Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013"

Transkript

1 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

2 Verksamhetsberättelse Folkbildningsförbundets material 2014:7

3 innehåll Förord Förbundsmöte Förbundets ledning Etik och kvalitet Folkbildningspolitisk kommunikation och omvärldsbevakning Förhandlingar och avtal Internationellt Adminstrativ datasamverkan Samverkan inom Folkbildningsförbundet Ekonomi och årsredovisning

4 4

5 förord Folkbildningen och studieförbunden har en stark ställning i det svenska samhället både hos ansvariga politiker och hos allmänheten, det visade den opinionsundersökning som Folkbildningsförbundet genomförde under våren. Folkbildningsförbundet arbetar kontinuerligt med att synliggöra studieförbundens betydelse och relevans i samhället och har under 2013 särskilt lyft fram studieförbundens arbete med unga arbetslösa, psykiskt funktionshindrade och mot främlingsfi entlighet och rasism. Folkbildningsförbundet har också fortsatt arbetet med att stimulera och inspirera studieförbunden lokalt att utveckla sina kontakter med kommunala beslutsfattare för att bryta trenden med vikande kommunala anslag till studieförbunden och utvecklat kontakten med SKL på nationell nivå. Som en av tre medlemsorganisationer i Folkbildningsrådet har Folkbildningsförbundet tillsammans med RIO och SKL, arbetat med det folkbildningspolitiska dokumentet Folkbildningens Vägval och Vilja som antogs på Folkbildningsrådets representantskap i april. De tre medlemsorganisationerna i Folkbildningsrådet har också fört intensiva diskussioner om styrning och organisation av folkbildningen, vilket resulterade i att nya stadgar antogs och att en ny styrelse för Folkbildningsrådet valdes på representantskapet i september. En gemensam uppförandekod; Studieförbundens etiska förhållningssätt har utformats och processats med medlemsorganisationerna under året och kommer att tas i bruk, efter ratifi cering i studieförbundens styrelser. Kampanjen Digidel 2013 avslutades i december Kampanjen hade då nått sitt mål, fl er människor är nu digitalt delaktiga jämfört med vid kampanjstarten, studieförbundens betydelse för den framgången kan inte underskattas.. Annelie Roswall Ljunggren Generalsekreterare Folkbildningsförbundet 5

6 Förbundsmöte Ordinarie förbundsmöte hölls den 23 april i Unionens hörsal i Stockholm. Förbundsmötet godkände styrelsens årsredovisning för 2011 och 2012, samt fastställde balansräkningen för dessa år och beslutade att lägga revisorernas berättelse till handlingarna, därmed beviljades också styrelsen ansvarfrihet för de två gågna åren. Förbundsmötet fastställde verksamhetsidé och övergripande verksamhetsmål samt rambudget för Folkbildningsförbundet för de kommande två åren. Till förbundsordförande valdes Annika Nilsson, ABF och till vice förbundsordförande, Carl-Johan Östh, Medborgarskolan. Vid valen tillämpades samma princip som vid förbundsmötet 2011; att ordförande och vice ordförande väljs inom den krets av ordinarie styrelseledamöter som enligt stadgarna utses av respektive medlem, och att därmed två formella styrelseplatser ställs vakanta. Efter ordinarie förbundsmötesförhandlingar presenterade en representant från Sifo en attitydundersökning genomförd bland allmänheten och bland de politiker som ansvarar för folkbildning i kommunerna. Därefter presenterade tre forskare med olika utgångspunkter sina perspektiv på folkbildning och studieförbund och ett panelsamtal genomfördes. 6

7 Förbundets ledning Styrelsen har under året utgjorts av studieförbundens förbundschefer eller motsvarande: Styrelse Annika Nilsson, ABF, förbundsordförande Carl-Johan Östh, Medborgarskolan, vice förbundsordförande Michel Wlodarczyk, Folkuniversitet Åsa Brattlund/Omar Mustafa Ibn Rushd Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet Åke Marcusson, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund Tjia Torpe/Johnny Nilsson, Studiefrämjandet Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda Niklas Lundgren, Studieförbundet Vuxenskolan Adjungerade Personalrepresentant, roterande Göran Lundström, länsbildningsförbunden Kjell Wåglin/Maria Forss, länsbildningsförbunden Föredragande Annelie Roswall Ljunggren, Folkbildningsförbundet, generalsekreterare Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet, biträdande generalsekreterare Sekreterare Ewa Jenninger, Folkbildningsförbundet Förbundsstyrelsen höll under året åtta sammanträden, varav ett konstituerande efter förbundsmötet och ett per capsulam. Den årliga samverkanskonferensen med länsbildningsförbunden genomfördes den 1-2 oktober och handlade om relationerna mellan folkbildning och kommuner på regional nivå. 7

8 Etik och kvalitet Arbetet med etik- och kvalitetsfrågor ska bidra till att studieförbunden genomför sitt samhällsuppdrag, som anordnare av folkbildningsverksamhet, med hög trovärdighet och kvalitet. För dialog och erfarenhetsutbyte i dessa frågor har Folkbildningsförbundet två konstellationer. Etikdelegationen Etikdelegationen är studieförbundens forum för att diskutera statsbidragskriterier och andra etikfrågor av gemensamt intresse. Ledamöter från etikdelegationen har deltagit i regionala etikkonferenser i Uppsala, Emmaboda och Stockholm. Under året har en gemensam uppförandekod för studieförbunden diskuterats och beslutats i styrelsen efter remiss till studieförbund och länsbildningsförbund. Uppförandekoden Studieförbundens etiska förhållningssätt ersätter den tidigare etiska plattformen, efter ratifi cering i studieförbundens styrelser. I samband med att Folkbildningsrådets börjar arbeta utifrån nya stadgar och riktlinjer fr.o.m. den 1 januari 2014 övergår ansvaret för tolkning av statsbidragsreglerna för studieförbund, från Folkbildningsförbundet till rådet. Folkbildningsförbundet har sammanställt de riktlinjer och tolkningar som är aktuella och överlämnat dem till Folkbildningsrådet. Kvalitetsgruppen Kvalitetsgruppen är ett forum för studieförbundens gemensamma kvalitetsutveckling. Folkbildningsförbundets kvalitetsgrupp stärker utbytet mellan studieförbunden beträffande det systematiska kvalitetsarbetet. Under året har kvalitetsgruppen tagit fram en gemensam modell för självvärdering, som ska kunna användas av studieförbunden som en del av kvalitetsarbetet. Till modellen har en handledning utarbetats för att säkerställa att självvärderingsfrågorna hanteras med samma utgångspunkt på alla nivåer i studieförbunden. Målsättningen är att modellen för självvärdering ska användas av de studieförbund som så önskar med början Kvalitetsgruppen följer även kontinuerligt hur de olika studieförbunden arbetar med implementeringen av risk- och väsentlighetsanalys. Kvalitetsgruppen har inbjudit Folkbildningsrådet, som ansvarar för den nationella kvalitetskontrollen, till en dialog kring hur kontrollen kan utvecklas för att bli ett bättre stöd för kvalitetsredovisning på lokal och regional nivå. Som ett led i detta har Folkbildningsrådet under 2013 varit gäster på kvalitetsgruppens möten vi tre tillfällen. 8

9 Folkbildningsförbundet genomför under hösten 2013 och våren 2014 ett pilotprojekt med syfte att utarbeta en modell för att mäta och redovisa folkbildningens kvalitativa samhällseffekter. Pilotprojektet görs i samverkan mellan Stockholms stad, studieförbunden i Stockholm, samt konsultfi rman PWC. Arbetsgrupp om validering Under hösten 2012 tillsatte Folkbildningsförbundets styrelse en arbetsgrupp som arbetar med gemensamma modeller och förhållningssätt kring validering och NQF i studieförbunden. Under 2013 har arbetsgruppen genomfört ett pilotprojekt där en modell för validering av generella kompetenser utarbetats. För att pröva modellen i praktiken genomfördes en utbildning där 10 personer i studieförbunden lärde sig att utföra validering i sina studieförbund. Efter utbildningen genomfördes validering av generella kompetenser hos 36 ledare/chefer inom studieförbunden. Pilotprojektet visade att den modell för validering och den utbildning som tagits fram gett bättre resultat än förväntat. Verksamheten kommer därför att utvecklas under Valideringsgruppen lämnade i mars in ett förslag som antogs av Folkbildningsförbundets styrelse. Förslaget innebar att varje studieförbund skulle göra en kartläggning av vilka yrkesinriktade utbildningar med tydliga lärandemål som bedrevs inom respektive studieförbund. Kartläggningens syfte var att utifrån kartläggningen kunna göra en studieförbundsövergripande sammanställning av vilka utbildningar inom studieförbunden som skulle kunna kopplas till ett nationellt kvalifi kationsramverk (NQF) när ett dylikt införs. 9

10 Folkbildningspolitisk kommunikation och omvärldsbevakning Omvärldsbevakning Under våren genomförde Folkbildningsförbundet, i samarbete med Sifo, en undersökning av allmänhetens och ansvariga politikers inställning till folkbildning. Resultaten var mycket positiva; nio av tio av svenskarna anser att studieförbunden är viktiga i samhället. En majoritet, sex av tio, har också deltagit i studieförbundens verksamhet någon gång. Undersökningen kompletterades under hösten då kommunstyrelsens ordförande och tjänstemän med ansvar för folkbildningen tillfrågades om sin inställning till folkbildning, Undersökningen visade att även dessa grupper är positiva till folkbildning och anser att studieförbundens verksamhet är viktig. Omvärldsnytt, Folkbildningsförbundets nyhetsbrev med aktuella frågor från regering, riksdag, myndigheter m.fl. har utkommit sex gånger under året. Aktualiteter, med nyheter från studieförbunden har utkommit 31 gånger, det är också en kanal för vissa inbjudningar och information från de samarbeten inom civilsamhället där Folkbildningsförbundet medverkar. Folkbildningsförbundet har lämnat remissvar på fl era statliga utredningar i frågor som berör studieförbundens verksamhet och träffat representanter för bl.a. Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Justitiedepartementen. Förbundet håller kontakt med ett fl ertal politiker och opinionsbildare med betydelse för folkbildningen och deltar i konferenser, seminarier och mer informella sammanhang för att lyfta fram folkbildningens och studieförbundens betydelse för samhälle och enskilda människor. Kommunikation I syfte att stödja och utveckla studieförbundens kommunikation med kommunerna har två konferenser på temat Läge för dialog genomförts med deltagare från sammanlagt sju län. Tre regionala rapporter som kan fungera som underlag för samtal mellan studieförbund och kommuner har producerats. Infonet har gemensamt utarbetat en kommunikationsplan för kommunkontakter som syftar till att öka kännedomen om studieförbundens betydelse för lokalsamhället hos målgruppen kommunpolitiker och kommuntjänstemän. Vägar till framgång, Studieförbunden och kommunerna - tillsammans för bildning ett material som ska inspirera studieförbund och kommuner till dialog och samarbete har tagits fram under året och publiceras i början av Två nya exempelsamlingar Kraft, mod och nya mål, om studieförbundens arbete med psyksikt funktionshindrade och Folkbildning mot rasism om studieförbundens arbete mot främlingsfi entlighet och rasism har publicerats under årets och spridits till relevanta beslutsfattare som en 10

11 illustration av hur studieförbunden arbetar med att uppfylla statens syften för folkbildningen. I Almedalen medverkade Folkbildningsförbundet på seminarier arrangerade av Folkbildningsrådet och UR, samt arrangerade ett eget seminarium under rubriken Bildningsdueller; parvisa debatter om bildning, utbildning och folkbildning. Debattörerna var politiker, opinionsbildare, folkbildare och forskare. På samma tema att etablera studieförbunden och folkbildningen som en aktör i bildningsdebatten sjösattes 2013 en Bildningsenkät som är tänkt att återkomma årsvis, en trendspaning från studieförbunden som sprids i början av ett nytt år. Arbetet med att utveckla hemsidan och öka närvaron i sociala medier märktes bland annat med #fbpod. Folkbildningspodden var ett samarbete med fem studieförbund och som utkom med sju avsnitt under året. Även en temasida om unga utan arbete, och studieförbundens insatser på området, ökade trafi ken till Folkbildningsförbundets kanaler i sociala medier. Vad gäller traditionella medier, har vi gjort några pressmeddelanden och fått några debattartiklar i aktuella ämnen publicerade. 11

12 Förhandlingar och avtal Förhandlingsdelegationen med en ledamot från varje studieförbund tecknar, på mandat från styrelsen, studieförbundsgemensamma avtal. Avtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare Kollektivavtal för perioden till tecknades 9:e januari efter utdragna förhandlingar. I en partssammansatt arbetsgrupp behandlas inför nästkommande avtal frågor om arbetstid och löneläge för tillsvidareanställda ledare. Licensavtal för dataprogram Sedan tidigare tecknat avtal om rabatterade inköp av licenser för dataprogram har gällt under året. Övriga avtal Löpande avtal har gällt under året med; Stim, för rätten att offentligt framföra upphovsrättsskyddad musik, Sami, för rätten att använda inspelad musik i verksamheten, Bonus, för rätten att kopiera material till studiecirklar. 12

13 Internationellt För att påverka på europeisk nivå, är Folkbildningsförbundet medlem i EAEA och har under året haft ett samarbete med folkhögskolorna via FOLAC. Arbetet har koncentrerats på att påverka kommissionens förslag till nytt, stort utbildningsprogram vars slutliga namn blev Erasmus+. Inom nätverket Folkbildning Norden samverkar förbundet med systerorganisationerna i Norden och Baltikum. Det årliga mötet hölls 2013 i Stockholm och ägnades åt erfarenhetsutbyte samt att enas kring kandidater till EAEA:s styrelse. Mötet resulterade i två nya gemensamma projekt. En arbetsgrupp för valideringsfrågor inom Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och ett projekt om digital inkludering som fi ck fi nansiering via Nordplus. 13

14 Administrativ datasamverkan Under 2013 har det skett fl era leveranser av Gustav och arbetet har påbörjats med omskrivning av hela systemet. Det är tredje gången som Gustav skrivs om från början för att kunna hänga med i den tekniska utvecklingen. Arbetet började med att skapa nya datamodeller utifrån existerande databaser. Tekniken som används är Entity Framework CodeFirst. Det handlar om fem stora, komplicerade relationsdatabaser så arbetet pågick under fl era månader. Därefter har arbetet med omkopplingen av applikationerna påbörjats. Alla befi ntliga applikationer kommer att gå mot dessa nya modeller och måste därför skrivas om. Även användargränssnittet skrivs om på nytt. Arbetet kommer att pågå även under större delen av nästa år. Studieförbundens Gustavansvariga har tagit en tydligare roll och större ansvar vad gäller kravställande och engagemang i utvecklingen och förvaltningen av Gustav. De har också genomgått en utbildning i effektivt kravställande. Gustavansvariga har haft fl era möten enligt den nya, gemensamt beslutade mötesordningen. Under året hölls fem endags- och fyra tvådagars utbildningar för Gustavanvändare. I september genomfördes ett gemensamt heldagsmöte med Gustavansvariga och med Datadelegationen. 14

15 Samverkan inom Folkbildningsförbundet Folkbildningsförbundet söker bredda samarbetet med länsbildningsförbunden. Utöver den traditionella samverkanskonferensen som genomfördes den 1-2 oktober, medverkade generalsekreteraren i länsbildningsförbundens gemensamma konferens i februari. Under våren försökte Folkbildningsförbundet tillsammans med länsbildningsförbunden i elva län/regioner i lokalpress uppmärksamma resultaten från Sifo-undersökningen och nivån på bidragen till kommunerna i de aktuella länen. Länsbildningsförbunden medverkade också i en enkät om aktiviteter inom Digidelkampanjen som Folkbildningsförbundet genomförde tillsammans med länsbiblioteken. Digidelkampanjen, där förbundet ingått i kampanjledningen, avslutades med klang och jubel, eftersom det står klart att kampanjen kommer att nå sitt mål; att göra svenskar digitalt delaktiga. Den slutliga mätningen som visar detta publiceras dock först Kampanjens framgång och det goda samarbetsklimatet gör att de samverkande organisationerna kommer att fortsätta samarbetet i nätverksform. Folkbildningsförbundet har deltagit i Civos arbete under året, bl.a. genom att vara delaktig i planering och genomförande av en seminarieserie med fokus på olika aspekter av politiken för civilsamhället. De parter - Staten, SKL och Ideburna organisationer som undertecknat överenskommelsen på det sociala området genomförde under året en uppföljning av Överenskommelsens fyra första år. Folkbildningsförbundet har varit delaktigt i arbete med uppföljningen genom att delta i seminarier samt lämna synpunkter på den enkät som skickades ut till de idéburna organisationer som undertecknat överenskommelsen. Folkbildningsförbundet är medlem i Va; Vetenskap och allmänhet samt i Föreningen för Folkbildningsforskning för att intressera forskningen för folkbildning och vice versa. Förbundet deltog i Mimers årliga forskarkonferens där kontakter knöts med forskare som studerar för studieförbunden intressanta och relevanta frågor. Folkbildningsförbundet har tillsammans med de studieförbund som också är medlemmar i Ideell kulturallians (IKA) medverkat i IKA:s arbete och gett folkbildningens perspektiv på arbetet med de regionala kulturplanerna samt andra frågor som rör villkoren för amatörkultur. 15

16 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 50

26 Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation och ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället. Våra medlemsorganisationer 2013: ABF Arbetarnas Bildningsförbund Folkuniversitetet Ibn Rushd Kulturens Bildningsverksamhet Medborgarskolan NBV Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet Sensus studieförbund Studiefrämjandet Studieförbundet Bilda SV Studieförbundet Vuxenskolan

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse 2014, tryck mars 2015 innehåll Förord Förbundets ledning Etik och kvalitet Folkbildningspolitisk kommunikation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse 2012, tryckt i mars 2013 innehåll Förord Förbundets ledning Etik och kvalitet Folkbildningspolitisk kommunikation

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015 Verksamhetsberättelse 2015. innehåll Förord Förbundets ledning Etik och kvalitet Folkbildningspolitisk omvärldsbevakning och kommunikation

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Kommunikationsplan. för kommunkontakter 2013-2015

Kommunikationsplan. för kommunkontakter 2013-2015 Kommunikationsplan för kommunkontakter 2013-2015 Folkbildning och aktivitet i din kommun Studieförbunden är en möteplats för nyfikna människor och organisa oner över hela landet. A visa upp de styrkor

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2016 Verksamhetsplan 2016 och prel. 2017 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012

VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inledning ställningstagande om folkbildning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för kvalitetsfyllda möten mellan människor med

Läs mer

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet.

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2005 Datum 7 december 2005 Plats Folkbildningshuset, Stockholm Närvarande Anders Ljunggren, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 1-12 Rigmor Breidemalm

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet Protokoll Vårsammanträdet 2005 Datum 20 april 2005 Plats Närvarande ombud Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Folkbildningsförbundet Mats Bernerstedt Rolf Carlsson

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund Stadgar för Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund 1 Namn Detta förbund, vars firma är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund kallas i det följande för SKKF. SKKF bildades 1957 och förbundets stadgar

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

1 Öppnande Carola Gunnarsson hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet.

1 Öppnande Carola Gunnarsson hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2006:4 Datum 23-24 maj 2006 Plats Sätra Brunn, Sala Närvarande Carola Gunnarsson, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 7-10, 12-18 Rigmor Breidemalm

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 andra utbetalningen

Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 andra utbetalningen KUN 2010-08-12, p 9 KUN 2010/133 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2010/124 KUN 2010/111 Handläggare: Allan Axelsson Verksamhetsstöd till studieförbunden 2010 andra utbetalningen 1 Förslag till

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen ska bidra till

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Registrator Dnr: YH 2011/498 Myndigheten för yrkeshögskolan Box Västerås

Registrator Dnr: YH 2011/498 Myndigheten för yrkeshögskolan Box Västerås Dnr 118, 2011, 07 2011-05-30 Registrator Dnr: YH 2011/498 Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 721 05 Västerås Remissyttrande Förslag till en modell för att inkludera kvalifikationer utanför det offentliga

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2014 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen som har hela Sverige

Läs mer

Tillståndet i demokratin. En opinionsundersökning av Studieförbunden

Tillståndet i demokratin. En opinionsundersökning av Studieförbunden Tillståndet i demokratin En opinionsundersökning av Studieförbunden Innehåll Sammanfattning...4 Om undersökningen...4 Stor öppenhet inför alternativa styrelseskick... 5 Demokratin upplevs vara hotad...6

Läs mer

Verksamhetsplan Folkhögskolornas serviceorganisation

Verksamhetsplan Folkhögskolornas serviceorganisation Verksamhetsplan 2017 Folkhögskolornas serviceorganisation 1 Folkhögskolornas serviceorganisation Organisation Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) bedrivs som en gemensam verksamhet, styrd av parterna:

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden. Se bifogad dagordning och bilagor Kallelse Datum 1(1) På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden Tid: 10:00-15:00 2016-12-16 Kaffe från 9:30 Gemensam lunch kl 12:00 Plats: Ronneby Kulturcentrum Ärenden

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Utredning om deltagande i folkbildning. Dir. 2003:6. Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Utredning om deltagande i folkbildning Dir. 2003:6 Beslut vid regeringssammanträde den 28 maj 2003. Sammanfattning av uppdraget En utredare skall, som ett komplement till en statlig utvärdering,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar;

- främja, och själv delta i, en samhällsomdaning i överensstämmelse med arbetarrörelsens grundläggande värderingar; ABF Stadgar ABF Sjuhärad 1 GRUNDSATSER Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) vill genom en fri och frivillig bildningsverksamhet, grundad på jämlikhetens, solidaritetens och demokratins principer: - främja,

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA:

FÖRSLAG TILL NY STADGA: NUVARANDE STADGA: NUVARANDE STADGA: 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för folkbildningsforskning. 2 Uppgift Föreningen som har hela Sverige till arbetsfält har till uppgift att främja och stimulera forskning och studier

Läs mer

STADGAR FÖR NBV. Antagna vid NBVs förbundsmöte STADGAR FÖR NBV SID 1

STADGAR FÖR NBV. Antagna vid NBVs förbundsmöte STADGAR FÖR NBV SID 1 STADGAR FÖR NBV Antagna vid NBVs förbundsmöte 2014-05-24 STADGAR FÖR NBV SID 1 NYKTERHETSRÖRELSENS BILDNINGSVERKSAMHET Förbundet Box 12825, 112 97 Stockholm Gammelgårdsv. 38, Stockholm 08-672 61 00 www.nbv.se

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Omvärldsnytt nr. 1, 2012

Omvärldsnytt nr. 1, 2012 Omvärldsnytt nr. 1, 2012 Innehåll Läsfrämjandet - Kulturrådet Medel till regionerna enligt kultursamverkansmodellen Kulturinstitutionerna och det civila samhället Momsfrågan Partsgemensamt forum Utredning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2014-15 1 VERKSAMHETSPLAN ÅR 201415 Centrum mot rasism Stockholm 20140315 2 Inledning CMR:s huvudsakliga kärnverksamhet är att följa och påverka utvecklingen i Sverige vad gäller diskriminering och rasism. Följande

Läs mer

Slutsatser? Studieförbunden och folkbildningen är snabbfotade och kan snabbt ställa om verksamhet när det uppstår behov

Slutsatser? Studieförbunden och folkbildningen är snabbfotade och kan snabbt ställa om verksamhet när det uppstår behov Slutsatser? Studieförbunden och folkbildningen är snabbfotade och kan snabbt ställa om verksamhet när det uppstår behov Studieförbunden kan genom studiecirklar och validering synliggöra och stärka kunskaper

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Medborgarskolans förbundsstämma 2016

Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1(5) PM till föredragningslista vid Medborgarskolans förbundsstämma 2016 1 Stämman öppnas Förbundsordförande Leif Carlsson öppnar stämman. 2 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för förbundsstämman

Läs mer

Remissvar Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund

Remissvar Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund Studieförbundet Vuxenskolan - Förbundsstyrelsen 2015-04-10 TILL/ Folkbildningsrådets Styrelse Box 380 74 100 64 Stockholm Remissvar Förslag till nytt statsbidragssystem för studieförbund Studieförbundet

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Kommunen ska i ett tidigt skede före beslut inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter och samråda med dem.

Kommunen ska i ett tidigt skede före beslut inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter och samråda med dem. Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Utgångspunkter för arbetet med pensionärsfrågor Kommunala pensionärsrådet (KPR) i är ett organ för ömsesidig information och samråd mellan kommunen och företrädare

Läs mer

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram

Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Tolkning och förtydligande av studieförbundens rapportering av Kulturprogram Dokumentet antaget av Folkbildningsförbundets Etikdelegation gällande nystartad verksamhet från 2010-04-01 Tolkning och förtydligande

Läs mer

Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgårdarnas Riksförbund Skärgårdarnas Riksförbund Verksamhetsberättelse 2007 Vad är SRF och vad vill vi? Skärgårdarnas Riksförbund är en riksorganisation för den bofasta befolkningen i landets skärgårdsområden, på kusten och

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Remiss. Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72)

Remiss. Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72) Remiss REGERI NG SKANSLI ET 2012-11-12 U2012/S989/UC Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället Dep.sekr. Marie Ericsson Telefon: 08-4052727 Betänkandet Folkbildningens

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande Ny kunskap och kontakt Att leda studiecirklar med asylsökande Studiematerial 2016 Studieförbunden Studieförbundens material 2016:6 Projektledare: Kerstin Mikaelsson Text: Hetty Rooth Grafisk form: Petra

Läs mer

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma

Stadgar SV GOTLAND. Beslutade vid avdelningsstämma Stadgar SV GOTLAND Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-13 1 Övergripande 1 Syfte Studieförbundet Vuxenskolan (SV), ideell förening, har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer