UTBILDNINGSPROGRAM. Certifiering krav- och inkassohandläggare Höstens fördjupningsseminarum. Fördjupningsseminarium. hyres- och bostadsrätt!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTBILDNINGSPROGRAM. Certifiering krav- och inkassohandläggare Höstens fördjupningsseminarum. Fördjupningsseminarium. hyres- och bostadsrätt!"

Transkript

1 UTBILDNINGSPROGRAM Certifiering krav- och inkassohandläggare Höstens fördjupningsseminarum Fördjupningsseminarium i hyres- och bostadsrätt!

2 Välkommen till Svensk Inkasso! Tack för att du läser detta kursprogram! Här presenteras höstens utbildning. Vår bransch präglas av förändringar i synsättet på hur vi ska hantera fordringar och detta påverkar i sin tur lagar och regelverk inom rättsområdet. Vill man hålla sig i framkant gäller det att hålla sig uppdaterad och dessutom bygga upp sitt nätverk med andra i branschen, för utbyte av tankar och funderingar. Att deltaga i Svensk Inkassos certifieringskurs eller gå en enstaka kursdag är då ett utmärkt alternativ. Branschcertifiering Med sammanslagningen av de två branschföreningarna Sveriges Inkasso Organisation och Svenska Inkassoföreningen bildades föreningen Svensk Inkasso, som bedriver utbildningarna. I den nya föreningen stärks branschens möjligheter att påverka viktiga frågor på marknaden samtidigt som det resurs mässigt ges större möjlighet till information och utbildnings insatser. Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet samt inte minst till de företag som låter certifiera flertalet av sina hand läggare. Branschorganisationen har via sina med lemmar enhälligt beslutat att införa begreppet certifierad inkasso handläggare. Utbildning för alla Denna kurs är en grundutbildning och omfattar åtta heldagar upplagt på fyra 2-dagarsblock. Då det är en certifierings utbildning följs kursdagarna upp med tentamen. Detta gäller för dagarna 1 5. Obligatorisk närvaro krävs för dag 6 8. Det är helt frivilligt att välja att bli certifierad eller endast medverka på delar av programmet utan certifiering. Medlemmar kan gå certifieringskursen inklusive tentamen till en reducerad kostnad. De som inte är medlemmar går också certifieringskursen till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Även de som på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper kan avlägga tentamen utan att ha gått hela kursen men obligatorisk närvaro krävs för dag 6 8. Svensk Inkassos certifieringskurs är öppen för alla och vänder sig framförallt till de som är verksamma med kreditfrågor, förvaltande av fordringar samt inkassohand läggning. Inkassobolag, kommuner, fastighetsbolag, redovisningsbyråer och finansbolag är endast några exempel på de branscher som deltagarna kommer ifrån. Du väljer själv om du vill delta i hela kursen eller om du vill gå enstaka dagar. I höst får vi ett fördjupningsseminarium som är en favorit i repris. Det innehåller såväl teoretiska som juridiska aspekter på hyreslagen och bostadsrättslagen, framförallt med tonvikt på krav från hyresvärd och bostadsrättsförening. Detta seminarium, som vi tidigare haft, var mycket uppskattat och på efterfrågan kommer ett nytt aktuellt seminarium med många praktiska tips för alla som handlägger denna typ av krav. Välkommen till Svensk Inkasso! Marie Bråberg Rektor 2

3 Certifieringskurs för krav- och inkassohandläggare Denna kurs består av 8 kurstillfällen varpå det följer obligatorisk tentamen för dag 1 5. Väljer du att endast deltaga vid ett eller några kurstillfällen går detta utmärkt, men för att bli certifierad krävs att du tenterar med godkänt resultat dag 1 5, samt närvaro för dag 6 8. För tider, plats och sista anmälningsdag och allt annat praktiskt finns information på baksidan. Kursens innehåll DAG 1 Sthlm 26 sept Avtal & Gäldenärskontrakt Avtalet/fordran, grundläggande avtalsrätt, när och hur kommer avtal till stånd. Avtalets koppling till fakturan. Gäldenärstyper. Att identifiera olika gäldenärstyper och anpassa sina kravrutiner därefter. Besök av en budget- och skuldrådgivare som berättar om sitt arbete, sina möten med gäldenärerna och kontakten med borgenärerna. n Hur man sluter avtal samt grundläggande frågor inom avtalsrätten n Anbudstid, offerter, fullmakt samt när avtal kan bli ogiltiga n Juridiska personer och företrädaransvar n Olika karaktärstyper av gäldenärer och fördelen med att anpassa sin kravhantering därefter n Hur budget- och skuldrådgivare arbetar med gäldenärerna och hur man som inkasso/kravhandläggare kan dra nytta av detta DAG 2 Sthlm 27 sept Inkassokunskap Fakturan som fordringsunderlag, fakturans innehåll. Räntelagen. Inkassolagen, begreppet god inkassosed. Data inspektionen. Fysiska/juridiska personer, olika företagsformer och gäldansvar. Datainspektionen besöker och informerar om senaste nytt avseende inkasso- och person uppgiftslag. Här ges även möjlighet att ställa frågor knutna till den egna verksamheten. n Fakturan som fordringsunderlag, utformning, betalningsvillkor och räntevillkor n Grundläggande lagar och regler som styr inkassohantering n Exempel på god inkassosed i det dagliga arbetet n Tillsynsmyndighetens arbete n Hur man bäst anpassar sin kravverksamhet mot enskilda respektive juridiska personer DAG 3 Sthlm 21 okt Kronofogden & kreditsäkerhet Kronofogden. Betalningsföreläggande och handräckning (ansökan, utslag, bestridande). Del givningsförfarandet. Lös/fast egendom, kreditsäkerhetshantering. Utsökningsbalken, beneficium. Kronofogden gästar skolan och informerar om arbetet med indrivning samt svarar på frågor. n De olika stegen i den summariska processen n Utsökningsbalkens regler om verkställighet av lös och fast egendom n Beneficieregler n Normalbelopp respektive förbehållsbelopp n Olika typer av säkerheter, pant i fast och lös egendom n Olika sätt att delge en fysisk eller juridisk person DAG 4 Sthlm 22 okt Specialinkasso Konsumentkreditlagen (uppsägning, återtagning, ägarförbehåll). Preskriptionsregler/specialpreskrip tion (ög). Olika typer av borgensåtagande samt dödsbon och bouppteckning. Dödsbon och bouppteckning. n Det viktigaste i konsumentkreditlagen och en jämförelse med lagen om avbetalning mellan näringsidkare n Kravhantering mot omyndiga olika typer av borgensåtagande, uppgörelser med borgensman n Innebörden av preskription/olika preskriptionstider, aktuella rättsfall n Hur dödsbon hanteras HÖSTEN 2013 STOCKHOLM 3

4 DAG 5 Sthlm 25 nov Obeståndssituationer Konkurs (konkursanmaning, presumtionsregler, återvinning, förvaltarberättelse, bevakningsförfarande, ut delning). Hur fungerar företagskonstruktion? Skuldsanering med intressanta rättsfall. Aktiebolagslagens regler om styrelseansvar. n Begreppet obestånd och borgenärens bevisbörda för gäldenärens obestånd n Konkursförvaltarens arbete från konkursbeslut till upprättande av utdelningsförslag n Vad man som fordringsägare skall tänka på vid skuldsanering samt intressanta rättsfall n Kort om företagsrekonstruktion n I vilka situationer en styrelse kan göras betalningsansvarig i ett aktiebolag DAG 6 Sthlm 26 nov Förhandlingsteknik/argumentation Förmågan att kunna förhandla såväl inom arbetet som privat är en avgörande framgångsfaktor. Med många kontakt ytor och varierande förhandlingssituationer handlar en stor del av det dagliga arbetet om vikten av att kommunicera, argumentera och förhandla. Klienter, gäldenärer, myndigheter och advokater är endast några av de grupper som skall bemötas. Denna dag riktar sig till alla som förhandlar inom affärslivet och som vill bli skickligare i konsten att framföra sina egna synpunkter. En mycket spännande dag utlovas! n Att kommunicera på rätt sätt med andra människor n Varför man misslyckas eller lyckas i en förhandling n Hur man lämpligast klarar av stressade situationer på ett bättre sätt n Metoder och teknik i förhandling n Idéer och praktisk handledning till hjälp för alla som möter förhandlingen i sitt dagliga arbete DAG 7 Sthlm 16 dec Tvist & förlikning Domstolar, tvist (bestridande, stämning, skriftlig handläggning, muntlig förberedelse, huvudförhandling (ög), bevisning, dom och överklagande (ög). Förutsättningar för förlikning, upprättande av förlikningsavtal. n Hur man som inkassohandläggare kan förbereda ett ärende som är tvistigt n Kommunikationen med klienten, eget ombud och motpartens, inför en stämningsansökan n Den muntliga förberedelsen n Praktiska övningar n Förutsättningar för förlikning, upprättande av förlikningsavtal och innebörden därav DAG 8 Sthlm 17 dec Rättegång & avslutning Praktisk övning med muntlig framställning. Tentamensgenomgång samt utvärdering av kursen för de deltagare som genomgått certifieringsprogrammet. Avslutning av huvudkursen i certifiering. n Ett rättegångsförfarande; deltagarna får utifrån givna förutsättningar fingera en rättegång n Förberedelser som är nödvändiga inför en tingsrättsförhandling, muntlig framställan Dag 8 är en heldag som i första hand riktar sig till de som deltagit alla dagar i certifieringskursen. För övriga deltagare är detta en halvdag. Diplomutdelning sker vid något av Svensk Inkassos årliga möten vår eller höst. Deltagarna kommer att bli särskilt underrättade om detta datum via uppgiven mailadress. Medverkan på mötet med diplomutdelning är frivilligt, kostnaden ingår inte i priset för certifieringsutbildningen. 4

5 Våra utbildare certifieringsutbildningen Samtliga utbildare är yrkesverksamma inom de ämnesområden de föreläser i, med gedigna kunskaper såväl praktiska som teoretiska. Marie Bråberg Rektor för certifieringsutbildningen. Jurist med mångårig erfarenhet från inkasso-/finans branschen samt advokatbyrå. Anlitad som föreläsare på SiO-skolan sedan många år. Seminarieledare och utbildare inom såväl offentlig verksamhet som privata näringslivet. Undervisar i civilrättsämnen för ett flertal utbildningsföretag. Michael Knutsson Michael gjorde, efter juristexamen i Lund 1989, notarietjänstgöring hos Värnamo tingsrätt och arbetade på advokatbyråer i Stockholm. Var medlem i Sveriges Advokatsamfund Började hos Ackordscentralen år Michael är specialiserad på obeståndsjuridik med inriktning på ackord, företagsrekonstruktioner, likvidationer och konkurser. Anders Cardell Ansvarig för egna fordringar på ett av Europas led ande företag inom konsumentinkasso och långtids bevak ning. Anders har arbetslivserfarenhet från bank, inkassobolag samt kreditmarknadsbolag och har en controllerutbildning i grunden. Han är medförfattare till boken Kredit- och Inkassohandboken och har även suttit med i styrelsen för branschorganisationerna Sveriges inkassoorganisation och Svensk Inkasso. Maria Nyrén Ivarsson Jurist och delägare i CM Juridik AB. Maria har arbetet större delen av sitt yrkesverksamma liv inom inkassobranschen, bl.a. Transcom CMS, och skriver också i Svensk Inkassos nyhetsbrev. Ett av Marias specialområden är preskription. Susanne Feinsilber Advokat och delägare i Advokatfirman Bratt & Fein silber AB. Internationella studier vid Bologna Undervisat såväl före som under advokattiden. Arbetar bland annat med skade ståndsrätt, affärs juridik och personskador i Sverige och internationellt. Kent Sangler Har arbetat sedan 1989 som affärsutvecklingskonsult med inriktning på försäljning och ledarskap. Certifierad mental coach/tränare. Undervisar med såväl teoretisk som praktisk kunskap i förhandlings teknik och kommunikation. Har studerat inkassobranschen och har därför kunskap om den vardag som möter personal som arbetar med just krav/kredit/inkasso. Malin Fredholm Malin är jurist i Team Näringsliv på Datainspektionen. Hon arbetar bland annat med tillståndsgivning och tillsyn över inkassobranschen. Hon har skrivit de nya allmänna råden om tillämpningen av inkassolagen som kom i slutet av förra året. Deltagarna kommer även att få träffa kronoinspektörer från kronofogden samt budget- och skuldrådgivare från kommunen Utdrag från våra utvärderingar: Mycket bra & givande. Man blir extra engagerad när man gör tentor. Bra gäster och trevliga människor. Jennie, Gothia Trots 5 års erfarenhet har jag fått mer kött på benen. Använder kunskaperna dagligen och hjälper andra på arbetet med svar på frågor. Jag är stolt! Lise-Lotte, Sergel Kredittjänst En kurs för både nya och gamla i branschen. Kim, Gothia 5

6 Fördjupningsdag i Stockholm 7 november (heldag) Uppdaterad Favorit i repris Bli bättre på att hantera hyres- och avgiftskrav samt övriga förverkandegrunder utifrån hyresoch bostadsrättslagen Utöver certifieringsutbildningen inbjuder Svensk Inkasso till seminarier inom efterfrågade och aktuella ämnen, denna gång ett efterfrågat intressant seminarium inom hyres- och bostadsrättsområdet. Föreläser gör auktoriteter på området och vi vågar utlova en mycket intressant dag med många konkreta tips. Bakgrund/Innehåll Att vara fastighetsägare, sitta i en styrelse i en bostadsrättsförening eller att arbeta som ombud för dessa parter innebär krav på kunskap om hyres- och bostadsrättsjuridik. En hyresgäst som inte betalar hyran eller missköter sig genererar en hel del arbete. Det är då nödvändigt att känna till den juridiska och praktiska hanteringen så att man inte förlorar tid pengar eller gör fel. Därutöver pågår en modernisering av hyreslagen och det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om kommande ändringar. Under denna dag kommer hanteringen presenteras på ett mycket överskådligt sätt utvisande gången från första krav, uppsägning, ansökan till kronofogde, hyresnämnd eller tingsrätt. Avhysningsförfarandet och tvångsförsäljning tas även upp och belyser skillnaden mellan hanteringen enligt hyreslagen och bostadsrättslagen. Ur innehållet n Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter n Hyresgästens rättigheter och skyldigheter n Hyreskrav n Från påminnelse till avhysning n Vart vänder man sig för att få en ändring i hyresrelationen? n Kronofogden, Hyresnämnden eller Tingsrätten n Kravåtgärder i bostadsrättsföreningen: Påminnelse Inkassokrav/Uppsägning Ansökan om handräckning för avhysning till kronofogde Stämning med yrkande om avhysning till tingsrätt n Tips och hjälp på vägen till alla som hanterar problem som uppstår med bostadsrättsinnehavaren 6

7 Deltagare Denna dag riktar sig till alla som kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor framförallt frågor kring hyresgäst och bostadsinnehavares skyldigheter enligt hyreslag och bostadsrättslag; Fastighetsägare, byggbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner och inte minst inkassobolag som hanterar hyres- och avgiftskrav. Medverkande n Föreläsare; Jan Åkerlund, jurist med mångårig erfarenhet av hyresjuridiska frågor. Jan som är en mycket omtyckt talare har stor kunskap i hyreslagstiftningen och har även arbetet praktiskt med hyreskrav och avhysning. n Föreläsare; Ulrika Blomqvist, Konsultchef Juridik samt Verksamhetsområdesansvarig för Juridik på SBC (Sveriges Bostadsrätts Centrum AB). Expert i flera statliga utredningar, bl a Bostadsrättsutredningen, samt i referensgruppen avseende Hyreslagsutredningen. Ledamot i hyresnämnden Tid/Plats/Pris/Anmälan n Torsdag den 7 november kl 9 17 n Plats meddelas i samband med kallelsen n Medlemmar kr, icke medlemmar kr n Senaste dag för anmälan är den 7 oktober n Anmälan sker till Utdrag från våra utvärderingar: Certifieringsprogrammet innehåller massor av nyttig information. Kunskaper som hjälper och stärker mig i det dagliga arbetet. Inspirerande lärare och bra möjlighet att träffa branschkollegor Linda, SergelKreditjänster Alla dagar har varit kanontrevliga, har nästan känt mig lite bortskämd med all god mat m m. Tack för kanondagar. Sara, Riksbyggen En fantastisk möjlighet att utvecklas i yrkesrollen. Omedelbart resultat. Rekommenderar denna utbildning varmt. Ola, Wasa Kredit AB 7

8 B SVERIGE PORTO BETALT KURSINFORMATION Dagar och tider (Certifieringskurs för krav- och inkassohandläggare) Kursdatum Stockholm Anmäl senast DAG 1 kl 9 17 Avtal & gäldenärskontakt Torsdag 26 september 26 augusti DAG 2 kl 9 17 Inkassokunskap Tentamen för DAG 1 kl 9 10 Fredag 27 september 26 augusti DAG 3 kl 9 17 Kronofogden & kreditsäkerhet Tentamen för DAG 2 kl 9 10 Måndag 21 oktober 23 september DAG 4 kl 9 17 Specialinkasso Tentamen för DAG 3 kl 9 10 Tisdag 22 oktober 23 september DAG 5 kl 9 17 Obeståndssituationer Tentamen för DAG 4 kl 9 10 Måndag 25 november 28 oktober DAG 6 kl 9 17 Förhandlingsteknik Tentamen för DAG 5 kl 9 10 Tisdag 26 november 28 oktober DAG 7 kl 9 17 Tvist & förlikning Måndag 16 december 18 november DAG 8 kl 9 16 Rättegång & avslutning (em är endast för de som deltagit hela cert.kursen) Tisdag 17 december 18 november Certifieringskurs för krav- och inkassohandläggare Medlem, hela certifieringsprogrammet Icke medlem, hela certifieringsprogrammet Medlem, enstaka kursdagar Icke medlem, enstaka kursdagar Medlem, endast dag 8 (halvdag) Icke medlem, endast dag 8 (halvdag) Endast tentamen Avgift kr kr kr kr kr kr 800 kr Plats Stockholm Villa Källhagen, Djurgårdsbrunnsvägen 10 Företag som anmäler flera deltagare till hela certifieringskursen under samma termin får rabatt. Var 3:e deltagare får 50 % rabatt. Detta gäller även icke medlemmar. I kursavgifterna ingår för middagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kursmaterial och tentamen. Moms tillkommer. Fördjupningsseminarium* Kursdatum Stockholm Anmäl senast Avgift Hyra & Bostadsrätt kl 9 16 Torsdag 7 november 7 oktober Medlem Icke medlem *Plats meddelas i samband med kallelsen ANMÄLAN Anmälan till hela certifieringsprogrammet skall göras senast den 26 augusti. Fakturering sker i samband med kurskallelse. Kursavgiften skall vara erlagd senast vid kursstart. Antal platser är begränsat och anmälan är bindande. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Vid förhinder på grund av sjukdom, eller annan giltig anledning, ges möjlighet att genomföra kurstillfället vid nästkommande tillfälle. Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Anmälan sker till kansliet: Telefon: Fax: E-post: Svensk Inkasso Box Lidingö Telefon Fax

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Inkassobranschens resultat för 2012 RAPPORT FRÅN. Årsmöte 23 april 2013 FORUM MYNDIGHET

NYHETSBREV LEDAREN. Inkassobranschens resultat för 2012 RAPPORT FRÅN. Årsmöte 23 april 2013 FORUM MYNDIGHET NYHETSBREV LEDAREN Inkassobranschens resultat för 2012 Svensk inkassoverksamhet följer tidigare års mönster dock att årets inkasserade belopp ligger i topp. Ungefär 7,8 miljoner nya inkassokrav sänds ut

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

SÄKRA. En flygande start...

SÄKRA. En flygande start... Nummer 1 Oktober 2007 SÄKRA B E T A L N I N G A R En flygande start......för den nya föreningen. Representerad i insolvensutredningen, i dialog med Kronofogden, Konsumentverket och Datainspektionen. Fem

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern.

Det kom ju inte direkt som någon överraskning när nyheten om HQ-Banks fall häromdagen kablades ut i etern. 1 Innehåll 2. Redaktionen har ordet 3. Ledaren 4. Det händer i vår! 5. Läget? 6-7. Nya regler KUL 8-9. Rapport från... 10-18. Tema: Uppe på taket 19. Juridikhörnan 20-21. Forum myndighet 22. Svensk Inkasso

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste,

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare!

FÖRORD. Michael Necke. Tack för att du vill vara vår budbärare! FÖRORD Tack för att du vill vara vår budbärare! Kunskap i grundläggande privatekonomi blir allt viktigare. Kunskap är också en viktig tillgång för att minimera riskerna att hamna i en skuldsituation som

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 12 Mars 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholms Handelskammare: Frukostmöte den 30 mars Angola - en doldis

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 49 November och December 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Nobelfrukost 10/12 - Innovativt tänkande vägen till

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Budget Betala 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor.

Läs mer

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms

DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA #2 2014. Älskar branschöverenskommelser. Nya tjänster mot privatpersoner. Många skäms #2 2014 s.8 Vi underlättar för våra kunder, säger John Rydberg DIALECT SAMLAR ALLT PÅ EN FAKTURA Svea Exchange presenterar s.3 s.6 s.4 Nya tjänster mot privatpersoner Många skäms för sin privatekonomi

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Vår Nya Kredithantering

Vår Nya Kredithantering ANNONS Vår Nya Kredithantering Nr 1 Oktober 2013 MED FOKUS PÅ BRA KREDITBEDÖMNING EXPERTER INOM KREDIT- HANTERING svarar på lika många frågor KREDITFÖRSÄKRINGAR Ökar säkerheten och minskar risken i affären

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN

DET FINNS INGET GOLV FÖR RÄNTAN #3 2014 s.4 s.6 s.9 s.3 Kortare betalningstider ger företaget rörelsefrihet Ingen håller koll på bolag utan revisor Färre anmälningar mot bluffakturor Utbildning: Trenden går mot skräddarsytt s.8 Klas

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING

KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING BYGG & FASTIGHET Ett affärsområde inom STF U T B I L D N I N G S P R O G R A M STF KOMPETENSINFO NR 215/2010 KVALIFICERAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Diplomkurs med tentamen BFAB WWW.BFAB.SE Kunskap i samverkan

Läs mer

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG

SABO SPRIDER KUNSKAP ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO ALLMÄN - NYTTANS MÖTESPLATS SPRIDER KUNSKAP SABOS UTBUD AV UTBILDNINGAR OCH KONFERENSER 2015 SABO SVERIGES ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG SABO SPRIDER KUNSKAP 1 Innehåll Inledning 3 Branschintroduktion

Läs mer