VERKSAMHETSPLAN Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2012. Folkbildninssstudieförbundens. fnrhlltlhpt. intresseorganisation Ivl MUIIVIWI"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2012 Folkbildninssstudieförbundens fnrhlltlhpt intresseorganisation Ivl MUIIVIWI

2

3 1. Inledning Tio studieförbund med över tio miljoner studietimmar och 1,8 miljoner deltagare samlas i Folkbildningsförbundet för att stärka folkbildningens idé och sin ställning i samhället. Det saknas inte utmaningar för folkbildningen; de kommunala anslagen minskar, staten utvärderar sitt stöd till folkbildningen och inom den europeiska unionen diskuteras den framtida utformningen av utbildningsprogrammen. För studieförbunden öppnar det möjligheter att visa på värdet av folkbildningens pedagogik och metodik, på betydelsen av mellanmänskliga möten, demokratiska arenor och kulturell verksamhet. Folkbildningsförbundet kommer att fokusera på arbetet med etik- och kvalitetsfrågorna för att skapa den legitimitet som folkbildningen behöver för att bevara och stärka sin ställning. Samtidigt kommer kommunikationsarbetet att inriktas på att synliggöra folkbildningen och dess viktiga roll i samhället. Förhandlingarna om ett nytt cirkelledaravtal blir en central uppgift för Folkbildningsförbundet under det kommande året. Folkbildningsförbundet ska vara en naturlig och neutral mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studieförbunden. Förbundets styrelse utser representanter i Folkbildningsrådets styrelse och beredningsgrupper.

4 2. Verksamhetsidé och prioriteringar Folkbildningsförbundet är en intresseorganisation som ska stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället, så har styrelsen valt att formulera Folkbildningsförbundets verksamhetsidé. En verksamhetsidé som leder fram till följande, prioriterade områden för verksamheten under 2012: A. Etik och kvalitet B. Folkbildningspolitisk kommunikation och omvärldsbevakning C. Förhandlingar och avtal A. Etik och kvalitet Folkbildningsförbundet är sedan 1990-talet forum för dialog kring de etik- och kvalitetsfrågor som studieförbunden vill diskutera gemensamt. Arbetet inom etikområdet syftar till att behålla och stärka förtroendet för studieförbunden som anordnare av folkbildningsverksamhet med stöd från stat och kommuner. Som grand för arbetet finns en gemensamt beslutad etisk plattform. Etikdelegationen är ett forum för att diskutera bl.a. statsbidragskriterier. Under året kommer delegationen att arbeta med regelverket och dess tillämpning. Under 2012 kommer arbetet att inriktas på studieförbundens relation med kommunerna och regionala och lokal etikkonferenser att genomföras. Delegationen kommer också att påbörja ett arbete med att utarbeta en gemensam uppförandekod för studieförbunden rörande förhållningssätt och relationer studieförbunden emellan. Kvalitetsgruppen kommer att arbeta med underlag för Folkbildningsrådets kvalitetsredovisning. Gruppen är också ett forum för erfarenhetsutbyte kring studieförbundens kvalitetsarbete. B. Folkbildningspolitisk kommunikation och omvärldsbevakning Folkbildningsförbundets kommunikation ska bidra till att stärka folkbildningen och till att synliggöra dess betydelse för människor och samhälle. Genom systematisk omvärldsbevakning ska Folkbildningsförbundet bevaka folkbildningens intressen och hålla medlemsorganisationerna uppdaterade om vad som sker på olika områden, relevanta för studieförbunden. Förbundet ska arbeta proaktivt för att identifiera de frågeställningar som kan få konsekvenser för folkbildningen och genom sina olika företrädare vara en given samtalspartner för relevanta beslutsfattare och opinionsbildare.

5 Genom påverkansarbete och lobbying ska folkbildningens roll för individer, fungerande samhällen och demokrati lyftas fram. I samverkan med andra organisationer och forskarsamhället kan folkbildningens roll och betydelse belysas och analyseras. På nationell nivå arbetar förbundet främst tillsammans med studieförbundens centrala kanslier, Folkbildningsförbundets styrelse, dess delegationer och nätverk. Målgruppen är beslutsfattare, tjänstemän och opinionsbildare (inklusive medier) på nationell nivå. När det är relevant samarbetar vi med exempelvis SKL, EU-kommissionen, Folkbildningsrådet, RIO, med flera. På regional nivå arbetar vi främst med länsbildningsförbunden, där den årliga samverkanskonferensen är en viktig del. I arbetet med att verka för ökade kommunanslag ser vi länsbildningsförbunden som en naturlig samarbetspartner, för att öka uppmärksamheten kring studieförbundens verksamhet och folkbildningens roll runt om i landet. På europeisk nivå arbetar vi tillsammans med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO för att folkbildningen ska vara erkänd och tilldelas resurser inom den europeiska unionen. Folkbildningsförbundets externa och interna kommunikation sker i huvudsak via vår webbsida (www.studieforbunden.se), Mynewsdesk (http://www.mvnewsdesk.com/se/pressroom/folkbildningsforbundet), vår Facebooksida (https://www.facebook.com/pages/folkbildningsp/oc3%b6rbundet/ ), nyhetsbreven FBF-nytt och Aktualiteter samt pressmeddelanden och debattartiklar. Den nya hemsidan har ett gränssnitt som är enkelt att använda interaktivt tillsammans med övriga sociala medier som exempelvis Twitter och Youtube. Vi kommer också att kunna publicera nyheter på förstasidan, med hjälp av ett verktyg som plockar ut studieförbundens pressklipp i hela landet, varje dag. Folkbildningsförbundet producerar även material, främst för studieförbunden att använda. Det kan röra sig om samlingar med goda exempel från verksamheten, folkbildningspolitiska ämnen och statistiska fakta i användarvänlig version. C. Förhandlingar och avtal Förhandlingsdelegationen har styrelsens stadgeenliga mandat att teckna kollektivavtal med cirkelledarnas fackliga organisationer, samt "övriga" gemensamma avtal för studieförbunden. Inom delegationen, som består av en representant från varje studieförbund, utses en förhandlingsgrupp som tillsammans med förbundets tjänsteman genomför förhandlingar med aktuella fackliga motparter och andra avtalsparter. Förbundet svarar som central avtalspart för studieförbunden bland annat för medverkan i centrala förhandlingar med avtalsslutande parter och vid utbildningstillfällen för studieförbunden. Förhandlingsdelegationen utgör också studieförbundens organ för erfarenhetsutbyte och utveckling av gemensamma avtalsfrågor. Cirkelledaravtalet löper ut den 31 augusti Förhandlingar kommer att genomföras med Lärarnas samverkansråd, Handelsanställdas förbund och Teaterförbundet om ett nytt avtal.

6 De övriga avtal som Folkbildningsförbundet har med SAMI, Stim och Bonus kommer inte att vara föremål för förhandlingar under det kommande året. 3. Internationellt Folkbildningsförbundet samverkar med systerorganisationer i Norden inom nätverket Folkbildning Norden, är medlem i European Association for Education of Adults (EAEA) och International Council for Adult Education (ICAE) i syfte att hävda folkbildningens intressen internationellt. Inte minst på den europeiska nivån är det viktigt att hävda folkbildningens särart när diskussionerna om nya program på utbildningsområdet nu pågår. Folkbildningsförbundet agerar tillsammans med Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO för att folkbildningen ska vara känd och erkänd inom EU, för att öka de resurser som kommer folkbildningen till del, för att folkbildningen ska ses som en resurs i EU:s arbete och för att EU:s politik för vuxenutbildning ska breddas från ett snävt arbetsmarknadsperspektiv till att folkbildningens betydelse för personlig utveckling och demokrati lyfts fram. 4. Administrativ datasamverkan Målet för den administrativa datasamverkan, som numera omfattar nio av tio studieförbund, är att vidareutveckla och förvalta det gemensamt framtagna datasystemet Gustav. Genom ständig utveckling av Gustav ska verksamhetsutvecklingen i förbunden främjas, sårbarheten minska och de administrativa kostnaderna hållas så låga som möjligt. Gustavgruppen kommer under det kommande året att ha introducerat ytterligare ett studieförbund i samarbetet. Studiefrämjandet kommer successivt att fasa in alla sina avdelningar i Gustav med början 1 mars I samband med det har Gustavgruppen gjort vissa anpassningar och nyutveckling i Gustav, som välkomnats även av de övriga studieförbunden. En annan stor nyhet är den nyutvecklade funktionen för elektronisk närvarolista, där ledarna själva kan mata in deltagarnärvaro och signera sina studiecirklar antingen via sin dator eller via sin mobiltelefon. Nya Gustav testas på Sensus och kommer att installeras på studieförbunden under första kvartalet nästa år. Förutom vidareutveckling av e-lista och sedvanlig felrättning, kommer även ny funktionalitet för kostnadsersättningar, startsida i Gustav, statistik och inmatning av arrangemang via webben att förbättras/nyutvecklas under Möten med Datadelegationen och med Gustavansvariga kommer att hållas 4-5 gånger under året. Det planeras också en process med hjälp av extern konsult för att effektivisera arbetsrutiner och samarbete mellan studieförbundens Gustavansvariga och Gustavgruppen.

7 5. Samverkan inom Folkbildningsförbundet Folkbildningsförbundet ordnar en samverkanskonferens för erfarenhetsutbyte och diskussion, tillsammans med länsbildningsförbunden och de tio studieförbunden varje år kommer konferensen att äga rum den 2-3 oktober. I samband med Folkbildningsförbundets styrelsemöte den september kommer en överläggning med ordförandena i studieförbunden att genomföras. Folkbildningsförbundet har fyra studieförbundsgemensamma nätverk, Infonet, Kulturnet, Musiknet och det internationella nätverket. Nätverkens roll och uppgifter kommer att utvärderas under året. Folkbildningsförbundet är medlem i Civos, Sektor3, Ideell kulturallians och Vetenskap och Allmänhet för att företräda folkbildningens intressen i det civila samhällets sammanslutningar. Därutöver är förbundet medlem i Föreningen för Folkbildningsforskning. Folkbildningsförbundet är en av undertecknarna av såväl Överenskommelsen på det sociala området som den på integrationsområdet och följer nu utvecklingen mot en överenskommelse även på kulturområdet och när det gäller mänskliga rättigheter. Digidel 2013 är en kampanj för att få fler svenskar att använda internet, som studieförbunden, folkhögskolorna, lärcentra, biblioteken, Handisam med flera driver..se samordnar kampanjen med eget kansli. Folkbildningsförbundet ingår i kampanj ledningen och har som uppgift att inspirera studieförbund och länsbildningsförbund till att arbeta med kampanjen över hela Sverige. "Typiskt svenskt" är en studieförbundsgemensam kampanj för demokrati och öppenhet och mot fördomar och inskränkthet, som drivits sedan kommer fyra utbildningar att genomföras inom ramen förprojektet, i Mölndal, Borlänge, Landskrona och Karlskrona. Utbildningarna genomförs tillsammans med Expo och Föres, och samtliga studieförbund inbjuds att delta med tio deltagare vardera.

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse 2013. Folkbildningsförbundets material 2014:7 innehåll Förord Förbundsmöte Förbundets ledning Etik och kvalitet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011

Folkbildningsförbundets. verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Folkbildningsförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2011 Verksamhetsberättelse 2011 innehåll Förord Intern demokrati och samordning Förbundsmöte Förbundets ledning Dialog med länsbildningsförbunden

Läs mer

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007

FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsbokslut 2007 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 1 2 FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004

FOLKBILDNINGSRÅDET VERKSAMHETSPLAN 2004 f b FOLKBILDNINGSRÅDET r VERKSAMHETSPLAN 2004 Några fakta om svensk folkbildning Sverige har 10 studieförbund och 147 folkhögskolor som får del av stats-, landstings- och kommunbidrag. Varje år genomförs

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000

FOLKBILDNINGSRÅDET ÅRSREDOVISNING 2000 f b r ÅRSREDOVISNING 2000 INNEHÅLL Inledning 3 Folkbildningens uppdrag 5 Folkbildningsrådet 6 Uppgifter 6 Organisation 6 Kansli 8 Hållbar folkbildning! 10 Verksamheten 11 Folkhögskolefrågor 11 Studieförbundsfrågor

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab

KFS Verksamhetsplan. 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab KFS Verksamhetsplan 2 0 1 3 kfs och kfs företagsservice ab INNEHÅLLSFÖRTECKNING KFS är dess medlemmar 2 Stabilisering och full fart framåt 3 Detta är KFS 4 KFS och den samhällsekonomiska utvecklingen 5

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten

Verksamhetsplan 2012-2013. Studiefrämjandet i Västerbotten Verksamhetsplan 2012-2013 Studiefrämjandet i Västerbotten INNEHÅLLSFÖRTECKNING Om Studiefrämjandet 4 Våra medlemsorganisationer 5 Den politiska viljan med folkbildningen 6 Mål 2012-2013 7 Delmål 8 Internt

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015

Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys verksamhetsplan 2015 Sveriges Kvinnolobbys vision är att alla kvinnor har fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. Vårt arbete utgår från FN:s Kvinnokonvention, Handlingsplanen

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning

FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER 1(67) Innehållsförteckning 1(67) Innehållsförteckning Förbundsstyrelsens rapport nr 1 Verksamheten 1 januari 31 augusti 2008...3 Förbundsstyrelsens rapport nr 2 Kompetens- och löneportfolio...14 Förbundsstyrelsens rapport nr 3 Stipendiefonden

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut

Häfte 3. Verksamhetsberättelser med bokslut Häfte 3 Verksamhetsberättelser med bokslut Verksamhetsberättelse med bokslut Bilaga 8 & 9 Verksamhetsåret 2013 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen

Läs mer

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé:

Verksamhetsidé och roll i rörelsen Utgångspunkten för det vi gör är KFUK-KFUM-rörelsens verksamhetsidé: vår verksamhet 2009 INLEDNING KFUM-KFUM Sverige har tidigare lämnat en verksamhetsberättelse till ROM som innefattat två års verksamhet.men eftersom det inneburit att de båda år som avrapporterats har

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer