EXAMENSARBETE. Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän?"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:005 HV Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän? Emma Siljegren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Medicinsk vetenskap 2008:005 HV - ISSN: ISRN: LTU-HV-EX--08/005--SE

2 Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän? (How common is it with indication on prescription for migraine medicine?) Emma Siljegren Handledare: Anders Ekedahl Examensarbete F0011H Receptarieprogrammet Vårterminen 2008

3 Sammanfattning Genom indikation på recept ges farmacevten möjlighet till en extra kontroll av förskrivarens avsikt med behandlingen och patienten erhåller information som kan öka följsamheten. Studier har visat att följsamheten till långtidsmedicinering ofta inte är bättre än 50 %. Migränmedicin används ofta vid långtidsmedicinering. Syftet med detta arbete var att undersöka hur ofta indikation anges för läkemedel förskrivna mot migrän och se om det fanns skillnader i avsaknad av indikation mellan olika kön, åldersgrupper, preparat, administrationsformer och styrkor. Data över alla recept som expedierats inom ATC-koden NO2C i oktober 2007 hämtades från apotekets transaktionsdatabas och levererades i en Excelfil. Alla Apodos recept exkluderades. Recept som saknade kön exkluderades från undersökningen där könen jämfördes medan recept som saknade ålder exkluderades från undersökningen när åldersgrupperna jämfördes. Alla uppgifter bearbetades och sorterades i Excel. Totalt expedieras recept och på 84 % (31591) av dessa fanns indikation angiven medan 16 % (6044) av recepten saknade indikation. Undersökningen visade att andelen recept med indikation var högre för kvinnor, 85 % (25027), än för män, 82 % (6518). Andel recept med indikation sjönk med stigande ålder; för patienter mellan 0-24 år angavs indikation i 88 % av fallen medan andelen recept för patienter i åldern 65 år eller mer hade sjunkit till 79 %. Antalet indikationer minskar också med styrka på preparatet, ett exempel är Imigran nässpray där indikation anges på 85% av recepten för styrkan 10 mg/dos och 81% av recepten för styrkan 20 mg/dos. Det kan inte uteslutas att längden på behandlingen har orsakat dessa resultat, d v s äldre patienter har haft sin medicin längre än yngre, de med starkare preparat längre än de med svagare och kvinnor längre än män i motsvarande åldersgrupper. Nyckelord: Indikation, migränläkemedel, receptdata. 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Introduktion... 4 Följsamhet till läkemedelsterapi... 4 Vad är indikation och varför bör det anges?... 4 Indikationens betydelse för farmaceuten... 5 Migrän... 5 Behandling av migrän... 7 Triptaner... 8 Mjöldrygealkaloider... 8 Övriga migränmedel... 9 Syfte... 9 Metod... 9 Inklusionskriterier... 9 Exklusionskriterier... 9 Databearbetning Resultat Diskussion Fortsatta studier Slutsats Tackord Referenser Bilaga 1: ATC koder, preparat, läkemedelsform och styrka Bilaga 2: Poster med indikation

5 Introduktion Följsamhet till läkemedelsterapi Det intas ca dygnsdoser läkemedel per dag i Sverige, vilket kan jämföras med de ca 3000 operationer som utförs varje dag. Detta medför att läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingen i Sverige. 1 Idag kan många sjukdomar behandlas med läkemedel, men för att få en effektiv terapi krävs det att personen i fråga fullföljer sin ordination. 1 Läkemedelsbehandlingens avsikt är att förebygga, lindra eller bota sjukdom men för att resultatet ska överrensstämma med avsikten krävs det att läkemedlen väljs, används och doseras rätt. 2 Ett av de största problemen inom läkemedelsterapin är troligen att läkemedelsordinationerna inte följs. Enligt en rapport från Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning (ABLA) är följsamheten till läkemedelsordinationer vid långtidsmedicinering i genomsnitt 50 %. 2 Det finns flera bidragande faktorer till att patienter inte fullföljer sin behandling. Bl.a. kan det bero på att personen inte förstår varför medicinen ska tas, att personen äter många läkemedel samtidigt eller att personen saknar symtom som påminner denne om att medicinen bör tas. 1 Brist på följsamhet leder till misslyckad terapi och onödigt lidande. 2 Vad är indikation och varför bör det anges? Enligt LVFS 1997:10 receptföreskrifter (23 :2) måste dosering, användning, ändamål och behandlingstid anges på receptet. På apoteksetiketten ska det enligt 48 :2 finnas anvisningar om vad läkemedlet ska användas till, hur läkemedlet ska användas och vilken dosering som gäller. Indikation är en omständighet som medför att en viss åtgärd bör vidtas. Inom medicin är indikation en sjukdom eller ett hälsoproblem som ett läkemedel kan förskrivas för. 3 Om förskrivaren anger varför läkemedlet har ordinerats d.v.s. anger indikationen, kan patienten vara mer delaktig i sin behandling. Även följsamheten kan underlättas och risken för dubbelmedicinering eller förväxling av läkemedel minskar. 3 4

6 I dagsläget anges inte indikation på alla recept, men då finns det inte heller något datastöd för att ange ändamål i journalsystemen. Istället är det ett fritt val att skriva in text i rutan för ändamål. Om indikation ska anges eller inte åligger alltså förskrivaren. 3 Indikationens betydelse för farmaceuten Att indikation anges är viktigt både för patientsäkerheten och för att en korrekt expedition ska kunna ske på apoteket. 3 Enligt en amerikansk studie ansåg 73,6 % av farmaceuterna att den viktigaste informationen på ett recept var indikationen. 4 Farmaceuten är den sista länken i vårdkedjan vilket innebär att denne har ett särskilt ansvar. När patienten lämnar apoteket avbryts också den sista professionella kontakten och då ska patienten ha den kunskap som behövs för att sköta sin medicinering. 2 Vid varje kundmöte ska farmaceuten utöva farmaceutisk omsorg d.v.s. identifiera, förebygga och åtgärda läkemedelsrelaterade problem. Med läkemedelsrelaterade problem avses en omständighet i läkemedelsanvändningen som gjort eller kan göra att patienten inte får avsedd nytta med sitt läkemedel. Om indikation finns angivet på receptet underlättas farmacevtens informationsarbete samt säkerhetskontrollen och därigenom uppnås lättare en god farmaceutisk omsorg som i slutändan innebär att patienten får optimal nytta av sitt läkemedel. 4, 5 För patienten blir det lättare att undvika förväxlingar mellan läkemedel med liknande namn om indikationen står med på receptet. 4 Migrän Migrän är en kronisk huvudvärkssjukdom, men personer som drabbats av sjukdomen är i regel oberörda mellan migränanfallen. 6 Sjukdomsbilden och svårighetsgraden skiljer sig mellan olika individer och kan också variera från anfall till anfall hos en enskild person. När en individ drabbas av migrän får denne en- eller dubbelsidig huvudvärk i form av en sprängande eller dunkande känsla. 7 Den ensidiga huvudvärken är vanligast förekommande. 6 Symtom som illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet brukar förekomma i samband med migränanfallet. Det är också vanligt att huvudvärken förvärras vid fysisk aktivitet. 7 En obehandlad migränattack varar oftast mellan 4 och 72 timmar. 6 5

7 Migrän drabbar ca 15 % av den vuxna svenska befolkningen eller var femte kvinna och var tionde man. 6, 7 Migrän debuterar vanligen i tonåren och fås normalt innan 40 årsåldern. I medelåldern är förekomsten störst och efter klimakteriet eller 60 årsåldern brukar besvären bli 6, 7, 8 lindrigare eller avta helt. Varför migrän fås är ännu oklart men det som kan sägas med säkerhet är; att det under migränattacken pågår ett samspel mellan nerv och blodkärlsystemet. En teori om varför migrän uppstår är att det finns ett migräncentrum i hjärnstammen som sänder ut signaler, vilket leder till att hjärnans ytkärl drar ihop sig. Om blodflödet på grund av detta minskar kraftigt kan förkänningar fås innan huvudvärken träder i kraft. Trigeminusnerven reagerar på det sänkta blodflödet och frisätter signalsubstanser som gör att blodkärlen vidgas och blodflödet ökar. 7 Samtidigt som blodflödet ökar sänder trigeminusnerven signaler till hjärnstammens smärtcentrum och i och med det upplevs smärta. 9 Att individer med migrän kan må illa och blir överkänsliga för ljud och ljus hör, enligt teorin, också ihop med trigeminusnerven. Denna nerv orsakar dessa symtom genom att också sända signaler till andra delar av hjärnan än hjärnstammens smärtcentrum. 7 Migrän brukar delas in i två olika typer: migrän med aura som utgör ca 30 % av alla migränanfall och migrän utan aura som utgör ca 70 %. 8, 10 Vid migrän med aura fås aurafasen (se nedan) innan huvudvärken sätter in och vid migrän utan aura fås huvudvärken utan att aurafasen genomgåtts. 7 Migränanfallet kan delas in i fyra faser; prodromalfasen, aurafasen, huvudvärksfasen och resolution och återhämtningsfasen. Det är inte alla individer som genomgår alla faser under ett migränanfall. Den första fasen är prodromalfasen som ger förkänningar om sjukdomssymtomen. Denna fas pågår mellan två och 48 timmar och upplevs av ca 70 % av alla de som har migrän. Här kan mycket skilda symtom upplevas bland annat slöhet, trötthet, okoncentration, törst och hunger. Eller så kan personen känna sig alert, hyperaktiv, klartänkt, illamående och ha en motvilja för mat. 6 Aurafasen är den andra fasen och det är oftast den som inleder migränattacken. Ständigt återkommande aurasymtom förekommer hos ca 10 % av individerna med migrän medan ca 30 % enbart upplever aurasymtom i några av anfallen. Vanligt förekommande symtom i aurafasen är flimrande zick zack mönster, punkter eller blixtar i ljusform som framträder i 6

8 synfältet. Symtom som domningar och stickningar i ena handen eller armen, halva ansiktet eller tungan kan också förekomma. 10 Ibland fås även magont och talsvårigheter. 7 Symtomen framträder gradvis under fem till tjugo minuter och varar oftast i tjugo till trettio minuter innan en successiv övergång till huvudvärksattacken tar vid. 6 Huvudvärksfasen är den tredje fasen och för två tredjedelar av personerna med migrän utgör denna fas första tecknet på att ett anfall är på väg. Huvudvärken är till en början mild och molande och inom en timma ökar värken successivt i intensitet. När attacken är fullt utvecklad upplevs en svår skärande eller bultande smärta. 6 Den fjärde fasen är resolution - och återhämtningsfasen; migränanfallet avklingar och normaltillståndet återfås. 6 Det är vanligt att trötthet och irritation fås tillsammans med apati efter ett migränanfall så det kan ta upp till ett par dygn efter anfallet innan personen är helt återställd. 6, 7 Ett migränanfall kan utlösas av stress och vissa födoämnen t.ex. choklad, rödvin och starka ostar. Hos kvinnor kan även hormonsvängningar orsaka migränattackerna. Den vanligaste orsaken till migrän är stress och oftast är det så att migränanfallet utlöses då personen slappnar av efter en period med stress. De migränutlösande faktorerna varierar mellan olika personer och det kan även skilja sig mellan olika anfall hos samma individ. 7 Behandling av migrän Till att börja med bör en person med migrän ta reda på vilka faktorer som utlöser anfallen. För att minska antalet anfall bör dessa faktorer undvikas i den mån det går. För att bryta en migränattack bör personen i förstahand prova vila i ett mörkt, tyst rum och om inte det hjälper bör receptfria läkemedel innehållande paracetamol eller acetylsalicylsyra provas. Om huvudvärken inte försvinner med paracetamol eller acetylsalicylsyra är coxhämmare innehållande diklofenak och naproxen bra alternativ att prova. Vid otillräcklig effekt måste receptbelagda migränläkemedel användas. 9, 10 Dessa läkemedel delas enligt FASS in i följande tre grupper: triptaner, mjöldrygealkaloider och övriga migränmedel. 11 7

9 Triptaner Triptaner har NO2CC som anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificering (ATC-kod) och 11, 12 kallas även för serotonin-1-receptorstimulerare. I denna grupp ingår substanserna sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan och eletriptan. 11 Dessa läkemedel används när andra läkemedel haft utebliven effekt. 10 Triptaner ska tas först när smärtan träder i kraft och bäst effekt fås om läkemedlet tas vid ett tidigt skede i huvudvärksfasen. Läkemedlet kan också tas när anfallet pågått en stund, men den har dock ingen effekt om den tas i aurafasen. 9 Ca % av personerna återfår huvudvärk och då kan en ny dos tas, dock tidigast två timmar efter den första. 10 Vid ett migränanfall frisätts signalsubstanser från trigeminusnerven som gör att hjärnans blodkärl vidgas. Detta gör att blodkärlens kringliggande nerver blir mer smärtkänsliga. Triptaner drar ihop blodkärlen och minskar frisättningen av de signalsubstanser som verkar kärlvidgande. Troligast lindrar de också den smärta som blodkärlens kringliggande nerver ger upphov till. 9 En person kan behöva prova olika sorters triptaner innan tillräcklig effekt uppnås. Detta beror på att effekten kan variera mellan olika personer. Den enda av triptanerna som kan användas av personer under 18 år är Imigran nässpray 10 mg/dos. Personer över 65 år bör också vara försiktiga vid användning av triptaner då det finns en ökad risk för samtidig hjärtkärlsjukdom. 9 Mjöldrygealkaloider Mjöldrygealkaloider har ATC-koden NO2CA och samtliga svenska godkända läkemedel inom gruppen innehåller ergotamin eller derivat därav. De substanser som ingår i denna grupp är dihydroergotamin, ergotamin kombinationer exklusive neuroleptika samt ergotamin kombinationer med neuroleptika. 11 Läkemedel innehållande ergotamin tillhör de äldre migränläkemedlen och används om inget annat läkemedel ger tillräcklig effekt. Dessa läkemedel går också att använda vid långvariga anfall som kommer sällan. 9 Substansen dihydroergotamin kan dessutom användas vid tillfälliga blodtrycksfall. 11 Mjöldrygealkaloider har ingen effekt i förebyggande syfte utan ska tas när smärtan infinner sig. Läkemedel inom denna grupp har en sammandragande effekt på den glatta muskulaturen i 8

10 blodkärlen och detta utnyttjas vid migränbehandlingen. 13 Det aktiva ämnet (ergotamin) i läkemedlet minskar smärtan genom att dra ihop blodkärlen både i och runt hjärnan. Att läkemedlen i denna grupp används allt mindre beror på att de ger mer biverkningar än de nyare preparaten. Dessutom finns det risk för att personer som använder dessa läkemedel kan framkalla ett beroende. Medicinerna binder starkt till serotoninreceptorerna vilket medför att personen kan få huvudvärk när läkemedlet slutar användas. 9 Övriga migränmedel Denna grupp har ATC-koden NO2CX och består endast av substansen pizotifen. Läkemedel innehållande pizotifen används i förebyggande syfte. 11 Under de första månaderna av behandlingen minskar antalet anfall successivt och i vissa fall blir personen som behandlas fri från migränanfall. Pizotifen verkar genom att dämpa serotonin och dra samman blodkärl, vilket motverkar migränanfall. 9 Syfte Syftet med detta arbete var: att undersöka hur ofta indikation anges på recept förskrivna mot migrän och se om det fanns skillnader i avsaknad av indikation mellan könen, åldersgrupperna, preparaten, administrationsformerna och styrkorna. Metod Inklusionskriterier Alla recept som expedierades under oktober 2007 inom ATC-koden NO2C inhämtades från apotekets transaktionsdatabas i form av fyra Excelfiler. Datafilerna innehöll information om kön och födelseår på patienten, läkemedlets ATC-kod, benämning, förpackningsstorlek, styrka och styrkans enhet, antal recipe och doseringstext. Exklusionskriterier I arbetet exkluderades alla Apodosrecept. Under oktober 2007 expedierades totalt recept inom ATC koden NO2C. Fyra av dessa recept saknade både födelsedatum och kön, 55 andra recept saknade dessutom kön. Slutligen saknade 24 recept dosering men ingick ändå i 9

11 undersökningen. Recept som saknade uppgifter om ålder och kön exkluderades när kön respektive ålder var av relevans för jämförelsen. Preparat med mindre än 20 expedierade recept uteslöts från diskussionsdelen och har markerats med * i tabellerna, syftet har primärt varit att utesluta de små användargrupperna där också extremvärden redovisas. Men dessa värden har ändå räknats med i det totala resultatet. Databearbetning Data i kolumnen med doseringstext kopierades och klistrades in i en ny kolumn. Alla receptposter med indikation identifierades genom att olika sökord användes i sök/ersätt funktionen. En extra kontroll med autofilter (finns under data) gjordes för att se att inga recept med indikation missats. På detta vis upptäcktes ord med felstavningar, utländska ord och förkortningar som också inkluderades i sökorden. När alla sökord hittats flyttades de till en ny kolumn som döptes till indikation. Ett avancerat filter (finns under data) användes för att dela in recepten i åldersgrupper. I åldersgruppen 0-24 år söktes alla poster > , i åldersgruppen år söktes alla poster > men < , i åldersgruppen år söktes poster > men < och i åldersgruppen 65 + söktes poster < Allteftersom posterna hittades ersattes födelsedatumet med det passande åldersintervallet istället. Pivottabeller (finns under data) med indikation, kön, åldersgrupper, ATC-kod, preparat, styrka och läkemedelsform skapades. Sammanställningen gjordes genom att flytta över data från pivottabellerna till ett nytt excelark. Resultat Under oktober 2007 expedierades totalt recept inom ATC koden NO2C, medel vid migrän. På 84 % (31591) av dessa recept fanns indikation angiven och på 16 % av (6044) recepten saknades indikation. Mjöldrygealkaloider har störst andel (85 %) recept med indikation medan läkemedelsgruppen övriga migränmedel har lägst andel (54 %). Se tabell 1. Läkemedel innehållande Zolmitriptan har indikation på 87 % av recept medan läkemedel innehållande Pizotifen har indikation på 54 % av recepten, se Tabell 2. Detta gör att Zolmitriptan och Pizotifen har högst respektive lägst andel recept med indikation. 10

12 Tabell 1. Läkemedelsgrupp visavi indikation. Läkemedelsgrupp Recept med indikation (totalt antal recept) Triptaner 74 % (3127) Mjöldrygealkaloider 85 % (34216) Övriga migränmedel 54 % (292) Tabell 2. ATC kod visavi indikation. ATC kod Substans Recept med indikation (totalt antal recept) NO2CA01 Dihydroergotamin 67 % (1250) NO2CA04 Metysergid * % (10) NO2CA52 Ergotamin, kombinationer exkl. neuroleptika 65 % (145) NO2CA72 Ergotamin, kombinationer med neuroleptika 81 % (1722) NO2CC01 Sumatriptan 84 % (18991) NO2CC02 Naratriptan 85 % (351) NO2CC03 Zolmitriptan 87 % (8238) NO2CC04 Rizatriptan 86 % (5410) NO2CC05 Almotriptan 86 % (598) NO2CC06 Eletriptan 86 % (628) NO2CX01 Pizotifen 54 % (292) Av de olika läkemedelsformerna var det vanligast att indikation fanns på recept med tabletter (85 %), medan andelen var 83 % för nässpray. På suppositorium var andelen 81 %, på injektionsvätskor 79 % och på APL kapslar endast 65 %, Se tabell 3. Tabell 3. Läkemedelsform och andel recept med indikation. Läkemedelsform Andel (%) recept med indikation (totalt antal recept) Tabletter 85 % (28292) Nässpray 83 % (5413) Suppositorium 81 % (1283) Injektion 79 % (2502) APL kapsel 65 % (145) Antalet recept med indikation minskar överlag när styrkan på preparaten ökar, se bilaga 1. För en utförlig redogörelse av ATC-kod, preparat, styrka och användningsområde se bilaga 1. 11

13 Andelen recept med indikation minskar som regel med stigande ålder; i åldersintervallet 0-24 år är andelen recept med indikation 88,2% medan i åldersintervallet 65+ har andelen sjunkit till 79,5%, se tabell 4. Tabell 4. Åldersgrupp visavi indikation. Preparat 0-24 år år år 65+ år Indikation (antal Indikation (antal Indikation (antal Indikation (antal recept) recept) recept) recept) Maxalt 88,2 % (228) 86,6 % (2240) 85,0 % (2694) 80,9 % (246) Zomig 90,9 % (254) 87,8 % (3293) 86,8 % (4307) 85,4 % (384) Imigran 88,1 % (378) 81,6 % (2714) 80,3 % (4144) 83,9 % (614) Sumatriptan 90,8 % (368) 87,0 % (3827) 84,9 % (6096) 82,4 % (849) Sandomigrin * % (19) 52,1 % (117) 55,9 % (111) 57,8 % (45) Relpax * % (14) 86,4 % (242) 86,7 % (345) 77,8 % (27) Almogran 100,0 % (25) 85,6 % (222) 85,0 % (307) 93,2 % (44) Naramig * % (6) 86,7 % (120) 83,6 % (195) 86,7 % (30) Anervan Novum 80,0 % (50) 82,3 % (271) 79,2 % (952) 82,8 % (448) Belladonna-ergotamin * % (1) * % (5) 66,1 % (112) 55,6 % (27) Deseril * % (1) * % (0) * % (6) * % (3) Migranal * % (0) * % (0) * % (1) * % (0) Orstanorm 69,4 % (36) 67,6 % (142) 64,1 % (343) 67,9 % (728) Totalt 88,2 % (1380) 85,4 % (13193) 83,5 % (19613) 79,5 % (3445) Almogran är det preparat som har högst andel (100 %) recept där indikation anges inom åldersgruppen 0-24 år. Orstanorm är det preparat som har lägst andel (69,4 %) i samma åldersgrupp. Zomig har störst andel (87,8 %) och Sandomigrin har lägst andel (52,1 %) recept med indikation som förskrivits till personer mellan år. Inom åldersgruppen år har Sandomigrin med sina 55,9 % lägst andel recept med indikation medan Zomig, tätt följt av Relpax, har störst andel. Indikation är angiven på 86,8 % respektive 86,7 % av recepten Det finns användningsområde på 93,2 % av recepten med Almogran och på 55,6 % av recepten med Belladonna-ergotamin. Detta gör att dessa preparat har störst respektive minst andel recept med indikation i åldersgruppen 65 + år. Det fanns 59 stycken recept som saknade kön och eftersom könsbestämning inte kunde göras exkluderades dessa recept från studien. På recept fanns uppgift om kön och av dessa recept var (79 %) förskrivna till kvinnor och 7960 (21 %) till män. Till kvinnor 12

14 expedierades 85 % (25027) recept med indikation medan siffran för män var 82 % (6518), se Tabell 5. Tabell 5. Recept med indikation förskrivna till kvinnor respektive män. Kvinnor Preparat Med indikation (%) (totalt antal) Män Med indikation (%) (totalt antal) Maxalt Rapitab 86 % (2600) 85 % (573) Maxalt 85 % (1832) 87 % (394) Zomig Nasal 84 % (2502) 86 % (528) Zomig rapimelt 89 % (1072) 83 % (239) Zomig 90 % (3151) 87 % (735) Imigran Novum 82 % (1848) 83 % (453) Imigran 82 % (4007) 79 % (1527) Sumatriptan 86 % (8731) 84 % (2393) Sandomigrin 57 % (190) 47 % (102) Relpax 87 % (509) 82 % (119) Almogran 88 % (501) 81 % (96) Naramig 85 % (315) 86 % (36) Anervan Novum 81 % (1401) 80 % (318) Belladonna-ergotamin 64 % (140) * % (5) Deseril * % (7) * % (3) Orstanorm 66 % (810) 68 % (439) Totalt 85 % (29616) 82 % (7960) Det preparat som förskrivits mest är Sumatriptan där andelen recept med indikation är 86 % till kvinnor och 84 % till män. Av de recept som skrevs ut till män var Zomig tillsammans med Maxalt de preparat som hade störst andel recept med indikation, 87 %. När det gäller kvinnorna var det Zomig som hade störst andel recept med indikation, 90 %. Sandomigrin hade lägst andel recept med användningsområde för kvinnor (57 %) respektive män (47 %). Diskussion Studien visar att 84 % av alla expedierade recept med migränmedicin har indikation angiven. Recept utan indikation förekom hos 85 % av kvinnorna och 82 % hos männen, viket innebär att kvinnor har indikation angiven lite oftare än män. 13

15 Studien visar att Zomig med ATC kod N02CC03 har störst andel expedierade recept med indikation både till kvinnor och män. Eftersom läkarna skriver ut flest läkemedel med ATC koden NO2CC01 (Imigran och Sumatriptan) kanske de är mer uppmärksamma på att ange indikation de gånger de skriver ut triptaner med annan ATC-kod. En sådan tendens ses i tabell 3 var de andra triptanerna har större andel recept med indikation än de inom NO2CC01. Tabell 3 visar att läkemedel inom ATC-koden NO2CX01 (Sandomigrin) har lägst andel recept med indikation i jämförelse med de andra ATC-koderna. Sandomigrin är ett läkemedel som används i förebyggande syfte 11, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att dessa läkemedel har lägst andel recept med indikation. De personer som får profylaktisk medicin har oftast svårare migrän med minst tre anfall per månad. 6 Förskrivarna kanske anser att indikation kan utelämnas på dessa recept eftersom patienterna troligast är vana migräniker som tidigare medicinerats för sin sjukdom. Att läkemedelsformen APL kapsel hade lägst andel förskriva recept utan indikation var oväntat. Enligt läkemedelsboken är det extra viktigt att indikation anges på extempore recept, bedömningen av hållbarhet och användningstid grundas nämligen på indikationsanvisningarna. Förskrivaren av extempore läkemedel har ett särskilt ansvar för att preparatet är ändamålsenligt och att dosen är korrekt. Vid förskrivning av dessa läkemedel får förtryckta uppgifter inte användas och helst ska förskrivningen vara på en separat receptblankett. 14 När det gäller e-recept så finns vissa läkemedel som är APL tillverkade i journalsystemets varuregister medan några preparat saknar varunummer. Om läkemedlet inte finns med i varuregistret måste läkaren ange följande i doseringsfältet: sammansättning, förpackningsstorlek, antal förpackningar och dosering. 14 Eftersom det är mer att tänka på vid förskrivning av extempore läkemedel jämfört med vanliga läkemedel, skulle glömska kunna vara en möjlig orsak till indikationsavsaknad på recepten. Andelen recept med indikation minskar med stigande ålder, se tabell 2, vilket är något oväntat. Många äldre drabbas av flera sjukdomar och det är därför vanligt att äldre behandlas med många läkemedel (polyfamaci). 15 Äldre personer använder i genomsnitt fem olika mediciner samtidigt som minnet försämras med åren. 16, 17 Ett försämrat minne i kombination med flera mediciner kan tänkas vara ett problem för många äldre. I och med att åldersgruppen 65+ hade störst andel recept utan indikation verkar inte den ovannämnda läkemedelsproblematiken uppmärksammas på recepten. Anledningen kan vara 14

16 att migrän är en kronisksjukdom som debuterar i tonåren och varar till 60 årsåldern. 6, 7 Kanske anser förskrivarna därför att de äldre patienterna har tillräcklig kunskap om sin medicin och därför avstår från att ange indikation på recepten. Mot detta kan anföras att även om en äldre patient troligen varit migräniker längre tid medför detta inte automatiskt en större kunskap. Antalet recept med indikation minskar överlag när styrkan på preparaten ökar. Se tabell 5. Troligast är det så att läkemedel med högre styrka förskrivs till personer som tidigare provat en lägre styrka utan att få önska effekt, d.v.s. till vana migräniker. Även här kanske läkaren avstår från att ange indikation på receptet, medveten om att patienten fått medicinen länge. I två liknande studier var SSRI preparat och betablockerare undersökts saknades indikation 18, 19 för 49 % av SSRI preparaten och 25 % av betablockerarna. I jämförelse med dessa tidigare studier har migränläkemedel en låg andel (16 %) recept utan indikation. En person som medicineras med triptaner kan behöva prova olika sorter innan tillräcklig effekt uppnås. De som använder Sandomigrin i förebyggande syfte kan få anfall under behandlingstiden och kan då behöva använda den vanliga medicinen för anfallskupering. För en migräniker är det dessutom viktigt att veta hur mycket medicin som tas och vilka läkemedel som används. Detta beror på att huvudvärken kan förvärras vid för hög läkemedelskonsumtion. 9 Kan det vara så att läkarna är medvetna om denna problematik och att det är anledningen till att de ofta anger indikation på recepten för migränläkemedel? Styrkan med studien är att den innehöll samtliga recept som expedierats på apoteken i Sverige under oktober Detta gav ett omfattande material att arbeta med och eftersom det fanns tillgång till alla registrerade läkemedel mot migrän får validiteten i studien betraktas som hög. Eventuella felkällor kan vara om något sökord funnits med i doseringstexten för ett recept utan indikation som då sorterats in i recept med indikation. När extra kontrollen med autofilter gjordes kan recept med indikation ha missats. 15

17 Fortsatta studier Vad är det som gör att andelen recept med indikation är högre för migränläkemedel jämfört med de tidigare studierna utförda med SSRI preparat och betablockerare? Det hade varit intressant att veta hur många av recepten utan indikation som var förskrivna till förstagångsanvändare. Då hade man kunnat studera om det kan vara så att förskrivarna är noga med att ange indikation på receptet när en patient får ett läkemedel för första gången och om avsaknad av indikation blir mer frekvent ju längre patienten behandlats med samma läkemedel? Slutsats Antalet indikationer minskar med stigande ålder på patienten och styrka på preparatet. Kvinnor har dessutom något högre angivelse av användningsområde på recepten. Det kan inte uteslutas att längden på behandlingen har orsakat dessa resultat, d v s äldre patienter har haft sin medicin längre än yngre, de med starkare preparat längre än de med svagare och kvinnor längre än män i motsvarande åldersgrupper. Med indikation på receptet ges farmacevten en sista möjlighet till kontroll att rätt läkemedel lämnas ut. För patientens vidkommande är denna information viktig för att förstå medicineringen. Genom att ange indikation elimineras en faktor som kan leda till sämre följsamhet. Tackord Jag vill tacka mina handledare Anders Ekedahl och Dan Haupt för all hjälp jag fått under arbetets gång. Ett extra stort tack vill jag rikta till min pappa vars hjälp har varit ovärderlig. 16

18 Referenser 1, Landstingsförbundet, Stockholm. (1999). Förbättrad läkemedelsanvändning genom bättre följsamhet till läkemedelsordinationen (ABLA 1). ISBN , Landstingsförbundet, Stockholm. (2001). Mindre sjukdom och bättre hälsa genom ökad följsamhet till läkemedelsordinationerna- Professionens roll (ABLA II). ISBN , Socialstyrelsen. (2006). Förskrivningsorsak vid läkemedelsordination. Ett led i arbetet för förbättrad läkemedelsbehandling. Artikelnummer , Edward P. Armstrong, Natalie M. Goodman & Woodie M. Zachry, III.(2003). Community Pharmacists Opinions About Having Diagnostic Data Provided with Prescriptions. Journal of Pharmacy Practice, 2003; 16; 361. DOI: / , Laila Eriksson, Helén Larsson. (2005). Läkemedelsreklam källa till läkemedelsrelaterade problem? 2005:25 HV ISSN: ISRN: LTU-HV-EX 05/25 SE Internet, fil: Hämtad , Internetmedicin.se, (2008). Migrän. Internet, fil: Hämtad: , Sjukvårdsrådgivningen, (2006). Migrän. Internet, fil: Hämtad: , Vårdguiden, (2006). Migrän. Internet, fil: Hämtad: , Sjukvårdsrådgivningen, (2007). Läkemedel vid migrän. Internet, fil: Hämtad: , Apoteket. Läkemedelsboken 2005/2006. Huvudvärk. 11, FASS.se, (2008). Sök läkemedel. Internet, fil: C Hämtad: , FASS.se. (2008). Frågor & svar. Internet, fil: Hämtad: , NE.se, (2008). Mjöldrygealkaloider. Internet, fil: ealkaloider Hämtad:

19 14, Apoteket. Läkemedelsboken 2007/2008. Licens eller extempore när FASS inte räcker till. Internet, fil: Hämtad: , FASS.se. (2007). Läkemedel och hälsa äldre och läkemedel. Internet, fil: Hämtad: , Sjukvårdsrådgivningen. (2005). Att bli äldre. Internet, fil: Hämtad: , Läkemedelsindusriföreningen, LIF the swedish association of the pharmaceutical industry. (2007). Äldre och läkemedel. Internet, fil: Hämtad: , Anna Karina Söderberg.(2007). Hur ofta skrivs användningsområdet ut på SSRI-recept? 19, Susanna Réhn. (2007) Hur ofta saknas indikation på betablockerarrecept. 18

20 Bilaga 1: ATC koder, preparat, läkemedelsform och styrka ATC kod Preparat Läkemedelsform styrka Andel (%) recept med indikation (totalt antal recept) NO2CA01 Migranal Nässpray 4 mg/ml * % (1) Orstanorm Tablett 2,5 mg 69 % (531) Orstanorm Tablett 5mg 65 % (718) NO2CA04 Deseril Tablett 1mg * % (10) Belladonnaergotamin NO2CA52 APL kapsel 65 % (145) NO2CA72 Anervan Novum Filmdragerad tablett 84 % (1089) Anervan Novum Suppositorium 76 % (633) NO2CC01 Imigran Injektion 12 mg/ml 79 % (2502) Imigran Nässpray 10 mg/dos 85 % (676) Imigran Nässpray 20 mg/dos 81 % (1702) Imigran Suppositorium 25 mg 87 % (650) Imigran Tablett 100 mg * % (11) Imigran Novum Filmdragerad tablett 50 mg 83 % (1269) Imigran Novum Filmdragerad tablett 100 mg 81 % (1040) Sumatriptan Tablett 50 mg 87 % (6895) Sumatriptan Tablett 100 mg 83 % (4246) NO2CC02 Naramig Filmdragerad tablett 2,5 mg 84 % (251) Naramig Tablett 2,5 mg 88 % (100) NO2CC03 Zomig Tablett 2,5 mg 90 % (2410) Zomig Tablett 5 mg 88 % (1480) Zomig Nasal Nässpray 2,5 mg/dos 85 % (864) Zomig Nasal Nässpray 5 mg/dos 84 % (2170) Zomig Rapimelt Munsönderfallande tablett 2,5 mg 88 % (1016) Zomig Rapimelt Munsönderfallande tablett 5 mg 88 % (298) NO2CC04 Maxalt Tablett 5 mg 87 % (260) Maxalt Tablett 10 mg 85 % (1971) Maxalt Rapitab Frystorkad tablett 5 mg 86 % (474) Maxalt Rapitab Frystorkad tablett 10 mg 86 % (2705) NO2CC05 Almogran Tablett 12,5 mg 86 % (598) NO2CX01 Sandomigrin Tablett 0,5 mg 54 % (292) NO2CC06 Relpax Filmdragerad tablett 20 mg 88,5 % (80) Relpax Filmdragerad tablett 40 mg 86 % (548) Totalt antal recept 84 % (37635) Ej statistiskt signifikant 19

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Som alternativ kan ett NSAID-preparat användas, exempelvis naproxen eller diklofenak. I andra hand används en triptan eller ett ergotaminpreparat.

Som alternativ kan ett NSAID-preparat användas, exempelvis naproxen eller diklofenak. I andra hand används en triptan eller ett ergotaminpreparat. Behandling av migrän Sammanfattning Migrän karakteriseras av en kraftig ensidig huvudvärk som kommer anfallsvis. Värken åtföljs ofta av illamående och kräkningar, och föregås ibland av en samling varningssymtom

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat. Sara Lehtonen Marielle Lundholm

EXAMENSARBETE. Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat. Sara Lehtonen Marielle Lundholm EXAMENSARBETE 2006:53 HV Kartläggning av förskrivningar med delade tabletter för smärtstillande preparat Sara Lehtonen Marielle Lundholm Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förekomst av användningsområde på recept med läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet med ATC-kod L

EXAMENSARBETE. Förekomst av användningsområde på recept med läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet med ATC-kod L EXAMENSARBETE 2008:019 HV Förekomst av användningsområde på recept med läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet med ATC-kod L Emma Jönsson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:06 HV Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07 Daniel Lindgren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (5) Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07 Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT TLV beslutar

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel.

2010-06-29. Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. 2010-06-29 1 (6) Vår beteckning FÖRETAG GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av en begränsad genomgång av migränläkemedel. BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN 1 T4019, ruotsi Svara genom att ringa in siffran framför lämpligt alternativ. Ni kan ringa in även flera alternativ. Om inget alternativ

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zomig Rapimelt 2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter zolmitriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur vanligt är det att användningsområde anges på recept på diuretika, ATC-kod C03. Henrik Fors. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Hur vanligt är det att användningsområde anges på recept på diuretika, ATC-kod C03. Henrik Fors. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:002 HV Hur vanligt är det att användningsområde anges på recept på diuretika, ATC-kod C03 Henrik Fors Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

EXAMENSARBETE. Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän. Camilla Knutar Jansson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän. Camilla Knutar Jansson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:09 HV Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän Camilla Knutar Jansson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

Din läkare har ordinerat dig Topimax som förebyggande behandling av din migrän

Din läkare har ordinerat dig Topimax som förebyggande behandling av din migrän Din läkare har ordinerat dig Topimax som förebyggande behandling av din migrän Behandling av migrän Det finns två typer av läkemedel mot migrän: anfallskuperande behandling som stoppar/lindrar anfallen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av doseringar med delade tabletter för apotekskunder med recept på antidepressiva läkemedel. Anna Nilsson Johanna Lindberg

EXAMENSARBETE. Kartläggning av doseringar med delade tabletter för apotekskunder med recept på antidepressiva läkemedel. Anna Nilsson Johanna Lindberg EXAMENSARBETE 2005:58 HV Kartläggning av doseringar med delade tabletter för apotekskunder med recept på antidepressiva läkemedel Anna Nilsson Johanna Lindberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga

Läs mer

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104

HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN. Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER I VÄSTRA GÖTALANDS REGIONEN Mats Cederlund Göteborg 151104 HUVUDVÄRK HOS BARN OCH UNGDOMAR Primär huvudvärk Huvudvärk av spänningstyp Migrän Hortons huvudvärk (ovanlig

Läs mer

PATIENTINFORMATION. av kronisk migrän

PATIENTINFORMATION. av kronisk migrän PATIENTINFORMATION BOTOX vid symtomlindrande behandling av kronisk migrän Egna anteckningar BOTOX-behandling vid kronisk migrän Du har fått den här broschyren eftersom din läkare har bedömt att du lider

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Har du huvudvärk? Det har vi!

Har du huvudvärk? Det har vi! Har du huvudvärk? Det har vi! Varför har jag huvudvärk? Huvudvärk är oftast ofarlig och något som de allra flesta människor haft. Vanligtvis utlöses huvudvärk av spänningar, till exempel för att man gnisslar

Läs mer

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting

Nr 2 September 2008 Utgivare: Egenvårdsgruppen, Läkemedelskommittén vid Örebro läns landsting Nytt om Egenvård Nytt om Egenvård är en information kring nyheter inom egenvårdsområdet. Bladet riktar sig i första hand till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård, skolhälsovård samt apotek i Örebro

Läs mer

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Migrän Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Leta efter en förklaring till din huvudvärk Ett viktigt första steg för att du ska ha kontroll

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? Fråga doktorn om dina läkemedel

Riskerar du att falla på grund av dina mediciner? Fråga doktorn om dina läkemedel Fråga doktorn om dina läkemedel Här är några tips på frågor som du kan ställa till din läkare om du får en ny medicin. Fråga också om du känner av symtom som yrsel och bristande balans när du tar vissa

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

1. VAD NITROLINGUAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NITROLINGUAL 0,4 mg/dos sublingualspray Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

Recepttest instruktion till handledare

Recepttest instruktion till handledare Recepttest 2014-12-08 instruktion till handledare Den praktiska examinationen görs som ett rollspel där studenten ska expediera fem fiktiva recept med handledaren som kund. Testet ska göras på utsatt datum;

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare?

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? EXAMENSARBETE 2005:39 HV Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? Theresé Lundberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Förändringar i läkemedelsjournalen. Release för TakeCare 12.6

Förändringar i läkemedelsjournalen. Release för TakeCare 12.6 Förändringar i läkemedelsjournalen Release för TakeCare 12.6 Nyheter/ info Tydligare visning av spärr i läkemedelsjournalen (se bild) När man skickar recept visas inte telefonnr för valfritt apotek. Valfritt

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10. Pia Engström. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:014 HV Kundernas tolkning av biverkningspresentationen för serumlipidsänkande läkemedel, ATC-kod C10 Pia Engström Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Recepttest instruktion till handledare

Recepttest instruktion till handledare Recepttest 150428 instruktion till handledare Recepttestet gör som ett rollspel där studenten ska expediera fem fiktiva recept med handledaren som kund. Testet ska göras på angivet datum; skulle du som

Läs mer

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel

Fördom 1: Det kan aldrig vara bra att ta läkemedel Säkra läkemedel? Säkra läkemedel? Det finns många missuppfattningar om läkemedel. Bristande kunskap kan göra att behandlingen inte genomförs på rätt sätt och därmed leda till försämrad hälsa och livskvalitet.

Läs mer

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI

Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI Stort inflöde av olagliga läkemedel Fördjupad information från Pangea VI 2013-12-12 Pangea är en internationell Internet Week of Action mot olaglig läkemedelsförsäljning som samordnas av Interpol. Det

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förekomst av användningsområde på recept för läkemedelsgruppen N05BA, bensodiazepinderivat. Ulrika Lundgren. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Förekomst av användningsområde på recept för läkemedelsgruppen N05BA, bensodiazepinderivat. Ulrika Lundgren. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:008 HV Förekomst av användningsområde på recept för läkemedelsgruppen N05BA, bensodiazepinderivat Ulrika Lundgren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Recepttest instruktion till handledare

Recepttest instruktion till handledare Recepttest instruktion till handledare Den praktiska examinationen görs som ett rollspel där studenten ska expediera fem fiktiva recept med handledaren som kund. Testet ska göras på utsatt datum; skulle

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN?

LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN? LÄKEMEDELSLISTAN HUR AKTUELL ÄR DEN? En jämförelse mellan journal och patientens egenrapportering ST-läkare Anneli Ringman - Råå Vårdcentral Handledare: Ann-Sofi Rosenqvist Vetenskaplig handledare: Veronica

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel

Janssen-Cilag AB. Viktig information om ditt nya läkemedel Janssen-Cilag AB Viktig information om ditt nya läkemedel Viktig behandlingsinformation PRILIGY används för behandling av för tidig utlösning eller prematur ejakulation (PE) hos män som är mellan 18 och

Läs mer

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet

Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet Fällor och fel Pascal och nya dosreceptet För att uppmärksamma dig som använder Pascal på de vanligaste problemen och riskerna som finns och hur du lättast kommer runt dem. Innehållsförteckning 1 Dosreceptet

Läs mer

Fältstudie Läkemedelsgenomgång

Fältstudie Läkemedelsgenomgång Fältstudie Läkemedelsgenomgång Utförs under VFU åldrandet eller invärtesmedicin geriatrisk patient med minst 10 ordinerade läkemedel Instruktioner se separat blad Redovisning med OH/powerpoint under kursveckan

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Om hepatit C. och din behandling

Om hepatit C. och din behandling Om hepatit C och din behandling MAJORITETEN AV HEPATIT C BOTAS IDAG VILKEN PÅVERKAN KAN HEPATIT C HA PÅ LEVERN? Hepatit C är ett virus som sprids via blodet och infekterar levercellerna. Det finns flera

Läs mer

EXAMENSARBETE. Användningsområde i doseringstexten för läkemedel mot astma och KOL med ATC kod R03A. Cecilia Stenberg. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Användningsområde i doseringstexten för läkemedel mot astma och KOL med ATC kod R03A. Cecilia Stenberg. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2008:006 HV Användningsområde i doseringstexten för läkemedel mot astma och KOL med ATC kod R03A Cecilia Stenberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak

Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak Socialstyrelsens uppdrag att utveckla en nationell källa för ordinationsorsak Socialstyrelsens råd för e-hälsa och gemensam informationsstruktur Karin Ahlzén 2015-02-24 Nationell källa för ordinationsorsak

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptskrivningens ABC Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Löfdal Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Receptlära & Läkemedelsförmånerna

Receptlära & Läkemedelsförmånerna Receptlära & Läkemedelsförmånerna Karin Söderberg Med Dr, Specialistläkare Avd för Klinisk Farmakologi Behöriga förskrivare med begränsad förskrivningsrätt Förordnad läkare [ex AT-läkare] Sjuksköterskor

Läs mer

Författningar för farmaceutisk behörighet

Författningar för farmaceutisk behörighet Författningar för farmaceutisk behörighet Höstterminen 2012 Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll Läkemedel Genomgång av kurshandledningen 1 Innehåll Läkemedel Läkemedel - definition Avsedd

Läs mer

Resultat från Apotekets kundpanel

Resultat från Apotekets kundpanel Resultat från Apotekets kundpanel värkundersökning oktober 2010 Apoteket AB Varför en undersökning om värk? Ta reda på svenska folkets preferenser och beteenden kring receptfria mediciner mot värk samt

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren.

Mina mediciner. Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Personerna på bilden har inget samband med texten i broschyren. Mina mediciner Namn på medicinen Morgon Kväll Övrigt (utseende, med/utan mat etc) Egna anteckningar: Mina kontakter på sjukhuset:

Läs mer

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit Vägledning till 8 kap. 11 Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utlämnande av läkemedel och tekniskt sprit - farmaceuts

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING

TENTAMEN I LÄKEMEDELSHANTERING Kurs: Omvårdnadsvetenskap B, klinisk kurs OM1414 Datum: 140809 Antal frågor: 12 huvudfrågor Tid: 2 timmar Examinator: Karin Blomberg/ Anita Ross Information: Skriv svaren på tentamensformuläret. Skriv

Läs mer

Läkemedelsdata i Sverige Läkemedelsregistret Lagstiftningar Andel av befolkningen i registret Användningsområden Vad finns i registret?

Läkemedelsdata i Sverige Läkemedelsregistret Lagstiftningar Andel av befolkningen i registret Användningsområden Vad finns i registret? Läkemedelsdata i Sverige Läkemedelsregistret Workshop individdata läkemedel 2011-10-17 19 Katarina Baatz Lagstiftningar Andel av befolkningen i registret Lagen om receptregister (1996:1156) Utan pnr f.o.m.

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-07-13 660/2007

Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-07-13 660/2007 BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning 2007-07-13 660/2007 SÖKANDE RECIP AB Lagervägen 7 136 50 Haninge ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg eller 5 mg filmdragerade tabletter. zolmitriptan

Bipacksedel: Information till patienten. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg eller 5 mg filmdragerade tabletter. zolmitriptan Bipacksedel: Information till patienten Zolmitriptan Actavis 2,5 mg eller 5 mg filmdragerade tabletter zolmitriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

SILs innehåll och tjänster - stöder dessa generisk förskrivning?

SILs innehåll och tjänster - stöder dessa generisk förskrivning? SILs innehåll och tjänster - stöder dessa generisk förskrivning? Svenska Läkaresällskapets inspirationsdag IT-kontaktmötet den 23 april 2012 23 april 2012 Michael Öberg, michael.oberg@inera.se Tjänsteansvarig

Läs mer

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017

Ökad följsamhet med påminnelser. Kronans Apotek november 2017 Ökad följsamhet med påminnelser Kronans Apotek november 2017 Sammanfattning Det är ett väl dokumenterat och känt problem att patienter inte fullföljer sin läkemedelsbehandling. För vissa sjukdomar handlar

Läs mer