Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan"

Transkript

1 Integration Nummer 2 juni 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Vem behöver vem - överlever landsbygden utan invandrare? Samhällsorientering för vissa nyanlända I huvudet på en ankomstkommun: Malmö stad och Sigtuna Tylösandsveckan Prognos från Migrationsverket

2 Samhällsorientering för vissa nyanlända Foto Smålandsbilder Samhällsorientering ska ge den som är ny i Sverige grundläggande förståelse för det svenska samhället. Det är kommunernas ansvar att erbjuda samhällsorientering. Från och med den 1 maj 2013 har målgruppen utökats. Målgruppen för samhällsorientering Från och med den 1 maj 2013 har målgruppen för samhällsorientering utökats till att omfatta fler nyanlända invandrare. Kommunen är nu skyldig att även erbjuda samhällsorientering till anhöriginvandrare i åldern år. Skyldigheten gäller de som folkbokförts första gången i en kommun efter april Kommunens ansvar att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun. Följande grupper omfattas inte av den utökade målgruppen: ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/gästforskare. Genomförande Det är kommunens ansvar att aktivt verka för att nå den utökade målgruppen och motivera dem att delta. Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter att den nyanlände har folkbokförts i kommunen. Den ska omfatta minst 60 timmar och bedrivas på modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion. Innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna. Innehåll Samhällsorientering ska ge deltagarna grundläggande förståelse för det svenska samhället. Målet ska vara att deltagarna får kunskap om: 1. de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna, 2. den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt, 3. hur samhället är organiserat, och 4. praktiskt vardagsliv. Samhällsorientering ska innehålla följande delar: Att komma till Sverige Att bo i Sverige Att försörja sig och utvecklas i Sverige Individens rättigheter och skyldigheter Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att påverka i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Att åldras i Sverige Plan och deltagarintyg Kommunen ska upprätta en plan för samhällsorientering som anger innehåll och omfattning. Planen ska revideras vid behov. Om kommunen gett uppdrag åt någon annan anordnare att utforma planen ska den godkännas av kommunen. Kommunen ska ge varje deltagare ett intyg efter avslutad samhällsorientering. Av intyget ska omfattning

3 Samhällsorientering ska ge den som är ny i Sverige grundläggande förståelse för det svenska samhället. och innehåll framgå. Om annan kommun begär det, ska kommunen lämna information om delvis genomgången samhällsorientering. Ersättning till kommunerna Staten ersätter kommunernas kostnader för samhällsorienteringen. För samhällsorientering som ges till den utvidgade målgruppen ersätts kommunerna genom det allmänna bidraget, anslag 1:1 kommunalekonomisk utjämning. Ersättningens storlek utgår från en genomsnittlig kostnad för samhällsorientering som beräknats till kronor per person. För samhällsorientering som erbjuds nyanlända som har rätt till en etableringsplan ersätts kommunerna via en schablonersättning. Den betalas ut enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Lagar och förordningar Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Länsrådsskifte för länsstyrelsernas nationella integrationsansvar Sedan mars månad är det Anneli Wirtén, Länsstyrelsen i Jönköpings län, som är ansvarigt länsråd för integrationsområdet inom länsstyrelserna. - Det är med en stor blandning av nyfikenhet och ödmjukhet som jag går in i detta omfattande och viktiga arbete, säger Anneli Wirtén i en kommentar. Anneli har tagit över uppgiften efter Lennart Johansson, Länsstyrelsen i Kronobergs län. Anneli Wirtén är också länsstyrelsernas representant i en nationell myndighetsgemensam samverkansdelegation inom integrationsområdet. Anneli Wirtén, Länsråd, Länsstyrelsen i Jönköpings län Det finns en hel del att arbeta med även om mycket är gjort. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar inom integrationsområdet och det innebär att fungera lite som spindeln i nätet och skapa system och arenor för regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända. Kan länsstyrelsen nå framgång i nämnda arbete ökar förutsättningarna för att kommunerna har beredskap att ta emot nyanlända invandrare. Med ökad beredskap för mottagande blir det en bättre grund för överläggningar och förutsättningar att träffa överenskommelser med kommunerna om mottagande. Men arbetet stannar ju inte där utan innebär också att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom handlar det om att följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända invandrare på regional och kommunal nivå. När det gäller mottagande av ensamkommande barn har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att arbeta för att det finns god beredskap och kapacitet i kommunerna att ta emot ensamkommande barn och att förhandla med kommuner om mottagande av ensamkommande barn. Också här har länsstyrelsen ett ansvar för att stödja och främja kommunernas verksamheter Några av de stora utmaningar som länsstyrelserna för närvarande står inför är det stora antalet nyanlända invandrare som enligt Migrationsverkets prognoser kommer att få uppehållstillstånd vilket medför att antalet kommunplatser i landets kommuner behöver öka. Antalet boenden i kommunerna för ensamkommande barn behöver också ökas. Med anledning av detta kommer länsstyrelserna att fortsätta arbetet med förhandlingar och överläggningar med landets kommuner. - Vi har många och svåra arbetsuppgifter framför oss och det kommer att krävas god samverkan och samsyn för att nå resultat, avslutar Anneli Wirtén.

4 I huvudet på en ankomstkommun Den 1 juli 2006 genomfördes ett antal lagändringar i syfte att förbättra mottagandet av ensamkommande barn. Lagändringarna medförde att ansvaret för att tillhandahålla omsorg och boende för barnen övergick från staten till landets kommuner. Ett antal kommuner där Migrationsverket har enheter för asylansökan fungerar som ankomstkommuner i mottagningen. Den kommun som tar emot allra flest ensamkommande barn i Sverige är Malmö. Sedan 2006 har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ökat varje år sökte 398 ensamkommande barn och ungdomar asyl i Sverige. Förra året var motsvarande antal barn. Foto Stock.XCHNG >

5 Malmö stad Malmö stad är den kommun i landet som tar emot flest ensamkommande barn sökte barn asyl i Malmö och passerade igenom något av kommunens boenden. - Det har hänt väldigt mycket under de år som verksamheten har funnits i Malmö. Vi har behövt växa och utvecklats kontinuerligt sedan starten, säger Stefan Berséus, enhetschef vid sociala resursförvaltningen i Malmö stad. En växande verksamhet Malmö stad öppnade sitt första boende för ensamkommande barn i november I nuläget finns tre så kallade transitboenden inom Malmö stad. På uppdrag av kommunen drivs ytterligare 7 transitboenden av privata aktörer i Malmö och i närliggande kommuner. För barn med uppehållstillstånd finns det fyra boenden som drivs i kommunal regi och ett boende som drivs av privat aktör. Utöver detta har kommunen ett 15-tal utslussningslägenheter att tillgå för ungdomar som bedöms klara ett boende i egen lägenhet. - Själva basen för verksamheten har vi i kommunal regi. Fluktuationer klarar vi genom att teckna kortare kontrakt med privata aktörer, säger Stefan Berséus. - Den stora svårigheten med denna verksamhet är att planeringsförutsättningarna är minimala. Vi styr varken inflödet eller utflödet av barn och måste hela tiden anpassa oss efter yttre förutsättningar, fortsätter han. Blir kommunens ansvar När ett ensamkommande barn söker asyl vid Migrationsverkets mottagningsenhet i Malmö kontaktas kommunen. Kommunen ombesörjer sedan boende och omsorg för barnet tills barnet kan anvisas till någon kommun i landet som har tecknat Foto Mostphoto överenskommelse med staten om mottagande. Men i dagsläget saknas cirka 800 asylplatser i landet för att systemet ska fungera fullt ut. - Det är framförallt yngre barn som inte kan anvisas till någon kommun. Detta innebär ett långsiktigt åtagande för Malmö stad, berättar Stefan Berséus. Kommunen har specialutbildat ett antal socialsekreterare för att anskaffa fler familjehem för de yngre barnen. Kommunen har också anställt en integrationssekreterare för att åstadkomma en god integration för de barn som har beviljats uppehållstillstånd i kommunen. - Vi samarbetar med flera organisationer för att öka barnens möjligheter att komma ut i samhället. Barnen behöver få ett socialt nätverk, en bra utbildning och så småningom ett arbete. Vi undersöker till exempel tillsammans med Trelleborg och Vellinge kommuner om Skånes folkhögskolor kan bidra till att erbjuda boende och utbildning för dessa barn, berättar Stefan Berséus sökte barn asyl i Malmö Starka individer Stefan Berséus är hoppfull om att det kommer att gå bra för de flesta av de ensamkommande barn som kommer till Sverige. Han påpekar dock att många aktörer behöver ta ett ansvar på vägen. - Jag tror att det kommer gå bra för dessa ungdomar. Det är starka och självständiga individer som har tagit sig till vårt land. Många har farit illa på vägen med på sikt tror jag att de kommer bli en tillgång för Sverige. Det är viktigt att vi gemensamt får barnen att känna sig välkomna, avslutar Stefan Berséus. >

6 Sigtuna Sigtuna kommun är en av de ankomstkommuner som tar emot allra flest ensamkommande barn och ungdomar i landet. Mottagande började 2006 då kommunen tecknade avtal med Migrationsverket om 10 ensamkommande barn och ungdomar. De skulle vistas i kommunen i 5-10 dagar innan anvisning till andra kommuner i landet. Avtalet höll några dagar och nu sju år senare har omkring 3000 ensamkommande barn och ungdomar passerat Sigtuna. I år räknar Migrationsverket med att 700 barn ska komma till Sigtuna kommun, vilket är en ökning i förhållande till förra året då kommunen tog emot 584 barn och ungdomar. Obefintliga planeringsförutsättningar Enligt socialchef Jan Hellström är planeringsförutsättningarna obefintliga och det finns mycket att önska. Utgångspunkten är Migrationsverkets prognoser, men då mycket händer på kort tid så kan kommunen i princip inte planera utan får skapa tillfälliga lösningar genom korta avtalsperioder med entreprenörer, avtal som alltid förankras med Migrationsverket. - Trots att det infördes ytterligare fem ankomstkommuner 2009, så har detta inte avlastat de fyra största ankomstkommunerna (Malmö, Mölndal Sigtuna och Solna, som har hängt med sedan 2006) i den utsträckning som var avsedd, säger Jan Hellström. Han efterlyser att Migrationsverket, Länsstyrelserna eller annan statlig myndighet aktivt medverkar till en jämnare beläggning mellan samtliga ankomstkommuner. - Idén med ankomstkommuner, som skulle stå för den första korta snabba nödvändiga insatsen för barnen, och anvisningskommuner som påbörjade det mer långsiktiga arbetet tillsammans med barnen var på papperet bra. Verkligheten blev att Sigtuna fick bli hela kedjan från an- komst till PUT, säger Jan Hellström vidare. Få platser på det kommunala trasitboendet Sigtuna kommun har endast ett eget kommunalt transitboende med 10 platser. På detta boende prioriteras flickor, gravida flickor, flickor med barn och yngre barn. I övrigt har Sigtuna kommun avtal med fyra transitboenden, ett asylboende, fyra PUT-boenden, ett träningsboende samt jour- och konsulentstödda familjehem. En utmaning för en liten kommun som Sigtuna är att entreprenörerna som står för boendena kan härbergera sin verksamhet för ensamkommande barn i andra kommuner än i Sigtuna. - Det är olyckligt och inte i enlighet med barnets bästa, säger Kerstin Trägårdh, samordnare för social-sekreterarna i Sigtuna, eftersom det kan innebära att ett barn/en ungdom i samband med flytt från ett boende till ett annat behöver byta skola etcetera. Kommunen har boenden i Sigtuna, Norrtälje, Uppsala och Stockholm. Fler ensamkommande från Afrika Angående målgruppen ensamkommande barn så har kommunen under det senaste halvåret sett en ökning av barn och ungdomar från Afrika, dels många nordafrikanska barn och ungdomar, men också många från Mali, Uganda med flera. Av de som kommer är det förhållandevis få flickor totalt sett, men andelen är densamma som tidigare. Senaste tiden har Sigtuna inte sett så många yngre barn som under förra året, men detta kan vända snabbt. Generellt är det alltid fler ensamkommande barn och ungdomar som kommer under det andra halvåret (sommar och höst i jämförelse med vår). Anvisning av yngre barn Lyckligtvis har det blivit lättare att anvisa yngre barn till övriga kommuner i landet den senaste tiden, vilket är positivt. För de yngre barnen (14 år eller yngre) som kommer till kommunen så används jourhem under transit och därefter i huvudsak konsulentstödda familjehem. Tyvärr

7 Tylösandsveckan Länsstyrelserna medverkade under Tylösandsveckan i Halmstad med ett föreläsningspass som syftade till att beskriva arbetet och utvecklingen kring några av de uppdrag som länsstyrelserna har. har inte kommunen förutsättningar att få fram egna familjehem utan använder sig av främst av konsulentstödda. Dessa familjehem behöver följas upp tätt. Från ankomst till PUT Kommunen försöker i möjligaste mån att separera dem som fastnar i kommunen med dem som ska anvisas till andra kommuner för att minimera turbulens och skapa trygghet kring de barn och ungdomar som blir kvar. - Sedan anvisningskommunerna har tagit emot så kallade Dublinärenden så har det blivit betydligt fler ensamkommande som fått permanent uppehållstillstånd i Sigtuna, vilket innebär ett helt annat åtagande för kommunen, enligt Kerstin Trägårdh. Det ligger helt i linje med med Jan Hellströms uttalande om att Sigtuna står för hela kedjan från ankomst till PUT. Länsstyrelserna ska främja och utveckla regional samverkan, följa upp organisering och genomförande av insatser samt verka för kapacitet och beredskap för mottagande av nyanlända, bland annat genom att teckna överenskommelser med landets kommuner. Medverkade under föreläsningspasset gjorde bland annat landshövdingarna Lars Bäckström (Västra Götalands län) och Lars-Erik Lövdén (Hallands län). Bäckström och Lövdén talade övergripande om länsstyrelsernas roll och uppdrag kring integrationsfrågor samt om vikten av en god regional samverkan, med exempel från samverkan i Hallands län. Gunvor Landqvist, Länsstyrelsen i Skåne län, talade om den regionala samverkan som har byggts upp i Skåne län med 33 kommuner och ett stort mottagande av nyanlända. Åsa Landshövding Lars Bäckström Nilsson, Länsstyrelsen i Västra Götaland, visade några av de resultat som länsstyrelsernas stora kommunenkät under hösten 2012 gav. En fullständig sammanställning av resultaten finns på länsstyrelsernas webbplats, Birgitta Hart Carpenter och Torsten Fors, Länsstyrelsen i Stockholms samt Norrbottens län, berättade om det arbete som länsstyrelserna genomför i samverkan med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att påskynda nyanländas bosättning. Avslutade gjorde Maria Nobel, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Hon visade några av funktionerna på den gemensamma portalen för samhällsinformation, Dit kan nyanlända själva vända sig för att få information om samhället på flera olika språk. Föreläsningspasset var välbesökt och uppskattat och vi hoppas kunna medverka vid fler arrangemang av denna typ i framtiden. Vi medverkade även med en monter under Tylösandsveckan. Hit kunde deltagarna komma för att få ta del det senaste informationsmaterialet eller småprata med någon av länsstyrelsernas representanter på plats.

8 Förslag till lagrådsremiss Ensamkommande barn Nyligen kom ett nytt förslag* från Regeringen som ger Migrationsverket en större möjlighet att anvisa ensamkommande barn till kommuner som inte har en tecknad överenskommelse. Länsstyrelsen har med anledning av förslaget ställt några frågor till Migrationsminister Tobias Billström. Vilken prioriteringsordning bör Migrationsverket arbeta efter i anvisandet till kommunerna? Sverige ska ha en human, rättssäker och ordnad migrationspolitik. Utgångspunkten vid mottagandet av ensamkommande barn ska vara barnens bästa och Migrationsverket ska i första hand anvisa till kommuner som har träffat en överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Om det inte finns några lediga platser i en kommun som har träffat en överenskommelse är det bättre att barnet anvisas en plats i en kommun utan överenskommelse eller en kommun som fyllt sin överenskommelse än att barnet blir kvar i en ankomstkommun. Vilken status kommer dagens överenskommelser om mottagande av asylsökande ensamkommande barn ha i förhållande till den vidgade möjligheten att anvisa? Tanken är fortfarande att frivilliga överenskommelser ska eftersträvas, * Lagrådsremiss om Förslag till lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m. fl. och att möjligheten att anvisa utan överenskommelse endast ska användas när antalet platser inte räcker till. Detta för att barnens bästa alltid ska komma i första hand. En kommun som har träffat en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn har bättre förutsättningar att förbereda mottagandet. Migrationsverket kommer fortfarande att ha som utgångspunkt att anvisa barn till kommuner som har träffat överenskommelser med verket om mottagande av ensamkommande barn. Hur ser departementet på Länsstyrelsens roll i tecknandet av ÖK och uppföljningen av mottagandet av nyanlända ensamkommande barn? Det är viktigt att Migrationsverket fastställer och tydligt redovisar vilka principer som ligger till grund för beslut om anvisning till en kommun för asylsökande ensamkommande barn. Länsstyrelserna har ett samordnande uppdrag för att mottagande av asylsökande ensamkommande barn ska fungera väl. De ska enligt uppdraget bland annat verka för att det finns beredskap och kapacitet för mottagandet i kommunerna. Lagändringen bör träda i kraft så snart som möjligt men för att mottagandet ska fungera väl måste Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna få tid att förbereda sig. Därför är det lämpligt att lagändringen träder i kraft 1 januari Tobias Billström, Migrationsminister Foto: Pawel Flato Barnperspektivet hur ska det beaktas inom ramen för Migrationsverkets vidgade möjlighet att anvisa till alla kommuner? Kan det inte vara bättre att vänta lite längre i en ankomstkommun? Migrationsverket ska i varje enskilt fall utgå från barnets bästa när verket ska anvisa en kommun för ett ensamkommande barn. Normalt är det bäst för barnet att anvisas till en kommun som har en överenskommelse om mottagande. Det kan dock inte uteslutas att det i vissa situationer är bättre för barnet att anvisas till en kommun som inte har överenskommelse, än att stanna i en ankomstkommun. Lagtexten gör det möjligt för Migrationsverket att utgå från barnets bästa vid anvisning till en kommun.

9 Migrationsverket lämnade den 25 april sin senaste prognos till regeringen. Denna förutser ett fortsatt högt antal asylsökande, och därmed ett fortsatt stort behov av kommunplatser i landet. Prognos från Migrationsverket Asylsökande Migrationsverket räknar med att personer kommer att söka asyl i Sverige i år. Skälet till den höga siffran är den politiska och ekonomiska situationen i omvärlden som påverkar migrationen till Sverige. Det väntas fortsatt att komma många asylsökande från Syrien, men också ett betydande antal från Afghanistan, Somalia, Eritrea och västra Balkan. Personer i behov av kommunplats Under 2013 beräknas cirka personer att beviljas asyltillstånd. Därutöver beräknas cirka direktinresta anhöriga samt kvotflyktingar att komma till Sverige under året. Vid ingången av år 2013 fanns dessutom cirka personer med giltigt uppehållstillstånd inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Detta antal ökar kontinuerligt och beräknas vid utgången av år 2013 vara personer. Ensamkommande barn Under 2012 tog Migrationsverket emot cirka ansökningar om asyl från ensamkommande barn och ungdomar. Under 2013 beräknas antalet ansökningar öka till Av dessa beräknas cirka ensamkommande barn och ungdomar att beviljas asyltillstånd. Betydligt färre anhöriga från Somalia Efter en praxisbildande dom från Migrationsöverdomstolen har Migra- tionsverket sedan i januari 2012 sänkt kravet på styrkt identitet i vissa fall som rör familjeåterförening. Det gör det lättare för barnfamiljer, framförallt från Somalia, att återförenas i Sverige. Effekterna av förändringarna har dock blivit mindre än vad Migrationsverket tidigare har räknat med. Migrationsverket har därför sänkt prognosen beträffande anhöriginvandrare från Somalia till personer under 2013.

10 Vem behöver vem - överlever landsbygden utan invandrare? Foto Smålandsbilder Den frågan ställer länsstyrelserna i ett panelsamtal under årets Almedalsvecka i Visby. Landsbygden står inför stora utmaningar de närmaste åren. Pensionsavgångar väntar samtidigt som många väljer att flytta in till städerna. - Vi vill diskutera vilken betydelse personer med utländsk bakgrund har för utvecklingen av landsbygden. Bland många utlandsfödda finns en stor kunskap och tradition av företagande och entreprenörskap som landsbyden kan dra nytta av, säger Gun Rosvall på Länsstyrelsen i Västra Götaland. I panelen deltar Marie Linell- Persson, direktör för avdelning Integration och Etablering Arbetsförmedlingen, Jasenko Selimovic, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, Abbas Khanahmadi, ordförande för socialdemokraterna i Härjedalen och Kent Johansson EU-parlamentariker. Moderator är Maria Wetterstrand. Dessutom medverkar Kenneth Johansson, landshövding i Värmlands län. Seminariet äger rum i residensets trädgård, på Strandgatan i Visby, måndagen den 1/7. Läs mer på almedalsveckans webbplats, info Du som vill få vårt nyhetsbrev! Länsstyrelsernas nyhetsbrev innehåller aktuell information om flyktingmottagande och integration av nyanlända i Sverige. Nyhetsbrevet ges ut gemensamt av landets samtliga länsstyrelser. Du som vill ta del av nyhetsbrevet digitalt, skicka ditt namn och e-postadress till Ange Nyhetsbrev i ämnesraden. Kontakt Ansvarig utgivare Bo Ljung, Länsstyrelsen i Jönköpings län, , Övriga kontaktpersoner Per Ibertsson, Länsstyrelsen i Hallands län, , Johanna Palmstierna, Länsstyrelsen Uppsala län, , Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg, , Maria Johansson, Länsstyrelsen i Örebro län, ,

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Befolkningsprognos flyktinginvandring

Befolkningsprognos flyktinginvandring Befolkningsprognos flyktinginvandring Trelleborgs kommun använder befolkningsstatistik och tar fram befolkningsprognoser baserat på underlag från SCB. Detta underlag bygger på folkbokföring. Det innebär

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2009-05-11 119 296 Arbets- och personalutskottet 2009-04-14 97 212 Dnr 09.105-13 majks10 Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverket konstaterar att

Läs mer

Meddelanden 2014-09-23

Meddelanden 2014-09-23 Meddelanden 2014-09-23 Sveriges Kommuner och Landsting 1 Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. sida 1 Ifau 2

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge 1 [7] Stöd- och utvecklingsenheten 2016-02-10 Frågor och svar Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så

Läs mer

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21

Länsstyrelsen. Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Länsstyrelsen Organisationen för integration och etablering - Uppsala län 2015-05-21 Målgrupper Som nyanländ räknas en asylsökande som fått uppehållstillstånd (flyktingar, skyddsbehövande, särskilt ömmande

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Minnesanteckningar flyktinginformation

Minnesanteckningar flyktinginformation Minnesanteckningar flyktinginformation Tid: Onsdag 21 oktober 18.30 19.45 Plats: Nordmalingsbygdens Folkets Hus Närvarande tjänstemän: Sune Höglander (samhällsbyggnadschef), Helen Sundström Hetta (kommunchef),

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är andra upplagan av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen finns även att tillgå

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet

Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt. Nytt uppdrag. Kubprojektet Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 2, juni - 2012 Innehåll - Bosättning av nyanlända invandrare - Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt - Kubprojektet - Nytt uppdrag

Läs mer

Förstudie återvändande ensamkommande

Förstudie återvändande ensamkommande Förstudie återvändande ensamkommande En förstudie genomförd av Strömsunds kommun Finansierat av Europeiska återvändandefonden och Strömsunds kommun Presentationens upplägg INTRODUKTION Vad och varför?

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Planering för utslussning av ensamkommande barn till eget boende

Planering för utslussning av ensamkommande barn till eget boende Magnus Wibert 0413-62858 2011-01-07 Barn- och familjenämnden Planering för utslussning av ensamkommande barn till eget boende Bakgrund Eslövs kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om mottagande

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? När det gäller ersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Från Aleppo i Syrien till Kalmar län

Från Aleppo i Syrien till Kalmar län Från Aleppo i Syrien till Kalmar län 51 miljoner människor på flykt Prognos för uppehållstånd Summa nya asyltillstånd och inresta med tillstånd (anhöriga och kvotflyktingar) 2014 48 900 personer 2015 69

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd

Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Utlåtande 2007:152 RVII (Dnr 325-2609/2007) Kommunalt boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande

Läs mer

September Information om ensamkommande barn

September Information om ensamkommande barn September 2013 Information om ensamkommande barn Olika myndigheters ansvarsområden Landsting Kommunen Asyl Ankomstkommun Migrationsverket anvisar asylsökande barn Anvisad Kommun Asyl PUT Utvidgade möjligheter

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10 Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, klockan 09:00 Ärenden:

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR

Integration LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Integration NUMMER 2 DECEMBER 2015 LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans Ny proposition om flyktingmottagande Mottagandet av nyanlända under år 2016

Läs mer

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal

Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande barn, samt delegering av beslut om framtida avtal TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2015:801-723 Administrativa enheten 2016-01-15 1/6 Handläggare Charlotte Arnell Tel. 0152-291 66 Socialnämnden Godkännande av avtal för mottagande av ensamkommande

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 10:1 Kommunstyrelsen KS 197 Sammanträdesdatum 2014-11-05 18/49 Dnr KS/2014:495-106 Godkännande av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn Beslut

Läs mer

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl Avdelningen beställare äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj inklusive socialpsykiatri Sida 1 (6) 2016-01-11 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2016-02-04

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Ensamkommande flyktingbarn Malmö är sedan 2006 en av fyra mottagningskommuner för ensamkommande flyktingbarn i Sverige. De senaste åren har över 1400 ensamkommande flyktingbarn

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet

Integration #4 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN. Utökad målgrupp för samhällsorientering. Kraftig volymökning av det svenska flyktingmottagandet Integration #4 INTEGRATION December LÄNSSTYRELSERNAS NYHETSBREV OM INTEGRATIONSFRÅGOR 2012 2 ÅR MED ETABLE- RINGSREFORMEN Utan hälsa ingen etablering! Utökad målgrupp för samhällsorientering föreslås Kraftig

Läs mer

Integration. Bosättning av nyanlända invandrare. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Nummer 2, juni

Integration. Bosättning av nyanlända invandrare. Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor. Nummer 2, juni Integration Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Nummer 2, juni - 2012 Innehåll - Bosättning av nyanlända invandrare - Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt - Kubprojektet - Nytt uppdrag

Läs mer

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479

Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 34 Lokaler för asylsökande ensamkommande barn. KS 2014-479 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Kommunstyrelsen har möjlighet att köpa in fastigheter för att täcka behov av boende

Läs mer

Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen torsdagen den 20 november 2014

Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen torsdagen den 20 november 2014 MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2014-11-20 Dnr 851-4736-2014 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen 010-224 16 46 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen

Läs mer

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-01-30 GODKÄNNANDE AV ÖVERENSKOMMELSE AVSEENDE MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN KS/2014/20 Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:23 Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-17 Rubrik: Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl mot att meddela ett återreseförbud

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Uppföljningsmöte. För gode män för ensamkommande barn. Karlstad 2016-03-23

Uppföljningsmöte. För gode män för ensamkommande barn. Karlstad 2016-03-23 Uppföljningsmöte För gode män för ensamkommande barn Karlstad 2016-03-23 Närvarande: Peter Frostvik, enhetschef överförmyndarkansliet Lena Söderbäck, handläggare överförmyndarkansliet Ingrid Bergkvist,

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2 NULÄGESBESKRIVNING: ENSAMKOMMANDE BARN SOM ANVISATS TILL STOCKHOLMS LÄN 2015 160314 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Bakgrund, syfte och metod 3. Respondenter, avgränsningar, svarsfrekvens, bortfall och osäkerhet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 23 april 2013 KLAGANDE Göteborgs kommun Ombud: AA Social resursförvaltning Box 7010 402 31 Göteborg MOTPART Migrationsverket Verksamhetsområde

Läs mer

Rättsutredning 2016-03-21

Rättsutredning 2016-03-21 Bfd22 141107 1 (8) Patrik Havermann Telefon: 010-485 29 20 Rättsutredning 2016-03-21 Diarienummer 1.3.4-2016-45137 FRÅGOR OM BEDÖMNING AV ÅLDER Uppdraget är att utreda hur ansvaret för bedömning av ålder

Läs mer

Rapport Integrationsarbete 2009

Rapport Integrationsarbete 2009 Rapport Integrationsarbete 2009 Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning Dokumenttyp Rapport Dokumentnamn Rapport Integrationsarbete 2009 Fastställd/upprättad Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-27 2015/200-IFN 1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga Förslag till beslut

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

Kommunal flyktingmottagning på Åland Informationspaket till förtroendevalda

Kommunal flyktingmottagning på Åland Informationspaket till förtroendevalda Kommunal flyktingmottagning på Åland Informationspaket till förtroendevalda Innehåll 1. Processkarta beslutsfattande 2. Förutsättningar för kommunal flyktingmottagning 3. Avtal med NTM. Frågor och svar

Läs mer

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män Pressmeddelande 2015-10-19 Tibro kommun vill ta vara på allmänhetens engagemang för flyktingar: Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Läs mer

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen Information om lägesbilden MSB verkar, utifrån ett nationellt perspektiv, för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen. Den nationella lägesbilden riktar sig främst till operativa

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

(Bild från Nybros hemsida) Integration

(Bild från Nybros hemsida) Integration (Bild från Nybros hemsida) 2015-08-31 Integration Prognos, asyl -och integrationsprocessen Martina Almqvist och Beatrice Solhjort Länsstyrelsens integrationsuppdrag Överlägga och träffa överenskommelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Asyl och flyktingmottagning

Asyl och flyktingmottagning Asyl och flyktingmottagning Asylsökande i anordnat boende (ABO) i eget boende (EBO) Flyktingmottagning asylsökande med uppehållstillstånd kvotflyktingar anhöriga Ensamkommande barn asylsökande eller med

Läs mer

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG VÄLKOMNA MÖTE OM FLYKTINGFRÅGOR 18 DEC 2015 LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form avskydd eller assistans av UNHCR

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016

Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den 12 februari 2016 Ensamkommande flyktingbarn i Sverige SFBUP den Eskil Wadensjö Stockholms universitet Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet Undersökningen 1. Att konstruera ett mer omfattande datamaterial

Läs mer

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn SN Dnr SN 15/3 Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande av boende för asylsökande ensamkommande barn Nyköpings kommuns nuvarande överenskommelse med Migrationsverket gäller 24 boendeplatser för

Läs mer

Mottagande och etablering av nyanlända

Mottagande och etablering av nyanlända Integration Nummer 1 mars 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Mottagande och etablering av nyanlända Fler nyanlända erbjuds samhällsorientering MILSA (stödplattform för migration och

Läs mer

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22

Cirkulärnr: 08:37 Diarienr: 08/2105. Lärande och arbetsmarknad. Datum: 2008-05-22 nr: 08:37 Diarienr: 08/2105 Handläggare: Avdelning: Externmedverkan: Datum: 2008-05-22 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Lärande och arbetsmarknad Irene Reuterfors-Mattsson Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för

Läs mer

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd

Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Urval av lagar som rör barn utan uppehållstillstånd Seminarium Livlinan 2 december 2005 A. STATUS 15 november-lagen 1. Ur överenskommelsen mellan regeringen, mp och v september 2005 Partiernas målsättning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2016-01-26

Sammanträdesdatum 2016-01-26 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2016-01-26 Sammanträdets plats och tid: KUNSKAPENS HUS Sammanträdeslokal: sal 1051 Tisdagen den 26 januari 2016 kl.18.30

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE

LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE LÄNSGEMENSAM ÖVERENSKOMMELSE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ASYLSÖKANDE M.FL. BARN OCH UNGA Enligt Lag 2008:344 Hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl samt förordning 2008:347 Hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

Barns och ungdomars flyttningar

Barns och ungdomars flyttningar Demografisk rapport 214:2 Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 Befolkningsprognos 214-223/45 Arbetet med projektet Barns och ungdomars flyttningar i Stockholms län år 212/213 utförs

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar. Kartläggning och åtgärdsplan

Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar. Kartläggning och åtgärdsplan Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar Kartläggning och åtgärdsplan Förord Det stora och ökande antalet ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till Sverige innebär att bristen på platser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen

Förslag till beslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:588 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län

Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län 2011-09-09 Ensamkommande barn och ungdomar i Stockholms län Enkätresultat januari 2011 Genomförd och sammanställd av arbetsgruppen socialtjänst och boende i projektet Ensamkommande barn i Stockholms län.

Läs mer

REFERAT FRÅN INFORMATIONSMÖTET OM HVB-HEMMET UDDESTEN PÅ GALTARÖ

REFERAT FRÅN INFORMATIONSMÖTET OM HVB-HEMMET UDDESTEN PÅ GALTARÖ REFERAT FRÅN INFORMATIONSMÖTET OM HVB-HEMMET UDDESTEN PÅ GALTARÖ 11 februari 2016 Nösnäsgymnasiet, Aulan Moderator: Ulla-Carin Moberg, Social resursförvaltning Göteborg Närvarande: Peter Galatius, Uddesten

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn SIGNERAD 2014-01-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-27 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Överenskommelse om mottagande av ensamkommande

Läs mer