Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum"

Transkript

1 Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2012 MÅL ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 6 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN 10 BÖCKER/BOKKAPITEL 10 POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING 10 ABSTRACT OCH MUNTLIGA PRESENTATION VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT DOKTORSEXAMEN 15 MASTEREXAMEN 16 MAGISTEREXAMEN 16 HANDLEDNING DOKTORANDER HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT MASTER PÅGÅENDE MAGISTER PÅGÅENDE NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT PLANERINGSSTADIE KURSANSVAR/UNDERVISNING KURSANSVAR

3 UNDERVISNING 31 FORSKNINGSANSLAG TILLDELADE FORSKNINGSANSLAG AVSLAG FORSKNINGSSEMINARIER VÅREN 2012 HÖSTEN 2012 FORSKNINGSSAMVERKANSMÖTEN 39 ANORDNANDE AV VÅRDFORSKNINGENS DAG 39 ANORDNANDE AV FÖRELÄSNING 40 ANORDNANDE AV FORSKARNÄTVERKSMÖTEN 40 ANORDNANDE AV FORSKARKLUBB 40 PERSONALMÖTEN/UTVECKLINGSSAMTAL 41 HANDLEDARMÖTEN 41 UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPFRAG 41 DELTAGIT I KURSER/KONFERENSER KURSER KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

4 INLEDNING Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) har som mål att höja den vetenskapliga kompetensen i Örebro läns landsting genom att stimulera, initiera och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt. Vid enheten ges möjlighet att få individuell rådgivning och handledning i projekt- och forskningsarbeten, delta i seminarier, samt få en arbetsplats i kreativ forskningsmiljö. Det finns möjlighet att få hjälp med utskrifter av intervjuer, inmatning av data m.m. Vid enheten anordnas regelbundet seminarier där forskningsarbeten presenteras och diskuteras. Enheten är delaktig i klinisk patientnära och för länets medborgare relevant forskning och forskningsförberedande projekt. Forskare anställda vid VFC samt doktorander och magisterstuderande skall ha en klinisk förankring. Enheten driver kurser i forskningsmetodik på C-nivå, 7,5 poäng, Allmänvetenskaplig kurs i forskningsmetodik på forskarnivå, 7,5 poäng, Vetenskaplig metod inom Specialistutbildning för läkare i Örebro läns landsting, Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp och Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom, 3 poäng inom Nationella forskarskolan. UTVECKLING UNDER ÅRET Under året har två forskningshandledare med läkarkompetens projektanställts. Tjänsterna är tidsbegränsade till 1 år. VISION OCH MÅL Nedan finns vision och mål för VFC 2012 beskrivna. De flesta av målen har uppnåtts. Vision Mål 2012 Vårdvetenskaplig forskning genomsyrar hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. VFC skall bedriva och handleda 25 forskningsprojekt och 15 forskningsförberedande projekt inom ÖLL. Dessutom skall handledarna vara delaktiga i nationella/internationella projekt. Enheten skall producera 25 vetenskapliga publikationer. Forskning som bedrivs vid enheten skall kommuniceras till berörda kliniker inom ÖLL. Verka för utökad budget för att bredda kompetensen vid enheten och att kunna ta emot flera disputerade som handledare och doktorander Handledarna skall stödjas i sin handledarroll för att nå docentur/professur Samverka mellan landstinget och universitetet, bl.a. genom aktiv medverkan i universitetets grupper för vårdforskning och verka som länk mellan universitet och kliniker och vice versa. Samverka med andra enheter. Gemensamma seminarier med AFC och ÖU. 4

5 Riktad information i samarbete med respektive klinikledning för att nå ut med forskning i samband med klinikens utbildningsdagar. Ev göra en folder (vi kommer till er) om vad vi har att erbjuda. Istället för Vårdforskningens dag fokusera på Regionala dagen i Västerås den 14 mars. Synliggöra VFC vid olika forum, t.ex. T-bladet, USÖ-Forum, vårdseminarier, tidskriften Vård och Vetenskap, vid introduktion av nyanställd personal, AT-läkare, ST-läkare etc. Driva och medverka vid utbildning för forskningsförberedande och forskarutbildning. Anordna forskningsmetodikutbildning för verksamhetschefer, Lindesbergs lasarett. Öka externa intäkter till VFC. Erbjuda stöd till personer som skriver uppsats, forskarstuderande och forskare. Mer aktuell hemsida. System för påminnelser. Marknadsföra hemsidan. Mål Forskare på VFC ska sprida forskningsresultat lokalt, nationellt och internationellt för att möjliggöra implementering av forskningsresultat som genererats vid VFC. Skapa starka forskningsgrupper. Att forskare och personal deltar som föreläsare och anordnar återkommande utbildningar. Att vårdvetenskaplig forskningskompetens skall finnas representerat vid olika nivåer i ledningsarbetet inom Örebro läns landsting. Etablera nationellt och internationellt samarbete med bäring på forskning i landstinget. Utveckla VFC:s kompetens inom genusvetenskap. Öka forskningskompetens hos chefer inom ÖLL, t.ex. att genomföra forskningsmetodikkursen på USÖ. Utveckla regionala forskningssamarbetet. Samtliga handledare skall genomgå handledarutbildning. ANSTÄLLDA Vid enheten finns följande akademiska kompetens: 14 disputerade handledare varav 1 professor och 4 docenter Möller Margareta, forskningschef, adj professor, leg sjukgymnast (100 %) Ahlstrand Rebecca, med dr, specialistläkare, (40 %) Anderzén Carlsson Agneta, med dr, leg sjuksköterska (50 %) Carlsson Eva, fil dr, leg sjuksköterska (40 %, från betalar Lindesbergs lasarett halva tjänsten) Ekholm Takman Maria, assistent (100 %) Eriksson Mats, docent, leg sjuksköterska (40 %, 15 % betalas via externa forskningsmedel) Hagberg Lars, med dr, hälsoekonom (40 %) Karlsson Jan, docent, beteendevetare (50 %) Makdoumi Karim, med dr, ST-läkare (20 %) Nilsagård Ylva, med dr, leg sjukgymnast (40 %) Nilsson Ulrica G, docent, leg sjuksköterska (20 %), (sedan professor vid ÖU, upphör sin anställning inom USÖ). 5

6 Prenkert Malin, med dr, leg biomedicinsk analytiker (40 %, 5 % ersättning från ÖU för basgruppshandledning) Rask Eva, docent, överläkare (40 %) from tjänstledig Svantesson Mia, med dr, leg sjuksköterska (40 %, från betalar Karlskoga lasarett 10 % av tjänsten) Westerdahl Elisabeth, med dr, leg sjukgymnast (40 %) UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR Makdoumi K. Erhållit Stipendium för Bästa avhandling 2011 av Sveriges Ögonläkarförening. FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS- SAMVERKAN MED UNDER 2012 Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet och andra universitet Andra fakulteter/högskolor Sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter inom det egna landstinget Övriga forskningsenheter inom ÖLL Externa sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter Näringslivet European Clinical Ethics Network VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER Antal publicerade peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 41 - varav artiklar med huvudförfattare (dvs. första eller sista författarnamn): 25 Antal anställda som stått som författare till peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 12 Alvehus M, Simonyte K, Andersson T, Söderström I, Burén J, Rask E, Mattsson C, Olsson T. Adipose tissue IL-8 is increased in normal weight women after menopause and reduced after gastric bypass surgery in obese women. Clin Endocrinol (Oxf). 2012;77: doi: /j x. Anderzén Carlsson A, Sørlie V, Kihlgren A. Dealing with fear from the perspective of Adolescent Girls with Cancer. Eur J Oncol Nurs. 2012;16: doi: /j.ejon Arvidsson B, Bodin L, Rask E, Schvarcz E, Möller M. Reference Data for Bone Mineral Density in Swedish Women Using Digital X-Ray Radiometry. J Clin Densitom Jun 14. Epub ahead of print. Bergh AL, Karlsson J, Persson E, Friberg F. Registered nurses' perceptions of conditions for patient education - focusing on organisational, environmental and professional cooperation aspects. J Nurs Manag. 2012;20: DOI: /j x 6

7 Bulow H-H, Sprung C L, Baras M, Carmel S, Svantesson M, Benbenishty J, Maia P, Albertus P, Beishuizen A, Cohen S, Nalos D and the Ethicatt Study group. Are religion and religiosity important to end-of-life decisions and patient autonomy in the ICU? The Ethicatt Study. Intensive Care Med. 14 April doi: /s Cameron M, Nilsagård Y. Measurement and treatment of Imbalance and Fall Risk in Multiple Sclerosis using the International Classification of Functioning, Disability and Health model. Phys Med Rehabil Clin N Am. Carlsson E, Ehnfors M, Eldh A C, Ehrenberg A. Information transfer and continuity of care for stroke patients with eating difficulties from the perspectives of nursing staff in Swedish elderly care. NI 2012: Advancing global health through informatics. 11th international congress on nursing informatics. (Paper, 4 sidor publ i proceedings.) Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing self-rated health among adolescent girls with dance intervention: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med. Published online November 12, doi: /jamapediatrics Edholm D, Svensson F, Näslund I, Karlsson F A, Rask E, Sundbom M. Long-term results 11 years after primary gastric bypass in 384 patients. Surg Obes Relat Dis Mar 23. Epub ahead of print. Eriksson M, Gradin M. SBU-kommentar: Söta lösningar som smärtlindring vid procedursmärta hos spädbarn. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Falk-Brynhildsen K, Friberg Ö, Söderquist B, Nilsson U G. Bacterial colonization of the skin following aseptic preoperative preparation and impact of the use of plastic adhesive drapes. Biol Res Nurs. Published online 24 January doi: / Forsberg A, Nilsagård Y. Validity and reliability of the Activity-specific Balance Confidence Scale in people with chronic stroke. Physiotherapy Canada. Advanced online doi: /ptc Franzén K, Johansson J E, Karlsson J, Nilsson K. Validation of the Swedish version of the Incontinence Impact Questionnaire and the Urogenital Distress Inventory. Acta Obstet Gynecol Scand Jun 12. doi: /j x. Epub ahead of print. Hagberg L. Bör samhället satsa på friluftsliv? (Debattartikel) Socialmedicinsk tidskrift 2012;89: Jaensson M, Gupta A, Nilsson U G. Risk factors for development of sore throat and hoarseness following endotracheal intubation. A study in women. A secondary analysis. AANA J. 2012;80: Jaensson M, Gupta A, Nilsson U G. Gender differences in risk factors for airway symptoms following tracheal intubation Acta Anaesthesiol Scand. 2012;56: Johansson A, Anderzén Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Fathers everyday experiences of having an adult child who suffers from long-term mental illness. Issues Ment Health Nurs. 2012;33:

8 Kollén L, Frändin K, Möller M, Fagervik Olsén M, Möller C. Benign Paroxysmal Positional Vertigo is a common cause of dizziness and unsteadiness in a large population of 75-years olds. Aging Clin Exp Res. 2012;24: Makdoumi K, Mortensen J, Sorkhabi O, Malmwall B-E, Crafoord S. UVA-Riboflavin Photochemical Therapy of Bacterial Keratitis: A Pilot Study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012;250: Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. Letter to the Editor. Response to: evaluation of combined riboflavin and ultraviolet A as an alternative treatment for keratitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Feb 17. Epub ahead of print. Makdoumi K, Bäckman A, Mortensen J, Magnuson A, Crafoord S. Comparison of UV-A and UV-A/Riboflavin Induced Growth Inhibition of Acanthamoeba Castellanii. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Oct 19. Epub ahead of print. Nilsagård Y, Forsberg A, L von Koch. Balance exercise for persons with multiple sclerosis using Wii-games: A randomised, controlled multi-centre study. Mult Scler. Published online 6e June doi: / Nilsagård Y, Forsberg A. Activities-specific balance confidence in people with MS. Mult Scler Int. 2012: doi: /2012/ Nilsagård Y, von Koch L, Forsberg A. Reply to Giudi et al. Effects of balance-specific Wii exercise on balance in persons with multiple sclerosis. Letter to the Editor. Mult Scler. doi:11.177/ Nilsagård Y. Balanssäkerhet hos personer med MS. BestPractise Psykiatri/Nevrologi Sept Nilsson U G, Alm-Roijer C, Ivarsson B, Svedberg P and the SAMMI-study group. Behavioral Involvement and Preference for Information among male and females with cardiac disease. Open J Nurs. 2012;2: Nilsson U G, Svedberg P, Fridlund B, Alm-Roijer C, Johansson I and the SAMMI-study group. Sex knowledge in male and females in a heart disease population. Clin Nurs Res. 2012;21: Nilsson U G. Effectiveness of Music Interventions for Women with high anxiety during Coronary Angiographic Procedures: A Randomized Controlled. Eur J Cardiovasc Nurs. 2012;11: Nordanstig J, Karlsson J, Pettersson M, Wann-Hansson C. Psychometric properties of the disease-specific health-related quality of life instrument VascuQoL in a Swedish setting. Health Qual Life Outcomes. 2012;10:45. Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzén Carlsson A. Finding a wider horizon: Experiences of being a next-of-kin of a person suffering from colorectal cancer as told after having participated in a psychoeducational program. Eur J Oncol Nurs. Published online ahead of print: doi: /j.ejon

9 Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzen-Carlsson A. Life is back to normal and yet not - Partners and patient s experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery. J Clin Nurs. 2012;21: Olbers T, Gronowitz E, Werling M, Mårlid S, Flodmark C-E, Peltonen M, Göthberg G, Karlsson J, Ekbom K, Sjöström LV, Dahlgren J, Lönroth H, Friberg P, Marcus C. Two-year outcome of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity: results from a Swedish Nationwide Study (AMOS). Int J Obes. 2012;36: doi: /ijo Epub 2012 Sep 25. Olsson E, Dovland Andersen R, Axelin A, Jonsdottir RB, Maastrup R, Eriksson M. Skin-toskin care in the Nordic countries - A survey of attitudes and practices among NICU-staff. Acta Paediatr. 2012;101: Rask E, Simonyte K, Lönn L, Axelson M. Cortisol metabolism after weight loss- associations with 11 β-hsd type 1 and markers of obesity in women. Clin Endocrinol (Oxf) Jan 10. doi: /j x. Epub ahead of print. Silen M, Kjellström S, Sidenvall B, Svantesson M. What actions promote a positive ethical climate? a critical incident study of nurses' perceptions. Nurs Ethics. 22 May doi: / Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P, Sjöström C D, Karason K, Wedel H, Ahlin S, Anveden Å, Bengtsson C, Bergmark G, Bouchard C, Carlsson B, Dahlgren S, Karlsson J, Lindroos A K, Lönroth H, Narbro K, Näslund I, Olbers T, Svensson P A, Carlsson L M. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012;307: Svedberg P, Ivarsson B, Nilsson U G, Roxberg Å, Baigi A, Brunt D, Brännström M, Fridlund B, Persson S, Rask M, Alm-Roijer C and the SAMMI-study group. Psychometric evaluation of a Swedish version of Krantz Health Opinion Survey. Open J Nurs. 2012;2: Svedberg P, Johansson I, Roxberg Å, Fridlund B, Baigi A, Brunt D, Alm Roijer C, Malm D, Rask M, Sjöström Strand A, Persson S, Nilsson U G and the SAMMI-study group. Psychometric evaluation of The 25-item Sex after MI Knowledge Test in a Swedish context. Scand J Caring Sci. 2012;26: Søvik T, Karlsson J, Aasheim E, Fagerland M, Björkman S, Engström M, Kristinsson J, Olbers T, Mala T. Gastrointestinal function and eating behavior after gastric bypass and duodenal switch. Surg Obes Relat Dis Jun 28. Epub ahead of print. Urell C, Westerdahl E, Hedenström H, Janson C, Emtner M. Lung function before and two days after open-heart surgery. Crit Care Res Pract Volume 2012, Article ID doi: /2012/ Ward U, Nilsson U G. Acupuncture for postoperative pain in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery. Clin Nurs Res doi: /

10 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN Antonsson M, Fagevik Olsén M, Johansson H, Sandström L, Urell C, Westerdahl E, Wiklund M. Nationella riktlinjer för andningsvårdande behandling inom sjukgymnastik för patienter som genomgår buk- och thoraxkirurgi. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Pågående uppdatering Eriksson M (medförfattare och ledamot i referensgrupp). Etiska riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR). Svenska läkaresällskapet, HLR-rådet; Svensk sjuksköterskeförening. Pågående. Eriksson M (redaktör, medförfattare och projektgruppsledare). Skydd av hjärnan hos extremt underburna barn. Projekt Säker nyföddhetsvård. Socialstyrelsen och Svensk förening för perinatalmedicin. Pågående. Hagberg L. Nationella riktlinjer för missbruk och beroende, Socialstyrelsen. Medförfattare. Pågående. Hagberg L. Projekt FibroScan. Uppföljning av fibrosutveckling i levern med FibroScan. SBU Alert-rapport. Medförfattare. Avslutat Möller M. Förstudie inför ett Nationellt hälsobibliotek. SBU. Möller M. SBU-rapporter BÖCKER/BOKKAPITEL Anderzén Carlsson A, Eriksson M. Hudnära vård. Kapitel i bok om familjefokuserad neonatalvård, Studentlitteratur (pågående arbete). Anderzén Carlsson A. Rädsla hos barn med cancer. Kapitel i bok om palliativ vård, Studentlitteratur (pågående arbete). Mortensen J, Makdoumi K. Chapter: CXL for infectious and non-infectious corneal melting. Book: Corneal Collagen Cross Linking. Editors: Randleman B & Hafezi F. Slack Inc. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING Arvidsson B, Möller M. Röntgen av handen kan upptäcka benskörhet. Osteoporosnytt 2/2012. Duberg A. Dansprojektet. Forskar Grand Prix. Örebro Konserthus. Duberg A. Dansprojektet (den 15/11). Vetenskapsradion, P3, P4 ("45 sekunder fakta"), samt att det skrivits om projektet i Norge, Nya Zeeland, Ryssland, Vietnam, Indien, Italien, Bloomberg News i New York osv. 10

11 Duberg A. Dansprojektet (den 16/11). P4 Radio Örebro. Duberg A, Möller M. Dansprojektet (den 17/11). SVT Aktuellt/Rapport. ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/ INTERNATIONELLA KONFERENSER Antal vetenskapliga presentationer/postrar: 41 Axelin A, Anderzén-Carlsson A, Eriksson M, Korhonen A, Pölkki T, Franck LS. Nurses experiences of parental participation in infant pain management within the NICU. Poster vid 6th Nordic Congress on Pediatric Pain, Reykjavik. Backman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. Collagen Cross-Linking for Eradication of Bacteria Using UVA and Riboflavin is Effected by the Used Irradiance and the Exposure Time. (no. 1106) ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology)-mötet, Ft Lauderdale, FL, USA. Posterpresentation; abstract published. Carlsson E, Ehnfors M, Eldh A C, Ehrenberg A. Information transfer and continuity of care for stroke patients with eating difficulties from the perspectives of nursing staff in Swedish elderly care. Muntlig presentation på NI 2012: Advancing global health through informatics. 11 th international congress on nursing informatics, Montréal, Canada. Duberg A, Sunvisson H, Hagberg L, Möller M. Adolescent girls with internalizing problems: Can dance intervention improve health? A randomized, controlled trial with costutility analysis. 4th International Congress on Physical Activity and Public Health (ICPAPH) Be active 2012 Sydney Convention and Exhibition Centre, New South Wales, Australia. Föredrag. Duberg A, Philipsson A, Hagberg L, Möller M. Är dans en effektiv och lönsam intervention för tonårsflickor med stressrelaterade och psykosomatiska problem? Randomiserad, kontrollerad studie. Folkhälsostämman, Stockholm. Duberg A. Muntlig presentation: Flickor år med stressrelaterade besvär och psykosomatiska symptom: kan intervention med dans påverka den självskattade hälsan? En randomiserad, kontrollerad studie. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Eriksson M. Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom. Föredrag vid Regional FoU-dag. Regionala forskningsrådet i Uppsala Örebroregionen, Västerås. Eriksson M, Lamy Z, Tingvall M, Bastos A, Barros L, Anderzén-Carlsson A. Becoming a family under unfamiliar circumstances support and obstacles in skin-to-skin contact. Presentation at IX International Kangaroo Mother Care Conference, Ahmedabad, India. Falk-Brynhildsen K. Bakteriell rekolonisering av huden och kontamination i operationssåret vid hjärtkirurgi med eller utan incisionsfilm. Svenskt Thorax, Göteborg. 11

12 Falk-Brynhildsen K. Bakteriell rekolonisering efter desinfektion av huden och kontamination i operationssåret vid hjärtkirurgi, med eller utan incisionsfilm. Lunchseminarium. Universitetssjukhuset, Örebro. Funk E, Anderzén Carlsson A. Patienters upplevelser av patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning av levern. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Abstract, posterpresentation. Funk E, Anderzén Carlsson A. Patients experiences of MRI-examination of the liver. Nobel Day Festvities, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet. Abstract, posterpresentation. Hedenskog C. Nilsson U G. Registered Nurse Anaesthetists and their evaluation of the professional role. 10 th World Congress for Nurse Anaesthetists, Ljubljana, Slovenien. Jaensson M, Gupta A. Nilsson U G. Risk factors for Development of Postoperative Sore Throat and Hoarseness after Endotracheal Intubation in Women. 10 th World Congress for Nurse Anaesthetists, Ljubljana, Slovenien. 1:a pris för bästa poster. Johansson A, Anderzen Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Att vara far till vuxen son eller dotter med långvarig psykisk sjukdom. Forskningsfestival Skaraborgsinstitutet, Skövde. Posterpresentation. Johansson A, Anderzen Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Being a father to an adult son or daughter with long term mental illness. Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, Stockholm. Abstract, posterpresentation. Jonsson M and Westerdahl E. Physical activity promotes pulmonary recovery after cardiac surgery (Poster Discussion). ERS Vienna 2012 Congress (European Respiratory Society), Vienna, Austria. Knudsen K, Högman M, Larsson A, Nilsson U G. What is the best method to predict an easy intubation? 10 th World Congress for Nurse Anaesthetists, Ljubljana, Slovenien. Köhn M, Persson-Lundholm U, Anderzén Carlsson A, Westerdahl E. Medicinsk yoga vid stressrelaterade symtom och sjukdomar hos patienter inom primärvården. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Laurenius A, Olbers T, Näslund I, Karlsson J. Dumping syndrome after gastric bypass: validation of a novel assessment tool. Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders; IFSO 2012 XVII World Congress India, New Delhi, India. Makdoumi K, Backman A, Mortensen J, Crafoord S. In Vitro Investigation of Riboflavin/UVA-mediated Elimination of Acanthamoeba Castellanii. (no. 6210) ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology)-mötet, Ft Lauderdale, FL, USA. Posterpresentation; abstract published. 12

13 Makdoumi K. Crosslinking vid keratit. Presentation vid symposium om keratiter. Läkarstämman, Stockholm. Möller M. Benign paroxysmal positional vertigo is a common cause of diziness and unsteadiness in the elderly. CORLAS (Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum), Rom. Posterpresentation. Nilsagård Y, Cameron M. Falls on MS a transatlantic perspective. 2nd International Symposium on Gait and Balance in Multiple Sclerosis. Portland. Nordanstig J, Karlsson J, Lundström M, Pettersson M, Wann-Hansson C. Enkel livskvalitetsmätning vid benartärsjukdom i den kliniska vardagen utvecklingen av VascuQoL-6. 17:e Kirurgveckan, Linköping. Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzen-Carlsson A. International Nursing Conference NURSING: Caring to know, Knowing to Care Learning from the Past, Acting in the Present, Shaping the Future, Jerusalem, Israel. Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzen Carlsson A. Life is back to normal and yet not - Partners and patient s experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery, Kirurgveckan, Linköping. Olsson E, Axelin A, Andersen Dovland R, Jonsdottir R, Maastrup R, Eriksson M. Benefit and Barriers Opinion about Skin-to-Skin Care among Nurses and Physicians in neonatal intensive care. Presentation at IX International Kangaroo Mother Care Conference, Ahmedabad, India. Pellrud R, Ahlstrand R. A High-Resolution Manometry Study Measuring Pressures in the Upper Esophagus Generated by Cricoid Pressue. American Society of Anesthesiologist Annual Meeting, Washington. Sjöberg M, Eriksson M. Följsamhet till handdesinfektionsrutiner betydelsen av en utbildningsintervention. Poster vid Vårmöte, Svensk förening för vårdhygien. Universitetssjukhuset Örebro. Sjöberg M, Norén T, Andersson J, Eriksson M. Förekomst av Clostridium difficile-sporer på tagytor och spridning via sjukhussängar två pilotstudier. Poster vid Vårmöte, Svensk förening för vårdhygien. Universitetssjukhuset Örebro. Sjöberg M, Norén T, Andersson J, Eriksson M. Förekomst av Clostridium difficile-sporer på tagytor och spridning via sjukhussängar två pilotstudier. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Poster. Sundquist A-S, Anderzén Carlsson A. Holding the patient s life in my hand: Swedish nurse anesthetists perspective of advocacy. Nobel Day Festvities, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet. Abstract, posterpresentation. Svantessson M. Evaluation of outcomes of Moral Deliberation. European Clinical Ethics Network, Iasi, Rumänien. 13

14 Svantesson M. The Moral Case Deliberation evaluation instrument. European Clinical Ethics Network. Borca Di Cadore, Italien. Westerdahl E, Urell C, Jonsson M, Hedenström H, Emtner M. Utvärdering av andningsgymnastik två månader efter hjärtkirurgi. Regional FoU-dag, Västerås. Westerdahl E, Fagevik Olsén M. Breathing exercises for cardiac surgery patients a national survey of clinical practice (Thematic poster session). ERS Vienna 2012 Congress (European Respiratory Society), Vienna, Austria. Zakrisson A-B, Theander K, Anderzén Carlsson A. Next of kin s experience of living with a patient suffering from COPD: two years after a nurse-led multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary care. 6 th IPCRG World Conference, Breathing New life, Edinburgh International Conference Centre, Edingburgh, Irland. Abstract, Oral presentation. Abstract rankad som topp 4/236 abstract. Zakrisson A-B, Engfeldt P, Hägglund D, Odencrants S, Hasselgren M, Arne M, Kersti Theander, Anderzén-Carlsson A. Multidisciplinärt program för patienter med KOL i primärvården. Regionala forskningsrådets konferens, Västerås. Abstract, muntlig presentation. Zakrisson A-B, Theander K, Anderzén Carlsson A. Next-of-kins experience of life with a patient with COPD two years after rehabilitation. Learning from the Past, Acting in the Present, Shaping the Future, Jerusalem, Israel. Abstract, Oral presentation. POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT Anderzén-Carlsson A, Eriksson M. Föräldrars upplevelse av att vårda sitt nyfödda barn hud-mot-hud. En metastudie. Föreläsning vid personalutbildning BB-avdelning 25, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Eriksson M. Smärta hos nyfödda barn. Föreläsning vid nationell utbildningsdag för barnsköterskor. Universitetssjukhuset Örebro. Eriksson M. Att starta projekt. Föreläsning vid inspirationseftermiddag för sjuksköterskor m fl vid HHO-området, Universitetssjukhuset Örebro. Ohlsson-Nevo E. Har mår colorectalcanceropererade patienter och deras närstående året efter utskrivningen? Föreläsning på specialistsjuksköterskekursen vid Uppsala universitet. Ohlsson-Nevo E. Hur mår colorectalcanceropererade patienter och deras närstående året efter utskrivningen? Har en psykosocial intervention någon effekt för välbefinnandet hos patienter och anhöriga? USÖ forum, forskning på kirurgkliniken. Ohlsson-Nevo E. Cancerskolan: En psychosocial intervention för patienter opererade för colorectalcancer och deras anhöriga. Föreläsning för Regionala Oncologisk Center (ROC) Colorectalsektionens sjuksköterskor. Åkerby. 14

15 Ohlsson-Nevo E. Cancerskolan: En psykosocial intervention för patienter opererade för colorectalcancer och deras anhöriga, Urologidagarna, Örebro. Olsson Emma. Varför börja forska? Föreläsning vid FoU-dag, barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Persenius M, Hall-Lord M-L, Wilde-Larsson B, Carlsson E. Hur beskriver avdelningschefer organisationen för nutritionsvård på Sveriges strokeenheter? Vårdforskningens dag, USÖ. DOKTORSEXAMEN Berghammer Malin, leg sjuksköterska, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Ekman Inger, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Dellborg Mikael, professor Living with a congenital heart disease Adolescents and young adults experiences Disputation: Hjalmarsson Helene, leg sjukgymnast, Karlstad universitet Huvudhandledare: Sandmark Margareta, professor, Nordell Eva, med dr Bihandledare: Möller Margareta, professor Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos Disputation: Hälleberg-Nyman Maria, leg sjuksköterska, Örebro universitet Huvudhandledare: Langius Eklöf Ann, professor Bihandledare: Gustafsson Margareta, med dr, Johansson Jan-Erik, professor Medförfattare i delarbete 3: Hagberg Lars, med dr Titel: Urinary catheter policies for short-term bladder drainage in hip surgery patients Disputation: Skeppner Elisabeth, socionom, Örebro universitet Huvudhandledare: Johansson Jan-Erik, professor Bihandledare: Fugl-Meyer Kerstin S, professor, Windahl Torgny, docent Penile carcinoma: From first symptom to sexual function and life satisfaction following organ-sparing laser treatment Disputation: Skoglund Ingmarie, leg läkare, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Björkelund Cecilia, professor, Gunnarsson Ronny, docent Prescribing drugs in primary health care; thoughts, information strategy and outcome Disputation: Thuresson Marie, leg sjuksköterska, Örebro universitet Huvudhandledare: Herlitz Johan, professor. Medförfattare i delarbete 5: Nilsson Ulrica G, docent The initial phase of an acute coronary syndrome. Symptoms, patients response to symptoms and opportunity to reduce time to seek medical care and to increase ambulance use Disputation:

16 MASTEREXAMEN Hedenskog Chris, leg sjuksköterska, ANIVA-kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro Anestesisjuksköterskans kompetensutveckling Handledare: Nilsson Ulrica G Sjöberg Lis, leg arbetsterapeut, Örebro Universitet Livssituation för vuxna personer med medfödd extremitetsreduktion Handledare: Nilsagård Ylva Sundquist Ann-sofie, leg sjuksköterska, Thoraxkliniken, USÖ Anestesisjuksköterskor uppfattning av att vara patientens advokat Handledare: Anderzén Carlsson Agneta MAGISTEREXAMEN Bratt Ulrika, läkarstudent, Uppsala universitet Smärtskattning hos nyfödda vilka barn smärtskattas och vilken effekt har det på läkemedelsanvändningen? Handledare: Eriksson Mats Eriksson Örjan, leg sjukgymnast, Avd för Sjukgymnastik, USÖ Postoperativ smärta och rehabilitering vid knäplastik. Fördjupningsarbete 30 hp, avancerad nivå, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet Handledare: Westerdahl Elisabeth Sundell Isa, läkarstudent, Uppsala universitet Nationella riktlinjer för neonatal smärtbehandling - förekomst och riktlinjer relaterat till internationella riktlinjer samt innehåll med speciellt fokus på läkemedelsbehandling vid intubering Handledare: Eriksson Mats HANDLEDNING Antal doktorander som handleds av personal vid VFC: 29 DOKTORANDER Arenhall Eva, leg sjuksköterska Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Fridlund Bengt, professor Halvtidsgranskning 2010 Disputationen uppskjuten tillsvidare Prel titel: Erfarenhet och upplevelser av par-relationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv 16

17 Arvidsson Bo, leg sjuksköterska Medicinska kliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Rask Eva, med dr, Schvarcz Erik, med dr Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Mätning av benmassa i handen med digital röntgen radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos Berg Anne-Louise, leg sjuksköterska Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Friberg Febe, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Persson Eva, med dr Halvtidsgranskning 2010 Prel titel: Sjuksköterskors patientundervisande arbete inom primärvård, kommunal vård och sjukhusvård Bergh Cecilia, leg sjukgymnast Institutionen för Medicin och Hälsa, Örebro Universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Montgomery Scott, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, med dr, Appelros Peter, docent Prel titel: Risks for stroke following TIA and preventive strategies Brocki Barbara Christina, leg sjukgymnast Hälsoakademin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi Registrerad 2011 Huvudhandledare: Savio Ramos de Souza Domingos, docent Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Andreasen Jan Jesper, med dr Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Effect of pulmonary rehabilitation interventions on physical performance and health related quality of life after Duberg Anna, leg sjukgymnast BUP Ätstörningsenheten, Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakadmin, Örebro universitet Registrerad 2009 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Sunvisson Helena, med dr Halvtidsgranskning 2012 Disputation beräknas ske 2014 Prel titel: Dansintervention för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro. RCT studie Engström Magnus, leg sjuksköterska, universitetsadjunkt Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet Predoktorand Huvudhandledare: Olofsson Birgitta, med dr 17

18 Bihandledare: Nilsson Ulrica G, docent, Lethipalo Stefan, med dr, Claesson Jonas, med dr Prel titel: Sedation av intensivvårdspatienter Engström My, leg sjuksköterska Avd för gastroforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Lönroth Hans, docent Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Forsberg Anna, professor Halvtidsgranskning 2011 Planerad disputation: 17 maj 2013 Prel titel: Upplevelse av livssituation och hälsorelaterad livskvalitet före och efter obesitaskirurgi Falk-Brynhildsen Karin, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska operation Thoraxkliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Söderquist Bo, professor, Friberg Örjan, med dr Halvtidsgranskning 2012 Disputation beräknas ske 2013 Prel titel: Rekolonisering av hudbakterier efter steriltvätt Funk Eva, leg röntgensjuksköterska Medicin, Örebro universitet. Licentiatavhandling Licentiatavhandling Huvudhandledare: Thunberg Per, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr Prel titel: Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning ett nytt sätt att både förbättra patientens välbefinnande och bildkvaliteten? Göras Camilla, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska Operationscentrum Falun lasarett Predoktorand Huvudhandledare: Ehrenberg Anna, professor Bihandledare: Nilsson Ulrica G, docent Prel titel: Det perioperativa teamets attityder till säkerhetsklimat Jaensson Maria, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi ANIVA kliniken USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad: Halvtid Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Gupta Anil, docent Halvtidsgranskning 2012 Disputation beräknas ske 2014 Prel titel: Ont i halsen och heshet efter endotrakeal intubation: Incidens, riskfaktorer och åtgärder 18

19 Johansson Anita, leg sjuksköterska Vårdvetenskap, Örebro universitet Registrerad: 2007 Huvudhandledare: Andershed Birgitta, professor Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr, Åhlin Arne, docent Halvtidsgranskning: 2011 Disputation beräknas ske 2014 Prel titel: Att vara förälder till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Jonsson Marcus, leg sjukgymnast Hälsoakademin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi (lungfunktion och fysisk aktivitet i samband med lungkirurgi). Registrerad 2012 Huvudhandledare: Hurtig Wennlöf Anita, docent Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Ahlson Anders, med dr Disputationen beräknas ske 2018 Prel titel: Effects of physical activity and physiotherapy on lung function and health related quality of life after cardiac and thoracic surgery Knudsen Kati, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Anestesikliniken, Gävle sjukhus Institutionen för folkhälsovetenskap, Uppsala universitet Registrerad: 2011 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Högman Marieann, professor, Larsson Anders, professor, Pöder Ulrika, med dr Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen Ohlsson Nevo Emma, leg sjuksköterska Kirurgkliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakademin, kirurgi, Örebro universitet Registrerad 2006 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Andershed Birgitta, professor, Andersson Magnus, med dr, Anderzén Carlsson Agneta, med dr Halvtidsgranskning: 2011 Disputation beräknas ske 2013 Prel titel: Cancerskola; Rehabiliteringsgrupper för tarmcanceropererade och deras anhöriga en interventionsstudie Olsson Emma, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr, Ahlsén Gunilla, docent Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Hud-mot-hudvård av underburna barn neurofysiologiska aspekter, implementering och föräldraupplevelser 19

20 Olsson Lovisa, sjukhuskemist Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ Huvudhandledare: Nilsson Torbjörn, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Halvtidsgranskning 2013 Prel titel: Biokemiska och genetiska markörer för Subjektiv well-being hos aktiva seniorer Rasoal Dara, universitetsadjunkt Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Kihlgren Annica, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, James Inger, med dr Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: Mötet mellan familj och vården. Familjens hem eller personalens arbetsplats? Ett etiskt perspektiv Rådman Lisa, leg sjukgymnast Institutionen för Medicin och Hälsa, Örebro Universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Gunnarsson Lars-Gunnar, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, med dr Prel titel: Sena effekter av strömgenomgång Savilampi Johanna, specialistläkare ANIVA-kliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Wattvill Magnus, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Prel titel: Opioiders påverkan på matstrups- och svalgfunktion Sjölander Johanna, överläkare Medicinska kliniken, Överviktsenheten, USÖ Huvudhandledare: Engfeldt Peter, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Registrerad 2012 Prel titel: Effekter av fetmabehandling på metabola parametrar och livskvalitet Sundqvist Ann Sofie, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Kärl- Thoraxkliniken, USÖ Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr Prel titel: Svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat Svensson Margita, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi, MSc ANIVA kliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad

21 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: Patienters upplevelse av sinnesstämning inför operation förekomst och faktorer som påverkar samt behov av stöd Tingvall Maria, leg barnmorska Kvinnokliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2008 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Eriksson Mats, docent Doktorand har gjort uppehåll i forskningsstudier varför tid för disputation är osäker. Prel titel: Hudnära vård av fullgångna barn hur påverkas amning, stressrespons och relationen mellan föräldrar och barn? Urell Charlotte, leg sjukgymnast Institutionen för Neurovetenskap och Institutionen för Medicinska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap Registrerad 2008 Huvudhandledare: Emtner Margareta, med dr Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Hedenström Hans, docent Halvtidskontroll 2011 Disputationen beräknas ske 2013 Prel titel: Andningsträning för personer som genomgått hjärtkirurgi Wistrand Camilla, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska operation Thoraxkliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Söderquist Bo, professor Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: Preoperativ huddesinfektion: interventioner och upplevelser Welvaart Nicole, leg läkare Institutionen för Medicin och Hälsa, Örebro universitet Predoktorand Huvudhandledare: Norlin Rolf, professor Bihandledare: Prenkert Malin, med dr, Ivarsson Mikael, docent Prel titel: Att odla fram och implantera levande broskvävnad utveckling av 3D-modeller för autolog kondrocytimplantation Wennberg Pär, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Ambulanssjukvården, Västra Götaland Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Herlitz Johan, professor, Kenne Sarenmalm Elisabeth, fil dr Disputation beräknas ske

22 Prel titel: Fascia iliaca compartment blockad (FICB) som preoperativ smärtlindring till patienter med höftfrakturer eller misstänkt höftfraktur HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT Antal övriga handledningsuppdrag: 15 Carlsson Sofia, ST-läkare. The situation and the uncertainty about the coming result scared me but interaction with the nurses helped me through: a qualitative study on patients experience of MRI examinations. Planerad submission i december. Handledare: Carlsson Eva Dahlin-Redfors Ylva, överläkare, Avd för öron näsa-hals, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handledning avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Health-related quality of life in patients operated on for otosclerosis a long-term follow-up study Handledare: Karlsson Jan Franzén Karin, överläkare, Kvinnokliniken, USÖ Handledningen avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Validation of the Swedish version of the Incontinence Impact Questionnaire, IIQ-7 and the Urogenital Distress Inventory, UDI-6 Handledare: Karlsson Jan Heidenreich Kaja, avd läkare, Medicinkliniken, Karlskoga lasarett Doktorandprojekt: Beslutsprocesser under etikronder. Handledare: Svantesson Mia Holford David, ST-läkare, Brickebackens vårdcentral Handledning avser ST-läkarprojekt: Management of obesity: what is being achieved in primary care? Review of the international literature since 2002 Handledare: Karlsson Jan Hua Håkan, doktorand, Audiologiskt forskningscentrum, USÖ Handledning avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Quality of life and selfperceived hearing handicap in employees with mild-moderate hearing impairment Handledare: Karlsson Jan Köhn Monica, leg sjukgymnast, Persson Lundholm Ulla, leg sjukgymnast, Nora vårdcentral. Medicinsk yoga och andning. Handledare: Westerdahl Elisabeth Laurenius Anna, dietist, Avd för gastroforskning, Sahlgrenska univeristetssjukhuset Handledning avser delarbete i avhandling (instrumentutveckling): Early dumping symptoms and gastrointestinal problems in adults and adolescents one and two years after Gastric bypass Handledare: Karlsson Jan Mahdi Aamir, ST-läkare, Ortopedkliniken, Karlskoga lasarett ST-projekt: Weightbearing after intertrochanteric femur fracture which are treated with proximal femoral nail (PFN) Bihandledare: Svantesson Mia 22

23 Nordenhäll Helen, leg sjukgymnast. Predoktorandprojekt: Riktad träning och colon adenom Handledare: Svantesson Mia Raoof Mustafa, Kirurgkliniken, Lindesbergs lasarett Handledning avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Långtidsuppföljning av livskvalitet efter gastric bypass vid svår fetma Handledare: Karlsson Jan Sundh Therese, leg sjukgymnast Avd för Sjukgymnastik, USÖ Kartläggning av den preoperativa multifidusatrofins betydelse för smärta och funktion vid diskbråckskirurgi Bihandledare: Westerdahl Elisabeth Watz Anna, leg sjukgymnast. Predoktorandprojekt: Riktad träning och TIA. Handledare: Hagberg Lars, Svantesson Mia Wistrand Camilla, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska operation Thoraxkliniken USÖ. Doktorandarbete: Upplevelse av preoperativ huddesinfektion Handledning: Svantesson Mia Wittrin Anna, ST-läkare, samarbetsprojekt med leg sjukgymnast Margareta Kånåhols, Neurologiska kliniken, USÖ. Andningsmuskelstyrka hos personer med MS Handledare: Westerdahl Elisabeth, Nilsagåd Ylva, Gunnarsson Martin MASTER PÅGÅENDE Hagvall Monica, leg sjuksköterska Att vårda sitt barn med flerfunktionshinder på barnklinik. Föräldrars behov samt upplevelser av bemötande Handledare: Anderzén Carlsson Agneta Thörn Ulrika, leg sjuksköterska Sedation av intensivvårdspatienter Handledare: Nilsson Ulrica G MAGISTER PÅGÅENDE Limnell Vanninen Barbro, leg sjuksköterska, Onkologkliniken, USÖ Studie om Munvård till patienter som strålbehandlas mot Huvud & Hals tumörer Bihandledare: Svantesson Mia Pettersson Susanne, leg sjuksköterska, Ögonkliniken, USÖ Positionering efter makulahåloperation Handledare: Svantesson Mia, Makdoumi Karim Lind Eva, leg sjuksköterska, Ögonkliniken, USÖ Positionering efter makulahåloperation Handledare: Svantesson Mia, Makdoumi Karim 23

24 NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS Under året har ca 15 personer använt en forskarplats vid enheten. PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT Antal egna pågående forskningsprojekt: 75 Anand KJS, Lagercrantz H, Eriksson M et al. NeoOpioid No pain during infancy by adapting off-patent medicines. Projekt med stöd från EUs sjunde ramprogram. Samarbete med bl a Karolinska institutet, University of Memphis och många fler. Datainsamling pågår i ett flertal europeiska länder. Anderzén Carlsson A, Carlsson E, Svantesson M, Prenkert M. Vårdpersonal som patient eller närstående erfarenheter av vården samt av att vårda. Projekt omfattande fyra delstudier som fokuserar på bemötande och patientsäkerhet när sjukvårdspersonal vårdas på sjukhus eller är närstående, ur deras eget och vårdande personals perspektiv. Dataanalys påbörjad för delstudie 1-2, datainsamling för studie 3 är påbörjad. Anderzén Carlsson A, Tingvall M, Carvalho Lamy Z, Eriksson M. Parental experiences of Skin-to-Skin-Care a Meta-study. Samarbete med Federal University of São Paulo, Brasilien. Den första artikeln inskickad för publicering. Anderzén Carlsson A. The role of Nurses in parental participation in the pain care of infants in Neonatal Intensive Care Unit. Samarbete med Axelin A, University of Turku, Finland; Eriksson M, VFC, Lehtonen L, Turku University Hospital, Finland; A Korhonen, Oulu University Hospital, Finland; Pölkki T, University of Oulu, Finland and Franck L, University of California, USA. Ansvarig för den svenska datainsamlingen. Datainsamling genomförd. Analys pågår. Anderzén Carlsson A, Bramhagen A-C, Brudin L, Ericsson E, Eriksson M, Idwall E, Nilsson U, Wennick A. Varför frågar ingen mig hur jag mår?! Patientrapporterad återhämtning efter tonsilloperation sett ur barnets och förälderns perspektiv. Samarbete med bl a Malmö högskola och Hälsouniverstitet Linköping. Datainsamling pågår vid 6 svenska sjukhus. Anderzén Carlsson A. När jag är rädd hur vill jag då bli bemött och vad påverkar min egen förmåga att hantera rädslan? Longitudinell nationell kvalitativ intervjustudie av rädsla hos barn med akut lymfatisk leukemi (startade 1 sept 2010). Projektgrupp: Birgitta Andershed, Annica Kihlgren och Gunnar Skeppner. Banos JE, Eriksson M, Gradin M, Guardiola E. Neonatal pain research from 2000 to A bibliometrical analysis. Samverkan med Universitat Pompeu Fabra. Datainsamling och analys pågår. Bohman B, Eriksson M, Lind M, Ghaderi A, Forsberg L, Rasmussen F. Insufficient Attention to Dietary and Physical Activity Behaviors in Children in Swedish Child Health Services. Den första artikeln inskickad för publicering. 24

25 Bäckman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. Experimentell avdödning av mikroorganismer. Utvärdering av antimikrobiell effekt av UV-ljus samt riboflavin i vätskelösningar. Flera variabler för att utvärdera och optimera eradikeringseffekt har testats på bakterien Staphylococcus epidermidis. The Efficiency of Collagen Crosslinking for Eradication of Bacteria is Influenced by the Concentration of Riboflavin and the Irradiation Time of the Used Ultraviolet Light (UVA) (submitted). Carbajal R, Eriksson M, Olsson E et al. EUROPAIN EUROpean Pain Audit In Neonates. Samarbete med bl a Armand Trousseau Hospital i Paris och många fler. Datainsamling pågår i 20 länder i Europa. Ericsson J, Eriksson M, Flacking R, Hagberg L, Hodinott P, Billebo M. En randomiserad kontrollerad studie om proaktivt amningsstöd via telefon till mödrar till prematura barn. Samarbete mellan Örebro läns landsting, Landstinget i Värmland, Dalarnas högskola, Uppsala universitet, Landstinget i Dalarna samt University of Aberdeen. Doktorandprojekt för Jenny Ericsson. Fridlund B, Nilsson U G. I övrigt ingår 14 medarbetare. Multicenter studie, 13 centra i Sverige. Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first mi: an explorative and comparative follow-up study = the sammi-study group. Projektet syftar till att beskriva och jämföra personer som drabbats av en första hjärtinfarkt och deras partner, hur de har det och hur de tar det året före och året efter insjuknandet. Hagberg L. MoR Matordning på recept använt i primärvården. Hagberg L. Preventiva effekter av livssilsintervention i primärvården, Björknäsprojektet. En Markovmodell. Hagberg L. Hjälpmedel i äldres vardag. Eldrivna rullstolar för äldre och livskvalitet. Utformning av en hälsoekonomisk analysmodell för att fatta beslut hjälpmedel. Hagberg L. Främja goda levnadsvanor i den muslimska församlingen. Hagberg L. LEVA-projektet som handlar om en interventionsstudie riktat till nyblivna mödrar med övervikt som syftar till varaktig viktminskning. Hagberg L. LEVA2-projektet som handlar om en interventionsstudie inom primärvården riktat till nyblivna mödrar med övervikt som syftar till varaktig viktminskning. Hagberg L. Förstärk fysisk aktivitet på recept i primärvården, Centrum/Väst Göteborg. Hagberg L. Formkontroll. Fysisk aktivitet för äldre i Marks kommun, med mötesplats för äldre som utgångspunkt. Hagberg L. Multimodal rehabilitering av smärtpatienter i primärvården i Norrbotten. En jämförelse mellan multimodal rehabilitering med och utan Webbstöd. Hagberg L. Gruppträning inom primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL och/eller hjärtsvikt. 25

Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 MÅL 4 MÅL 2011 4 MÅL 2008-2012 5 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 5 ETISKT GODKÄNDA

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Verksamheten 2009 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2009 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2009 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INLEDNING Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) har som mål att höja den vetenskapliga kompetensen hos vårdpersonal i Örebro läns landsting genom

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Syfte. Att utvärdera om patienter med försämring av kronisk hjärtsvikt rapporterar mindre osäkerhet vid

Syfte. Att utvärdera om patienter med försämring av kronisk hjärtsvikt rapporterar mindre osäkerhet vid Tryggare patient med personcentrerad vård Kerstin Dudas Leg sjuksköterska, Med. Dr, Lektor och Omvårdnadsforskare Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC Uncertainty in illness

Läs mer

Bedöma och intervenera för att möta partners behov. Susanna Ågren

Bedöma och intervenera för att möta partners behov. Susanna Ågren Bedöma och intervenera för att möta partners behov Susanna Ågren Vårdgivarbörda och stress! Att vårda kan vara betungande och stressande! Vårdgivarbörda! Samband mellan hjälpbehov utförda av partnern och

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Patienter i slutenvård som genomgått operation med sternotomi

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Patienter i slutenvård som genomgått operation med sternotomi Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Patienter i slutenvård som genomgått operation med sternotomi Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken,

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Marie Elf Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) samt Forum för vårdbyggnads höstkonferens 2011 Marie Elf mel@du.se

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Monika Fagevik Olsén, Adj professor, specialistsjukgymnast Verksamheterna för fysioterapi respektive kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad

Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP. Publicerad 2012 Verksamhetsberättelse för Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP Publicerad Målsättning: Registrets uppgift är att fortlöpande samla och analysera patientdata från Svensk sjukvård

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Y Cedervall 2012 1 Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Ylva Cedervall Leg sjukgymnast, Med. Doktor Falun 24 och 25 november 2014 ylva.cedervall@pubcare.uu.se Cedervall Y. Physical Activity and Alzheimer

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI VÄSTERBOTTEN Forskningsbokslut 2014 Verksamhetschef Anna Wallgren, BUP länsklinik Professor emeritus, Umeå universitet Adjungerad lektor, Umeå universitet 1. Inledning Barn-

Läs mer

Överviktskirurgi - långtidseffekter

Överviktskirurgi - långtidseffekter Överviktskirurgi - långtidseffekter Swedish obese subjects study (SOS) Åsa Anveden AT-läkare, Doktorand Institutionen för klinisk och molekylär medicin 1. SOS 2. Kirurgi som diabetesprevention? 3. Effekter

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experiences and the effects of a case management intervention Ulrika Olsson Möller Paper I Prevalence and predictors of falls and dizziness in people

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation

Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Nationell utvärdering av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Leg. Audionom, Med Dr Universitetssjukhuset Linköping Disposition Bakgrund Metod Resultat från den nationella utvärderingen Active Communication

Läs mer

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Mialinn Arvidsson Lindvall, RPT, MSc*, Agneta Anderzén Carlsson, RN, PhD, Anette Forsberg, RPT, PhD Universitetssjukvårdens forskningscentrum,

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Riktlinjer för individuellt arbete enligt vetenskapliga principer samt kvalitetsarbete för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Sammanfattning I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) för ST som är

Läs mer

Redovisning år 2011. Ledningsgruppen: Ordförande har varit överläkare, docent Göran Liljegren, Kirurgiska kliniken, USÖ.

Redovisning år 2011. Ledningsgruppen: Ordförande har varit överläkare, docent Göran Liljegren, Kirurgiska kliniken, USÖ. Redovisning år 2011 Uppdrag Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder i Örebro (CAMTÖ) utgör en landstingsövergripande enhet som är direkt underställd hälso- och sjukvårdsdirektören

Läs mer

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson,

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet Nationell koordinator för det svenska HPH

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

Individen i fokus. Program 09 00-09 05 Välkommen Professor Margareta Möller, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro

Individen i fokus. Program 09 00-09 05 Välkommen Professor Margareta Möller, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Lunch ingår ej. Anmälan senast den 24 okt till christina.sylwander@oru.se Program 09 00-09 05 Välkommen Professor

Läs mer

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier

Projektet Läkares arbete med sjukskrivning, tre enkätstudier Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 1 / 7 2015-01-20 Kontaktperson: Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se Projektet Läkares arbete med sjukskrivning,

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård

Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård Veronica Lindström, leg. Sjuksköterska, Med.dr. Studierektor Specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård, ledamot Pedagogiska Akademin Karolinska Institutet.

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Lena Björkman. Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Lena Björkman. Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: 09 02 12 kl 13.00. Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson Patienters erfarenheter av strålbehandling Kristina Olausson Syftet med avhandlingen Att öka kunskapen om hur patienter upplever strålbehandlingen och dess relaterade processer. 4 delstudier Studie Design

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Evidens- grad

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Evidens- grad Bilaga 2: Granskningstabell Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet/ Evidens- grad Belardinelli et al. 2012 USA 10-year exercise training in Randomized controlled trial.

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

GPCC CENTRUM FÖR PERSONCENTRERAD VÅRD

GPCC CENTRUM FÖR PERSONCENTRERAD VÅRD GPCC CENTRUM FÖR PERSONCENTRERAD VÅRD En patient är en person som är mer än sin sjukdom Begreppet personcentrerad vård omfattar alla former av hälso- och sjukvård, rehabilitering och omsorg. Inom personcentrerad

Läs mer

Uppdaterad 2015-11-04 Sid 1 / 5. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Uppdaterad 2015-11-04 Sid 1 / 5. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2015-11-04 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter FoU-dagen 2011 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00, konferenscenter Inledning Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting Parallella projektpresentationer Aulan och Sal: 2:3 Klockan

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson

Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson Ordförande Sjuksköterskor i cancervård Onkologisjuksköterska,universitetslektor i omvårdnad Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads

Läs mer

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen?

Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Sekundärprevention efter hjärtinfarkt- når vi målen? Inledning Det är sedan länge känt att sekundärpreventiv behandling efter genomgången hjärtinfarkt är effektivt, och i europeiska riktlinjer publicerade

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt

Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Vad tillför ett hälsofrämjande förhållningssätt Margareta Kristenson, Nationell koordinator för nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS), professor i socialmedicin, Linköpings Universitet Anna

Läs mer

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng

Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Deltagarbaserad forskning, 7.5 högskolepoäng Participatory Research Doktorandkurs/praktikerkurs vid Mälardalens högskola, Eskilstuna Hur forska i samverkan och samproduktion mellan högskola och samhälle?

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer