Rapport Integrationsarbete 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Integrationsarbete 2009"

Transkript

1 Rapport Integrationsarbete 2009 Förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning Dokumenttyp Rapport Dokumentnamn Rapport Integrationsarbete 2009 Fastställd/upprättad Beslutsinstans Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Giltighetstid 1 år Dokumentansvarig /processägare Integrationssamordnare Inga Johansson Version 1.0 Senast reviderad Dokumentinformation Resultat 2009 års integrationsarbete Detta dokument gäller för Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt förvaltningens personal

2 Innehåll Inledning/ bakgrund... 1 Nationell nivå... 1 Regional nivå... 2 Lokal nivå... 2 Resultat med analys... 3 Verksamhets resultat Älvens grupphem... 6 Verksamhetsresultat Ekonomi... 6 Aktiviteter inom integrationsområdet under Utvecklingsområden... 8 Vad som pågår under våren

3 Inledning/ bakgrund På kommunfullmäktigesammanträdet i juni skall en rapport över föregående årets integrationsarbete inlämnas. Mycket har hänt under 2009 och för att få en liten bild över den komplexitet som integrationsarbetet omfattar, startar rapporten med en kortfattad bakgrundsbeskrivning om vad som hänt på nationell, regional och lokal nivå. Sedan redovisas resultatet av integrationsverksamheten 2009, analys och de utvecklingsområdena som fortfarande behöver förbättras. Nationell nivå Migrationen ökade i Sverige 2009 med nästan 10 % jämfört med Det beviljades tillstånd under året fördelat på de stora grupperna anhöriginvandring, studenter och arbetstagare personer fått permanent uppehållstillstånd efter sökt asyl. Prognosen från Migrationsverket är att asylärendena kommer att öka. Framförallt sökande från Somalia och Afghanistan asylsökande beräknas komma under 2010 och komma under är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem sökte ensamkommande barn asyl. Prognosen är att det kommer att öka till ca Fler mottagningsplatser ute i kommunerna kommer att behövas. Av alla som togs emot 2009 var 45% under 18 år. År 2009 diskuterades nödvändigheten med en ny integrations/ flyktingmottagningspolitik. Kommunerna väntade hela året på ett beslut från regeringen om att anta reformen Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering egenansvar medprofessionellt stöd. Via reformen skall en snabbare etablering åstadkommas genom att förstärka incitamenten att ta ett arbete och delta i arbetsförberedande insatser. En effektiv etableringskedja skapas genom klarare och tydligare ansvarsförhållanden mellan olika aktörer för att bättre ta tillvara den nyanländes kompetens. Kommunen har hittills haft ansvar för det som kallas introduktion. Introduktionen för nyanlända skiljer sig i olika delar av landet. Kommunerna har själva bestämt om de ska betala ut introduktionsersättning eller ekonomiskt bistånd (socialbidrag) till nyanlända som deltar i introduktionen. Kommunen har också beslutat om ersättningens storlek. Det tar lång tid för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Etableringstakten har varit särskilt långsam för många nyanlända med flyktingbakgrund. I genomsnitt har cirka 15 procent av männen arbete efter att ha haft uppehållstillstånd i ett år, 35 procent efter tre år och 50 procent efter fem år. För kvinnor är motsvarande siffror fem, 20 respektive 30 procent. Resultatet tyder på att det finns stora strukturella problem med dagens introduktionsverksamhet. Reformen innebär bland annat att: Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna istället för kommunerna. Gäller nyanlända flyktingar mellan år och även unga vuxna mellan år som är utan föräldrar i landet. Kommunerna har fortsatt ansvar för mottagande, bosättning, sociala insatser, svenska för invandrare (sfi)- undervisning, samhällsorientering samt ett viktigt ansvar över barn och unga. 1

4 En ny ersättning som är lika för alla oberoende vari landet man bor införs och utgår vid aktivt deltagande i etableringsinsatser. Insatserna skall vara minst sfiundervisning, samhällsorientering, och andra aktiviteter som underlättar arbetsmarknadsetablering. En ny aktör etableringslots införs för att stödja den nyanlände under etableringsperioden under högst 24 månader. Nyanlända som har en etableringsplan skall delta i samhällsorientering. Syftet är att varje nyanländ utifrån sina egna förutsättningar ska få professionellt stöd att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Riksdagen fattade beslut om att anta reformen den 17 mars 2010 och reformen börjar gälla från den 1 december Det är i skrivandets stund inte klart om ersättningarna till kommunerna men förhandlingar pågår mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL)och regeringen. Förändringar är att vänta. Regional nivå På regional nivå reviderades i mars 2009 Regionala överenskommelse om samverkan för nyanlända invandrares etablering i Norrbottens lön (RÖK). De partners som ingått i RÖK:en är: Länsstyrelsen Norrbotten, Migrationsverket, Svenska kyrkan Luleå stift, Försäkringskassan, Företagarna i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Luleå tekniska universitet, Arbetsförmedlingen, Röda korset, Kommunförbundet Norrbotten. Lokal nivå Piteå kommun har antagit en policy över Piteå kommuns integrationsarbete. I den policyn uttrycks kommunens övergripande vision att nyanlända flyktingar och invandrare skall uppleva att de är välkomna och att det är hit man kommer när man kommer hem. I den policyn beskrivs att det är nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning som har samordningsansvaret i kommunen över integrationsfrågorna. Varje nämnd och kommunala bolag ansvarar för integrationsfrågorna inom sina respektive verksamhetsområden. För att genomföra bra förutsättningar för integration behövs samverkan och samarbete, både internt i kommunen så även med externa aktörer. Allas erfarenheter och kompetenser behövs i arbetet att få våra utlandsfödda att stanna och bo kvar i Piteå. Det är en viktig fråga inom ramen för uthållig och attraktiv kommun. Inflyttning behövs för att kommunen skall kunna växa och uppnå målet på innevånare år Under året har en tillsvidare överenskommelse tecknats med Migrationsverket. Överenskommelsen gäller från 2010 och avtalet innebär ett mottagande om 40 stycken flyktingar per år. Överenskommelsen om mottagande av ensamkommande asylsökandebarn 2

5 fortlöper tillsvidare med tre platser för asylsökande och nio platser för de som fått permanent uppehållstillstånd. Under året blev en Lokal överenskommelse om introduktion av nyanlända flyktingar och andra invandrare i Piteå kommun ( LÖK) processad och klar. I LÖK.en beskriver organisationer och förvaltningar sin del och sitt ansvarsområde i integrationsarbetet. Samverkan och samarbete sker inom ramen för denna överenskommelse. Arbetsgruppen Integration är en samverkansgrupp mellan politiker från nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildningen (NAV) och tjänstemän från NAV:s förvaltning. Det sitter med tre politiker, en sfi- lärare och integrationssamordnare. Ett skolråd inom sfi har bildats under året. Där sitter valda elevrepresentanter tillsammans med representanterna från Arbetsgrupp Integration. Skolrådet har till syfte att skapa dialog med fokus på integrationsfrågor samt som en informationskanal mellan alla inblandade. Resultat med analys Integrationsverksamheten har en klar målsättning att flyktingar och övriga invandrare skall efter genomgånget introduktionsprogram vara självförsörjande och delaktiga i samhället samt ha byggt den plattform som gör att man väljer att stanna kvar i Piteå. Genom effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig invandrare och flyktingar välkomna, respekterade och behövda i Piteå. Integrationsverksamheten är indelad i två administrativa delar, flyktingmottagningen som regleras via Förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingar mm och övriga invandrare som inte omfattas av ovan nämnda förordning. Överenskommelsen med Migrationsverket var att motta 150 flyktingar under åren Under dessa år har totalt 104 flyktingar (fördelat på 39 kvinnor och 65 män) kommit först via socialförvaltningen och sedan via flyktingmottagningen och bott längre eller kortare tid i kommunen. Nyanlända flyktingar upprättar tillsammans med flyktingsamordnare individuella introduktionsplaner med tydliga kort- och långsiktiga mål. I programmet ingår bland annat sfi- undervisning, språk- och yrkes praktik, anställningar, samhällsinformation och övriga aktiviteter. Allt för att skapa förutsättningar för en bra introduktionstid. Introduktionsplaner upprättas även för barn- och unga som kommit med sina familjer. Där är ett bra familjeliv och bra utbildning i främsta rummet. Barn som skall gå i grundskolan bereds plats omgående i det område där familjen bor. Barn som behöver plats i förskola kan få vänta i tre månader innan det finns plats ledigt, ibland kan det gå snabbare. Unga som är i gymnasieåldern (från 16 år) får börja på sfi och kan i bästa fall hinna börja vanlig gymnasieutbildning innan de uppnått för hög ålder. De barn som behöver extra stöd och hjälp behandlas som alla andra barn och får stöd i de befintliga stödverksamheterna inom kommunen. 3

6 Övriga nyanlända invandrare får möjlighet att delta i KIP (Kommunalt arbetsmarknadsintroduktions program för nyanlända invandrare) med fokus på språkundervisning och arbetsmarknadsintroduktion med målet egen försörjning. Programmen löper under 24 månader efter folkbokföringsdatum i kommunen. Arbetsmarknadsavdelningen har två vägledare på vägledningscentrum som arbetar med introduktion av flyktingar och invandrare på arbetsmarknaden. Detta sker genom vägledning, praktik och subventionerade anställningar i samarbete med övriga avdelningen, arbetsförmedlingen och övriga aktörer inom arbetslivet. Under året utvecklas samarbetet med arbetsförmedlingen och sfi. För att underlätta en snabbare integration för i första hand flyktingar men även andra invandrare har avdelningen haft en aktiv dialog med vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Under året har arbetsförmedlingen upphandlat kompletterande aktörer för att arbeta med utrikesfödda som har kommunala ersättningar typ försörjningsstöd och introduktionsersättning. Under 2009 har 32 flyktingar kommit till Piteå uppdelade på 15 kvinnor och 17 män, inklusive sex ensamkommande flyktingbarn (män) som fått permanent uppehållstillstånd. Under året har de första kvotflyktingarna anlänt, flyktingar som kommit via kommunens deltagande i organiserad vidareflyttning samt sekundär flyktingar, dvs de som först bott i en annan kommun, har kvar av sin introduktionstid, och valt att flytta till Piteå. Verksamhets resultat 2009 Verksamhet kvinnor män totalt kvinnor män totalt KIP (flyktingar/invandrare Andel som kombinerar Sfi och Prova-på-plats Språkpraktik/sfi Antalet Prova-på-platser har minskat pga. att ansvaret för framskaffandet av praktikplatserna lämnades över till AF fr. o m augusti 09. Resultat kvinnor män totalt kvinnor män totalt Andel som får arbete efter avslutat Sfi Instegsjobb Andelen som kombinerar SFI och praktik och som fått arbete har minskat sedan En av anledningarna är att ansvaret för att ta fram praktikplatser har överlämnats till arbetsförmedlingen från augusti. Af har därefter upphandlad en kompletterande aktör för att arbeta med detta vilket eventuellt kan påverka siffrorna positivt under 2010 Antalet flyktingar har inte kommit i den omfattning som önskats. Dels kan det bero på Migrationsverkets egen handläggning och behovet från Migrationsverket om att placera stora barnfamiljer har varit svårt i Piteå då bostadsmarknaden inte möjliggör den målgruppen. Dels svårighet att få tillgång till en egenförsörjning via arbete samt vill många bo nära en storstad 4

7 med närhet till släktingar och vänner. Delaktighet i det sociala livet är en annan mycket viktig aspekt till varför flyktingar väljer annan ort. Fadderfamilj har erbjudits alla nyanlända flyktingar som kommit under året och alla har fått en fadderfamilj om de önskat en. SFI- Svenska för invandrare Volymutvecklingen inom Sfi under 2009 redovisas i följande tabell. Antalet kursdeltagare inom Sfi under 2009 förändrades inte nämnvärt jämfört med Merparten av deltagarna utgörs av invandrare, medan övriga utgörs av gruppen flyktingar. Andelen flyktingar uppgick till drygt 25% räknat på helåret, vilket i stort var oförändrat jämfört med Av deltagarna under 2009 var ca 55-60% kvinnor, medan männens andel uppgick till 40-45%. Könsfördelningen var i stort oförändrad jämfört med Deltagare i Sfi åren 2009 och Deltagare i Sfi Hösten Våren Hösten Våren Deltagare (personer) Andel kv/m (%) 56/44 60/40 44/56 65/35 Andel flyktingar/invandrare (%) 32/68 23/77 22/78 31/67 Av tabellen nedan framgår deltagarnas fördelning på kurserna A till D. Jämfört med år 2008 har antalet kursdeltagare på kurserna A och D ökat, medan antalet deltagare på kurserna B och C har gått ned något. Under inledningen av hösten 2009 inträffade en ansamling av elever på kurs B jämfört med våren Volymutveckling per kurs inom Sfi 2009 och 2008 Kurs Antal kursdeltagare A B C D Totalt Hösten Våren Hösten Våren

8 Älvens grupphem Målet med boendet är att barnen/ungdomarna skall få en känsla av tillhörighet och vilja bo kvar i Piteå samt få ett självständigt liv som självförsörjande vuxen. Älvens grupphem vänder sig till ensamkommande flyktingbarn i års ålder. Grupphemmet är beläget på Alfagränd i Öjebyn och har platser för 12 barn/ungdomar och i verksamheten jobbar 8 boendestödjare, 1 boendechef samt en biträdande boende chef på halvtid. Kostnaden för grupphemmet ryms inom ramen för bidraget från Migrationsverket. Grupphemmet utgår från ett salutogent perspektiv, vilket innebär att man inriktar sig på det friska och positiva, där signalerna ska vara att stärka och utveckla varje individs förmågor. Grupphemmet är dygnet runt bemannat där personalen ska vara ett vuxenstöd som finns till för att stötta och vägleda ungdomarna Socialtjänsten gör en utredning/vårdplan för att utreda passande boendeform och behov för ungdomen. Överförmyndarnämnden utser en godman till ungdomen. Ungdomarna skall inom två veckor från ankomstdatum erbjudas undervisning i svenska. Verksamhetsresultat 2009 Resultat kvinnor män totalt kvinnor män totalt Inskrivna ungdomar på Älven Under året 2009 har 16 ungdomar varit inskrivna på Älvens grupphem. Av dem har 4 skrivits ut. 1 person har flyttat till eget boende efter 18-års ålders och beviljats uppehållstillstånd och de övriga 3 har övergått till Migrationsverkets regi på grund av uppnådd ålder av 18 år samt utvisnings beslut. Samtliga ungdomar har erbjudits studier (SFI) inom 1 vecka efter ankomst och samtliga har och deltar fortfarande i undervisning på Komvux. Alla ungdomar blev också tilldelad en godman inom 1 vecka efter ankomst. Sex ungdomar erbjöds feriearbete och arbetade 3 veckor vardera under sommaren. De övriga kunde inte erbjudas feriearbete på grund av att de saknade Permanent uppehållstillstånd och eller arbetstillstånd (AT-und = tillfälligt arbetstillstånd som beviljas av Migrationsverket under asylprocessen). Samarbetet med sjukvården, socialtjänsten och överförmyndarnämnden har fungerat bra. Flertalet av ungdomarna är nöjda med skolan och några har avancerat till högre klasser beroende på deras studietakt och skolbakgrund. Men samtliga ungdomar uttrycker önskemål om att få läsa på gymnasiet tillsammans med jämnåriga elever. Ekonomi NAV har fått utökad ram för att täcka en tjänst inom integrationsområdet. Kostnader som är att härröra till flyktingmottagandet täcks av statliga medel. Ett aktivt arbete sker för att hitta alternativ finansiering till riktade insatser inom området. Bland annat EU- pengar och statliga pengar via strukturella medel som kan sökas hos Migrationsverket. 6

9 Aktiviteter inom integrationsområdet under 2009 Samverkan med frivilligorganisationerna har utvecklats under Nämnas bör: Svenska kyrkan fortsätter med sin läxläsning för framförallt flyktingar under måndagseftermiddagar. Medläsarprojekt - ett projekt som betyder att en svensk läser tillsammans med en nyanländ person. Projektet är tillkommit på initiativ av Röda korset och Stadsbiblioteket spelar en viktig roll som delaktiga i projektet och som fysisk mötesplats. Tillsammans med Stadsbibliotekets mångfaldsprojekt Lika som Bär har många genensamma aktiviteter genomförts. Bland annat föreläsning med Ingela Olsson, utställningen Gud har 99 namn, föreläsning med Mohammed Fazlhashemi, dräkt utställning från alla världens länder hyrd från Esperanza i Luleå, Mångfaldsdagen på Krokodil, föreläsning med Magdalena Urgell. Integration uppmärksammades på Svenska Nationaldagen den 6 juni. Arrangörer var Folkets Hus föreningen, Korpen, Kultur och fritid och NAV. Rotary delade för första gången ut stipendium till sfi -elever efter vissa kriterier. Totala belopp summan på kr fördelades på 10 stycken elever. Starten på föreläsningsserie om de stora världsreligionerna har börjat med en utbildningseftermiddag och en kvällsföreläsning via samarbete med Café Insikten med Jan Hjärpe, islamolog och professor emeritus. Till Internationella kvinnodagen den 8 mars var speciellt utlandsfödda kvinnor inbjudna. En minimässa arrangerades på Nolia city konferens där många olika företag, organisationer och föreningar var med och som riktar sig speciellt till kvinnor. Dessutom medverkade Magdalena In de Betou med sin föreställning om jämställdhet. Framnäs Folkloreorkester musicerade och sånggruppen Rabodaj underhöll med sånger från Balkan. Medarrangörer var bland annat Länsstyrelsen och olika förvaltningar från Piteå kommun. Under året har en utvärdering gjorts Flyktingmottagande och introduktion av invandrare i Piteå kommun. Utvärderingen visar på att mycket fungerar bra men att det finns utvecklingsområden. Se under rubrik utvecklingsområden. Under året har ett skolråd på sfi startat upp med representanter från Arbetsgrupp integration och valda representanter från klasserna på sfi. Med finansiering från Migrationsverket har ett IT/ data projekt bedrivits under en tre månadersperiod för nyanlända för att möjliggöra deltagande i samhälle och i kommunikation via ny teknik. Olika informationstillfällen har skett under året både till olika organisationer samt till olika förvaltningar och team grupper inom kommunen. För föreningar, förvaltningar och organisationer finns sökbara pengar för att bedriva integrations projekt och det har delats ut till olika arrangemang som föreningar och organisationer bedrivit. 7

10 Med pengar från Migrationsverket har arbete inom ramen för organiserad vidareflyttning möjliggjorts. Det har resulterat i två besöksresor en till Landskrona och en till Södertälje/ Botkyrka. I syfte att få flyktingar att vilja flytta till Piteå. Deltagande i EU- projektet PROMET(H)EO har inneburit projektresor till Valencia, Spanien och Lyon, Frankrike. Via projektet har ett miniprojekt utförts under våren 2009 för elever på sfi som handlar om lärande via alternativa uttryckssätt. Utvecklingsområden Samverka och arbeta för att integrationsfrågan ska finnas med i alla förvaltningars och kommunala bolags styrdokument så att arbetet med integrationsfrågorna blir en naturlig del av verksamheterna. Fortsätta utveckla samverkan mellan förvaltningar och andra interna/ externa aktörer, med utgångspunkt från den nya flyktingmottagningspolitiken, där staten via Arbetsförmedlingen tar över samordningsansvaret från den 1 december 2010 för nyanlända flyktingar mellan år och åringar som inte har någon förälder i landet. Utifrån utvärderingen om introduktionen av nyanlända fortsätta utveckla möjligheten till arbete och egen försörjning för målgruppen. Bra och varierande praktikplatser behöver ytterligare utvecklas allt för ta tillvara på den kompetens de utlandsfödda har och för att möjligöra ett snabbare tillträde till arbetsmarknaden. Piteå kommun som stor arbetsgivare bör föregå som gott exempel och verka för ökad mångfald i arbetslivet. Skapa möjlighet till gymnasiestudier i gymnasieskolan för alla utlandsfödda barn i gymnasieåldern. Utveckla sfi- språkundervisning till att bli en mer integrerad del av integrationsarbetet. Fortsätta dialogen med kommunens hyresvärdar för att skapa fler och mer varierat boende utifrån behov. Utveckla informationen till alla utlandsfödda och ta fram informationsmaterial på flera språk. Även på Piteå kommuns hemsida behöver information finnas på fler språk. Utveckla den mångkulturella dialogen på olika plan och på olika sätt samt skapa mötesplatser där alla kan träffas. Skapa förutsättningar för att alla utlandsfödda ska få en rik och en meningsfull fritid. Uppmärksamma alla nyanlända barn- och ungas speciella situation. Utöka verksamheten genom att särskilja grupperna genom att de som beviljats uppehållstillstånd flyttar från Älven till en annan boendeform. Möjliggöra ökade antal platser att ta emot ensamkommande flyktingbarn då nuvarande avtal är bundet till att tillhanda hålla tre asylplatser. I skenet av att allt fler får permanent uppehållstillstånd(put) kan platserna komma att fyllas av PUT:are. Dessutom kommer allt 8

11 fler barn till Sverige och fler kommunplatser behövs för att mottagandet ska bli så bra som möjligt för asylsökande barn. Utifrån medverkan i kommunens projekt Hållbar jämställdhet (HÅJ) undersöka resursfördelning för kvinnor respektive män samt utgå från resultaten i allt utvecklingsarbete med integrationsarbetet. Vad som pågår under våren Under våren 2010 kommer mottagandet av ensamkommande barn att följas upp och utvärderas. Piteå kommuns förtroendevalda revisorer har under perioden beställt en utvärdering för att granska kommunens ansvar att tillgodose ensamkommande flyktingbarns behov. Utvärderingen är gjord av Komrev inom PricewaterhouseCoopers. Utvärderingen visar att i allt väsentligt bedrivs verksamheten ändamålsenligt och med god intern kontroll, men att det finns utvecklingsområden. Bland annat; utveckla integrationen med svenska samhället, framförallt med jämnåriga. Skapa en helhetssyn i kommunen vad gäller styrning, planering, uppföljning och utvärdering. Under våren pågår ytterligare en extern utvärdering utfört av European Minds med fokus på mottagandet, verksamhet och rollfördelning mellan alla berörda aktörer. Resultatet av den utvärderingen kommer längre fram i sommar. En C-uppsats ska genomföras med fokus på hur flyktingbarn som kommit med sina familjer upplever mottagandet i Piteå kommun. Samverkan mellan förvaltningen för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildningen och andra föreningar och organisationer fortsätter. Dessutom så finns det pengar att söka för föreningar, organisationer och andra förvaltningar för projekt som möjliggör integration mellan svenskar och utlandsfödda. Medel söker man hos förvaltningen. Allt för att stimulera fler utlandsfödda att delta i föreningsliv och bli delaktiga i samhället. Ett ferieprojekt under sommaren ska startas upp som ska ha fokus att verka mot diskriminering och rasism. Två handledare är anställda och 18 ferieungdomar totalt ska delta i projektet. Under kommunens projekt Hållbar jämställdhet skall integrationsarbetet delta för att visa på eventuella skillnader i arbetet mellan kvinnor och män. Arbetet med organiserad vidareflyttning fortsätter. Under försommaren kommer Hushållningssällskapet att starta upp ett projekt som heter Integration - en möjlighet för de gröna näringarna. ett samverkans projekt mellan Af, fyrkantskommunerna och Hushållningssällskapet. Projektet ska visa på möjligheter för invandrare att hitta en utkomst på landsbygden och för företagare att hitta personer som vill arbeta på landsbygden. Projektet ska möjliggöra för starta eget om förutsättningar finns. Föreläsningsserien om de stora världsreligionerna fortsätter med att en multireligiös guide har utbildning den 3 juni för personal, och ett öppet möte för allmänheten på Krokodil på kvällen. 9

Rapport integrationsarbetet 2008

Rapport integrationsarbetet 2008 Rapport integrationsarbetet 2008 Rapportskrivare och kontaktperson: Integrationssamordnare Inga Johansson, 0911-69 67 66 Innehåll Mål... 1 Uppdelning flyktingar andra nyanlända invandrare... 1 Introduktion

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens integrationsarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun

Lokal överenskommelse. samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och andra invandrare i Eksjö kommun 1. Överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun.

Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Lokal överenskommelse gällande unga 16-24 år i Strömstadkommun. Parter Strömstads kommun organisationsnummer: 212000-1405 Arbetsförmedling Norra Bohuslän organisationsnummer: 202100-2114 Syfte Att genom

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi för regionen? Bilaga 7 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län, Kronobergs län, Region Blekinge jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Minnesanteckningar flyktinginformation

Minnesanteckningar flyktinginformation Minnesanteckningar flyktinginformation Tid: Onsdag 21 oktober 18.30 19.45 Plats: Nordmalingsbygdens Folkets Hus Närvarande tjänstemän: Sune Höglander (samhällsbyggnadschef), Helen Sundström Hetta (kommunchef),

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

60 miljoner människor

60 miljoner människor Asyl- nyanlända Flyktingsituationen i världen 60 miljoner människor är just nu på flykt i världen Många av världens flyktingar kommer från dessa länder Syrien 4 miljoner Afghanistan 2.5 miljoner Somalia

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION Älvkarleby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION AmI har till uppgift att vara en väg ut till arbetslivet. De aktiviteter och insatser AmI erbjuder avser att ge personer en

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Ett villkor

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

ISA Introduktion i samverkan

ISA Introduktion i samverkan ISA Introduktion i samverkan Nyanländas väg in i kommun och arbetsliv i samverkan mellan olika parter i Skellefteå kommun; Socialkontoret-flyktingmottagning, Vuxenutbildningen, SFI och CV -studievägledning,

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

NORSJÖ KOMMUN 1 (5) Förstudie till projektet INLAND. Bakgrund och idé till förstudie

NORSJÖ KOMMUN 1 (5) Förstudie till projektet INLAND. Bakgrund och idé till förstudie 1 (5) Förstudie till projektet INLAND Bakgrund och idé till förstudie Norsjö, Malå, Arvidsjaur, Vilhelmina och Dorotea är fem mindre kommuner i Västerbottens inland. Kommunerna är alla typiska glesbygdskommuner

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Flyktingmottagningen. Verksamhetsplan

Flyktingmottagningen. Verksamhetsplan Flyktingmottagningen Verksamhetsplan Innehåll Mål 3 Målgrupp 3 Hur uppnås målet 3 Skola och studier 5 Rehabiliteringsinsatser 5 Glappet 6 Övrigt 6 Uppföljning 6 Kommunens övergripande mål och inriktning

Läs mer

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län

Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län Samverkan för ett hållbart integrationsarbete i Västra Götalands län avsiktsforklaring.indd 1 2014-02-10 12:06:13 Bengtsfors Dals-Ed Åmål Strömstad Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2 Falkenbergs kommun Revisorerna Datum 2Or5-03-L2 Socialnhmnden Barn- och utbildningsnlmnden Overftirmyndarndmnden _ Kommunfullmiiktige - fdr klirnedom Ensarnkomrnande barn och ungdomar Revisorerna i Falkenbergs

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Förstudie förutsättningar för ökat flyktingmottagande på Gotland

Förstudie förutsättningar för ökat flyktingmottagande på Gotland Förstudie förutsättningar för ökat flyktingmottagande på Gotland Rapport Britt-Marie Engelbrecht Eriksson, Ledningskontoret 2014-05-08 (RS 2014/148) Innehåll Sammanfattning 4 Bakgrund 6 Metod 6 Definitioner

Läs mer

Revisionsrapport* Flyktingmottagning. Eskilstuna kommun. 2008-08-11 Susanna Collijn. *connectedthinking

Revisionsrapport* Flyktingmottagning. Eskilstuna kommun. 2008-08-11 Susanna Collijn. *connectedthinking Revisionsrapport* Flyktingmottagning Eskilstuna kommun 2008-08-11 Susanna Collijn *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016

Beslut UN 2015-12-10. Nämndplan 2016. Utbildningsnämnden 2016 Beslut UN 2015-12-10 Nämndplan 2016 Utbildningsnämnden 2016 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan

Samhällsorientering för vissa nyanlända. - överlever landsbygden utan invandrare? Tylösandsveckan Integration Nummer 2 juni 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor Vem behöver vem - överlever landsbygden utan invandrare? Samhällsorientering för vissa nyanlända I huvudet på en ankomstkommun:

Läs mer

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun

Bilaga 1 B. Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och behov i Grums kommun Sida 1 av 12 Inför lokal överenskommelse mellan kommunen och Arbetsförmedlingen rörande insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Bilaga 1 B Kartläggning av målgruppens storlek, sammansättning och

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3214 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut,

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Emmaboda kommun Emmaboda är en liten kommun i Småland, mitt i sydöstra Sverige. Här är nära till vacker natur med skog och sjö och pendlingsavstånd till tre

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Granskning av introduktion för flyktingar och Revisionsrapport KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Innehåll Förkortningar och definitioner 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus

Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus PM 2009:106 RVII (Dnr 333-788/2009) Intresseförfrågan om att delta i försöksverksamhet med sfibonus Förfrågan från Integrations- och jämställdhetsdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Södertälje i världen Världen i Södertälje

Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertälje i världen Världen i Södertälje Södertäljefakta bakgrund Södertälje är en stad med 83 600 invånare, vilket är knappt en procent av Sveriges hela befolkning. Storföretagen AstraZeneca och Scania

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Riktlinjer för introduktionsersättning 2012. 1. Allmänna förutsättningar. 2. Ansöka och uppbära introduktionsersättning 2011-12-20

Riktlinjer för introduktionsersättning 2012. 1. Allmänna förutsättningar. 2. Ansöka och uppbära introduktionsersättning 2011-12-20 Riktlinjer för introduktionsersättning 2012 1. Allmänna förutsättningar Enligt lag ( 1992:1068 ) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar (Lo I ) får kommunen bevilja introduktionsersättning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:37 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Regler för introduktionsersättning till flyktingar i Svedala kommun antagna av kommunfullmäktige 2008-09-10, 111 Kommunerna har möjlighet att erbjuda introduktionsersättning enligt

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte.

1. Utvecklare Björn Colliander, Integrationsverket informerar. Marja Bergström hälsade samtliga välkomna till dagens möte. Ledningsstaben Birgitta Larsson 2005-04-06 Minnesanteckningar Integrationsutskottet Sammanträdesdag 2005-03-10 Sammanträdesplats Närvarande Frånvarande Inbjudna Landstingshuset Hugo Andersson (c) Lars

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Etablering av vissa nyanlända - etableringsuppdraget - genomförandet av 2015-02-20 Verksamhetsår 2014 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Dnr: Af-2013/208922 Datum: 2015-02-20

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen i Nybro Arbetsförmedlingen erbjuder ungdomar särskilda insatser och program för att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden. Vilka

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas.

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet. En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Verksamheter för målgruppen hos Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen i Uppsala

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Fastställt av Utbildningsnämnden Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever Inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde 2015-12-07 Ronneby Kommun Johanna Månsson Chef Start Ronneby Annika Forss Kvalitetssamordnare

Läs mer

Överenskommelse om partnerskap mellan NybyVision och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun

Överenskommelse om partnerskap mellan NybyVision och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun Överenskommelse om partnerskap mellan NybyVision och utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden, Uppsala kommun Beskrivning av den överenskommelse som slutits mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Uppsala

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Från flykting till medborgare

Från flykting till medborgare Från flykting till medborgare Integration, ett gemensamt ansvar april 2008 www.centerpartiet.se Förord Sverige har sedan Alliansregeringen tillträdde 2006 börjat sin väg på att gå från en integrationspolitik

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Nolia City styrelserum, kl. 10.00-14.30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Gunnel Sandlund Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2012-12-17,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Genomförandeplan för utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Genomförandeplan för utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Genomförandeplan för utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Handläggare Vera Nilsson Verksamhetsutvecklare Arbetsmarknad och vuxenutbildning 1 Innehållsförteckning Förslag 3 Konsekvenser

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

Så gick det sedan...

Så gick det sedan... Rapport 211:2 Flykting i Stockholms län Så gick det sedan... Rapport 211:2 Flykting i Stockholms län Så gick det sedan... Länsstyrelsen i Stockholms län arbetar för att uppnå de övergripande målen i integrationspolitiken

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen 2014-03-07 AVN-2014/0083. Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 Verksamhetsplan 2014-03-07 Verksamhetsplan 2014 för vuxenutbildningen AVN-2014/0083 Antogs av enhetschef, vuxenutbildningen den 7 mars 2014 I dokumentet redovisas aktiviteter som verksamheten vuxenutbildning

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen

3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 1 (7) ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Integration 3. Arbetsliv arbetslivskontakt under introduktionen 3.1 Andel nyanlända kvinnor och män som inom två år efter mottagningsåret varit sysselsatta. Källa:

Läs mer

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-27 2015/200-IFN 1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN 1 REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING för nyanlända flyktingar och invandrare i GNOSJÖ KOMMUN Gnosjö kommun tillämpar Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utländska medborgare som

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i beredningsgruppen för den regionala överenskommelsen RÖK den 12 september 2013

Minnesanteckningar från möte i beredningsgruppen för den regionala överenskommelsen RÖK den 12 september 2013 MINNESANTECKNINGAR 1(5) 2013-09-13 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 Minnesanteckningar från möte i beredningsgruppen för den regionala överenskommelsen RÖK den

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-12-19 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 1 Information

Läs mer

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder

Programberedningen för integration i arbetslivet. Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Programberedningen för integration i arbetslivet Introduktion av nyanlända kartläggning av hinder Sveriges

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25)

Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 424-484/2000) Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning Motion av Lars Rådh (s) (2000:25) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer