Slutrapport Genomförandeprojektet Vård 2010 Delprojekt Ögon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Genomförandeprojektet Vård 2010 Delprojekt Ögon"

Transkript

1 1,0 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Slutrapport Delprojekt Ögon 14/14 Slutrapport delprojekt Ögon Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Torbjörn Berglund Styrgrupp Dnr NU 63:170/2010 Slutrapport Genomförandeprojektet Vård 2010 Delprojekt Ögon

2 0.00 Utkast/Utgåva (2)9 Slutrapport delprojekt Ögon Sammanfattning Bakgrund Delprojektets uppdrag var att planera överföring av öppenvårdsverksamheten från NÄL till Uddevalla sjukhus. Man skulle också planera för konsultverksamhet på NÄL och beredskap för framtida traumafall. Rationaliseringsvinster gällande personal och lokaler skulle beskrivas så att de ekonomiska effektmålen för delprojektet kunde uppnås. Delprojektet skulle också genomföra driftstart enligt framtagna planer. Syfte Delprojektets syfte var att: Konkretisera och beskriva verkställigheten av de praktiska förändringar som rör arbetsfördelningen och som beskrivs i styrelsebeslut från 29/ Skapa förutsättningar för att genomförandet sker på ett optimalt sätt utifrån patient-, personal- och effektivitetsperspektiv. Stödja verksamheten i det praktiska genomförandet. Genomförande Inledningsvis skedde en verksamhetskartläggning som grund för en analys av styrkor och svagheter i nuvarande verksamhet. Utifrån denna identifierades förbättringsbehov. Fokuseringen på patientperspektivet har varit styrande, med målet att genomarbetade och effektiva arbetssätt skall tillämpas efter omstruktureringen. I den omstrukturerade verksamheten har man skapat förutsättningar för ett mer långsiktigt arbete mot processorientering av den samlade verksamheten. Resultat Projektets inriktning har varit att upprusta nya lokaler vilka står klara 1 juni Tills dess skall återstående mottagningsverksamhet på NÄL överflyttats till Uddevalla sjukhus, förutom den del som även fortsättningsvis skall fungera för konsultverksamhet och traumafall. Händelser och beslut som påverkat projektet I enlighet med linjeorganisationens önskemål har projektet genomförts som ett konsultuppdrag. Det har inte tillskapats någon regelrätt projektgrupp utan uppdraget har styrts av linjeorganisationens verksamhetsledning. Det tidigare beslutet att ögonkliniken skulle utnyttja lokaler på plan 6 Uddevalla sjukhus, ändrades i ett tidigt skede till plan 8 för att få en mer samlad klinik.

3 0.00 Utkast/Utgåva (3)9 Innehållsförteckning Sammanfattning Syftet med dokumentet Versionshistorik Referenser MÅLUPPFYLLELSE GENOMFÖRANDE AVSLUT ERFARENHETER FRÅN PROJEKTET Syftet med dokumentet Syftet med slutrapporten är dels att sammanfatta projektets resultat och genomförande, dels att ta tillvara gjorda erfarenheter och föreslå förbättrande åtgärder. 0.2 Versionshistorik Datum Version Utfärdare Förändringsorsak 0.3 Referenser Här anges alla de dokument som det hänvisas till i slutrapporten Datum Version Förkortning Utfärdare Dokument- /boknamn

4 0.00 Utkast/Utgåva (4)9 1 Måluppfyllelse 1.1. Projektmål I enlighet med den ursprungliga planen har uppdraget för delprojektet, att planera överföring av öppenvårdsverksamheten från NÄL till Uddevalla sjukhus genomförts. Projektet har också planerat för konsultverksamhet på NÄL och beredskap för framtida traumafall. Angående rationaliseringsvinster vad gäller personal och lokaler som skulle beskrivas så har linjeorganisationen övertagit ansvaret för rapportering. Delprojektet skulle också genomföra driftstart vilket skett succesivt i verksamhetens regi, allt efter som de olika byggetapperna stått klara. 1.2 Effektmål Plan för uppföljning efter projektavslut För delprojektet sattes det ekonomiska effektmålet till en nettokostnadssänkning på minst 3 mkr. Verkställigheten av detta beslut kan ske först efter att ombyggnationen står klar i juni, Linjeorganisationen har då ansvaret för uppföljning enligt målbeskrivningen av effektmål i projektdirektivet. Patientperspektivet Övergripande effektmål har uppnåtts: - Förbättring av vården för patienter med de allvarligaste ögonsjukdomarna. - Ökad kvalitet, tillgänglighet och patientsäkerhet - Samlad klinik åstadkommer större effektivitet - Förbättrad kvalitet på vårdåtgärder genom indelning i sektion/process/team I den nya organisationen sker ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar i varje processområde. Ekonomiperspektivet Övergripande effektmål har uppnåtts: - Förbättrad kostnadseffektivitet. De förändringar som genomförs i projektet skall långsiktigt bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande. - Optimerad resursanvändning med hänsyn till den nya verksamhetens förutsättningar. Ögonklinken är för diagnostik och behandling beroende av högteknologisk och förhållandevis dyr utrustning. Genom en samlad ögonklinik kan utrustning och specialkompetens inom de olika processområdena användas mer effektivt vilket innebär färre onödiga återbesök.

5 0.00 Utkast/Utgåva (5)9 Kliniken har idag 6000 fler besök per år jämfört med 2006, pga den nya behandlingsmöjligheten med Lucentis vid åldersrelaterad sjukdom i makula (gula fläcken). Dessa läkarbesök är mer resurs-krävande vad gäller tidsåtgång och specialkompetens jämfört med ett genomsnittligt återbesök. Denna expansion har till största delen klarats genom aktivt arbete med att minska antalet inte nödvändiga övriga läkarbesök. Den hittills uppnådda ekonomiska effekten av omorganisation och ögonprojektet är svår att exakt beräkna men anses sammanlagt sedan 2008 vara minst 2 miljoner kr. Ombyggnaden har dock inte varit klar mer än 3 månader och fortsatt effekt förväntas under flera år framöver. Medarbetarperspektivet Övergripande effektmål har uppnåtts: - Förbättrade rekryteringsmöjligheter - - Genom en samlad ögonklinik ges ökade möjligheter till sektion/processindelning. Detta ökar förutsättningarna för fortsatt rekrytering i alla yrkesgrupper. - Ökade förutsättningar för kompetensutveckling. Ett effektivare arbetssätt genom enhetliga rutiner i en samlad verksamhet. - Förbättrad arbetsmiljö. Genom för ändamålet tillräckliga och optimerade lokaler skapas förutsättningar för ett än mer utvecklat teamarbete. Genom omorganisationen har man avskaffat en enhetschef för sekreterare. Två polska specialister har börjat på kliniken hösten Kliniken har under våren 2010 kunnat anställa ytterligare 2 ST läkare så att det nu finns 8 st ST läkare. Utan de nya rymligare lokalerna hade detta inte varit möjligt. Utbildning av fler nya ögonläkare är helt avgörande för att minska behovet av stafettläkare. Den fulla effekten av detta kommer att fortsätta att ses under flera år framöver. Verksamhetsperspektivet Övergripande effektmål har uppnåtts: - Ökad kunskap om verksamhetens processer. - Kvalitetssäkrade rutiner Med processorientering skapas grund för en offensiv verksamhetsutveckling. Den nya processorienterade organisationen med den nya samlade ögonkliniken ger mycket goda förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling av verksamheten. 1.3 Tidplan Ursprunglig tidplan var Under arbetet med lokalplanering flyttades slutdatumet fram. All ombyggnation var klar

6 0.00 Utkast/Utgåva (6)9 2. Genomförande 2.1 Organisation 2.2 Genomförandeprojektets organisation NU-sjukvården - Vård 2010 och genomförandeprocessen! Projektorganisation samband projekt och linje Styrgrupp Ledningsstab Ledningsgrupp Projektledningsgrupp Chefsgrupper Delprojekt (14 st) Delprojekt Ögon har haft följande bemanning Chefsgrupp Olof Scherman Torbjörn Berglund Lena Arnmarker Sonia Sundvall Catharina Karlsson Krister Fröjdh Saeid Pirouznia Carmen Rozeik Klinik/ansvarsområde Verksamhetschef/ordförande Delprojektledare/föredragande

7 0.00 Utkast/Utgåva (7)9 Projektgrupp Olof Scherman Lena Arnmarker Sonia Sundvall Catharina Karlsson Krister Fröjdh Saeid Pirouznia Carmen Rozeik Torbjörn Berglund Annelie Tegnborg Cecilia Högberg Ansvarsområde Verksamhetschef/ordförande Övergripande samordning Stöd för projektekonomiska beräkningar och redovisning Samordning av personalbehov och rekrytering 2.2 Metoder och verktyg Då deltagarna från ögonkliniken i chefsgrupp och projektgrupp också varit ögonklinikens klinikledningsgrupp har projektärenden integrerats i klinikledningsarbetet. 2.3 Verksamhetsplanering Inledningsvis skedde en verksamhetskartläggning som grund för en analys av styrkor och svagheter i nuvarande verksamhet. Utifrån denna identifierades förbättringsbehov. Fokuseringen på patientperspektivet har varit styrande, med målet att genomarbetade och effektiva arbetssätt skall tillämpas efter omstruktureringen. Under september 2008 till feb 2009 genomfördes en bred utbildning i processorientering på kliniken. Klinikens verksamhet delades in i 5 processområden utifrån huvuddiagnoser. Varje processområde fick en processansvarig överläkare som leder var sitt processteam där också en sjuksköterska, en undersköterska och en sekreterare ingår. Lokalplaneringen genomfördes sedan så att varje processområde fick lokaler anpassade till respektive processområdens behov. 2.4 Personalplanering Linjeorganisationen har ansvarat för allt operativt arbete kring personalfrågar. All personal fick i omorganisationen en tillhörighet till respektive processområde som kallas processgrupper.

8 0.00 Utkast/Utgåva (8)9 2.5 Lokalplanering Enligt projektdirektivet var det ursprungliga uppdraget att en utökad verksamhet i Uddevalla kommer att placeras på plan 6 i A-blocket vid Uddevalla sjukhus. Sedermera ändrades placeringen till plan 8 i A-blocket vilket innebar bättre samband med nya administrativa lokaler på samma våningsplan. Tillsammans med arkitektfirman White Arkitekter AB har ritningar och bygghandlingar utformats för ombyggnation. För att klara att upprätthålla full mottagningsverksamhet och på grund av omfattningen av projektet så har ombyggnationen skett i flera etapper. För att säkerställa den ergonomiska funktionalieteten vid placering av medicinskteknisk utrustning upprättades en grupp inom kliniken med ansvaret att utforma arbetsplatser. Arbetet skedde i samråd med arkitekter, MTA, hygiensköterska och NU-sjukvårdens utrustningsansvarige vid ombyggnation. Respektive processledare och processteam fick ansvar för sin respektive process och avstämning och förankring skedde i respektive processgrupp samt på olika personalmöten och samverkan klinik. För den kvarvarande konsultativa verksamheten på NÄL har kliniken fått behålla ett undersökningsrum. Övriga lokaler överlämnas till annan verksamhet. 2.6 Kommunikationsåtgärder Chefsgruppen har haft det övergripande ansvaret för information till linjeorgansiationen. Informatör har medverkat som organisatör vid information till pressen inför byggstart och även medverkat vid organisationen av invigningen den 2 juni när alla ombyggnationer stod klara. 2.7 Riskhantering Projektets inriktning har varit att upprusta nya lokaler och har därför inte haft någon förändrad påverkan på förhållandet till patienten, varför någon riskanalays inte varit aktuell. Riskbedömning enligt AML har utförts

9 0.00 Utkast/Utgåva (9)9 3. Avslut 3.1 Överlämning till linjeorganisationen Linjeorganisationen har medverkat i projektet och varit medansvarig för genomförandet. 4. Erfarenheter från projektet 4.1 Synpunkter och observationer Då projektets målsättning var klart avgränsat och där avgörande strategiska beslut redan var fattade, var projektets huvudsakliga inriktning att medverka vid projektering av ombyggnationen. Ett stort engagement från ögonklinikens personal har tillsammans med proffessionella inredningsarkitekter medverkat till att utforma lokaler, inte bara med god funktionalitet, utan också med estetiskt tilltalande utformning. NU-SJUKVÅRDEN Delprojektledare Ordförande i chefgrupp Torbjörn Berglund Olof Scherman

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 157 Beta Avd 67 NÄL, Trollhättan Syfte med deltagandet i Genombrott Teammedlemmar Förbättra den psykiatriska Överläkare Cecilia Mircica. cecilia.mircica@vgregion.se

Läs mer

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson

Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun. Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Granskning av chefs- och kompetensförsörjning i Nynäshamns kommun Dag Fagerhem Sofie Arvidsson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer att granska kommunens chefs-

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer HÖGSKOLAN I BORÅS Verksamhetsstöd/HR Sara Svensson SLUTRAPPORT 2014-10-02 Dnr 049-14 1 (3) Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer Bakgrund Under perioden januari september

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens

Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens Traineeprogram för Ett bidrag till Traineeprogram för blivande chefer/ledare med flerkulturell kompetens En utvärdering på uppdrag av Linköpings kommun Januari 2009 - Sammanfattning - Sammanfattning Hösten

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO)

Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) 2010:14 Granskning av Försvarsmaktens införande av ett integrerat resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO) Slutrapport, juni 2010 MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2005/446-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-12-18

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande

Micartur AB. Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Micartur AB Granskning av fastighetsförvaltning, lokalförsörjning och lokalutnyttjande Maj 2011 Dag Boman Anna Hedlin Mari Månsson Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING...

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer