Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen"

Transkript

1 Information om lägesbilden MSB verkar, utifrån ett nationellt perspektiv, för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen. Den nationella lägesbilden riktar sig främst till operativa aktörer på central och regional nivå i den samlade hanteringen av flyktingsituationen. Lägesbilden är även en del av MSB:s rapportering till regeringen. Veckans lägesbild är tvådelad och beskriver: läget utifrån berörda aktörers rapportering och MSB bedömning av vilka områden som är prioriterade för åtgärder. Lägesbilden syftar till att belysa områden där MSB bedömer att det finns gemensamma utmaningar för de operativa aktörerna. Respektive aktör förväntas omsätta lägesbilden i åtgärder inom ramen för sitt ansvarsområde samt följa upp effekterna och återrapportera detta till MSB. Bakgrund Regeringen förtydligade i budgetpropositionen för 2015 målen med krisberedskapsarbetet utifrån ett förebyggande respektive hanterande perspektiv. Med dessa utgångspunkter är målen för krisberedskapen: Att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet Att värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar (Prop. 2015/16:1). Den 1 oktober 2015 uppdrog regeringen till MSB att, utan att det påverkar ansvarsprincipen, på nationell nivå samordna ansvariga aktörers hantering av den situation som har uppstått till följd av att ett stort antal flyktingar och andra skyddsbehövande anländer till Sverige. I uppdraget ingår bl.a. att ta fram nationella lägesbilder. Lägesbilderna ska innehålla information om områden där behov av åtgärder har identifierats av de ansvariga aktörerna, men där tillräckliga åtgärder inte har vidtagits (Ju2015/07321/SSK).

2 Händelseutveckling Under de senaste sju dagarna (fram till och med 30 november) har personer sökt asyl i Sverige. Av dessa sökande var ensamkommande barn. Antalet asylsökande innebär en minskning jämfört med föregående vecka men ligger fortsatt högre än vad som tidigare beräknats och utgör alltjämt en hög nivå. Figur: Antal asylsökande (Migrationsverket). Samlad bedömning MSB bedömer att det, likt föregående vecka, även med aktörernas nu vidtagna åtgärder föreligger stora utmaningar för värnandet av målen för vår säkerhet, främst med avseende på liv och hälsa samt samhällets funktionalitet. MSB:s bedömning är att det redan ansträngda läget ytterligare kommer att förvärras eftersom det antal asylsökande som nu anlänt till Sverige innebär att samhällsviktiga verksamheter behöver skala upp sin kapacitet. Det svenska samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad och principen om barnets bästa i beslut som rör barnets omhändertagande kan inte alltid uppfyllas. Situationen avseende boende, socialtjänst samt skola utgör akuta utmaningar i den samlade hanteringen. Det finns fortsatt behov av samordnade åtgärder. Ytterligare ansträngningar och ökad samverkan krävs av ansvariga aktörer för att lösa ut aktuella problemområden. Ansvariga myndigheter i de hårdast belastade länen, Skåne, Västra Götaland och Stockholm, bedöms fortsatt vara i behov av förstärkning inom ett flertal områden främst avseende kvalificerad personal. Det är ännu för tidigt att bedöma effekterna av regeringens förslag om åtgärder för att skapa andrum för svenskt flyktingmottagande, men ovanstående bedömning om påfrestning på samhället kvarstår och kommer kräva långsiktig hantering.

3 Lägesbeskrivning (1) Boendesituationen för asylsökande Boendesituationen är mycket kritisk och Migrationsverket kan fortfarande inte garantera tak över huvudet för samtliga asylsökande. Läget är särskilt ansträngt i Malmö, där Malmömässan alltjämt används som en tillfällig lösning för att klara av situationen. I nuläget kan asylsökande stanna upp till fem dagar på Malmömässan och detta kritiseras av flera aktörer. I den löpande upphandling som fortgår har Migrationsverket sänkt kravet på antalet platser per boende till 15 platser, mot tidigare 30 platser. Migrationsverket har även startat en upphandling för okonventionellt boende som innefattar båtar etcetera. I nuläget har man kommunala evakueringsplatser i drift samt platser i ankomstboende, vilket betyder att det är personer som väntar på mer långsiktigt boende (asylboende). I nuläget får Migrationsverket in cirka 700 nya långsiktiga platser i veckan medan behovet ligger på cirka nya platser i veckan. Aktörerna är relativt samstämmiga, även om förbättrad samverkan leder till bättre resursutnyttjande av tillfälliga lösningar så är det de långsiktiga lösningarna som behövs och där börjar marknaden bli mättad och alternativen tar slut. Flera aktörer nämner att nybyggnation krävs för att lösa situationen. Boverket har i veckan föreslagit till regeringen att det behövs ändringar i planoch bygglagen (PBL), med anledning av att kommuner tvingas att bryta mot lagen för att kunna hantera flyktingsituationen. Boverket föreslår att den förändring som infördes med anledning av stormen Gudrun kompletteras med ett bemyndigande för regeringen även när det handlar om belastningar på landets krisberedskap, exempelvis i form av flyktingströmmar. En sådan ändring i PBL skulle enligt Boverket möjliggöra för regeringen att i förordning föreskriva om tidsbegränsade undantag eller avvikelser från lagen. Migrationsverket har sedan en vecka utsedda boendesamordnare i varje region som samordnas från Migrationsverket centralt. Migrationsverket lade ut listor i WIS i fredagen den 27 november avseende belagt boende uppdelat på regioner samt antal ensamkommande barn uppdelat på län/kommuner och kommer fortsatt uppdatera dessa listor varje fredag. MSB och Migrationsverket centralt har upprättat en tätare bilateral kontakt kring boendefrågan. MSB har skickat e-post till samtliga länsstyrelser för att följa upp hur man har samordnat sig mellan länen samt hur man samverkar med Migrationsverket regionalt. MSB:s förslag är att man organiserar sig samlat mellan länen inom den av Migrationsverkets regioner man tillhör, likt de nordligaste länen har gjort där de har avstämningsmöten varannan tisdag mellan Migrationsverket region Nord, Polisregion Nord, Militärregion Nord och de fyra nordligaste länsstyrelserna. Ansvaret för att arrangera mötena roterar mellan länen. Stockholm har en liknande lösning och man har även en samverkansperson på plats i Migrationsverkets regionala stab. Flera andra länsstyrelser planerar för dylik organisering medan andra uppger att de inte ser behovet eller att det ansvaret inte ligger på dem. Hur boendesamverkan ska se ut är naturligtvis upp till aktörerna att besluta men MSB understryker att, då aktörerna är överens om att dag till dag tänket måste kompletteras med långsiktighet och framförhållning så kan ökad regional samverkan i boendefrågan vara ett användbart verktyg.

4 Lägesbeskrivning (2) Försäkringsfrågan är fortsatt aktuell för privata aktörer som har fått det svårare att försäkra sina boenden, vilket kan leda till färre boendealternativ. MSB följer frågan och efterfrågar konkreta exempel från berörda aktörer. Det finns fortsatt ett behov att från Migrationsverkets sida förtydliga vad kommuner kan få ersättning för exempelvis gällande ökad självrisk då lokaler används som evakueringsboende. Det finns fortfarande en ersättningsfråga som behöver lösas, då Migrationsverket ersätter kommuner endast från och med att man beslutat att aktivera ett evakueringsboende. Detta leder till att endast evakueringsboenden med korta ställtider kan ianspråktas och de lokaler som skulle kunna iordningsställas om kommunerna hade mer tid inte används då man inte ersätts för iordningställandet. MSB fortsätter dialogen med Migrationsverket centralt i frågan. Från länsstyrelsernas regionala samverkanskonferenser kan konstateras att boendesituationen fortsatt är kritiskt i stora delar av landet. Ett län rapporterar att kommuner har fått beskedet att Securitas inte har möjlighet att bistå med bevakning vid planerat evakueringsboende, efter att beställning gjordes på Migrationsverkets hemsida enligt rutin. Det innebär problem inför uppstart av evakueringsboende och Migrationsverket tittar på problematiken. Brist på väktare lyfts av flera aktörer. (Källor: Nationell samverkanskonferens avseende flyktingsituationen 30/ , anteckningar från regionala samverkanskonferenser i WIS, kontinuerlig samverkan mellan MSB och Migrationsverket)

5 Lägesbeskrivning (3) Ensamkommande barn Det svenska samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad. Trycket på Migrationsverket har under den gångna veckan minskat något på grund av ett färre antal asylsökande. Under vecka 48 ankom barn utan vårdnadshavare och under vecka 49 väntas barn utan vårdnadshavare. Migrationsverket anger att det största trycket för närvarande ligger på ankomstkommunerna Malmö och Stockholm. Malmö har cirka ensamkommande barn i sina ankomstboenden, varav merparten saknar anvisning från Migrationsverket. Malmö anger att de inte kommer att kunna ha mer än ensamkommande barn i sina boenden under jul- och nyårshelgerna för att undvika att barnen blir kvar allt för länge i dessa boenden. Under föregående vecka anordnade Malmö tre bussar med ensamkommande barn från staden till nya ankomstkommuner (Örebro, Norrköping och Skellefteå). Migrationsverkets ambition är att kunna anvisa barn utan vårdnadshavare inom 48 timmar men anvisningarna tar för närvarande mellan fem och åtta dagar. Migrationsverket har fattat beslut om att undanta fyra nya ankomstkommuner från så kallade steg-4 anvisningar (Örebro, Norrköping, Skellefteå, Gävle) fram tills årsskiftet, och avvaktar motsvarande beslut för Umeå. SKL anger att många kommuner saknar möjligheter att hämta sina anvisade barn samt att anordna ledsagare till dessa. Länsstyrelsen i Stockholm håller på att organisera sig samt ta fram rutiner för att kunna ta över ansvaret för ledsagare av ensamkommande barn mellan ankomst- och anvisningskommun från kommunerna i sitt län. (Källor: Nationell samverkanskonferens avseende flyktingsituationen 30/ , möte mellan Migrationsverket, SKL, MSB och sex kommuner 1/12)

6 Lägesbeskrivning (4) Konsekvenser för hälso- och sjukvård Läget avseende påverkan på hälso- och sjukvården i landet är i stort sett oförändrat från föregående veckas rapportering. För att stödja vårdpersonal i hälso- och sjukvården samt landstingens förvaltning har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning med rekommendationer till hälso- och sjukvården avseende vaccinationer till människor på flykt. Med den speciella situationen när stora grupper av asylsökande kommer samtidigt och bor samlat på asylboenden är det viktigt att vaccinationer och andra preventiva åtgärder genomförs så snart det är möjligt. Rapporten är upprättad i syfte att under aktuella förhållanden, med ett stort antal asylsökande från Syrien, Afghanistan och Irak, underlätta beslut om vaccination särskilt vid de första vårdkontakterna för asylsökande främst från dessa tre länder. Rapporten poängterar att snabb vaccination samt att skydd mot sjukdomar som mässling, polio, kikhosta och pneumokocker för barn under sex år är allra viktigast när hälso- och sjukvården erbjuder vaccination till asylsökande. Vid ett arbetsmöte mellan SKL, MSB och Migrationsverket den 30 november diskuterades aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor. På mötet diskuterades på vilket sätt sjukvården påverkas av den sedan tidigare identifierade frågan om en gemensam identifieringskod för asylsökande som inte har ett samordningsnummer. Landstingen använder sig av så kallade reservnummer och en asylsökande kan tilldelas flera olika reservnummer i sina kontakter med sjukvården. Detta kan leda till förväxlingar och svårigheter att säkerställa patientsäkerheten. Skatteverket fick den 22 oktober i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för att låta samtliga asylsökande i Sverige erhålla samordningsnummer. Andra frågor som togs upp vid arbetsmötet var landstingens möjligheter att få information om och kontaktuppgifter till asylsökande respektive nyanlända för att kunna genomföra och erbjuda hälsoundersökningar. Vidare diskuterades ansvaret för sjukvården vid Migrationsverkets förvar. SKL uppgav att den uppgiften i nuläget hanteras på olika sätt och att det i vissa fall kan påverka patientsäkerheten. (Källor: Länsstyrelsernas enkätsvar för v.46-47, Nationell samverkanskonferens avseende flyktingsituationen 30/ , SKL/MSB arbetsmöte 30/ och Folkhälsomyndighetens vägledning Vaccinationer till människor på flykt.)

7 Lägesbeskrivning (5) Konsekvenser för socialtjänst Bedömningen från föregående vecka kvarstår, det vill säga att påverkan på de flesta kommunerna i landet bedöms vara betydande till allvarlig. Länsstyrelsen i Västra Götaland anger att den inventering av socionomer som genomförts av Akademikerförbundet SSR, har givit dem 140 platser. Akademikerförbundet SSR fördelar för närvarande dessa i samarbete med kommunerna. IVO har kommit fram till att socialtjänsten behöver utvecklas inom flera områden för att bättre kunna hantera anmälningar om barn som misstänks fara illa. Bland annat behöver barnperspektivet stärkas, förhandsbedömningarnas omfattning ses över, brister i skyddsbedömningar korrigeras, fler anmälningar leda till utredning samt åtgärder för att unga vuxna (18-20 år) inte ska falla mellan stolarna vidtas. IVO menar att det finns anledning att se över huruvida såväl de praktiska som de ekonomiska förutsättningarna för att socialtjänsten ska kunna genomföra sin verksamhet med kvalitet, mot bakgrund av de utmaningar som verksamheten nu står inför. IVO har fattat beslut om att (med stöd i 13 kap. 9 socialtjänstlagen) förbjuda bedrivandet av verksamhet vid ett boende för ensamkommande barn i Västerås. IVO:s bedömning är att det föreligger sådana missförhållanden som innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet. (Källor: Länsstyrelsernas enkätsvar för v.46-47, Nationell samverkanskonferens avseende flyktingsituationen 30/ , Beslut IVO 28/11, Nyhet IVO 1/12)

8 Lägesbeskrivning (6) Konsekvenser för överförmyndarverksamhet Bedömningen från föregående vecka kvarstår, det vill säga att situationen bedöms bli allt mer ansträngd i kommunerna. (Källor: Länsstyrelsernas enkätsvar för v.46-47) Konsekvenser för länsstyrelser och kommuners krishanteringsorganisationer Bedömningen från föregående vecka kvarstår. Det finns fungerande strukturer och rutiner för regional och lokal ledning, samverkan och kommunikation i landets län och kommuner. Läget hos kommuner och länsstyrelser är ansträngt och viss verksamhet omprioriteras. Hos många saknas lösningar för ett mer strategiskt och uthålligt arbete. Frivilligengagemanget är fortsatt stort. Mycket av arbetet sker lokalt, inom kommunerna. Samverkan sker bl.a. vid regionala och lokala samverkanskonferenser. I några fall har en särskild samordningsfunktion tillsatts, på initiativ av länsstyrelsen eller genom samverkan mellan frivilligorganisationerna. (Källor: Länsstyrelsernas enkätsvar för v.46-47) Konsekvenser för skola, förskola och SFI Bedömningen från föregående vecka kvarstår, det vill säga att läget är fortsatt ansträngt inom skola, förskola och SFI men varierar mellan länen. (Källor: Länsstyrelsernas enkätsvar för v.46-47)

9 Lägesbeskrivning (7) Konsekvenser för trygghet och säkerhet Ordningsstörningar Polisen och Migrationsverket rapporterar om fortsatta ordningsstörningar mellan asylsökande på boenden runt om i landet. Förtätning, osäkerhet kring framtiden, olika etnisk och religiös bakgrund samt psykisk ohälsa är anledningar som lyfts fram. Ordningsstörningarna på Malmömässan har resulterat i att Polisregion Syd har tillsatt ett speciellt ledningsstöd för att kunna stötta i ordningsfrågor och i så stor utsträckning som möjligt ständigt ha personal på plats. Polisen rapporterar att läget bedöms som ansträngt i 5 av 7 polisregioner, hårdast ansträngda är region Syd och Väst. Gränskontroller Under november månad fattade Tullverket och Kustbevakningen beslut om att biträda Polisen med gränskontroller efter att Polisen gjort en hemställan om stöd. Stödet omfattar Polisregion Syd och Väst. När regeringen 24 november presenterade förslag till åtgärder för att skapa andrum i svenskt flyktingmottagande meddelade man att Sverige i närtid kommer att införa ID-kontroller på samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. I nuläget är det inte klarlagt hur detta skall genomföras eller när förslaget kan träda i kraft. Utgångspunkten är dock att transportföretagen skall genomföra kontrollerna och att man inte skall ta med sig passagerare som saknar ID-handlingar. Torsdagen 26 november införde Norge tillfälliga gränskontroller för att förhindra att människor utan rätt dokumentation reser in i Norge. Kontrollerna kommer att genomföras på färjelinjer till Norge från den europeiska kontinenten och man kommer även att skärpa kontrollerna i gränsområdena mot Sverige, i områdena Östfold och Hedmark. Den norska justitie- och beredskapsministern meddelade i pressmeddelande att asylsökande som registrerat sig i Sverige, kommer att bli tillbakaskickade till Sverige om de försöker resa in i Norge.

10 Lägesbeskrivning (8) Konsekvenser för trygghet och säkerhet Bristande skydd av barns och funktionshindrandes rättigheter Rädda Barnen påtalar att vissa ankomstboenden och vänthallar för asylsökanden är mycket bristfälliga, till exempel i Malmömässan, där barn vistas med sina vårdnadshavare. Internationella standarder (för toaletter, duschar, separata utrymmen för barn, kvinnor och män samt tillgänglighet till hälso- och sjukvård) för flyktingläger kan inte upprätthållas, och barn med särskilda behov inte kan få det stöd som de behöver. Liknande problematik rapporteras från andra belastade regioner gällande funktionshindrade. Migrationsverket anger att samlingsplatser (likt Malmömässan) inte är att föredra men att man varit tvungen att hänvisa barn med vårdnadshavare till sådana alternativ. Migrationsverket prioriterar dock att flytta barnfamiljer så fort platser i andra typer av boenden blir lediga. (Källor: Lägesrapportering från NOA/ALMA, Nationell samverkanskonferens avseende flyktingsituationen 30/ , Regeringen.se, Migrationsverket, Regjeringen.no)

11 MSB:s bedömning av prioriterade områden för fortsatta åtgärder (1) Boendesituationen fortfarande mycket kritisk Migrationsverket kan inte garantera tak över huvudet. MSB bedömer att stärkt regional samverkan med respektive länsstyrelser gentemot Migrationsverkets regioner bäst kan lösa frågan om beläggning och belastning, vilket har initierats i flera regioner/län. Flera aktörer rapporterar att nybyggnation krävs för att klara situationen. MSB ser fortsatt ett stort behov av nära samverkan med Migrationsverket samt andra statliga aktörer för att gemensam hantering av situationen. Vidtagna åtgärder Migrationsverket har lagt ut listor på antal belagda boenden i WIS, uppdateras varje fredag. Region Nord och Stockholm har initierat samordning kring boendefrågan. Migrationsverket har utsett boendesamordnare i respektive region, som arbetar efter en gemensam inriktning från Migrationsverket centralt. Migrationsverket och MSB har veckovisa bilaterala möten i boendefrågan. FM, MSB och frivilligorganisationer kommer fortsätta att förstärka Migrationsverket genom b.la. logistik, stabs- och ledningsstöd samt kommunikatörer för att underlätta kommunikation mellan berörda aktörer. MSB kommer fortsätta att verka för tydlig och samordnad kommunikation. MSB avser fortsatt verka för effektiv samverkan mellan berörda aktörer, särskilt vad gäller utökad spridning av asylsökande över landet samt för att barnens bästa kommer i första hand. Boverket har föreslagit ändringar i PBL. SKL har uppdaterat sina förslag på åtgärder samt gått ut med ett yttrande kring åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov. Planerade åtgärder MSB bygger ett tillfälligt tältboende för cirka 206 personer (tak över huvudet) i Revinge som endast ska stå under en semesterperiod. Arbetet har försvårats med anledning av stormen Gorm men tidsplanen bedöms i nuläget kunna hållas. MSB planerar för ankomstboende för cirka 375 personer under cirka 6 mån i Revinge. MSB och FORTV fortsätter identifiera mark för tältboende, framgent via länsstyrelserna för inventering av privat och kommunal mark. Migrationsverket kommer att ha full kapacitet under jul och nyår. Migrationsverket centralt ska påminna sina regioner om behovet av återkoppling i boendefrågan till samtliga aktörer.

12 MSB:s bedömning av prioriterade områden för fortsatta åtgärder (2) Försäkring av boenden (höjda krav och höjda premier) Försäkringsproblematiken kan komma att bli begränsande för möjligheterna att öppna ett tillräckligt antal boenden framöver. Det finns fortsatt ett behov av förtydligande från Migrationsverket kring vad kommuner kan få ersättning för. Det finns fortfarande ett behov av en samlad bild av försäkringsproblematiken och dess konsekvenser. Vidtagna åtgärder Migrationsverket har efterfrågat länsstyrelsernas stöd för att vidareförmedla information kring ersättningar för bevakningstjänst samt försäkringspremier till kommunerna. Migrationsverket har gått ut med information på sin hemsida men får fortfarande många samtal från kommuner kring detta. Migrationsverket kan inte på förhand avgöra vilka kostnader som kan ingå i extraordinära kostnader, utan kommunerna måste återsöka medel enligt fastställd rutin. Krisinformation.se har en länksamling för kommuner, myndigheter och samhällsaktörer MSB har efterfrågat och samlar in konkreta exempel på denna problematik i syfte att kunna presentera en problembeskrivning. Planerade åtgärder MSB avser fortsätta arbeta för att få till stånd en samlad bild av försäkringsfrågan. Då MSB inte kan styra privata aktörer kan MSB inte erbjuda något annat än en samlad lägesbeskrivning.

13 MSB:s bedömning av prioriterade områden för fortsatta åtgärder (3) Ansträngt mottagande av ensamkommande barn Det svenska samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad och principen om barnets bästa i beslut som rör barnets omhändertagande kan inte alltid uppfyllas. Ansvaret som ankomstkommuner behöver fördelas på fler kommuner i landet. Anvisningskommuner behöver ta sitt ansvar att hämta anvisade barn. Anvisningskommuners kapacitet att göra det är fortsatt en trång sektor. Följeslagare för ensamkommande barn är en bristande resurs. Vidtagna åtgärder Migrationsverket kan inte på förhand avgöra vilka kostnader som kan ingå i extraordinära kostnader, utan kommunerna måste återsöka medel enligt fastställd rutin. Malmö har, med finansiering av MSB, kört tre bussar med ensamkommande barn till Örebro, Norrköping, Skellefteå. MSB genomförde den 1 december ett uppföljningsmöte med Migrationsverket, SKL, Malmö, Örebro, Norrköping, Skellefteå, Umeå och Gävle. Arbetet fortlöper planenligt. MSB har inventerat huruvida andra ankomstkommuner än Malmö har behov av avlastningsstöd (Solna, Sigtuna, Stockholm, Mölndal, Göteborg). Pågående åtgärder SKL ansvarar i samverkan med Migrationsverket för att klargöra vilka ytterligare kommuner som kan tänka sig att avlasta ansträngda ankomstkommuner. SKL ansvarar i samverkan med MSB för att bjuda in anvisningskommuner som inte hämtar sina anvisade barn från ankomstkommunerna till samtal den 12 januari år SKL ansvarar för att se över huruvida länsstyrelserna skulle kunna bistå kommunerna inom sina respektive län med ledsagare mellan ankomst- och anvisningskommuner.

14 MSB:s bedömning av prioriterade områden för fortsatta åtgärder (4) Ökade ordningsstörningar på boenden samt brister i skydd av barns och funktionshindrades rättigheter Polisen och Migrationsverket rapporterar om fortsatta ordningsstörningar på boenden för asylsökande. På Malmömässan som fungerar som en vänthall är situationen särskilt problematisk. Rädda Barnen poängterar att vissa ankomstboenden inte lever upp till internationell standard för flyktingläger vilket särskilt drabbar barn. Vidtagna åtgärder Polisregion Syd har tillsatt ett särskilt ledningsstöd för att kunna stötta i ordningsfrågor gällande Malmömässan. Migrationsverket har tillsammans med SKL tagit fram en förenklad modell för beställning av bevakningstjänster för evakueringsplatser. Planerade åtgärder Rädda Barnen har erbjudit sitt stöd vid öppnande av större boenden för att bättre implementera ett barnperspektiv i trygghetsfrågorna.

15 MSB:s bedömning av prioriterade områden för fortsatta åtgärder (5) Samhällsviktig verksamhet inom kommunernas ansvarsområde är fortsatt hårt belastade. Bedömningen från föregående vecka kvarstår. Särskilt belastade samhällsviktiga verksamheter inom kommunerna är skola, socialtjänst och överförmyndarverksamhet. MSB bedömer att belastningen framöver kommer öka ytterligare och pågå under lång tid. Arbetsbelastningen för personalen är i många fall övermäktig. MSB bedömer att uthålligheten för dessa verksamheter därför på sikt är hotad. MSB gör bedömningen att den rapporterade bristen på auktoriserade tolkar ytterligare belastar dessa verksamheter. Inom samtliga områden rapporteras att befintliga lagkrav i många fall inte kan uppfyllas. Det har vidtagits åtgärder inom skolområdet, men de flesta av dem är sådana som kan ge effekt först på längre sikt. Det finns anledning att se över vad som kan göras för att hantera skolsituationen även på kortare sikt. Vidtagna åtgärder Skolverket har släppt nya datum i januari för ytterligare dialogmöten med rektorer och annan personal som arbetar med nyanlända elever. Dialogmötena sker utifrån att det vid årsskiftet blir obligatoriskt att bedöma nyanlända elevers kunskaper. Skolverket har hållit en chat på sin hemsida om att organisera utbildning för nyanlända elever. MSB har tagit fram ett verktyg, en resurskarta, för att nationellt mäkla frivilliga personalresurser, exempelvis tolkar, och på så sätt förbättra uthålligheten inom länen. Resurskartan är beroende av att länen fyller i de resursbehov som finns i länet. Akademikerförbundet SSR har kontaktat pensionerade socionomer respektive studenter under utbildning för att se hur dessa kan stötta. Resultatet var gott och informationen har förmedlats till länsstyrelserna. Enligt Länsstyrelsen i Västra Götaland har inventeringen givit 140 platser. Akademikerförbundet SSR fördelar för närvarande dessa i samarbete med kommunerna. Planerade åtgärder Fortsatt dialog mellan MSB, Skolverket och Migrationsverket gällande lägesbild och möjliga åtgärder. MSB avser fortsätta se över möjligheter att nationellt mäkla personalresurser för att förbättra uthålligheten inom olika verksamheter i länen.

16 MSB:s bedömning av prioriterade områden för fortsatta åtgärder (6) Hälso- och sjukvård Folkhälsomyndighetens bedömning att det föreligger låg risk för utbrott av infektionssjukdomar förutsätter att befintliga preventiva åtgärder uppfylls, framför allt tidiga hälsoundersökningar för asylsökande. MSB bedömer därför att landstingens möjligheter att genomföra hälsoundersökningar av asylsökande i tillräcklig utsträckning fortsatt är en central fråga. Vidtagna åtgärder MSB, SKL och Migrationsverket genomförde den 30 november ett arbetsmöte med fokus på hälso- och sjukvård. Folkhälsomyndigheten har gjort en samlingssida på sin webbplats med relevanta rapporter och länkar angående flyktingsituationen. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning med rekommendationer till hälsooch sjukvården avseende vaccinationer till människor på flykt. Planerade åtgärder Ytterligare ett arbetsmöte med fokus på hälso- och sjukvård planeras av MSB och SKL måndagen den 7 december. Behov av mer strategiskt och uthålligt arbete inom kommunal och regional krishantering Länsstyrelserna bedömer att det i dagsläget finns fungerande lokala och regionala strukturer för ledning, samverkan och kommunikation. Planerade åtgärder MSB avser fortsätta se över möjligheter att nationellt mäkla personalresurser för att förbättra uthålligheten inom olika verksamheter i länen. MSB avser att utifrån nationella framåtblickande analyser underlätta för länsstyrelsernas regionala analyser. I flera fall behövs det dock en långsiktig planering som tar höjd för ett mer strategiskt och uthålligt arbete hos länsstyrelser och kommuner.

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen Lägesbilden MSB verkar, utifrån ett nationellt perspektiv, för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen. Den nationella lägesbilden riktar sig främst till operativa aktörer på

Läs mer

Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen

Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (29) Rapportering av MSB:s uppdrag från regeringen avseende flyktingsituationen samhällsskydd och beredskap PM 2 (29) Förord Det stora antalet

Läs mer

MSB-rapport Flyktingsituationen Sverige

MSB-rapport Flyktingsituationen Sverige Händelsebeskrivning Situationen som har beskrivits i tidigare lägesbilder från MSB är i stort sett oförändrad. Migrationsverket rapporterar om en fortsatt hög nivå av migranter till Sverige samt en god

Läs mer

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen Information om lägesbilden MSB verkar, utifrån ett nationellt perspektiv, för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen. Den nationella lägesbilden riktar sig främst till operativa

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

MSB-rapport Flyktingsituationen Sverige

MSB-rapport Flyktingsituationen Sverige Händelsebeskrivning Situationen som har beskrivits i tidigare lägesbilder från MSB är i stort sett oförändrad. Migrationsverket rapporterar om en fortsatt hög nivå av migranter till Sverige samt en intensiv

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-18 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på

Läs mer

Perspektiv på samverkan och ledning vid flyktingsituationen. Ola Slettenmark 20 april 2016

Perspektiv på samverkan och ledning vid flyktingsituationen. Ola Slettenmark 20 april 2016 Perspektiv på samverkan och ledning vid flyktingsituationen Ola Slettenmark 20 april 2016 En tidig känsla. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vad är detta Personliga reflektioner och erfarenheter

Läs mer

Webbmöte 3 november. Ensamkommande barn samt Handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården

Webbmöte 3 november. Ensamkommande barn samt Handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården Webbmöte 3 november Ensamkommande barn samt Handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården Introduktion Karin Falck, kommunikatör. karin.falck@skl.se Kjerstin Bergman, samordnare. Kjerstin.bergman@skl.se

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016

Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild. elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Ensamkommande barn och unga- en omvärldsbild elisabeth.melin@skl.se 4 februari 2016 Lätt att bli fartblind.. Regeringsförslag för att skapa andrum Den svenska lagstiftningen anpassas till minikrav enligt

Läs mer

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen Information om lägesbilden MSB verkar, utifrån ett nationellt perspektiv, för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen. Den nationella lägesbilden riktar sig främst till operativa

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering

Generaldirektör. Överdirektör. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap. Karlstad. Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist verksamhetsstöd Service- och säkerhetsenheten Rättsenheten Ekonomienheten Personalenheten

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Bryssel 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Promemoria Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande Näringsdepartementet Promemorians huvudsakliga innehåll Det stora antalet asylsökande som sökte sig till

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10 Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, klockan 09:00 Ärenden:

Läs mer

... 9... 10... 11 ... 26... 27

... 9... 10... 11 ... 26... 27 ... 3... 4... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 13... 14... 15... 16... 17... 26... 27... 28 2 Malmö stad strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Malmö - ett samhälle där

Läs mer

KAPA KRÅNGLET I KOMMUN-SVERIGE

KAPA KRÅNGLET I KOMMUN-SVERIGE KAPA KRÅNGLET I KOMMUN-SVERIGE KAPA KRÅNGLET I KOMMUN-SVERIGE 21 förslag för mindre krångel och sänkta kostnader i asylmottagandet 1 KAPA KRÅNGLET I KOMMUN-SVERIGE 2 FORTSATT STORA REFORMBEHOV Antalet

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015

Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Lägesbild, prognos och åtgärder för hantering av flyktingsituationen 30 nov 2015 Nuläge Nationellt Fler evakueringsplatser behövs! Förfrågan från Migrationsverket om att driftsätta fler evakueringsplatser

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge 1 [7] Stöd- och utvecklingsenheten 2016-02-10 Frågor och svar Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så

Läs mer

Ensamkommande barn. Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU18. Sammanfattning

Ensamkommande barn. Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU18. Sammanfattning Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU18 Ensamkommande barn Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår en motion som väcktes i december 2015 med anledning av en händelse av större vikt (9

Läs mer

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan

Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan Integration Nummer 2 juni 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Vem behöver vem - överlever landsbygden utan invandrare? Samhällsorientering för vissa nyanlända I huvudet på en ankomstkommun:

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden Promemorians huvudsakliga innehåll Det krävs åtgärder för att snabbt kunna ordna boende för det stora antal asylsökande som har kommit till

Läs mer

file:///c:/users/de680/appdata/local/temp/notesd67d64/~web1483.htm

file:///c:/users/de680/appdata/local/temp/notesd67d64/~web1483.htm file:///c:/users/de680/appdata/local/temp/notesd67d64/~web1483.htm Sida 1 av 3 2015-11-18 MSB Nationell lägesbild och information från SKL flyktingsituationen till: 'vellinge.kommun@vellinge.se', 'kommunen@staffanstorp.se',

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl 17.30 18.45 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen

Nationell lägesbild för de operativa aktörernas samlade hantering av flyktingsituationen Lägesbilden MSB verkar, utifrån ett nationellt perspektiv, för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen. Den nationella lägesbilden riktar sig främst till operativa aktörer på

Läs mer

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor

Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Larm och samverkansplattform för kommunikation och lägesuppfattning för den svenska beredskapen vid nukleära olyckor Projekt 10 från handlingsplanen för den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Kartläggning och bedömning av kapaciteten att hantera flyktingsituationen och skapa kontinuitet i berörda verksamheter i Västmanlands län

Kartläggning och bedömning av kapaciteten att hantera flyktingsituationen och skapa kontinuitet i berörda verksamheter i Västmanlands län UNDERRÄTTELSE 1 (5) D.nr 457-4415-2015 LÄNSSTYRELSEN MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP Kartläggning och bedömning av kapaciteten att hantera flyktingsituationen och skapa kontinuitet i berörda

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2

INNEHÅLL. UTKAST 160314 (Version 3) 2 NULÄGESBESKRIVNING: ENSAMKOMMANDE BARN SOM ANVISATS TILL STOCKHOLMS LÄN 2015 160314 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Bakgrund, syfte och metod 3. Respondenter, avgränsningar, svarsfrekvens, bortfall och osäkerhet

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat

Rapport. Anpassning till ett förändrat klimat Anpassning till ett förändrat klimat Tillståndet i kommunerna år 2015 Förord Naturskador orsakar stora skador som drabbar samhället och enskilda individer. Vi påverkas av alltmer frekventa extremväder

Läs mer

MSB användning av GIS vid kris

MSB användning av GIS vid kris MSB användning av GIS vid kris Ann-Charlotte Nylén GIS-samordnare Enheten för beslutsstöd Avdelningen för utveckling av beredskap ann-charlotte.nylen@msb.se GIS på MSB Crowdsourcing Flyktingsituationen

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande

Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande PROMEMORIA 2009-05-29 Dnr: 2009/0017 Kansliet Karin Wahlgren Styrelsen Sammanträdesdatum: 2009-06-11 Asylmottagningsutredningen Aktiv väntan asylsökande i Sverige (SOU 2009:19) - förslag till yttrande

Läs mer

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande

Konferens om landstingens krisberedskap 2015. Utvecklingen av det civila försvaret. Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Konferens om landstingens krisberedskap 2015 Utvecklingen av det civila försvaret Magnus Dyberg-Ek Avdelningen för Utvärdering och lärande Upplägg av presentation Förändrad omvärld Totalförsvar/samlat

Läs mer

Minnesanteckningar flyktinginformation

Minnesanteckningar flyktinginformation Minnesanteckningar flyktinginformation Tid: Onsdag 21 oktober 18.30 19.45 Plats: Nordmalingsbygdens Folkets Hus Närvarande tjänstemän: Sune Höglander (samhällsbyggnadschef), Helen Sundström Hetta (kommunchef),

Läs mer

Aktuellt från Smittskydd Stockholm. Informationsmöte för Miljö och hälsoskyddsinspektörer Helena Hervius Askling Bitr.

Aktuellt från Smittskydd Stockholm. Informationsmöte för Miljö och hälsoskyddsinspektörer Helena Hervius Askling Bitr. Aktuellt från Smittskydd Stockholm Informationsmöte för Miljö och hälsoskyddsinspektörer Helena Hervius Askling Bitr.smittskyddsläkare Smittskyddslagen, SFS 2004:168 Skydda befolkningen mot smittsamma

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap

Öckerö kommun. Risk- och sårbarhetsanalys 2014. Målet med krisberedskap Öckerö kommun Risk- och sårbarhetsanalys 2014 Målet med krisberedskap Målet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa samt samhällets funktionaliteter, men

Läs mer

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap

Bakgrund robusthet och reparationsberedskap RakEL Bakgrund robusthet och reparationsberedskap Målen för vår säkerhet! Prop. 2008/09:140 Målen för vår säkerhet är: att värna befolkningens liv och hälsa, att värna samhällets funktionalitet och att

Läs mer

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Hotet Regelverket Kriget Total-försvaret Kris! Extraordinär händelse! Svår påfrestning! Samhället Krisberedskap

Läs mer

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2009-05-11 119 296 Arbets- och personalutskottet 2009-04-14 97 212 Dnr 09.105-13 majks10 Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverket konstaterar att

Läs mer

Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen

Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen 2015 PM 2015-11-23 1 (18) Behov av regeländringar med anledning av flyktingsituationen Inledning Akuta behov av regeländringar, version 2015-11-23 Det här är ett dokument där SKL listar omedelbara behov

Läs mer

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26

Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 Migrationsverket Utlänningshandboken Kap 37.5 Att Utreda barn Skapat 2006-03-13 Uppdaterat 2008-09-26 37.5 Att utreda barn Innehållsförteckning Inledning Rättsregler och andra utgångspunkter Syftet med

Läs mer

Möte i beredningsgruppen för den regionala överenskommelsen RÖK, 20 november kl. 13.30 16.00

Möte i beredningsgruppen för den regionala överenskommelsen RÖK, 20 november kl. 13.30 16.00 MINNESANTECKNING 1(6) 015-11-0 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 010-4 16 46 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte i beredningsgruppen för den regionala överenskommelsen

Läs mer

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende

Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende 2015-12-22 Dnr 1.1.1-3398-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av stödboende och hem för vård eller boende (S2015/06476/FST) 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04

Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04 Anteckningar Kommunberedningen 2015-11-04 Lokal: Lokal Kungsbackarummet, Kommunstyrelsens förvaltning i Stadshuset Tid: Kl. 13.30-15.30 1 Regional utveckling 2 Regional samverkan, 7 partners 3 Kommunal

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Översvämningsförordningens betydelse för fysisk planering. Dadi Thorsteinsson, Räddningstjänsten Syd Rolf Larsson, Teknisk Vattenresurslära LTH

Översvämningsförordningens betydelse för fysisk planering. Dadi Thorsteinsson, Räddningstjänsten Syd Rolf Larsson, Teknisk Vattenresurslära LTH Översvämningsförordningens betydelse för fysisk planering Dadi Thorsteinsson, Räddningstjänsten Syd Rolf Larsson, Teknisk Vattenresurslära LTH Frågeställning Syftet med detta arbete är att utvärdera trolig

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012

Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012 Sida: 1/5 Bilkåren Box 5435 114 84 Stockholm Vårt datum: 2012-03-27 Inbjudan för Bilkårister att delta som funktionärer i övning REFOX, 22-28 september 2012 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) behöver hjälp

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen torsdagen den 20 november 2014

Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen torsdagen den 20 november 2014 MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2014-11-20 Dnr 851-4736-2014 Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen 010-224 16 46 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Möte med beredningsgrupp för den Regionala överenskommelsen

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33

Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering, SOU 2013:33 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Nils Edsmalm TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-08 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 7 1 (7) HSN 1305-0577 Yttrande över betänkande, En myndighet för alarmering,

Läs mer

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Eva Bohlin Margareta Cassel Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se,

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17

Innebörden av områdesansvar. Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 Innebörden av områdesansvar Gunilla Wiklander Andersson Beredskapssektionen 2006-05-17 GUDRUN 2005-01-08 Nosaby 2004-09-10 Kemira 2005-02-04 Newcastle 2005-12-15 Salmonella 2005-12-23 Aviär influensa 2006-04-11

Läs mer

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012

Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Datum 2012-06-11 Dnr 405-1889-12 1(14) Samhällsbyggnadsenheten Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Regional bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2012 Kvarteret Kolgården i Visby. Foto: Elin Sander POSTADRESS

Läs mer

Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015

Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015 Hur jobbar MSB med inriktnings och samordningsfunktion? 1 oktober, 2015 Mål Ökad förståelse för hur vi ser oss själva och våra roller hur och varför vi arbetar som vi gör utvecklingsbehov Exempel på beskrivningar

Läs mer

Uppehållstillstånd 2014

Uppehållstillstånd 2014 Information om ensamkommande barn Augusti 2015 Uppehållstillstånd 2014 Kvottuttagna 2 % 1 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska

Läs mer

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år)

Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Inriktningsplan för åren 2016 2018 (3 år) Utgångspunkter Antagen av förbundsstämman den 11 oktober 2015. Medborgarnas och därmed samhällets behov av säkerhet och trygghet är grunden för Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011

Kommittédirektiv. Översyn av samhällets alarmeringstjänst. Dir. 2011:106. Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Kommittédirektiv Översyn av samhällets alarmeringstjänst Dir. 2011:106 Beslut vid regeringssammanträde den 1 december 2011 Sammanfattning En utredare ska se över samhällets alarmeringstjänst. Syftet med

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

Information skolpliktsbevakning

Information skolpliktsbevakning INFORMATION 1(2) 2015-11-09 2015/2952-GSN-648 20151126 Tord Karlsson - p1tk02 tord.karlsson@vasteras.se Delges Text Information skolpliktsbevakning Den rättsliga regleringen avseende skolplikt framgår

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund

Verksamhetsplan för skolhälsovården inom Kalmarsunds gymnasieförbund Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Mål - Uppdrag 03 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Chatharina Gustafsson, administrativ

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser

Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 1. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga länsstyrelser Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Styrel. Inriktningsdokument för prioriteringsordning. Anna Rinne MSB

Styrel. Inriktningsdokument för prioriteringsordning. Anna Rinne MSB Styrel Inriktningsdokument för prioriteringsordning Anna Rinne MSB MSB:s uppdrag i regleringsbrevet 2010 MSB ska tillsammans med Statens energimyndighet och Affärsverket svenska kraftnät utarbeta ett inriktningsdokument

Läs mer