Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum"

Transkript

1 Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2012 MÅL ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN MED UNDER VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 6 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN 10 BÖCKER/BOKKAPITEL 10 POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING 10 ABSTRACT OCH MUNTLIGA PRESENTATION VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT DOKTORSEXAMEN 15 MASTEREXAMEN 16 MAGISTEREXAMEN 16 HANDLEDNING DOKTORANDER HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT MASTER PÅGÅENDE MAGISTER PÅGÅENDE NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT PLANERINGSSTADIE KURSANSVAR/UNDERVISNING KURSANSVAR

3 UNDERVISNING 31 FORSKNINGSANSLAG TILLDELADE FORSKNINGSANSLAG AVSLAG FORSKNINGSSEMINARIER VÅREN 2012 HÖSTEN 2012 FORSKNINGSSAMVERKANSMÖTEN 39 ANORDNANDE AV VÅRDFORSKNINGENS DAG 39 ANORDNANDE AV FÖRELÄSNING 40 ANORDNANDE AV FORSKARNÄTVERKSMÖTEN 40 ANORDNANDE AV FORSKARKLUBB 40 PERSONALMÖTEN/UTVECKLINGSSAMTAL 41 HANDLEDARMÖTEN 41 UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPFRAG 41 DELTAGIT I KURSER/KONFERENSER KURSER KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

4 INLEDNING Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) har som mål att höja den vetenskapliga kompetensen i Örebro läns landsting genom att stimulera, initiera och stödja forsknings- och utvecklingsprojekt. Vid enheten ges möjlighet att få individuell rådgivning och handledning i projekt- och forskningsarbeten, delta i seminarier, samt få en arbetsplats i kreativ forskningsmiljö. Det finns möjlighet att få hjälp med utskrifter av intervjuer, inmatning av data m.m. Vid enheten anordnas regelbundet seminarier där forskningsarbeten presenteras och diskuteras. Enheten är delaktig i klinisk patientnära och för länets medborgare relevant forskning och forskningsförberedande projekt. Forskare anställda vid VFC samt doktorander och magisterstuderande skall ha en klinisk förankring. Enheten driver kurser i forskningsmetodik på C-nivå, 7,5 poäng, Allmänvetenskaplig kurs i forskningsmetodik på forskarnivå, 7,5 poäng, Vetenskaplig metod inom Specialistutbildning för läkare i Örebro läns landsting, Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp och Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom, 3 poäng inom Nationella forskarskolan. UTVECKLING UNDER ÅRET Under året har två forskningshandledare med läkarkompetens projektanställts. Tjänsterna är tidsbegränsade till 1 år. VISION OCH MÅL Nedan finns vision och mål för VFC 2012 beskrivna. De flesta av målen har uppnåtts. Vision Mål 2012 Vårdvetenskaplig forskning genomsyrar hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. VFC skall bedriva och handleda 25 forskningsprojekt och 15 forskningsförberedande projekt inom ÖLL. Dessutom skall handledarna vara delaktiga i nationella/internationella projekt. Enheten skall producera 25 vetenskapliga publikationer. Forskning som bedrivs vid enheten skall kommuniceras till berörda kliniker inom ÖLL. Verka för utökad budget för att bredda kompetensen vid enheten och att kunna ta emot flera disputerade som handledare och doktorander Handledarna skall stödjas i sin handledarroll för att nå docentur/professur Samverka mellan landstinget och universitetet, bl.a. genom aktiv medverkan i universitetets grupper för vårdforskning och verka som länk mellan universitet och kliniker och vice versa. Samverka med andra enheter. Gemensamma seminarier med AFC och ÖU. 4

5 Riktad information i samarbete med respektive klinikledning för att nå ut med forskning i samband med klinikens utbildningsdagar. Ev göra en folder (vi kommer till er) om vad vi har att erbjuda. Istället för Vårdforskningens dag fokusera på Regionala dagen i Västerås den 14 mars. Synliggöra VFC vid olika forum, t.ex. T-bladet, USÖ-Forum, vårdseminarier, tidskriften Vård och Vetenskap, vid introduktion av nyanställd personal, AT-läkare, ST-läkare etc. Driva och medverka vid utbildning för forskningsförberedande och forskarutbildning. Anordna forskningsmetodikutbildning för verksamhetschefer, Lindesbergs lasarett. Öka externa intäkter till VFC. Erbjuda stöd till personer som skriver uppsats, forskarstuderande och forskare. Mer aktuell hemsida. System för påminnelser. Marknadsföra hemsidan. Mål Forskare på VFC ska sprida forskningsresultat lokalt, nationellt och internationellt för att möjliggöra implementering av forskningsresultat som genererats vid VFC. Skapa starka forskningsgrupper. Att forskare och personal deltar som föreläsare och anordnar återkommande utbildningar. Att vårdvetenskaplig forskningskompetens skall finnas representerat vid olika nivåer i ledningsarbetet inom Örebro läns landsting. Etablera nationellt och internationellt samarbete med bäring på forskning i landstinget. Utveckla VFC:s kompetens inom genusvetenskap. Öka forskningskompetens hos chefer inom ÖLL, t.ex. att genomföra forskningsmetodikkursen på USÖ. Utveckla regionala forskningssamarbetet. Samtliga handledare skall genomgå handledarutbildning. ANSTÄLLDA Vid enheten finns följande akademiska kompetens: 14 disputerade handledare varav 1 professor och 4 docenter Möller Margareta, forskningschef, adj professor, leg sjukgymnast (100 %) Ahlstrand Rebecca, med dr, specialistläkare, (40 %) Anderzén Carlsson Agneta, med dr, leg sjuksköterska (50 %) Carlsson Eva, fil dr, leg sjuksköterska (40 %, från betalar Lindesbergs lasarett halva tjänsten) Ekholm Takman Maria, assistent (100 %) Eriksson Mats, docent, leg sjuksköterska (40 %, 15 % betalas via externa forskningsmedel) Hagberg Lars, med dr, hälsoekonom (40 %) Karlsson Jan, docent, beteendevetare (50 %) Makdoumi Karim, med dr, ST-läkare (20 %) Nilsagård Ylva, med dr, leg sjukgymnast (40 %) Nilsson Ulrica G, docent, leg sjuksköterska (20 %), (sedan professor vid ÖU, upphör sin anställning inom USÖ). 5

6 Prenkert Malin, med dr, leg biomedicinsk analytiker (40 %, 5 % ersättning från ÖU för basgruppshandledning) Rask Eva, docent, överläkare (40 %) from tjänstledig Svantesson Mia, med dr, leg sjuksköterska (40 %, från betalar Karlskoga lasarett 10 % av tjänsten) Westerdahl Elisabeth, med dr, leg sjukgymnast (40 %) UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR Makdoumi K. Erhållit Stipendium för Bästa avhandling 2011 av Sveriges Ögonläkarförening. FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS- SAMVERKAN MED UNDER 2012 Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet och andra universitet Andra fakulteter/högskolor Sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter inom det egna landstinget Övriga forskningsenheter inom ÖLL Externa sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter Näringslivet European Clinical Ethics Network VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER Antal publicerade peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 41 - varav artiklar med huvudförfattare (dvs. första eller sista författarnamn): 25 Antal anställda som stått som författare till peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 12 Alvehus M, Simonyte K, Andersson T, Söderström I, Burén J, Rask E, Mattsson C, Olsson T. Adipose tissue IL-8 is increased in normal weight women after menopause and reduced after gastric bypass surgery in obese women. Clin Endocrinol (Oxf). 2012;77: doi: /j x. Anderzén Carlsson A, Sørlie V, Kihlgren A. Dealing with fear from the perspective of Adolescent Girls with Cancer. Eur J Oncol Nurs. 2012;16: doi: /j.ejon Arvidsson B, Bodin L, Rask E, Schvarcz E, Möller M. Reference Data for Bone Mineral Density in Swedish Women Using Digital X-Ray Radiometry. J Clin Densitom Jun 14. Epub ahead of print. Bergh AL, Karlsson J, Persson E, Friberg F. Registered nurses' perceptions of conditions for patient education - focusing on organisational, environmental and professional cooperation aspects. J Nurs Manag. 2012;20: DOI: /j x 6

7 Bulow H-H, Sprung C L, Baras M, Carmel S, Svantesson M, Benbenishty J, Maia P, Albertus P, Beishuizen A, Cohen S, Nalos D and the Ethicatt Study group. Are religion and religiosity important to end-of-life decisions and patient autonomy in the ICU? The Ethicatt Study. Intensive Care Med. 14 April doi: /s Cameron M, Nilsagård Y. Measurement and treatment of Imbalance and Fall Risk in Multiple Sclerosis using the International Classification of Functioning, Disability and Health model. Phys Med Rehabil Clin N Am. Carlsson E, Ehnfors M, Eldh A C, Ehrenberg A. Information transfer and continuity of care for stroke patients with eating difficulties from the perspectives of nursing staff in Swedish elderly care. NI 2012: Advancing global health through informatics. 11th international congress on nursing informatics. (Paper, 4 sidor publ i proceedings.) Duberg A, Hagberg L, Sunvisson H, Möller M. Influencing self-rated health among adolescent girls with dance intervention: a randomized controlled trial. Arch Pediatr Adolesc Med. Published online November 12, doi: /jamapediatrics Edholm D, Svensson F, Näslund I, Karlsson F A, Rask E, Sundbom M. Long-term results 11 years after primary gastric bypass in 384 patients. Surg Obes Relat Dis Mar 23. Epub ahead of print. Eriksson M, Gradin M. SBU-kommentar: Söta lösningar som smärtlindring vid procedursmärta hos spädbarn. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Falk-Brynhildsen K, Friberg Ö, Söderquist B, Nilsson U G. Bacterial colonization of the skin following aseptic preoperative preparation and impact of the use of plastic adhesive drapes. Biol Res Nurs. Published online 24 January doi: / Forsberg A, Nilsagård Y. Validity and reliability of the Activity-specific Balance Confidence Scale in people with chronic stroke. Physiotherapy Canada. Advanced online doi: /ptc Franzén K, Johansson J E, Karlsson J, Nilsson K. Validation of the Swedish version of the Incontinence Impact Questionnaire and the Urogenital Distress Inventory. Acta Obstet Gynecol Scand Jun 12. doi: /j x. Epub ahead of print. Hagberg L. Bör samhället satsa på friluftsliv? (Debattartikel) Socialmedicinsk tidskrift 2012;89: Jaensson M, Gupta A, Nilsson U G. Risk factors for development of sore throat and hoarseness following endotracheal intubation. A study in women. A secondary analysis. AANA J. 2012;80: Jaensson M, Gupta A, Nilsson U G. Gender differences in risk factors for airway symptoms following tracheal intubation Acta Anaesthesiol Scand. 2012;56: Johansson A, Anderzén Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Fathers everyday experiences of having an adult child who suffers from long-term mental illness. Issues Ment Health Nurs. 2012;33:

8 Kollén L, Frändin K, Möller M, Fagervik Olsén M, Möller C. Benign Paroxysmal Positional Vertigo is a common cause of dizziness and unsteadiness in a large population of 75-years olds. Aging Clin Exp Res. 2012;24: Makdoumi K, Mortensen J, Sorkhabi O, Malmwall B-E, Crafoord S. UVA-Riboflavin Photochemical Therapy of Bacterial Keratitis: A Pilot Study. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2012;250: Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. Letter to the Editor. Response to: evaluation of combined riboflavin and ultraviolet A as an alternative treatment for keratitis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Feb 17. Epub ahead of print. Makdoumi K, Bäckman A, Mortensen J, Magnuson A, Crafoord S. Comparison of UV-A and UV-A/Riboflavin Induced Growth Inhibition of Acanthamoeba Castellanii. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol Oct 19. Epub ahead of print. Nilsagård Y, Forsberg A, L von Koch. Balance exercise for persons with multiple sclerosis using Wii-games: A randomised, controlled multi-centre study. Mult Scler. Published online 6e June doi: / Nilsagård Y, Forsberg A. Activities-specific balance confidence in people with MS. Mult Scler Int. 2012: doi: /2012/ Nilsagård Y, von Koch L, Forsberg A. Reply to Giudi et al. Effects of balance-specific Wii exercise on balance in persons with multiple sclerosis. Letter to the Editor. Mult Scler. doi:11.177/ Nilsagård Y. Balanssäkerhet hos personer med MS. BestPractise Psykiatri/Nevrologi Sept Nilsson U G, Alm-Roijer C, Ivarsson B, Svedberg P and the SAMMI-study group. Behavioral Involvement and Preference for Information among male and females with cardiac disease. Open J Nurs. 2012;2: Nilsson U G, Svedberg P, Fridlund B, Alm-Roijer C, Johansson I and the SAMMI-study group. Sex knowledge in male and females in a heart disease population. Clin Nurs Res. 2012;21: Nilsson U G. Effectiveness of Music Interventions for Women with high anxiety during Coronary Angiographic Procedures: A Randomized Controlled. Eur J Cardiovasc Nurs. 2012;11: Nordanstig J, Karlsson J, Pettersson M, Wann-Hansson C. Psychometric properties of the disease-specific health-related quality of life instrument VascuQoL in a Swedish setting. Health Qual Life Outcomes. 2012;10:45. Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzén Carlsson A. Finding a wider horizon: Experiences of being a next-of-kin of a person suffering from colorectal cancer as told after having participated in a psychoeducational program. Eur J Oncol Nurs. Published online ahead of print: doi: /j.ejon

9 Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzen-Carlsson A. Life is back to normal and yet not - Partners and patient s experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery. J Clin Nurs. 2012;21: Olbers T, Gronowitz E, Werling M, Mårlid S, Flodmark C-E, Peltonen M, Göthberg G, Karlsson J, Ekbom K, Sjöström LV, Dahlgren J, Lönroth H, Friberg P, Marcus C. Two-year outcome of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass in adolescents with severe obesity: results from a Swedish Nationwide Study (AMOS). Int J Obes. 2012;36: doi: /ijo Epub 2012 Sep 25. Olsson E, Dovland Andersen R, Axelin A, Jonsdottir RB, Maastrup R, Eriksson M. Skin-toskin care in the Nordic countries - A survey of attitudes and practices among NICU-staff. Acta Paediatr. 2012;101: Rask E, Simonyte K, Lönn L, Axelson M. Cortisol metabolism after weight loss- associations with 11 β-hsd type 1 and markers of obesity in women. Clin Endocrinol (Oxf) Jan 10. doi: /j x. Epub ahead of print. Silen M, Kjellström S, Sidenvall B, Svantesson M. What actions promote a positive ethical climate? a critical incident study of nurses' perceptions. Nurs Ethics. 22 May doi: / Sjöström L, Peltonen M, Jacobson P, Sjöström C D, Karason K, Wedel H, Ahlin S, Anveden Å, Bengtsson C, Bergmark G, Bouchard C, Carlsson B, Dahlgren S, Karlsson J, Lindroos A K, Lönroth H, Narbro K, Näslund I, Olbers T, Svensson P A, Carlsson L M. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA. 2012;307: Svedberg P, Ivarsson B, Nilsson U G, Roxberg Å, Baigi A, Brunt D, Brännström M, Fridlund B, Persson S, Rask M, Alm-Roijer C and the SAMMI-study group. Psychometric evaluation of a Swedish version of Krantz Health Opinion Survey. Open J Nurs. 2012;2: Svedberg P, Johansson I, Roxberg Å, Fridlund B, Baigi A, Brunt D, Alm Roijer C, Malm D, Rask M, Sjöström Strand A, Persson S, Nilsson U G and the SAMMI-study group. Psychometric evaluation of The 25-item Sex after MI Knowledge Test in a Swedish context. Scand J Caring Sci. 2012;26: Søvik T, Karlsson J, Aasheim E, Fagerland M, Björkman S, Engström M, Kristinsson J, Olbers T, Mala T. Gastrointestinal function and eating behavior after gastric bypass and duodenal switch. Surg Obes Relat Dis Jun 28. Epub ahead of print. Urell C, Westerdahl E, Hedenström H, Janson C, Emtner M. Lung function before and two days after open-heart surgery. Crit Care Res Pract Volume 2012, Article ID doi: /2012/ Ward U, Nilsson U G. Acupuncture for postoperative pain in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery. Clin Nurs Res doi: /

10 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN Antonsson M, Fagevik Olsén M, Johansson H, Sandström L, Urell C, Westerdahl E, Wiklund M. Nationella riktlinjer för andningsvårdande behandling inom sjukgymnastik för patienter som genomgår buk- och thoraxkirurgi. Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Pågående uppdatering Eriksson M (medförfattare och ledamot i referensgrupp). Etiska riktlinjer för hjärtlungräddning (HLR). Svenska läkaresällskapet, HLR-rådet; Svensk sjuksköterskeförening. Pågående. Eriksson M (redaktör, medförfattare och projektgruppsledare). Skydd av hjärnan hos extremt underburna barn. Projekt Säker nyföddhetsvård. Socialstyrelsen och Svensk förening för perinatalmedicin. Pågående. Hagberg L. Nationella riktlinjer för missbruk och beroende, Socialstyrelsen. Medförfattare. Pågående. Hagberg L. Projekt FibroScan. Uppföljning av fibrosutveckling i levern med FibroScan. SBU Alert-rapport. Medförfattare. Avslutat Möller M. Förstudie inför ett Nationellt hälsobibliotek. SBU. Möller M. SBU-rapporter BÖCKER/BOKKAPITEL Anderzén Carlsson A, Eriksson M. Hudnära vård. Kapitel i bok om familjefokuserad neonatalvård, Studentlitteratur (pågående arbete). Anderzén Carlsson A. Rädsla hos barn med cancer. Kapitel i bok om palliativ vård, Studentlitteratur (pågående arbete). Mortensen J, Makdoumi K. Chapter: CXL for infectious and non-infectious corneal melting. Book: Corneal Collagen Cross Linking. Editors: Randleman B & Hafezi F. Slack Inc. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING Arvidsson B, Möller M. Röntgen av handen kan upptäcka benskörhet. Osteoporosnytt 2/2012. Duberg A. Dansprojektet. Forskar Grand Prix. Örebro Konserthus. Duberg A. Dansprojektet (den 15/11). Vetenskapsradion, P3, P4 ("45 sekunder fakta"), samt att det skrivits om projektet i Norge, Nya Zeeland, Ryssland, Vietnam, Indien, Italien, Bloomberg News i New York osv. 10

11 Duberg A. Dansprojektet (den 16/11). P4 Radio Örebro. Duberg A, Möller M. Dansprojektet (den 17/11). SVT Aktuellt/Rapport. ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/ INTERNATIONELLA KONFERENSER Antal vetenskapliga presentationer/postrar: 41 Axelin A, Anderzén-Carlsson A, Eriksson M, Korhonen A, Pölkki T, Franck LS. Nurses experiences of parental participation in infant pain management within the NICU. Poster vid 6th Nordic Congress on Pediatric Pain, Reykjavik. Backman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. Collagen Cross-Linking for Eradication of Bacteria Using UVA and Riboflavin is Effected by the Used Irradiance and the Exposure Time. (no. 1106) ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology)-mötet, Ft Lauderdale, FL, USA. Posterpresentation; abstract published. Carlsson E, Ehnfors M, Eldh A C, Ehrenberg A. Information transfer and continuity of care for stroke patients with eating difficulties from the perspectives of nursing staff in Swedish elderly care. Muntlig presentation på NI 2012: Advancing global health through informatics. 11 th international congress on nursing informatics, Montréal, Canada. Duberg A, Sunvisson H, Hagberg L, Möller M. Adolescent girls with internalizing problems: Can dance intervention improve health? A randomized, controlled trial with costutility analysis. 4th International Congress on Physical Activity and Public Health (ICPAPH) Be active 2012 Sydney Convention and Exhibition Centre, New South Wales, Australia. Föredrag. Duberg A, Philipsson A, Hagberg L, Möller M. Är dans en effektiv och lönsam intervention för tonårsflickor med stressrelaterade och psykosomatiska problem? Randomiserad, kontrollerad studie. Folkhälsostämman, Stockholm. Duberg A. Muntlig presentation: Flickor år med stressrelaterade besvär och psykosomatiska symptom: kan intervention med dans påverka den självskattade hälsan? En randomiserad, kontrollerad studie. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Eriksson M. Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom. Föredrag vid Regional FoU-dag. Regionala forskningsrådet i Uppsala Örebroregionen, Västerås. Eriksson M, Lamy Z, Tingvall M, Bastos A, Barros L, Anderzén-Carlsson A. Becoming a family under unfamiliar circumstances support and obstacles in skin-to-skin contact. Presentation at IX International Kangaroo Mother Care Conference, Ahmedabad, India. Falk-Brynhildsen K. Bakteriell rekolonisering av huden och kontamination i operationssåret vid hjärtkirurgi med eller utan incisionsfilm. Svenskt Thorax, Göteborg. 11

12 Falk-Brynhildsen K. Bakteriell rekolonisering efter desinfektion av huden och kontamination i operationssåret vid hjärtkirurgi, med eller utan incisionsfilm. Lunchseminarium. Universitetssjukhuset, Örebro. Funk E, Anderzén Carlsson A. Patienters upplevelser av patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning av levern. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Abstract, posterpresentation. Funk E, Anderzén Carlsson A. Patients experiences of MRI-examination of the liver. Nobel Day Festvities, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet. Abstract, posterpresentation. Hedenskog C. Nilsson U G. Registered Nurse Anaesthetists and their evaluation of the professional role. 10 th World Congress for Nurse Anaesthetists, Ljubljana, Slovenien. Jaensson M, Gupta A. Nilsson U G. Risk factors for Development of Postoperative Sore Throat and Hoarseness after Endotracheal Intubation in Women. 10 th World Congress for Nurse Anaesthetists, Ljubljana, Slovenien. 1:a pris för bästa poster. Johansson A, Anderzen Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Att vara far till vuxen son eller dotter med långvarig psykisk sjukdom. Forskningsfestival Skaraborgsinstitutet, Skövde. Posterpresentation. Johansson A, Anderzen Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Being a father to an adult son or daughter with long term mental illness. Horatio: 2nd European Festival of Psychiatric Nursing, Stockholm. Abstract, posterpresentation. Jonsson M and Westerdahl E. Physical activity promotes pulmonary recovery after cardiac surgery (Poster Discussion). ERS Vienna 2012 Congress (European Respiratory Society), Vienna, Austria. Knudsen K, Högman M, Larsson A, Nilsson U G. What is the best method to predict an easy intubation? 10 th World Congress for Nurse Anaesthetists, Ljubljana, Slovenien. Köhn M, Persson-Lundholm U, Anderzén Carlsson A, Westerdahl E. Medicinsk yoga vid stressrelaterade symtom och sjukdomar hos patienter inom primärvården. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Laurenius A, Olbers T, Näslund I, Karlsson J. Dumping syndrome after gastric bypass: validation of a novel assessment tool. Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders; IFSO 2012 XVII World Congress India, New Delhi, India. Makdoumi K, Backman A, Mortensen J, Crafoord S. In Vitro Investigation of Riboflavin/UVA-mediated Elimination of Acanthamoeba Castellanii. (no. 6210) ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology)-mötet, Ft Lauderdale, FL, USA. Posterpresentation; abstract published. 12

13 Makdoumi K. Crosslinking vid keratit. Presentation vid symposium om keratiter. Läkarstämman, Stockholm. Möller M. Benign paroxysmal positional vertigo is a common cause of diziness and unsteadiness in the elderly. CORLAS (Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum), Rom. Posterpresentation. Nilsagård Y, Cameron M. Falls on MS a transatlantic perspective. 2nd International Symposium on Gait and Balance in Multiple Sclerosis. Portland. Nordanstig J, Karlsson J, Lundström M, Pettersson M, Wann-Hansson C. Enkel livskvalitetsmätning vid benartärsjukdom i den kliniska vardagen utvecklingen av VascuQoL-6. 17:e Kirurgveckan, Linköping. Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzen-Carlsson A. International Nursing Conference NURSING: Caring to know, Knowing to Care Learning from the Past, Acting in the Present, Shaping the Future, Jerusalem, Israel. Ohlsson-Nevo E, Andershed B, Nilsson U G, Anderzen Carlsson A. Life is back to normal and yet not - Partners and patient s experiences of life of the first year after colorectal cancer surgery, Kirurgveckan, Linköping. Olsson E, Axelin A, Andersen Dovland R, Jonsdottir R, Maastrup R, Eriksson M. Benefit and Barriers Opinion about Skin-to-Skin Care among Nurses and Physicians in neonatal intensive care. Presentation at IX International Kangaroo Mother Care Conference, Ahmedabad, India. Pellrud R, Ahlstrand R. A High-Resolution Manometry Study Measuring Pressures in the Upper Esophagus Generated by Cricoid Pressue. American Society of Anesthesiologist Annual Meeting, Washington. Sjöberg M, Eriksson M. Följsamhet till handdesinfektionsrutiner betydelsen av en utbildningsintervention. Poster vid Vårmöte, Svensk förening för vårdhygien. Universitetssjukhuset Örebro. Sjöberg M, Norén T, Andersson J, Eriksson M. Förekomst av Clostridium difficile-sporer på tagytor och spridning via sjukhussängar två pilotstudier. Poster vid Vårmöte, Svensk förening för vårdhygien. Universitetssjukhuset Örebro. Sjöberg M, Norén T, Andersson J, Eriksson M. Förekomst av Clostridium difficile-sporer på tagytor och spridning via sjukhussängar två pilotstudier. Vårdforskningens dag, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, ÖLL, Örebro Universitet, Regionförbundet Örebro och Örebro kommun. Poster. Sundquist A-S, Anderzén Carlsson A. Holding the patient s life in my hand: Swedish nurse anesthetists perspective of advocacy. Nobel Day Festvities, School of Health and Medical Sciences, Örebro universitet. Abstract, posterpresentation. Svantessson M. Evaluation of outcomes of Moral Deliberation. European Clinical Ethics Network, Iasi, Rumänien. 13

14 Svantesson M. The Moral Case Deliberation evaluation instrument. European Clinical Ethics Network. Borca Di Cadore, Italien. Westerdahl E, Urell C, Jonsson M, Hedenström H, Emtner M. Utvärdering av andningsgymnastik två månader efter hjärtkirurgi. Regional FoU-dag, Västerås. Westerdahl E, Fagevik Olsén M. Breathing exercises for cardiac surgery patients a national survey of clinical practice (Thematic poster session). ERS Vienna 2012 Congress (European Respiratory Society), Vienna, Austria. Zakrisson A-B, Theander K, Anderzén Carlsson A. Next of kin s experience of living with a patient suffering from COPD: two years after a nurse-led multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary care. 6 th IPCRG World Conference, Breathing New life, Edinburgh International Conference Centre, Edingburgh, Irland. Abstract, Oral presentation. Abstract rankad som topp 4/236 abstract. Zakrisson A-B, Engfeldt P, Hägglund D, Odencrants S, Hasselgren M, Arne M, Kersti Theander, Anderzén-Carlsson A. Multidisciplinärt program för patienter med KOL i primärvården. Regionala forskningsrådets konferens, Västerås. Abstract, muntlig presentation. Zakrisson A-B, Theander K, Anderzén Carlsson A. Next-of-kins experience of life with a patient with COPD two years after rehabilitation. Learning from the Past, Acting in the Present, Shaping the Future, Jerusalem, Israel. Abstract, Oral presentation. POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT Anderzén-Carlsson A, Eriksson M. Föräldrars upplevelse av att vårda sitt nyfödda barn hud-mot-hud. En metastudie. Föreläsning vid personalutbildning BB-avdelning 25, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Eriksson M. Smärta hos nyfödda barn. Föreläsning vid nationell utbildningsdag för barnsköterskor. Universitetssjukhuset Örebro. Eriksson M. Att starta projekt. Föreläsning vid inspirationseftermiddag för sjuksköterskor m fl vid HHO-området, Universitetssjukhuset Örebro. Ohlsson-Nevo E. Har mår colorectalcanceropererade patienter och deras närstående året efter utskrivningen? Föreläsning på specialistsjuksköterskekursen vid Uppsala universitet. Ohlsson-Nevo E. Hur mår colorectalcanceropererade patienter och deras närstående året efter utskrivningen? Har en psykosocial intervention någon effekt för välbefinnandet hos patienter och anhöriga? USÖ forum, forskning på kirurgkliniken. Ohlsson-Nevo E. Cancerskolan: En psychosocial intervention för patienter opererade för colorectalcancer och deras anhöriga. Föreläsning för Regionala Oncologisk Center (ROC) Colorectalsektionens sjuksköterskor. Åkerby. 14

15 Ohlsson-Nevo E. Cancerskolan: En psykosocial intervention för patienter opererade för colorectalcancer och deras anhöriga, Urologidagarna, Örebro. Olsson Emma. Varför börja forska? Föreläsning vid FoU-dag, barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Persenius M, Hall-Lord M-L, Wilde-Larsson B, Carlsson E. Hur beskriver avdelningschefer organisationen för nutritionsvård på Sveriges strokeenheter? Vårdforskningens dag, USÖ. DOKTORSEXAMEN Berghammer Malin, leg sjuksköterska, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Ekman Inger, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Dellborg Mikael, professor Living with a congenital heart disease Adolescents and young adults experiences Disputation: Hjalmarsson Helene, leg sjukgymnast, Karlstad universitet Huvudhandledare: Sandmark Margareta, professor, Nordell Eva, med dr Bihandledare: Möller Margareta, professor Hälsofrämjande frakturprevention vid osteoporos Disputation: Hälleberg-Nyman Maria, leg sjuksköterska, Örebro universitet Huvudhandledare: Langius Eklöf Ann, professor Bihandledare: Gustafsson Margareta, med dr, Johansson Jan-Erik, professor Medförfattare i delarbete 3: Hagberg Lars, med dr Titel: Urinary catheter policies for short-term bladder drainage in hip surgery patients Disputation: Skeppner Elisabeth, socionom, Örebro universitet Huvudhandledare: Johansson Jan-Erik, professor Bihandledare: Fugl-Meyer Kerstin S, professor, Windahl Torgny, docent Penile carcinoma: From first symptom to sexual function and life satisfaction following organ-sparing laser treatment Disputation: Skoglund Ingmarie, leg läkare, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Björkelund Cecilia, professor, Gunnarsson Ronny, docent Prescribing drugs in primary health care; thoughts, information strategy and outcome Disputation: Thuresson Marie, leg sjuksköterska, Örebro universitet Huvudhandledare: Herlitz Johan, professor. Medförfattare i delarbete 5: Nilsson Ulrica G, docent The initial phase of an acute coronary syndrome. Symptoms, patients response to symptoms and opportunity to reduce time to seek medical care and to increase ambulance use Disputation:

16 MASTEREXAMEN Hedenskog Chris, leg sjuksköterska, ANIVA-kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro Anestesisjuksköterskans kompetensutveckling Handledare: Nilsson Ulrica G Sjöberg Lis, leg arbetsterapeut, Örebro Universitet Livssituation för vuxna personer med medfödd extremitetsreduktion Handledare: Nilsagård Ylva Sundquist Ann-sofie, leg sjuksköterska, Thoraxkliniken, USÖ Anestesisjuksköterskor uppfattning av att vara patientens advokat Handledare: Anderzén Carlsson Agneta MAGISTEREXAMEN Bratt Ulrika, läkarstudent, Uppsala universitet Smärtskattning hos nyfödda vilka barn smärtskattas och vilken effekt har det på läkemedelsanvändningen? Handledare: Eriksson Mats Eriksson Örjan, leg sjukgymnast, Avd för Sjukgymnastik, USÖ Postoperativ smärta och rehabilitering vid knäplastik. Fördjupningsarbete 30 hp, avancerad nivå, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet Handledare: Westerdahl Elisabeth Sundell Isa, läkarstudent, Uppsala universitet Nationella riktlinjer för neonatal smärtbehandling - förekomst och riktlinjer relaterat till internationella riktlinjer samt innehåll med speciellt fokus på läkemedelsbehandling vid intubering Handledare: Eriksson Mats HANDLEDNING Antal doktorander som handleds av personal vid VFC: 29 DOKTORANDER Arenhall Eva, leg sjuksköterska Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Fridlund Bengt, professor Halvtidsgranskning 2010 Disputationen uppskjuten tillsvidare Prel titel: Erfarenhet och upplevelser av par-relationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv 16

17 Arvidsson Bo, leg sjuksköterska Medicinska kliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Rask Eva, med dr, Schvarcz Erik, med dr Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Mätning av benmassa i handen med digital röntgen radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos Berg Anne-Louise, leg sjuksköterska Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Friberg Febe, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Persson Eva, med dr Halvtidsgranskning 2010 Prel titel: Sjuksköterskors patientundervisande arbete inom primärvård, kommunal vård och sjukhusvård Bergh Cecilia, leg sjukgymnast Institutionen för Medicin och Hälsa, Örebro Universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Montgomery Scott, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, med dr, Appelros Peter, docent Prel titel: Risks for stroke following TIA and preventive strategies Brocki Barbara Christina, leg sjukgymnast Hälsoakademin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi Registrerad 2011 Huvudhandledare: Savio Ramos de Souza Domingos, docent Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Andreasen Jan Jesper, med dr Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Effect of pulmonary rehabilitation interventions on physical performance and health related quality of life after Duberg Anna, leg sjukgymnast BUP Ätstörningsenheten, Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakadmin, Örebro universitet Registrerad 2009 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Sunvisson Helena, med dr Halvtidsgranskning 2012 Disputation beräknas ske 2014 Prel titel: Dansintervention för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro. RCT studie Engström Magnus, leg sjuksköterska, universitetsadjunkt Institutionen för Omvårdnad, Umeå universitet Predoktorand Huvudhandledare: Olofsson Birgitta, med dr 17

18 Bihandledare: Nilsson Ulrica G, docent, Lethipalo Stefan, med dr, Claesson Jonas, med dr Prel titel: Sedation av intensivvårdspatienter Engström My, leg sjuksköterska Avd för gastroforskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Lönroth Hans, docent Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Forsberg Anna, professor Halvtidsgranskning 2011 Planerad disputation: 17 maj 2013 Prel titel: Upplevelse av livssituation och hälsorelaterad livskvalitet före och efter obesitaskirurgi Falk-Brynhildsen Karin, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska operation Thoraxkliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Söderquist Bo, professor, Friberg Örjan, med dr Halvtidsgranskning 2012 Disputation beräknas ske 2013 Prel titel: Rekolonisering av hudbakterier efter steriltvätt Funk Eva, leg röntgensjuksköterska Medicin, Örebro universitet. Licentiatavhandling Licentiatavhandling Huvudhandledare: Thunberg Per, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr Prel titel: Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning ett nytt sätt att både förbättra patientens välbefinnande och bildkvaliteten? Göras Camilla, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska Operationscentrum Falun lasarett Predoktorand Huvudhandledare: Ehrenberg Anna, professor Bihandledare: Nilsson Ulrica G, docent Prel titel: Det perioperativa teamets attityder till säkerhetsklimat Jaensson Maria, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi ANIVA kliniken USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad: Halvtid Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Gupta Anil, docent Halvtidsgranskning 2012 Disputation beräknas ske 2014 Prel titel: Ont i halsen och heshet efter endotrakeal intubation: Incidens, riskfaktorer och åtgärder 18

19 Johansson Anita, leg sjuksköterska Vårdvetenskap, Örebro universitet Registrerad: 2007 Huvudhandledare: Andershed Birgitta, professor Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr, Åhlin Arne, docent Halvtidsgranskning: 2011 Disputation beräknas ske 2014 Prel titel: Att vara förälder till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Jonsson Marcus, leg sjukgymnast Hälsoakademin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi (lungfunktion och fysisk aktivitet i samband med lungkirurgi). Registrerad 2012 Huvudhandledare: Hurtig Wennlöf Anita, docent Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Ahlson Anders, med dr Disputationen beräknas ske 2018 Prel titel: Effects of physical activity and physiotherapy on lung function and health related quality of life after cardiac and thoracic surgery Knudsen Kati, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Anestesikliniken, Gävle sjukhus Institutionen för folkhälsovetenskap, Uppsala universitet Registrerad: 2011 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Högman Marieann, professor, Larsson Anders, professor, Pöder Ulrika, med dr Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Patientsäkerhet och omvårdnad i samband med anestesi med fokus på luftvägen Ohlsson Nevo Emma, leg sjuksköterska Kirurgkliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakademin, kirurgi, Örebro universitet Registrerad 2006 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Andershed Birgitta, professor, Andersson Magnus, med dr, Anderzén Carlsson Agneta, med dr Halvtidsgranskning: 2011 Disputation beräknas ske 2013 Prel titel: Cancerskola; Rehabiliteringsgrupper för tarmcanceropererade och deras anhöriga en interventionsstudie Olsson Emma, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr, Ahlsén Gunilla, docent Disputation beräknas ske 2015 Prel titel: Hud-mot-hudvård av underburna barn neurofysiologiska aspekter, implementering och föräldraupplevelser 19

20 Olsson Lovisa, sjukhuskemist Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ Huvudhandledare: Nilsson Torbjörn, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Halvtidsgranskning 2013 Prel titel: Biokemiska och genetiska markörer för Subjektiv well-being hos aktiva seniorer Rasoal Dara, universitetsadjunkt Institutionen för Hälsa och Medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Kihlgren Annica, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, James Inger, med dr Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: Mötet mellan familj och vården. Familjens hem eller personalens arbetsplats? Ett etiskt perspektiv Rådman Lisa, leg sjukgymnast Institutionen för Medicin och Hälsa, Örebro Universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Gunnarsson Lars-Gunnar, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, med dr Prel titel: Sena effekter av strömgenomgång Savilampi Johanna, specialistläkare ANIVA-kliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Wattvill Magnus, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Prel titel: Opioiders påverkan på matstrups- och svalgfunktion Sjölander Johanna, överläkare Medicinska kliniken, Överviktsenheten, USÖ Huvudhandledare: Engfeldt Peter, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Registrerad 2012 Prel titel: Effekter av fetmabehandling på metabola parametrar och livskvalitet Sundqvist Ann Sofie, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Kärl- Thoraxkliniken, USÖ Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, med dr Prel titel: Svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat Svensson Margita, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi, MSc ANIVA kliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad

21 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: Patienters upplevelse av sinnesstämning inför operation förekomst och faktorer som påverkar samt behov av stöd Tingvall Maria, leg barnmorska Kvinnokliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2008 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Eriksson Mats, docent Doktorand har gjort uppehåll i forskningsstudier varför tid för disputation är osäker. Prel titel: Hudnära vård av fullgångna barn hur påverkas amning, stressrespons och relationen mellan föräldrar och barn? Urell Charlotte, leg sjukgymnast Institutionen för Neurovetenskap och Institutionen för Medicinska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Uppsala universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap Registrerad 2008 Huvudhandledare: Emtner Margareta, med dr Bihandledare: Westerdahl Elisabeth, med dr, Hedenström Hans, docent Halvtidskontroll 2011 Disputationen beräknas ske 2013 Prel titel: Andningsträning för personer som genomgått hjärtkirurgi Wistrand Camilla, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska operation Thoraxkliniken, USÖ Hälsoakademin, Örebro universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica G, docent Bihandledare: Söderquist Bo, professor Disputation beräknas ske 2016 Prel titel: Preoperativ huddesinfektion: interventioner och upplevelser Welvaart Nicole, leg läkare Institutionen för Medicin och Hälsa, Örebro universitet Predoktorand Huvudhandledare: Norlin Rolf, professor Bihandledare: Prenkert Malin, med dr, Ivarsson Mikael, docent Prel titel: Att odla fram och implantera levande broskvävnad utveckling av 3D-modeller för autolog kondrocytimplantation Wennberg Pär, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Ambulanssjukvården, Västra Götaland Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Herlitz Johan, professor, Kenne Sarenmalm Elisabeth, fil dr Disputation beräknas ske

22 Prel titel: Fascia iliaca compartment blockad (FICB) som preoperativ smärtlindring till patienter med höftfrakturer eller misstänkt höftfraktur HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT Antal övriga handledningsuppdrag: 15 Carlsson Sofia, ST-läkare. The situation and the uncertainty about the coming result scared me but interaction with the nurses helped me through: a qualitative study on patients experience of MRI examinations. Planerad submission i december. Handledare: Carlsson Eva Dahlin-Redfors Ylva, överläkare, Avd för öron näsa-hals, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Handledning avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Health-related quality of life in patients operated on for otosclerosis a long-term follow-up study Handledare: Karlsson Jan Franzén Karin, överläkare, Kvinnokliniken, USÖ Handledningen avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Validation of the Swedish version of the Incontinence Impact Questionnaire, IIQ-7 and the Urogenital Distress Inventory, UDI-6 Handledare: Karlsson Jan Heidenreich Kaja, avd läkare, Medicinkliniken, Karlskoga lasarett Doktorandprojekt: Beslutsprocesser under etikronder. Handledare: Svantesson Mia Holford David, ST-läkare, Brickebackens vårdcentral Handledning avser ST-läkarprojekt: Management of obesity: what is being achieved in primary care? Review of the international literature since 2002 Handledare: Karlsson Jan Hua Håkan, doktorand, Audiologiskt forskningscentrum, USÖ Handledning avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Quality of life and selfperceived hearing handicap in employees with mild-moderate hearing impairment Handledare: Karlsson Jan Köhn Monica, leg sjukgymnast, Persson Lundholm Ulla, leg sjukgymnast, Nora vårdcentral. Medicinsk yoga och andning. Handledare: Westerdahl Elisabeth Laurenius Anna, dietist, Avd för gastroforskning, Sahlgrenska univeristetssjukhuset Handledning avser delarbete i avhandling (instrumentutveckling): Early dumping symptoms and gastrointestinal problems in adults and adolescents one and two years after Gastric bypass Handledare: Karlsson Jan Mahdi Aamir, ST-läkare, Ortopedkliniken, Karlskoga lasarett ST-projekt: Weightbearing after intertrochanteric femur fracture which are treated with proximal femoral nail (PFN) Bihandledare: Svantesson Mia 22

23 Nordenhäll Helen, leg sjukgymnast. Predoktorandprojekt: Riktad träning och colon adenom Handledare: Svantesson Mia Raoof Mustafa, Kirurgkliniken, Lindesbergs lasarett Handledning avser delarbete i avhandling (livskvalitetsmätning): Långtidsuppföljning av livskvalitet efter gastric bypass vid svår fetma Handledare: Karlsson Jan Sundh Therese, leg sjukgymnast Avd för Sjukgymnastik, USÖ Kartläggning av den preoperativa multifidusatrofins betydelse för smärta och funktion vid diskbråckskirurgi Bihandledare: Westerdahl Elisabeth Watz Anna, leg sjukgymnast. Predoktorandprojekt: Riktad träning och TIA. Handledare: Hagberg Lars, Svantesson Mia Wistrand Camilla, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska operation Thoraxkliniken USÖ. Doktorandarbete: Upplevelse av preoperativ huddesinfektion Handledning: Svantesson Mia Wittrin Anna, ST-läkare, samarbetsprojekt med leg sjukgymnast Margareta Kånåhols, Neurologiska kliniken, USÖ. Andningsmuskelstyrka hos personer med MS Handledare: Westerdahl Elisabeth, Nilsagåd Ylva, Gunnarsson Martin MASTER PÅGÅENDE Hagvall Monica, leg sjuksköterska Att vårda sitt barn med flerfunktionshinder på barnklinik. Föräldrars behov samt upplevelser av bemötande Handledare: Anderzén Carlsson Agneta Thörn Ulrika, leg sjuksköterska Sedation av intensivvårdspatienter Handledare: Nilsson Ulrica G MAGISTER PÅGÅENDE Limnell Vanninen Barbro, leg sjuksköterska, Onkologkliniken, USÖ Studie om Munvård till patienter som strålbehandlas mot Huvud & Hals tumörer Bihandledare: Svantesson Mia Pettersson Susanne, leg sjuksköterska, Ögonkliniken, USÖ Positionering efter makulahåloperation Handledare: Svantesson Mia, Makdoumi Karim Lind Eva, leg sjuksköterska, Ögonkliniken, USÖ Positionering efter makulahåloperation Handledare: Svantesson Mia, Makdoumi Karim 23

24 NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS Under året har ca 15 personer använt en forskarplats vid enheten. PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT Antal egna pågående forskningsprojekt: 75 Anand KJS, Lagercrantz H, Eriksson M et al. NeoOpioid No pain during infancy by adapting off-patent medicines. Projekt med stöd från EUs sjunde ramprogram. Samarbete med bl a Karolinska institutet, University of Memphis och många fler. Datainsamling pågår i ett flertal europeiska länder. Anderzén Carlsson A, Carlsson E, Svantesson M, Prenkert M. Vårdpersonal som patient eller närstående erfarenheter av vården samt av att vårda. Projekt omfattande fyra delstudier som fokuserar på bemötande och patientsäkerhet när sjukvårdspersonal vårdas på sjukhus eller är närstående, ur deras eget och vårdande personals perspektiv. Dataanalys påbörjad för delstudie 1-2, datainsamling för studie 3 är påbörjad. Anderzén Carlsson A, Tingvall M, Carvalho Lamy Z, Eriksson M. Parental experiences of Skin-to-Skin-Care a Meta-study. Samarbete med Federal University of São Paulo, Brasilien. Den första artikeln inskickad för publicering. Anderzén Carlsson A. The role of Nurses in parental participation in the pain care of infants in Neonatal Intensive Care Unit. Samarbete med Axelin A, University of Turku, Finland; Eriksson M, VFC, Lehtonen L, Turku University Hospital, Finland; A Korhonen, Oulu University Hospital, Finland; Pölkki T, University of Oulu, Finland and Franck L, University of California, USA. Ansvarig för den svenska datainsamlingen. Datainsamling genomförd. Analys pågår. Anderzén Carlsson A, Bramhagen A-C, Brudin L, Ericsson E, Eriksson M, Idwall E, Nilsson U, Wennick A. Varför frågar ingen mig hur jag mår?! Patientrapporterad återhämtning efter tonsilloperation sett ur barnets och förälderns perspektiv. Samarbete med bl a Malmö högskola och Hälsouniverstitet Linköping. Datainsamling pågår vid 6 svenska sjukhus. Anderzén Carlsson A. När jag är rädd hur vill jag då bli bemött och vad påverkar min egen förmåga att hantera rädslan? Longitudinell nationell kvalitativ intervjustudie av rädsla hos barn med akut lymfatisk leukemi (startade 1 sept 2010). Projektgrupp: Birgitta Andershed, Annica Kihlgren och Gunnar Skeppner. Banos JE, Eriksson M, Gradin M, Guardiola E. Neonatal pain research from 2000 to A bibliometrical analysis. Samverkan med Universitat Pompeu Fabra. Datainsamling och analys pågår. Bohman B, Eriksson M, Lind M, Ghaderi A, Forsberg L, Rasmussen F. Insufficient Attention to Dietary and Physical Activity Behaviors in Children in Swedish Child Health Services. Den första artikeln inskickad för publicering. 24

25 Bäckman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. Experimentell avdödning av mikroorganismer. Utvärdering av antimikrobiell effekt av UV-ljus samt riboflavin i vätskelösningar. Flera variabler för att utvärdera och optimera eradikeringseffekt har testats på bakterien Staphylococcus epidermidis. The Efficiency of Collagen Crosslinking for Eradication of Bacteria is Influenced by the Concentration of Riboflavin and the Irradiation Time of the Used Ultraviolet Light (UVA) (submitted). Carbajal R, Eriksson M, Olsson E et al. EUROPAIN EUROpean Pain Audit In Neonates. Samarbete med bl a Armand Trousseau Hospital i Paris och många fler. Datainsamling pågår i 20 länder i Europa. Ericsson J, Eriksson M, Flacking R, Hagberg L, Hodinott P, Billebo M. En randomiserad kontrollerad studie om proaktivt amningsstöd via telefon till mödrar till prematura barn. Samarbete mellan Örebro läns landsting, Landstinget i Värmland, Dalarnas högskola, Uppsala universitet, Landstinget i Dalarna samt University of Aberdeen. Doktorandprojekt för Jenny Ericsson. Fridlund B, Nilsson U G. I övrigt ingår 14 medarbetare. Multicenter studie, 13 centra i Sverige. Dimensions of sexual life and married life in men and women and partners suffering a first mi: an explorative and comparative follow-up study = the sammi-study group. Projektet syftar till att beskriva och jämföra personer som drabbats av en första hjärtinfarkt och deras partner, hur de har det och hur de tar det året före och året efter insjuknandet. Hagberg L. MoR Matordning på recept använt i primärvården. Hagberg L. Preventiva effekter av livssilsintervention i primärvården, Björknäsprojektet. En Markovmodell. Hagberg L. Hjälpmedel i äldres vardag. Eldrivna rullstolar för äldre och livskvalitet. Utformning av en hälsoekonomisk analysmodell för att fatta beslut hjälpmedel. Hagberg L. Främja goda levnadsvanor i den muslimska församlingen. Hagberg L. LEVA-projektet som handlar om en interventionsstudie riktat till nyblivna mödrar med övervikt som syftar till varaktig viktminskning. Hagberg L. LEVA2-projektet som handlar om en interventionsstudie inom primärvården riktat till nyblivna mödrar med övervikt som syftar till varaktig viktminskning. Hagberg L. Förstärk fysisk aktivitet på recept i primärvården, Centrum/Väst Göteborg. Hagberg L. Formkontroll. Fysisk aktivitet för äldre i Marks kommun, med mötesplats för äldre som utgångspunkt. Hagberg L. Multimodal rehabilitering av smärtpatienter i primärvården i Norrbotten. En jämförelse mellan multimodal rehabilitering med och utan Webbstöd. Hagberg L. Gruppträning inom primärvården för att förbättra symtom- och funktionshantering och delaktighet bland patienter med KOL och/eller hjärtsvikt. 25

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL 2014... 3 MÅL 2013-2017... 3 ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 1 Svenskt Smärtforum 2010 13 14 oktober, Umeå Verkar där det gör ont 2 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Indikation Medicinskt plåster

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena Namn 1 Abrahamsen Gröndahl, Vigdis 2 Adolfsson Annsofie * 3 af Sandeberg, Margareta 4 Agevall Lena 5 Agevall, Charlotte 6 Ahlberg Karin 7 Ahlborg Tone * 8 Ahlner Elmqvist Marianne 9 Ahlqvist, Margary 10

Läs mer

SVENSKA INSTITUTET FÖR

SVENSKA INSTITUTET FÖR Handikappvetenskap SVENSKA INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2003-2004 Innehåll Målsättningar och organisation...5 Finansiering...5 Forskning...5 Undervisning...6 Rekommendationer...6 Forskarutbildning...7 Doktorander...9

Läs mer

FoU verksamhet - bokslut

FoU verksamhet - bokslut FoU verksamhet - bokslut 2004 Bild: A-K Larsson Innehåll 5 5 9 11 12 15 15 21 22 25 29 31 33 35 37 39 41 45 48 49 51 52 62 65 Klinisk forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Forskningsprojekt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Dnr 2013/0099 Verksamhetsberättelse 2013 Blekinge kompetenscentrum Innehåll 1.Verksamheten 2013- inledning och sammanfattning... 4 2. Hälsofrämjande verksamhet... 5 3. God vård genom processarbete... 6

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE

DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE 1 DOKTORAND- KATALOG 2014 FAKULTETEN FÖR HÄLSA, NATUR- OCH TEKNIKVETENSKAP KAU.SE Doktorandkatalog 2014 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Karlstads universitet 651 88 Karlstad 054-700 10

Läs mer

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljades år 2014 genom regeringsbeslut (regeringsbeslut 2014-01-30) ett stimulansbidrag på 5

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Palliativ vård för alla

Palliativ vård för alla Palliativ vård för alla 2:a Nationella Konferensen i Palliativ vård 13-14 mars 2012 3 Blomma i öken, Suzanne Nessim (Detalj) 4 Innehållsförteckning Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-7 Rumsöversikt

Läs mer

INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2005-2006

INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2005-2006 Handikappvetenskap INSTITUTET FÖR ÅRSRAPPORT 2005-2006 Innehåll Målsättningar och organisation...4 Finansiering...4 Forskning- stark miljösatsning...4 Internationalisering...5 Högskoleverkets utvärdering

Läs mer

Projektplan Fysisk aktivitet på recept (FaR ) för barn och ungdomar

Projektplan Fysisk aktivitet på recept (FaR ) för barn och ungdomar Projektplan Fysisk aktivitet på recept (FaR ) för barn och ungdomar 1. Bakgrund 1.1 Metodutveckling behövs för att förebygga övervikt och fetma Primärvården i samarbete med Skolhälsovården, Akademiska

Läs mer

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet

1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa. 1.5 Kortfattad beskrivning av projektet Slutrapport Vinnvård Innovationssystem för bättre hälsa 1.0 Inledning 1.1 Huvudsökande Mats Brommels 1.2 Projektnummer A2007-032 1.3 Projekttitel Innovationssystem för bättre hälsa 1.4 Total anslagssumma

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning

Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Augusti 2010 Fysisk aktivitet vid funktionsnedsättning Författare: Helena Bergström, Leg arbetsterapeut, folkhälsovetare, MSc. Avdelningen för interventions- och implementeringsforskning, Institutionen

Läs mer