SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS JUNI 2014 SLUTRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS 2012- JUNI 2014 SLUTRAPPORT"

Transkript

1 SOMALI INFORMATION & BUSINESS CENTRE MARS JUNI 2014 SLUTRAPPORT 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING i. Sammanfattning 3 1. PROJEKTETS REDOGÖRELSE Ambitioner Påverkan Resultat 6 2. SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET 6 3. PROJEKTETS ARBETSSÄTT 9 4. DELTAGANDE AKTÖRER I PROJEKTET JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING REGIONALA PRIORITERINGAR SPRIDNING OCH PÅVERKANSARBETE EGEN UTVÄRDERING KOMMENTARER OCH TIPS 14 2

3 i. SAMMANFATTNING SIBCs Projektidé har varit att underlätta integrationen av den somaliska gruppen som befinner sig i Skåne genom att förse dem med anpassade arbetsmarknads och samhällsorienterande insatser. Syftet med dessa insatser har varit att inspirera samt stärka individer från Somalia och förbättra deras förutsättningar att förstå hur det svenska samhället fungerar, hur man startar och driver eget företag samt hur man träder in på den reguljära arbetsmarknaden. Tanken har varit att individen ska tillhandhållas rätt verktyg genom information, coachning, handledning och stöd på sitt modersmål av etablerade landsmän. Just det professionella stödet som är anpassat efter målgruppens specifika behov och förutsättningar har lett till en genomströmning av engagerade deltagare som har velat ta del av projektets unika informations- och aktivitetspaket i Malmö, Kristianstad och Eslöv. SIBC har också strävat efter att främja samverkan mellan de aktörer som arbetar med målgruppen. Detta då problemkomplexet är för omfattande för att enbart kunna lösas av en myndighet eller verksamhet. Projektet har lyckats bidra till ökad samverkan mellan de deltagande kommunerna, arbetsförmedlingen, länsstyrelsen, Region Skåne, somaliska föreningar samt liknande projekt i Skåne. Projektet har även lyckats förmedla den metod som arbetats fram. Utöver detta har projektet haft ett transnationellt fokus vars syfte har varit att hämta kunskaper från andra relevanta länder som praktiserar liknande verksamhet samt sprida resultatet av arbetet i SIBC. Under perioden till har ca 1759 deltagare tagit del av projektets kärnverksamheter, d.v.s. företagsrådgivningar, jobbsökarträffar och samhällsinformation. Antalet är uppdelat på följande vis: Företagsrådgivning kategori I: 162 unika deltagare Företagsrådgivning kategori I innebär personlig företagsrådgivning till självremitterade deltagare. Företagsrådgivning kategori II: deltagare Företagsrådgivning kategori II innebär gruppinformation om att starta eget till självremitterade deltagare. Jobbsökarträffar: 253 deltagare Samhällsinformation: 1095 deltagare Utöver detta har 1490 personer som inte ingår i projektets målgrupp, inom ramen för opinionsbildning och spridning av projektmodellen, också tagit del av information från SIBC. Detta genom olika konferenser, seminarier, workshops och andra evenemang som SIBC har arrangerat eller aktivt deltagit i. Viktigast av allt är att projektet bidragit till en avsevärd ökning av somaliskt företagande i Skåne. Tack vare SIBC har 5 nya företag startats i Skåne varav 3 i Malmö och 2 i Kristianstad. Ytterligare 8 företag befinner sig i uppstartsfasen och är nära att etablera sina 1 Det kan förekomma överlappning här med tanke på att deltagare som får kategori II företagsrådgivning ibland bara lämnar sina namn och inte deras personnummer. Till exempel så kan en person som har tagit del av kategori II efteråt ha fått kategori I företagsrådgivning 3

4 respektive verksamheter. Tack vare det konkreta stöd som projektet erbjudit samt fortsätter att erbjuda har SIBC bidragit till ökat somaliska företagandet i regionen vilket förhoppningsvis kommer att inspirera fler att följa efter. Utöver detta har en majoritet deltagare som tagit del av jobbsökarträffar och samhällsinformation erhållit större förståelse för hur det svenska samhället är uppbyggt samt hur man söker jobb eller skaffar sig en utbildning och på så sätt kommit närmare svenska arbetsmarknaden. SIBC har också lyckats bygga broar till de somaliska föreningarna i Skåne. Detta efter lång dialog och diskussioner kring hur SIBC och föreningarna kan stötta och komplettera varandra gentemot målgruppen. Idag är de somaliska föreningarna representerade i både SIBCs styrgrupp och referensgrupp. Styrgruppen som innehåller projektets ägare, finansiärer och intressenter inkluderar: Herbert Felixinstitutet, ESF, Region Skåne, Malmö Stad, Kristianstads kommun, Eslövs kommun, Svalövs kommun, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen och Somaliska Paraplyorganisationen i Skåne. Referensgruppen innehåller runt 20 medlemmar som representerar alla somaliska föreningar runt om i Skåne. Förhoppningen är att projektets verksamheter ska fortsätta vidare efter projektets slut som en del av föreningarnas ordinarie verksamhet. 1. PROJEKTETS REDOGÖRELSE SIBC startades i mars 2011 med huvudsyftet att främja integrationen av individer från Somalia, förbättra deras förutsättningar att starta och driva eget företag samt träda in på den reguljära arbetsmarknaden. Bakgrunden till projektet har varit det faktum att olika studier och statistik gång på gång visat att somalier utgör den invandrargrupp som har haft svårast att integrera och etablera sig i Sverige. Enligt Allmänna Arvsfondens rapport "Somaliska föreningar som överbryggare" har bara tio procent av de som kommer från Somalia idag en eftergymnasial utbildning. Somalias utbildningsväsende har varit i trasor sedan inbördeskrigets utbrott Endast 16 % av de somaliska ungdomarna i Sverige söker eftergymnasial utbildning före 25 års ålder och ca 70 % av somalier i arbetsför ålder befinner sig utanför arbetsmarknaden hade ca 0,7 % egna företag vilket motsvarar 146 somaliska företagare i hela landet varav 8 befinner sig i Skåne. Detta kan jämföras med 8,9 % i riksgenomsnittet. Sysselsättningsnivån på under 25 % i Sverige kan i sin tur jämföras med nästan 80 % för etniska svenskar. Utöver detta så finns det även en stor regional skillnad där flest är sysselsatta i Stockholm (29 %) och lägst i Malmö (19 %) enligt registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS). Detta står i skarp kontrast till den somaliska diasporan i Minnesota i USA, Dubai i Förenade Arabemiraten, Storbritannien och t.o.m. Hammerfest i Norge. Där är sysselsättningsnivåerna höga och somalier anses vara ett entreprenöriellt folk som är skickliga förhandlare, affärsinriktade, risktagande samt framgångsrika företagare. Under 2011 till exempel låg somaliskt företagande på 5,1 % i USA och 5,3 % i Kanada. En faktor som anses ha bidragit till framgången är antalet positiva förebilder, lägre trösklar till företagande, starkare incitament samt större fokus på egen försörjning och egen bostad från det ögonblick de anlänt. I USA och Storbritannien har det även funnits somaliska informations- och kunskapscentrum som gett rådgivning, mikrolån, coachning och stöd med kontakter vid etablerande av företag (Somalier på arbetsmarknaden har Sverige något att lära? Carlson 2012). I syfte att inventera gjorda erfarenheter och behov av insatser i länet genomförde Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne, Herbert Felixinstitutet, Arbetsförmedlingen och 4

5 Nätverket Social Ekonomi i Skåne ett seminarium den 28 maj Under det efterföljande arbetet i form av workshops fastställdes ett antal prioriterade områden och aktiviteter utifrån identifierade behov i respektive organisation. Kunskapsutveckling hos aktörerna, kontaktnät och mötesplats för målgruppen samt systemförändringar för att underlätta etableringsinsatser var några exempel på aktiviteter. Under seminariet framfördes även synpunkter som stärkte idén om ett projekt riktat till somalier där entreprenörskapet var ett av fundamenten. Den somaliska gruppen diskuterades även inom ramen för Partnerskap Skåne. Tillsammans med den idéburna sektorn kraftsamlar Partnerskap Skåne en regional plattform i samverkan med kommuner, regionala myndigheter och organisationer. Beslut fattades om att genomföra en förstudie tillsammans med Herbert Felix Institutet som då agerar huvudman och Region Skåne som agerar finansiär inom partnerskapet för utrikesfödda företagare. Intervjuerna som lade grunden till förstudien samt en rapport utförd efter en resa till Birmingham visade att de hinder som upplevs inom den somaliska diasporan i Skåne är flera. Det handlar t.ex. om lokaltillgång, stor administration i samband med egenföretagande, svaga eller obefintliga nätverk i värdlandet samt förvirring kring det stora antalet offentliga myndigheter som jobbar i stuprör. För att bygga på förstudien och överbrygga strukturella hinder för den somaliska diasporan i Skåne har man inom ramen för Partnerskap Skåne startat projektet SIBC. 1.1 Ambitioner Innovativ och lärande verksamhet: SIBC är ett unikt projekt i Sverige i de avseende att man har samlat förtagscoachning, jobbsökarträffar och samhällsinformation under ett tak. Dessutom har projektet erbjudit personlig handledning, coachning och rådgivning till individer från Somalia på somaliska genom etablerade landsmän. Detta för att överbrygga de hinder som återkommer under personlig anställning och egen näringsverksamhet. Vidare sammanställdes all den kunskap som finns genom upprättandet av en kunskapsbank som i sin tur har blivit en naturlig plattform för nätverk, kontakter och forskning vars syfte är att säkerställa såväl en bred strategisk påverkan som en hög grad av innovation. 1.2 Påverkan SIBC har varit del av Partnerskap Skåne som är i sin tur en del av den regionala överenskommelsen för Skåne län (RÖK). Därmed samverkar SIBC och stöds av en rad myndigheter som inkluderar Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Kristianstad, Eslöv och Svalövs kommuner. Samarbetet har bidragit till att samverkanspartners har fördjupat sitt samarbete gentemot målgruppen på flera plan och nya samarbetskanaler har etablerats vid mottagandet och integrationen av somalier i Region Skåne. Vidare har SIBC bidragit till att öka tilliten inom målgruppen och framkallat den drivkraft som finns hos enskilda individer. Dessutom har SIBC genom olika sammankomster bidragit till att skapa framtida affärsrelationer mellan somalierna i Skåne och somalierna i resten av landet. 5

6 1.3 Resultat Projektet har stöttat 1759 personer som har haft olika behov och förutsättningar. Stödet har varit i form av information och rådgivning kring företagande, information om det svenska samhället samt jobbsökaraktiviteter. 13 företag har fått stöd av projektet och gått igenom en lång process med affärsplaner, budget, finansiering, lokal mm. Av dessa har 5 företagare redan startat sina respektive verksamheter medan de resterande 8 befinner sig i uppstartsfasen. Utöver detta är det ett tiotal personer som har utvecklat affärsidéer. Detta innebär att projektet hittills direkt har bidragit till 63 % ökning av antalet somaliska företagare i Skåne och allt tyder på att denna trend kommer att fortsätta. Utöver detta har en majoritet av deltagare som har fått ta del av jobbsökarträffar och samhällsinformation fått större förståelse för hur det svenska samhället är uppbyggt samt hur man söker jobb eller skaffar sig en utbildning och på så vis kommit närmare svenska arbetsmarknaden. En förstudie (bilaga) som genomförts av SIBC och Länsstyrelsen Skåne under våren 2014 visar att alla somalier som på något sätt kommit i kontakt med eller fått hjälp av SIBC uppgivit att centret utfört ett viktigt arbete som har underlättat deras förståelse för samhället såväl som deras dagliga liv och förutsättningar. Myndigheterna upplever att SIBC har utfört ett viktigt och värdefullt arbete som i sin tur har bidragit till att skapa goda förutsättningar för ökad sysselsättning och förbättrad folkhälsa bland målgruppen. Projektet har öppnat upp nya möjligheter för somalier i Skåne genom att erbjuda en unik möjlighet där yrkesverksamma och etablerade somalier arbetar och stödjer/inspirerar andra på ett kulturanpassat sätt. SIBC har varit en arena där människor utvecklas dels genom den verksamhet som erbjuds, dels genom det unika kontaktnät projektet besitter både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Projektet har även lyckats bygga broar mellan de somaliska föreningarna i Skåne. Detta efter lång dialog och diskussioner kring hur projektet och föreningarna kan stötta och komplettera varandra gentemot målgruppen. Idag har de flesta somaliska föreningar i Skåne gått samman och bildat en paraplyorganisation som är representerad både i projektets styrgrupp och referensgrupp. Tanken är att projektet så småningom ska kunna överlämnas till somalierna själva, det vill säga den somaliska Paraplyorganisationen Skåne. Sist men inte minst har projektet fått ett stort genomslag både lokalt, regionalt, nationellt och på internationell nivå. På lokal nivå har det märkts att antalet självremitterande personer har ökat markant samtidig som olika somaliska föreningar söker samarbete med SIBC. Flera kommuner i regionen däribland Svalöv, Helsinborg och Svedala har uttryckt intresse att starta filialer i sina respektive kommuner inom en snar framtid. SIBC har fått frågor från myndigheter, forskare och privatpersoner som vill ta del av våra erfarenheter, vissa med avsikt att starta liknande verksamheter. Vi har också bjudits in i olika konferenser utomlands för att dela med oss projektets arbetssätt samt mottagit studieresor från utomlands. 2. SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET Projektets övergripande syfte har varit att stärka individer från Somalia som befinner sig i Skåne och deras förutsättningar att förstå hur det svenska samhället fungerar, hur man startar och driver eget företag samt hur man snabbt träder in på den reguljära arbetsmarknaden. 6

7 Projektmålen aktualiseras: En ökning av somaliska företagare i Skåne med 100 procent, från i dagsläget 8 till 16. Tack vare SIBC har 5 nya företag startats i Skåne varav 3 i Malmö (ett har sedan dess flyttat till Borlänge) och 2 i Kristianstad. Ytterligare 8 företag befinner sig i uppstartfasen och står nära att etablera sina verksamheter. Ökningen motsvarar 63 % av somaliska företagare i Skåne. De företag som startades är: En restaurang Enskild firma som sysslar med hushållsnära tjänster En livsmedelsaffär Ett familjedaghem Ett handelsbolag som bedriver konsulttjänster De företag som befinner sig i uppstartfasen är: En frisörsalong En cafeteria En cateringfirma Två livsmedelsaffärer Två klädbutiker Ett föräldrakooperativ i form av en förskola Som ett resultat av det konkreta stöd projektet erbjudit har SIBC därmed satt igång somaliskt företagande i regionen vilket förhoppningsvis kommer att inspirera fler att följa efter. Projektet har lyckats åstadkomma en bra grogrund för fortsatt företagande vilket de 8 företag som befinner sig i uppstartfasen är ett starkt bevis för. Med tanke på att projektet har fått ett års förlängning med finansiering från Malmö Stad samt Eslöv, Kristianstad och Svalövs kommuner kommer man att säkerställa att SIBC fortsätter stödja dessa företag i uppstartfasen till dess att de har tagit det sista steget och öppnat sina verksamheter. Sist men inte minst har projektet skapat nya förebilder vad gäller företagande vilket visar målgruppen att om man vill starta eget så går det faktiskt att förverkliga den drömmen med stöd av SIBC. En majoritet av de remitterade deltagarna ska få förståelse för kulturella likheter och olikheter. För de självremitterade ska kunskapen om skillnader och likheter i företagskultur mellan Somalia och Sverige öka. Enligt den förstudie som SIBC och Länsstyrelsen genomfört (bilaga) har samtliga remitterade deltagare som intervjuats uttryckt att deras förståelse för de kulturella och sociala likheter och olikheter mellan Somalia och Sverige ökat. Förutom kunskap om hälsa generellt samt sexuell hälsa specifikt har deltagarna erhållit nya kunskaper som bidragit till ökad social kompetens vilket har gjort det möjligt att förstå, navigera och vara delaktiga i det nya samhället. 7

8 Angående de självremitterade deltagarna har 162 deltagare fått ta del av individuell företagsrådgivning medan 249 deltagare fått ta del av gruppinformation om hur man startar samt driver eget företag. Detta har haft en direkt påverkan på deltagarna som på så vis erhållit ökade kunskaper om hur det är att starta och driva företag i Sverige. Informationen har strukturerats så att man alltid tagit ett jämförande perspektiv mellan företagandet i Sverige och Somalia vilket har gjort det lättare för deltagarna att enkelt kunna relatera till och på så sätt förstå informationen. En majoritet av både de självremitterade och remitterade deltagarna ska uppleva att de kommit närmare den svenska arbetsmarknaden och känna att deras möjligheter att få jobb ökat. Förstudien (bilaga) visar att deltagarna som på något sätt kommit i kontakt med, eller fått hjälp av SIBC uppgivit att projektet utfört ett viktigt arbete som har underlättat deras förståelse både av samhället i stort såväl som deras egna dagliga liv. Majoriteten av de deltagare som fått ta del av projektets olika aktiviteter har fått konkret och kulturanpassad information angående bland annat: Svenska myndigheter, välfärdsystemet, jobbsökarkanaler, A-kassa, facket, cv stöd, sociala koder, intervjuträning, skatt, demokrati, skolsystemet, försäkringar, hälsa samt hur man marknadsför sig själv. Detta har gett våra deltagare välbehövliga verktyg för att utvecklas och komma närmare arbetsmarknaden utifrån sina egna förutsättningar. En majoritet av de självremitterade deltagarna ska uppleva en attitydförändring gentemot företagande i Sverige. I en enkät som genomfördes av SIBC under våren 2012 framkom att det fanns en stor benägenhet hos målgruppen att starta företag. Ca 66 % av dem som svarade på enkäten säger sig någon gång ha funderat på att starta eget företag. Ca 95 % svarade att de skulle behöva stöd om de beslutar sig för att starta eget företag. Utöver detta har två tredjedelar av informanterna betonat vikten att få rådgivning på somaliska. Denna enkät har visat att många somalier i Skåne vill starta företag men att få visste var man kunde få hjälp någonstans om man ville gå vidare med att förverkliga denna dröm. Innan SIBC kom igång fanns det många missuppfattningar hos målgruppen om vad som händer om man vill starta ett företag. Många var villrådiga till att ta klivet ut i företagsvärlden och tyckte att det var skrämmande att man måste sammanställa en budget för de första tre åren i förväg medan andra tyckte att de kommer att förlora alla sina andra inkomster om de startar företag och därmed inte vågade ta risken. Vissa trodde att det aldrig kan blir några vinster på grund av den höga skatten medan andra trodde att det är omöjligt att få ett räntefritt lån i Sverige. Tack vare SIBC har de här och många andra myter brutits ner genom professionella företagsrådgivningar baserade på gruppens egna erfarenheter, kunskap, behov och förutsättningar. Ett starkt bevis till attitydförändringen är viljan som målgruppen har visat att få ta del av företagsrådgivningarna. Projektet har haft en stadig ökning av deltagare som vill få information kring företagande. Sammanlagt 411 deltagare mottog företagsrådgivning antingen individuellt eller kollektivt under projektperioden vilket inte bara är en absolut majoritet av de självremitterade deltagarna utan också en stor andel av somalierna i Skåne. Vi kan idag konstatera att deltagarnas attityd gentemot företagande är mer positivt och de kan 8

9 dessutom tack vare de aktiviteter och utbildningar som de fått av SIBC fatta informerade beslut kring företagande. En majoritet av de remitterade deltagarna i hälso- och samhällsinformation ska uppleva ett förbättrat psykiskt och fysiskt välmående. Enligt förstudien (bilaga) har en majoritet av deltagarna i hälso- och samhällsinformationen utryckt att utbildningen har överträffat deras förväntningar. Utbildningen har varit anpassad efter målgruppen och information angående många tabubelagda psykiska och fysiska sjukdomar har dekonstruerats och därmed kunnat diskuteras öppet av deltagarna. Till exempel har deltagarna berättat att de har fått möjlighet att på ett opretentiöst sätt diskutera STIsjukdomar eller psykiska besvär så som PTSD i utbildningen. Eftersom sexuell hälsa och psykisk hälsa erbjöds som en del av hälso- och samhällsinformationen upplevdes det inte som besvärligt, menade deltagare. Vissa deltagare tog till och med initiativ och sökte hjälp hos Länsstyrelsens delprojekt Mitt val min hälsa där man kan få hälsorådgivning kring sexuella och psykiska besvär. Deltagarna uppgav att de lärde sig under utbildningen om hur man kan hålla sig frisk, förebygga sjukdomar, samt vikten av egenvård och vård av barn vid lättare åkommor. Många av deltagarna berättade också hur de har fått tänka om vad det gäller fysiska aktiviteter, träning och nyttig mat. Kvinnliga deltagare framförallt uttryckte att de har blivit mer medvetna om sambandet mellan brist på fysiska aktiviteter, dålig kost och sjukdomar som diabetes. En majoritet av både självremitterade och remitterade deltagare ska se möjligheterna med yrkesmässig och geografisk rörlighet. Att få information kring yrkesutbildningar och högskolestudier för de deltagare som varit intresserade av det ingick i jobbsökarträffarna, samhällsinformationen och företagsrådgivningarna. I detta avseende har deltagarna fått konkret information kring utvalda yrkesutbildningar och högskolestudier när det gäller allmän behörighet, särskilt behörighet, tillgänglighet, anmälningar, kursinnehål, framtidsutsikter mm. Vidare har vi alltid betonat vikten av att våga byta bana samt flytta där utbildningarna, jobben, lokaler eller bostäder finns tillgängliga. Vi har därmed märkt från diskussionerna som hållits under aktiviteter eller utbildningar, att deltagarna insett möjligheter med att överväga att öppna nya företag där efterfrågan är störst eller flyta dit jobb eller bostäder finns tillgängliga för att snabbt kunna komma in i samhället. Ett bra exempel på detta är en deltagare som med hjälp av SIBC startat en klädaffär i Malmö. Deltagaren insåg att det vore bättre om han flyttade affären någonstans där konkurrensen är mindre än i Malmö och där efterfrågan för somaliska kläder är större och därmed flyttade han affären till Borlänge som har en av Sveriges största somaliska grupper men inga somaliska klädaffärer. 3. PROJEKTETS ARBETSSÄTT Det övergripande arbetssättet har byggt på en arbetsmetod baserad på aktiv dialog med målgruppen och som utgår från somaliers faktiska behov och förutsättningar i Skåne. Det har 9

10 också inneburit att vi har varit tvungna att hitta olika sätt att inspirera och engagera målgruppen så att den kan ta del av våra utbildningar och aktiviteter. Därför har vi haft olika system för att identifiera deltagare och nå ut till dem. Intresserade projektdeltagare identifierades via befintliga somaliska föreningar, arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, kommunernas introduktion för nyanlända, information på SFI och annan uppsökande verksamhet. För att målgruppen ska kunna ha bra tillgänglighet har vi haft lokaler i Malmö, Kristianstad och Eslöv. Alla lokalerna har varit centralt belägna vilket har underlättat tillgängligheten. Det är viktigt att notera att det tog lite längre tid än förväntat att få de somaliska föreningarnas förtroende och samarbete. När man till slut efter en lång dialogprocess vunnit fullt förtroende från de somaliska föreningarna 2013 så har det inneburit stor skillnad vad det gäller antalet deltagare i projektet som då ökade avsevärt samt målgruppens syn på projektet. Utöver detta, med tanke på att projektets långsiktiga plan är att målgruppen själv ska kunna driva projektet vidare, har man tillsammans med Somaliska Paraply Organisationen och andra intressenter tagit fram en projektmodell som fungerar utmärkt (bilaga). Angående utbildningar och aktiviteter så har vi haft tre kärnverksamheter med syftet att ge projektdeltagarna konkret information och stöd kring företagande, arbetsmarknaden, hälsa och samhället i helhet. 1. Företagsrådgivning: Projektet har erbjudit individuell rådgivning kring nyföretagande utan kostnad samt handledning under tiden företaget utvecklats. Vi har även anordnat utbildningar/inspirationsdagar på somaliska kring hur man startar eget företag. Deltagarna har fått hjälp med allmän rådgivning kring att starta eget företag, expandera, utveckla affärsidéer, upprätta affärsplan och budget, finansiering, hitta lämplig lokal, skattesystem, socialt företagande, registrering av företaget samt information om myndigheter och olika tillstånd som kan behövas. 2. Jobbsökaraktiviteter: Projektet har erbjudit arbetsmarknadsinformation på somaliska med bland annat information om hur man profilerar sig, ansöker om tjänster, sociala koder, CV stöd, arbetsmarknadssituation, bristyrken, yrkesutbildningar m.m. Detta har skett i samarbete med Arbetsförmedlingen men lotsföretag har också varit inbjudna vid vissa tillfällen. 3. Hälso-och samhällsinformation: Länsstyrelsen har tillhandahållit samhälls- och hälsoorientering på somaliska på SIBC. Det är viktigt att notera att hälso-och samhällsinformationen är en obligatorisk del av etableringsuppdraget och att det är ett kommunalt ansvar att se till att nyanlända som har rätt till det får det i god tid. Utbildningens metod har byggt på dialog och förhållit sig till de nyanländas behov och förutsättningar. Flera myndigheter och organisationer har medverkat till att ta fram det material som använts i programmet och har också medverkat i utbildningen av kommunikatörerna. Verksamheten kvalitetssäkras fortlöpande bland annat genom ett samarbete med Malmö Högskola och Lunds Universitet. 10

11 4. DELTAGANDE AKTÖRER I PROJEKTET De olika samverkansaktörerna som ingick i projektet har bland annat bidragit till att projektet fått ta del av deras egna erfarenheter och kunskaper och själva fick de ta del av projektets speciella kunskaper gentemot målgruppen. Dessutom har flera aktörer bidragit med ekonomiska resurser som möjliggjort att projektet kunnat utföra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt. Deras samarbete med projektet har också inneburit nya samarbetskanaler och förbättringsdiskussioner mellan dem själva. Här är projektets viktigaste deltagande aktörer: A) Länsstyrelsen Skåne: projektet och Länsstyrelsen Skåne har samarbetat angående Hälsooch samhällsinformationsutbildning. Samarbetet har byggt på att Länsstyrelsen hållit utbildningen i projektets lokaler i Malmö, Kristianstad och Eslöv. Detta har givit projektet ett ständigt flöde av deltagare. Flera av deltagarna som fått ta del av den obligatoriska hälso- och samhällsinformationen utnyttjade också projektets andra verksamheter, speciellt företagsrådgivningen. B) Malmö, Kristianstads, Eslöv och Svalövs kommuner: har Arbetat tillsammans med projektet för att lyfta målgruppen ur utanförskap och därmed bidragit med medel till projektet. C) Region Skåne: har också arbetat med projektet för att lyfta målgruppen ur utanförskap och därmed bidragit med medel till projektet. D) Arbetsförmedlingen: Projektet och Arbetsförmedlingen har samarbetat angående jobbsökarträffarna. Arbetsförmedlingen identifierade de deltagare som uppfyller projektets kriterier och som omfattas av Etableringsuppdraget till projektets jobbsökarträffar. Utöver detta har Arbetsförmedlingen bidragit med arbetsinsatser där en arbetsförmedlare höll olika informationsmöten om den svenska arbetsmarknaden tillsammans med projektmedarbetare i projektets lokaler. E) Somaliska Paraplyorganisation Skåne (SPS) och andra somaliska föreningar i Skåne: har hänvisat sina medlemmar till SIBC samt agerat bollplank till projektet. Samtliga ovanstående aktörer ingick i projektets styrgrupp. 5. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING Jämställdhetsperspektiv har genomsyrat hela projektet eftersom projektet arbetat för mångfald i vilket jämställdhet har varit en viktig aspekt. Hela projektet har på så sätt varit en process mot ökad kvalitativ mångfald och jämställdhet där värderingar och beteende problematiserades. Insatserna handlade om att minska fokus på människors yttre och öka fokus på individers behov utifrån egna individuella förutsättningar, oavsett olikheter såsom kön. Projektets verksamheter har varit av sådan karaktär att både kvinnor och män blivit intresserade att delta. Projektet strävade efter en bra balans mellan könen i arbetsgruppen. Avseende projektorganisation har personal och styrgruppsrepresentation mellan män och kvinnor varit god. Även de samarbetspartners vi arbetade med har haft såväl kvinnor som män som 11

12 genomförde aktiviteter riktade till målgruppen. Vidare gjordes aktiv rekrytering av kvinnor genom samarbete med föreningar som aktivt arbetar med kvinnofrågor. Alla somaliska föreningar ombads nominera en manlig och en kvinnlig representant till projektets referensgrupp. Samma begäran gjordes till den Somaliska Paraply Organisationen när den skulle välja representanter till styrgruppen. Rekrytering av kvinnliga representanter till projektets självremitterande verksamheter har varit en av de största utmaningarna, varför samarbete och dialog med somaliska föreningar har varit avgörande. Målet har varit att skapa så lika förutsättningar för män och kvinnor som möjligt gällande projektets aktiviteter. Vid framtagning av informationsmaterial både i tryckt form och på hemsidor granskades materialet innan publiceringen ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är således två huvudsakliga faktorer som tillsammans bidragit till att stärka projektdeltagarnas förmåga att verka för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Den första är att den sakkunskap som utbildningarna erbjudit (så som samhälls- och arbetsmarknadsinformation) har medfört att deltagarnas kompetens angående hur näringslivet fungerar i Sverige, vikten av att bredda kundkretsen, vikten av att förstå diskriminering och annan regelverk i näringslivet ökat vilket i sin tur bidragit till att både män och kvinnor kommit närmare arbetsmarknaden. Den andra faktorn är helhetsperspektivet i projektet, där individens roll i samhället och på arbetsmarknaden tydliggjordes. Därmed stärktes individernas professionella förmåga i framtida tjänsteutövande, men också deras förmåga att hantera och driva utvecklingen på en föränderlig arbetsmarknad i stort. 6. TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Alla möteslokalerna har varit anpassade för personer med olika typer av funktionshandikapp. Arbetsmiljön karaktäriserades av god akustik och belysning. Projektlokalernas geografiska läge i Malmö, Kristianstad och Eslöv valdes med tanken på att främja transport med ordinarie kollektivtrafik då de har varit centralt belägna. Viktigast att notera är att projektets arbetssätt har varit att utifrån ett individanpassat förhållningssätt stödja deltagarna vilket möjliggjorde att människor med funktionsnedsättning kunde ta del av projektets aktiviteter utifrån sina egna villkor och utvecklingsbehov. En betydelsefull resurs i detta arbete var Samhällsinformationen där samtliga deltagare fått grundutbildning om funktionshinder och hur information/kommunikation anpassas för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället. 7. REGIONALA PRIORITERINGAR Projektet har haft som ambition att bidra till tillväxten i Region Skåne. Därför tror vi att projektets satsning på somaliskt entreprenörskap gett samhällsvinster samt regional tillväxt och utveckling i linje med Regionala utvecklingsplanen och Lissabonstrategin. 8. SPRIDNING OCH PÅVERKANSARBETE SIBC riktade sig främst mot den somaliska befolkningen (organiserade i föreningar eller ej verksamma i föreningar) i Skåne och de olika myndigheter som arbetade med integration och arbetsmarknadsfrågor. Under projekttiden har det förekommit fler intressenter från resten av 12

13 landet som ville ta del av projektets arbetssätt och metod. Dessa nya intressenter efterfrågade projektets erfarenheter, kunskaper och arbetsmodell. Så vitt vi vet finns det planer att starta liknande verksamhet i Örebro och Uppsala. Spridning och påverkansarbetet har skett genom personliga kontakter, somaliska föreningar, nyhetsbrev, seminarier och konferenser, workshops, inspirationsdagar, öppet hus samt olika informationsmöten. Samverkanspartners som består av viktiga aktörer såsom Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen, Malmö Stad, Kristianstads kommun, Eslövs kommun och Svalövs kommun säkerställde en bred förankring inom respektive organisation och en intern informationsspridning till respektive enhet. Det är även viktigt att poängtera att projektet ingår i Partnerskap Skåne. Genom Partnerskap Skåne kraftsamlades alla i en regional plattform i samverkan med 33 kommuner, regionala myndigheter och organisationer samt den idéburna sektorn. Kompetensutvecklingsinsatserna har också varit riktade mot beslutsfattare på strategisk nivå under hela projekttiden. En stark strategisk påverkan säkerställdes via de deltagande organisationerna i styrgruppen och inom ramen för Partnerskap Skåne. Detta har gett projektet bra förutsättningar för fortlevnad och vidareutveckling efter projekttidens slut. Utöver detta skrevs rapporter och sammanställningar av forskningsmaterial som SIBC har varit delaktiga i och som fick bra media uppmärksamhet. Rapporterna inkluderar: Carlson, Benny (2013): Somalis in Malmö. Open Society Foundation Abdirahman, Mubarak; Carlson, Benny; Brinkemo, Per et.al (2012): Företagarnas flykt. Fores Carlson, Benny & Mohamed, Abdinoor (2013): Somalier i Sverige mellan förtvivlan och hopp. Fores Mahmud J, Amina (2014): Ett stödjande miljö för företagande och friskare somalier i Skåne. SIBC och Länsstyrelsen Skåne För att kunna få ännu större påverkan och nå ut till flera personer främst inom den somaliska målgruppen kan följande göras: Hålla en slutkonferens eller workshop för att sprida de erfarenheter och kunskaper som projektet har samlat när projektet tar slut i juni Detta ska göras helst på svenska och på somaliska. På så sätt kan man samtidigt nå ut till både myndigheter och SIBCs målgrupp. 9. EGENUTVÄRDERING Utvärdering av projektets aktiviteter och arbetssätt skedde kontinuerlig på olika nivåer. De kontinuerliga utvärderingarna gav värdefulla insikter på vad som fungerar bra och varför samt saker som behöver förbättras. Denna process har lett till en kontinuerlig förbättring och har varit ett bra stöd till både personalen och styrgruppen och på sikt har bidragit till projektmål uppfyllelse. På organisationsnivå höll vi återkommande veckoträffar där all personal rapporterat och diskuterat sina aktiviteter. Veckomötena skapade möjlighet till reflektion och lärande för hela 13

14 processen. Vi har kunnat lyfta fram goda exempel och svårigheter under resans gång. Under veckomöten kunde strategier och idéer bollas samt gemensamt beslut fattas om förbättringar, förnyelse eller annan ändring som behövdes göras för att uppnå projektmålen. Det viktigaste har varit att tillgodose de behov som uttrycktes av målgruppen även om det i många fall inneburit att vi utförde uppgifter som ligger utanför projektramen. Detta har medfört att personalen kände sig delaktig och motiverad vilket i sin tur bidrog till uppfyllelse av projektmålen. Vidare har vi haft styrgruppsmöte en gång i månaden. Dessa möten har varit instrumentala för ökat myndighetsengagemang och förankring i projektet. Mötena användes också för att föra dialog kring projektet mellan personalen, myndigheterna och målgruppen. Resultatet från diskussionerna (mötesprotokoll) och förstudien Ett stödjande miljö för företagande och friskare somalier i Skåne (bilaga) visade att alla i styrgruppen var mycket nöjda med arbetssätt och resultatet som SIBC har uppnått. På individnivå har deltagare tillfrågats om hur de upplevde den hjälp de fick eller de aktiviteterna som de har deltagit i genom enkäter och intervjuer. Intervjuerna som har varit både individuella och i grupp genomfördes i samband med förstudien under våren Utöver detta har vi genomfört en halvtidsutvärdering som byggde på dokumentationsanalys och observationer under sommaren Resultatet av dessa studier visade att det fanns ett stort stöd och tilltro för SIBC som verksamhet samt att majoriteterna som har deltagit i de olika aktiviteterna på SIBC var mycket nöjda med de insatser och hjälp de hade fått. Studierna visade också brister som åtgärdades kontinuerligt, t.ex. halvtidsutvärderingen visade bl.a. att det fanns ett behov för större delaktighet av målgruppen i den beslutsfattande processen av SIBC. Detta åtgärdades genom skapandet av referensgrupper och representanter från Somaliska Paraply Organisationen i styrgruppen. Förstudien visade att målgruppen var mycket nöjd med den utvecklingen och ville gärna vidga samarbetet mellan SIBC och de somaliska föreningarna i framtiden samt bidra till att göra SIBC till en stödjande miljö och mötesplats för alla somalier oavsett hur länge de har bott i Sverige. Detta har lett till att projektet nu utvidgas till att omfatta flera kommuner i regionen för att på så sätt nå ut till fler somalier i Skåne. 10. KOMMENTARER OCH TIPS Under åren har vi lärt oss mycket kring hur man bäst bedriver de aktiviteterna vi bedriver i projektet, hur man bäst tillhandhåller information samt hur man bäst samarbetar med målgruppen och de somaliska föreningarna. Det går inte att beskriva alla de motgångar, misstag eller succéer som projekt gjort här utan man får läsa våra utvärderingar och årsrapporter för att få en helhets bild. Vårt främsta tips till liknande projekt är att se till att det finns en dynamisk förankringsprocess hos målgruppen och att den dessutom är väl representerad i projektets alla faser. Den somaliska gruppen i Sverige är mycket aktiv inom föreningsvärlden som är deras främsta källa till information och dessutom spelar en viktig roll i deras vardag. Det gäller då att föra en dialog med föreningarna redan från allra första början och denna dialog ska vara aktiv och levande under hela projektperioden. Dessutom är det viktigt att målgruppen genom sina föreningar är representerad i projektets styrgrupp och att det finns en bred referensgrupp inom målgruppen som agerar bollplank till projektet. Utöver detta tycker vi att det gjorde stor skillnad att projektets personal och ledning har utgjorts somalier med stor kunskap om språkliga, kulturella och traditionella skillnader mellan Somalia och Sverige och som innehaft ett stort nätverk och förtroende från målgruppen. 14

15 En annan viktig sak är att projektets samverkanspartners är engagerade och erbjuder det stöd projektet behöver för att uppnå önskat resultat. I detta avseende har SIBC varit välsignat med väldigt engagerade samverkanspartners som stått vid projektet i både bra och dåliga tider. 15