ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL"

Transkript

1 Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART Sökande part: Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne Herbert Felix Institutet Organisationsnummer: Postnummer: Telefon: E-post: Postgiro: Juridisk status: Ideella föreningar Adress: Västanforsgatan 21 B Medborgarhuset, Södergatan 29 Postadress: Malmö Eslöv Telefax: Internet adress: Bankgiro: Har sökanden rätt att dra av momsen för projektets kostnader? Ja ( ) Nej ( X ) Kontaktperson/firmatecknare: Ingemar Jeppsson Telefon: Mobiltelefon: Projektledande organisation: Herbert Felixinstitutet Kontaktperson: Amina Jama Mahmud Telefon: Mobiltelefon: Telefax: E-post: Telefax: E-post: 1

2 Telefon: Mobiltelefon: Telefax: E-post: 3. SAMMANFATTANDE PROJEKTBESKRIVNING Ange t ex: bakgrund, syfte (på kort och lång sikt) samt förväntat resultat (bifoga gärna projektbeskrivningen som bilaga till ansökan) 2

3 Somali Information Business Centre (SIBC) startades i mars 2011 med huvudsyftet att främja integrationen av individer från Somalia, förbättra deras förutsättningar att starta och driva eget företag samt träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Projektidén går ut på att underlätta integrationen av den somaliska gruppen i Skåne genom att förse dem med rätt verktyg efter ens behov och förutsättningar. Syftet med insatserna har varit att inspirera, stärka dessa individer och förbättra deras förutsättningar att förstå hur det svenska samhället fungerar, hur man startar och driver eget företag samt hur man träder in på den reguljära arbetsmarknaden. SIBC har också strävat efter att främja samverkan mellan de aktörer i samhället som på olika sätt arbetar med målgruppen. Projektet har lyckats bidra till ökad samverkan mellan de deltagande kommunerna, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Region Skåne, somaliska föreningar samt liknande projekt i Skåne. Utöver detta har projektet haft ett transnationellt fokus vars mål har varit att hämta kunskaper från andra relevanta länder som praktiserar liknande verksamheter samt sprida resultatet av arbetet regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är för det första att bryta den negativa trenden av utanförskap och att ta till vara den tradition av entreprenörskap som finns bland somalier i Skåne. För det andra är det övergripande syftet att bygga broar mellan somalier och myndigheter, banker, fastighetsägare, befintliga entreprenörer, ideella organisationer och utveckla metoder som möter gruppens särskilda behov. Detta sker genom att man genom slussande aktiviteter förser målgruppen, som står långt ifrån arbetsmarknaden, med rätt verktyg för att komma i kontakt med samhällets stödstruktur för att starta och driva egna företag, skapa möjligheter för förbättrad hälsa samt ökad tillgång till samhällsinformation. På detta sätt kan målgruppen bättre förstå det svenska systemet och ta hand om sin hälsa samt skapa förutsättningar för att endera starta, driva och växa nya företag eller att träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Alla insatser görs utifrån deltagarens egna förutsättningar. Projektet använder sig av ett helhetsperspektiv genom att samla ihop många viktiga aktiviteter och aktörer under ett enda tak och därmed underlätta att deltagarna får rätt stöd snabbt och effektivt vilket i sin tur förkortar integrationskurvan Det specifika syftet är att med utgångspunkt från tidigare erfarenheter resultat från projektet, utveckla den framtagna arbetsmodellen för att implementera, förankra, regionalisera SIBC projektet samt att i förlängningen använda den integrationsarbete av andra invandrargrupper. (Se Bilaga 1, för utförlig projektbeskrivning). De kortsiktiga målen är att: Utveckla och testa den utarbetade arbetsmodellen där Somaliska paraplyorganisationen (SPS) tar en ledande roll i att styra och administrera SIBC samt att finna arbetsmetoder och modeller för samarbete med stödstruktur för företagande, arbete, samhälle och hälsa (se bilaga 1). De långsiktiga målen med SIBC är att, Öka antal somaliägda företag, öka antalet somalier som trädda in i den svenska arbetsmarknaden Att utveckla SIBC till ett kunskaps- och resurscenter för integrationsarbete av utländskfödda genom att modellen implementeras i arbete med andra invandrargrupper. Öka tilliten mellan målgruppen och samhället genom att medverka i konferenser, seminarier och direkt kompetensöverföring in i organisation eller företag. Förväntade resultat, utöver utveckling av arbetsmodellen som kan tillämpas i andra grupper, och ökning av somaliskägda företag, är en strävan att implementera SIBC till en permanent verksamhet. Detta kan lättaste uppnås genom den förankrings- och spridning arbete genom att arrangera olika typer av seminarier/konferenser. Möjligheten att se över om SIBC kan bli en kompletterande aktör för exempelvis arbetsförmedlingen bör undersökas och på det viset skapa intäktsmöjligheter för SIBC. 3

4 4. GEOGRAFISKT OMRÅDE FÖR PROJEKTINSATS Markera geografiskt område samt ange så utförligt som möjligt vilka inom detta område a) Kommuner: ( X ) i Skåne ( ) Utanför Skåne Malmö, Eslöv, Kristianstad och Svalöv. De tilltänkta verksamheterna är: Integrationsenheter, Jobb Malmö, Jalla Trappan Sofialund, Södra innerstaden, Uppstart Malmö, Finsam, Områdesprogrammet Rosengård och Seved. b) Regiondelar ( X ) inom Region Skåne ( ) SKNO ( ) SKNV ( )SÖSK ( ) SSSV Region Skåne c) Län: ( X ) Skånelän d) Internationellt område: ( ) Europa 5. BESKRIV PROJEKTORGANISATIONEN Beskriv styrgrupp/referensgrupp och styrelse. Nuvarande ägs projektet av Malmöstad och drivs av Herbert Felix Institutet som ansvarar för projektadministration och personalansvar. Under kommande projektperiod , kommer projektägarskapet att successivt under 2015 överlämnas till den Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne (SPS). Formellt kommer projektet att ägas och drivas av SPS. Herbert Felixinstitutet kommer att under tiden att stödja och ställa upp med kompetens i projektägandet. Styrgruppen består av finansiärer och huvudaktörer i SIBC och har det övergripande ansvaret för projektets mål och styrning. Styrgruppen består av representanter från Malmö stad, samt kommunerna Eslöv, Kristianstad och Svalöv. Vidare består styrgruppen av Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, HFI samt SPS. Denna grupp ansvarar för projektplanering, kontroll och styrning av innehåll och resurser samt samverkan. Process/utvecklingsgruppen ansvarar för att utveckla SIBC tre verksamhetsområden samt utveckla nya metoder att arbeta utifrån för att bättre möta målgruppens förutsättningar. Process/ och utvecklingsgruppen kommer bl.a. bestå av Arbetsförmedling, Benny Carlson (följeforskare), SPS samt de deltagande kommunerna och ansvara för implementering, uppskalning, ansökningar och workshop i nära samarbete med styrgruppen. Arbetsgruppen består av projektets anställda; projektledare, rådgivare som slussar målgruppen till befintliga aktörer inom samhällets stödsystem och receptionister/informatörer. Projektledaren och rådgivaren arbetar regionalt medan informatörerna arbetar i Malmö, Eslöv/Svalöv och Kristianstad. Denna grupp ansvarar för personal, nätverksarbete, metodutveckling och implementering och rapporterar till styrgruppen. 4

5 6. ANGE SAMARBETSPARTNERS SAMT ANSVARSFÖRDELNING Ange så utförligt som möjligt eventuella samarbetspartners samt deras ansvarområde i projektet Namn Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) Herbert Felixinstitutet (HFI) SPS/HFI Region Skåne Länsstyrelsen, Malmö stad, Eslöv, Kristianstad och Svalöv kommun Ansvarsområde(rollfördelning) eller liknande Projektägare Administratör har en bred förankring i projektets målgrupp. Tillsammans med sina medlemsföreningar kommer SPS spela en stor roll med att sprida och förankra SIBC tjänster till målgruppen i syfte att kunna rekrytera deltagare till verksamheten. Ägarskapet kommer från projektets start ligga hos SPS. Driften kommer att succesivt överföras från HFI till SPS under det första verksamhetsåret. Med drift menas ekonmisk redovisning, lönehantering och övriga frågor som berör personalfrågor. Stödjande aktör till projektägaren. Som tidigare projektägare kommer HFI att stödja SPS med kompetens och administrativt stöd. Projektadministrationen, SPS, har det övergripande ansvaret för projektets administration och ekonomi. Detta sker under 2015 med stöd av HFI. Projektadministrationen har också det övergripande ansvaret för ett målgruppsrelaterade arbetet samt utgör en intermediär till det omgivande samhällets stödstruktur. Partners i styrgrupp och i utvecklingsarbete, huvudfinansiär. Stöd i utvecklandet av företagsrådgivningen och startar egen aktivitet. Partners i styrgrupp- utvecklingsarbete, Medfinansiär. Stödjer projektet i verksamheten Samhälls- och hälsoinformation till målgruppen. Partners i styrgrupp och i utvecklingsarbete, medfinansiärer, Står för lokalkostnader samt kommer tillse att det finns en mottagande ansvarig i varje kommun. Samarbetar kring lokala aktiviteter. 5

6 Arbetsförmedlingen Partners i styr- och utvecklingsarbete. Bidrar med att utveckla arbetsmarknadsinformation och insatser i samarbete med SIBC. I konkreta termer bidrar AF i förlängningen med: - Utvidgning av målgruppen till nyanlända (från att ha varit sökande inom etableringen) - Aktiv medverkan i projektorganisationens alla tre delar - I en förlängning av samarbetet kommer vi även att medverka i att hitta hållbara finansieringsformer kring entreprenörskap bland nyanlända som även kan omfatta SIBC (Somali information och business Centre). ALMI, Nyföretagarcentrum, Companion, Skatteverket, Jak-banken, röda korset, somaliska föreningar m.fl Stödjande organisationer som projektet samarbetar med för att nå bästa resultat för målgruppen. 7. PROJEKTPERIOD OBS! Slutdatum avser hela projektets slutdatum Startdatum: Slutdatum: TIDPLAN Ange olika aktiviteter såsom delmål eller andra relevanta tidpunkter som infaller under projektets gång. Aktivitet Startdatum Slutdatum Workshop för styrgruppen och andra samarbetspartners Sept Dec Inspirationsseminarier för ungdomar i Malmö, Eslöv-Svalöv och Kristianstad Sept Hälso- och samhällsinformation juni 2014 Juni 2018 Starta eget-aktiviteter Juni Juni 2018 Arbetsmarknadsorienterade aktiviteter Juni 2014 Juni 2018 Inspirationskväll med tema kvinnoföretagare i Malmö Jan Seminarium för att sprida kunskaper och erfarenheter av SIBC 1gg/år

7 9. FÖRVÄNTADE ALLMÄNNA EFFEKTER OCH RESULTAT KVALITATIVA OCH KVANTITATIVA Beskriv i kvalitativa och kvantitativa termer förväntade mål inom projektperioden med fokus på kort sikt De förväntade kvantitativa effekterna är att, SIBCs metoder bidrar med ökning av antalet somaliskägda företag i Skåne samt fler anställda och att målgruppen upplever sig mer och bättre integrerad. Vi har fördubblat antal företag i Skåne mellan , från 8 till 16. Ytterligare 6 nya företag skapades juni Målet för är ytterligare 25 företag De förväntade kvalitativa effekterna är att skapa intersektoriell modell som kan användas för att överbrygga olika individuella hinder såsom språk, branschkunskap, lagstiftning och regelverk kring företagande mm., finansiella möjligheter samt brist på personligt kontaktnätverk. SIBC har tidigare utvecklat speciella lösningar som till stor del utgår från såväl målgruppens som individens speciella behov och förutsättningar. Detta innebär att vi har anpassat vår service utifrån språkliga, kulturella och individuella faktorer. Konkret har det betytt att vi utför rådgivning och information på somaliska samt att vi utöver själva företagsrådgivningen ställt upp med kontakter med myndigheter, banker, fastighetsägare m.m. Vi har även tagit oss an de individuella och strukturella hindren som många i målgruppen upplever problematiska genom att erbjuda unika möjligheter för yrkesverksamma och etablerade somalier att arbeta, stödja och inspirera varandra på ett kulturanpassat sätt. Vidare har SIBC utvecklat mötesplatser där samhällsaktörer kan träffa målgruppen och i dialog, utveckla metoder för att förbättra förutsättningar för potentiella företagare med somalisk bakgrund. Detta har dels kunnat uppnås genom de aktiviteter som bedrivs på centret, dels genom det unika kontaktnät centret besitter med målgruppen och det omgivande samhället både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Den kunskap eller modell som tas fram bidrar till att utrusta och anpassa verksamheter som tar emot personer med särskilda behov, som t.ex. den aktuella målgruppen. Den förväntade allmänna vinsten av projektet är vidareutveckling av metoder och den modellen för samverkan och målgruppsspecifikt arbete, samt för att hitta vägar till spridning och regionalisering av projektet. 10. PROJEKTETS FÖRVÄNTADE EFFEKTER OCH RESULTAT AVSEENDE DE FYRA MÅLEN I SKÅNSK LIVSKRAFT Sätt kryss i den ruta som är mest dominerande vad avser förväntade effekter. Ange även de förväntade effekterna inom respektive område. Tillväxt (X ): Förväntade effekter är att sprida modellen både regionalt som nationellt samt anpassa det till flera målgrupper än Somalier. Attraktionskraft ( ): Projektet arbetar med en helhetssyn på människan där hälsa och social välbefinnande anses vara lika viktiga bestämningsfaktorer för en lyckad integration som ekonomisk trygghet och självständighet. Vår modell är på så vis unik och tilltalar många aktörer som arbeta med utsatta grupper såväl som gruppen själva. Utvärderingar visade att deltagare var nöjda med hjälpen de fick. 7

8 Bärkraft ( X ): SIBC-projektet tillvarotar målgruppens egen mångfald, drivkraft och resurser vilket bidrar till hållbara lösningar. I detta arbete spelar samhälls- och hälsoinformation en viktig roll som tillgodoser deltagarnas behov av kunskap. Den utbildning de får förväntas bidra till trygga och hälsosamma individer vilket är en förutsättning för möjlighet att stå på egna ben; oavsett om det gäller att starta ett företag eller att söka arbete. Balans ( X): SIBC-projektet med den nya modellen där målgruppen ta större ansvar för att hjälpa sina egna landsmän förväntas belysa och ta tillvara de lokala kunskaper och förutsättningar och resurser för tillväxt och hållbar utveckling i de olika orter som SIBC är verksam i regionen. Vidare kommer svagheter och andra faktorer som hämmar somaliernas sysselsättning och företagande att identifieras och diskuteras för att kunna utveckla framtidas insatser i samråd med målgruppen för ett hållbar samhället. 8

9 11. PROJEKTETS FÖRVÄNTADE EFFEKTER FÖR HORISONTELLA MÅL Ange de förväntade effekterna Miljö: Alla våra möteslokaler är anpassade för personer med olika typer av funktionshandikapp. Arbetsmiljön har god akustik och belysning. Projektlokalerna i Malmö, Kristianstad, Eslöv och Svalöv ligger centralt och är lätt tillgängliga för deltagare. Dessa egenskaper förväntas underlätta spridningsprocessen genom att öka deltagare till de planerade seminarierna. Jämställdhet: Projektet utvecklar arbete för mångfald, i vilket jämställdhet är en viktig aspekt. Hela projektet är på så sätt en process mot ökad kvalitativ mångfald och jämställdhet, där värderingar och beteende problematiseras. Insatserna handlar om ett minskat fokus på människors yttre och ett ökat fokus på individers behov utifrån egna individuella förutsättningar, oavsett ovidkommande olikheter såsom kön. Statistiken visar att Somaliska kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad och företagande än somaliska män, vilket är en kontrast till de erfarenheter från somaliska center i Storbritannien och USA som visar att 2/3 av företagarna är kvinnor. I projektet arbetar vi aktivt för att både kvinnor och män ska bli intresserade av våra verksamheter, t.ex. vid framtagning av informationsmaterial både i tryckt form och på hemsidor granskas materialet noga innan publicering ur ett jämställdhetsperspektiv. Vidare arbetar vi aktivt för att ha såväl kvinnor som män anställda i projektet för att bättre kunna tillvarata olika människors kunskap och kompetens. Även de samarbetspartners har såväl kvinnor som män som genomför aktiviteter riktade mot målgruppen. Det är således två huvudsakliga faktorer som tillsammans bidrar till att stärka projektdeltagarnas förmågor att verka för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Den första är den sakkunskap utbildningarna medför, d.v.s. metoder och kompetenser i hur näringslivet fungerar i Sverige, vikten av att bredda kundkretsen och att verka för kvinnors inträde i näringsliv och arbetsmarknad. Den andra faktorn är helhetsperspektivet i projektet, där individens roll i samhället och på arbetsmarknaden tydliggörs. Därmed stärks individens professionella förmåga i framtida tjänsteutövande, men också deras förmåga att hantera och driva utvecklingen på en föränderlig arbetsmarknad i stort. Integration: SIBC-projekt är inriktat på integration av målgrupen Somalier i Skåne i samhället som betraktas som en svårintegrerad grupp i Sverige. Genom aktiviteterna på SIBC, skapar vi bättre förutsättningar för Somalier att bli självförsörjande och komma ut till arbete samt bidra vi med förståelse, modell och metoder som kan användas av olika myndigheter som arbetar med olika utsatta grupper i samhället. 9

10 12. KOPPLING TILL EGNA TIDIGARE GENOMFÖRDA ELLER ANDRA PÅGÅENDE PROJEKT SAMT ANDRA UTVECKLINGSSATSNINGAR SIBC ingår i Partnerskap Skåne som är regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare. Regional överenskommelse är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, skånska kommuner och Region Skåne om samverkan kring utveckling av etablering för asylsökande, flyktingar och andra invandrare (RÖK) syftar till att utveckla och samordna länets resurser för att stödja ett inkluderande etableringsarbete i Skåne Projektets syfte är inte att konkurrera med befintliga stödåtgärder. Istället syftar till att utveckla ett nära samarbete med Somaliska föreningars samt andra aktörer såsom JAK bank, ALMI och Nyföretagarcentrum genom att projektets rådgivare slussar målgruppen till samhällets befintliga stödstruktur. Nya samarbetspartners inom näringslivsverksamheter och i liknande projekt kommer att sökas däribland Internationella kvinna, 3-Hur Uppstart Malmö och Jalla trappan. 13. FÖRESLAGEN METOD FÖR AVRAPPORTERING/UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Inkludera gärna olika delmål/tidpunkter i planerad redovisning Verksamheten kommer att kvalitetssäkras fortlöpande genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering i samarbete med styrgruppen, processgruppen och arbetsgruppen. En första resultatutvärdering med fokus på resultat avseende kärnverksamhet och samverkan genomförs under projektets första år. 10

11 14. PROJEKTBUDGET Kostnadsslag Totalt Lönekostnader egen personal; fast anställd Lönekostnader egen personal; projektanställda Externa tjänster (konsultkostnader m.m.) Aktiviteter Material/Expenser Investeringar/Avskrivningar Resor Övriga kostnader: Workshops/ seminarier TOTAL KOSTNAD Budgeten inkluderar sociala avgifter Ja ( x ) Nej ( ) 15. FINANSIERING Medfinansierande parter/intäkter Malmö* *Löner är baserade på kostnader för arbetstid i styr- och utvecklingsgrupp. Avseende lokalfrågan diskuteras i nuläget olika lösningar där andra intressenter kan gå in i projektet. Diskussioner pågår också avseende kommunens finansiering av platsansvarig. Medfinansieringsform * Kontant bidrag, egen arbetsinsats eller annan form Hyra tid i projektet Beslutsdatum * *ev beräknat TOTALT

12 Eslöv* *Löner är baserade på arbetsinsats för styrgrupps- och utvecklingsarbete Diskussioner pågår avseende kommunens finansiering av platsansvarig. Hyra tid i projektet Kristianstad* *Löner är baserade på arbetsinsats för styrgrupps- och utvecklingsarbete Diskussioner pågår avseende kommunens finansiering av platsansvarig. Hyra tid i projektet Länsstyrelsen* *Avser arbetsinsats för styrgrupps- och utvecklingsarbete. Tid i projektet Arbetsförmedling en* *Avser tid för arbetsinsats i styrgrupps- och utvecklingsarbete. Region Skåne* *Avser tid för arbetsinsats i styrgrupps- och utvecklingsarbete. TOTAL MEDFINANSIERING Tid i projektet Tid i projektet Firmatecknares Underskrift Namnförtydligande Datum 12

13 BILAGOR TILL ANSÖKAN Bilaga nr Bilagans namn 1 Projektbeskrivning 13

14 Projektbeskrivning Bilaga 1. Bakgrund och behovsanalys Idag beräknas det finnas ca personer födda i Somalia i hela riket varav ca av dessa finns i Skåne. De allra flesta av dem som bor i Skåne lever i Malmö (ca 2000), men även Kristianstad (300) och Eslöv (över 100) har en betydande somalisk diaspora i sina kommuner. Siffrorna ovan är endast officiella siffror men det finns ett mörkertal. Antalet somalier väntas stiga kraftigt framöver. Enligt Allmänna Arvsfondens rapport "Somaliska föreningar som överbryggare" har bara tio procent av de som kommer från Somalia idag en eftergymnasial utbildning. Somalias utbildningsväsende har varit i trasor sedan inbördeskrigets utbrott Endast 16 % av de somaliska ungdomarna i Sverige söker till eftergymnasiala utbildningar före 25 års ålder och ca 70 % av somalierna i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden hade ca 0,7 % egna företag vilket motsvarar 146 somaliska företagare i hela landet och 8 företagare i Skåne att jämföra med 8,9 % i riksgenomsnittet. Sysselsättningsnivån på under 25 % i Sverige kan jämföras med nästan 80 % för etniska svenskar. Det är även en stor regional skillnad med flest sysselsatta i Stockholm (29 %) och lägst i Malmö (19 %) enligt registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). För att bygga på förstudien och överbrygga strukturella hinder för den somaliska diasporan i Skåne har man inom ramen för Partnerskap Skåne startat projektet Somali Information & Business Centre (SIBC) i mars Projektet slutar sista juni 2014 och är tänkt att bland annat främja integrationen av individer från Somalia och deras förutsättningar till att starta och driva egna företag samt träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Finansiering säkrades genom Europeisk Socialfonden (ESF), Region Skåne, Malmö Stad, Kristianstads kommun, Eslövs kommun och Svalövs kommun som bidrog med medel. Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen stöttar projektet med andra resurser så som arbetstid. SIBC har verkat under drygt 3 år och haft en spännande resa med såväl framgångar som motgångar. SIBC har idag en bra förankring i målgruppen och har goda förutsättningar att göra skillnad för den somaliska gruppen. Vi kan konstatera att för att uppnå än bättre framgångar krävs ett mer långsiktigt åtagande som innebär att det långsiktiga utvecklingsarbetet ges en chans att ge effekt. Projektet har och fortsätter utan tvekan att öppna upp nya möjligheter för den somaliska diasporan i Skåne. Den somaliska diasporan präglas idag av en slags dualitet. Det finns rapporter som gjort intervjuer med somalier som valt att flytta från Sverige till bl.a. Storbritannien. De konstaterar att å ena sidan framhålls Sverige som en kontext att trivas i, å andra sidan upplevs Sverige som ett land med begränsningar i möjlighetera att starta eget. Mot denna bakgrund har projektet möjligheter att skapa ökade möjligheter för somalier att stanna i Sverige och aktivt delta i skapandet av regional ekonomisk tillväxt. Projektet erbjuder även en unik möjlighet där yrkesverksamma och etablerade somalier arbetar och stödjer/inspirerar andra somalier på ett kulturanpassat sätt. Det är en arena där människor utvecklas dels genom den verksamhet som erbjuds och genom det unika kontaktnätet både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Samhällsvinsterna är enorma för varje projekt lotsar till självförsörjning. Bortsett från det mänskliga lidandet så kostar en ung människa som hamnar i utanförskap samhället miljoner kronor. Det visar en ny beräkning som gjorts på uppdrag av Skolverket. Ett viktigt utvecklingsområde för SIBC är att stödja, hjälpa och slussa somalier till företagande eller in på den reguljära arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund är de viktigt att samarbetet med såväl myndigheter såsom Arbetsförmedlingen, Länsstyrelse och kommunala arbetsmarknadsenheter som samhällets stödstruktur avseende företagande, utbildning och samhälls- och hälsofrågor utvecklas och fördjupas. Projektets fokus är ökat samarbete snarare än konkurrens avseende aktiviteter och medel. 14

15 Herbert Felixinstitutet har sedan projektets start varit projektägare med ambitionen att överlämna projektet i målgruppens ägo. Erfarenhet från Storbritannien och USA pekar på vikten av att målgruppen är direkt delaktig i projekt som berör dem. Det borde öka förutsättningarna för en ökad förankring av projektet samt känslan av en större samhörighet. Bildandet av Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne har inneburit att det nu finns en naturlig avnämnare att ta över projektägarskapet. Det finns en stor erfarenhet i de somaliska föreningarna att genomföra projekt. Övertagandet kommer att ske under projektets första år. Herbert Felixinstitutet kommer att fortsatt ha ett stor engagemang i SIBC och ställa upp med hjälp, stöd och kompetens kring projektägandet. Nuvarande projektperiod Projektet kom igång och förväntas sluta i sin nuvarande form i Planerad förlängningsperiod Planeringen är att projektet förlängs med tre år som kommer att börja ifrån och slutar Projektets nuvarande finansieringssituation och resultat Projektet med ESF finansiering avslutades i (mer information om projekt perioden hittas i slutrapporten och utvärderingsrapporten). Därefter förlängdes projektet med hjälp av finansiering från Länsstyrelsens 37 och Region Skåne för perioden juli 2014-juni Malmö Stad, Kristianstads kommun, Eslövs kommun, Svalövs kommun och arbetsförmedlingen stödjer aktivt projektet med resurser i form av kontorslokaler och arbetstid. Projektet har hittills varit framgångsrikt både kvantitativt och kvalitativt. Så här långt har projektet stöttat 26 företag som har gått igenom en lång process med affärsplaner, budget, finansiering, lokal mm. Av dessa har 16 företagare redan startat sina respektive verksamheter medan resterande 10 befinner sig i uppstartsfasen. Utöver detta är det ett tiotal personer som är i processen att utveckla sina respektive affärsidéer. Projektet hittills har direkt bidragit till en ökning av antalet somaliska företagare med 72 % i Skåne och allt tyder på att trenden kommer att fortsätta. Under projektets tid har man också stöttat flera andra Somalier att få anställning eller komma närmare arbetsmarknaden genom jobbsökaraktiviteter. Sist men inte minst har hundratals deltagare fått ta del av information om hur det svenska samhället fungerar avseende samhälls- och hälsorelaterad information. En central del av projektet har också varit att bygga broar till och mellan de somaliska föreningarna i Skåne. Detta skedde efter lång dialog och diskussioner kring hur projektet och föreningarna kan stötta och komplementera varandra gentemot målgruppen. Idag finns ett direkt samarbete mellan de olika somaliska föreningarna med ett direkt stöd från SIBC. Planerad förlängningsperiod Planeringen är att projektet förlängs med tre år som kommer att börja ifrån och slutar En stor förändring och utveckling under den kommande projektperioden är byte av projektägarskap där målgruppen tar en ledande roll i driften och det fortsatta utvecklingsarbetet av projektet (se arbetsmodell bilaga 2). Den nya arbetsmodellen innebär också en tydlig ansvarsfördelning med en styrgrupp som har ansvar för projektplanering, kontroll av innehåll och resurser. En process/utvecklingsgrupp som arbetar i nära samarbete med styrgruppen har ansvar för 15

16 implementering, uppskalning, ansökningar och workshops. Sist en arbetsgrupp med personalansvar och ansvar för metod utveckling. De rapporterar till styrgruppen. Avsikten med arbetsfördelningen är att öka engagemang hos de involverade organisationer och målgruppen. Ett annat utvecklingsområde för denna period är utökad satsning på arbetsmarknadsorienterade aktiviteter. Detta innebär ett utökat samarbete/samverkan med arbetsförmedlingen och kommun förlagda arbetsmarknadsprogrammen i länet. Aktivitetsplan Projektet har tre kärnverksamheter som syftar till att ge målgruppen konkret och effektiv information och stöd kring företagande, arbetsmarknad, hälsofrågor och samhället i helhet. Aktiviteterna bedrivs utifrån arbetsmodellen där målgruppen söks och möts av och med professionella landsmän. Varje möte resulterar i att en individuell plan utarbetas på basis av den sökandens önskemål, förutsättningar och behov. Personen slussas sedan vidare till rätt instans. Rådgivning och slussande aktiviteter: Projektet erbjuder kostnadsfri individuell information och rådgivning kring företagande och arbetsmarknad. För den kommande projektperioden , kommer projektets huvudfokus att vara att inleda ett fördjupat samarbete att etableras med befintliga organisationer inom stödstrukturen såsom ALMI och Nyföretagscentrum. Projektets information och rådgivning syftar till att slussa rätt personer till rätt befintligt företagsstöd för att på så sätt bättre utnyttja de befintliga satsningar som finns i samhället. Den information och rådgivning som bedrivs av projektet är därför att betrakta som ett slags förstöd där syftet inte är att konkurera med befintliga stödaktörer utan att slussa deltagare till rätt aktör och rätt typ av aktivitet. Projektet anordnar även utbildningar på somaliska kring företagande och den lokala och regionala stödstrukturen. Deltagaren kan på så sätt få hjälp med allmänt hållen information kring att starta eget företag, expandera, utveckla affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, finansiering, hitta lämplig lokal, skattesystem, socialt företagande, registrera företaget samt information om myndigheter och olika tillstånd som kan behövas. Arbetsmarknadsinformation: Projektet erbjuder arbetsmarknadsinformation på somaliska med bland annat hur deltagarna i praktiken söker arbete och profilerar sig. Fokus ligger också på sociala koder, arbetsmarknadssituation, bristyrken, yrkesutbildningar m.m. Denna information sker i samarbete med flera aktörer, bland annat: Arbetsförmedlingen, lotsföretag, arbetsgivare, jobbmalmö, fackförbund, Uppstart Malmö etc.. Arbetsmarknadsrelaterade aktiviteter kommer att utökas under projektperioden Med ett aktivt stöd av arbetsförmedlingen kommer nya aktiviteter och samarbete utvecklas. Vidare ökas samarbete med de kommunala arbetsmarknadsinsatser och samarbete med verksamheter som JobbMalmö samt de andra kommunala insatserna i Eslöv, Kristianstad och Svalöv. Samhällsinformation: Länsstyrelsen tillhandahåller samhälls- och hälsoorientering på somaliska på Somali Information & Business Centre. Metoden bygger på dialog och förhåller sig till de nyanländas faktiska behov och förutsättningar. Flera myndigheter och organisationer har medverkat till att ta fram det material som används i programmet och har också medverkat i utbildningen av kommunikatörerna. Verksamheten kvalitetssäkras fortlöpande bland annat genom ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet. Mentorskap: Detta program är nytillkommen aktivitet på SIBC. Mentorskapprogrammet utförs i samarbete med IFS, ALMI och Nyföretagscentrum. Nya och etablerade somaliska företagare erbjuds en mentor under en sex-månadsperiod. Projektets aktiviteter utförs mot bakgrund i den arbetsmodell som skapats på bas av lärdomar från projektets första års drift (se bilaga 2). 16

17 Målsättning Övergripande mål: Projektets övergripande mål är ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland somalier i Skåne samt att utveckla och regionalisera en arbetsmodell för stöd och integration av olika målgrupper. Delmål: 1. Att skapa lärande genom handledning av SPS av Herbert Felix Institutet; 2. att utveckla en modell för att genom empowerment stärka målgruppen att aktivt medverka för att förändra sitt utanförskap i nära samarbete med myndigheter och andra samhälleliga aktörer. En modell som kan tillämpas för andra målgrupper i liknande situation; 3. att skapa ett väl fungerande samarbete och samverkan mellan projektets olika delaktörer; 4. att öka antalet somaliska företagare i Skåne med 100 procent, från 24 företag till 48, alltså 24 nya företagare; 5. att individuellt utforma en plan för rätt form av stöd samt att slussa individer i målgruppen till rätt stöd; 6. att 30 procent av deltagarna som får rådgivning utformar en affärsidé; 7. att en majoritet av deltagarna som tar del rådgivning och information upplever att de kommit närmare den svenska arbetsmarknaden. 8. att en majoritet av deltagarna som tar del av hälso- och samhällsinformation upplever förbättrad psykisk och fysisk hälsa, samt 9. att en majoritet av deltagarna som tar del av hälso- och samhällsinformation upplever att de fått en ökad förståelse för svenska samhället är uppbyggt. Jämställdhetsintegrering Projektet utvecklar arbete för mångfald, i vilket jämställdhet är en viktig aspekt. Hela projektet är på så sätt en process mot ökad kvalitativ mångfald och jämställdhet, där värderingar och beteende problematiseras. Insatserna handlar om ett minskat fokus på människors yttre och ett ökat fokus på individers behov utifrån egna individuella förutsättningar, oavsett ovidkommande olikheter såsom kön. Statistiken visar att Somaliska kvinnor ligger bakom somaliska män när det gäller sysselsättning och särskilt i företagandet vilket är en kontrast till de erfarenheterna från somaliska center i Storbritannien och USA som visar att 2/3 av företagarna är kvinnor. Projektets verksamheter är av en sådan karaktär att både kvinnor och män blir intresserade av att delta i centrets verksamhet. Vid framtagning av informationsmaterial både i tryckt form och på hemsidor granskas materialet innan publicering ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi arbetar också aktivt för att ha såväl kvinnor som män anställda i projektet för att bättre kunna tillvarata olika människors behov. Även de samarbetspartners vi arbetar med har så väl kvinnor som män som genomför aktiviteter riktade mot målgruppen. Det är således två huvudsakliga faktorer som tillsammans bidrar till att stärka projektdeltagarnas förmåga att verka för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Den första är den sakkunskap utbildningarna medför, d.v.s. metoder och kompetenser i hur näringslivet fungerar i Sverige, vikten av att bredda kundkretsen och att verka för kvinnors inträde i näringsliv och arbetsmarknad. Den andra faktorn är helhetsperspektivet i projektet, där individens roll i samhället och på arbetsmarknaden tydliggörs. Därmed stärks individernas professionella förmåga i framtida tjänsteutövande, men också deras förmåga att hantera och driva utvecklingen på en föränderlig arbetsmarknad i stort. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Fysisk tillgänglighet: Möteslokalerna är anpassat för personer med olika typer av funktionshandikapp. Arbetsmiljön är karaktäriserat av god akustik och belysning. Projektlokalernas geografiska läge i 17

18 Malmö, Kristianstad och Eslöv är tänkt för att främja transport med ordinarie kollektivtrafik då de ligger centralt. En viktig resurs i detta arbete är Samhälls- och hälsoinformationen där samtliga får grundutbildning om funktionshinder (såsom rörelsehinder, syn- och hörselskador mm) och hur information/kommunikation anpassas för att alla ska kunna vara delaktiga. Innovativ verksamhet Projektet stimulerar även geografisk rörlighet, både inom Skåne och till/från angränsande regioner. Genom att främja yrkesmässig rörlighet undviks inlåsningar i vissa yrken. Somali Information & Business Centre är unikt i sitt slag i Sverige. Inspirationen till detta är hämtat ur bl.a. African Development Center i Minnesota USA och Somali Community Centres i Leicester och Birmingham i Storbritannien. Projektet erbjuder individer vars erfarenhet av myndighetsövning är obefintlig en personlig handledning, coachning och rådgivning av etablerade landsmän för att överbrygga de hinder som återfinns för en personlig anställning och en egen näringsverksamhet. Att samtidigt sammanställa all den kunskap som finns, upprätta en kunskapsbank och bli en naturlig plattform för nätverk, kontakter, forskning och kompetensutveckling säkerställer såväl en bred strategisk påverkan som en hög grad av innovativitet. Att utöver detta förena alla somaliska föreningar i Skåne som står bakom projektet är en klar fördel för centret. När projektet startade 2012 fanns idén även i andra delar av Sverige. Av olika anledningar var det bara i just Skåne som det blev realiserat. Detta har inneburit att exemplet är unikt i Sverige och intresset för verksamheten har och är stort bland somaliska organisationer och offentliga myndigheter. SIBC har inneburit ett stort intresse för hur offentliga organisationer och den somaliska diasporan kan samverka. Mervärde Det ges ett tydligt mervärde genom den verksamheten på Somali Information and Business Centre med bland annat att: Genom Somali Information & Business Centre samordnas och förstärks de insatser som idag redan görs för somalier. Med andra ord allt finns under samma tak. Ta fram en utbildningsmodul med utbildning, stöd, föreläsningar, workshops, vägledning, rådgivning och information för somalier i Skåne om hur man startar och driver företag. Agera som en rådgivningscentral och resurs för myndigheter med uppdrag kring integration och introduktion för somalier i Skåne samt agera som knytpunkt/samlingspunkt för somalier i Skåne som vill driva eller har egna företag i Skåne. Genomföra seminarier och föreläsningar om somaliskt företagande i världen i syfte att öka dynamik, spin-off effekter och tillväxten för företag drivna av somalier. Organisera temakvällar och andra sociala, kulturella och företagsrelaterade sammankomster för att förstärka samverkan och integrationsprocessen. Utveckla en modell för spridning till andra delar av landet. Bli en inkubator för somaliskt företagande. Projektorganisation Nuvarande ägs projektet av Malmöstad och drivs av Herbert Felix Institutet och ansvarar för projekt administration och personalansvar. I kommande projektperioden , kommer projektägarskap att successivt överlämnas till den Somaliska Paraply Organisationen i Skåne (SPS). Det första året delas ägandet mellan Hebert Felix Institutet och SPS. Styrgruppen består av representanter från Malmö stad, Eslöv, Kristianstad och Svalöv kommun; Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen samt SPS. Denna grupp ansvarar för projektplanering, kontroll och styrning av innehåll och resurser samt myndighetssamverkan. 18

19 Process/utvecklingsgruppen kommer att består av aktörer som tillsammans med projektet kan utveckla verksamheten och ta fram förslag på nya eller utvecklade modeller för att driva verksamheten Och ansvara för implementering, uppskalning, ansökningar och workshop i nära samarbete med styrgruppen. Arbetsgruppen består av projektets anställda; en projektledare, en rådgivare och receptionister/informatörer. Projektledare och rådgivare arbetar regionalt medan informatörerna arbetar lokalt i Malmö, Eslöv/Svalöv och Kristianstad. Denna grupp ansvarar för personal, nätverksarbete, ansvar för metodutveckling och implementering och rapportera till styrgruppen. Samverkanspartners Att bedriva projekt i samverkan är av stor betydelse för att uppnå skalfördelar, öka konkurrenskraften, det sociala kapitalet, innovationsgraden och för en bredare omvärldsanalys. Samverkan är också projektets ledord för kommande projektperiod, eftersom projektet syftar till att slussa individer i målgruppen till rätt form av företags- samhälls- eller hälsostöd. För enskilda individer innebär sökandet efter samverkanspartners, informationsspridning och omvärldsanalyser i egen regi höga ingångströsklar och risken för passivisering är överhängande. Ett samverkansprojekt som Somali Information & Business Centre kan därför, samtidigt som det ökar tilliten och minskar framtida kostnader för såväl individer som offentlig sektor, framkallar drivkraften som finns hos enskilda individer och skapa framtida affärsrelationer. De olika samverkansaktörerna väntas fördjupa och utveckla sitt samarbete på flera plan. Det sker mellan offentlig-offentlig institution, offentlig-somalisk förening, somalisk förening-somalisk förening, somaliska föreningar-övriga ideella föreningar samt icke föreningsanslutna. Detta väntas ge nya samarbetskanaler mellan kommunerna i mottagandet. Här är projektets samarbetspartners: A) Länsstyrelsen Skåne: SIBC och Länsstyrelsen Skåne kommer att arbeta tillsammans när det gäller Hälso- och samhällsinformation. Samarbetet bygger på att Länsstyrelsen håller utbildningen i SIBCs lokaler i Malmö, Kristianstad och Eslöv. B) Malmö, Kristianstad, Eslöv och Svalövs kommuner: Arbetar tillsammans närmare för att lyfta målgruppen ut ur utanförskap och därmed bidrar med medel till SIBC. C) Region Skåne: bidrar med sin kunskap, nätverk och medel till SIBC. D) Arbetsförmedlingen: SIBC och Arbetsförmedlingen kommer tillsammans med andra aktörer i näringslivet att arbeta tillsammans angående arbetsmarknadsinformationen. E) Somaliska Paraplyorganisation Skåne (SPS): Kommer att hänvisa sina medlemmar till SIBC samt kommer att agera bollplank till projektet. Samtliga ovanstående aktörer ingår i SIBCs styrgrupp. Projektet kommer även att ha nära kontakt med Amman Finance och JAK-banken för att överbrygga de hinder en del somaliska individer upplever med finansiering av olika affärsidéer. För troende muslimer är det problematiskt att ta ett lån med ränta då detta är "haram". Det finns dock flera sätt att komma tillräta med detta, vilket centret bistår med på olika sätt. Dokumentation och informationsspridning 19

20 Projektets erfarenheter och lärdomar kommer att ständigt dokumenteras och spridas till projektets olika andelsägare samt offentliggöras till allmänheten. Årliga rapporter kommer att färdigställas de första två åren av projektet där man på ett detaljerat sätt berättar om projektets utveckling och resultat. Rapporterna kommer att vara tillgängliga på både somaliska och svenska språk. Utöver detta så kommer projektdokumentationerna att finnas tillgängliga på projektets hemsida från projektets början till slut och där blir det möjligt att följa projektets utveckling. Slutligen så kommer en slutrapport att färdigställas efter projekttidens slut. Slutrapporten kommer att sammanfatta projektets resultat, lärdomar, erfarenheter, kunskaper, styrkor och svagheter. Den kommer tillsammans med eventuella utvärderingar att finnas på både Somaliska och Svenska och kommer att vara tillgängligt på hemsidan och på papper. Spridningen kommer också att ske via dokumentation i bild och skrift och sociala medier. Det är värt att betona att alla personuppgifter kommer att hanteras enligt Personuppgiftslagen. Dessutom kommer vi att fortsätta att informera om vårt projekt och dess metoder och resultat i samband med möten inom organisationerna och föreningarna. Bilaga 2. Arbetsmodell SIBC Styrgruppen (Regional organisation) Myndighetssamverkan, Projektplanering, Kontroll & styrning: innehåll & resurser Gemensam finansiering mellan samarbetspartners Process/utvecklingsgruppen implementering, uppskalning, ansökningar och workshops (nära samarbete med styrgruppen) Arbetsgruppen: Personalansvar, nätverksarbete, ansvar för metod utveckling, rapportera till styrgruppen Lokal organisation (finansieras av resp. kommun) Malmö Informatör lokal Eslöv Informatör lokal Kristianstad Informatör lokal Svalöv Tid i projekt lokal Insatser mot målgruppen - Samhälls- och hälsokommunikation, - Arbetsmarknadsinformation - Företagsrådgivning 20

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT

SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING i. Sammanfattning 3 1. PROJEKTETS REDOGÖRELSE 4 1.1 Ambitioner 5 1.2 Påverkan 5 1.3 Resultat 6 2. SYFTE OCH

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

INNEHÅLL. Budget Kontakt... 10

INNEHÅLL. Budget Kontakt... 10 Somali Information and Business Centre Årsrapport januari-december 2016 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Övergripande syfte... 4 Personal... 4 Styrelsen och processgrupp... 4 Mål 2015-2018... 4 Uppfyllelse

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Rozalia Weisz Handläggare 040-675 35 20 Rozalia.Weisz@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-15 Dnr 1401907 1 (6) Regionala utvecklingsnämnden Mentorskapsprogram för invandrarkvinnor

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Bil 2 ANSÖKAN om ersättning enligt 37 (regionala medel) förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan Sökande kommun: Regionförbundet Östsam/Länsbibliotek Östergötland Ansökan

Läs mer

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering

Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Regional samverkan i Skåne för nyanlända invandrares etablering Utvecklingsområde 2 Hälsa Hälsofrämjande introduktion för asylsökande, flyktingar och andra nyanlända 1 Mål Definiera strategiska faktorer

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

SOMALI INFORMATION AND BUSINESS CENTRE

SOMALI INFORMATION AND BUSINESS CENTRE SOMALI INFORMATION AND BUSINESS CENTRE Philip Sandberg, projektledare Nasra Ali, projektassistent HERBERT FELIX INSTITUTET Herbert Felix- urtypen för en framgångsrik entreprenör Ett nationellt institut

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-03-17 Dnr: 2013/249-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Länsstyrelsen i Kronobergs län Ersättning

Läs mer

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna.

Grunduppgifter. 1. Sökande organisation. 2. Om projektet. 3. Vilket område avser projektet? Kryssa i en av rutorna. Ansökningsblankett - Version 2 Ansökan om medel till verkningsfulla förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor samt regionala insatser för skydd och stöd för våldsutsatta Grunduppgifter 1. Sökande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 1(6) Kontaktperson Länsledningen Eva Nilsson Gunvor Landqvist Chef för enheten för social hållbarhet Åsa Stenbäck Holmér Integrationssamordnare Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck

Business Trucks. Kostnadsfri nyföretagar- och innovationsrådgivning. Business Truck s 2 s / Start-Up Stockholm 3 Vårt mål s Stockholm har en tätposition vad gäller nyföretagandet i ett nationellt perspektiv och står sig även bra i internationella jämförelser. Stockholmsregionen präglas

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen.

Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen Kulturmiljonen är ett stöd från Västra Götalandsregionen genom Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. Kulturmiljonen beviljar stöd för: Projekt Insats (förstudie, konferens,

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet

Migrationens relation till hälsa. integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Migrationens relation till hälsa integrerat hälsoperspektiv en förutsättning för flyktingars etablering och delaktighet Katarina Carlzén INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger

Koncernkontoret Avdelningen för folkhälsa och miljö S KAN E. Till Kommunstyrelsen Kommunala folkhälsosamordnare-/strateger Avdelningen för folkhälsa och miljö Ann-Christine Lundqvist Strateg folkhälsa 044-309 32 38 Ann-christiine.lundkvist@skane.se ERBJUDANDE OM SAMVERKANSMEDEL Datum 2012-01-20 REGIOIlleh N S KAN E 1 (2) Till

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt

Ansökan projektstöd. Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Ansökan projektstöd Delprojekt inom Leaders Paraplyprojekt Paraplyprojekt 1 - FÖRSTUDIE Har Du/Ni idéer för ett lite större projekt? Genom en förstudie har Du/Ni möjlighet att utröna möjligheterna, grundligare,

Läs mer

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande.

Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun. En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande. 23 maj 2014 ESF: Europeiska Socialfonden Programområde 2 Projekt: Unga i JOBB Bjuvs kommun En sammanfattning av den externa utvärderingen Fokus: Individens perspektiv på sitt deltagande Lärande utvärdering

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer