Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum"

Transkript

1 Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 6 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN 9 BÖCKER/BOKKAPITEL 10 POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING 11 ABSTRACT OCH MUNTLIGA PRESENTATION VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT DOKTORSEXAMEN 16 MASTEREXAMEN 17 HANDLEDNING DOKTORANDER HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT MASTER PÅGÅENDE NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS 24 PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT PLANERINGSSTADIE KURSANSVAR/UNDERVISNING KURSANSVAR UNDERVISNING FORSKNINGSANSLAG TILLDELADE FORSKNINGSANSLAG AVSLAG

3 FORSKNINGSSEMINARIER VID VFC VÅREN 2013 HÖSTEN PRESENTATION PÅ FORSKNINGSSEMINARIER 37 FORSKARMILJÖER I SAMARBETE MED ÖREBRO UNIVERSITET 37 FORSKNINGSSAMVERKANSMÖTEN 38 ANORDNANDE AV FORSKARNÄTVERKSMÖTEN 38 ANORDNANDE AV FORSKARKLUBB 39 ANORDNANDE AV MAGISTERPRESENTATIONSDAG 39 PERSONALMÖTEN/UTVECKLINGSSAMTAL 39 HANDLEDARMÖTEN 39 UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPFRAG 39 DELTAGIT I KURSER/KONFERENSER KURSER KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

4 INLEDNING Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) har en bred kompetens avseende metodologi och profession. VFC har som mål att tillsammans med andra aktörer höja den vetenskapliga kompetensen i Örebro läns landsting. Detta sker dels genom klinisk patientnära forskning, dels genom handledning av forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildning på olika nivåer. Enheten erbjuder ett forum för vetenskaplig diskussion, bland annat genom regelbundna seminarier. Enheten kan även erbjuda praktiskt stöd i form av t.ex. utskrift av intervjuer, inmatning av data samt tillfällig arbetsplats i kreativ forskningsmiljö. Forskare anställda vid VFC samt doktorander och magisterstuderande skall ha en klinisk förankring. Enheten driver kurser i forskningsmetodik på C-nivå, 7,5 poäng, Allmänvetenskaplig kurs i forskningsmetodik på forskarnivå, 7,5 poäng, Vetenskaplig metod inom Specialistutbildning för läkare i Örebro läns landsting, Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp och Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom, 3 poäng inom Nationella forskarskolan. VISION OCH MÅL Nedan finns vision och mål för VFC 2013 beskrivna. De flesta av målen har uppnåtts. Vision Mål 2013 Vårdvetenskaplig forskning genomsyrar hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. Ett gemensamt vårdforskningscentrum skall inrättas vid Örebro universitet som inkluderar landsting, kommun, näringsliv och universitetets olika ämnesområden enligt VR:s förslag. Bedriva och handleda 25 forskningsprojekt och 15 forskningsförberedande projekt. Producera 30 vetenskapliga publikationer. Forskning som bedrivs vid enheten skall kommuniceras internt och externt. Stöd för handledarna att nå docentur/professur. Samverka med universitet och andra forskningsenheter. Synliggöra VCF i olika forum. Driva och medverka i utbildning på olika nivåer. Mål Landstingets forskningsstrategi är känd och genomsyrar enhetens verksamhet. Vårdvetenskaplig forskningskompetens finns representerat vid olika nivåer i ledningsarbetet inom Örebro läns landsting som en del av universitetssjukhusets utveckling. VFC främjar forskningssamverkan mellan de tre sjukhusen och övriga förvaltningar. Verksamheten och dess uppdrag är välkända och kommunicerade inom och utom landstinget samt mot allmänheten. 4

5 Starka forskningsgrupper skapas genom att etablera regionalt, nationellt och internationellt samarbete och etablera samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet. Gemensamma större projekt initieras där doktorander och nydisputerade finansieras med externa medel. Enheten drar in externa medel motsvarandet 30 % av personalkostnaden. Flera forskarstuderande finns i VFC:s forskarmiljö och är introducerade på lämpligt sätt. Forskare på VFC fortsätter sprida forskningsresultat lokalt, nationellt och internationellt för att möjliggöra implementering av forskningsresultat som genererats vid VFC. Särskild vikt läggs vid lokal förankring. VFC möjliggör handledarnas individuella kompetensutveckling; metodologiskt, pedagogiskt samt inom respektive ämnesområde. Förordnande för forskningshandledare är mer långsiktiga. VFC organiserar, genomför och deltar i utbildningsinsatser på olika nivåer. Förutsättningar finns för att handleda ST-projekt. ANSTÄLLDA Vid enheten finns följande akademiska kompetens: 15 disputerade handledare varav 1 professor och 3 docenter Möller Margareta, forskningschef, adj professor, leg sjukgymnast (100 %) Ahlstrand Rebecca, med dr, specialistläkare (40 %) Anderzén Carlsson Agneta, med dr, leg sjuksköterska (50 %) Carlsson Eva, fil dr, leg sjuksköterska (40 %, Lindesbergs lasarett betalar halva tjänsten) Ekholm Takman Maria, assistent (100 %) Eriksson Mats, docent, leg sjuksköterska (40 %, % betalas via externa forskningsmedel) Franzén Karin, med dr, överläkare (40 %, från %) Hagberg Lars, med dr, hälsoekonom (50 %, varav 10 % egen finansiering) Karlsson Jan, docent, beteendevetare (50 %) Makdoumi Karim, med dr, överläkare (20 %) Nilsagård Ylva, med dr, leg sjukgymnast (50 %, varav 10 % egen finansiering) Ohlsson-Nevo Emma, med dr, leg sjuksköterska (40 % från ) Prenkert Malin, med dr, leg biomedicinsk analytiker (20 %) Rask Eva, docent, överläkare (10 % ) Svantesson Mia, med dr, leg sjuksköterska (30 %, från betalar Karlskoga lasarett 10 % av tjänsten) Westerdahl Elisabeth, med dr, leg sjukgymnast (40 %, varav 10 % ersättning från ÖU för basgruppshandledning) 5

6 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR Carling A, Nilsagård Y, Forsberg A. Pris för bästa poster. Sjukgymnastdagarna, Göteborg. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius M, Olai L, Hägg M. The 20th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul, Korea. Pris för bästa poster. Nilsson U, Eriksson M, Lagsten J. Andra plats i Svea-prisets final. Kvalitetsmässan, Göteborg. Sundqvist A-S, Anderzén Carlsson A. Att hålla patientens liv i sin hand: svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens företrädare. Nordisk kongress för intensiv- och anestisjuksköterskor (NOKIAS), Sikker praksis gennem uddannelse og læring. Tivoli Congress Center, Köpenhamn. Vann första pris i postertävling. FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS- SAMVERKAN MED UNDER 2013 Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet Andra universitet/högskolor nationellt och internationellt Sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter inom det egna landstinget Övriga forskningsenheter inom ÖLL Externa sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter Näringslivet VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER Antal publicerade peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 35 - varav artiklar med huvudförfattare (dvs. första eller sista författarnamn): 24 Antal anställda som stått som författare till peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 11 Arvidsson B, Bodin L, Rask E, Schvarcz E, Möller M. Reference data for bone mineral density in Swedish women using digital x-ray radiometry. Journal of Clinical Densitometry 2013 Apr-Jun;16(2): doi: /j.jocd Bergh AL, Persson E, Karlsson J, Friberg F. Registered nurses perceptions of conditions for patient education focusing on aspects of competence. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2013 Aug 29. doi: /scs Epub ahead of print. Bohman B, Eriksson M, Lind M, Ghaderi A, Forsberg L, Rasmussen F. Infrequent Attention to Dietary and Physical Activity Behaviors in Conversations in Swedish Child Health Services. Acta Paediatrica 2013;102: doi: /apa Bäckman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. The Efficiency of Cross-linking Methods in Eradication of Bacteria is Influenced by the Riboflavin Concentration and the Irradiation Time of Ultraviolet Light. Acta Ophthalmologica. doi: /aos

7 Cameron M, Nilsagård Y. Measurement and Treatment of Imbalance and Fall Risk in Multiple Sclerosis Using the International Classification of Functioning, Disability and Health Model. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America: Published Online 28 th Jan Carlsson S, Carlsson E. 'The situation and the uncertainty about the coming result scared me but interaction with the radiographers helped me through': a qualitative study on patients' experiences of magnetic resonance imaging examinations. Journal of Clinical Nursing 2013;22: DOI: /jocn Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance Intervention. JAMA Pediatrics 2013;167(1): Duberg A, Möller M, Taube J. Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa. Läkartidningen 2013;110:CDTT. Edholm D, Näslund I, Anders Karlsson F, Rask E, Sundbom M. Twelve-year results for revisional gastric bypass after failed restrictive surgery in 131 patients. Surgery for Obesity and Related Diseases 2013 Jun 21. doi:pii: S (13) /j.soard [Epub ahead of print]. Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott P, Flacking R. The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: study protocol for a randomized controlled trial. BMC Pediatrics 2013;13:73. doi: / Forsberg A, Andreasson M, Nilsagård Y. Validity of the Dynamic Gait Index in people with Multiple Sclerosis. Physical Therapy Published online May 2, doi: /ptj Hellander-Edman A, Makdoumi K, Mortensen J, Ekesten B. Corneal cross-linking in 9 horses with ulcerative keratitis. BMC Veterinary Research 2013;9:128. Hälleberg Nyman M, Gustafsson M, Langius-Eklöf A, Johansson J-E, Norlin R, Hagberg L. Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: A randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis. International Journal of Nursing Studies doi:pii: S (13) /j.ijnurstu Hua H, Karlsson J, Widén S, Möller C, Lyxell B. Quality of life and perceived effort in noise in employees with hearing aids. International Journal of Audiology. 2013;52(9): doi: / Epub 2013 Jun 28. Johansson A, Andershed B, Anderzén Carlsson A. Mothers and fathers conceptions of adult mental health services: A phenomenographic study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. E-publicerad ahead of print DOI: /scs Karefylakis C, Näslund I, Edholm D, Sundbom M, Karlsson FA, Rask E. Vitamin D Status 10 Years After Primary Gastric Bypass: Gravely High Prevalence of Hypovitaminosis D and Raised PTH Levels. Obesity Surgery 2013 Oct 28. [Epub ahead of print]. 7

8 Köhn M, Persson Lundholm U, Bryngelsson I, Anderzén-Carlsson A, Westerdahl E. Medical yoga for patients with stress-related symptoms and diagnoses in primary health care: A randomized controlled trial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013, Article ID , Laurenius A, Olbers T, Näslund I, Karlsson J. Dumping Syndrome Following Gastric Bypass: Validation of the Dumping Symptom Rating Scale. Obesity Surgery 2013;23(6): doi: /s Makdoumi K, Bäckman A, Mortensen J, Magnuson A, Crafoord S. Comparison of UV-A and UV-A/Riboflavin Induced Growth Inhibition of Acanthamoeba Castellanii. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2013;251(2): Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. Letter to the Editor. Response to: evaluation of combined riboflavin and ultraviolet A as an alternative treatment for keratitis. Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2013;251(3): Mar J, Karlsson J, Arrospide A, Mar B, Martinez de Aragón G, Martinez-Blazquez C. Two-year changes in generic and obesity-specific quality of life after gastric bypass. Eating and Weight Disorders 2013;18(3): doi: /s Epub 2013 May 17. Nilsagård Y, Boström K. Information to children when a parent is diagnosed with multiple sclerosis. International Journal of MS Care, accepted Dec 23 rd Nordanstig J, Wann-Hansson C, Karlsson J, Lundström M, Pettersson M, Morgan M. Health-related quality of life assessment in peripheral arterial disease made easy the development of VascuQoL-6. Journal of Vascular Surgery. Accepted 25 Aug In press. Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U, Anderzén Carlsson A. Finding a wider horizon: Experiences of being a next-of-kin of a person suffering from colorectal cancer as told after having participated in a psychoeducational program. European Journal of Oncology Nursing 2013;17(3): doi: /j.ejon Persenius M, Hall-Lord M-L, Wilde Larsson B, Carlsson E. Clinical nursing leaders perceptions of nutrition quality in Swedish stroke wards: a cross-sectional study. Accepted for publication in Journal of Nursing Management. Philipsson A, Duberg A, Möller M, Hagberg L. Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems. Cost Effectiveness and Resource Allocation 2013;11(1):4. doi: / Savilampi J, Ahlstrand R, Magnuson A, Wattwil M. Effects of remifentanil on the esophagogastric junction and swallowing. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2013;57(8): doi: /aas Epub 2013 May 29. Scherman E, Johansson L, Gradin M, van den Berg J, Eriksson M. Procedural pain in neonates: do nurses follow national guidelines? A survey to Swedish neonatal units. Journal of Neonatal Nursing. doi: /j.jnn

9 Skoglund I-M, Björkelund C, Petzold M, Gunnarsson R, Möller M. A randomized controlled trial comparing two ways of providing evidence-based information drug information to GPs. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2013;0:1-6. Sjöberg L, Nilsagård Y, Fredriksson C. Life situation of adults with congenital limb reduction deficiency in Sweden. Disability and Rehabilitation Early Online ISSN Sundquist A-S, Anderzén Carlsson A. Holding the patient s life in my hand Swedish registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring Sciences. E-publicerad ahead of print , doi: /scs Zakrisson AB, Theander K, Anderzén Carlsson A. How life turned out one year after attending a multidisciplinary pulmonary rehabilitation programme in primary health care. Primary Health Care Research & Development doi: /s Zakrisson AB, Theander K, Anderzen-Carlsson A. The experience of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary health care from the next of kin's perspective: a qualitative study. The Primary Care Respiratory Journal 2013;22(4): (Epub 2013/12/05) Westerdahl E. Physical therapy research in professional clinical practice. Journal of Novel Physiotherapy 2013;3:158. doi: / Westerdahl E, Tenling A. Preoperative physical therapy reduces risk of postoperative atelectasis and pneumonia in people undergoing elective cardiac surgery. Evidence-Based Nursing 2013; doi: /eb DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN Eriksson M (medförfattare och ledamot i referensgrupp). Etiska riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR). Svenska läkaresällskapet, HLR-rådet, Svensk sjuksköterskeförening. Publicerade 20 maj Eriksson M. Medverkat vid rekommendationer om söta lösningar som smärtlindring vid vaccinationer i Barnhälsovårdens Rikshandbok: April Eriksson M. Vård av extremt tidigt födda barn en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan, preliminär version. Socialstyrelsen art-nr Projekt Säker nyföddhetsvård. September Mats har varit ordförande i expertgrupp Omvårdnad, smärta och hjärna samt ledamot i planerings- och styrgruppen. Eriksson M, Gradin M. Expert/författare av bakgrundsdokument: Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande. Läkemedelsverkets framtagande av riktlinjer för behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer

10 Franzén K m.fl. Behandling av urininkontinens hos äldre och sköra äldre. SBU rapport 2013 nr 219. Gradin M, Larsson BA, Lind V, Selander B, Norman E, Eriksson M. Nationella riktlinjer för prevention och behandling av smärta i nyföddhetsperioden, revision Svensk Barnsmärtförening. m. Juni Hagberg L (medförfattare). Nationella riktlinjer för missbruk och beroende, Socialstyrelsen. Pågående. Svantesson M. Revision av Dialogduken, verktyg för reflektion om etik. Svensk Sjuksköterskeförenings etiska råd. BÖCKER/BOKKAPITEL Anderzén Carlsson A, Eriksson M. (2013). Hud-mot-hudvård. I Jackson K & Wigert H. Familjecentrerad neonatalvård. Studentlitteratur, Lund 2013, s Anderzén Carlsson A. Rädsla hos barn med cancer. (2013). I Andershed A, Ternestedt B-M, Håkansson C. Palliativ vård. Begrepp & perspektiv i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund 2013, s Axelin A, Eriksson M, Gradin M. Smärta. I Jackson K, Wigert H (red). Familjecentrerad omvårdnad. Studentlitteratur, Lund Carlsson E. Geriatrisk omvårdnad. Inledning till kapitel. I Jansson W (red). Dokumentation och informationsöverföring i vårdkedjan måste synliggöra patienter med ätsvårigheter efter stroke. Pearson Education, New Jersey, USA. Carlsson E. Omvårdnadens grunder. Hälsa och ohälsa. I Edberg A-K & Wijk H (red). Kapitel 17: Kommunikationssvårigheter. Reviderat och utvidgat kapitel. Studentlitteratur, Lund. Carlsson E, Hägg M. Foods and Dietary supplements in the prevention and treatment of disease in older adults. In Watson R (red). Kapitel: Care for stroke patients with eating difficulties. Elsevier, Amsterdam, Netherlands. Duberg A. Kravlös dans en stärkande aktivitet för ungas hälsa. Kulturhälsoboxen. Gothia fortbildning, Stockholm Eriksson M, Lindh M. Etik i neonatalvården. I Lundqvist P (red). Omvårdnad av det nyfödda barnet. Studentlitteratur, Lund. Omarbetad och reviderad version Eriksson M. Kängurumetod lindrar smärta hos för tidigt födda barn. I Wentzel A (red). Handbok för framtiden. Örebro läns landsting, Makdoumi K. Corneal Collagen Crosslinking for Infection. Topics in Ocular Antiinfectives, July 2013, issue 42. Monthly CME newsletter, University of Florida. 10

11 Mortensen J, Makdoumi K. Chapter: CXL for infectious and non-infectious corneal melting. In Randleman B, Hafezi F (Eds). Corneal Collagen Cross Linking. Slack Inc. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING Blomberg K, Eriksson M, Jansson L, Olsson M, Jansson S. Fyll kunskapsluckorna med forskning! Debattartikel i Dagens Medicin 15 nov Duberg A. Presentation och reflektion kring Forskar Grand Prix, Nätverksträff Transfers nätverk, Örebro universitet 24 jan Duberg A. Psykisk ohälsa bland unga flickor och dansens stärkande kraft. Artikel i Skolhälsan, nov Duberg A. Fysisk aktivitet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga flickor: Dans en resursstärkande insats. Barnbladet nr 4, Eriksson M. Deltagare i panelsamtal om innovationer och forskning. Regionalt utvecklingsforum Regionförbundet Örebro Eriksson M. Söta lösningar som smärtlindring till små och nyfödda barn. Barnbladet 2013;(nr 2): Eriksson M, Olsson E. Konferens om känguruvård i Indien. Barnbladet 2013 (nr 3):8-9. Eriksson M. Bredd och djup på internationell neonatalsjuksköterskekonferens. Barnbladet 2013;(nr 5): Möller M. Akutklinikens (USÖ) utvecklingsdagar. Att komma igång med forskning x 2. Möller M. Geriatrikkliniken USÖ. Att komma igång med forskning. Nilsagård Y. Balanssäkerhet vid multipel skleros. BestPractice februari 2013; Nilsagård Y, Cameron M. Fallrisk vid MS ett transatlantiskt perspektiv. BestPractise maj 2013; Nilsson U, Eriksson M. Deltagare i Fundraising kampanjstart och presentation av projekt RAPP Recovery Assessement by Phone Points. Örebro universitet. Nilsson U, Eriksson M. Deltagare i Check-it-out, seminarium om kompetensutveckling och trendspaning inom IT. Presentation projekt RAPP Recovery Assessement by Phone Points. Nethouse. Örebro. Nilsson U, Eriksson M, Lagsten J. Seminarium med de nominerade till SveaPriset. Kvalitetsmässan. Göteborg. 11

12 Ohlsson-Nevo E, Andersson A, Andershed B, Nilsson U. Vad hände sen? Patienter och närståendes perspektiv på året efter kolorektalcancer. Kirurgveckan, Vårdvetenskapliga programmet, Uppsala, 21 augusti Ohlsson-Nevo E. Det är inte bara läkare som forskar. Gastrodagarnarna 28 maj, 2013, Örebro. Persenius M, Carlsson E. Aspekter av ätande sväljning, munhälsa och vårdkvalitet bland äldre som vårdas i på korttidsboende före och efter en intervention. Nutritionsnätets medlemsblad december Prenkert M. Går det att limma kroppsdelar? Publicerad 8 januari :26. Prenkert M. Malin Prenkert forskar om barn i Burmas isolerade bergsbyar. Burma/. Publicerad 22 augusti Ansvarig utgivare Petra Ekenstam. Zakrisson AB, Theander K, Anderzén Carlsson A. Livet ett år efter att ha deltagit i ett multidiciplinärt program för KOL-rehabilitering i primärvården. Best Practie 2013;(3): ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER Antal vetenskapliga presentationer/postrar: 34 Anderzén Carlsson A, Lamy Z, Tingvall M, Eriksson M. The nursing contribution in facilitating health and well-being in parents and infants in neonatal skin-to-skin care. ICN 25th Quadrennial Congress, Melbourne Convention & Exhibition Centre, Melbourne, Australia. Muntlig presentation. Andreasson M, Nilsagård Y, Forsberg A. Dynamic Gait Index (DGI) utvärdering av validitet för personer med multipel skleros. Sjukgymnastdagarna, Göteborg. Poster. Axelin A, Franck LS, Anderzén Carlsson A, Eriksson M, Korhonen A, Pölkki T. NICU Nurses Perceptions Regarding Parental Involvement in Infant Pain Management. 9 th International Symposium on Pediatric Pain, Stockholm. Poster. Carling A, Nilsagård Y, Forsberg A. Validering av Aktivitetsspecifik Balanssäkerhetsskala (ABC) för personer med MS. Sjukgymnastdagarna, Göteborg. Pris för bästa poster. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius M, Olai L, Hägg M. Aspects of eating, oral health and quality of care among elderly people in short-term care units before and after a swallowing intervention. Poster presentation at the 20 th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics, Seoul, Koreas. Fick kongressens posterpris. 12

13 Duberg A. Sunvisson H, Hagberg L, Möller M. Influencing Self-rated Health Among Adolescent Girls With Dance Intervention. 21st International HPH Conference, Towards a more health oriented health service an issue of body and mind. Göteborg. Muntlig presentation. Duberg A, Sunvisson H, Hagberg L, Möller M. Dans kan ge unga skydd mot psykisk ohälsa. Läkartidningens symposium, Stockholm. Muntlig presentation. Duberg A, Möller M. Workshop: Dansprojektet. En forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga flickor. Sjukgymnastdagarna, Göteborg. Duberg A. Dans ett sätt att öka ungas psykiska välbefinnande. Folkhälsokonferens, Folkhälsa i fokus 2013, Karlskoga. Muntlig presentation. Duberg A, Sunvisson H, Hagberg L, Möller M. State of the art föreläsning: Fysisk aktivitet för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga flickor: Dans en resursstärkande insats. Medicinska riksstämman, Stockholm Waterfront. Muntlig presentation. Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott P, Flacking R. The effectiveness of proactive telephone support provided to breastfeeding mothers of preterm infants: study protocol for a randomized controlled trial. 8th International Neonatal Nursing Conference, Belfast, Nordirland. Poster. Eriksson M. Ett säkert slut när början också blir ett slut. Föredrag och paneldiskussion vid Vårmöte i perinatologi, Norrköping. Forsberg A, Nilsagård Y. Construct validity of the Functional Gait Assessment in persons with multiple sclerosis poster abstracts from the 3 rd International Symposium on Gait and Balance in MS, St Louis, US. Poster. Forsberg A, von Koch L, Nilsagård Y. Effects of a balance program focusing on core stability exercises and dual-task activities. ECTRIMS, Copenhagen. Muntlig presentation. Funk E, Thunberg P, Anderzén Carlsson A. Instructed or patient-initiated breath holds; what do the patients prefer?" European Congress of Radiology (ECR) Austria Centre, Wien 7-11 mars EPOS TM, ESR s Electronic Presentation Online System: Gunn H, Nilsagard Y, Cameron M, Hoang P, Mazumder R, Freeman J, Lord S. Falls in people with multiple sclerosis: an international perspective. ECTRIMS, Copenhagen. Muntlig presentation. Heidenreich K, Svantesson M. Principles and virtues; deductive content analysis of digital recorded moral case deliberations in Sweden. Conference Evaluation research Clinical Ethics Support Services (CESS), VUmc, Amsterdam, Holland. Johansson A, Andershed B, Anderzén Carlsson A. Parents conceptions of adult mental health care: A phenomenological study. The Nordic Conference of Mental Health Nursing: Breaking barriers. Nordica Hotel, Reykjavik, Island. Muntlig presentation. 13

14 Johansson A, Anderzén Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Mothers and fathers everyday experiences of having an adult child who suffers from long-term mental illness. The Nordic Conference of Mental Health Nursing: Breaking barriers. Nordica Hotel, Reykjavik, Island. Poster. Jonsson M, Westerdahl E. Physical activity promotes pulmonary recovery after cardiac surgery. Thoraxmötet 2013, Linköping. Poster. Köhn M, Persson-Lundholm U, Bryngelsson I-L, Anderzén-Carlsson A, Westerdahl E. Stressrelaterade symtom och sjukdomar för patienter inom primärvården. Sjukgymnastdagarna, Svenska Mässan, Göteborg. Muntlig presentation. Makdoumi K. Instructional Course. European Society of Cataract and Refractive Surgery, Amsterdam. Muntlig presentation. Nilsagård Y. Gångförmåga och fallrisk. MS-utbildning för sjuksköterskor. Biogen, Katrineholm. Muntlig presentation. Nilsagård Y, von Koch L, Forsberg A. Balance-exercise programme reduced falls in people with MS poster abstracts from the 3 rd International Symposium on Gait and Balance in MS, St Louis, US. Poster. Ohlsson-Nevo E, Andersson A, Andershed B, Nilsson U. Effekter av ett informations- och stödprogram på kolorektalcancerpatienter och deras närståendes sinnesstämning, ångest och depression (RCT), Linköping. Poster. Ohlsson-Nevo E, Andersson A, Andershed B, Nilsson U. Effects of a psycho-educational intervention on mood in colorectal cancer patients and their next-of-kin: a randomized controlled study. MASCC/ISOO International Symposium in palliative care, Berlin. Muntlig presentation. Olsson E, Baños J-E, Guardiola E, Gradin M, Eriksson M. Skin-to-skin contact for pain relief a bibliometric analysis. Poster vid 9 th International Symposium on Pediatric Pain, Stockholm. Pellrud R, Ahlstrand R. Effect of Incorrectly Applied Cricoid Pressure During Rapid Sequence Induction. Evaluation With High-Resolution Manometry. American Society of Anesthesiologists Annual Meeting, San Francisco. Poster. Sundell I, Carbajal R, Anand KJS, Eriksson M. National guidelines for neonatal pain management occurance and content. Poster vid 9 th International Symposium on Pediatric Pain, Stockholm. Sundqvist A-S, Anderzén Carlsson A. Att hålla patientens liv i sin hand: svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens företrädare. Nordisk kongress för intensiv- och anestisjuksköterskor (NOKIAS), Sikker praksis gennem uddannelse og læring. Tivoli Congress Center, Köpenhamn. Vann första pris i postertävling. 14

15 Svantesson M, Karlsson J, Boitte P, Molewijk B. Preferred outcomes for Moral Case Deliberation (MCD) Qualitative development of an Evaluation Instrument for MCD (the Euro-MCD). ICCEC th International Congress on Clinical Ethics Consultation Munchen, Tyskland. Westerdahl E, Fagevik Olsén M, Lannefors L. Behandling med utandningsmotstånd tillämpning, mål och respiratorisk fysiologi (Föreläsare Symposium), Sjukgymnastdagarna, Svenska Mässan, Göteborg. Westerdahl E, Urell C, Jonsson M, Bryngelsson I, Hedenström H, Emtner M. Home-based deep breathing exercises after cardiac surgery A randomized controlled trial. (Thematic poster session). ERS (European Respiratory Society) Annual Congress, Barcelona, Spain. Wittrin A, Nilsagård Y, Westerdahl E, Gunnarsson M. Self-assessment of walking ability in patients with multiple sclerosis and its impact on the expanded disability status scale (EDSS) score. (Poster presentation) at the ECTRIMS/RIMS meeting (29th congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) and the 18th Annual Conference of rehabilitation in MS (RIMS), Copenhagen, Denmark. Poster. POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT Carlsson E. Munhälsa, livskvalitet, sväljproblem, ätande och vårdkvalitet hos äldre som vistas i korttidsvård. Föreläsning på Socialdemokratiska partiet, Örebros dag om Äldres hälsa. Carlsson E. Munhälsa, livskvalitet, sväljproblem, ätande och vårdkvalitet hos äldre som vistas i korttidsvård. Muntlig presentation för administrativ personal och sjukhusledning på Lindesbergs lasarett. Duberg A. Kan dans leda till bättre välbefinnande hos unga tjejer? Offentlig föreläsning Örebro universitet. Duberg A. Kultur som uttryck. Kulturting 2013 för politiker och tjänstemän, Musikhögskolan Örebro. Duberg A. Dansprojektet. En forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga flickor. Sjukvårdsregionens kristdemokrater, M-huset, USÖ, Örebro läns landsting. Duberg A. Dansprojektet. En forskningsbaserad insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos unga flickor. Nätverksträff mellan folkhälsoteamet, elevhälsa och ungdomsmottagningarna i Örebro läns norra länsdel, Nora. Eriksson M. Kongress i Indien. Föreläsning vid årsmöte för Stiftelsen Annikas Minnesfond. Svantesson M. Implementering och utvärdering av klinisk etisk reflektion. Nätverksträff för omvårdnadshandledare. Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. 15

16 DOKTORSEXAMEN Urell Charlotte, leg sjukgymnast, Uppsala universitet Huvudhandledare: Emtner Margareta, docent Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Hedenström Hans, docent Lung function, respiratory muscle strength and effects of breathing exercises in cardiac surgery patients Disputation: Laurenius Anna, dietist, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Olbers Torsten, med dr Bihandledare: Lönroth Hans, professor, Larsson Ingrid, med dr Medförfattare i delarbete 3: Karlsson Jan, docent Roux-en-Y gastric bypass as treatment of morbid obesity Studies on dietary intake, eating behavior and meal-related symptoms. Disputation: Engström My, leg sjuksköterska, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Lönroth Hans, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Forsberg Anna, professor Patients' perspective on obesity surgery expectations, experience and self-reported outcome Disputation: Ohlsson-Nevo Emma, leg sjuksköterska, Örebro universitet Huvudhandledare: Nilsson Ulrica, professor Bihandledare: Andershed Birgitta, professor, Andersson Magnus, med dr, Anderzén Carlsson Agneta, med dr Colorectal cancer. Patients and next-of-kin s experiences and the effects of a psychoeducational program Disputation: Falk-Brynhildsen Karin, leg sjuksköterska, Örebro universitet Huvudhandledare: Nilsson Ulrica, professor Bihandledare: Söderquist Bo, professor, Friberg Örjan, med dr The effect of preoperative skin preparation on bacterial growth during cardiac surgery Disputation: Jaensson Maria, leg sjuksköterska, Örebro universitet Huvudhandledare: Nilsson Ulrica, professor Bihandledare: Gupta Anil, docent Postoperative sore throat and hoarseness. Clinical studies in patients undergoing general anaesthesia Disputation:

17 MASTEREXAMEN Lundqvist Stefan, leg sjukgymnast, Göteborgs universitet Physical activity on prescription as a method for treatment in primary health care Handledare: Börjesson Mats, Larsson Maria, Cider Åsa, Hagberg Lars HANDLEDNING Antal doktorander som handleds av personal vid VFC: 25 DOKTORANDER Arenhall Eva, leg sjuksköterska Kardiologiska kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Fridlund Bengt, professor Halvtidsgranskning 2010 Planerad disputation 2015 Prel titel: Erfarenhet och upplevelser av par-relationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv Arvidsson Bo, leg sjuksköterska Medicinska kliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Rask Eva, docent, Schvarcz Erik, med dr Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Mätning av benmassa i handen med digital röntgen radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos Berg Anne-Louise, leg sjuksköterska Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Friberg Febe, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Persson Eva, med dr Halvtidsgranskning 2010 Prel titel: Sjuksköterskors patientundervisande arbete inom primärvård, kommunal vård och sjukhusvård Bergh Cecilia, leg sjukgymnast Avd för sjukgymnastik, USÖ NUPARC, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Montgomery Scott, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, med dr, Appelros Peter, docent Prel titel: Stress resilience in adolescents and stroke risk in middle age 17

18 Buchert Paulina, leg arbetsterapeut Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Pettersson Ingvor, med dr, Boström Katrin, med dr Prel titel: Arbetsterapeutiska interventioner i ett strukturellt vårdomhändertagande av sköra äldre Brocki Barbara Christina, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi Registrerad 2011 Huvudhandledare: Savio Ramos de Souza Domingos, docent Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Andreasen Jan Jesper, docent Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Effect of pulmonary rehabilitation interventions on physical performance and health related quality of life after Duberg Anna, leg sjukgymnast BUP Ätstörningsenheten, Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2009 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Sunvisson Helena, med dr Halvtidsgranskning 2012 Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Dansintervention för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro. RCT studie Ericson Jenny, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, Falu lasarett Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Flacking Renée, docent Bihandledare: Eriksson Mats, docent, Hellström-Westas Lena, professor Planerad disputation 2020 Prel titel: Proactive breastfeeding support to mothers of preterm infants Funk Eva, leg röntgensjuksköterska Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Licentiatavhandling Huvudhandledare: Thunberg Per, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr Prel titel: Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning ett nytt sätt att både förbättra patientens välbefinnande och bildkvaliteten? Heidenreich Kaja, specialistläkare Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Licentiatavhandling Registrerad: 2013 Huvudhandledare: Tidefelt Ulf, professor 18

19 Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, Matertvedt Lars-Johan, professor Prel titel: Etikrond när vård och moral möts hur går etisk analys och reflektion till i praktiken? Johansson Anita, leg sjuksköterska Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning vårdvetenskap, Örebro universitet Registrerad: 2007 Huvudhandledare: Andershed Birgitta, professor Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr, Åhlin Arne, docent Halvtidsgranskning: 2011 Disputation beräknas ske 2014 Prel titel: Att vara förälder till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Jonsson Marcus, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi (lungfunktion och fysisk aktivitet i samband med lungkirurgi) Registrerad 2012 Huvudhandledare: Hurtig Wennlöf Anita, docent Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Ahlsson Anders, med dr Disputationen beräknas ske 2018 Prel titel: Effects of physical activity and physiotherapy on lung function and health related quality of life after cardiac and thoracic surgery Karefylakis Christos, leg läkare Medicinska kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad: 2013 Huvudhandledare: Rask Eva, docent Bihandledare: Särnblad Stefan, med dr Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: D-vitaminstatus, betydelse av och för metabola tillstånd Olsson Emma, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr, Ahlsén Gunilla, docent Planerad disputation 2018 Prel titel: Hud-mot-hudvård av underburna barn neurofysiologiska aspekter, implementering och föräldraupplevelser Olsson Lovisa, sjukhuskemist Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ Huvudhandledare: Nilsson Torbjörn, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Halvtidsgranskning 2013 Prel titel: Biochemical and molecular biomarkers association with subjective wellbeing 19

20 Pellrud Rickard, ST-läkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Berggren Lars, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Prel titel: Krikoidtryck och optimering av luftvägshantering för förebyggande av aspiration vid anestesi Rasoal Dara, universitetsadjunkt Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Kihlgren Annica, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: Mötet mellan familj och vården. Familjens hem eller personalens arbetsplats? Ett etiskt perspektiv Rådman Lisa, leg sjukgymnast Arbets- och miljömedicinska kliniken, Avd för sjukgymnastik, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Gunnarsson Lars-Gunnar, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, med dr Prel titel: Sena effekter av strömgenomgång Savilampi Johanna, specialistläkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Wattwill Magnus, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Prel titel: Opioiders påverkan på matstrups- och svalgfunktion Sjölander Johanna, överläkare Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Medicinska kliniken, Överviktsenheten, USÖ Huvudhandledare: Karlsson Jan, docent Bihandledare: Engfeldt Peter, professor, Rask Eva, docent Registrerad 2012 Pre titel: Effekter av fetmabehandling på metabola parametrar och livskvalitet Sundqvist Ann Sofie, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Kärl- Thoraxkliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica, professor Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr, Holmefur Marie, med dr Prel titel: Svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat 20