Uppföljning. Fancy Care Service AB Uppföljning Fancy Care Service AB Innehållsförteckning 1 Uppföljning... 3 1.1 Hemtjänstuppföljning via enkät och intervju maj. Helena Bonnevier och Emelie Spanne, Social- och omsorgskontoret... 3 1.2 Ledning

Läs mer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer

Uppförandekod för vindkraftprojektörer Uppförandekod för vindkraftprojektörer Fredrik Lindahl Ordförande Svensk vindkraftförening VD Slitevind AB 2011-01-29 2 Svensk Vindkraftförening Ideell och politiskt obunden Öppen för alla Bildades 1986

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Miljö och sociala krav i upphandling Peter Nohrstedt Hållbarhetschef SKL Kommentus Agenda Varför använda upphandling till att driva hållbarhetsfrågor? Vad säger nya lagen? UHMs

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Version

Version Guide Socialt ansvar Denna guide är framtagen som ett stöd för möbelföretaget i det systematiska arbetet med socialt ansvar, det vill säga kartläggning, riskanalys, uppföljning och förbättringsarbete.

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Personal- och kompetensförsörjning Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat er om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat FN DOKUMENT UNDERTECKANDE RATIFIKATION I KRAFT I RESERVATION PROP SVERIGE om 1949-12-30 1952-05-27 1952-08-25 1975:71 förhindrande och bestraffning

Läs mer

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat

Konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat er om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat FN DOKUMENT UNDERTECKANDE RATIFIKATION I KRAFT I RESERVATION PROP SVERIGE om 1949-12-30 1952-05-27 1952-08-25 1952:71 förhindrande och bestraffning

Läs mer

SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353

SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353 Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-04-10 LS 1303-0353 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 3*04-23 0001 9 Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer

Läs mer

Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän

Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän www.pwc.se Förstudie Joanna Hägg Hot och våld mot förtroendevalda och tjänstemän Sollentuna kommun Förstudie Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Frågeställningar...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

SAMHÄLLSKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet SAMHÄLLSKUNSKAP Ämnet samhällskunskap behandlar kunskaper om samhället och olika samhällsfrågor. I ämnet ingår bland annat kunskaper om hur samhällen styrs, de mänskliga rättigheterna, privatekonomi och

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Arbetstider för lärare

Arbetstider för lärare Arbetstider för lärare Till. Välkommen som medarbetare till oss inom Bildningsförvaltningen Åstorps kommun! Vi behöver flera yrkesskickliga lärare som vill jobba tillsammans med oss i arbetet med barn

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod INLEDNING

Uppförandekod INLEDNING Uppförandekod INLEDNING Denna uppförandekod omfattar samtliga leverantörer och deras underleverantörer och alla övriga affärspartner till H&M Hennes & Mauritz AB (publ.), ett svenskregistrerat aktiebolag

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

SOS Alarms uppförandekod

SOS Alarms uppförandekod SOS Alarms uppförandekod SOS Alarm har ett viktigt uppdrag och som offentligägt ägt bolag och som en ansvarfull samhällsaktör förväntas SOS Alarm alltid agera föredömligt. Detta innebär att vi i alla våra

Läs mer

Ledningen på STIHL AG

Ledningen på STIHL AG Ledningen på STIHL AG från vänster till höger: Dr. Peter Dürolf Finans och personal Dr. Bertram Kandziora Verkställande direktör samt produktion och inköp Jürgen Steinhauser Marknadsföring och försäljning

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Social Responsibility Day Så här arbetar Vattenfall med hållbarhet

Social Responsibility Day Så här arbetar Vattenfall med hållbarhet Social Responsibility Day Så här arbetar Vattenfall med hållbarhet Stockholm den 20 februari 2013 Seminariets agenda Vattenfall's Sustainability Platform Vattenfall's sju fokusområden Tre exempel - Vattenfalls

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET.

VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. VÄLKOMMEN TILL THE FRUIT CODE. SOM EN AV VÄRLDENS LEDANDE KLÄDPRODUCENTER KÄNNER VI VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH SAMHÄLLET. På Fruit Of The Loom har vi väldigt höga krav. Detta märks på kläderna vi producerar

Läs mer

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)

REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2013/2602 Malmö den 11 oktober 2013 REMISSVAR: Betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53) Avfall Sverige är bransch- och intresseorganisation

Läs mer

REVISIONSRAPPORT HÅLLBARHETSKOLLEN

REVISIONSRAPPORT HÅLLBARHETSKOLLEN REVISIONSRAPPORT HÅLLBARHETSKOLLEN Reviderat företag: Adress: Företagets verksamhet: Ahlsell Sverige AB Terminalgatan 3, 694 81 Hallsberg Grossist för elmaterial. Beställare: Revision utförd av: Revisor:

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

FU 2000 Generella systemkrav

FU 2000 Generella systemkrav Handling 13.1 Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2004-11-01 Utgåva F 5 Diarienummer V04-2866/IN10 0 Antal bilagor Beslutsfattare CV Handläggande enhet, Handläggare V, Göran Reinestam Ersätter Utgåva

Läs mer

Scandinavian Standard Uppförandekod

Scandinavian Standard Uppförandekod Scandinavian Standard Innehåll 1. Scandinavian Standard 2. Långsiktig planering och löpande verksamhet 3. Kommunikation och omfattning 4. Rättsliga krav och riktlinjer 5. Vårt arbete med ansvar och hållbarhet

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer