Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013"

Transkript

1 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund möjlighet att träffa andra med samma intressen. Det skapar förutsättningar för utvecklande av ett demokratiskt förhållningssätt och demokratiska värderingar. Folkbildningens kunskapssyn och lärmetoder öppnar vägar för människor som upplever att de inte lyckas i det ordinarie utbildningssystemet. Folkbildningen vänder sig till alla som vill finna ny och för dem viktig kunskap tillsammans med andra i ett livslångt lärande. Västmanlands Länsbildningsförbund, VLBF VLBF är en intresseorganisation för studieförbund och folkhögskolor i länet, som ska skapa tydlighet för folkbildningens nutida situation och framtida betydelse. VLBF arbetar med opinionsbildning och omvärldsbevakning. Förbundet skapar mötesplatser mellan folkbildningens aktörer och omvärlden genom nätverkande. Ett mer aktivt verksamhetsår Breddat och förbättrat samarbete med andra länsbildningsförbund, ökad exponering, fler nätverk och framgångsrika möten med beslutsfattare är angeläget för VLBF. Att uppnå det ska vara en drivkraft under VLBF ska undersöka hur förbundet kan öka intäkterna, förbättra kvaliteten på det som görs och öka aktivitetsgraden. Det kan ske genom att söka projektmedel, ingå partnerskap med viktiga aktörer och hitta samarbetsvägar med andra länsbildningsförbund. VLBF ska fokusera på att verka där vi tidigare inte varit så aktiva. Det gäller till exempel att placera folkbildningen centralt i kompetensplattformen för länet. Ledning VLBF har en styrelse som väljs av årsmötet och består av ledamöter som representerar alla medlemmar. Inom styrelsen utses ett arbetsutskott med ansvar för ledningen mellan styrelsemötena. Styrelsen utser också arbetsgrupper som fokuserar på olika arbetsområden. Länsbildningsförbundet fortsätter under 2013 att öka sin aktivitets- och ambitionsgrad. Det ställer ökade krav på styrelse och arbetsutskott i fråga om operationalitet och engagerat deltagande. Styrelse, arbetsutskott, arbetsgrupper och länsbildningskonsulent är den enhet som ska göra att VLBF växer sig starkare och blir en kraft att räkna med i länet. VLBF:s medlemmar Nedan visas vilka som är medlemmar av VLBF under Studieförbund: Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, Studieförbundet Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd Studieförbund, Kulturens Bildningsverksamhet, Nykterhetens Bildningsverksamhet, NBV, Studieförbundet Vuxenskolan, Sensus Studieförbund, Medborgarskolan, Studiefrämjandet,

2 Folkhögskolor: Västerås folkhögskola, Bergslagens folkhögskola, Hästsportens folkhögskola, Tärna folkhögskola. Övriga: SISU Idrottsutbildarna, Uppdrag från landstinget 2013 I överenskommelsen med landstinget för år 2013 står följande ang VLBF:s åtaganden: - att fördela och sammanställa landstingsanslaget utifrån politiskt beslutad fördelningsmodell samt att kvartalsvis utbetala anslaget till studiedistrikten; - att årligen sammanställa samtliga studiedistrikts genomförda verksamhet; - att göra en stickprovsmässig fördjupad granskning av studiedistriktets verksamhet; - att med olika metoder ge en helhetsbild av verksamheten och se hur den fungerar; - att genomföra en analys med rekommendationer om eventuella åtgärder; - att ansvara för bidragsfördelning och redovisning av Samlingsorganisationernas kulturverksamhet (Folkets Hus och Parker, Våra gårdar och Bygdegårdarnas Riksförbund). Uppdraget innebär att vara sammankallande, sekreterare och kassör samt att sammanställa och rapportera SAM-SAM:s verksamhet till landstinget; - att förbundet under året genomför aktiviteter som berör mångfaldsområdet; - att under 2013 vara sammankallande inför träffar mellan förbundet och landstinget; Prioriterade områden 2013 Intressebevakning och opinionsbildning VLBF ska förbättra bevakningen av folkbildningens intressen och offensivt föra fram de frågor som är angelägna för den organiserade folkbildningen, både på länsnivå och lokalt. Det ska ske genom att arbeta utifrån målen och inriktningen i den av styrelsen 2012 antagna påverkans- och opinionsstrategin - Utveckla, aktivt använda och utvärdera vår påverkansstrategi i allt påverkans- och opinionsarbete; - arrangera breda utbildningar om opinion och påverkan för aktiva folkbildare i länet. Ambitionen är att det ska ske i samarbete med länsbildningsförbunden i omkringliggande län; - ta fram statistik och fakta om folkbildningen för länet och kommunerna som fortlöpande kan användas vid möten med politiker och tjänstemän - aktivt arbeta för ökad exponering av den samlade folkbildningen i länets olika media - etablera VLBF på Facebook och andra sociala medier - stimulera länets folkbildare att författa artiklar, skrivelser mm samt bli aktivare i besvarande av olika remisser - arrangera två riktade utbildnings- och informationstillfällen för kommunpolitiker där fokus ligger på folkbildningens roll för kommunens utveckling - exponera och föra fram folkbildningens roll på arenor där vi tidigare inte varit så aktiva. Det kan t ex gälla kompetensplattformen för länet.

3 - lyfta fram och uppmuntra enskilda individer och verksamheter som verkar för att nya grupper omfattas av folkbildningen, samt uppmuntra människor och organisationer i deras folkbildningsarbete, t ex genom att utse årets folkbildare i Västmanland Demokrati Demokrati är något mer än att gå och rösta vart fjärde år. Konsekvensen av en radikal demokratisyn är att bidra till att skapa förutsättningar för människor att vara delaktiga i frågor som berör dem, varje år, varje dag. VLBF ska belysa folkbildningens demokratiroll och sätta fokus på människors ökade delaktighet och utveckling i den ordinarie verksamheten. Det ska ske genom ökat fokus på frågor som rör mångfald och integration. Folkbildningen är en god representant för inkluderingsbegreppet. Inkludering är när miljöer och sammanhang fungerar så att största möjliga antal kan delta utifrån sina förutsättningar. Arbetsmetoder och nätverk i folkbildningen skapar goda förutsättningar för full delaktighet och det ska vi ta vara på. - arrangera en större konferens/seminarium/rundabordssamtal på teman mångfald, demokrati, inkludering och delaktighet, gärna i samarbete med Västerås stadsbibliotek och andra aktörer. Digital delaktighet och minskat digitalt utanförskap VLBF ska jobba offensivt med att minska det digitala utanförskapet i länet. Det är ett sätt att stärka demokrati och integration. VLBF har under 2012 framgångsrikt arbetat för att en politiskt förankrad agenda för digital delaktighet ska bli verklighet i länet. Det arbetet ska vi intensifiera under 2013 med målet att en handlingsplan med bred förankring kommer till stånd. - arrangera återkommande mötesarenor kring digital delaktighet i länet - samarbeta aktivt med alla aktörer som kan bidra till att förverkliga agendan för digital delaktighet och minskat digitalt utanförskap, främst länsstyrelsen, LTV, kommuner, högskola - aktivt nätverka och samarbeta med grannlänen kring frågan för förbättrat lärande och utveckling av VLBF:s eget arbete på området digital delaktighet Entreprenörskap och social ekonomi Folkbildningen är en del av den sociala ekonomin, och vi vill ytterligare positionera oss som en allt viktigare aktör och medspelare i den ideella sektorn. Till det hör att synliggöra vad som redan idag genomförs men framförallt vad som skulle kunna göras. För Västmanlands län finns det mycket att göra på detta område. Studieförbunden och folkhögskolorna har en allt viktigare roll att fylla genom sin kurs- och studiecirkelverksamhet, projektarbete och som mötesarenor. Folkbildningen bidrar till att människor vågar testa idéer, sätta igång verksamheter och ta initiativ som stärker den sociala ekonomin, t ex genom ansvarsfullt företagande, SCR. VLBF ska samordna och fördjupa arbetet kring entreprenörskap under aktiviteter - följa vad studieförbund och folkhögskolor gör på området entreprenörskap samt samla upp sådant som skapar förutsättningar för gott entreprenörskap i bred mening och som kan spela roll i den sociala ekonomin och bidra till att utveckla den - arbeta för att ge folkbildningen en nyckelposition i länets framväxande kompetensplattform

4 Mångfald Mångfald är ett något snårigt begrepp och det ser ganska olika ut avseende hur föreningslivet tar sig an frågor som rör mångfald. VLBF tycker det är viktigt att stimulera och uppmuntra en pågående diskussion om vad mångfald är, hur verksamheter kan präglas av mer mångfald och peka på strategier och verktyg som folkhögskolor och studieförbund kan använda sig av i sitt eget mångfaldsarbete. - att arrangera minst en aktivitet som belyser mångfaldsarbete inom studieförbund och folkhögskolor, syftande till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Folkhälsa Hälsofrågor och folkhälsa har hög prioritet för alla medlemmar av VLBF. Därför är det viktigt att VLBF fortlöpande arbetar med kunskapsutveckling på detta område och synliggör verksamheter inom studieförbund och folkhögskolor som berör folkhälsa. - att återkommande rapportera om verksamheter som berör hälsa och folkhälsoarbete. Kultur för förbättrad delaktighet Att vara människa är att utöva och vara en del av kultur. Kultur i alla former går inte att separera från samhällsuppbyggnad och samhällsutveckling. Det finns ett egenvärde i kultur och kulturutövande som det ofta bortses ifrån och som folkbildningen genom sin idé och verksamhet slår vakt om. En klart uttalad ambition för VLBF är att arbeta för att fler invånare i länet ska ha tillgång till och kännedom om folkbildningen som kulturarrangör. - arrangera minst en samlad utåtriktad aktivitet som framhåller folkbildningen som kulturarrangör i länet - stimulera och lyfta fram diskussioner medialt och politiskt som understryker folkbildningens roll som kulturarrangör och kulturens egenvärde för människors och samhällets utveckling. - aktivt föra ut folkbildningens budskap att alla kan delta i och har rätt till kultur Etik Länsbildningsförbundet ska arbeta vidare med att finna former för granskning av föreningssamarbetet. Här ingår att tydligt fastslå Länsbildningsförbundets hållning i folkbildningsgemensamma etiska frågor. - arrangera en etikkonferens under året; - fortlöpande, i nära samarbete med och på initiativ av studieförbunden, granska olika aspekter av föreningssamarbetet inom studieförbunden. Sam-Sam VLBF har i uppdrag av landstinget i Västmanland att fördela pengar till arrangerande av professionell kultur i olika samlingslokaler i länet. Länsbildningskonsulenten leder en grupp av kulturkonsulenter och andra intressenter som driver Sam-Sam, tar fram ett utbud, underlag för en fri pott, beslutar om fördelning av medel och utvärderar det som görs. Landstinget har aviserat att Sam-Sam-anslaget försvinner fr o m 2014 och anslaget för 2013

5 har halverats jämfört med tidigare år. Det gör att aktiviteter sannolikt endast kan äga rum under våren administrera Sam-Sam under 2013 enligt överenskommelsen med landstinget.

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 1 2 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/sv/vem gorvad/forenta nationerna/fn s allmanna forklaring 1. Inledning Den här skrivningens intention är att ange hur RF och SISU avser att arbeta med ungdomsinflytande i syfte att stärka arbetet i SF och IF. Planen har arbetats fram på kansliet på uppdrag av

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI

INTERNATIONELL STRATEGI INTERNATIONELL STRATEGI STRATEGI FÖR INTERNATIONELLT TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSARBETE I GISLAVEDS KOMMUN 1 Sammanfattning Strategin för internationellt tillväxt- och utvecklingsarbete klargör hur Gislaveds

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

FÖREDRAGNINGSPM 1 (1) ORGAN SAMMANTRÄDESDATUM Nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013-01-23 Verksamhetsplan för nämnden för tillväxt, kultur och bildning 2013 Diarienummer: 13OLL463 Handläggare:

Läs mer

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda

Winnet Gävleborgs Digitala Agenda Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015 Resurscentrum i Gävleborgs län.. www.gavleborg.winnet.se gavleborg@winnet.se Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle Winnet Gävleborgs Digitala Agenda... 2014-2015

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden

Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden Folkbildningsrådet utvärderar No 1 2009 Folkbildning och lokal utveckling på landsbygden En studie av folkbildningens villkor och vardag i Dalarna Anette Forsberg och Fredrika Säfström Folkbildning och

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer