Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum"

Transkript

1 Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL MÅL ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS-SAMVERKAN MED UNDER ERHÅLLEN DOCENTUR UNDER ÅRET... 5 VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER... 5 BÖCKER/BOKKAPITEL... 8 POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING... 8 ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER... 8 POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN DOKTORSEXAMEN MAGISTEREXAMEN HANDLEDNING DOKTORANDER HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT MASTER PÅGÅENDE MAGISTER PÅGÅENDE NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT PLANERINGSSTADIE KURSANSVAR/UNDERVISNING KURSANSVAR UNDERVISNING FORSKNINGSANSLAG TILLDELADE FORSKNINGSANSLAG AVSLAG FORSKNINGSSEMINARIER VID VFC PRESENTATION PÅ FORSKNINGSSEMINARIER FORSKARMILJÖER I SAMARBETE MED ÖREBRO UNIVERSITET FORSKNINGSSAMVERKANSMÖTEN ANORDNANDE AV FORSKARNÄTVERKSMÖTEN ANORDNANDE AV FORSKARKLUBB (Eriksson M, Möller M.) ANORDNANDE AV KONFERENSER PERSONALMÖTEN/UTVECKLINGSSAMTAL HANDLEDARMÖTEN UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPDRAG DELTAGIT I KURSER/KONFERENSER KURSER KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

3 INLEDNING Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) har en bred kompetens avseende metodologi och profession. VFC har som mål att tillsammans med andra aktörer höja den vetenskapliga kompetensen i Örebro läns landsting. Detta sker dels genom klinisk patientnära forskning, dels genom handledning av forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildning på olika nivåer. Enheten erbjuder ett forum för vetenskaplig diskussion, bland annat genom regelbundna seminarier. Enheten kan även erbjuda praktiskt stöd i form av t.ex. utskrift av intervjuer, inmatning av data samt tillfällig arbetsplats i kreativ forskningsmiljö. Forskare anställda vid VFC samt doktorander och magisterstuderande skall ha en klinisk förankring. Enheten driver kurser i Vetenskaplig metod inom specialistutbildning för läkare i Örebro läns landsting (vår och höst), Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp, Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom, 3 poäng inom Nationella forskarskolan och Forskningsetik och god forskningssed, 3 hp, Örebro universitet. VISION OCH MÅL Nedan finns vision och mål för VFC 2014 beskrivna. De flesta av målen har uppnåtts. VISION Vårdvetenskaplig forskning genomsyrar hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. MÅL 2014 Ett gemensamt vårdforskningscentrum skall inrättas vid Örebro universitet som inkluderar landsting, kommun, näringsliv och universitetets olika ämnesområden enligt VR:s förslag. Bedriva och handleda 25 forskningsprojekt och 25 forskningsförberedande projekt (exempelvis master-, magister- och ST-projekt). Bedriva minst 25 formella handledningsuppdrag på doktorandnivå. Producera 35 vetenskapliga publikationer. Forskning som bedrivs vid enheten skall kommuniceras internt och externt. Stöd för handledarna att nå docentur/professur. Samverka med universitet och andra forskningsenheter. Synliggöra VFC i olika forum. Driva och medverka i utbildning på olika nivåer. MÅL Landstingets forskningsstrategi är känd och genomsyrar enhetens verksamhet. Vårdvetenskaplig forskningskompetens finns representerat vid olika nivåer i ledningsarbetet inom Örebro läns landsting som en del av universitetssjukhusets utveckling. VFC främjar forskningssamverkan mellan de tre sjukhusen och övriga förvaltningar. 3

4 Verksamheten och dess uppdrag är välkända och kommunicerade inom och utom landstinget samt mot allmänheten. Starka forskningsgrupper skapas genom att etablera regionalt, nationellt och internationellt samarbete och etablera samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet. Gemensamma större projekt initieras där doktorander och nydisputerade finansieras med externa medel. Enheten drar in externa medel motsvarandet 30 % av personalkostnaden. Flera forskarstuderande finns i VFC:s forskarmiljö och är introducerade på lämpligt sätt. Forskare på VFC fortsätter sprida forskningsresultat lokalt, nationellt och internationellt för att möjliggöra implementering av forskningsresultat som genererats vid VFC. Särskild vikt läggs vid lokal förankring. VFC möjliggör handledarnas individuella kompetensutveckling; metodologiskt, pedagogiskt samt inom respektive ämnesområde. Förordnande för forskningshandledare är mer långsiktiga. VFC organiserar, genomför och deltar i utbildningsinsatser på olika nivåer. Förutsättningar finns för att handleda ST-projekt. ANSTÄLLDA Vid enheten finns följande akademiska kompetens: disputerade handledare varav 1 professor och 5 docenter Möller Margareta, forskningschef, adj professor, leg sjukgymnast (100 %) Ahlstrand Rebecca, med dr, specialistläkare (10 %) Anderzén Carlsson Agneta, docent, leg sjuksköterska (50 %) Carlsson Eva, fil dr, leg sjuksköterska (40 %, Lindesbergs lasarett betalar halva tjänsten) Dreifaldt Mats, med dr, överläkare (40 %) Ekholm Takman Maria, sekreterare (100 %) Eriksson Mats, docent, leg sjuksköterska (40 %, % betalas via externa forskningsmedel) Fadl Helena, med dr, överläkare (30 %, fr.o.m %) Franzén Karin, med dr, överläkare (20 % ) Hagberg Lars, med dr, hälsoekonom (40 %) Karlsson Jan, docent, beteendevetare (50 %) Lodefalk Maria, med dr, överläkare (40 % fr.o.m ) Makdoumi Karim, med dr, överläkare (20 %, 10 % ) Nilsagård Ylva, docent, leg sjukgymnast (50 %, varav 10 % egen finansiering, 30 % fr.o.m ) Ohlsson-Nevo Emma, med dr, leg sjuksköterska (40 % t.o.m ) Prenkert Malin, med dr, leg biomedicinsk analytiker (20 %) Svantesson Mia, med dr, leg sjuksköterska (30 %) Westerdahl Elisabeth, docent, leg sjukgymnast (40 %, varav 10 % ersättning från ÖU för basgruppshandledning läkarutbildningen) 4

5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS- SAMVERKAN MED UNDER 2014 Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet Andra universitet/högskolor nationellt och internationellt Sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter inom det egna landstinget Övriga forskningsenheter inom ÖLL Externa sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter Näringslivet ERHÅLLEN DOCENTUR UNDER ÅRET Agneta Anderzén Carlsson Ylva Nilsagård Elisabeth Westerdahl VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER Antal publicerade peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 29 varav artiklar med huvudförfattare (dvs. första eller sista författarnamn): 19 Antal anställda som stått som författare till peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 19 Anderzén Carlsson A, Persson Lundholm U, Köhn M, Westerdahl E. Medical yoga: Another way of being in the world - A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms. Int J of Qualitative Stud HealthWell-being 2014, 9:23033 doi: /qhw.v Anderzén Carlsson A, Lamy ZC, Eriksson M. Parental experiences of providing skin-toskin care to their newborn infant Part 1: a qualitative systematic review. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2014, 9: Anderzén Carlsson A, Lamy ZC, Tingvall M, Eriksson M. Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant Part 2: a qualitative meta-synthesis. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2014, 9: Bergh A-L, Johansson I, Persson E, Karlsson J, Friberg F. Nurses Patient Education Questionnaire development and validation process. Journal of Research in Nursing May 21, doi: / Bergh C, Udumyan R, Fall K, Nilsagård Y, Appelros P, Montgomery S. Stress resilience in male adolescence and subsequent stroke risk: cohort study. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry doi: /jnnp Brocki B, Andreasen J, Nielsen LR, Nekrasas V, Gorst-Rasmussen A, Westerdahl E. Short and long-term effects of supervised versus unsupervised exercise training on health-related 5

6 quality of life and functional outcomes following lung cancer surgery A randomized controlled trial. Lung Cancer 2014; 83: Bäckman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. The Efficiency of Cross-linking Methods in Eradication of Bacteria is Influenced by the Riboflavin Concentration and the Irradiation Time of Ultraviolet Light. Acta Ophthalmologica 2014 Nov; 92(7): DOI: /aos Eriksson M, Gradin M. Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(3): Fadl H, Magnuson A, Östlund I, Hanson U, Montgomery S, Schwarcz E. gestational diabetes is associated with later cardiovascular disease in overweight women a Swedish populationbased case-control study. BJOG 2014; 121: Forsberg A, Nilsagård Y, Boström K. Perceptions of using videogames in rehabilitation: a dual perspective of people with multiple sclerosis and physiotherapists. Disability and Rehabilitation April cc 22nd Funk E, Thunberg P, Anderzén Carlsson A. (2014) Patients experiences in magnetic resonance imaging (MRI) and their experiences of preferred technique for breath hold performance. Journal of Advanced Nursing 70(8) DOI: /jan Funk E, Anderzén Carlsson A, Ingverud P, Leander A, Thunberg P. Patient-initiated breathholds in MRI: an alternative for reducing respiratory artefacts and improving image quality? In press. Clinical Imaging. doi: /j.clinimag Hagberg L, Brekke H, Bertz F, Winkvist A. Cost-utility analysis of a randomized controlled weight loss trial among lactating owerweight/obese women. BMC Public Health, 14:38 doi: / Hagvall M, Ehnfors M, Anderzén Carlsson A. Experiences of parenting a child with medical complexity in need of acute somatic care (E-publ ahead of print Journal of Child Health Care : Johansson A, Andershed B, Anderzén Carlsson A. (2014) Mothers and fathers conceptions of adult mental health services: A phenomenographic study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 28(3): DOI: /scs Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Self-reported physical activity and lung function two months after cardiac surgery a prospective cohort study. Journal of Cardiothoracic Surgery 2014, 9:59. Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological aspects of eating behavior as predictors of 10-year weight changes after surgical and conventional treatment for severe obesity: results from the SOS intervention study. Am J Clin Nutr. Published online November 12, doi: /ajcn

7 Nilsagård Y, Westerdahl E, Wittrin A, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Poster abstract ECTRIMS Multiple Sclerosis Journal 2014;20(7):992. Nilsagård Y, Gunn H, Freeman J, Hoang P, Lord S, Mazumder R, Cameron M. Falls in people with MS an individual data meta-analysis from studies from Australia, Sweden, United Kingdom and the United States. Multiple Sclerosis 2014, Online DOI: / Nilsagård Y, Kollén L, Axelsson H, Bjerlemo B, Forsberg A. Confirmation of reliability and validity of the Functional Gait Assessment for persons with peripheral vestibular dysfunction. Physiotherapy Theory and Practice 2014;21(8): Nordén J, Grönberg AM, Bosaeus I, Bertéus Forslund H, Hulthén L, Rothenberg E, Karlsson J, Wallengren O, Slinde F. Nutrition impact symptoms and body composition in patients with COPD. Eur J Clin Nutr May 7. doi: /ejcn Persson M, Fadl H. Perinatal outcome in relation to fetal sex in offspring to mothers with pregestational and gestational diabetes a population based study. Diabet. Med. 2014; 31: Redfors Y, Olaison S, Karlsson J, Hellgren J, Möller C. Hearing-related, health-related quality of life in patients who have undergone otosclerosis surgery: A long-term follow-up study. Int J Audiol Sep 2:1-7. doi: / Ronnberg AK, Ostlund I, Fadl H, Gottvall T, Nilsson K. Intervention during pregnancy to reduce excessive gestational weightgain a randomised controlled trial. BJOG 2014; Doi: / Rådman L, Forsberg A, Nilsagård Y. Modified Rivermead Mobility Index: a reliable measure in people within 14 days post-stroke. Physiotherapy Theory Practice :1-4. Sjöberg M, Eriksson M, Andersson J, Norén T. Transmission of Clostridium difficile spores in isolation room environment and through hospital beds results from two pilot studies. APMIS, 2014;122: doi: /apm Sundberg T, Hagberg L, Zethraeus N, Wändell P, Falkenberg T. Integrative medicine for back and neck pain exploring cost-effectiveness alongside a randomized clinical pilot trial. European Journal of Integrative Medicine, 6: Sundquist A-S & Anderzén Carlsson A. Holding the patient s life in my hand Swedish registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2014;28(2): doi: /scs Svantesson M, Karlsson J, Boitte P, Schildman J, Dauwerse L, Widdershoven G, Pedersen R, Huisman M, Molewijk B. Outcomes of Moral Case Deliberation the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD). BMC Medical Ethics :30. doi: /

8 BÖCKER/BOKKAPITEL Eriksson M. Forskning om barn. I Hamrin E, Kihlgren M, Rinell Hermansson A, Östlinder G. När omvårdnad blev vetenskap de första decennierna Liber. Stockholm Fadl H. Problembaserad Obstetrik och gynekologi; kapitel om hyperglykemi under graviditet. Liber. Stockholm, 2014, ISBN Mortensen J, Makdoumi K, Hellander Edman A. Corneal Cross-Linking for Infectious Keratitis. Bokkapitel (Chapter 10): Corneal Collagen Cross-Linking. Avedros ebook. Editors: Marshall J, Hersh P, Muller D. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING Carlsson E. Presentation av projektet Munhälsa, ätande och vårdkvalitet på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm oktober. Eriksson M, Flacking R, Mörelius E. Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde. Läkartidningen 2014;111:CZ6M. Eriksson M. Ny lathund ska lindra smärtan för de små. Artikel i Nerikes Allehanda 23 juni Eriksson M. Örebroforskare experter på barns smärta. Ledningsinformation från USÖ, nr 4, juni Eriksson M. Örebroforskare: Så lindras barnens smärta hos doktorn. Intervju i Tvärsnytt och Värmlandsnytt 30 maj. Eriksson M. Intervju om smärtlindring av barn. Radio Örebro 23 maj. Makdoumi K. Glaskropps- och näthinneavlossning. Artikel i Svensk Geriatrik, december. Solera C, Falk T, Hagberg L, Omberg L. Substantial universalism? The Swedish case. Economia & Lavoro 2: ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER Antal vetenskapliga presentationer/postrar: 54 Anderzén Carlsson A, Persson Lundholm U, Köhn M, Westerdahl E. Medical yoga: Another way of being in the world A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms (Platform presentation). Vårdforskningens dag, Universitetssjukhuset Örebro, Sweden. 8

9 Anderzén-Carlsson A, Carlsson E, Prenkert M, Svantesson M. Talking about patient safety findings from a study on healthcare professionals experience of being a patient, a family member or a caregiver of a colleague. International forum on quality and safety in health care, Paris. Posterpresentation. Anderzén-Carlsson A, Carlsson E, Prenkert M & Svantesson M. Talking about patient safety findings from three studies on healthcare professionals experiences of being a patient, a family member of a patient or a caregiver of a colleague. Vårdforskningens dag, Wilandersalen, USÖ, Örebro. Abstract, posterpresentation. Arvidsson Lindvall M, Anderzén Carlsson A, Forsberg A. Body Awareness Therapy in stroke rehabilitation. Nordic Conference on advances in health care science research, University of Turku, Finland. Bergh C, Udumyan R, Fall K, Nilsagård Y, Appelros P, Montgomery S. Stresstolerans under tonåren och risk för strike I arbetsför ålder: registerbaserad kohort studie. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Boyle EM, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Carbajal R. Pain assessment for neonates in NICUs across the United Kingdom: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at Perinatal Medicine 2014, Harrogate, UK (Publicerad som Boyle E, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Carbajal R. (2014). PC.50 Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across the UK: European Pain Audit in Neonates (Europain). Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 99 Suppl 1, A53. doi: /archdischild ) Brocki B, Westerdahl E, Souza DSR, Andreasen JJ. Factors influencing postoperative pulmonary complications following pulmonary resection due to malignant or benign lung tumour preliminary results (Platform presentation). Forsknings-og udviklings-symposium i region Nordjylland. Bäckman A, Makdoumi K. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology)-mötet, Orlando, FL, USA. Posterpresentation; abstract published. Carbajal R, Eriksson M, Courtois E, Andersen RD, Avila-Alvarez A, Boyle E, Lago P, Sarafidis K, Simons S, Polkki T, Ilmoja ML, Van Overmeire B, Berger A, Papadouri T, Schroth M, Tameliene R, Attard-Montalto S, Dobrzanska A, Matos C, Bergqvist L, Lagercrantz H, Anand KJS. Europain Survey Study Group. Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across Europe: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at 2014 PAS/ASPR Joint Meeting, Vancouver, Canada. Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Boyle E. Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at Perinatal Medicine 2014, Harrogate, UK. (Publicerad som Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Boyle E. (2014). PC.77 Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: The Europain survey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 99 Suppl 1, A62. doi: /archdischild ) 9

10 Carlsson E. Talking about patient safety findings from a study on healthcare professionals experience of being a patient, a family member or a caregiver of a colleague. Nordic conference on research in patient safety and quality in healthcare, Stavanger. Posterpresentation. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius M, Olai L, Hägg M. Aspects of eating, oral health and quality of care among elderly people in short-term care units before and after a swallowing intervention. Nordic Congress on geriatrics and Gerontology, Göteborg. Posterpresentation. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius K, Olai L, Hägg M. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Carlsson E, Svantesson M, Prenkert M, Anderzén Carlsson A. Poster presenterad på: International Forum on Quality and Patient Safety i Paris, Frankrike. Posterpresentation. Duberg A. Dans en resursstärkande insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos flickor år. Seminarium på Barnsrättsdagarna, Conventum, Örebro. Muntlig presentation. Ericson J, Flacking R, Hellström-Westas L, Eriksson M. Decrease in Breast Milk intake in Preterm Infants Discharged from Swedish Neonatal Units Poster at 17 th ISRHML Conference, Kiawah Island, South Carolina, USA. Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott, P, Flacking R. Is proactive breastfeeding effective? study protocol for a randomized controlled trial. Poster at Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research, Turkku University, Turkku, Finland. Forsberg A, Nilsagård Y, Boström K. Erfarenheter av videospel i rehabilitering: en intervjustudie med personer med multipel skleros och fysioterapeuter. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Forsberg A, Nilsagård Y. Validity of a timed sit-to-stand test in people with multiple sclerosis. Rehabilitation in MS (RIMS), Brighton. Posterpresentation. Funk E, Thunberg P, Anderzén Carlsson A. Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning. Utvärdering av patienters delaktighet och bildkvalitet. Nya tider, nya kunskaper Röntgensjuksköterskan forskningsproducent från C-uppsats till PhD. Karolinska Institutet, Stockholm. Muntlig presentation Hafezi F, Mortensen J, Makdoumi K. PACK-CXL (Corneal Cross-Linking) for the treatment of corneal infections. Nordiska Ögonläkarmötet, Stockholm, Sweden. Paper presentation; abstract published; Co-Moderator. Heidenreich K, Materstvedt L J, Tidefelt U, Svantesson M. Moral Case Deliberation (MCD) the role played by ethical principles, virtues and relational ethics. 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. 10

11 Heidenreich K, Materstvedt L J, Tidefelt U, Svantesson M. Moral Case Deliberation (MCD) the role played by ethical principles, virtues and relational ethics. Vårdforskningens dag, Örebro. Johansson A. Anderzen Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Mothers And Fathers Everyday Experiences Of Having An Adult Child Who Suffers From Long-Term Mental Illness. The 5th Qualitative Research on Mental Health Conference, Conference Center at Mediterranean Agronomic Institute of Chania Chania, Greece. Abstract, muntlig presentation. Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Physical activity and lung function two months after cardiac surgery (Poster presentation). ERS (European Respiratory Society) Annual Congress, Munchen, Germany. Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Self-reported physical activity and lung function two months after cardiac surgery. 6 th Joint Conference in Cardiothoracic Surgery & The Swedish Thoracic Meeting (Svenska Thoraxmötet), Gothenburg, Sweden. Jonsson M, Westerdahl E. Fysisk aktivitet och lungfunktion två månader efter hjärtkirurgi (Poster presentation). Vårdforskningens dag, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, Sweden. Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological eating behaviors as predictors of 15-year weight changes after surgical and conventional treatment for severe obesity: results from the SOS intervention study. International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological eating behaviors as predictors of 15-year weight changes after surgical treatment for severe obesity. 28th Conference of the European Health Psychology Society, EHPS, Innsbruck, Austria. Lohse G, Nilsagård Y, Geijer H, Svantesson M, Udumyan R. Laserbehandling vid nacksmärta. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Makdoumi K. Suturlös skleralfixation av intraokulär lins För- och nackdelar. Updatemöte för läkare i regionen. Universitetssjukhuset, Örebro. Makdoumi K. Fotodynamisk behandling av hornhinneinfektioner Idag och i framtiden. Lunchföreläsning/forskningsseminarium. Universitetssjukhuset, Örebro. Molarius A, Lindén-Boström M, Granström F, Karlsson J. 12-year trends in obesity by age and educational level in mid-sweden the increase is levelling off among young adults but socioeconomic differences persist. International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Nilsagård Y, Wittrin A, Westerdahl E, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Conference of rehabilitation in MS (RIMS), Brighton, Great Britain. Nilsagård Y, Boström K. Information till barn och ungdomar när en förälder diagnostiseras med multipel skleros. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. 11

12 Nilsagård Y, Wittrin A, Westerdahl E, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Rehabilitation in MS (RIMS), Brighton. Posterpresentation. Nilsson C, Bremer A, Blomberg K, Sandqvist J, Svantesson M. Omhändertagandet av närstående till personer som begått självmord utifrån ambulanspersonals, polis och primärvårdsläkares perspektiv. Vårdforskningens dag, Örebro. Nordén J, Grönberg AM, Bosaeus I, Bertéus Forslund H, Hulthén L, Rothenberg E, Karlsson J, Wallengren O, Slinde F. Nutrition impact symptoms and body composition in patients with COPD. The 36th ESPEN Congress, Geneva, Switzerland. Ohlsson-Nevo E, Nilsson U, Karlsson J. Har en psykosocial intervention någon effekt på den hälsorelaterade livskvalitén hos personer opererade för kolorektalcancer och deras närstående? Kirurgveckan, Karlstad. Olai L, Carlsson E, Persenius M. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende. Sjuksköterskedagarna, Stockholm. Posterpresentation. Olsson E, Eriksson M. Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants? Poster vid 1 st International and multidisciplinary children s critical care research summer school. University of Central Lancashire, Preston, UK. Persson M, Hanson U, Fadl H. Outcome of pregnancies with type 2 diabetes in Sweden DPSG Budapest. Prenkert M, poster presenterad på: 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Stavanger, Norge. Posterpresentation. Rasoal D, Kihlgren A, James I, Svantesson M. Which ethical issues arise in Moral Case Deliberation concerning patients whose voices are impaired? 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. Rasoal D, Kihlgren A, James I, Svantesson M. Vilka etiskt svåra situationer tar personalen upp under etikronder? Vårdforskningens dag, Örebro. Rådman L, Nilsagård Y. El-olyckor i arbetet. Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. Vårdforskningens dag, Örebro. Rådman L, Nilsagård Y. El-olyckor i arbetet. Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. 4th Barents Occupational Health Workshop i Umeå. Rådman L, Nilsagård Y, Gunnarsson L-G. El-olyckor i arbetet: Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Sjölander J, Engfeldt P, Karlsson J. Low Calorie Diet Treatment In Primary Care - Preliminary Results On Weight And Health-related Quality Of Life After 6 Months. 12

13 International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Ståhlnacke, K, Carlsson E, Persoenius M, Olai L, Hägg M. Aspekter av ätande, munhälsa och vårdkvalitet bland personer som vårdas inom korttidsvård, före och efter en intervention med ett sväljträningsprogram. Odontologiska riksstämman, Stockholm. Muntlig presentation. Svantesson M, Karlsson J, Molewijk B. Which outcomes of Moral Case Deliberation do healthcare professionals value? 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. Svantesson M, Karlsson J, Molewijk B. Which outcomes of Moral Case Deliberation do healthcare professionals value? Vårdforskningens dag, Örebro. Watz A, Möller M, Hagberg L, Svantesson M. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept efter stroke och TIA. Vårdforskningens dag, Örebro. Westerdahl E, Wittrin A, Kånåhols M, Gunnarsson M, Nilsagård Y. Breathing exercises for patients with multiple sclerosis a randomized controlled trial (Platform presentation). ERS (European Respiratory Society) Annual Congress, Munchen, Germany. POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT Carlsson E. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas inom korttidsvård. Invigning av Kunskapscentrum för äldres munhälsa. Muntlig presentation. Carlsson E. Var god svälj! Banbrytande forskning vid Lindesbergs lasarett. Lindenytt, lokal nyhetswebb. Intervju 18 juni. Carlsson E. Svårt att vara anhörig för den som är insatt. Dagens Medicin. Intervju 3 december. Fadl H. Kardiovaskulär risk efter graviditetsdiabetes. Rotary Örebro. Möller M. Forskning inom Örebro läns landsting. Rotary Örebro. Svantesson M. Gott bemötande, kan det ibland vara omöjligt? studier om etiska problem och att vårda vårdpersonal. Bemötande seminarium för personalen på USÖ, Örebro. Svantesson M. Att stödja vårdpersonal att hantera etiska problem: Studie om etisk reflektion. Dag om Bemötandets etik för personalen på Västerås centralsjukhus, Västerås. Svantesson M. Outcomes of Moral Case Deliberation the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD). Nordiskt barnonkologiskt möte, Noors slott, Sigtuna. 13

14 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN Eriksson M. Vård av extremt tidigt födda barn en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan. Projekt Säker nyföddhetsvård. september Mats har varit ordförande i expertgrupp Omvårdnad, smärta och hjärna samt ledamot i planerings- och styrgruppen. Författare till kapitlet Smärtbehandling, tillsammans med Elisabeth Norman, Lunds universitet. Eriksson M. Vård av extremt tidigt födda barn en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan. Projekt Säker nyföddhetsvård. september Mats har varit ordförande i expertgrupp Omvårdnad, smärta och hjärna samt ledamot i planerings- och styrgruppen. Författare till kapitlet Smärtbehandling, tillsammans med Elisabeth Norman, Lunds universitet. Eriksson M, Gradin M. Expert/författare i Läkemedelsverkets arbete med Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård kunskapsdokument. Författare av bakgrundsdokument: Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande Hagberg L (medförfattare). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Nilsagård Y. Balance exercise for people with Multiple Sclerosis The CoDuSe Concept. Nilsagård Y. Balance intervention, falls and perspectives from the next-of-kin in people with Moderate multiple sclerosis. Nilsagård Y. Hemsoling för nyfödda, fullgångna barn med ikterus. Westerdahl E. Medverkan som konsensuspanel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Westerdahl E. Medverkan i Delphi-process för konsensus om preoperativ riskvärdering för förebyggande av lungkomplikationer efter kirurgi, Aarhus Universitetshospital, Danmark. DOKTORSEXAMEN Hua Håkan Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet Audiologiskt forskningscentrum, USÖ Huvudhandledare: Lyxell Björn Bihandledare: Möller Claes, Widén Stephen Titel: Employees with aided hearing impairment An interdisciplinary perspective. Medförfattare delarbete 1: Karlsson Jan, docent Disputation: 3 okt

15 Johansson Anita Medicinsk vetenskap, Inriktning Hälso- och Vårdvetenskap, Örebro Universitet. Huvudhandledare: Andershed Birgitta Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, Åhlin Arne. Titel: Ändlös omsorg och utmätt hälsa Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn drabbas av långvarig psykisk sjukdom. Disputation: 16 maj Nordanstig Joakim Institutionen för medicin, Sahlgenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Jivergård Lennart, med dr Bihandledare: Österberg Klas, Taft Charles, docent Titel: Intermittent claududication studies on clinical evaluation strategies and invasive treatment efficacy Medförfattare delarbete 2 och 3: Karlsson Jan, docent Disputation: 5 juni 2014 MAGISTEREXAMEN Watz Anna, leg fysioterapeut Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept efter stroke och TIA Handledare: Möller M, Hagberg L, Svantesson M Nordenhäll Helene, leg fysioterapeut Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet Patienters upplevelse av vad som bidrar, begränsar och stödjer till fysisk aktivitet vid koloncancersjukdom, Handledare: Möller M, Hagberg L, Svantesson M HANDLEDNING Antal doktorander som handleds av personal vid VFC: 33 DOKTORANDER Allbrand Marianne, leg barnmorska Kvinnokliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Åman Jan, professor Örebro Universitet Bihandledare: Lodefalk Maria, med dr, Nilsson Kerstin, docent Planerad disputation 2016 Preliminär titel: Genuttryck av inflammatoriska markörer i placenta hos mödrar med övervikt 15

16 Arenhall Eva, leg sjuksköterska Kardiologiska kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Halvtidsgranskning 2010 Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Erfarenhet och upplevelser av par-relationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv Arvidsson Bo, leg sjuksköterska Medicinska kliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Rask Eva, docent, Schvarcz Erik, med dr Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Mätning av benmassa i handen med digital röntgen radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos Berg Anne-Louise, leg sjuksköterska Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Friberg Febe, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Persson Eva, med dr Halvtidsgranskning 2010 Preliminär titel: Sjuksköterskors patientundervisande arbete inom primärvård, kommunal vård och sjukhusvård. Bergh Cecilia, leg sjukgymnast Avd för sjukgymnastik, USÖ NUPARC, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Montgomery Scott, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, docent, Appelros Peter, docent Preliminär titel: Identification of clinical characteristics at presentation with TIA that predict subsequent ischemic events including stroke Brocki Barbara Christina, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi Registrerad 2011 Huvudhandledare: Westerdahl Elisabeth, docent Bihandledare:Savio Ramos de Souza Domingos, docent, Andreasen Jan Jesper, docent Halvtidsgranskning 2014 Planerad disputation 2016 Preliminär titel: Effect of pulmonary rehabilitation interventions on physical performance and health related quality of life after 16

17 Buchert Paulina, leg arbetsterapeut Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Pettersson Ingvor, med dr, Boström Katrin, med dr Preliminär titel: Arbetsterapeutiska interventioner i ett strukturellt vårdomhändertagande av sköra äldre Carling Anna, leg sjukgymnast Avd för Sjukgymnastik, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Nilsagård Ylva, docent Bihandledare: Forsberg Anette, docent, Gunnarsson Martin, med dr Preliminär titel: Fördjupad kunskap om fall vid MS Dahlberg Karuna, leg sjuksköterska Anestesikliniken, USÖ och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica, professor Bihandledare: Eriksson Mats, docent, Jaensson Maria, med dr Planerad disputation 2018 Preliminär titel: RAPP: a smartphone app that assesses postoperative recovery Duberg Anna, leg sjukgymnast BUP Ätstörningsenheten, Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2009 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Sunvisson Helena, med dr Halvtidsgranskning 2012 Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Dansintervention för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro. RCT studie Ericson Jenny, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, Falu lasarett Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Flacking Renée, docent Bihandledare: Eriksson Mats, docent, Hellström-Westas Lena, professor Planerad disputation 2020 Preliminär titel: Proactive breastfeeding support to mothers of preterm infants Funk Eva, leg röntgensjuksköterska Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Licentiatavhandling Huvudhandledare: Thunberg Per, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent Preliminär titel: Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning ett nytt sätt att både förbättra patientens välbefinnande och bildkvaliteten? 17

18 Heidenreich Kaja, specialistläkare Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Registrerad: 2013 Huvudhandledare: Tidefelt Ulf, professor Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, Matertvedt Lars-Johan, professor Preliminär titel: Etikrond när vård och moral möts hur går etisk analys och reflektion till i praktiken? Hilden Karin, specialistläkare, Kvinnokliniken, USÖ Registrerad: 2014 Bihandledare: Fadl Helena, med dr Preliminär titel: Kvinnans övervikt och hyperglykemins betydelse under graviditet för obstetriska och neonatala utfall Jonsson Marcus, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi (lungfunktion och fysisk aktivitet i samband med lungkirurgi) Registrerad 2012 Huvudhandledare: Westerdahl Elisabeth, docent Bihandledare: Hurtig Wennlöf Anita, docent, Ahlsson Anders, med dr Planerad disputation 2018 Preliminär titel: Effects of physical activity and physiotherapy on lung function and health related quality of life after cardiac and thoracic surgery Järvholm Kajsa, psykolog Institutionen för psykologi, Lunds universitet Huvudhandledare: Per Johnsson, docent Bihandledare: Karlsson Jan, docent Preliminär titel: Psykisk hälsa hos ungdomar som genomgår fetmabehandling Karlberg Traav Malin, leg sjuksköterska ÖNH-kliniken, USÖ och Ersta-Sköndal högskola Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Johansson Gunilla, med dr, Cronqvist Agneta, fil dr Planerad disputation Preliminär titel: Att stärka sjuksköterskors forskningsanvändning Lindström Caisa, kurator och med lic Barn- och ungdomskliniken, USÖ Medicinsk vetenskap, Inriktning Medicin, Örebro Universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Åman Jan Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, Lindahl Norberg Annika Preliminär titel: Personlighetens betydelse för hur föräldraskapet påverkas av att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 Planerad disputation

19 Lundqvist Stefan, leg sjukgymnast Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet Registrerad: 2014 Huvudhandledare: Cider Åsa, docent Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Börjesson Mats, professor, Niklasson Larsson Marie, med dr Disputation beräknas ske 2022 Preliminär titel: Promoting physical activity in primary health care Olsson Emma, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent, Ahlsén Gunilla, docent Planerad disputation 2018 Preliminär titel: Hud-mot-hudvård av underburna barn neurofysiologiska aspekter, implementering och föräldraupplevelser Olsson Lovisa, sjukhuskemist, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ. Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Nilsson Torbjörn, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Disputation: 27 febr 2015 Preliminär titel: Biochemical and molecular biomarkers, and physical activities association with subjective wellbeing in old age. Pellrud Rickard, ST-läkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Berggren Lars, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Preliminär titel: Krikoidtryck och optimering av luftvägshantering för förebyggande av aspiration vid anestesi Philipsson Anna, folkhälsovetare Samhällsmedicinska enheten, ÖLL Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr Preliminär titel: Hälsoekonomiska aspekter på insatser för barns och ungas psykiska hälsa Rasoal Dara, universitetsadjunkt Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Kihlgren Annica, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr Disputation beräknas ske

20 Preliminär titel: Moral Case Deliberation: Ett verktyg för sjukvårdspersonal att hantera etiska svåra situationer i patientvården Rådman Lisa, leg sjukgymnast Arbets- och miljömedicinska kliniken, Avd för sjukgymnastik, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Gunnarsson Lars-Gunnar, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, docent Preliminär titel: Sena effekter av strömgenomgång Savilampi Johanna, specialistläkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Wattwill Magnus, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Preliminär titel: Opioiders påverkan på matstrups- och svalgfunktion Selim Marianne, leg röntgensjuksköterska Medicinsk vetenskap, Inriktning Kirurgi, Örebro Universitet Huvudhandledare: Andersson Torbjörn Biträdande handledare (tillträtt 2014): Anderzén Carlsson Agneta Licentiatavhandling. Preliminär titel: From analogue to digital facts and fantasies in radiological digitalization Skogsdal Yvonne, samordnande barnmorska, mödrahälsovårdsenheten Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Karlsson Jan, docent Bihandledare: Fadl Helena, med dr, Tydén Tanja, professor Doktorandregistrering: 17 nov 2014 Preliminär titel: Ohälsosamma levnadsvanor samt självskattad hälsa vid tidig graviditet de Snoo-Trimp Janine, Teaching assistant Philosophy of Science, Research assistant Department of Medical Humanities, VU Medical Center, Amsterdam, NL Registrerad: 2014 Huvudhandledare: Molewijk Bert, assistent professor Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, Widdershoven Guy, professor Preliminär titel: Evaluation of Moral Case Deliberation Sundqvist Ann Sofie, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Kärl- Thoraxkliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent Bihandledare: Nilsson Ulrica, professor, docent, Holmefur Marie, med dr Preliminär titel: Svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat 20

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2010. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2010 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Verksamhetsberättelse 2006. Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Centrum för Klinisk Forskning Dalarna Verksamhetsberättelse 2006 Härmed översändes verksamhetsberättelsen för CKF Dalarna. CKF Dalarna ett samarbete mellan Uppsala universitet

Läs mer

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014.

Verksamhetsberättelsen är ett försök att beskriva läget för den kliniska forskningen inom LiV så som den såg ut 31/12 2014. Verksamhetsberättelse Klinisk forskning inom Landstinget i Värmland 2014 Inledning Det hinner hända mycket under ett år! Vi får nya doktorander, några disputerar, det avslutas projekt och nya startas.

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014

Institutionen för vårdvetenskap. Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Institutionen för vårdvetenskap Forskning inom huvudområdet vårdvetenskap 2014 Innehåll FORSKARE OCH DOKTORANDER... 1 Forskare... 1 Doktorander *... 1 INTRODUKTION... 2 VÅRDVETENSKAPLIG FORSKNING... 2

Läs mer

Audiologiskt forskningscentrum (AudF)

Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Audiologiskt forskningscentrum (AudF) Verksamhetsberättelse 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 MÅL... 3 ANSTÄLLDA... 5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR AUDF HAFT FORSKNINGSSAMVERKAN

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ

Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Svenskt 2010 Smärtforum UMEÅ Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 1 Svenskt Smärtforum 2010 13 14 oktober, Umeå Verkar där det gör ont 2 Abstractbok // Svenskt Smärtforum 2010 Indikation Medicinskt plåster

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

September 2010- augusti 2011

September 2010- augusti 2011 Årsrapport Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neurologiregister September 2010- augusti 2011 1 / 45 1. Bakgrund och syfte; SMSreg och Svenskt Neurologiregister Från MS-register till Neurologiregister

Läs mer

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena

Namn. 12 Alassaad Anna 13 Albinsson Gunilla 14 Alehagen Siw * 15 Aléx Lena Namn 1 Abrahamsen Gröndahl, Vigdis 2 Adolfsson Annsofie * 3 af Sandeberg, Margareta 4 Agevall Lena 5 Agevall, Charlotte 6 Ahlberg Karin 7 Ahlborg Tone * 8 Ahlner Elmqvist Marianne 9 Ahlqvist, Margary 10

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2015 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljades år 2014 genom regeringsbeslut (regeringsbeslut 2014-01-30) ett stimulansbidrag på 5

Läs mer

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014

Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 1 STIFTELSEN STOCKHOLMS LÄNS ÄLDRECENTRUM Lägesrapport över projektet SNAC-Kungsholmen per den 15 mars 2014 Genom regeringsbeslut (2009-03-26/III:3) beviljades Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum för

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon

Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Erfarenheter av Fysisk aktivitet på recept FaR Lena V. Kallings och Matti Leijon statens

Läs mer

Palliativ vård för alla

Palliativ vård för alla Palliativ vård för alla 2:a Nationella Konferensen i Palliativ vård 13-14 mars 2012 3 Blomma i öken, Suzanne Nessim (Detalj) 4 Innehållsförteckning Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-7 Rumsöversikt

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies

CHESS 10 år. Centre for Health Equity Studies CHESS 10 år Centre for Health Equity Studies Förord Forskningsinstitut och centra finns av en anledning, nämligen att kraftsamla forskning kring ett tema eller område. Detta gäller i allra högsta grad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Svenska Multipel Skleros registret (SMSreg) Svenska Neuroregister (SNR) September 2011 - augusti 2012 Inledning och viktigaste utvecklingssteg År 2012 är SMSregs tolfte officiella

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27

Sammanfattning. Stockholm 2014-03-01. Joakim Dillner. Sida 3 av 27 Återrapportering till Vetenskapsrådet för året 2013 Sida 2 av 27 Sammanfattning Under 2013 har BBMRI.se kunnat konsolidera verksamheten för nationell biobankning. Påtagliga framsteg under året utgör: -Effektiviserad

Läs mer

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil

Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Forsknings- och utvecklingsenheten för Närsjukvården i Östergötland Rapport-FoUrnalen 2013:4 Psykossjukdom ökar risken för metabolt syndrom - intervention för en hälsosammare livsstil Berit Gustavsson

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XIX NUMMER 2 APRIL 2008 tema :obesitas & diabetes Med ett dagligt intag av eye q TM kan alla barn förbättra läsförmågan, koncentrationen, arbetsminnet och humöret.

Läs mer

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem

Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Barn till våldsutsatta kvinnor med missbruksproblem Christina Scheffel Birath Ulla Beijer 3 Valerie DeMarinis 2 Britt af Klinteberg* 3, 4, 5 1, 2, 3 1 Beroendecentrum Stockholm 2 Public Mental Health Promotion

Läs mer

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution.

Företag/organisation Danderyds sjukhus. Gatu/box-adress Danderyds sjukhus AB. CV återfinns i bilagorna. Avdelning/institution. 1. Application A2008-012 A2008-012 - APPLICATION (1/4) 2008-12-07 1.1 Huvudsökande Förnamn Karin Befattningstitel Utvecklingsledare Grundexamen Läkarexamen Efternamn Kön Födelsedatum Telefon Mobiltelefon

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation

sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation sektionen för neurorehabilitering division for neurorehabilitation 2008 Lust for life! Lust for life! Medicinsk vetenskap syftar till att bota sjukdom och läka skador. Olyckligtvis är vår kunskap och färdighet

Läs mer