EXAMENSARBETE. Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän?"

Transkript

1 EXAMENSARBETE 2008:005 HV Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän? Emma Siljegren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Medicinsk vetenskap 2008:005 HV - ISSN: ISRN: LTU-HV-EX--08/005--SE

2 Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap Hur ofta anges indikation för läkemedel förskrivna mot migrän? (How common is it with indication on prescription for migraine medicine?) Emma Siljegren Handledare: Anders Ekedahl Examensarbete F0011H Receptarieprogrammet Vårterminen 2008

3 Sammanfattning Genom indikation på recept ges farmacevten möjlighet till en extra kontroll av förskrivarens avsikt med behandlingen och patienten erhåller information som kan öka följsamheten. Studier har visat att följsamheten till långtidsmedicinering ofta inte är bättre än 50 %. Migränmedicin används ofta vid långtidsmedicinering. Syftet med detta arbete var att undersöka hur ofta indikation anges för läkemedel förskrivna mot migrän och se om det fanns skillnader i avsaknad av indikation mellan olika kön, åldersgrupper, preparat, administrationsformer och styrkor. Data över alla recept som expedierats inom ATC-koden NO2C i oktober 2007 hämtades från apotekets transaktionsdatabas och levererades i en Excelfil. Alla Apodos recept exkluderades. Recept som saknade kön exkluderades från undersökningen där könen jämfördes medan recept som saknade ålder exkluderades från undersökningen när åldersgrupperna jämfördes. Alla uppgifter bearbetades och sorterades i Excel. Totalt expedieras recept och på 84 % (31591) av dessa fanns indikation angiven medan 16 % (6044) av recepten saknade indikation. Undersökningen visade att andelen recept med indikation var högre för kvinnor, 85 % (25027), än för män, 82 % (6518). Andel recept med indikation sjönk med stigande ålder; för patienter mellan 0-24 år angavs indikation i 88 % av fallen medan andelen recept för patienter i åldern 65 år eller mer hade sjunkit till 79 %. Antalet indikationer minskar också med styrka på preparatet, ett exempel är Imigran nässpray där indikation anges på 85% av recepten för styrkan 10 mg/dos och 81% av recepten för styrkan 20 mg/dos. Det kan inte uteslutas att längden på behandlingen har orsakat dessa resultat, d v s äldre patienter har haft sin medicin längre än yngre, de med starkare preparat längre än de med svagare och kvinnor längre än män i motsvarande åldersgrupper. Nyckelord: Indikation, migränläkemedel, receptdata. 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Introduktion... 4 Följsamhet till läkemedelsterapi... 4 Vad är indikation och varför bör det anges?... 4 Indikationens betydelse för farmaceuten... 5 Migrän... 5 Behandling av migrän... 7 Triptaner... 8 Mjöldrygealkaloider... 8 Övriga migränmedel... 9 Syfte... 9 Metod... 9 Inklusionskriterier... 9 Exklusionskriterier... 9 Databearbetning Resultat Diskussion Fortsatta studier Slutsats Tackord Referenser Bilaga 1: ATC koder, preparat, läkemedelsform och styrka Bilaga 2: Poster med indikation

5 Introduktion Följsamhet till läkemedelsterapi Det intas ca dygnsdoser läkemedel per dag i Sverige, vilket kan jämföras med de ca 3000 operationer som utförs varje dag. Detta medför att läkemedel är den vanligaste medicinska behandlingen i Sverige. 1 Idag kan många sjukdomar behandlas med läkemedel, men för att få en effektiv terapi krävs det att personen i fråga fullföljer sin ordination. 1 Läkemedelsbehandlingens avsikt är att förebygga, lindra eller bota sjukdom men för att resultatet ska överrensstämma med avsikten krävs det att läkemedlen väljs, används och doseras rätt. 2 Ett av de största problemen inom läkemedelsterapin är troligen att läkemedelsordinationerna inte följs. Enligt en rapport från Arbetsgruppen för bättre läkemedelsanvändning (ABLA) är följsamheten till läkemedelsordinationer vid långtidsmedicinering i genomsnitt 50 %. 2 Det finns flera bidragande faktorer till att patienter inte fullföljer sin behandling. Bl.a. kan det bero på att personen inte förstår varför medicinen ska tas, att personen äter många läkemedel samtidigt eller att personen saknar symtom som påminner denne om att medicinen bör tas. 1 Brist på följsamhet leder till misslyckad terapi och onödigt lidande. 2 Vad är indikation och varför bör det anges? Enligt LVFS 1997:10 receptföreskrifter (23 :2) måste dosering, användning, ändamål och behandlingstid anges på receptet. På apoteksetiketten ska det enligt 48 :2 finnas anvisningar om vad läkemedlet ska användas till, hur läkemedlet ska användas och vilken dosering som gäller. Indikation är en omständighet som medför att en viss åtgärd bör vidtas. Inom medicin är indikation en sjukdom eller ett hälsoproblem som ett läkemedel kan förskrivas för. 3 Om förskrivaren anger varför läkemedlet har ordinerats d.v.s. anger indikationen, kan patienten vara mer delaktig i sin behandling. Även följsamheten kan underlättas och risken för dubbelmedicinering eller förväxling av läkemedel minskar. 3 4

6 I dagsläget anges inte indikation på alla recept, men då finns det inte heller något datastöd för att ange ändamål i journalsystemen. Istället är det ett fritt val att skriva in text i rutan för ändamål. Om indikation ska anges eller inte åligger alltså förskrivaren. 3 Indikationens betydelse för farmaceuten Att indikation anges är viktigt både för patientsäkerheten och för att en korrekt expedition ska kunna ske på apoteket. 3 Enligt en amerikansk studie ansåg 73,6 % av farmaceuterna att den viktigaste informationen på ett recept var indikationen. 4 Farmaceuten är den sista länken i vårdkedjan vilket innebär att denne har ett särskilt ansvar. När patienten lämnar apoteket avbryts också den sista professionella kontakten och då ska patienten ha den kunskap som behövs för att sköta sin medicinering. 2 Vid varje kundmöte ska farmaceuten utöva farmaceutisk omsorg d.v.s. identifiera, förebygga och åtgärda läkemedelsrelaterade problem. Med läkemedelsrelaterade problem avses en omständighet i läkemedelsanvändningen som gjort eller kan göra att patienten inte får avsedd nytta med sitt läkemedel. Om indikation finns angivet på receptet underlättas farmacevtens informationsarbete samt säkerhetskontrollen och därigenom uppnås lättare en god farmaceutisk omsorg som i slutändan innebär att patienten får optimal nytta av sitt läkemedel. 4, 5 För patienten blir det lättare att undvika förväxlingar mellan läkemedel med liknande namn om indikationen står med på receptet. 4 Migrän Migrän är en kronisk huvudvärkssjukdom, men personer som drabbats av sjukdomen är i regel oberörda mellan migränanfallen. 6 Sjukdomsbilden och svårighetsgraden skiljer sig mellan olika individer och kan också variera från anfall till anfall hos en enskild person. När en individ drabbas av migrän får denne en- eller dubbelsidig huvudvärk i form av en sprängande eller dunkande känsla. 7 Den ensidiga huvudvärken är vanligast förekommande. 6 Symtom som illamående, kräkningar, ljus- och ljudkänslighet brukar förekomma i samband med migränanfallet. Det är också vanligt att huvudvärken förvärras vid fysisk aktivitet. 7 En obehandlad migränattack varar oftast mellan 4 och 72 timmar. 6 5

7 Migrän drabbar ca 15 % av den vuxna svenska befolkningen eller var femte kvinna och var tionde man. 6, 7 Migrän debuterar vanligen i tonåren och fås normalt innan 40 årsåldern. I medelåldern är förekomsten störst och efter klimakteriet eller 60 årsåldern brukar besvären bli 6, 7, 8 lindrigare eller avta helt. Varför migrän fås är ännu oklart men det som kan sägas med säkerhet är; att det under migränattacken pågår ett samspel mellan nerv och blodkärlsystemet. En teori om varför migrän uppstår är att det finns ett migräncentrum i hjärnstammen som sänder ut signaler, vilket leder till att hjärnans ytkärl drar ihop sig. Om blodflödet på grund av detta minskar kraftigt kan förkänningar fås innan huvudvärken träder i kraft. Trigeminusnerven reagerar på det sänkta blodflödet och frisätter signalsubstanser som gör att blodkärlen vidgas och blodflödet ökar. 7 Samtidigt som blodflödet ökar sänder trigeminusnerven signaler till hjärnstammens smärtcentrum och i och med det upplevs smärta. 9 Att individer med migrän kan må illa och blir överkänsliga för ljud och ljus hör, enligt teorin, också ihop med trigeminusnerven. Denna nerv orsakar dessa symtom genom att också sända signaler till andra delar av hjärnan än hjärnstammens smärtcentrum. 7 Migrän brukar delas in i två olika typer: migrän med aura som utgör ca 30 % av alla migränanfall och migrän utan aura som utgör ca 70 %. 8, 10 Vid migrän med aura fås aurafasen (se nedan) innan huvudvärken sätter in och vid migrän utan aura fås huvudvärken utan att aurafasen genomgåtts. 7 Migränanfallet kan delas in i fyra faser; prodromalfasen, aurafasen, huvudvärksfasen och resolution och återhämtningsfasen. Det är inte alla individer som genomgår alla faser under ett migränanfall. Den första fasen är prodromalfasen som ger förkänningar om sjukdomssymtomen. Denna fas pågår mellan två och 48 timmar och upplevs av ca 70 % av alla de som har migrän. Här kan mycket skilda symtom upplevas bland annat slöhet, trötthet, okoncentration, törst och hunger. Eller så kan personen känna sig alert, hyperaktiv, klartänkt, illamående och ha en motvilja för mat. 6 Aurafasen är den andra fasen och det är oftast den som inleder migränattacken. Ständigt återkommande aurasymtom förekommer hos ca 10 % av individerna med migrän medan ca 30 % enbart upplever aurasymtom i några av anfallen. Vanligt förekommande symtom i aurafasen är flimrande zick zack mönster, punkter eller blixtar i ljusform som framträder i 6

8 synfältet. Symtom som domningar och stickningar i ena handen eller armen, halva ansiktet eller tungan kan också förekomma. 10 Ibland fås även magont och talsvårigheter. 7 Symtomen framträder gradvis under fem till tjugo minuter och varar oftast i tjugo till trettio minuter innan en successiv övergång till huvudvärksattacken tar vid. 6 Huvudvärksfasen är den tredje fasen och för två tredjedelar av personerna med migrän utgör denna fas första tecknet på att ett anfall är på väg. Huvudvärken är till en början mild och molande och inom en timma ökar värken successivt i intensitet. När attacken är fullt utvecklad upplevs en svår skärande eller bultande smärta. 6 Den fjärde fasen är resolution - och återhämtningsfasen; migränanfallet avklingar och normaltillståndet återfås. 6 Det är vanligt att trötthet och irritation fås tillsammans med apati efter ett migränanfall så det kan ta upp till ett par dygn efter anfallet innan personen är helt återställd. 6, 7 Ett migränanfall kan utlösas av stress och vissa födoämnen t.ex. choklad, rödvin och starka ostar. Hos kvinnor kan även hormonsvängningar orsaka migränattackerna. Den vanligaste orsaken till migrän är stress och oftast är det så att migränanfallet utlöses då personen slappnar av efter en period med stress. De migränutlösande faktorerna varierar mellan olika personer och det kan även skilja sig mellan olika anfall hos samma individ. 7 Behandling av migrän Till att börja med bör en person med migrän ta reda på vilka faktorer som utlöser anfallen. För att minska antalet anfall bör dessa faktorer undvikas i den mån det går. För att bryta en migränattack bör personen i förstahand prova vila i ett mörkt, tyst rum och om inte det hjälper bör receptfria läkemedel innehållande paracetamol eller acetylsalicylsyra provas. Om huvudvärken inte försvinner med paracetamol eller acetylsalicylsyra är coxhämmare innehållande diklofenak och naproxen bra alternativ att prova. Vid otillräcklig effekt måste receptbelagda migränläkemedel användas. 9, 10 Dessa läkemedel delas enligt FASS in i följande tre grupper: triptaner, mjöldrygealkaloider och övriga migränmedel. 11 7

9 Triptaner Triptaner har NO2CC som anatomiskt, terapeutiskt, kemiskt klassificering (ATC-kod) och 11, 12 kallas även för serotonin-1-receptorstimulerare. I denna grupp ingår substanserna sumatriptan, naratriptan, zolmitriptan, rizatriptan, almotriptan och eletriptan. 11 Dessa läkemedel används när andra läkemedel haft utebliven effekt. 10 Triptaner ska tas först när smärtan träder i kraft och bäst effekt fås om läkemedlet tas vid ett tidigt skede i huvudvärksfasen. Läkemedlet kan också tas när anfallet pågått en stund, men den har dock ingen effekt om den tas i aurafasen. 9 Ca % av personerna återfår huvudvärk och då kan en ny dos tas, dock tidigast två timmar efter den första. 10 Vid ett migränanfall frisätts signalsubstanser från trigeminusnerven som gör att hjärnans blodkärl vidgas. Detta gör att blodkärlens kringliggande nerver blir mer smärtkänsliga. Triptaner drar ihop blodkärlen och minskar frisättningen av de signalsubstanser som verkar kärlvidgande. Troligast lindrar de också den smärta som blodkärlens kringliggande nerver ger upphov till. 9 En person kan behöva prova olika sorters triptaner innan tillräcklig effekt uppnås. Detta beror på att effekten kan variera mellan olika personer. Den enda av triptanerna som kan användas av personer under 18 år är Imigran nässpray 10 mg/dos. Personer över 65 år bör också vara försiktiga vid användning av triptaner då det finns en ökad risk för samtidig hjärtkärlsjukdom. 9 Mjöldrygealkaloider Mjöldrygealkaloider har ATC-koden NO2CA och samtliga svenska godkända läkemedel inom gruppen innehåller ergotamin eller derivat därav. De substanser som ingår i denna grupp är dihydroergotamin, ergotamin kombinationer exklusive neuroleptika samt ergotamin kombinationer med neuroleptika. 11 Läkemedel innehållande ergotamin tillhör de äldre migränläkemedlen och används om inget annat läkemedel ger tillräcklig effekt. Dessa läkemedel går också att använda vid långvariga anfall som kommer sällan. 9 Substansen dihydroergotamin kan dessutom användas vid tillfälliga blodtrycksfall. 11 Mjöldrygealkaloider har ingen effekt i förebyggande syfte utan ska tas när smärtan infinner sig. Läkemedel inom denna grupp har en sammandragande effekt på den glatta muskulaturen i 8

10 blodkärlen och detta utnyttjas vid migränbehandlingen. 13 Det aktiva ämnet (ergotamin) i läkemedlet minskar smärtan genom att dra ihop blodkärlen både i och runt hjärnan. Att läkemedlen i denna grupp används allt mindre beror på att de ger mer biverkningar än de nyare preparaten. Dessutom finns det risk för att personer som använder dessa läkemedel kan framkalla ett beroende. Medicinerna binder starkt till serotoninreceptorerna vilket medför att personen kan få huvudvärk när läkemedlet slutar användas. 9 Övriga migränmedel Denna grupp har ATC-koden NO2CX och består endast av substansen pizotifen. Läkemedel innehållande pizotifen används i förebyggande syfte. 11 Under de första månaderna av behandlingen minskar antalet anfall successivt och i vissa fall blir personen som behandlas fri från migränanfall. Pizotifen verkar genom att dämpa serotonin och dra samman blodkärl, vilket motverkar migränanfall. 9 Syfte Syftet med detta arbete var: att undersöka hur ofta indikation anges på recept förskrivna mot migrän och se om det fanns skillnader i avsaknad av indikation mellan könen, åldersgrupperna, preparaten, administrationsformerna och styrkorna. Metod Inklusionskriterier Alla recept som expedierades under oktober 2007 inom ATC-koden NO2C inhämtades från apotekets transaktionsdatabas i form av fyra Excelfiler. Datafilerna innehöll information om kön och födelseår på patienten, läkemedlets ATC-kod, benämning, förpackningsstorlek, styrka och styrkans enhet, antal recipe och doseringstext. Exklusionskriterier I arbetet exkluderades alla Apodosrecept. Under oktober 2007 expedierades totalt recept inom ATC koden NO2C. Fyra av dessa recept saknade både födelsedatum och kön, 55 andra recept saknade dessutom kön. Slutligen saknade 24 recept dosering men ingick ändå i 9

11 undersökningen. Recept som saknade uppgifter om ålder och kön exkluderades när kön respektive ålder var av relevans för jämförelsen. Preparat med mindre än 20 expedierade recept uteslöts från diskussionsdelen och har markerats med * i tabellerna, syftet har primärt varit att utesluta de små användargrupperna där också extremvärden redovisas. Men dessa värden har ändå räknats med i det totala resultatet. Databearbetning Data i kolumnen med doseringstext kopierades och klistrades in i en ny kolumn. Alla receptposter med indikation identifierades genom att olika sökord användes i sök/ersätt funktionen. En extra kontroll med autofilter (finns under data) gjordes för att se att inga recept med indikation missats. På detta vis upptäcktes ord med felstavningar, utländska ord och förkortningar som också inkluderades i sökorden. När alla sökord hittats flyttades de till en ny kolumn som döptes till indikation. Ett avancerat filter (finns under data) användes för att dela in recepten i åldersgrupper. I åldersgruppen 0-24 år söktes alla poster > , i åldersgruppen år söktes alla poster > men < , i åldersgruppen år söktes poster > men < och i åldersgruppen 65 + söktes poster < Allteftersom posterna hittades ersattes födelsedatumet med det passande åldersintervallet istället. Pivottabeller (finns under data) med indikation, kön, åldersgrupper, ATC-kod, preparat, styrka och läkemedelsform skapades. Sammanställningen gjordes genom att flytta över data från pivottabellerna till ett nytt excelark. Resultat Under oktober 2007 expedierades totalt recept inom ATC koden NO2C, medel vid migrän. På 84 % (31591) av dessa recept fanns indikation angiven och på 16 % av (6044) recepten saknades indikation. Mjöldrygealkaloider har störst andel (85 %) recept med indikation medan läkemedelsgruppen övriga migränmedel har lägst andel (54 %). Se tabell 1. Läkemedel innehållande Zolmitriptan har indikation på 87 % av recept medan läkemedel innehållande Pizotifen har indikation på 54 % av recepten, se Tabell 2. Detta gör att Zolmitriptan och Pizotifen har högst respektive lägst andel recept med indikation. 10

12 Tabell 1. Läkemedelsgrupp visavi indikation. Läkemedelsgrupp Recept med indikation (totalt antal recept) Triptaner 74 % (3127) Mjöldrygealkaloider 85 % (34216) Övriga migränmedel 54 % (292) Tabell 2. ATC kod visavi indikation. ATC kod Substans Recept med indikation (totalt antal recept) NO2CA01 Dihydroergotamin 67 % (1250) NO2CA04 Metysergid * % (10) NO2CA52 Ergotamin, kombinationer exkl. neuroleptika 65 % (145) NO2CA72 Ergotamin, kombinationer med neuroleptika 81 % (1722) NO2CC01 Sumatriptan 84 % (18991) NO2CC02 Naratriptan 85 % (351) NO2CC03 Zolmitriptan 87 % (8238) NO2CC04 Rizatriptan 86 % (5410) NO2CC05 Almotriptan 86 % (598) NO2CC06 Eletriptan 86 % (628) NO2CX01 Pizotifen 54 % (292) Av de olika läkemedelsformerna var det vanligast att indikation fanns på recept med tabletter (85 %), medan andelen var 83 % för nässpray. På suppositorium var andelen 81 %, på injektionsvätskor 79 % och på APL kapslar endast 65 %, Se tabell 3. Tabell 3. Läkemedelsform och andel recept med indikation. Läkemedelsform Andel (%) recept med indikation (totalt antal recept) Tabletter 85 % (28292) Nässpray 83 % (5413) Suppositorium 81 % (1283) Injektion 79 % (2502) APL kapsel 65 % (145) Antalet recept med indikation minskar överlag när styrkan på preparaten ökar, se bilaga 1. För en utförlig redogörelse av ATC-kod, preparat, styrka och användningsområde se bilaga 1. 11

13 Andelen recept med indikation minskar som regel med stigande ålder; i åldersintervallet 0-24 år är andelen recept med indikation 88,2% medan i åldersintervallet 65+ har andelen sjunkit till 79,5%, se tabell 4. Tabell 4. Åldersgrupp visavi indikation. Preparat 0-24 år år år 65+ år Indikation (antal Indikation (antal Indikation (antal Indikation (antal recept) recept) recept) recept) Maxalt 88,2 % (228) 86,6 % (2240) 85,0 % (2694) 80,9 % (246) Zomig 90,9 % (254) 87,8 % (3293) 86,8 % (4307) 85,4 % (384) Imigran 88,1 % (378) 81,6 % (2714) 80,3 % (4144) 83,9 % (614) Sumatriptan 90,8 % (368) 87,0 % (3827) 84,9 % (6096) 82,4 % (849) Sandomigrin * % (19) 52,1 % (117) 55,9 % (111) 57,8 % (45) Relpax * % (14) 86,4 % (242) 86,7 % (345) 77,8 % (27) Almogran 100,0 % (25) 85,6 % (222) 85,0 % (307) 93,2 % (44) Naramig * % (6) 86,7 % (120) 83,6 % (195) 86,7 % (30) Anervan Novum 80,0 % (50) 82,3 % (271) 79,2 % (952) 82,8 % (448) Belladonna-ergotamin * % (1) * % (5) 66,1 % (112) 55,6 % (27) Deseril * % (1) * % (0) * % (6) * % (3) Migranal * % (0) * % (0) * % (1) * % (0) Orstanorm 69,4 % (36) 67,6 % (142) 64,1 % (343) 67,9 % (728) Totalt 88,2 % (1380) 85,4 % (13193) 83,5 % (19613) 79,5 % (3445) Almogran är det preparat som har högst andel (100 %) recept där indikation anges inom åldersgruppen 0-24 år. Orstanorm är det preparat som har lägst andel (69,4 %) i samma åldersgrupp. Zomig har störst andel (87,8 %) och Sandomigrin har lägst andel (52,1 %) recept med indikation som förskrivits till personer mellan år. Inom åldersgruppen år har Sandomigrin med sina 55,9 % lägst andel recept med indikation medan Zomig, tätt följt av Relpax, har störst andel. Indikation är angiven på 86,8 % respektive 86,7 % av recepten Det finns användningsområde på 93,2 % av recepten med Almogran och på 55,6 % av recepten med Belladonna-ergotamin. Detta gör att dessa preparat har störst respektive minst andel recept med indikation i åldersgruppen 65 + år. Det fanns 59 stycken recept som saknade kön och eftersom könsbestämning inte kunde göras exkluderades dessa recept från studien. På recept fanns uppgift om kön och av dessa recept var (79 %) förskrivna till kvinnor och 7960 (21 %) till män. Till kvinnor 12

14 expedierades 85 % (25027) recept med indikation medan siffran för män var 82 % (6518), se Tabell 5. Tabell 5. Recept med indikation förskrivna till kvinnor respektive män. Kvinnor Preparat Med indikation (%) (totalt antal) Män Med indikation (%) (totalt antal) Maxalt Rapitab 86 % (2600) 85 % (573) Maxalt 85 % (1832) 87 % (394) Zomig Nasal 84 % (2502) 86 % (528) Zomig rapimelt 89 % (1072) 83 % (239) Zomig 90 % (3151) 87 % (735) Imigran Novum 82 % (1848) 83 % (453) Imigran 82 % (4007) 79 % (1527) Sumatriptan 86 % (8731) 84 % (2393) Sandomigrin 57 % (190) 47 % (102) Relpax 87 % (509) 82 % (119) Almogran 88 % (501) 81 % (96) Naramig 85 % (315) 86 % (36) Anervan Novum 81 % (1401) 80 % (318) Belladonna-ergotamin 64 % (140) * % (5) Deseril * % (7) * % (3) Orstanorm 66 % (810) 68 % (439) Totalt 85 % (29616) 82 % (7960) Det preparat som förskrivits mest är Sumatriptan där andelen recept med indikation är 86 % till kvinnor och 84 % till män. Av de recept som skrevs ut till män var Zomig tillsammans med Maxalt de preparat som hade störst andel recept med indikation, 87 %. När det gäller kvinnorna var det Zomig som hade störst andel recept med indikation, 90 %. Sandomigrin hade lägst andel recept med användningsområde för kvinnor (57 %) respektive män (47 %). Diskussion Studien visar att 84 % av alla expedierade recept med migränmedicin har indikation angiven. Recept utan indikation förekom hos 85 % av kvinnorna och 82 % hos männen, viket innebär att kvinnor har indikation angiven lite oftare än män. 13

15 Studien visar att Zomig med ATC kod N02CC03 har störst andel expedierade recept med indikation både till kvinnor och män. Eftersom läkarna skriver ut flest läkemedel med ATC koden NO2CC01 (Imigran och Sumatriptan) kanske de är mer uppmärksamma på att ange indikation de gånger de skriver ut triptaner med annan ATC-kod. En sådan tendens ses i tabell 3 var de andra triptanerna har större andel recept med indikation än de inom NO2CC01. Tabell 3 visar att läkemedel inom ATC-koden NO2CX01 (Sandomigrin) har lägst andel recept med indikation i jämförelse med de andra ATC-koderna. Sandomigrin är ett läkemedel som används i förebyggande syfte 11, vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att dessa läkemedel har lägst andel recept med indikation. De personer som får profylaktisk medicin har oftast svårare migrän med minst tre anfall per månad. 6 Förskrivarna kanske anser att indikation kan utelämnas på dessa recept eftersom patienterna troligast är vana migräniker som tidigare medicinerats för sin sjukdom. Att läkemedelsformen APL kapsel hade lägst andel förskriva recept utan indikation var oväntat. Enligt läkemedelsboken är det extra viktigt att indikation anges på extempore recept, bedömningen av hållbarhet och användningstid grundas nämligen på indikationsanvisningarna. Förskrivaren av extempore läkemedel har ett särskilt ansvar för att preparatet är ändamålsenligt och att dosen är korrekt. Vid förskrivning av dessa läkemedel får förtryckta uppgifter inte användas och helst ska förskrivningen vara på en separat receptblankett. 14 När det gäller e-recept så finns vissa läkemedel som är APL tillverkade i journalsystemets varuregister medan några preparat saknar varunummer. Om läkemedlet inte finns med i varuregistret måste läkaren ange följande i doseringsfältet: sammansättning, förpackningsstorlek, antal förpackningar och dosering. 14 Eftersom det är mer att tänka på vid förskrivning av extempore läkemedel jämfört med vanliga läkemedel, skulle glömska kunna vara en möjlig orsak till indikationsavsaknad på recepten. Andelen recept med indikation minskar med stigande ålder, se tabell 2, vilket är något oväntat. Många äldre drabbas av flera sjukdomar och det är därför vanligt att äldre behandlas med många läkemedel (polyfamaci). 15 Äldre personer använder i genomsnitt fem olika mediciner samtidigt som minnet försämras med åren. 16, 17 Ett försämrat minne i kombination med flera mediciner kan tänkas vara ett problem för många äldre. I och med att åldersgruppen 65+ hade störst andel recept utan indikation verkar inte den ovannämnda läkemedelsproblematiken uppmärksammas på recepten. Anledningen kan vara 14

16 att migrän är en kronisksjukdom som debuterar i tonåren och varar till 60 årsåldern. 6, 7 Kanske anser förskrivarna därför att de äldre patienterna har tillräcklig kunskap om sin medicin och därför avstår från att ange indikation på recepten. Mot detta kan anföras att även om en äldre patient troligen varit migräniker längre tid medför detta inte automatiskt en större kunskap. Antalet recept med indikation minskar överlag när styrkan på preparaten ökar. Se tabell 5. Troligast är det så att läkemedel med högre styrka förskrivs till personer som tidigare provat en lägre styrka utan att få önska effekt, d.v.s. till vana migräniker. Även här kanske läkaren avstår från att ange indikation på receptet, medveten om att patienten fått medicinen länge. I två liknande studier var SSRI preparat och betablockerare undersökts saknades indikation 18, 19 för 49 % av SSRI preparaten och 25 % av betablockerarna. I jämförelse med dessa tidigare studier har migränläkemedel en låg andel (16 %) recept utan indikation. En person som medicineras med triptaner kan behöva prova olika sorter innan tillräcklig effekt uppnås. De som använder Sandomigrin i förebyggande syfte kan få anfall under behandlingstiden och kan då behöva använda den vanliga medicinen för anfallskupering. För en migräniker är det dessutom viktigt att veta hur mycket medicin som tas och vilka läkemedel som används. Detta beror på att huvudvärken kan förvärras vid för hög läkemedelskonsumtion. 9 Kan det vara så att läkarna är medvetna om denna problematik och att det är anledningen till att de ofta anger indikation på recepten för migränläkemedel? Styrkan med studien är att den innehöll samtliga recept som expedierats på apoteken i Sverige under oktober Detta gav ett omfattande material att arbeta med och eftersom det fanns tillgång till alla registrerade läkemedel mot migrän får validiteten i studien betraktas som hög. Eventuella felkällor kan vara om något sökord funnits med i doseringstexten för ett recept utan indikation som då sorterats in i recept med indikation. När extra kontrollen med autofilter gjordes kan recept med indikation ha missats. 15

17 Fortsatta studier Vad är det som gör att andelen recept med indikation är högre för migränläkemedel jämfört med de tidigare studierna utförda med SSRI preparat och betablockerare? Det hade varit intressant att veta hur många av recepten utan indikation som var förskrivna till förstagångsanvändare. Då hade man kunnat studera om det kan vara så att förskrivarna är noga med att ange indikation på receptet när en patient får ett läkemedel för första gången och om avsaknad av indikation blir mer frekvent ju längre patienten behandlats med samma läkemedel? Slutsats Antalet indikationer minskar med stigande ålder på patienten och styrka på preparatet. Kvinnor har dessutom något högre angivelse av användningsområde på recepten. Det kan inte uteslutas att längden på behandlingen har orsakat dessa resultat, d v s äldre patienter har haft sin medicin längre än yngre, de med starkare preparat längre än de med svagare och kvinnor längre än män i motsvarande åldersgrupper. Med indikation på receptet ges farmacevten en sista möjlighet till kontroll att rätt läkemedel lämnas ut. För patientens vidkommande är denna information viktig för att förstå medicineringen. Genom att ange indikation elimineras en faktor som kan leda till sämre följsamhet. Tackord Jag vill tacka mina handledare Anders Ekedahl och Dan Haupt för all hjälp jag fått under arbetets gång. Ett extra stort tack vill jag rikta till min pappa vars hjälp har varit ovärderlig. 16

18 Referenser 1, Landstingsförbundet, Stockholm. (1999). Förbättrad läkemedelsanvändning genom bättre följsamhet till läkemedelsordinationen (ABLA 1). ISBN , Landstingsförbundet, Stockholm. (2001). Mindre sjukdom och bättre hälsa genom ökad följsamhet till läkemedelsordinationerna- Professionens roll (ABLA II). ISBN , Socialstyrelsen. (2006). Förskrivningsorsak vid läkemedelsordination. Ett led i arbetet för förbättrad läkemedelsbehandling. Artikelnummer , Edward P. Armstrong, Natalie M. Goodman & Woodie M. Zachry, III.(2003). Community Pharmacists Opinions About Having Diagnostic Data Provided with Prescriptions. Journal of Pharmacy Practice, 2003; 16; 361. DOI: / , Laila Eriksson, Helén Larsson. (2005). Läkemedelsreklam källa till läkemedelsrelaterade problem? 2005:25 HV ISSN: ISRN: LTU-HV-EX 05/25 SE Internet, fil: Hämtad , Internetmedicin.se, (2008). Migrän. Internet, fil: Hämtad: , Sjukvårdsrådgivningen, (2006). Migrän. Internet, fil: Hämtad: , Vårdguiden, (2006). Migrän. Internet, fil: Hämtad: , Sjukvårdsrådgivningen, (2007). Läkemedel vid migrän. Internet, fil: Hämtad: , Apoteket. Läkemedelsboken 2005/2006. Huvudvärk. 11, FASS.se, (2008). Sök läkemedel. Internet, fil: C Hämtad: , FASS.se. (2008). Frågor & svar. Internet, fil: Hämtad: , NE.se, (2008). Mjöldrygealkaloider. Internet, fil: ealkaloider Hämtad:

19 14, Apoteket. Läkemedelsboken 2007/2008. Licens eller extempore när FASS inte räcker till. Internet, fil: Hämtad: , FASS.se. (2007). Läkemedel och hälsa äldre och läkemedel. Internet, fil: Hämtad: , Sjukvårdsrådgivningen. (2005). Att bli äldre. Internet, fil: Hämtad: , Läkemedelsindusriföreningen, LIF the swedish association of the pharmaceutical industry. (2007). Äldre och läkemedel. Internet, fil: Hämtad: , Anna Karina Söderberg.(2007). Hur ofta skrivs användningsområdet ut på SSRI-recept? 19, Susanna Réhn. (2007) Hur ofta saknas indikation på betablockerarrecept. 18

20 Bilaga 1: ATC koder, preparat, läkemedelsform och styrka ATC kod Preparat Läkemedelsform styrka Andel (%) recept med indikation (totalt antal recept) NO2CA01 Migranal Nässpray 4 mg/ml * % (1) Orstanorm Tablett 2,5 mg 69 % (531) Orstanorm Tablett 5mg 65 % (718) NO2CA04 Deseril Tablett 1mg * % (10) Belladonnaergotamin NO2CA52 APL kapsel 65 % (145) NO2CA72 Anervan Novum Filmdragerad tablett 84 % (1089) Anervan Novum Suppositorium 76 % (633) NO2CC01 Imigran Injektion 12 mg/ml 79 % (2502) Imigran Nässpray 10 mg/dos 85 % (676) Imigran Nässpray 20 mg/dos 81 % (1702) Imigran Suppositorium 25 mg 87 % (650) Imigran Tablett 100 mg * % (11) Imigran Novum Filmdragerad tablett 50 mg 83 % (1269) Imigran Novum Filmdragerad tablett 100 mg 81 % (1040) Sumatriptan Tablett 50 mg 87 % (6895) Sumatriptan Tablett 100 mg 83 % (4246) NO2CC02 Naramig Filmdragerad tablett 2,5 mg 84 % (251) Naramig Tablett 2,5 mg 88 % (100) NO2CC03 Zomig Tablett 2,5 mg 90 % (2410) Zomig Tablett 5 mg 88 % (1480) Zomig Nasal Nässpray 2,5 mg/dos 85 % (864) Zomig Nasal Nässpray 5 mg/dos 84 % (2170) Zomig Rapimelt Munsönderfallande tablett 2,5 mg 88 % (1016) Zomig Rapimelt Munsönderfallande tablett 5 mg 88 % (298) NO2CC04 Maxalt Tablett 5 mg 87 % (260) Maxalt Tablett 10 mg 85 % (1971) Maxalt Rapitab Frystorkad tablett 5 mg 86 % (474) Maxalt Rapitab Frystorkad tablett 10 mg 86 % (2705) NO2CC05 Almogran Tablett 12,5 mg 86 % (598) NO2CX01 Sandomigrin Tablett 0,5 mg 54 % (292) NO2CC06 Relpax Filmdragerad tablett 20 mg 88,5 % (80) Relpax Filmdragerad tablett 40 mg 86 % (548) Totalt antal recept 84 % (37635) Ej statistiskt signifikant 19

Apotekets råd om. Huvudvärk

Apotekets råd om. Huvudvärk Apotekets råd om Huvudvärk De flesta har ibland huvudvärk som försvinner av sig själv efter ett tag, eller som lätt kan lindras av receptfria värktabletter. Har du ofta ont i huvudet är det bra att ta

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän

HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän HAR DU MIGRÄN? Patientinformation om migrän AstraZeneca AB 2009 Denna skrift är framtagen av AstraZeneca AB i samarbete med Mattias Linde, verksamhetschef vid Cephalea Huvudvärkscentrum i Göteborg. Tryck:

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07. Daniel Lindgren. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:06 HV Indikation vid förskrivning av en speciell grupp betablockerare, ATC-kod C07 Daniel Lindgren Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen

Läs mer

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän

Patientinformation. Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Patientinformation Diclofenac T ratiopharm vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm Vid behandling av migrän Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i förpackningen. Observera att gravida och barn under 18 år inte

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod

EXAMENSARBETE. Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod EXAMENSARBETE 2006:35 HV Kartläggning av delade tabletter för ATC-kod A02B -medel vid magsår och gastroesofageal refluxsjukdom. Anneli Fältmark Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän

KURSANTECKNINGAR. Migränskolan. KURS: Migrän KURSANTECKNINGAR Migränskolan KURS: Migrän Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om migrän. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta några

Läs mer

EXAMENSARBETE. Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän. Camilla Knutar Jansson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän. Camilla Knutar Jansson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2009:09 HV Läkemedel och deras behandlingsstrategi vid migrän Camilla Knutar Jansson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet Institutionen för Hälsovetenskap

Läs mer

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN

HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN HÄLSA 2011 Undersökning av finländarnas hälsa och funktionsförmåga MIGRÄN 1 T4019, ruotsi Svara genom att ringa in siffran framför lämpligt alternativ. Ni kan ringa in även flera alternativ. Om inget alternativ

Läs mer

Har du huvudvärk? Det har vi!

Har du huvudvärk? Det har vi! Har du huvudvärk? Det har vi! Varför har jag huvudvärk? Huvudvärk är oftast ofarlig och något som de allra flesta människor haft. Vanligtvis utlöses huvudvärk av spänningar, till exempel för att man gnisslar

Läs mer

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org

Migrän. Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Migrän Det finns en bra sak och det är ju det, när anfallet är förbi och det känns så underbart! www.migreeni.org Leta efter en förklaring till din huvudvärk Ett viktigt första steg för att du ska ha kontroll

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(15) Svar lämnat av (kommun, landsting, organisation etc.): Svensk sjuksköterskeförening Handläggare: Inger Torpenberg Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare?

EXAMENSARBETE. Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? EXAMENSARBETE 2005:39 HV Är telefon eller brevpåminnelse ett sätt att få patienter att hämta ut sina e-recept snabbare? Theresé Lundberg Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Receptarieprogrammet

Läs mer

Apotekets råd om. Mensbesvär

Apotekets råd om. Mensbesvär Apotekets råd om Mensbesvär Många kvinnor har någon form av problem i samband med mens. Det kan vara allt från huvudvärk, svullnad i kroppen och humörsvängningar till mensvärk och riklig mens. Det finns

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012.

En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter. En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. En undersökning om svenskarnas kunskap kring värktabletter En undersökning av Kronans Droghandel i samarbete med Novus mars/april 2012. Kronans Droghandel Kronans Droghandel är Sveriges tredje största

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Blandade övningsuppgifter i Författningar

Blandade övningsuppgifter i Författningar Blandade övningsuppgifter i Författningar Besvara följande frågor med hjälp av kursmaterialet. 1. Vad ingår i begreppet författningar? Förklara kort hur den inbördes hierarkin ser ut. 2. Vad betyder följande

Läs mer

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1

Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL. Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 Möjliga framtidskällor och framtidstjänster i SIL Birgit Eiermann, farm Dr., SIL birgit.eiermann@inera.se 1 SIL - hålla koll på läkemedel 2 SIL en läkemedelskälla för livet 3 Nya SIL tjänster Interaktioner

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray. Sumatriptan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Imigran 10 mg nässpray Imigran 20 mg nässpray Sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning för Pronaxen suppositorium. 2013-06-17 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE Orion Pharma AB Box 520 192 05 Sollentuna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om prishöjning

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010

Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Delprojektrapport september 2011 Rationell läkemedelsanvändning inom demensboenden i Linköpings kommun Uppföljning av läkemedelsgenomgångar genomförda hösten 2010 Rapport skriven av: Klinisk farmakologi

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se - granskning av recept 11. Får expedieras gånger -Med bokstäver, ej siffror (pga förfalskningsrisken) - Inga generella begränsningar på

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp 1(8) Termer och definitioner så som de ser ut i termbanken idag (före revidering) indikation omständighet som utgör skäl för att vidta en viss åtgärd I läkemedelssammanhang avses med indikation omständighet

Läs mer

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska

Bipacksedel. Nicorette Inhalator 10 mg inhalationsånga, vätska Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

Läs mer

Expeditionsförfattningar

Expeditionsförfattningar Expeditionsförfattningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson 1 Definitioner Apotek: Enhet för detaljhandel med läkemedel med farmaceutisk bemanning Farmaceut: Apotekare eller receptarie Recept:

Läs mer

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg.

2014-10-20. Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson. Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. 2014-10-20 Medicinsk grupp tandvård Gunnel Håkansson Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla

Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Medicinsk integrationsbeskrivning för kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan som primärkälla Syfte och övergripande information om tjänsten Tjänsten Läkemedel och fosterpåverkan innehåller bedömningar

Läs mer

Den gemensamma elektroniska patientjournalen

Den gemensamma elektroniska patientjournalen Regelverket och IT-stöd 1417 Den gemensamma elektroniska patientjournalen Mikael Hoffmann, stiftelsen NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi, Linköping Per Magnusson, Järpens hälsocentral, Järpen Inledning

Läs mer

Glucosamine ratiopharm

Glucosamine ratiopharm Glucosamine ratiopharm För symtomlindring vid mild till måttlig knäledsartros Observera! Använd inte Glucosamine ratiopharm: om du är allergisk mot skaldjur (eftersom glukosamin utvinns ur skaldjur) om

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden?

Är det acceptabelt att expediera dosförpackning, om man lämnar med en bipacksedel till kunden? Frågor och svar från Informationsdagarna för läkemedelsansvariga på apotek (den 23 och 31 oktober 2012). Svar från Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fråga Är det acceptabelt

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården

Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Apodos mer än bara en påse med läkemedel Information till dig som arbetar inom vården Vad är Apodos? Apodos är Apotekets tjänst för dosförpackade läkemedel. Men Apodos är betydligt mer än bara påsar med

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer

Akupunktur Ett alternativ till medikamentell behandling av migrän?

Akupunktur Ett alternativ till medikamentell behandling av migrän? Akupunktur Ett alternativ till medikamentell behandling av migrän? Litteratur studie Bongkot Preechawai Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: VT 2014 Handledare:

Läs mer

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling

Psykiatrisk behandling. Medicinsk behandling Psykiatrisk behandling Medicinsk behandling Evidensbaserad behandling Evidens betyder bevis Forskning och vetenskapliga resultat bevisar att behandlingen ger resultat Vård ska enligt hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Tredje delen; tema Egenansvar och läkemedel av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2006-03-05 Enkätstudie Under hösten har enkäter skickats ut till drygt

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19

Kartläggning av antibiotikaförskrivningen. Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 2012-09-19 2012-09-19 Medicinsk grupp tandvård Kartläggning av antibiotikaförskrivningen Folktandvården Landstinget Kronoberg. En uppföljning av kartläggningen 2011. 1 KARTLÄGGNING AV ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNINGEN I

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Statistik över NOAK (nya orala antikoagulantia) t o m februari 213. Källa: Läkemedelsregistret vid Socialstyrelsen. Användningen av dabigatran (Pradaxa) för prevention av stroke och artärembolism hos vuxna

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA

PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA PRESSINFORMATION HOSTA HOS BARN ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Pressmaterial för journalister från BioPhausia. Kontaktperson: Kjell Legernaes, Marknadschef. Tel, vxl: 08-407 64 30, e-mail: kjell.legernaes@medivir.se

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat,

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Kunskapstest inför delegering

Kunskapstest inför delegering Kunskapstest inför delegering Namn: Arbetsplats: Ringa in rätt svar 1. Du är hälso- och sjukvårdspersonal när Du efter delegering handhar läkemedel. 2. En delegering är frivillig. 3. En delegering kan

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.

2011-06-27. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex, filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna. 2011-06-27 1 (5) Vår beteckning SÖKANDE CNSpharma AB BOX 23 250 53 Helsingborg SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, avslår ansökan om att Premalex,

Läs mer

Äldre och läkemedel 10-30 procent av alla inläggningar av äldre på sjukhus beror på läkemedelsbiverkningar. Vad kan vi göra åt det? Jag heter Johan Fastbom och är professor i geriatrisk farmakologi på

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Tipspromenad om finnar

Tipspromenad om finnar Tipspromenad om finnar Rätt svar och kommentarer Fundera gärna hur du kan följa upp svaren, individuellt eller varför inte samarbeta med en lärarkollega och gå igenom rätta svaren och kommentera under

Läs mer

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion

Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Mannens bästa stöd finns vid hans sida. en skrift om hur man tillsammans kommer tillrätta med erektil dysfunktion Ett problem med många lösningar. Att mannen får problem med erektionen är inget ovanligt.

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för neurologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Stroke Ett välreglerat blodtryck och god metabol kontroll, att vara fysisk aktiv, undvika överkonsumtion av alkohol

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk

Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk Vad händer i kroppen när man får mens? en liten skrift om mens och mensvärk En liten informationsskrift med basfakta om mens och mensvärk Framtagen av Orion Pharma AB och faktagranskad av gynekolog Bo

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Föreskrift 23.1.2014 Dnr 000493/00.01.02/2013 1/2014 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet EXPEDIERING AV LÄKEMEDEL MOT ETT EUROPEISKT RECEPT Lääkealan turvallisuus- ja

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg

Apotekets råd om. Värk i nacke och rygg Apotekets råd om Värk i nacke och rygg Att få ont i nacken, axlarna eller ryg gen är ett vanligt problem. Orsaken till besvären i nacke och axlar kan vara en felaktig arbetsställning, att man suttit i

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Patienternas information/underlag om receptordinerade läkemedel

Patienternas information/underlag om receptordinerade läkemedel Fakulteten för Teknik och Naturvetenskap Avd f Kemi och Biomedicinsk vetenskap Fatma Tigin Patienternas information/underlag om receptordinerade läkemedel Patients information about the prescribed drugs

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre

ATT MÅ BRA. med läkemedel även när du blir äldre ATT MÅ BRA med läkemedel även när du blir äldre Läkemedlet i den åldrande kroppen Läkemedel kan intas på olika sätt och förs som regel av blodet till de platser där verkan ska ske. Så småningom utsöndras

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet

Min bakgrund 2015-09-03. Apotektet Ekorren i Jönköping. Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Johanna Stenqvist linajohannastenqvist@gmail.com Min bakgrund Apotektet Ekorren i Jönköping Forskning på institutionen för farmakologi på Göteborg Universitet Degree of master in pharmacy 2015 Doktorand

Läs mer

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist

NEUROLOGI. Parkinsons sjukdom. Epilepsi partiella anfall. Epilepsi generaliserade, svårklassifierade. Dopaminagonist 56 SJUKHUSLISTAN 2009 NEUROLOGI partiella anfall R karbamazepin Trimonil Retard generaliserade, svårklassifierade anfall R valproat Ergenyl Retard Akutbehandling av toniskt/kloniskt anfall R diazepam,

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar

Update om huvudvärk. Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Update om huvudvärk Mia von Euler, Docent, neurolog och klinisk farmakolog Ordförande Expertrådet för neurologiska sjukdomar Huvudvärk Huvudvärk är vanligt Livstidsprevalens 90% Vanligen godartat Ibland

Läs mer

Elektronisk recepthantering

Elektronisk recepthantering 1425 Gunnel Bridell och Marianne Nordling Apotekens Service AB, Stockholm Inledning Av de recept som idag expedieras på apotek görs över 90% utifrån ett elektroniskt underlag. Dagens stora andel överförda

Läs mer

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder

Apotekets råd om. Värk i muskler och leder Apotekets råd om Värk i muskler och leder Värk i muskler och leder är vanliga åkommor som kan bero på olika saker. Led- och muskelskador hänger till exempel ofta ihop med idrott och motion. Den vanligaste

Läs mer

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK

En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK En tablett mot mensvärk. Räcker hela dagen. När du har mensvärk och har andra planer INFORMATION TILL DIG OM MENS OCH MENSVÄRK Här får du svar på frågor som: Vad händer i kroppen och varför får man mens?

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer