Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011"

Transkript

1 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

2 Verksamhetsberättelse 2011

3 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden Folkbildningspolitisk kommunikation Folkbildingens vägval och vilja Folkbildningens idé och framtid Typiskt svenskt - fl er talespersoner för mångfald Attityder till studieförbunden 2011 Digidel 2013 Dialoger och överenskommelser Fortsatta samarbeten för breddkultur Nya myndigheter för kulturanalys och musik Nyhetsbrev till folkbildningsfamiljen Uppvaktade aktörer och samverkan Remisser och uttalanden Folkbildningens vägval och vilja Internationell samverkan A World Worth Living In Kom loss och tyck till Kontakt med EU-kommissionen Folkbildning i Norden Nordinfo Medierapport Sociala medier och webb Etik och kvalitet Förhandlingar och avtal Datasamverkan Gustav Förbundets organisation Ekonomi och årsredovisning

4 4

5 förord Studieförbunden med sina olikheter äger en verklig attraktionskraft för många i Sverige. Under förra året deltog över personer i studiecirklar över hela landet och långt fl er kom till de många och olika kulturprogrammen. Människor söker sig till kunskap och får samtidigt möjlighet både till ny kunskap och bildning, dessutom gemenskap och personlig utveckling - i ett enda sammanhang. Folkbildningsförbundet samlar alla studieförbund för att arbeta tillsammans kring frågor där det gemensamma blir större och starkare än om delarna verkar var för sig. Detta gäller framför allt information och omvärldsbevakning, arbete kring etik och kvalitet samt gemensamma avtal och förhandlingar. Det gäller också samverkan kring en effektiv och funktionell administration av folkbildningen, dess regelverk och ekonomi. Under 2011 fi ck de internationella bildningsfrågorna ökat fokus genom konferensen A World Worth Living In, som genomfördes i Malmö i juni. Över 700 deltagare från hela världen deltog i möten, seminarier, workshops, utställningar, kulturprogram och utfl ykter. Konferensen var en betydande manifestation av och för svensk och internationell folkbildning. Under året har vi kunnat konstatera att det inte blir någon ny folkbildningsproposition under 2012, men att regeringen lämnat utrymme för diskussioner kring de syften och verksamhetsområden som ligger till grund för statsbidraget till folkbildningen. Genom samarbetet kring dokumentet Vägval och vilja har Folkbildningsförbundet fastlagt att de fyra syften och de sju verksamhetsområden borde minskas till att endast omfatta de fyra syftena. De är tillräckligt tydliga och omfattande som styrning. Varje studieförbund ges därigenom ökat utrymme att forma sin egen verksamhet för att samtidigt kunna leva upp till statens krav på verksamheten. En ny styrelse och verkställande ledning för Folkbildningsförbundet har tillträtt under året. Den nya styrelsen vill i större omfattning prioritera etik- och kvalitetsfrågorna samt omvärldsbevakning. Arbetet med kommunikation och insatser för gemensamma avtal och förhandlingar fortsätter. Stefan Degerlund, tf generalsekreterare FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - STUDIEFÖRBUNDENS INTRESSEORGANISATION 5

6 Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Folkbildningsförbundets förbundsmöte genomfördes den 14 april 2011 på Restaurang Da Capo i Stockholm. Folkbildningsminister Nyamko Sabuni gästade mötet. Ordförande Åkes Gustavsson höll tal om sin tid i Folkbildningsförbundet. Generalsekreterare Maicen Ekman presenterade de två senaste åren och redovisade resultaten från den färska attitydundersökningen. Enligt förbundets stadgar väljs ordförande och vice ordförande av förbundsmötet. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan valde, med mötets samtycke, att inte utse ytterligare ledamöter eftersom deras nominerade valdes till ordförande och vice ordförande. Därutöver består styrelsen av en ledamot från varje medlem, vilken utses direkt av respektive studieförbund. Den nya styrelsen består av studieförbundens rektorer (eller motsvarande med annan titel) från och med förbundsmötet 2011, vilket innebär tio röstberättigade ledamöter. Avgående ordförande Åke Gustavsson och generalsekreterare Maicen Ekman, liksom övriga avgående ledamöter Leif R Carlsson, Anders Castberger, Michael Ekdahl, Leif Kindblom, Monica Stolpe-Nordin avtackades för mångåriga viktiga insatser för folkbildningen, av nyvalda ordföranden Annika Nilsson. På eftermiddagen leddes ett samtal om folkbildningens idé och framtid av Helle Klein. Samtalet inleddes med en fi lmad intervju med Gösta Vestlund från Folkbildningsförbundets fi lm med Folkbildare 90+. Medverkande i samtalet gjorde, förutom Gösta Vestlund, även Marlene Karlsson och Eric Hale. Förbundets ledning Den nya styrelsen utvärderade organisationens verksamhet och prioriteringar, ett längre styrelsemöte ägnades åt detta i september. En rekryteringsprocess för att fi nna en ny generalsekreterare inleddes. Under den sjumånadersperioden var Stefan Degerlund tillförordnad generalsekreterare. I november tillträdde Annelie Roswall Ljunggren som ny generalsekreterare för Folkbildningsförbundet. Förbundsstyrelsen höll under året sju sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. Styrelsens arbetsutskott hade sju protokollförda sammanträden under året och därutöver ett antal telefonmöten. 6

7 Dialog med länsbildningsförbunden Folkbildningsförbundet genomförde den årliga samverkanskonferensen med länsbildningsförbunden oktober Konferensen fokuserade på förändringar på Folkbildningsförbundet, diskussionsunderlaget Vägval och vilja och projektet Folkbildningens idé, som Thor Rutgersson och Anna-Pia Högberg ledde grupparbeten kring. Carl-Johan Östh presenterade etikdelegationens tankar kring etik och kvalitet, Leif Kindblom berättade om STUKOM och dess resultat och Eva Önnesjö berättade om RIO:s arbete. Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet, medverkade och kommenterade bland annat Riksrevisionens granskning av fördelningen av statsbidraget. Folkbildningsförbundet föredrog regionaliseringen inom kulturområdet. Kjell Wåglin ledde passet om länsbildningsförbundens arbete och Folkbildningsförbundet avslutade med ett informationspass, om det nya folkbildningsnätet, Digidel 2013, nya webben samt aktuella projekt. 7

8 Folkbildningspolitisk kommunikation Folkbildningens vägval och vilja Folkbildningens vägval & vilja publicerades av Folkbildningsrådet som ett samtalsunderlag om folkbildningens framtida roll och uppgifter. Samtalsunderlaget togs fram inom Folkbildningsrådets beredningsgrupp för uppföljning av Folkbildningens Framsyn. Under 2011 har Vägval och vilja diskuterats i studieförbunden och på folkhögskolor. Under arbetet framkom önskemål om en förlängd och fördjupad process. Folkbildningsförbundet sammanställde ett svar av studieförbundens synpunkter på kapitel 13 i materialet och lämnade som remissvar till Folkbildningsrådet i september. I november skickade förbundet vidare studieförbundens egna svar, kapitel 1-12, i en handling till Folkbildningsrådet. Arbetet fortsätter under Folkbildningens idé och framtid Skriften Unga folkbildare om framtiden samt fi lmade intervjuer med Folkbildare 90+ var två konkreta resultat av Folkbildningsförbundets satsning Folkbildningens idé och framtid under Unga och äldre folkbildare som deltagit i materialen möttes också och diskuterade på ett lunchseminarium i februari och på förbundsmötet i april. Under ett pass på konferensen A World Worth Living In inledde de fi lmade intervjuerna en diskussion om folkbildningens idé och framtid. Materialet spreds och diskuterades även på Samverkanskonferensen med länsbildningsförbunden och studieförbunden. Projektet löpte över hela året och innehöll följande delar: Lunchseminarier om folkbildningens idé Seminarierna genomfördes mellan november 2010 och februari En dokumentation av varje seminarium skrevs och fi nns att ladda ner på Folkbildningsförbundets hemsida. Unga folkbildare om framtiden En skrift med intervjuer släpptes i februari På webben fi nns kapitel ur boken att ladda ner. Folkbildare 90+ En DVD med fi lmade intervjuer med tre personer över 90 (Gösta Vestlund, Ulla Poppius och Ralph Uddman) släpptes i april Folkbildningskrönikor Olika skribenter har fått ge sin syn på folkbildningens idé och framtid. Webbplats En del av Folkbildningsförbundets egen webb dedikerades till projektet, 8

9 där krönikorna fi nns att läsa och materialet att beställa. Fokusgrupp och målgruppsarbete med Västra Götalands Bildningsförbund Västra Götalands Bildningsförbund och Folkbildningsförbundet satte samman en framtidsgrupp bestående av unga anställda på studieförbund och folkhögskolor, för att delta i projektet. Målet var att lyfta fram ungdomar både som deltagare i folkbildningen och som medarbetare och ledare. I början av sommaren hade Framtidsgruppen en heldagsdiskussion kring innehållet i Vägval och vilja. Kommentarer och förslag sammanställdes i en rapport. Framtidsgruppen bestod av Moa Jonsson-Länne, ABF, Peter Ljungqvist, Bilda, Suad Darir, Ibn Rushd, Disa Abdurahmanovic, NBV, Emmily Bönfors, SV/Vi Unga, Fame Devici, Ljungskile folkhögskola, Daniel Andersson, Göteborgs folkhögskola, Thor Rutgersson, Folkbildningsförbundet och Anna-Pia Högberg, Västra Götalands Bildningsförbund. Typiskt svenskt fler talespersoner för mångfald Typiskt svenskt syftar till att engagera fl er och synliggöra folkbildningens värdegrund om alla människors lika värde. I början av 2011 ställde sig EUkommissionär Cecilia Malmström bakom uppropet som privatperson, och uppmanade fl er politiker att göra detsamma. I februari anslöt artister från Melodifestivalen, genom att underteckna ett öppet brev i Aftonbladet. Ett par av artisterna samt Folkbildningsförbundet intervjuades i medföljande artikel. Inför valet 2010 genomförde Folkbildningsförbundet annonskampanjen Så typiskt svenskt i Dagens samhälle. Kampanjen fi ck den högsta observationsnivån för annonser under de tre år Dagens samhälle genomfört mätningar (75 procent). Annonserna nominerades till reklamtävlingen Columbi ägg Under våren skickades ett brev till samtliga kommuner med uppmaningen att ta ställning för mångfald via Typiskt svenskt. Vid årets slut hade 17 kommuner och 167 organisationer och företag undertecknat uppropet. Typiskt svenskt hade också drygt gillare på Facebook. Folkbildningsförbundet beslöt i samråd med studieförbunden att satsa på ett utbildningsprojekt där samtliga studieförbund på fem orter skulle få mötas för att lyssna till inspirationsföreläsningar och diskutera hur de bäst på lokal nivå kan möta främlingsfi entliga krafter och åsikter. Utbildningarna inleddes i Södertälje 2011 för att fortsätta våren 2012 i Borlänge, Landskrona, Mölndal och Karlskrona. Utbildningen genomförs i samarbete med tankesmedjan Fores och EXPO Utbildning. Projektet fi nansieras med projektbidrag från Ungdomsstyrelsen. 9

10 Attityder till studieförbunden 2011 Ytterligare ett sätt att väcka diskussion om folkbildningen var rapporten Attityder till studieförbunden Den redogjorde för politikers och allmänhetens syn på studieförbunden och folkbildningen. I analysen fi nns paralleller till utvecklingen av det offentliga stödet till folkbildningen. Innehåll i rapporten: Tre undersökningar om inställningen till studieförbunden - frågorna har gått till allmänheten, kommunpolitiker och riksdagspartierna Listor över kommuner i områden där nedskärningarna har varit särskilt drastiska Analys av nuläget Tre diskussionsfrågor till de politiska partierna och studieförbunden När det gäller resultatet var det tydligt att studieförbund och folkbildning uppskattas av allmänhet, politiker och partier. Rapporten visade också på ett glapp mellan ord och handling lokalt. Trots politikernas positiva inställning till studieförbunden och dess verksamhet, har kommunanslagen till studieförbunden halverats under en tjugoårsperiod. Partierna på nationell nivå hanterar anslagsfrågan på olika sätt. Socialdemokraterna ansåg att kommunanslagen generellt borde höjas. Centerpartiet hade beslutat om en vägledning för sina förtroendevalda om fortsatt starkt stöd. Moderaterna framhöll att studieförbundens framtida fi nansiering också bör handla om ökad uppdragsverksamhet inom utbildning, kultur och arbetsmarknad. Mätningarna i rapporten genomfördes inför förbundsstämman 2011 som ett sätt att stämma av målen i Folkbildningsförbundets kommunikationsplattform. Det här var tredje tillfället som mätningarna genomfördes, första gången var inför förbundsstämman Digidel 2013 Folkbildningsförbundet, Sveriges länsbibliotekarier, Talboks-& Punktskriftsbiblioteket, Handisam, Nitus, Svensk biblioteksförening, Hjälpmedelsinstitutet, Kungliga Biblioteket,.SE. samt studieförbunden ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan initierade Uppropet för digital delaktighet i december Målet är att ytterligare minst svenskar ska ha börjat använda internet i slutet av Bakgrunden är att minst 1,5 miljoner vuxna fortfarande inte använder internet i Sverige, ett land där fl er och fl er tjänster blir digitala. 10

11 I mars 2011 lanserades kampanjen Digidel 2013, som pågår t.o.m och har ett eget kansli i.se:s regi. Folkbildningsförbundet ingår i kampanjledningen och arbetar med att inspirera studieförbund och länsbildningsförbund att starta och delta i de lokala kampanjerna, samt att synliggöra studieförbundens verksamhet inom kampanjen. Det fi nns en samordningsgrupp mellan länsbiblioteken, Folkbildningsrådet och Folkbildningsförbundet, som samordnar folkbildningsinsatserna för bibliotek, studieförbund och folkhögskolor. Dialoger och överenskommelser Två av dialogerna mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och idéburna organisationer har tidigare lett till överenskommelser som Folkbildningsförbundet undertecknat. Överenskommelse på det sociala området. Claes Becklin är Folkbildningsförbundets representant i samordningsgruppen för Överenskommelsen. Ett möte hölls med Överenskommelsekansliet och studieförbunden för att diskutera de lokala förhållandena. Studieförbundet Bilda tog fram ett dialogmaterial för kansliet. Folkbildningsförbundet bidrog, liksom övriga undertecknare, med medel för en undersökning inför en uppföljningskonferens i november. Civilsamhällets organisationer diskuterade nya egna åtaganden inom ramen för Överenskommelsen. Överenskommelse på integrationsområdet. Maicen Ekman deltog i processen för Folkbildningsförbundets räkning. Överenskommelsen ledde bland annat till åtgärder, som berör studieförbunden, som fi nns samlade i en skrift som togs fram av Folkbildningsförbundet. Dialog om de mänskliga rättigheterna. Under året hade integrationsminister Erik Ullenhag en inledande hearing inför dialogen. I november skedde det första dialogmötet på arbetsmarknadsdepartementets initiativ. Folkbildningsförbundet representerades av Christine Cars-Ingels på hearingen och Marie Fredriksson på dialogmötet. Kulturdialog. Ett antal lokala dialoger på Kulturdepartementets initiativ hölls Inom ramen för Ideell kulturallians deltog Anna Morin Folkbildningsförbundet på ett nationellt dialogmöte med kulturministern och diskuterade bl.a. principerna för en fortsatt dialog. Den idéburna sektorn var överens om att dialogen hittills skett på Kulturdepartementets villkor, och att andra former önskas för fortsatt dialog. Det är inte heller självklart att en framtida dialog ska ha i uppgift att leda till en överenskommelse på kulturens område. Fortsatta samarbeten för breddkulturen I mars hade Ideell kulturallians sitt första årsmöte. Folkbildningsförbun- 11

12 det och sju av studieförbunden är medlemmar och vill tillsammans med övriga medlemmar påverka den nationella kulturpolitiken. Folkbildningsförbundet med Anna Morin som representant blev invald i Ideell kulturallians styrelse. Under året har Ideell kulturallians varit under uppbyggnad, arrangerat regionala träffar och tyckt till om de regionala kulturplanerna som är en del av den statliga samverkansmodellen. Tillsammans med Bygdegårdarnas riksförbund organiserade Folkbildningsförbundet ett möte om Ideell kulturallians i Visby. Andra sätt att lyfta fram folkbildningens roll för kulturen har varit deltagande på Trigger i samband Peace & Love-festivalen, frågor och kommentarer på seminarier i Almedalen samt möten med Kulturrådet. Nya myndigheter för kulturanalys och musik I november höll Ideell kulturallians ett frukostseminarium på Sensus för alla medlemmar med Myndigheten för kulturanalys. Folkbildningsförbundet var medarrangör. Civilsamhället kontakter med myndigheten är viktig, då en av dess huvuduppgifter är att utvärdera samverkansmodellen. Folkbildningsförbundet lämnade synpunkter till kulturdepartementet om musikplattformen och Statens musikverk redan november Under 2011 diskuterades frågan i Musiknet och styrelsen beslöt att rekommendera representanter till den nya myndighetens råd. Se under Remisser och uttalanden. Nyhetsbrev till folkbildningsfamiljen: Folkbildningsförbundet publicerar två interna nyhetsbrev: FBF-nytt kom ut fyra gånger under året och gick till den s.k. folkbildningsfamiljen: studieförbunden, länsbildningsförbunden, Folkbildningsrådet och prenumeranter. Aktualiteter skickades ut varje eller varannan vecka. I nyhetsbrevet fi nns nyheter om och från studieförbunden. Det skickades till studieförbunden och länsbildningsförbunden. 12

13 Uppvaktade aktörer och samverkan Aktörer som Folkbildningsförbundet uppvaktade med fakta och argument och/eller samarbetade med, för att lyfta folkbildningens idé och studieförbundens verksamhet: Politiker och tjänstemän Ledamöterna i Riksdagens kulturutskott Utbildningsdepartementet Kulturdepartementet Svenska parlamentariker i EU-parlamentet Sveriges EU-kommissionärer Integrationsdepartementet Statsrådsberedningen, Socialdepartementet och Finansdepartementet Myndigheter och organisationer Folkbildningsrådet Kulturrådet Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) Ungdomsstyrelsen Hjälpmedelsinstitutet Allmänna arvsfonden Handisam Musiksverige Länsbildningsförbunden SKL Stiftelsen Expo Fores Vetenskap och Allmänhet Nya underskrifter för Typiskt svenskt 2011 Boxholms kommun Centerkvinnorna Civilförsvarsförbundet Daggmaskens förskola Dals-Ed kommun Fotboll mot rasism/ungdom mot rasism Färnebo folkhögskola Gagnefs kommun Gnesta kommun Göteborgs stad Hagfors kommun Heby kommun Hultsfreds kommun Hällefors kommun Ideellt Utvecklingscentrum Kontaktnätet Kvinnor i Svenska kyrkan Köpings kommun Livek Lots i Väst Lycksele kommun Malungs folkhögskola Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation Munkedals kommun Norbergs kommun Orsa kommun Rays Offi ce Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering Svalövs kommun Svenska kyrkan - Skolkyrkan i Göteborg Söderhöjdens för- och grundskola Tema Likabehandling Tidaholms kommun Torsås kommun 13

14 Remisser och uttalanden Folkbildningens vägval och vilja Folkbildningens vägval och vilja kapitel 13 Folkbildningsförbundet lämnade ett remissvar på Folkbildningens vägval och vilja till Folkbildningsrådet. Det tog upp kapitel 13, vilket var den del som behandlar statens syfte med stödet till folkbildningen. Folkbildningsförbundet fokuserade på vad som ska utgöra folkbildningens gemensamma uppdrag. Utifrån dessa ska folkbildningens organisationer, utifrån sina olika profi ler, formulera hur man vill ta sig an uppgifterna. Folkbildningsförbundet föreslog att folkbildningens värdegrund om allas lika värde lyfts fram när en gemensam utgångspunkt för folkbildningens roll i samhället formuleras. Man ansåg att principen om fritt och frivilligt ska stärkas i den kommande folkbildningspolitiken och att de sju verksamhetsområdena bör tas bort ur förordningen. Folkbildningsförbundet föreslog att lägga till en inledning till syftena för att tydliggöra folkbildningens samhällsroll och aktualitet. Förslag på skrivning för en ny inledning: Folkbildningen har en unik förmåga att i varje tid möta de utmaningar som både samhälle och individ ställs inför. Man föreslog också en ny skrivning av det andra syftet: Bidra till att göra det möjligt för varje människa att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. Folkbildningsförbundet ansåg vidare att kvalitetsmätningarna ska ta sin utgångspunkt i deltagarens uppfattning om verksamheten. Skydd av mänskliga rättigheter Folkbildningsförbundet lämnade ett remissyttrande på betänkandet Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70). Folkbildningsförbundet skrev i sin remiss att man ställer sig bakom Folkbildningsrådets yttrande, men ville därutöver lämna ett antal kommentarer. I betänkandet konstateras att behovet av kunskap om mänskliga rättigheter har ökat ytterligare sedan EU:s stadga om grundläggande rättigheter blivit bindande i Sverige. Folkbildningsförbundet menade att studieförbundens fl erdimensionella roll är viktig i det sammanhanget. Att studieförbunden redan gör mycket på detta område, samt att man erbjuder en unik infrastruktur för människor som söker kunskap om rättigheterna eller vill föra fram erfarenheter av vilka problem, brister och möjligheter som fi nns i skyddet av rättigheterna. Folkbildningsförbundet tog i yttrandet upp erfarenheter från tidigare dialoger mellan regering och civilsamhälle. Folkbildningsförbundet skrev att det inte räcker att ha rätten till att medverka i den demokratiska processen, utan att folkbildningen kan spela en central roll till att skapa lika möjligheter och förutsättningar för att man ska kunna ta vara på sina rättigheter. Ett folkligt engagemang och ett levande civilsamhälle bör vara förutsättningarna för att de mänskliga rättighetsfrågorna ska vara prioriterade och aktuella. 14

15 Synpunkter om Statens musikverk Den nya myndigheten Statens musikverk och dess Musikplattform öppnade sina dörrar den första maj. I kontakter med Kulturdepartementet innan maj framkom att Folkbildningsförbundet gärna kommer med förslag på personer från studieförbunden till Musikverkets konstnärliga råd och insynsråd. Folkbildningsförbundet lämnade in tre namnförslag på personer med bred kompetens inom rock och pop, men ingen blev föreslagen av regeringen att ingå i råden. 15

16 Internationell samverkan A World Worth Living In I juni 2011 arrangerade den globala vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationen International Council for Adult Education (ICAE) sin världskonferens i Sverige. Huvudarrangörer tillsammans med ICAE var European Association for the Education of Adults (EAEA), Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisaiton (RIO) och SKL med Folkbildningsrådet som värd. Namnet på konferensen var A World Worth Living In: Adult Learning and Education a Key to Transformation. Syftet var att samla folkbildningsorganisationer och folkbildare från hela världen för att hävda rätten till utbildning för alla och visa på nödvändigheten av folkbildning för att ge människor möjlighet att skapa en bättre värld. Konferensen samlade 900 deltagare från hela världen och inramades av generalförsamlingarna EAEA och ICAE. Som en del i världskonferensen arrangerade Folkbildningsrådet sin nationella folkbildningskonferens med inriktning på sjunde verksamhetsområdet folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Folkbildningsminister Nyamko Sabuni medverkade, andra paneldeltagare som fungerade som affi schnamn för konferensen och folkbildningen var riksdagsledamot Gustav Fridolin, språkrör Miljöparitet och Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning. Världskonferensen hade fyra huvudteman som belystes genom inledande föreläsningar och sedan fördjupades i parallella seminarier och workshops. Konferensens fyra teman var: Adult Education as a right and a profession Follow-up to MDGs, the EFA goals, and the CONFINTEA agenda. Internationella åtaganden gällande vuxnas lärande uppföljning av den internationella FN-konferensen om vuxenutbildning, FN:s utbildnings- och millenniemål m.m. Hur lyfter vi fram vuxenutbildningens betydelse? Lifelong Learning for sustainability in a climate changing world. Hållbar utveckling och klimatförändringar vilken roll har vuxnas lärande? No right to decent work without decent learning. Ingen rätt till anständigt arbete utan rätten att lära. Vilken betydelse har informellt, icke-formellt och formellt lärande för arbetslivets utveckling? Nordic folkeoplysning/folkbildning and worldwide challenges. Vad kan den nordiska folkbildningstraditionen bidra med i mötet med de globala utmaningarna? Inför konferensen arbetade Folkbildningsförbundets kansli i grupper för planering, samordning och pressarbete. En exempelsamling på sjunde verksamhetsområdet togs fram och Folkbildningsförbundet projektan- 16

17 ställde en person som samordnade de lokala studieförbundens arrangemang i Folkets Park under konferensen. Studieförbunden deltog också i allt från paneler till avslutande konferensspaningar och bidrog med volontärer under konferensen. Folkbildningsförbundet arrangerade två seminarier: Folkbildningens idé och framtid samt Why do the Nordic countries invest in folkbildning? Tillsammans med övriga medlemmar i Folkbildningen Norden presenterades ett material och ett scenframträdande runt vad som är typiskt för nordisk folkbildning. Konferensen uppmärksammades främst av lokal press och etermedia, samt på twitter och bloggar. Folkbildningsförbundet ingick i en pressgrupp och skickade två pressmeddelanden inför respektive evenemang under konferensen. Världen möts i Malmö Debatt om bildning och public service Konferensen antog ett gemensamt ställningstagande för ett solidariskt samhälle. Folkbildningsrådet gjorde en utvärdering som visade att 92 procent av konferensdeltagarna tyckte att helhetsintrycket var mycket bra eller bra. På frågan om konferensen givit nya kontakter och nya perspektiv på det internationella arbetet svarade 66,5 procent ja, 17 procent nej och 16,5 procent vet ej. Drygt 95 procent tyckte att de praktiska arrangemangen under konferensen fungerade mycket bra eller bra. De svenska folkbildningsorganisationerna som arrangerade A World Worth Living In kommer att fortsätta dialogen om former för internationellt arbete och samverkan. Kom loss och tyck till Med projektbidrag från Folkbildningsrådet tog projektet Kom Loss och Tyck Till ett steg till. Grundsyftet var att öka föreningslivet engagemang för påverkansarbete på lokal, regional och europeisk nivå. EU-handboken av Raymond Svensson och Jan Olsson reviderades, uppdaterades och kompletterades med särskilt fokus på medborgarinitiativet. Studiematerialet kan laddas ner på projektets hemsida se. Där fi nns också goda exempel från föreningar och studieförbund, som bedriver påverkansarbete, aktuella länkar till EU-information och kontaktuppgifter till alla studieförbund. På sidan fi nns även informationsbroschyrer som studieförbunden kan dela ut till föreningar som vill engagera sig. Ett femtontal föreningar från Haninge, inom ABF:s och Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet, besökte under hösten 2011 Bryssel, inbjudna av EU-kommissionen. Med på resan var också en representant vardera från NBV och Folkuniversitetet. En mycket lyckad resa med ett program speciellt anpassat för gruppen och dess behov. 17

18 Kontakt med EU-kommissionen De senaste fyra åren har Folkbildningsförbundet träffat EU-kommissionen i Sveriges informationschef Pernilla Barralt cirka två gånger per år för att utbyta information och planera samarbeten. Bland annat har kommissionen varit till stort stöd när det gäller projektet Kom Loss och Tyck Till. Folkbildningsförbundet ingår även i kommissionens infonätverk, tillsammans med bl.a. Europadirekt-kontoren. Efter ett möte i december med det studieförbundsgemensamma Internationella nätverket och Cecilia Malmströms assistent Erik Windmar i Bryssel fortsatte kontakten och ledde bl.a. till att Malmström skrev under uppropet Typiskt svenskt. Folkbildning Norden Mötet våren 2011 i Finland handlade bland annat om att planera inför den internationella konferensen i Malmö i juni. Folkbildningsförbundet inspirerade de övriga med att använda sig av konceptet Typiskt svenskt och skriva en text på temat Typisk Nordiskt. Texten togs fram, tillsammans med en fl yer med typiskt nordiska påståenden, som växellästes vid introduktionen av nordisk folkbildning på ICAE-konferensen. Nordinfo Nordinfogruppen har genomfört två möten under året. Med i nätverket är representanter från Folkbildningsförbundet, Vofo - Voksenopplaeringsforbundet, Dfs - Dansk Folkeoplysnings samråd, Folkehøgskolene (Norge), VSY Samverkande bildningsorganisationer (Finland) och Finlands Folkhögskolförening. Gruppen har under året bl.a. arbetat med och hållit webinarer. Första temat var: How to make social media social? Planering av 2012 års webinarer pågår. 18

19 Medierapport Med en minskad personalstyrka och ambitionsnivå var Folkbildningsförbundet inte lika synligt i media under året som föregående år. En debattartikel med Digidel 2013 publicerades, samt annonser om Typiskt svenskt nischade mot kommuner i Dagens Samhälle. Under året bytte Folkbildningsförbundet verktyg för nyhetsbevakning från FindAgent till Meltwater. Folkbildningsförbundet har ett avtal med My Newsdesk, som möjliggjort för studieförbunden att få egna avtal till rabatterat pris. I slutet av året ingicks ett liknande avtal med Meltwater, så att studieförbunden får sociala medier-rapporter direkt från Meltwater, om intresse fi nns. Sjutton pressmeddelanden skickades och lades ut på Folkbildningsförbundets pressidor under året. Sociala medier och webb I slutet av 2010 beslutades att Folkbildningsförbundets webb ska läggas över i ett publiceringssystem så att fl er redaktörer kan arbeta med webben utan att ha specifi ka webbkunskaper. Syftet är också att skapa en interaktiv och serviceinriktad hemsida, som blir en angelägenhet för alla studieförbund. Under våren 2011 analyserades olika publiceringssystem och en kravspecifi kation formulerades. Flera webbyråer kontaktades och valet föll på byrån Syre i Östersund, som under hösten 2011 byggt webbplatsen. I anslutning till byggnadsfasen har företaget Funka, som arbetar med tillgänglighetsaspekter, varit inkopplat och lämnat synpunkter på form och innehåll. Den nya webbplatsen har byggts i Wordpress och planeras vara färdig mars/april Parallellt har en ny Typiskt svenskt-webbplats byggts, även den i Wordpress. Wordpress är ett interaktivt program, med möjligheten att kommentera inlägg och artiklar. I slutet av 2011 utvecklade Folkbildningsförbundet sitt arbete med sociala medier. Folkbildningsförbundet har dels öppnat en Facebooksida, ett Twitterkonto och en Youtubekanal, dels utvecklat mediebevakningen till att även omfatta sociala medier. Facebooksidan hade ca 100 personer som gillare i slutet av året och Twitterprofi len ca 20 följare. När den nya webbsidan kommer på plats kommer den att vara kopplad till övriga sociala medier, så att det syns vad som händer på alla ställen samtidigt. Vårt mediebevakningsverktyg, Meltwater, kommer att kopplas till webben för att synliggöra och framhäva vad som händer i studieförbunden runtom i landet. 19

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2014 1. Inledning 2014 blir ett händelserikt år; det är val till europaparlamentet och till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Studieförbunden kommer på

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse 2013. Folkbildningsförbundets material 2014:7 innehåll Förord Förbundsmöte Förbundets ledning Etik och kvalitet

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Kent Johansson, 11-18a, 19-21

Kent Johansson, 11-18a, 19-21 FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2007:5 Datum 15-16 maj 2007 Plats Steningevik konferens, Märsta Närvarande Torsten Friberg, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 11-18a, 19-21 Walter

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse 2012, tryckt i mars 2013 innehåll Förord Förbundets ledning Etik och kvalitet Folkbildningspolitisk kommunikation

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Verksamhetsberättelse 2014, tryck mars 2015 innehåll Förord Förbundets ledning Etik och kvalitet Folkbildningspolitisk kommunikation

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm

Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm FOLKBILDNINGSRÅDET Representantskapet Protokoll Vårsammanträdet 2005 Datum 20 april 2005 Plats Närvarande ombud Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm Folkbildningsförbundet Mats Bernerstedt Rolf Carlsson

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

1 Öppnande Carola Gunnarsson hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet.

1 Öppnande Carola Gunnarsson hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2006:4 Datum 23-24 maj 2006 Plats Sätra Brunn, Sala Närvarande Carola Gunnarsson, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 7-10, 12-18 Rigmor Breidemalm

Läs mer

VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012

VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inledning ställningstagande om folkbildning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för kvalitetsfyllda möten mellan människor med

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2016 Verksamhetsplan 2016 och prel. 2017 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift

Läs mer

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

Ärende: 1. Sammanträdet öppnas Ordförande Thomas Ohlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat Protokoll för Länsteatrarnas styrelsemöte 29/30 september 2013 Sammanträde 5/2013 Närvarande; Thomas Ohlsson, (ordf.) Lena Carlbom, Lennart Thörnlund, Magnus Holm, Linde Sjöstedt (sekr.). Malin Axelsson

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap

Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap 1 Samverkan mellan Trelleborgs kommun och Glokala Folkhögskolan Överenskommelse om Idéburet - Offentligt Partnerskap Bakgrund I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen,

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening 1 (12) Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2017 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Tid: Torsdagen, den 23 mars 2017, kl. 17.30 19.30 Plats: KompetensCenter idéburna Malmö, Nobelvägen 21,

Läs mer

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet.

Ewelina Tokarczyk. 1 Öppnande Anders Ljunggren hälsade alla välkomna samt öppnade sammanträdet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 2005 Datum 7 december 2005 Plats Folkbildningshuset, Stockholm Närvarande Anders Ljunggren, ordförande ledamöter Marie Linder, vice ordförande, 1-12 Rigmor Breidemalm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för SENS - Sociala ekonomins nätverk Skaraborg avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015. Styrelse Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2015 Verksamhetsberättelse 2015. innehåll Förord Förbundets ledning Etik och kvalitet Folkbildningspolitisk omvärldsbevakning och kommunikation

Läs mer

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Staffan Larsson att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 8 1999 Tid Plats 23 september Stockholm Närvarande Bo Toresson, ordförande ledamöter Karin Perers, vice ordförande 84-95 Kent Johansson 84-92 Staffan Larsson Leif

Läs mer

Remiss. Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72)

Remiss. Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden - En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72) Remiss REGERI NG SKANSLI ET 2012-11-12 U2012/S989/UC Utbildningsdepartementet Enheten för ungdomspolitik och det civila samhället Dep.sekr. Marie Ericsson Telefon: 08-4052727 Betänkandet Folkbildningens

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart.

Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Folkbildning i Sverige Tio studieförbund: Varje studieförbund har sin egen profil och ideologiska särart. Studieförbundens verksamheter: Studiecirklar (664 000 deltagare) Annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet.

Beslutades utse Leif Linde att jämte ordföranden justera protokollet. FOLKBILDNINGSRÅDET Styrelsen PROTOKOLL 9 1999 Tid Plats Närvarande ledamöter Adjungerade ledamöter Sekreterare Kanslichef Övriga 27 oktober Stockholm Bo Toresson, ordförande Karin Perers, vice ordförande

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07

Svenska Läkaresällskapet Nr 6 2012/2013 2013-05-07 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 7 maj 2013. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare)(deltog

Läs mer

Örebro Läns Bildningsförbund

Örebro Läns Bildningsförbund Örebro Läns Bildningsförbund 2017-2018 Ordförande Katarina Hansson Hammarberg 10 692 32 KUMLA 070-867 47 50 katarina.hansson@kumla.se Vice ordförande Susanna Stark Hällefors folkhögskola Klockarvägen 16

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2015-12-18 Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Överenskommelsen Överenskommelsen är en skriftlig gemensam avsiktsförklaring mellan offentlig sektor och idéburen sektor/civilsamhället.

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Utredningen Sveriges besöksnäring

Utredningen Sveriges besöksnäring Utredningen Sveriges besöksnäring En samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt Utredningsperiod: 1 nov 2016 1 dec 2017 Utredningen Sveriges besöksnäring N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Inledning De arbetsintegrerande sociala företagen har som övergripande mål att skapa arbetstillfällen för de som står utanför, eller som inte fått tillträde till, arbetsmarknaden

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma

Protokoll från ordinarie årsstämma Protokoll från ordinarie årsstämma 2017-02-15 Tid: 2017-02-15 kl 18.30 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Ingvar Pettersson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning

Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning Årsberättelse 2015 Föreningen för folkbildningsforskning Org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift (stadgarna 2) Föreningen ska bidra till

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1

En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring. En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring, N 2016:4 1 Vilka är vi? Särskild utredare: Britt Bohlin Huvudsekreterare:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004

Tid Torsdag den 11 fredag den 12 november 2004 Närvarande Förbundsstyrelsen Rolf Carlsson, Kerstin Rosén, Solveig Lundström, Jane Andersson, Annika Sylvén, Lars Edwinson, Börje Sandgren, Lars Tigerberg, Leif Bolin och Olle Kristenson, personalrepresentant.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen

RESULTAT - dialogmöte. Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen RESULTAT - dialogmöte Sammanförfattat på Vårsta diakonigård Härnösand den 26 mars 2014 av parterna i Länsöverenskommelsen FÖRORD För drygt två år sedan togs det första steget på vägen mot en överenskommelse

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13

Svenska Läkaresällskapet Nr 5 2011/2012 2012-03-13 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 13 mars 2012. Närvarande Ledamöter: Peter Friberg (PF) (ordförande), Kerstin Nilsson (KN) (vice ordförande), Per Tornvall (PT) (sekreterare),

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Datum 2011-03-01 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd Kommunerna och Miljön avger härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år 2010. Styrelsen Förbundets

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer