Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum"

Transkript

1 Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL MÅL ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS-SAMVERKAN MED UNDER ERHÅLLEN DOCENTUR UNDER ÅRET... 5 VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER... 5 BÖCKER/BOKKAPITEL... 8 POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING... 8 ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER... 8 POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN DOKTORSEXAMEN MAGISTEREXAMEN HANDLEDNING DOKTORANDER HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT MASTER PÅGÅENDE MAGISTER PÅGÅENDE NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT PLANERINGSSTADIE KURSANSVAR/UNDERVISNING KURSANSVAR UNDERVISNING FORSKNINGSANSLAG TILLDELADE FORSKNINGSANSLAG AVSLAG FORSKNINGSSEMINARIER VID VFC PRESENTATION PÅ FORSKNINGSSEMINARIER FORSKARMILJÖER I SAMARBETE MED ÖREBRO UNIVERSITET FORSKNINGSSAMVERKANSMÖTEN ANORDNANDE AV FORSKARNÄTVERKSMÖTEN ANORDNANDE AV FORSKARKLUBB (Eriksson M, Möller M.) ANORDNANDE AV KONFERENSER PERSONALMÖTEN/UTVECKLINGSSAMTAL HANDLEDARMÖTEN UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPDRAG DELTAGIT I KURSER/KONFERENSER KURSER KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

3 INLEDNING Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) har en bred kompetens avseende metodologi och profession. VFC har som mål att tillsammans med andra aktörer höja den vetenskapliga kompetensen i Örebro läns landsting. Detta sker dels genom klinisk patientnära forskning, dels genom handledning av forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildning på olika nivåer. Enheten erbjuder ett forum för vetenskaplig diskussion, bland annat genom regelbundna seminarier. Enheten kan även erbjuda praktiskt stöd i form av t.ex. utskrift av intervjuer, inmatning av data samt tillfällig arbetsplats i kreativ forskningsmiljö. Forskare anställda vid VFC samt doktorander och magisterstuderande skall ha en klinisk förankring. Enheten driver kurser i Vetenskaplig metod inom specialistutbildning för läkare i Örebro läns landsting (vår och höst), Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp, Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom, 3 poäng inom Nationella forskarskolan och Forskningsetik och god forskningssed, 3 hp, Örebro universitet. VISION OCH MÅL Nedan finns vision och mål för VFC 2014 beskrivna. De flesta av målen har uppnåtts. VISION Vårdvetenskaplig forskning genomsyrar hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. MÅL 2014 Ett gemensamt vårdforskningscentrum skall inrättas vid Örebro universitet som inkluderar landsting, kommun, näringsliv och universitetets olika ämnesområden enligt VR:s förslag. Bedriva och handleda 25 forskningsprojekt och 25 forskningsförberedande projekt (exempelvis master-, magister- och ST-projekt). Bedriva minst 25 formella handledningsuppdrag på doktorandnivå. Producera 35 vetenskapliga publikationer. Forskning som bedrivs vid enheten skall kommuniceras internt och externt. Stöd för handledarna att nå docentur/professur. Samverka med universitet och andra forskningsenheter. Synliggöra VFC i olika forum. Driva och medverka i utbildning på olika nivåer. MÅL Landstingets forskningsstrategi är känd och genomsyrar enhetens verksamhet. Vårdvetenskaplig forskningskompetens finns representerat vid olika nivåer i ledningsarbetet inom Örebro läns landsting som en del av universitetssjukhusets utveckling. VFC främjar forskningssamverkan mellan de tre sjukhusen och övriga förvaltningar. 3

4 Verksamheten och dess uppdrag är välkända och kommunicerade inom och utom landstinget samt mot allmänheten. Starka forskningsgrupper skapas genom att etablera regionalt, nationellt och internationellt samarbete och etablera samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet. Gemensamma större projekt initieras där doktorander och nydisputerade finansieras med externa medel. Enheten drar in externa medel motsvarandet 30 % av personalkostnaden. Flera forskarstuderande finns i VFC:s forskarmiljö och är introducerade på lämpligt sätt. Forskare på VFC fortsätter sprida forskningsresultat lokalt, nationellt och internationellt för att möjliggöra implementering av forskningsresultat som genererats vid VFC. Särskild vikt läggs vid lokal förankring. VFC möjliggör handledarnas individuella kompetensutveckling; metodologiskt, pedagogiskt samt inom respektive ämnesområde. Förordnande för forskningshandledare är mer långsiktiga. VFC organiserar, genomför och deltar i utbildningsinsatser på olika nivåer. Förutsättningar finns för att handleda ST-projekt. ANSTÄLLDA Vid enheten finns följande akademiska kompetens: disputerade handledare varav 1 professor och 5 docenter Möller Margareta, forskningschef, adj professor, leg sjukgymnast (100 %) Ahlstrand Rebecca, med dr, specialistläkare (10 %) Anderzén Carlsson Agneta, docent, leg sjuksköterska (50 %) Carlsson Eva, fil dr, leg sjuksköterska (40 %, Lindesbergs lasarett betalar halva tjänsten) Dreifaldt Mats, med dr, överläkare (40 %) Ekholm Takman Maria, sekreterare (100 %) Eriksson Mats, docent, leg sjuksköterska (40 %, % betalas via externa forskningsmedel) Fadl Helena, med dr, överläkare (30 %, fr.o.m %) Franzén Karin, med dr, överläkare (20 % ) Hagberg Lars, med dr, hälsoekonom (40 %) Karlsson Jan, docent, beteendevetare (50 %) Lodefalk Maria, med dr, överläkare (40 % fr.o.m ) Makdoumi Karim, med dr, överläkare (20 %, 10 % ) Nilsagård Ylva, docent, leg sjukgymnast (50 %, varav 10 % egen finansiering, 30 % fr.o.m ) Ohlsson-Nevo Emma, med dr, leg sjuksköterska (40 % t.o.m ) Prenkert Malin, med dr, leg biomedicinsk analytiker (20 %) Svantesson Mia, med dr, leg sjuksköterska (30 %) Westerdahl Elisabeth, docent, leg sjukgymnast (40 %, varav 10 % ersättning från ÖU för basgruppshandledning läkarutbildningen) 4

5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS- SAMVERKAN MED UNDER 2014 Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet Andra universitet/högskolor nationellt och internationellt Sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter inom det egna landstinget Övriga forskningsenheter inom ÖLL Externa sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter Näringslivet ERHÅLLEN DOCENTUR UNDER ÅRET Agneta Anderzén Carlsson Ylva Nilsagård Elisabeth Westerdahl VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER Antal publicerade peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 29 varav artiklar med huvudförfattare (dvs. första eller sista författarnamn): 19 Antal anställda som stått som författare till peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 19 Anderzén Carlsson A, Persson Lundholm U, Köhn M, Westerdahl E. Medical yoga: Another way of being in the world - A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms. Int J of Qualitative Stud HealthWell-being 2014, 9:23033 doi: /qhw.v Anderzén Carlsson A, Lamy ZC, Eriksson M. Parental experiences of providing skin-toskin care to their newborn infant Part 1: a qualitative systematic review. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2014, 9: Anderzén Carlsson A, Lamy ZC, Tingvall M, Eriksson M. Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant Part 2: a qualitative meta-synthesis. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2014, 9: Bergh A-L, Johansson I, Persson E, Karlsson J, Friberg F. Nurses Patient Education Questionnaire development and validation process. Journal of Research in Nursing May 21, doi: / Bergh C, Udumyan R, Fall K, Nilsagård Y, Appelros P, Montgomery S. Stress resilience in male adolescence and subsequent stroke risk: cohort study. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry doi: /jnnp Brocki B, Andreasen J, Nielsen LR, Nekrasas V, Gorst-Rasmussen A, Westerdahl E. Short and long-term effects of supervised versus unsupervised exercise training on health-related 5

6 quality of life and functional outcomes following lung cancer surgery A randomized controlled trial. Lung Cancer 2014; 83: Bäckman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. The Efficiency of Cross-linking Methods in Eradication of Bacteria is Influenced by the Riboflavin Concentration and the Irradiation Time of Ultraviolet Light. Acta Ophthalmologica 2014 Nov; 92(7): DOI: /aos Eriksson M, Gradin M. Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(3): Fadl H, Magnuson A, Östlund I, Hanson U, Montgomery S, Schwarcz E. gestational diabetes is associated with later cardiovascular disease in overweight women a Swedish populationbased case-control study. BJOG 2014; 121: Forsberg A, Nilsagård Y, Boström K. Perceptions of using videogames in rehabilitation: a dual perspective of people with multiple sclerosis and physiotherapists. Disability and Rehabilitation April cc 22nd Funk E, Thunberg P, Anderzén Carlsson A. (2014) Patients experiences in magnetic resonance imaging (MRI) and their experiences of preferred technique for breath hold performance. Journal of Advanced Nursing 70(8) DOI: /jan Funk E, Anderzén Carlsson A, Ingverud P, Leander A, Thunberg P. Patient-initiated breathholds in MRI: an alternative for reducing respiratory artefacts and improving image quality? In press. Clinical Imaging. doi: /j.clinimag Hagberg L, Brekke H, Bertz F, Winkvist A. Cost-utility analysis of a randomized controlled weight loss trial among lactating owerweight/obese women. BMC Public Health, 14:38 doi: / Hagvall M, Ehnfors M, Anderzén Carlsson A. Experiences of parenting a child with medical complexity in need of acute somatic care (E-publ ahead of print Journal of Child Health Care : Johansson A, Andershed B, Anderzén Carlsson A. (2014) Mothers and fathers conceptions of adult mental health services: A phenomenographic study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 28(3): DOI: /scs Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Self-reported physical activity and lung function two months after cardiac surgery a prospective cohort study. Journal of Cardiothoracic Surgery 2014, 9:59. Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological aspects of eating behavior as predictors of 10-year weight changes after surgical and conventional treatment for severe obesity: results from the SOS intervention study. Am J Clin Nutr. Published online November 12, doi: /ajcn

7 Nilsagård Y, Westerdahl E, Wittrin A, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Poster abstract ECTRIMS Multiple Sclerosis Journal 2014;20(7):992. Nilsagård Y, Gunn H, Freeman J, Hoang P, Lord S, Mazumder R, Cameron M. Falls in people with MS an individual data meta-analysis from studies from Australia, Sweden, United Kingdom and the United States. Multiple Sclerosis 2014, Online DOI: / Nilsagård Y, Kollén L, Axelsson H, Bjerlemo B, Forsberg A. Confirmation of reliability and validity of the Functional Gait Assessment for persons with peripheral vestibular dysfunction. Physiotherapy Theory and Practice 2014;21(8): Nordén J, Grönberg AM, Bosaeus I, Bertéus Forslund H, Hulthén L, Rothenberg E, Karlsson J, Wallengren O, Slinde F. Nutrition impact symptoms and body composition in patients with COPD. Eur J Clin Nutr May 7. doi: /ejcn Persson M, Fadl H. Perinatal outcome in relation to fetal sex in offspring to mothers with pregestational and gestational diabetes a population based study. Diabet. Med. 2014; 31: Redfors Y, Olaison S, Karlsson J, Hellgren J, Möller C. Hearing-related, health-related quality of life in patients who have undergone otosclerosis surgery: A long-term follow-up study. Int J Audiol Sep 2:1-7. doi: / Ronnberg AK, Ostlund I, Fadl H, Gottvall T, Nilsson K. Intervention during pregnancy to reduce excessive gestational weightgain a randomised controlled trial. BJOG 2014; Doi: / Rådman L, Forsberg A, Nilsagård Y. Modified Rivermead Mobility Index: a reliable measure in people within 14 days post-stroke. Physiotherapy Theory Practice :1-4. Sjöberg M, Eriksson M, Andersson J, Norén T. Transmission of Clostridium difficile spores in isolation room environment and through hospital beds results from two pilot studies. APMIS, 2014;122: doi: /apm Sundberg T, Hagberg L, Zethraeus N, Wändell P, Falkenberg T. Integrative medicine for back and neck pain exploring cost-effectiveness alongside a randomized clinical pilot trial. European Journal of Integrative Medicine, 6: Sundquist A-S & Anderzén Carlsson A. Holding the patient s life in my hand Swedish registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2014;28(2): doi: /scs Svantesson M, Karlsson J, Boitte P, Schildman J, Dauwerse L, Widdershoven G, Pedersen R, Huisman M, Molewijk B. Outcomes of Moral Case Deliberation the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD). BMC Medical Ethics :30. doi: /

8 BÖCKER/BOKKAPITEL Eriksson M. Forskning om barn. I Hamrin E, Kihlgren M, Rinell Hermansson A, Östlinder G. När omvårdnad blev vetenskap de första decennierna Liber. Stockholm Fadl H. Problembaserad Obstetrik och gynekologi; kapitel om hyperglykemi under graviditet. Liber. Stockholm, 2014, ISBN Mortensen J, Makdoumi K, Hellander Edman A. Corneal Cross-Linking for Infectious Keratitis. Bokkapitel (Chapter 10): Corneal Collagen Cross-Linking. Avedros ebook. Editors: Marshall J, Hersh P, Muller D. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING Carlsson E. Presentation av projektet Munhälsa, ätande och vårdkvalitet på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm oktober. Eriksson M, Flacking R, Mörelius E. Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde. Läkartidningen 2014;111:CZ6M. Eriksson M. Ny lathund ska lindra smärtan för de små. Artikel i Nerikes Allehanda 23 juni Eriksson M. Örebroforskare experter på barns smärta. Ledningsinformation från USÖ, nr 4, juni Eriksson M. Örebroforskare: Så lindras barnens smärta hos doktorn. Intervju i Tvärsnytt och Värmlandsnytt 30 maj. Eriksson M. Intervju om smärtlindring av barn. Radio Örebro 23 maj. Makdoumi K. Glaskropps- och näthinneavlossning. Artikel i Svensk Geriatrik, december. Solera C, Falk T, Hagberg L, Omberg L. Substantial universalism? The Swedish case. Economia & Lavoro 2: ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER Antal vetenskapliga presentationer/postrar: 54 Anderzén Carlsson A, Persson Lundholm U, Köhn M, Westerdahl E. Medical yoga: Another way of being in the world A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms (Platform presentation). Vårdforskningens dag, Universitetssjukhuset Örebro, Sweden. 8

9 Anderzén-Carlsson A, Carlsson E, Prenkert M, Svantesson M. Talking about patient safety findings from a study on healthcare professionals experience of being a patient, a family member or a caregiver of a colleague. International forum on quality and safety in health care, Paris. Posterpresentation. Anderzén-Carlsson A, Carlsson E, Prenkert M & Svantesson M. Talking about patient safety findings from three studies on healthcare professionals experiences of being a patient, a family member of a patient or a caregiver of a colleague. Vårdforskningens dag, Wilandersalen, USÖ, Örebro. Abstract, posterpresentation. Arvidsson Lindvall M, Anderzén Carlsson A, Forsberg A. Body Awareness Therapy in stroke rehabilitation. Nordic Conference on advances in health care science research, University of Turku, Finland. Bergh C, Udumyan R, Fall K, Nilsagård Y, Appelros P, Montgomery S. Stresstolerans under tonåren och risk för strike I arbetsför ålder: registerbaserad kohort studie. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Boyle EM, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Carbajal R. Pain assessment for neonates in NICUs across the United Kingdom: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at Perinatal Medicine 2014, Harrogate, UK (Publicerad som Boyle E, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Carbajal R. (2014). PC.50 Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across the UK: European Pain Audit in Neonates (Europain). Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 99 Suppl 1, A53. doi: /archdischild ) Brocki B, Westerdahl E, Souza DSR, Andreasen JJ. Factors influencing postoperative pulmonary complications following pulmonary resection due to malignant or benign lung tumour preliminary results (Platform presentation). Forsknings-og udviklings-symposium i region Nordjylland. Bäckman A, Makdoumi K. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology)-mötet, Orlando, FL, USA. Posterpresentation; abstract published. Carbajal R, Eriksson M, Courtois E, Andersen RD, Avila-Alvarez A, Boyle E, Lago P, Sarafidis K, Simons S, Polkki T, Ilmoja ML, Van Overmeire B, Berger A, Papadouri T, Schroth M, Tameliene R, Attard-Montalto S, Dobrzanska A, Matos C, Bergqvist L, Lagercrantz H, Anand KJS. Europain Survey Study Group. Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across Europe: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at 2014 PAS/ASPR Joint Meeting, Vancouver, Canada. Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Boyle E. Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at Perinatal Medicine 2014, Harrogate, UK. (Publicerad som Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Boyle E. (2014). PC.77 Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: The Europain survey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 99 Suppl 1, A62. doi: /archdischild ) 9

10 Carlsson E. Talking about patient safety findings from a study on healthcare professionals experience of being a patient, a family member or a caregiver of a colleague. Nordic conference on research in patient safety and quality in healthcare, Stavanger. Posterpresentation. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius M, Olai L, Hägg M. Aspects of eating, oral health and quality of care among elderly people in short-term care units before and after a swallowing intervention. Nordic Congress on geriatrics and Gerontology, Göteborg. Posterpresentation. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius K, Olai L, Hägg M. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Carlsson E, Svantesson M, Prenkert M, Anderzén Carlsson A. Poster presenterad på: International Forum on Quality and Patient Safety i Paris, Frankrike. Posterpresentation. Duberg A. Dans en resursstärkande insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos flickor år. Seminarium på Barnsrättsdagarna, Conventum, Örebro. Muntlig presentation. Ericson J, Flacking R, Hellström-Westas L, Eriksson M. Decrease in Breast Milk intake in Preterm Infants Discharged from Swedish Neonatal Units Poster at 17 th ISRHML Conference, Kiawah Island, South Carolina, USA. Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott, P, Flacking R. Is proactive breastfeeding effective? study protocol for a randomized controlled trial. Poster at Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research, Turkku University, Turkku, Finland. Forsberg A, Nilsagård Y, Boström K. Erfarenheter av videospel i rehabilitering: en intervjustudie med personer med multipel skleros och fysioterapeuter. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Forsberg A, Nilsagård Y. Validity of a timed sit-to-stand test in people with multiple sclerosis. Rehabilitation in MS (RIMS), Brighton. Posterpresentation. Funk E, Thunberg P, Anderzén Carlsson A. Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning. Utvärdering av patienters delaktighet och bildkvalitet. Nya tider, nya kunskaper Röntgensjuksköterskan forskningsproducent från C-uppsats till PhD. Karolinska Institutet, Stockholm. Muntlig presentation Hafezi F, Mortensen J, Makdoumi K. PACK-CXL (Corneal Cross-Linking) for the treatment of corneal infections. Nordiska Ögonläkarmötet, Stockholm, Sweden. Paper presentation; abstract published; Co-Moderator. Heidenreich K, Materstvedt L J, Tidefelt U, Svantesson M. Moral Case Deliberation (MCD) the role played by ethical principles, virtues and relational ethics. 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. 10

11 Heidenreich K, Materstvedt L J, Tidefelt U, Svantesson M. Moral Case Deliberation (MCD) the role played by ethical principles, virtues and relational ethics. Vårdforskningens dag, Örebro. Johansson A. Anderzen Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Mothers And Fathers Everyday Experiences Of Having An Adult Child Who Suffers From Long-Term Mental Illness. The 5th Qualitative Research on Mental Health Conference, Conference Center at Mediterranean Agronomic Institute of Chania Chania, Greece. Abstract, muntlig presentation. Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Physical activity and lung function two months after cardiac surgery (Poster presentation). ERS (European Respiratory Society) Annual Congress, Munchen, Germany. Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Self-reported physical activity and lung function two months after cardiac surgery. 6 th Joint Conference in Cardiothoracic Surgery & The Swedish Thoracic Meeting (Svenska Thoraxmötet), Gothenburg, Sweden. Jonsson M, Westerdahl E. Fysisk aktivitet och lungfunktion två månader efter hjärtkirurgi (Poster presentation). Vårdforskningens dag, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, Sweden. Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological eating behaviors as predictors of 15-year weight changes after surgical and conventional treatment for severe obesity: results from the SOS intervention study. International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological eating behaviors as predictors of 15-year weight changes after surgical treatment for severe obesity. 28th Conference of the European Health Psychology Society, EHPS, Innsbruck, Austria. Lohse G, Nilsagård Y, Geijer H, Svantesson M, Udumyan R. Laserbehandling vid nacksmärta. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Makdoumi K. Suturlös skleralfixation av intraokulär lins För- och nackdelar. Updatemöte för läkare i regionen. Universitetssjukhuset, Örebro. Makdoumi K. Fotodynamisk behandling av hornhinneinfektioner Idag och i framtiden. Lunchföreläsning/forskningsseminarium. Universitetssjukhuset, Örebro. Molarius A, Lindén-Boström M, Granström F, Karlsson J. 12-year trends in obesity by age and educational level in mid-sweden the increase is levelling off among young adults but socioeconomic differences persist. International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Nilsagård Y, Wittrin A, Westerdahl E, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Conference of rehabilitation in MS (RIMS), Brighton, Great Britain. Nilsagård Y, Boström K. Information till barn och ungdomar när en förälder diagnostiseras med multipel skleros. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. 11

12 Nilsagård Y, Wittrin A, Westerdahl E, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Rehabilitation in MS (RIMS), Brighton. Posterpresentation. Nilsson C, Bremer A, Blomberg K, Sandqvist J, Svantesson M. Omhändertagandet av närstående till personer som begått självmord utifrån ambulanspersonals, polis och primärvårdsläkares perspektiv. Vårdforskningens dag, Örebro. Nordén J, Grönberg AM, Bosaeus I, Bertéus Forslund H, Hulthén L, Rothenberg E, Karlsson J, Wallengren O, Slinde F. Nutrition impact symptoms and body composition in patients with COPD. The 36th ESPEN Congress, Geneva, Switzerland. Ohlsson-Nevo E, Nilsson U, Karlsson J. Har en psykosocial intervention någon effekt på den hälsorelaterade livskvalitén hos personer opererade för kolorektalcancer och deras närstående? Kirurgveckan, Karlstad. Olai L, Carlsson E, Persenius M. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende. Sjuksköterskedagarna, Stockholm. Posterpresentation. Olsson E, Eriksson M. Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants? Poster vid 1 st International and multidisciplinary children s critical care research summer school. University of Central Lancashire, Preston, UK. Persson M, Hanson U, Fadl H. Outcome of pregnancies with type 2 diabetes in Sweden DPSG Budapest. Prenkert M, poster presenterad på: 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Stavanger, Norge. Posterpresentation. Rasoal D, Kihlgren A, James I, Svantesson M. Which ethical issues arise in Moral Case Deliberation concerning patients whose voices are impaired? 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. Rasoal D, Kihlgren A, James I, Svantesson M. Vilka etiskt svåra situationer tar personalen upp under etikronder? Vårdforskningens dag, Örebro. Rådman L, Nilsagård Y. El-olyckor i arbetet. Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. Vårdforskningens dag, Örebro. Rådman L, Nilsagård Y. El-olyckor i arbetet. Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. 4th Barents Occupational Health Workshop i Umeå. Rådman L, Nilsagård Y, Gunnarsson L-G. El-olyckor i arbetet: Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Sjölander J, Engfeldt P, Karlsson J. Low Calorie Diet Treatment In Primary Care - Preliminary Results On Weight And Health-related Quality Of Life After 6 Months. 12

13 International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Ståhlnacke, K, Carlsson E, Persoenius M, Olai L, Hägg M. Aspekter av ätande, munhälsa och vårdkvalitet bland personer som vårdas inom korttidsvård, före och efter en intervention med ett sväljträningsprogram. Odontologiska riksstämman, Stockholm. Muntlig presentation. Svantesson M, Karlsson J, Molewijk B. Which outcomes of Moral Case Deliberation do healthcare professionals value? 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. Svantesson M, Karlsson J, Molewijk B. Which outcomes of Moral Case Deliberation do healthcare professionals value? Vårdforskningens dag, Örebro. Watz A, Möller M, Hagberg L, Svantesson M. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept efter stroke och TIA. Vårdforskningens dag, Örebro. Westerdahl E, Wittrin A, Kånåhols M, Gunnarsson M, Nilsagård Y. Breathing exercises for patients with multiple sclerosis a randomized controlled trial (Platform presentation). ERS (European Respiratory Society) Annual Congress, Munchen, Germany. POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT Carlsson E. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas inom korttidsvård. Invigning av Kunskapscentrum för äldres munhälsa. Muntlig presentation. Carlsson E. Var god svälj! Banbrytande forskning vid Lindesbergs lasarett. Lindenytt, lokal nyhetswebb. Intervju 18 juni. Carlsson E. Svårt att vara anhörig för den som är insatt. Dagens Medicin. Intervju 3 december. Fadl H. Kardiovaskulär risk efter graviditetsdiabetes. Rotary Örebro. Möller M. Forskning inom Örebro läns landsting. Rotary Örebro. Svantesson M. Gott bemötande, kan det ibland vara omöjligt? studier om etiska problem och att vårda vårdpersonal. Bemötande seminarium för personalen på USÖ, Örebro. Svantesson M. Att stödja vårdpersonal att hantera etiska problem: Studie om etisk reflektion. Dag om Bemötandets etik för personalen på Västerås centralsjukhus, Västerås. Svantesson M. Outcomes of Moral Case Deliberation the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD). Nordiskt barnonkologiskt möte, Noors slott, Sigtuna. 13

14 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN Eriksson M. Vård av extremt tidigt födda barn en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan. Projekt Säker nyföddhetsvård. september Mats har varit ordförande i expertgrupp Omvårdnad, smärta och hjärna samt ledamot i planerings- och styrgruppen. Författare till kapitlet Smärtbehandling, tillsammans med Elisabeth Norman, Lunds universitet. Eriksson M. Vård av extremt tidigt födda barn en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan. Projekt Säker nyföddhetsvård. september Mats har varit ordförande i expertgrupp Omvårdnad, smärta och hjärna samt ledamot i planerings- och styrgruppen. Författare till kapitlet Smärtbehandling, tillsammans med Elisabeth Norman, Lunds universitet. Eriksson M, Gradin M. Expert/författare i Läkemedelsverkets arbete med Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård kunskapsdokument. Författare av bakgrundsdokument: Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande Hagberg L (medförfattare). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Nilsagård Y. Balance exercise for people with Multiple Sclerosis The CoDuSe Concept. Nilsagård Y. Balance intervention, falls and perspectives from the next-of-kin in people with Moderate multiple sclerosis. Nilsagård Y. Hemsoling för nyfödda, fullgångna barn med ikterus. Westerdahl E. Medverkan som konsensuspanel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Westerdahl E. Medverkan i Delphi-process för konsensus om preoperativ riskvärdering för förebyggande av lungkomplikationer efter kirurgi, Aarhus Universitetshospital, Danmark. DOKTORSEXAMEN Hua Håkan Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet Audiologiskt forskningscentrum, USÖ Huvudhandledare: Lyxell Björn Bihandledare: Möller Claes, Widén Stephen Titel: Employees with aided hearing impairment An interdisciplinary perspective. Medförfattare delarbete 1: Karlsson Jan, docent Disputation: 3 okt

15 Johansson Anita Medicinsk vetenskap, Inriktning Hälso- och Vårdvetenskap, Örebro Universitet. Huvudhandledare: Andershed Birgitta Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, Åhlin Arne. Titel: Ändlös omsorg och utmätt hälsa Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn drabbas av långvarig psykisk sjukdom. Disputation: 16 maj Nordanstig Joakim Institutionen för medicin, Sahlgenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Jivergård Lennart, med dr Bihandledare: Österberg Klas, Taft Charles, docent Titel: Intermittent claududication studies on clinical evaluation strategies and invasive treatment efficacy Medförfattare delarbete 2 och 3: Karlsson Jan, docent Disputation: 5 juni 2014 MAGISTEREXAMEN Watz Anna, leg fysioterapeut Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept efter stroke och TIA Handledare: Möller M, Hagberg L, Svantesson M Nordenhäll Helene, leg fysioterapeut Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet Patienters upplevelse av vad som bidrar, begränsar och stödjer till fysisk aktivitet vid koloncancersjukdom, Handledare: Möller M, Hagberg L, Svantesson M HANDLEDNING Antal doktorander som handleds av personal vid VFC: 33 DOKTORANDER Allbrand Marianne, leg barnmorska Kvinnokliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Åman Jan, professor Örebro Universitet Bihandledare: Lodefalk Maria, med dr, Nilsson Kerstin, docent Planerad disputation 2016 Preliminär titel: Genuttryck av inflammatoriska markörer i placenta hos mödrar med övervikt 15

16 Arenhall Eva, leg sjuksköterska Kardiologiska kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Halvtidsgranskning 2010 Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Erfarenhet och upplevelser av par-relationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv Arvidsson Bo, leg sjuksköterska Medicinska kliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Rask Eva, docent, Schvarcz Erik, med dr Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Mätning av benmassa i handen med digital röntgen radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos Berg Anne-Louise, leg sjuksköterska Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Friberg Febe, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Persson Eva, med dr Halvtidsgranskning 2010 Preliminär titel: Sjuksköterskors patientundervisande arbete inom primärvård, kommunal vård och sjukhusvård. Bergh Cecilia, leg sjukgymnast Avd för sjukgymnastik, USÖ NUPARC, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Montgomery Scott, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, docent, Appelros Peter, docent Preliminär titel: Identification of clinical characteristics at presentation with TIA that predict subsequent ischemic events including stroke Brocki Barbara Christina, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi Registrerad 2011 Huvudhandledare: Westerdahl Elisabeth, docent Bihandledare:Savio Ramos de Souza Domingos, docent, Andreasen Jan Jesper, docent Halvtidsgranskning 2014 Planerad disputation 2016 Preliminär titel: Effect of pulmonary rehabilitation interventions on physical performance and health related quality of life after 16

17 Buchert Paulina, leg arbetsterapeut Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Pettersson Ingvor, med dr, Boström Katrin, med dr Preliminär titel: Arbetsterapeutiska interventioner i ett strukturellt vårdomhändertagande av sköra äldre Carling Anna, leg sjukgymnast Avd för Sjukgymnastik, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Nilsagård Ylva, docent Bihandledare: Forsberg Anette, docent, Gunnarsson Martin, med dr Preliminär titel: Fördjupad kunskap om fall vid MS Dahlberg Karuna, leg sjuksköterska Anestesikliniken, USÖ och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica, professor Bihandledare: Eriksson Mats, docent, Jaensson Maria, med dr Planerad disputation 2018 Preliminär titel: RAPP: a smartphone app that assesses postoperative recovery Duberg Anna, leg sjukgymnast BUP Ätstörningsenheten, Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2009 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Sunvisson Helena, med dr Halvtidsgranskning 2012 Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Dansintervention för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro. RCT studie Ericson Jenny, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, Falu lasarett Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Flacking Renée, docent Bihandledare: Eriksson Mats, docent, Hellström-Westas Lena, professor Planerad disputation 2020 Preliminär titel: Proactive breastfeeding support to mothers of preterm infants Funk Eva, leg röntgensjuksköterska Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Licentiatavhandling Huvudhandledare: Thunberg Per, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent Preliminär titel: Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning ett nytt sätt att både förbättra patientens välbefinnande och bildkvaliteten? 17

18 Heidenreich Kaja, specialistläkare Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Registrerad: 2013 Huvudhandledare: Tidefelt Ulf, professor Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, Matertvedt Lars-Johan, professor Preliminär titel: Etikrond när vård och moral möts hur går etisk analys och reflektion till i praktiken? Hilden Karin, specialistläkare, Kvinnokliniken, USÖ Registrerad: 2014 Bihandledare: Fadl Helena, med dr Preliminär titel: Kvinnans övervikt och hyperglykemins betydelse under graviditet för obstetriska och neonatala utfall Jonsson Marcus, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi (lungfunktion och fysisk aktivitet i samband med lungkirurgi) Registrerad 2012 Huvudhandledare: Westerdahl Elisabeth, docent Bihandledare: Hurtig Wennlöf Anita, docent, Ahlsson Anders, med dr Planerad disputation 2018 Preliminär titel: Effects of physical activity and physiotherapy on lung function and health related quality of life after cardiac and thoracic surgery Järvholm Kajsa, psykolog Institutionen för psykologi, Lunds universitet Huvudhandledare: Per Johnsson, docent Bihandledare: Karlsson Jan, docent Preliminär titel: Psykisk hälsa hos ungdomar som genomgår fetmabehandling Karlberg Traav Malin, leg sjuksköterska ÖNH-kliniken, USÖ och Ersta-Sköndal högskola Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Johansson Gunilla, med dr, Cronqvist Agneta, fil dr Planerad disputation Preliminär titel: Att stärka sjuksköterskors forskningsanvändning Lindström Caisa, kurator och med lic Barn- och ungdomskliniken, USÖ Medicinsk vetenskap, Inriktning Medicin, Örebro Universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Åman Jan Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, Lindahl Norberg Annika Preliminär titel: Personlighetens betydelse för hur föräldraskapet påverkas av att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 Planerad disputation

19 Lundqvist Stefan, leg sjukgymnast Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet Registrerad: 2014 Huvudhandledare: Cider Åsa, docent Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Börjesson Mats, professor, Niklasson Larsson Marie, med dr Disputation beräknas ske 2022 Preliminär titel: Promoting physical activity in primary health care Olsson Emma, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent, Ahlsén Gunilla, docent Planerad disputation 2018 Preliminär titel: Hud-mot-hudvård av underburna barn neurofysiologiska aspekter, implementering och föräldraupplevelser Olsson Lovisa, sjukhuskemist, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ. Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Nilsson Torbjörn, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Disputation: 27 febr 2015 Preliminär titel: Biochemical and molecular biomarkers, and physical activities association with subjective wellbeing in old age. Pellrud Rickard, ST-läkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Berggren Lars, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Preliminär titel: Krikoidtryck och optimering av luftvägshantering för förebyggande av aspiration vid anestesi Philipsson Anna, folkhälsovetare Samhällsmedicinska enheten, ÖLL Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr Preliminär titel: Hälsoekonomiska aspekter på insatser för barns och ungas psykiska hälsa Rasoal Dara, universitetsadjunkt Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Kihlgren Annica, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr Disputation beräknas ske

20 Preliminär titel: Moral Case Deliberation: Ett verktyg för sjukvårdspersonal att hantera etiska svåra situationer i patientvården Rådman Lisa, leg sjukgymnast Arbets- och miljömedicinska kliniken, Avd för sjukgymnastik, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Gunnarsson Lars-Gunnar, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, docent Preliminär titel: Sena effekter av strömgenomgång Savilampi Johanna, specialistläkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Wattwill Magnus, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Preliminär titel: Opioiders påverkan på matstrups- och svalgfunktion Selim Marianne, leg röntgensjuksköterska Medicinsk vetenskap, Inriktning Kirurgi, Örebro Universitet Huvudhandledare: Andersson Torbjörn Biträdande handledare (tillträtt 2014): Anderzén Carlsson Agneta Licentiatavhandling. Preliminär titel: From analogue to digital facts and fantasies in radiological digitalization Skogsdal Yvonne, samordnande barnmorska, mödrahälsovårdsenheten Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Karlsson Jan, docent Bihandledare: Fadl Helena, med dr, Tydén Tanja, professor Doktorandregistrering: 17 nov 2014 Preliminär titel: Ohälsosamma levnadsvanor samt självskattad hälsa vid tidig graviditet de Snoo-Trimp Janine, Teaching assistant Philosophy of Science, Research assistant Department of Medical Humanities, VU Medical Center, Amsterdam, NL Registrerad: 2014 Huvudhandledare: Molewijk Bert, assistent professor Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, Widdershoven Guy, professor Preliminär titel: Evaluation of Moral Case Deliberation Sundqvist Ann Sofie, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Kärl- Thoraxkliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent Bihandledare: Nilsson Ulrica, professor, docent, Holmefur Marie, med dr Preliminär titel: Svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat 20

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 MÅL 4 MÅL 2011 4 MÅL 2008-2012 5 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 5 ETISKT GODKÄNDA

Läs mer

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2012 MÅL 2008-2012 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 4

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus

The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus The Nursing Delirium Screening Scale (Nu-DESC) Helena Claesson Lingehall Nina Smulter Hjärtcentrum Thoraxkliniken Norrlandsuniversitets sjukhus Delirium Diagnoskriterier enligt DSM-IV-TR Grumlat medvetande

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin

10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Hans Lundin 10-årsuppföljningen i en populationsbaserad kohortstudie av osteoporos. Specialist i Allmänmedicin Doktorand vid Centrum för Allmänmedicin (CeFAM) Karolinska Institutet Innehåll dagens föreläsning: Osteoporosprojektet

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig.

PROTOKOLL 2015-06-03. 1 Upprop Ordförande förrättade upprop och konstaterade att avdelningen var beslutsmässig. Sidan 1 av 5 Avd. 3 för övrig forskning PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-03 NÄRVARANDE Erik Göransson, rådman, ordförande Ledamöter med vetenskaplig kompetens Staffan Hygge, miljöpsykologi (vetenskaplig

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård

Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård Smärta och smärtlindring i ambulanssjukvård Veronica Lindström, leg. Sjuksköterska, Med.dr. Studierektor Specialistsjuksköterskeprogrammet, ambulanssjukvård, ledamot Pedagogiska Akademin Karolinska Institutet.

Läs mer

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom

Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Utmattningssyndrom; identifikation, karakteristika och sjukdomsförlopp. Samlad, delvis ny kunskap om utmattningssyndrom Kristina Glise, med dr, överläkare, enhetschef behandling Institutet för stressmedicin

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Klinisk lektor = brobyggare

Klinisk lektor = brobyggare Klinisk lektor = brobyggare Fra skrivebord til bedside Christine Wann-Hansson, leg ssk, PhD, Associate Professor 2011-11-16 Arbejdsdeling klinisk lektorat i sygepleie SUS 50% 15% forskning X% Brobyggande

Läs mer

33:e Svenska perinatalmötet

33:e Svenska perinatalmötet Svensk Förening för Perinatalmedicin 33:e Svenska perinatalmötet 24-25 oktober, 2013 Svenska Läkaresällskapet Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm Preliminärt program Onsdag 24 oktober, kl 17-19 Årsmöte

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Socialstyrelsens riktlinjer all vård, omvårdnad, och omsorg för personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Individen i fokus. Program 09 00-09 05 Välkommen Professor Margareta Möller, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro

Individen i fokus. Program 09 00-09 05 Välkommen Professor Margareta Möller, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Universitetssjukhuset Örebro Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro Konferensen är kostnadsfri. Vi bjuder på fika. Lunch ingår ej. Anmälan senast den 24 okt till christina.sylwander@oru.se Program 09 00-09 05 Välkommen Professor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4

DELÅRSRAPPORT. Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014. Bilaga 4 Bilaga 4 DELÅRSRAPPORT Aktiv hälsostyrning - vårdcoacher 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-09-01 Diarienummer: 1406-0721 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anna Nergårdh 08-123

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning Evidensbaserad kunskap och patient outcome Isabell Fridh Intensivvårdssjuksköterska, Fil Dr Ins7tu7onen för vårdvetenskap och hälsa Vårdvetenskap Vårdvetenskap

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson

Barn som anhöriga. Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Barn som anhöriga Nora Kathy, Pernilla Arvidsson, Christoffer Eliasson Kunskapscentrum för Barnhälsovård Fortbildning Kunskaps- och informationsspridning Stöd till verksamheter Externa föreläsningar Samverkan

Läs mer

Måltidersättning och viktreduktion

Måltidersättning och viktreduktion Stockholms Obesitasdagar 12-13 maj 2011 Måltidersättning och viktreduktion Anna Hägg Leg. Dietist Överviktscentrum Definitoner av och regler kring Livsmedel för viktminskning Studier om måltidsersättning

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning

Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom postpartum - betydelsen av viktnedgång under amning Hilde Brekke, Docent Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition Göteborgs universitet, Sweden Bakgrund I epidemiologiska

Läs mer

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515.

Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Viktig, ung och stolt. Göteborg 080515. Övervikt och fetma i Sverige För tio år sedan var en av tio svenska sjuåringar överviktig Idag har minst var fjärde sjuåring övervikt Prognos; Åtta av tio förblir

Läs mer

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods.

2014-12-09. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag. Methods. Utmaningar i omhändertagandet av ungdomar som genomgått obesitas kirurgi och hur ser vård programmet ut idag BORIS dagen 20 Nov 2014 Methods Interview derived data (at 5 yrs) from Göteborg and Malmö AMOS

Läs mer

Ulrika Ferm fil dr, logoped

Ulrika Ferm fil dr, logoped Ulrika Ferm fil dr, logoped Samtalsmatta som stöd för kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Kommunikation vid Huntingtons och Parkinsons sjukdom Progressiva neurodegenerativa sjukdomar som

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2007 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05

15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 15-metoden en ny modell för alkoholbehandling i förhållande till nya riktlinjer missbruk, beroende 2015 Uppsala 2015-02-05 Agneta Öjehagen Professor, leg.psykoterapeut, socionom Sakkunnig uppgradering

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014

Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen. 16 maj 2014 Välkommen till FaRs Dag! Rör på dig, sa själen 16 maj 2014 Vårdgivarguiden http://www.vardgivarguiden.se/far Stöd till vårdgivare www.viss.nu Information till allmänheten www.1177.se Affischer och broschyrer

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.

Aktiv Kommunikation. 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation. Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu. Aktiv Kommunikation 5 års erfarenheter av Aktiv Kommunikation Marie Öberg Med Dr/ Leg Audionom Hörselvården Linköping marie.oberg@liu.se Disposition Bakgrunden till Aktiv Kommunikation Vad ingår i Aktiv

Läs mer

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län

På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län På gång: Kvalitetsregister något för arbetsterapeuter? Susanne Lundblad Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Samtala om Vad är (kvalitets-)register inom vården/omsorgen för dig? Det var en gång.....en

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se

Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se Bo Selander Neonatalkliniken, Lund Bo.Selander@skane.se EXPRESS Extremely Preterm Infant Study in Sweden Samtliga levande födda barn < graviditetsvecka 27 Dödfödda graviditetsvecka 22+0 26+6 1 april 2004

Läs mer

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem

Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Kliniskt beslutsstöd för strokeprevention i ett regionalt elektroniskt patientjournalsystem Magnus Janzon Överläkare, Med Dr, Verksamhetschef Kardiologiska kliniken Hjärt- och medicincentrum Universitetssjukhuset

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Vikt sex år efter barnets födelse:

Vikt sex år efter barnets födelse: Vikt sex år efter barnets födelse: En uppföljningsstudie av feta kvinnor som deltagit i ett interventionsprogram under graviditeten Ing-Marie Claesson RNM, PhD Body mass index (BMI) WHO Normalvikt 18,5

Läs mer

Barnets rätt till hälsa och välfärd

Barnets rätt till hälsa och välfärd Barnets rätt till hälsa och välfärd på vilket sätt är det viktigt och lönsamt? Ingemar Kjellmer Centrum för barns rätt till hälsa Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Kunskapscentrum för Barnkonventionen

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS)

Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie (STODS) Uppdaterad 2015-08-27 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Riskfaktorer för och konsekvenser av sjukskrivning/aktivitets- och sjukersättning: en prospektiv tvillingstudie

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret

Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Svenska Hjärt-Lungräddningsregistret Ett flaggskepp bland svenska kvalitetsregister Johan Herlitz Professor i prehospital akutsjukvård i Västra Götaland Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Ida Lindblad Med. Dr, Leg psykolog Huvudhandledare: Bihandledare: Professor Elisabeth Fernell Professor Christopher Gillberg Docent Eva Billstedt

Läs mer

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt?

Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Varför är det så svårt att förändra rutiner och arbetssätt? Solna stad 13 maj 2014 Anne-Marie Boström, leg sjuksköterska, Docent Universitetslektor KI & Danderydsgeriatriken Anne-Marie Boström 20140513

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention. Lungtransplantation öppenvård Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Lungtransplantation öppenvård Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier

Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist. Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Hilde Brekke Fredrik Bertz Ena Huseinovic Anna Winkvist Viktnedgång under amningsperioden två randomiserade studier Bakgrund Epidemi av övervikt och fetma i västvärlden, ökning hos unga kvinnor Viktökning

Läs mer

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro Projektorganisation Projektledning Mette Axelsen Preben Bendtsen Maria Branting Elgstrand Hans Gilljam Lars Hagberg Margareta Kristenson Sven Larsson Ingrid Larsson Kerstin Nordstrand Annica Sohlström

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar

2015-04-22. Syfte. Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete. Studiedesign. Studiedesign. Publicerade artiklar 5-- Syfte Arbetslöshet vid ung ålder och samband med senare hälsa och arbete Finns det samband mellan exponering för arbetslöshet och senare sjukfrånvaro, förtidspension, död och arbetslöshet, bland infödda

Läs mer