ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL"

Transkript

1 Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART Sökande part: Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne Herbert Felix Institutet Organisationsnummer: Postnummer: Telefon: E-post: Postgiro: Juridisk status: Ideella föreningar Adress: Västanforsgatan 21 B Medborgarhuset, Södergatan 29 Postadress: Malmö Eslöv Telefax: Internet adress: Bankgiro: Har sökanden rätt att dra av momsen för projektets kostnader? Ja ( ) Nej ( X ) Kontaktperson/firmatecknare: Ingemar Jeppsson Telefon: Mobiltelefon: Projektledande organisation: Herbert Felixinstitutet Kontaktperson: Amina Jama Mahmud Telefon: Mobiltelefon: Telefax: E-post: Telefax: E-post: 1

2 Telefon: Mobiltelefon: Telefax: E-post: 3. SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING Ange t ex: bakgrund, syfte (på kort och lång sikt) samt förväntat resultat (bifoga gärna projektbeskrivningen som bilaga till ansökan) 2

3 Somali Information Business Centre (SIBC) startades i mars 2011 med huvudsyftet att främja integrationen av individer från Somalia, förbättra deras förutsättningar att starta och driva eget företag samt träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Projektidén går ut på att underlätta integrationen av den somaliska gruppen i Skåne genom att förse dem med rätt verktyg efter ens behov och förutsättningar. Syftet med insatserna har varit att inspirera, stärka dessa individer och förbättra deras förutsättningar att förstå hur det svenska samhället fungerar, hur man startar och driver eget företag samt hur man träder in på den reguljära arbetsmarknaden. SIBC har också strävat efter att främja samverkan mellan de aktörer i samhället som på olika sätt arbetar med målgruppen. Projektet har lyckats bidra till ökad samverkan mellan de deltagande kommunerna, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Region Skåne, somaliska föreningar samt liknande projekt i Skåne. Utöver detta har projektet haft ett transnationellt fokus vars mål har varit att hämta kunskaper från andra relevanta länder som praktiserar liknande verksamheter samt sprida resultatet av arbetet regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är för det första att bryta den negativa trenden av utanförskap och att ta till vara den tradition av entreprenörskap som finns bland somalier i Skåne. För det andra är det övergripande syftet att bygga broar mellan somalier och myndigheter, banker, fastighetsägare, befintliga entreprenörer, ideella organisationer och utveckla metoder som möter gruppens särskilda behov. Detta sker genom att man genom slussande aktiviteter förser målgruppen, som står långt ifrån arbetsmarknaden, med rätt verktyg för att komma i kontakt med samhällets stödstruktur för att starta och driva egna företag, skapa möjligheter för förbättrad hälsa samt ökad tillgång till samhällsinformation. På detta sätt kan målgruppen bättre förstå det svenska systemet och ta hand om sin hälsa samt skapa förutsättningar för att endera starta, driva och växa nya företag eller att träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Alla insatser görs utifrån deltagarens egna förutsättningar. Projektet använder sig av ett helhetsperspektiv genom att samla ihop många viktiga aktiviteter och aktörer under ett enda tak och därmed underlätta att deltagarna får rätt stöd snabbt och effektivt vilket i sin tur förkortar integrationskurvan Det specifika syftet är att med utgångspunkt från tidigare erfarenheter resultat från projektet, utveckla den framtagna arbetsmodellen för att implementera, förankra, regionalisera SIBC projektet samt att i förlängningen använda den integrationsarbete av andra invandrargrupper. (Se Bilaga 1, för utförlig projektbeskrivning). De kortsiktiga målen är att: Utveckla och testa den utarbetade arbetsmodellen där Somaliska paraplyorganisationen (SPS) tar en ledande roll i att styra och administrera SIBC samt att finna arbetsmetoder och modeller för samarbete med stödstruktur för företagande, arbete, samhälle och hälsa (se bilaga 1). De långsiktiga målen med SIBC är att, Öka antal somaliägda företag, öka antalet somalier som trädda in i den svenska arbetsmarknaden Att utveckla SIBC till ett kunskaps- och resurscenter för integrationsarbete av utländskfödda genom att modellen implementeras i arbete med andra invandrargrupper. Öka tilliten mellan målgruppen och samhället genom att medverka i konferenser, seminarier och direkt kompetensöverföring in i organisation eller företag. Förväntade resultat, utöver utveckling av arbetsmodellen som kan tillämpas i andra grupper, och ökning av somaliskägda företag, är en strävan att implementera SIBC till en permanent verksamhet. Detta kan lättaste uppnås genom den förankrings- och spridning arbete genom att arrangera olika typer av seminarier/konferenser. Möjligheten att se över om SIBC kan bli en kompletterande aktör för exempelvis arbetsförmedlingen bör undersökas och på det viset skapa intäktsmöjligheter för SIBC. 3

4 4. GEOGRAFISKT OMRÅDE FÖR PROJEKTINSATS Markera geografiskt område samt ange så utförligt som möjligt vilka inom detta område a) Kommuner: ( X ) i Skåne ( ) Utanför Skåne Malmö, Eslöv, Kristianstad och Svalöv. De tilltänkta verksamheterna är: Integrationsenheter, Jobb Malmö, Jalla Trappan Sofialund, Södra innerstaden, Uppstart Malmö, Finsam, Områdesprogrammet Rosengård och Seved. b) Regiondelar ( X ) inom Region Skåne ( ) SKNO ( ) SKNV ( )SÖSK ( ) SSSV Region Skåne c) Län: ( X ) Skånelän d) Internationellt område: ( ) Europa 5. BESKRIV PROJEKTORGANISATIONEN Beskriv styrgrupp/referensgrupp och styrelse. Nuvarande ägs projektet av Malmöstad och drivs av Herbert Felix Institutet som ansvarar för projektadministration och personalansvar. Under kommande projektperiod , kommer projektägarskapet att successivt under 2015 överlämnas till den Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne (SPS). Formellt kommer projektet att ägas och drivas av SPS. Herbert Felixinstitutet kommer att under tiden att stödja och ställa upp med kompetens i projektägandet. Styrgruppen består av finansiärer och huvudaktörer i SIBC och har det övergripande ansvaret för projektets mål och styrning. Styrgruppen består av representanter från Malmö stad, samt kommunerna Eslöv, Kristianstad och Svalöv. Vidare består styrgruppen av Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, HFI samt SPS. Denna grupp ansvarar för projektplanering, kontroll och styrning av innehåll och resurser samt samverkan. Process/utvecklingsgruppen ansvarar för att utveckla SIBC tre verksamhetsområden samt utveckla nya metoder att arbeta utifrån för att bättre möta målgruppens förutsättningar. Process/ och utvecklingsgruppen kommer bl.a. bestå av Arbetsförmedling, Benny Carlson (följeforskare), SPS samt de deltagande kommunerna och ansvara för implementering, uppskalning, ansökningar och workshop i nära samarbete med styrgruppen. Arbetsgruppen består av projektets anställda; projektledare, rådgivare som slussar målgruppen till befintliga aktörer inom samhällets stödsystem och receptionister/informatörer. Projektledaren och rådgivaren arbetar regionalt medan informatörerna arbetar i Malmö, Eslöv/Svalöv och Kristianstad. Denna grupp ansvarar för personal, nätverksarbete, metodutveckling och implementering och rapporterar till styrgruppen. 4

5 6. ANGE SAMARBETSPARTNERS SAMT ANSVARSFÖRDELNING Ange så utförligt som möjligt eventuella samarbetspartners samt deras ansvarområde i projektet Namn Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) Herbert Felixinstitutet (HFI) SPS/HFI Region Skåne Länsstyrelsen, Malmö stad, Eslöv, Kristianstad och Svalöv kommun Ansvarsområde(rollfördelning) eller liknande Projektägare Administratör har en bred förankring i projektets målgrupp. Tillsammans med sina medlemsföreningar kommer SPS spela en stor roll med att sprida och förankra SIBC tjänster till målgruppen i syfte att kunna rekrytera deltagare till verksamheten. Ägarskapet kommer från projektets start ligga hos SPS. Driften kommer att succesivt överföras från HFI till SPS under det första verksamhetsåret. Med drift menas ekonmisk redovisning, lönehantering och övriga frågor som berör personalfrågor. Stödjande aktör till projektägaren. Som tidigare projektägare kommer HFI att stödja SPS med kompetens och administrativt stöd. Projektadministrationen, SPS, har det övergripande ansvaret för projektets administration och ekonomi. Detta sker under 2015 med stöd av HFI. Projektadministrationen har också det övergripande ansvaret för ett målgruppsrelaterade arbetet samt utgör en intermediär till det omgivande samhällets stödstruktur. Partners i styrgrupp och i utvecklingsarbete, huvudfinansiär. Stöd i utvecklandet av företagsrådgivningen och startar egen aktivitet. Partners i styrgrupp- utvecklingsarbete, Medfinansiär. Stödjer projektet i verksamheten Samhälls- och hälsoinformation till målgruppen. Partners i styrgrupp och i utvecklingsarbete, medfinansiärer, Står för lokalkostnader samt kommer tillse att det finns en mottagande ansvarig i varje kommun. Samarbetar kring lokala aktiviteter. 5

6 Arbetsförmedlingen Partners i styr- och utvecklingsarbete. Bidrar med att utveckla arbetsmarknadsinformation och insatser i samarbete med SIBC. I konkreta termer bidrar AF i förlängningen med: - Utvidgning av målgruppen till nyanlända (från att ha varit sökande inom etableringen) - Aktiv medverkan i projektorganisationens alla tre delar - I en förlängning av samarbetet kommer vi även att medverka i att hitta hållbara finansieringsformer kring entreprenörskap bland nyanlända som även kan omfatta SIBC (Somali information och business Centre). ALMI, Nyföretagarcentrum, Companion, Skatteverket, Jak-banken, röda korset, somaliska föreningar m.fl Stödjande organisationer som projektet samarbetar med för att nå bästa resultat för målgruppen. 7. PROJEKTPERIOD OBS! Slutdatum avser hela projektets slutdatum Startdatum: Slutdatum: TIDPLAN Ange olika aktiviteter såsom delmål eller andra relevanta tidpunkter som infaller under projektets gång. Aktivitet Startdatum Slutdatum Workshop för styrgruppen och andra samarbetspartners Sept Dec Inspirationsseminarier för ungdomar i Malmö, Eslöv-Svalöv och Kristianstad Sept Hälso- och samhällsinformation juni 2014 Juni 2018 Starta eget-aktiviteter Juni Juni 2018 Arbetsmarknadsorienterade aktiviteter Juni 2014 Juni 2018 Inspirationskväll med tema kvinnoföretagare i Malmö Jan Seminarium för att sprida kunskaper och erfarenheter av SIBC 1gg/år

7 9. FÖRVÄNTADE ALLMÄNNA EFFEKTER OCH RESULTAT KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA Beskriv i kvalitativa och kvantitativa termer förväntade mål inom projektperioden med fokus på kort sikt De förväntade kvantitativa effekterna är att, SIBCs metoder bidrar med ökning av antalet somaliskägda företag i Skåne samt fler anställda och att målgruppen upplever sig mer och bättre integrerad. Vi har fördubblat antal företag i Skåne mellan , från 8 till 16. Ytterligare 6 nya företag skapades juni Målet för är ytterligare 25 företag De förväntade kvalitativa effekterna är att skapa intersektoriell modell som kan användas för att överbrygga olika individuella hinder såsom språk, branschkunskap, lagstiftning och regelverk kring företagande mm., finansiella möjligheter samt brist på personligt kontaktnätverk. SIBC har tidigare utvecklat speciella lösningar som till stor del utgår från såväl målgruppens som individens speciella behov och förutsättningar. Detta innebär att vi har anpassat vår service utifrån språkliga, kulturella och individuella faktorer. Konkret har det betytt att vi utför rådgivning och information på somaliska samt att vi utöver själva företagsrådgivningen ställt upp med kontakter med myndigheter, banker, fastighetsägare m.m. Vi har även tagit oss an de individuella och strukturella hindren som många i målgruppen upplever problematiska genom att erbjuda unika möjligheter för yrkesverksamma och etablerade somalier att arbeta, stödja och inspirera varandra på ett kulturanpassat sätt. Vidare har SIBC utvecklat mötesplatser där samhällsaktörer kan träffa målgruppen och i dialog, utveckla metoder för att förbättra förutsättningar för potentiella företagare med somalisk bakgrund. Detta har dels kunnat uppnås genom de aktiviteter som bedrivs på centret, dels genom det unika kontaktnät centret besitter med målgruppen och det omgivande samhället både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Den kunskap eller modell som tas fram bidrar till att utrusta och anpassa verksamheter som tar emot personer med särskilda behov, som t.ex. den aktuella målgruppen. Den förväntade allmänna vinsten av projektet är vidareutveckling av metoder och den modellen för samverkan och målgruppsspecifikt arbete, samt för att hitta vägar till spridning och regionalisering av projektet. 10. PROJEKTETS FÖRVÄNTADE EFFEKTER OCH RESULTAT AVSEENDE DE FYRA MÅLEN I SKÅNSK LIVSKRAFT Sätt kryss i den ruta som är mest dominerande vad avser förväntade effekter. Ange även de förväntade effekterna inom respektive område. Tillväxt (X ): Förväntade effekter är att sprida modellen både regionalt som nationellt samt anpassa det till flera målgrupper än Somalier. Attraktionskraft ( ): Projektet arbetar med en helhetssyn på människan där hälsa och social välbefinnande anses vara lika viktiga bestämningsfaktorer för en lyckad integration som ekonomisk trygghet och självständighet. Vår modell är på så vis unik och tilltalar många aktörer som arbeta med utsatta grupper såväl som gruppen själva. Utvärderingar visade att deltagare var nöjda med hjälpen de fick. 7

8 Bärkraft ( X ): SIBC-projektet tillvarotar målgruppens egen mångfald, drivkraft och resurser vilket bidrar till hållbara lösningar. I detta arbete spelar samhälls- och hälsoinformation en viktig roll som tillgodoser deltagarnas behov av kunskap. Den utbildning de får förväntas bidra till trygga och hälsosamma individer vilket är en förutsättning för möjlighet att stå på egna ben; oavsett om det gäller att starta ett företag eller att söka arbete. Balans ( X): SIBC-projektet med den nya modellen där målgruppen ta större ansvar för att hjälpa sina egna landsmän förväntas belysa och ta tillvara de lokala kunskaper och förutsättningar och resurser för tillväxt och hållbar utveckling i de olika orter som SIBC är verksam i regionen. Vidare kommer svagheter och andra faktorer som hämmar somaliernas sysselsättning och företagande att identifieras och diskuteras för att kunna utveckla framtidas insatser i samråd med målgruppen för ett hållbar samhället. 8

9 11. PROJEKTETS FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR HORISONTELLA MÅL Ange de förväntade effekterna Miljö: Alla våra möteslokaler är anpassade för personer med olika typer av funktionshandikapp. Arbetsmiljön har god akustik och belysning. Projektlokalerna i Malmö, Kristianstad, Eslöv och Svalöv ligger centralt och är lätt tillgängliga för deltagare. Dessa egenskaper förväntas underlätta spridningsprocessen genom att öka deltagare till de planerade seminarierna. Jämställdhet: Projektet utvecklar arbete för mångfald, i vilket jämställdhet är en viktig aspekt. Hela projektet är på så sätt en process mot ökad kvalitativ mångfald och jämställdhet, där värderingar och beteende problematiseras. Insatserna handlar om ett minskat fokus på människors yttre och ett ökat fokus på individers behov utifrån egna individuella förutsättningar, oavsett ovidkommande olikheter såsom kön. Statistiken visar att Somaliska kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad och företagande än somaliska män, vilket är en kontrast till de erfarenheter från somaliska center i Storbritannien och USA som visar att 2/3 av företagarna är kvinnor. I projektet arbetar vi aktivt för att både kvinnor och män ska bli intresserade av våra verksamheter, t.ex. vid framtagning av informationsmaterial både i tryckt form och på hemsidor granskas materialet noga innan publicering ur ett jämställdhetsperspektiv. Vidare arbetar vi aktivt för att ha såväl kvinnor som män anställda i projektet för att bättre kunna tillvarata olika människors kunskap och kompetens. Även de samarbetspartners har såväl kvinnor som män som genomför aktiviteter riktade mot målgruppen. Det är således två huvudsakliga faktorer som tillsammans bidrar till att stärka projektdeltagarnas förmågor att verka för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Den första är den sakkunskap utbildningarna medför, d.v.s. metoder och kompetenser i hur näringslivet fungerar i Sverige, vikten av att bredda kundkretsen och att verka för kvinnors inträde i näringsliv och arbetsmarknad. Den andra faktorn är helhetsperspektivet i projektet, där individens roll i samhället och på arbetsmarknaden tydliggörs. Därmed stärks individens professionella förmåga i framtida tjänsteutövande, men också deras förmåga att hantera och driva utvecklingen på en föränderlig arbetsmarknad i stort. Integration: SIBC-projekt är inriktat på integration av målgrupen Somalier i Skåne i samhället som betraktas som en svårintegrerad grupp i Sverige. Genom aktiviteterna på SIBC, skapar vi bättre förutsättningar för Somalier att bli självförsörjande och komma ut till arbete samt bidra vi med förståelse, modell och metoder som kan användas av olika myndigheter som arbetar med olika utsatta grupper i samhället. 9

10 12. KOPPLING TILL EGNA TIDIGARE GENOMFÖRDA ELLER ANDRA PÅGÅENDE PROJEKT SAMT ANDRA UTVECKLINGSSATSNINGAR SIBC ingår i Partnerskap Skåne som är regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare. Regional överenskommelse är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, skånska kommuner och Region Skåne om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK) syftar till att utveckla och samordna länets resurser för att stödja ett inkluderande etableringsarbete i Skåne Projektets syfte är inte att konkurrera med befintliga stödåtgärder. Istället syftar till att utveckla ett nära samarbete med Somaliska föreningars samt andra aktörer såsom JAK bank, ALMI och Nyföretagarcentrum genom att projektets rådgivare slussar målgruppen till samhällets befintliga stödstruktur. Nya samarbetspartners inom näringslivsverksamheter och i liknande projekt kommer att sökas däribland Internationella kvinna, 3-Hur Uppstart Malmö och Jalla trappan. 13. FÖRESLAGEN METOD FÖR AVRAPPORTERING/UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Inkludera gärna olika delmål/tidpunkter i planerad redovisning Verksamheten kommer att kvalitetssäkras fortlöpande genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering i samarbete med styrgruppen, processgruppen och arbetsgruppen. En första resultatutvärdering med fokus på resultat avseende kärnverksamhet och samverkan genomförs under projektets första år. 10

11 14. PROJEKTBUDGET Kostnadsslag Totalt Lönekostnader egen personal; fast anställd Lönekostnader egen personal; projektanställda Externa tjänster (konsultkostnader m.m.) Aktiviteter Material/Expenser Investeringar/Avskrivningar Resor Övriga kostnader: Workshops/ seminarier TOTAL KOSTNAD Budgeten inkluderar sociala avgifter Ja ( x ) Nej ( ) 15. FINANSIERING Medfinansierande parter/intäkter Malmö* *Löner är baserade på kostnader för arbetstid i styr- och utvecklingsgrupp. Avseende lokalfrågan diskuteras i nuläget olika lösningar där andra intressenter kan gå in i projektet. Diskussioner pågår också avseende kommunens finansiering av platsansvarig. Medfinansieringsform * Kontant bidrag, egen arbetsinsats eller annan form Hyra tid i projektet Beslutsdatum * *ev beräknat TOTALT

12 Eslöv* *Löner är baserade på arbetsinsats för styrgrupps- och utvecklingsarbete Diskussioner pågår avseende kommunens finansiering av platsansvarig. Hyra tid i projektet Kristianstad* *Löner är baserade på arbetsinsats för styrgrupps- och utvecklingsarbete Diskussioner pågår avseende kommunens finansiering av platsansvarig. Hyra tid i projektet Länsstyrelsen* *Avser arbetsinsats för styrgrupps- och utvecklingsarbete. Tid i projektet Arbetsförmedling en* *Avser tid för arbetsinsats i styrgrupps- och utvecklingsarbete. Region Skåne* *Avser tid för arbetsinsats i styrgrupps- och utvecklingsarbete. TOTAL MEDFINANSIERING Tid i projektet Tid i projektet Firmatecknares Underskrift Namnförtydligande Datum 12

13 BILAGOR TILL ANSÖKAN Bilaga nr Bilagans namn 1 Projektbeskrivning 13

14 Projektbeskrivning Bilaga 1. Bakgrund och behovsanalys Idag beräknas det finnas ca personer födda i Somalia i hela riket varav ca av dessa finns i Skåne. De allra flesta av dem som bor i Skåne lever i Malmö (ca 2000), men även Kristianstad (300) och Eslöv (över 100) har en betydande somalisk diaspora i sina kommuner. Siffrorna ovan är endast officiella siffror men det finns ett mörkertal. Antalet somalier väntas stiga kraftigt framöver. Enligt Allmänna Arvsfondens rapport "Somaliska föreningar som överbryggare" har bara tio procent av de som kommer från Somalia idag en eftergymnasial utbildning. Somalias utbildningsväsende har varit i trasor sedan inbördeskrigets utbrott Endast 16 % av de somaliska ungdomarna i Sverige söker till eftergymnasiala utbildningar före 25 års ålder och ca 70 % av somalierna i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden hade ca 0,7 % egna företag vilket motsvarar 146 somaliska företagare i hela landet och 8 företagare i Skåne att jämföra med 8,9 % i riksgenomsnittet. Sysselsättningsnivån på under 25 % i Sverige kan jämföras med nästan 80 % för etniska svenskar. Det är även en stor regional skillnad med flest sysselsatta i Stockholm (29 %) och lägst i Malmö (19 %) enligt registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). För att bygga på förstudien och överbrygga strukturella hinder för den somaliska diasporan i Skåne har man inom ramen för Partnerskap Skåne startat projektet Somali Information & Business Centre (SIBC) i mars Projektet slutar sista juni 2014 och är tänkt att bland annat främja integrationen av individer från Somalia och deras förutsättningar till att starta och driva egna företag samt träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Finansiering säkrades genom Europeisk Socialfonden (ESF), Region Skåne, Malmö Stad, Kristianstads kommun, Eslövs kommun och Svalövs kommun som bidrog med medel. Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen stöttar projektet med andra resurser så som arbetstid. SIBC har verkat under drygt 3 år och haft en spännande resa med såväl framgångar som motgångar. SIBC har idag en bra förankring i målgruppen och har goda förutsättningar att göra skillnad för den somaliska gruppen. Vi kan konstatera att för att uppnå än bättre framgångar krävs ett mer långsiktigt åtagande som innebär att det långsiktiga utvecklingsarbetet ges en chans att ge effekt. Projektet har och fortsätter utan tvekan att öppna upp nya möjligheter för den somaliska diasporan i Skåne. Den somaliska diasporan präglas idag av en slags dualitet. Det finns rapporter som gjort intervjuer med somalier som valt att flytta från Sverige till bl.a. Storbritannien. De konstaterar att å ena sidan framhålls Sverige som en kontext att trivas i, å andra sidan upplevs Sverige som ett land med begränsningar i möjlighetera att starta eget. Mot denna bakgrund har projektet möjligheter att skapa ökade möjligheter för somalier att stanna i Sverige och aktivt delta i skapandet av regional ekonomisk tillväxt. Projektet erbjuder även en unik möjlighet där yrkesverksamma och etablerade somalier arbetar och stödjer/inspirerar andra somalier på ett kulturanpassat sätt. Det är en arena där människor utvecklas dels genom den verksamhet som erbjuds och genom det unika kontaktnätet både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Samhällsvinsterna är enorma för varje projekt lotsar till självförsörjning. Bortsett från det mänskliga lidandet så kostar en ung människa som hamnar i utanförskap samhället miljoner kronor. Det visar en ny beräkning som gjorts på uppdrag av Skolverket. Ett viktigt utvecklingsområde för SIBC är att stödja, hjälpa och slussa somalier till företagande eller in på den reguljära arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund är de viktigt att samarbetet med såväl myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Länsstyrelse och kommunala arbetsmarknadsenheter som samhällets stödstruktur avseende företagande, utbildning och samhälls- och hälsofrågor utvecklas och fördjupas. Projektets fokus är ökat samarbete snarare än konkurrens avseende aktiviteter och medel. 14

15 Herbert Felixinstitutet har sedan projektets start varit projektägare med ambitionen att överlämna projektet i målgruppens ägo. Erfarenhet från Storbritannien och USA pekar på vikten av att målgruppen är direkt delaktig i projekt som berör dem. Det borde öka förutsättningarna för en ökad förankring av projektet samt känslan av en större samhörighet. Bildandet av Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne har inneburit att det nu finns en naturlig avnämnare att ta över projektägarskapet. Det finns en stor erfarenhet i de somaliska föreningarna att genomföra projekt. Övertagandet kommer att ske under projektets första år. Herbert Felixinstitutet kommer att fortsatt ha ett stor engagemang i SIBC och ställa upp med hjälp, stöd och kompetens kring projektägandet. Nuvarande projektperiod Projektet kom igång och förväntas sluta i sin nuvarande form i Planerad förlängningsperiod Planeringen är att projektet förlängs med tre år som kommer att börja ifrån och slutar Projektets nuvarande finansieringssituation och resultat Projektet med ESF finansiering avslutades i (mer information om projekt perioden hittas i slutrapporten och utvärderingsrapporten). Därefter förlängdes projektet med hjälp av finansiering från Länsstyrelsens 37 och Region Skåne för perioden juli 2014-juni Malmö Stad, Kristianstads kommun, Eslövs kommun, Svalövs kommun och arbetsförmedlingen stödjer aktivt projektet med resurser i form av kontorslokaler och arbetstid. Projektet har hittills varit framgångsrikt både kvantitativt och kvalitativt. Så här långt har projektet stöttat 26 företag som har gått igenom en lång process med affärsplaner, budget, finansiering, lokal mm. Av dessa har 16 företagare redan startat sina respektive verksamheter medan resterande 10 befinner sig i uppstartsfasen. Utöver detta är det ett tiotal personer som är i processen att utveckla sina respektive affärsidéer. Projektet hittills har direkt bidragit till en ökning av antalet somaliska företagare med 72 % i Skåne och allt tyder på att trenden kommer att fortsätta. Under projektets tid har man också stöttat flera andra Somalier att få anställning eller komma närmare arbetsmarknaden genom jobbsökaraktiviteter. Sist men inte minst har hundratals deltagare fått ta del av information om hur det svenska samhället fungerar avseende samhälls- och hälsorelaterad information. En central del av projektet har också varit att bygga broar till och mellan de somaliska föreningarna i Skåne. Detta skedde efter lång dialog och diskussioner kring hur projektet och föreningarna kan stötta och komplementera varandra gentemot målgruppen. Idag finns ett direkt samarbete mellan de olika somaliska föreningarna med ett direkt stöd från SIBC. Planerad förlängningsperiod Planeringen är att projektet förlängs med tre år som kommer att börja ifrån och slutar En stor förändring och utveckling under den kommande projektperioden är byte av projektägarskap där målgruppen tar en ledande roll i driften och det fortsatta utvecklingsarbetet av projektet (se arbetsmodell bilaga 2). Den nya arbetsmodellen innebär också en tydlig ansvarsfördelning med en styrgrupp som har ansvar för projektplanering, kontroll av innehåll och resurser. En process/utvecklingsgrupp som arbetar i nära samarbete med styrgruppen har ansvar för 15

16 implementering, uppskalning, ansökningar och workshops. Sist en arbetsgrupp med personalansvar och ansvar för metod utveckling. De rapporterar till styrgruppen. Avsikten med arbetsfördelningen är att öka engagemang hos de involverade organisationer och målgruppen. Ett annat utvecklingsområde för denna period är utökad satsning på arbetsmarknadsorienterade aktiviteter. Detta innebär ett utökat samarbete/samverkan med arbetsförmedlingen och kommun förlagda arbetsmarknadsprogrammen i länet. Aktivitetsplan Projektet har tre kärnverksamheter som syftar till att ge målgruppen konkret och effektiv information och stöd kring företagande, arbetsmarknad, hälsofrågor och samhället i helhet. Aktiviteterna bedrivs utifrån arbetsmodellen där målgruppen söks och möts av och med professionella landsmän. Varje möte resulterar i att en individuell plan utarbetas på basis av den sökandens önskemål, förutsättningar och behov. Personen slussas sedan vidare till rätt instans. Rådgivning och slussande aktiviteter: Projektet erbjuder kostnadsfri individuell information och rådgivning kring företagande och arbetsmarknad. För den kommande projektperioden , kommer projektets huvudfokus att vara att inleda ett fördjupat samarbete att etableras med befintliga organisationer inom stödstrukturen såsom ALMI och Nyföretagscentrum. Projektets information och rådgivning syftar till att slussa rätt personer till rätt befintligt företagsstöd för att på så sätt bättre utnyttja de befintliga satsningar som finns i samhället. Den information och rådgivning som bedrivs av projektet är därför att betrakta som ett slags förstöd där syftet inte är att konkurera med befintliga stödaktörer utan att slussa deltagare till rätt aktör och rätt typ av aktivitet. Projektet anordnar även utbildningar på somaliska kring företagande och den lokala och regionala stödstrukturen. Deltagaren kan på så sätt få hjälp med allmänt hållen information kring att starta eget företag, expandera, utveckla affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, finansiering, hitta lämplig lokal, skattesystem, socialt företagande, registrera företaget samt information om myndigheter och olika tillstånd som kan behövas. Arbetsmarknadsinformation: Projektet erbjuder arbetsmarknadsinformation på somaliska med bland annat hur deltagarna i praktiken söker arbete och profilerar sig. Fokus ligger också på sociala koder, arbetsmarknadssituation, bristyrken, yrkesutbildningar m.m. Denna information sker i samarbete med flera aktörer, bland annat: Arbetsförmedlingen, lotsföretag, arbetsgivare, jobbmalmö, fackförbund, Uppstart Malmö etc.. Arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter kommer att utökas under projektperioden Med ett aktivt stöd av arbetsförmedlingen kommer nya aktiviteter och samarbete utvecklas. Vidare ökas samarbete med de kommunala arbetsmarknadsinsatser och samarbete med verksamheter som JobbMalmö samt de andra kommunala insatserna i Eslöv, Kristianstad och Svalöv. Samhällsinformation: Länsstyrelsen tillhandahåller samhälls- och hälsoorientering på somaliska på Somali Information & Business Centre. Metoden bygger på dialog och förhåller sig till de nyanländas faktiska behov och förutsättningar. Flera myndigheter och organisationer har medverkat till att ta fram det material som används i programmet och har också medverkat i utbildningen av kommunikatörerna. Verksamheten kvalitetssäkras fortlöpande bland annat genom ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet. Mentorskap: Detta program är nytillkommen aktivitet på SIBC. Mentorskapprogrammet utförs i samarbete med IFS, ALMI och Nyföretagscentrum. Nya och etablerade somaliska företagare erbjuds en mentor under en sex-månadsperiod. Projektets aktiviteter utförs mot bakgrund i den arbetsmodell som skapats på bas av lärdomar från projektets första års drift (se bilaga 2). 16

17 Målsättning Övergripande mål: Projektets övergripande mål är ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt att utveckla och regionalisera en arbetsmodell för stöd och integration av olika målgrupper. Delmål: 1. Att skapa lärande genom handledning av SPS av Herbert Felix Institutet; 2. att utveckla en modell för att genom empowerment stärka målgruppen att aktivt medverka för att förändra sitt utanförskap i nära samarbete med myndigheter och andra samhälleliga aktörer. En modell som kan tillämpas för andra målgrupper i liknande situation; 3. att skapa ett väl fungerande samarbete och samverkan mellan projektets olika delaktörer; 4. att öka antalet somaliska företagare i Skåne med 100 procent, från 24 företag till 48, alltså 24 nya företagare; 5. att individuellt utforma en plan för rätt form av stöd samt att slussa individer i målgruppen till rätt stöd; 6. att 30 procent av deltagarna som får rådgivning utformar en affärsidé; 7. att en majoritet av deltagarna som tar del rådgivning och information upplever att de kommit närmare den svenska arbetsmarknaden. 8. att en majoritet av deltagarna som tar del av hälso- och samhällsinformation upplever förbättrad psykisk och fysisk hälsa, samt 9. att en majoritet av deltagarna som tar del av hälso- och samhällsinformation upplever att de fått en ökad förståelse för svenska samhället är uppbyggt. Jämställdhetsintegrering Projektet utvecklar arbete för mångfald, i vilket jämställdhet är en viktig aspekt. Hela projektet är på så sätt en process mot ökad kvalitativ mångfald och jämställdhet, där värderingar och beteende problematiseras. Insatserna handlar om ett minskat fokus på människors yttre och ett ökat fokus på individers behov utifrån egna individuella förutsättningar, oavsett ovidkommande olikheter såsom kön. Statistiken visar att Somaliska kvinnor ligger bakom somaliska män när det gäller sysselsättning och särskilt i företagandet vilket är en kontrast till de erfarenheterna från somaliska center i Storbritannien och USA som visar att 2/3 av företagarna är kvinnor. Projektets verksamheter är av en sådan karaktär att både kvinnor och män blir intresserade av att delta i centrets verksamhet. Vid framtagning av informationsmaterial både i tryckt form och på hemsidor granskas materialet innan publicering ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi arbetar också aktivt för att ha såväl kvinnor som män anställda i projektet för att bättre kunna tillvarata olika människors behov. Även de samarbetspartners vi arbetar med har så väl kvinnor som män som genomför aktiviteter riktade mot målgruppen. Det är således två huvudsakliga faktorer som tillsammans bidrar till att stärka projektdeltagarnas förmåga att verka för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Den första är den sakkunskap utbildningarna medför, d.v.s. metoder och kompetenser i hur näringslivet fungerar i Sverige, vikten av att bredda kundkretsen och att verka för kvinnors inträde i näringsliv och arbetsmarknad. Den andra faktorn är helhetsperspektivet i projektet, där individens roll i samhället och på arbetsmarknaden tydliggörs. Därmed stärks individernas professionella förmåga i framtida tjänsteutövande, men också deras förmåga att hantera och driva utvecklingen på en föränderlig arbetsmarknad i stort. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Fysisk tillgänglighet: Möteslokalerna är anpassat för personer med olika typer av funktionshandikapp. Arbetsmiljön är karaktäriserat av god akustik och belysning. Projektlokalernas geografiska läge i 17

18 Malmö, Kristianstad och Eslöv är tänkt för att främja transport med ordinarie kollektivtrafik då de ligger centralt. En viktig resurs i detta arbete är Samhälls- och hälsoinformationen där samtliga får grundutbildning om funktionshinder (såsom rörelsehinder, syn- och hörselskador mm) och hur information/kommunikation anpassas för att alla ska kunna vara delaktiga. Innovativ verksamhet Projektet stimulerar även geografisk rörlighet, både inom Skåne och till/från angränsande regioner. Genom att främja yrkesmässig rörlighet undviks inlåsningar i vissa yrken. Somali Information & Business Centre är unikt i sitt slag i Sverige. Inspirationen till detta är hämtat ur bl.a. African Development Center i Minnesota USA och Somali Community Centres i Leicester och Birmingham i Storbritannien. Projektet erbjuder individer vars erfarenhet av myndighetsövning är obefintlig en personlig handledning, coachning och rådgivning av etablerade landsmän för att överbrygga de hinder som återfinns för en personlig anställning och en egen näringsverksamhet. Att samtidigt sammanställa all den kunskap som finns, upprätta en kunskapsbank och bli en naturlig plattform för nätverk, kontakter, forskning och kompetensutveckling säkerställer såväl en bred strategisk påverkan som en hög grad av innovativitet. Att utöver detta förena alla somaliska föreningar i Skåne som står bakom projektet är en klar fördel för centret. När projektet startade 2012 fanns idén även i andra delar av Sverige. Av olika anledningar var det bara i just Skåne som det blev realiserat. Detta har inneburit att exemplet är unikt i Sverige och intresset för verksamheten har och är stort bland somaliska organisationer och offentliga myndigheter. SIBC har inneburit ett stort intresse för hur offentliga organisationer och den somaliska diasporan kan samverka. Mervärde Det ges ett tydligt mervärde genom den verksamheten på Somali Information and Business Centre med bland annat att: Genom Somali Information & Business Centre samordnas och förstärks de insatser som idag redan görs för somalier. Med andra ord allt finns under samma tak. Ta fram en utbildningsmodul med utbildning, stöd, föreläsningar, workshops, vägledning, rådgivning och information för somalier i Skåne om hur man startar och driver företag. Agera som en rådgivningscentral och resurs för myndigheter med uppdrag kring integration och introduktion för somalier i Skåne samt agera som knytpunkt/samlingspunkt för somalier i Skåne som vill driva eller har egna företag i Skåne. Genomföra seminarier och föreläsningar om somaliskt företagande i världen i syfte att öka dynamik, spin-off effekter och tillväxten för företag drivna av somalier. Organisera temakvällar och andra sociala, kulturella och företagsrelaterade sammankomster för att förstärka samverkan och integrationsprocessen. Utveckla en modell för spridning till andra delar av landet. Bli en inkubator för somaliskt företagande. Projektorganisation Nuvarande ägs projektet av Malmöstad och drivs av Herbert Felix Institutet och ansvarar för projekt administration och personalansvar. I kommande projektperioden , kommer projektägarskap att successivt överlämnas till den Somaliska Paraply Organisationen i Skåne (SPS). Det första året delas ägandet mellan Hebert Felix Institutet och SPS. Styrgruppen består av representanter från Malmö stad, Eslöv, Kristianstad och Svalöv kommun; Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen samt SPS. Denna grupp ansvarar för projektplanering, kontroll och styrning av innehåll och resurser samt myndighetssamverkan. 18

19 Process/utvecklingsgruppen kommer att består av aktörer som tillsammans med projektet kan utveckla verksamheten och ta fram förslag på nya eller utvecklade modeller för att driva verksamheten Och ansvara för implementering, uppskalning, ansökningar och workshop i nära samarbete med styrgruppen. Arbetsgruppen består av projektets anställda; en projektledare, en rådgivare och receptionister/informatörer. Projektledare och rådgivare arbetar regionalt medan informatörerna arbetar lokalt i Malmö, Eslöv/Svalöv och Kristianstad. Denna grupp ansvarar för personal, nätverksarbete, ansvar för metodutveckling och implementering och rapportera till styrgruppen. Samverkanspartners Att bedriva projekt i samverkan är av stor betydelse för att uppnå skalfördelar, öka konkurrenskraften, det sociala kapitalet, innovationsgraden och för en bredare omvärldsanalys. Samverkan är också projektets ledord för kommande projektperiod, eftersom projektet syftar till att slussa individer i målgruppen till rätt form av företags- samhälls- eller hälsostöd. För enskilda individer innebär sökandet efter samverkanspartners, informationsspridning och omvärldsanalyser i egen regi höga ingångströsklar och risken för passivisering är överhängande. Ett samverkansprojekt som Somali Information & Business Centre kan därför, samtidigt som det ökar tilliten och minskar framtida kostnader för såväl individer som offentlig sektor, framkallar drivkraften som finns hos enskilda individer och skapa framtida affärsrelationer. De olika samverkansaktörerna väntas fördjupa och utveckla sitt samarbete på flera plan. Det sker mellan offentlig-offentlig institution, offentlig-somalisk förening, somalisk förening-somalisk förening, somaliska föreningar-övriga ideella föreningar samt icke föreningsanslutna. Detta väntas ge nya samarbetskanaler mellan kommunerna i mottagandet. Här är projektets samarbetspartners: A) Länsstyrelsen Skåne: SIBC och Länsstyrelsen Skåne kommer att arbeta tillsammans när det gäller Hälso- och samhällsinformation. Samarbetet bygger på att Länsstyrelsen håller utbildningen i SIBCs lokaler i Malmö, Kristianstad och Eslöv. B) Malmö, Kristianstad, Eslöv och Svalövs kommuner: Arbetar tillsammans närmare för att lyfta målgruppen ut ur utanförskap och därmed bidrar med medel till SIBC. C) Region Skåne: bidrar med sin kunskap, nätverk och medel till SIBC. D) Arbetsförmedlingen: SIBC och Arbetsförmedlingen kommer tillsammans med andra aktörer i näringslivet att arbeta tillsammans angående arbetsmarknadsinformationen. E) Somaliska Paraplyorganisation Skåne (SPS): Kommer att hänvisa sina medlemmar till SIBC samt kommer att agera bollplank till projektet. Samtliga ovanstående aktörer ingår i SIBCs styrgrupp. Projektet kommer även att ha nära kontakt med Amman Finance och JAK-banken för att överbrygga de hinder en del somaliska individer upplever med finansiering av olika affärsidéer. För troende muslimer är det problematiskt att ta ett lån med ränta då detta är "haram". Det finns dock flera sätt att komma tillräta med detta, vilket centret bistår med på olika sätt. Dokumentation och informationsspridning 19

20 Projektets erfarenheter och lärdomar kommer att ständigt dokumenteras och spridas till projektets olika andelsägare samt offentliggöras till allmänheten. Årliga rapporter kommer att färdigställas de första två åren av projektet där man på ett detaljerat sätt berättar om projektets utveckling och resultat. Rapporterna kommer att vara tillgängliga på både somaliska och svenska språk. Utöver detta så kommer projektdokumentationerna att finnas tillgängliga på projektets hemsida från projektets början till slut och där blir det möjligt att följa projektets utveckling. Slutligen så kommer en slutrapport att färdigställas efter projekttidens slut. Slutrapporten kommer att sammanfatta projektets resultat, lärdomar, erfarenheter, kunskaper, styrkor och svagheter. Den kommer tillsammans med eventuella utvärderingar att finnas på både Somaliska och Svenska och kommer att vara tillgängligt på hemsidan och på papper. Spridningen kommer också att ske via dokumentation i bild och skrift och sociala medier. Det är värt att betona att alla personuppgifter kommer att hanteras enligt Personuppgiftslagen. Dessutom kommer vi att fortsätta att informera om vårt projekt och dess metoder och resultat i samband med möten inom organisationerna och föreningarna. Bilaga 2. Arbetsmodell SIBC Styrgruppen (Regional organisation) Myndighetssamverkan, Projektplanering, Kontroll & styrning: innehåll & resurser Gemensam finansiering mellan samarbetspartners Process/utvecklingsgruppen implementering, uppskalning, ansökningar och workshops (nära samarbete med styrgruppen) Arbetsgruppen: Personalansvar, nätverksarbete, ansvar för metod utveckling, rapportera till styrgruppen Lokal organisation (finansieras av resp. kommun) Malmö Informatör lokal Eslöv Informatör lokal Kristianstad Informatör lokal Svalöv Tid i projekt lokal Insatser mot målgruppen - Samhälls- och hälsokommunikation, - Arbetsmarknadsinformation - Företagsrådgivning 20

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING i. Sammanfattning 3 1. PROJEKTETS REDOGÖRELSE 4 1.1 Ambitioner 5 1.2 Påverkan 5 1.3 Resultat 6 2. SYFTE OCH

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014

Halvtidsrapport. Juli 2014-December 2014 Halvtidsrapport Juli 2014-December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Introduktion...3 Övergångsperiod och organisationsförändring...3 Projektets syfte och mål...4 Uppfyllelse av projektmålen...5

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013

Årsrapport. Jan 2013 Dec 2013 Årsrapport Jan 2013 Dec 2013 1 Innehåll i. Sammanfattning 1. Organisatoriska förändringar 2. Verksamhetsutveckling 3. Förankring hos somaliska föreningar 4. Aktuella aktiviteter vid SIBC 5. Resultat 2

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län

Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 214-1-16 214-1-31 1(7) Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län Projekt (markera aktuell ruta) Ny ansökan förstudie Ny ansökan projekt Förlängningsansökan* *Fyll endast i denna sida. Läs mer i

Läs mer

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer):

3. Projektägare (en förening eller någon annan med organisationsnummer): Ansökan Starthjälpen 1. Namn på projektet: Skoterpatrullutbildning 2010 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Mårten Suorra Adress: Offerdalsvägen 8 Postadress: 835 80 KROKOM Telefon: 0640-163

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(7) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Inbjudan till deltagande i MILSA II

Inbjudan till deltagande i MILSA II Inbjudan till deltagande i MILSA II informations- och inspirationsserie under 2014 för dig som i din verksamhet möter nyanlända flyktingar! Om MILSA MILSA, stödplattform för migration och hälsa, verkar

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT

2A. KOMPETENSUTVECKLINGSANALYS Projektbudget för Kompetensutvecklingsanalys (belopp i kr) År 200 År 200 TOTALT Ansökan Mål 1 Södra Skogslänsregionen Växtkraft. Åtgärd 2:1 Ankomstdatum/Diarienr (ifylls av LST) Europeiska socialfonden Innan ni fyller i ansökan rekommenderas ni att läsa igenom anvisningarna till blanketten

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld

Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld Delrapport för verksamheter som har beviljats utvecklingsmedel år 2011 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld 1. Grunduppgifter Kommun/verksamhet: Medrapporterande

Läs mer

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra?

Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Vad gör vissa socialfondsprojekt mer framgångsrika än andra? Temagruppen Integration i arbetslivet Clara Lindblom Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) 2014-05-16 Utgångspunkter för studien Utgångspunkter

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer