Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum"

Transkript

1 Verksamheten 2014 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION OCH MÅL... 3 VISION... 3 MÅL MÅL ANSTÄLLDA... 4 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS-SAMVERKAN MED UNDER ERHÅLLEN DOCENTUR UNDER ÅRET... 5 VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER... 5 BÖCKER/BOKKAPITEL... 8 POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING... 8 ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER... 8 POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN DOKTORSEXAMEN MAGISTEREXAMEN HANDLEDNING DOKTORANDER HANDLEDNINGSUPPDRAG, ÖVRIGT MASTER PÅGÅENDE MAGISTER PÅGÅENDE NYTTJANDE AV FORSKARARBETSPLATS PÅGÅENDE EGNA FORSKNINGSPROJEKT PLANERINGSSTADIE KURSANSVAR/UNDERVISNING KURSANSVAR UNDERVISNING FORSKNINGSANSLAG TILLDELADE FORSKNINGSANSLAG AVSLAG FORSKNINGSSEMINARIER VID VFC PRESENTATION PÅ FORSKNINGSSEMINARIER FORSKARMILJÖER I SAMARBETE MED ÖREBRO UNIVERSITET FORSKNINGSSAMVERKANSMÖTEN ANORDNANDE AV FORSKARNÄTVERKSMÖTEN ANORDNANDE AV FORSKARKLUBB (Eriksson M, Möller M.) ANORDNANDE AV KONFERENSER PERSONALMÖTEN/UTVECKLINGSSAMTAL HANDLEDARMÖTEN UPPDRAG I BETYGSNÄMND, OPPONENTSKAP SAMT SAKKUNNIGUPPDRAG DELTAGIT I KURSER/KONFERENSER KURSER KONFERENSER ÖVRIGA UPPDRAG

3 INLEDNING Vårdvetenskapligt forskningscentrum (VFC) har en bred kompetens avseende metodologi och profession. VFC har som mål att tillsammans med andra aktörer höja den vetenskapliga kompetensen i Örebro läns landsting. Detta sker dels genom klinisk patientnära forskning, dels genom handledning av forsknings- och utvecklingsprojekt samt utbildning på olika nivåer. Enheten erbjuder ett forum för vetenskaplig diskussion, bland annat genom regelbundna seminarier. Enheten kan även erbjuda praktiskt stöd i form av t.ex. utskrift av intervjuer, inmatning av data samt tillfällig arbetsplats i kreativ forskningsmiljö. Forskare anställda vid VFC samt doktorander och magisterstuderande skall ha en klinisk förankring. Enheten driver kurser i Vetenskaplig metod inom specialistutbildning för läkare i Örebro läns landsting (vår och höst), Mätning av hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp, Metodologiska utmaningar i forskning om barn och ungdom, 3 poäng inom Nationella forskarskolan och Forskningsetik och god forskningssed, 3 hp, Örebro universitet. VISION OCH MÅL Nedan finns vision och mål för VFC 2014 beskrivna. De flesta av målen har uppnåtts. VISION Vårdvetenskaplig forskning genomsyrar hälso- och sjukvården inom Örebro läns landsting. MÅL 2014 Ett gemensamt vårdforskningscentrum skall inrättas vid Örebro universitet som inkluderar landsting, kommun, näringsliv och universitetets olika ämnesområden enligt VR:s förslag. Bedriva och handleda 25 forskningsprojekt och 25 forskningsförberedande projekt (exempelvis master-, magister- och ST-projekt). Bedriva minst 25 formella handledningsuppdrag på doktorandnivå. Producera 35 vetenskapliga publikationer. Forskning som bedrivs vid enheten skall kommuniceras internt och externt. Stöd för handledarna att nå docentur/professur. Samverka med universitet och andra forskningsenheter. Synliggöra VFC i olika forum. Driva och medverka i utbildning på olika nivåer. MÅL Landstingets forskningsstrategi är känd och genomsyrar enhetens verksamhet. Vårdvetenskaplig forskningskompetens finns representerat vid olika nivåer i ledningsarbetet inom Örebro läns landsting som en del av universitetssjukhusets utveckling. VFC främjar forskningssamverkan mellan de tre sjukhusen och övriga förvaltningar. 3

4 Verksamheten och dess uppdrag är välkända och kommunicerade inom och utom landstinget samt mot allmänheten. Starka forskningsgrupper skapas genom att etablera regionalt, nationellt och internationellt samarbete och etablera samverkan med andra forskningsaktörer och näringslivet. Gemensamma större projekt initieras där doktorander och nydisputerade finansieras med externa medel. Enheten drar in externa medel motsvarandet 30 % av personalkostnaden. Flera forskarstuderande finns i VFC:s forskarmiljö och är introducerade på lämpligt sätt. Forskare på VFC fortsätter sprida forskningsresultat lokalt, nationellt och internationellt för att möjliggöra implementering av forskningsresultat som genererats vid VFC. Särskild vikt läggs vid lokal förankring. VFC möjliggör handledarnas individuella kompetensutveckling; metodologiskt, pedagogiskt samt inom respektive ämnesområde. Förordnande för forskningshandledare är mer långsiktiga. VFC organiserar, genomför och deltar i utbildningsinsatser på olika nivåer. Förutsättningar finns för att handleda ST-projekt. ANSTÄLLDA Vid enheten finns följande akademiska kompetens: disputerade handledare varav 1 professor och 5 docenter Möller Margareta, forskningschef, adj professor, leg sjukgymnast (100 %) Ahlstrand Rebecca, med dr, specialistläkare (10 %) Anderzén Carlsson Agneta, docent, leg sjuksköterska (50 %) Carlsson Eva, fil dr, leg sjuksköterska (40 %, Lindesbergs lasarett betalar halva tjänsten) Dreifaldt Mats, med dr, överläkare (40 %) Ekholm Takman Maria, sekreterare (100 %) Eriksson Mats, docent, leg sjuksköterska (40 %, % betalas via externa forskningsmedel) Fadl Helena, med dr, överläkare (30 %, fr.o.m %) Franzén Karin, med dr, överläkare (20 % ) Hagberg Lars, med dr, hälsoekonom (40 %) Karlsson Jan, docent, beteendevetare (50 %) Lodefalk Maria, med dr, överläkare (40 % fr.o.m ) Makdoumi Karim, med dr, överläkare (20 %, 10 % ) Nilsagård Ylva, docent, leg sjukgymnast (50 %, varav 10 % egen finansiering, 30 % fr.o.m ) Ohlsson-Nevo Emma, med dr, leg sjuksköterska (40 % t.o.m ) Prenkert Malin, med dr, leg biomedicinsk analytiker (20 %) Svantesson Mia, med dr, leg sjuksköterska (30 %) Westerdahl Elisabeth, docent, leg sjukgymnast (40 %, varav 10 % ersättning från ÖU för basgruppshandledning läkarutbildningen) 4

5 FÖLJANDE AKTÖRER HAR ENHETEN HAFT FORSKNINGS- SAMVERKAN MED UNDER 2014 Fakulteten för medicin och hälsa, Örebro universitet Andra universitet/högskolor nationellt och internationellt Sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter inom det egna landstinget Övriga forskningsenheter inom ÖLL Externa sjukvårdsenheter/sjukvårdsverksamheter Näringslivet ERHÅLLEN DOCENTUR UNDER ÅRET Agneta Anderzén Carlsson Ylva Nilsagård Elisabeth Westerdahl VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER Antal publicerade peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 29 varav artiklar med huvudförfattare (dvs. första eller sista författarnamn): 19 Antal anställda som stått som författare till peer-review bedömda vetenskapliga artiklar: 19 Anderzén Carlsson A, Persson Lundholm U, Köhn M, Westerdahl E. Medical yoga: Another way of being in the world - A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms. Int J of Qualitative Stud HealthWell-being 2014, 9:23033 doi: /qhw.v Anderzén Carlsson A, Lamy ZC, Eriksson M. Parental experiences of providing skin-toskin care to their newborn infant Part 1: a qualitative systematic review. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2014, 9: Anderzén Carlsson A, Lamy ZC, Tingvall M, Eriksson M. Parental experiences of providing skin-to-skin care to their newborn infant Part 2: a qualitative meta-synthesis. Int J Qualitative Stud Health Well-being 2014, 9: Bergh A-L, Johansson I, Persson E, Karlsson J, Friberg F. Nurses Patient Education Questionnaire development and validation process. Journal of Research in Nursing May 21, doi: / Bergh C, Udumyan R, Fall K, Nilsagård Y, Appelros P, Montgomery S. Stress resilience in male adolescence and subsequent stroke risk: cohort study. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry doi: /jnnp Brocki B, Andreasen J, Nielsen LR, Nekrasas V, Gorst-Rasmussen A, Westerdahl E. Short and long-term effects of supervised versus unsupervised exercise training on health-related 5

6 quality of life and functional outcomes following lung cancer surgery A randomized controlled trial. Lung Cancer 2014; 83: Bäckman A, Makdoumi K, Mortensen J, Crafoord S. The Efficiency of Cross-linking Methods in Eradication of Bacteria is Influenced by the Riboflavin Concentration and the Irradiation Time of Ultraviolet Light. Acta Ophthalmologica 2014 Nov; 92(7): DOI: /aos Eriksson M, Gradin M. Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(3): Fadl H, Magnuson A, Östlund I, Hanson U, Montgomery S, Schwarcz E. gestational diabetes is associated with later cardiovascular disease in overweight women a Swedish populationbased case-control study. BJOG 2014; 121: Forsberg A, Nilsagård Y, Boström K. Perceptions of using videogames in rehabilitation: a dual perspective of people with multiple sclerosis and physiotherapists. Disability and Rehabilitation April cc 22nd Funk E, Thunberg P, Anderzén Carlsson A. (2014) Patients experiences in magnetic resonance imaging (MRI) and their experiences of preferred technique for breath hold performance. Journal of Advanced Nursing 70(8) DOI: /jan Funk E, Anderzén Carlsson A, Ingverud P, Leander A, Thunberg P. Patient-initiated breathholds in MRI: an alternative for reducing respiratory artefacts and improving image quality? In press. Clinical Imaging. doi: /j.clinimag Hagberg L, Brekke H, Bertz F, Winkvist A. Cost-utility analysis of a randomized controlled weight loss trial among lactating owerweight/obese women. BMC Public Health, 14:38 doi: / Hagvall M, Ehnfors M, Anderzén Carlsson A. Experiences of parenting a child with medical complexity in need of acute somatic care (E-publ ahead of print Journal of Child Health Care : Johansson A, Andershed B, Anderzén Carlsson A. (2014) Mothers and fathers conceptions of adult mental health services: A phenomenographic study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 28(3): DOI: /scs Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Self-reported physical activity and lung function two months after cardiac surgery a prospective cohort study. Journal of Cardiothoracic Surgery 2014, 9:59. Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological aspects of eating behavior as predictors of 10-year weight changes after surgical and conventional treatment for severe obesity: results from the SOS intervention study. Am J Clin Nutr. Published online November 12, doi: /ajcn

7 Nilsagård Y, Westerdahl E, Wittrin A, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Poster abstract ECTRIMS Multiple Sclerosis Journal 2014;20(7):992. Nilsagård Y, Gunn H, Freeman J, Hoang P, Lord S, Mazumder R, Cameron M. Falls in people with MS an individual data meta-analysis from studies from Australia, Sweden, United Kingdom and the United States. Multiple Sclerosis 2014, Online DOI: / Nilsagård Y, Kollén L, Axelsson H, Bjerlemo B, Forsberg A. Confirmation of reliability and validity of the Functional Gait Assessment for persons with peripheral vestibular dysfunction. Physiotherapy Theory and Practice 2014;21(8): Nordén J, Grönberg AM, Bosaeus I, Bertéus Forslund H, Hulthén L, Rothenberg E, Karlsson J, Wallengren O, Slinde F. Nutrition impact symptoms and body composition in patients with COPD. Eur J Clin Nutr May 7. doi: /ejcn Persson M, Fadl H. Perinatal outcome in relation to fetal sex in offspring to mothers with pregestational and gestational diabetes a population based study. Diabet. Med. 2014; 31: Redfors Y, Olaison S, Karlsson J, Hellgren J, Möller C. Hearing-related, health-related quality of life in patients who have undergone otosclerosis surgery: A long-term follow-up study. Int J Audiol Sep 2:1-7. doi: / Ronnberg AK, Ostlund I, Fadl H, Gottvall T, Nilsson K. Intervention during pregnancy to reduce excessive gestational weightgain a randomised controlled trial. BJOG 2014; Doi: / Rådman L, Forsberg A, Nilsagård Y. Modified Rivermead Mobility Index: a reliable measure in people within 14 days post-stroke. Physiotherapy Theory Practice :1-4. Sjöberg M, Eriksson M, Andersson J, Norén T. Transmission of Clostridium difficile spores in isolation room environment and through hospital beds results from two pilot studies. APMIS, 2014;122: doi: /apm Sundberg T, Hagberg L, Zethraeus N, Wändell P, Falkenberg T. Integrative medicine for back and neck pain exploring cost-effectiveness alongside a randomized clinical pilot trial. European Journal of Integrative Medicine, 6: Sundquist A-S & Anderzén Carlsson A. Holding the patient s life in my hand Swedish registered nurse anaesthetists' perspective of advocacy. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2014;28(2): doi: /scs Svantesson M, Karlsson J, Boitte P, Schildman J, Dauwerse L, Widdershoven G, Pedersen R, Huisman M, Molewijk B. Outcomes of Moral Case Deliberation the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD). BMC Medical Ethics :30. doi: /

8 BÖCKER/BOKKAPITEL Eriksson M. Forskning om barn. I Hamrin E, Kihlgren M, Rinell Hermansson A, Östlinder G. När omvårdnad blev vetenskap de första decennierna Liber. Stockholm Fadl H. Problembaserad Obstetrik och gynekologi; kapitel om hyperglykemi under graviditet. Liber. Stockholm, 2014, ISBN Mortensen J, Makdoumi K, Hellander Edman A. Corneal Cross-Linking for Infectious Keratitis. Bokkapitel (Chapter 10): Corneal Collagen Cross-Linking. Avedros ebook. Editors: Marshall J, Hersh P, Muller D. POPULÄRVETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER/MARKNADSFÖRING Carlsson E. Presentation av projektet Munhälsa, ätande och vårdkvalitet på Äldreomsorgsdagarna i Stockholm oktober. Eriksson M, Flacking R, Mörelius E. Neonatal omvårdnad viktigt forskningsområde. Läkartidningen 2014;111:CZ6M. Eriksson M. Ny lathund ska lindra smärtan för de små. Artikel i Nerikes Allehanda 23 juni Eriksson M. Örebroforskare experter på barns smärta. Ledningsinformation från USÖ, nr 4, juni Eriksson M. Örebroforskare: Så lindras barnens smärta hos doktorn. Intervju i Tvärsnytt och Värmlandsnytt 30 maj. Eriksson M. Intervju om smärtlindring av barn. Radio Örebro 23 maj. Makdoumi K. Glaskropps- och näthinneavlossning. Artikel i Svensk Geriatrik, december. Solera C, Falk T, Hagberg L, Omberg L. Substantial universalism? The Swedish case. Economia & Lavoro 2: ABSTRACT OCH MUNTLIGA VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER/ POSTER VID NATIONELLA/INTERNATIONELLA KONFERENSER Antal vetenskapliga presentationer/postrar: 54 Anderzén Carlsson A, Persson Lundholm U, Köhn M, Westerdahl E. Medical yoga: Another way of being in the world A phenomenological study from the perspective of persons suffering from stress-related symptoms (Platform presentation). Vårdforskningens dag, Universitetssjukhuset Örebro, Sweden. 8

9 Anderzén-Carlsson A, Carlsson E, Prenkert M, Svantesson M. Talking about patient safety findings from a study on healthcare professionals experience of being a patient, a family member or a caregiver of a colleague. International forum on quality and safety in health care, Paris. Posterpresentation. Anderzén-Carlsson A, Carlsson E, Prenkert M & Svantesson M. Talking about patient safety findings from three studies on healthcare professionals experiences of being a patient, a family member of a patient or a caregiver of a colleague. Vårdforskningens dag, Wilandersalen, USÖ, Örebro. Abstract, posterpresentation. Arvidsson Lindvall M, Anderzén Carlsson A, Forsberg A. Body Awareness Therapy in stroke rehabilitation. Nordic Conference on advances in health care science research, University of Turku, Finland. Bergh C, Udumyan R, Fall K, Nilsagård Y, Appelros P, Montgomery S. Stresstolerans under tonåren och risk för strike I arbetsför ålder: registerbaserad kohort studie. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Boyle EM, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Carbajal R. Pain assessment for neonates in NICUs across the United Kingdom: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at Perinatal Medicine 2014, Harrogate, UK (Publicerad som Boyle E, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Carbajal R. (2014). PC.50 Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across the UK: European Pain Audit in Neonates (Europain). Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 99 Suppl 1, A53. doi: /archdischild ) Brocki B, Westerdahl E, Souza DSR, Andreasen JJ. Factors influencing postoperative pulmonary complications following pulmonary resection due to malignant or benign lung tumour preliminary results (Platform presentation). Forsknings-og udviklings-symposium i region Nordjylland. Bäckman A, Makdoumi K. ARVO (Association for Research in Vision and Ophthalmology)-mötet, Orlando, FL, USA. Posterpresentation; abstract published. Carbajal R, Eriksson M, Courtois E, Andersen RD, Avila-Alvarez A, Boyle E, Lago P, Sarafidis K, Simons S, Polkki T, Ilmoja ML, Van Overmeire B, Berger A, Papadouri T, Schroth M, Tameliene R, Attard-Montalto S, Dobrzanska A, Matos C, Bergqvist L, Lagercrantz H, Anand KJS. Europain Survey Study Group. Pain assessment in ventilated and non-ventilated neonates in NICUs across Europe: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at 2014 PAS/ASPR Joint Meeting, Vancouver, Canada. Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Boyle E. Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: EUROpean Pain Audit In Neonates (EUROPAIN survey). Poster at Perinatal Medicine 2014, Harrogate, UK. (Publicerad som Carbajal R, Courtois E, Eriksson M, Lagercrantz H, Boyle E. (2014). PC.77 Sedation and analgesia for neonates in NICUs across the United Kingdom: The Europain survey. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed, 99 Suppl 1, A62. doi: /archdischild ) 9

10 Carlsson E. Talking about patient safety findings from a study on healthcare professionals experience of being a patient, a family member or a caregiver of a colleague. Nordic conference on research in patient safety and quality in healthcare, Stavanger. Posterpresentation. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius M, Olai L, Hägg M. Aspects of eating, oral health and quality of care among elderly people in short-term care units before and after a swallowing intervention. Nordic Congress on geriatrics and Gerontology, Göteborg. Posterpresentation. Carlsson E, Ståhlnacke K, Persenius K, Olai L, Hägg M. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Carlsson E, Svantesson M, Prenkert M, Anderzén Carlsson A. Poster presenterad på: International Forum on Quality and Patient Safety i Paris, Frankrike. Posterpresentation. Duberg A. Dans en resursstärkande insats för att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos flickor år. Seminarium på Barnsrättsdagarna, Conventum, Örebro. Muntlig presentation. Ericson J, Flacking R, Hellström-Westas L, Eriksson M. Decrease in Breast Milk intake in Preterm Infants Discharged from Swedish Neonatal Units Poster at 17 th ISRHML Conference, Kiawah Island, South Carolina, USA. Ericson J, Eriksson M, Hellström-Westas L, Hagberg L, Hoddinott, P, Flacking R. Is proactive breastfeeding effective? study protocol for a randomized controlled trial. Poster at Nordic Conference on Advances in Health Care Science Research, Turkku University, Turkku, Finland. Forsberg A, Nilsagård Y, Boström K. Erfarenheter av videospel i rehabilitering: en intervjustudie med personer med multipel skleros och fysioterapeuter. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Forsberg A, Nilsagård Y. Validity of a timed sit-to-stand test in people with multiple sclerosis. Rehabilitation in MS (RIMS), Brighton. Posterpresentation. Funk E, Thunberg P, Anderzén Carlsson A. Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning. Utvärdering av patienters delaktighet och bildkvalitet. Nya tider, nya kunskaper Röntgensjuksköterskan forskningsproducent från C-uppsats till PhD. Karolinska Institutet, Stockholm. Muntlig presentation Hafezi F, Mortensen J, Makdoumi K. PACK-CXL (Corneal Cross-Linking) for the treatment of corneal infections. Nordiska Ögonläkarmötet, Stockholm, Sweden. Paper presentation; abstract published; Co-Moderator. Heidenreich K, Materstvedt L J, Tidefelt U, Svantesson M. Moral Case Deliberation (MCD) the role played by ethical principles, virtues and relational ethics. 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. 10

11 Heidenreich K, Materstvedt L J, Tidefelt U, Svantesson M. Moral Case Deliberation (MCD) the role played by ethical principles, virtues and relational ethics. Vårdforskningens dag, Örebro. Johansson A. Anderzen Carlsson A, Åhlin A, Andershed B. Mothers And Fathers Everyday Experiences Of Having An Adult Child Who Suffers From Long-Term Mental Illness. The 5th Qualitative Research on Mental Health Conference, Conference Center at Mediterranean Agronomic Institute of Chania Chania, Greece. Abstract, muntlig presentation. Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Physical activity and lung function two months after cardiac surgery (Poster presentation). ERS (European Respiratory Society) Annual Congress, Munchen, Germany. Jonsson M, Urell C, Emtner M, Westerdahl E. Self-reported physical activity and lung function two months after cardiac surgery. 6 th Joint Conference in Cardiothoracic Surgery & The Swedish Thoracic Meeting (Svenska Thoraxmötet), Gothenburg, Sweden. Jonsson M, Westerdahl E. Fysisk aktivitet och lungfunktion två månader efter hjärtkirurgi (Poster presentation). Vårdforskningens dag, Universitetssjukhuset Örebro, Örebro, Sweden. Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological eating behaviors as predictors of 15-year weight changes after surgical and conventional treatment for severe obesity: results from the SOS intervention study. International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Konttinen H, Peltonen M, Sjöström L, Carlsson L, Karlsson J. Psychological eating behaviors as predictors of 15-year weight changes after surgical treatment for severe obesity. 28th Conference of the European Health Psychology Society, EHPS, Innsbruck, Austria. Lohse G, Nilsagård Y, Geijer H, Svantesson M, Udumyan R. Laserbehandling vid nacksmärta. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Makdoumi K. Suturlös skleralfixation av intraokulär lins För- och nackdelar. Updatemöte för läkare i regionen. Universitetssjukhuset, Örebro. Makdoumi K. Fotodynamisk behandling av hornhinneinfektioner Idag och i framtiden. Lunchföreläsning/forskningsseminarium. Universitetssjukhuset, Örebro. Molarius A, Lindén-Boström M, Granström F, Karlsson J. 12-year trends in obesity by age and educational level in mid-sweden the increase is levelling off among young adults but socioeconomic differences persist. International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Nilsagård Y, Wittrin A, Westerdahl E, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Conference of rehabilitation in MS (RIMS), Brighton, Great Britain. Nilsagård Y, Boström K. Information till barn och ungdomar när en förälder diagnostiseras med multipel skleros. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. 11

12 Nilsagård Y, Wittrin A, Westerdahl E, Gunnarsson M. Correlation between maximal walking distance and self-rated limitations in walking. Rehabilitation in MS (RIMS), Brighton. Posterpresentation. Nilsson C, Bremer A, Blomberg K, Sandqvist J, Svantesson M. Omhändertagandet av närstående till personer som begått självmord utifrån ambulanspersonals, polis och primärvårdsläkares perspektiv. Vårdforskningens dag, Örebro. Nordén J, Grönberg AM, Bosaeus I, Bertéus Forslund H, Hulthén L, Rothenberg E, Karlsson J, Wallengren O, Slinde F. Nutrition impact symptoms and body composition in patients with COPD. The 36th ESPEN Congress, Geneva, Switzerland. Ohlsson-Nevo E, Nilsson U, Karlsson J. Har en psykosocial intervention någon effekt på den hälsorelaterade livskvalitén hos personer opererade för kolorektalcancer och deras närstående? Kirurgveckan, Karlstad. Olai L, Carlsson E, Persenius M. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende. Sjuksköterskedagarna, Stockholm. Posterpresentation. Olsson E, Eriksson M. Can skin-to-skin contact work as pain relief in premature infants? Poster vid 1 st International and multidisciplinary children s critical care research summer school. University of Central Lancashire, Preston, UK. Persson M, Hanson U, Fadl H. Outcome of pregnancies with type 2 diabetes in Sweden DPSG Budapest. Prenkert M, poster presenterad på: 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Stavanger, Norge. Posterpresentation. Rasoal D, Kihlgren A, James I, Svantesson M. Which ethical issues arise in Moral Case Deliberation concerning patients whose voices are impaired? 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. Rasoal D, Kihlgren A, James I, Svantesson M. Vilka etiskt svåra situationer tar personalen upp under etikronder? Vårdforskningens dag, Örebro. Rådman L, Nilsagård Y. El-olyckor i arbetet. Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. Vårdforskningens dag, Örebro. Rådman L, Nilsagård Y. El-olyckor i arbetet. Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. 4th Barents Occupational Health Workshop i Umeå. Rådman L, Nilsagård Y, Gunnarsson L-G. El-olyckor i arbetet: Kartläggning av symtom och säkerhetskultur på arbetsplatsen för svenska manliga elektriker. Vårdforskningens dag, Örebro. Posterpresentation. Sjölander J, Engfeldt P, Karlsson J. Low Calorie Diet Treatment In Primary Care - Preliminary Results On Weight And Health-related Quality Of Life After 6 Months. 12

13 International Congress on Obesity, Kuala Lumpur, Malaysia. Obesity Reviews 2014; 15 (Suppl. 2). Ståhlnacke, K, Carlsson E, Persoenius M, Olai L, Hägg M. Aspekter av ätande, munhälsa och vårdkvalitet bland personer som vårdas inom korttidsvård, före och efter en intervention med ett sväljträningsprogram. Odontologiska riksstämman, Stockholm. Muntlig presentation. Svantesson M, Karlsson J, Molewijk B. Which outcomes of Moral Case Deliberation do healthcare professionals value? 10th International Conference on Clinical Ehtics Consultation, Paris. Svantesson M, Karlsson J, Molewijk B. Which outcomes of Moral Case Deliberation do healthcare professionals value? Vårdforskningens dag, Örebro. Watz A, Möller M, Hagberg L, Svantesson M. Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept efter stroke och TIA. Vårdforskningens dag, Örebro. Westerdahl E, Wittrin A, Kånåhols M, Gunnarsson M, Nilsagård Y. Breathing exercises for patients with multiple sclerosis a randomized controlled trial (Platform presentation). ERS (European Respiratory Society) Annual Congress, Munchen, Germany. POPULÄRVETENSKAPLIG MUNTLIG PRESENTATION AV FORSKNINGSRESULTAT Carlsson E. Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas inom korttidsvård. Invigning av Kunskapscentrum för äldres munhälsa. Muntlig presentation. Carlsson E. Var god svälj! Banbrytande forskning vid Lindesbergs lasarett. Lindenytt, lokal nyhetswebb. Intervju 18 juni. Carlsson E. Svårt att vara anhörig för den som är insatt. Dagens Medicin. Intervju 3 december. Fadl H. Kardiovaskulär risk efter graviditetsdiabetes. Rotary Örebro. Möller M. Forskning inom Örebro läns landsting. Rotary Örebro. Svantesson M. Gott bemötande, kan det ibland vara omöjligt? studier om etiska problem och att vårda vårdpersonal. Bemötande seminarium för personalen på USÖ, Örebro. Svantesson M. Att stödja vårdpersonal att hantera etiska problem: Studie om etisk reflektion. Dag om Bemötandets etik för personalen på Västerås centralsjukhus, Västerås. Svantesson M. Outcomes of Moral Case Deliberation the development of an evaluation instrument for clinical ethics support (the Euro-MCD). Nordiskt barnonkologiskt möte, Noors slott, Sigtuna. 13

14 DELTAGANDE I NATIONELLA VETENSKAPLIGA ARBETEN Eriksson M. Vård av extremt tidigt födda barn en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan. Projekt Säker nyföddhetsvård. september Mats har varit ordförande i expertgrupp Omvårdnad, smärta och hjärna samt ledamot i planerings- och styrgruppen. Författare till kapitlet Smärtbehandling, tillsammans med Elisabeth Norman, Lunds universitet. Eriksson M. Vård av extremt tidigt födda barn en vägledning för barn födda före 28:e graviditetsveckan. Projekt Säker nyföddhetsvård. september Mats har varit ordförande i expertgrupp Omvårdnad, smärta och hjärna samt ledamot i planerings- och styrgruppen. Författare till kapitlet Smärtbehandling, tillsammans med Elisabeth Norman, Lunds universitet. Eriksson M, Gradin M. Expert/författare i Läkemedelsverkets arbete med Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård kunskapsdokument. Författare av bakgrundsdokument: Söta lösningar och specifikt neonatalt omhändertagande Hagberg L (medförfattare). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Nilsagård Y. Balance exercise for people with Multiple Sclerosis The CoDuSe Concept. Nilsagård Y. Balance intervention, falls and perspectives from the next-of-kin in people with Moderate multiple sclerosis. Nilsagård Y. Hemsoling för nyfödda, fullgångna barn med ikterus. Westerdahl E. Medverkan som konsensuspanel i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Westerdahl E. Medverkan i Delphi-process för konsensus om preoperativ riskvärdering för förebyggande av lungkomplikationer efter kirurgi, Aarhus Universitetshospital, Danmark. DOKTORSEXAMEN Hua Håkan Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet Audiologiskt forskningscentrum, USÖ Huvudhandledare: Lyxell Björn Bihandledare: Möller Claes, Widén Stephen Titel: Employees with aided hearing impairment An interdisciplinary perspective. Medförfattare delarbete 1: Karlsson Jan, docent Disputation: 3 okt

15 Johansson Anita Medicinsk vetenskap, Inriktning Hälso- och Vårdvetenskap, Örebro Universitet. Huvudhandledare: Andershed Birgitta Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, Åhlin Arne. Titel: Ändlös omsorg och utmätt hälsa Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn drabbas av långvarig psykisk sjukdom. Disputation: 16 maj Nordanstig Joakim Institutionen för medicin, Sahlgenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Jivergård Lennart, med dr Bihandledare: Österberg Klas, Taft Charles, docent Titel: Intermittent claududication studies on clinical evaluation strategies and invasive treatment efficacy Medförfattare delarbete 2 och 3: Karlsson Jan, docent Disputation: 5 juni 2014 MAGISTEREXAMEN Watz Anna, leg fysioterapeut Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet Patienters erfarenheter av fysisk aktivitet och fysisk aktivitet på recept efter stroke och TIA Handledare: Möller M, Hagberg L, Svantesson M Nordenhäll Helene, leg fysioterapeut Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet Patienters upplevelse av vad som bidrar, begränsar och stödjer till fysisk aktivitet vid koloncancersjukdom, Handledare: Möller M, Hagberg L, Svantesson M HANDLEDNING Antal doktorander som handleds av personal vid VFC: 33 DOKTORANDER Allbrand Marianne, leg barnmorska Kvinnokliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Åman Jan, professor Örebro Universitet Bihandledare: Lodefalk Maria, med dr, Nilsson Kerstin, docent Planerad disputation 2016 Preliminär titel: Genuttryck av inflammatoriska markörer i placenta hos mödrar med övervikt 15

16 Arenhall Eva, leg sjuksköterska Kardiologiska kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Halvtidsgranskning 2010 Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Erfarenhet och upplevelser av par-relationen före och efter partnerns insjuknande i hjärtinfarkt utifrån ett genusperspektiv Arvidsson Bo, leg sjuksköterska Medicinska kliniken, USÖ, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2007 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Rask Eva, docent, Schvarcz Erik, med dr Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Mätning av benmassa i handen med digital röntgen radiometri, korrelation till DEXA-mätning och relation till riskfaktorer för osteoporos Berg Anne-Louise, leg sjuksköterska Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet Huvudhandledare: Friberg Febe, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent, Persson Eva, med dr Halvtidsgranskning 2010 Preliminär titel: Sjuksköterskors patientundervisande arbete inom primärvård, kommunal vård och sjukhusvård. Bergh Cecilia, leg sjukgymnast Avd för sjukgymnastik, USÖ NUPARC, Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Montgomery Scott, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, docent, Appelros Peter, docent Preliminär titel: Identification of clinical characteristics at presentation with TIA that predict subsequent ischemic events including stroke Brocki Barbara Christina, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi Registrerad 2011 Huvudhandledare: Westerdahl Elisabeth, docent Bihandledare:Savio Ramos de Souza Domingos, docent, Andreasen Jan Jesper, docent Halvtidsgranskning 2014 Planerad disputation 2016 Preliminär titel: Effect of pulmonary rehabilitation interventions on physical performance and health related quality of life after 16

17 Buchert Paulina, leg arbetsterapeut Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Pettersson Ingvor, med dr, Boström Katrin, med dr Preliminär titel: Arbetsterapeutiska interventioner i ett strukturellt vårdomhändertagande av sköra äldre Carling Anna, leg sjukgymnast Avd för Sjukgymnastik, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Nilsagård Ylva, docent Bihandledare: Forsberg Anette, docent, Gunnarsson Martin, med dr Preliminär titel: Fördjupad kunskap om fall vid MS Dahlberg Karuna, leg sjuksköterska Anestesikliniken, USÖ och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Nilsson Ulrica, professor Bihandledare: Eriksson Mats, docent, Jaensson Maria, med dr Planerad disputation 2018 Preliminär titel: RAPP: a smartphone app that assesses postoperative recovery Duberg Anna, leg sjukgymnast BUP Ätstörningsenheten, Örebro, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2009 Huvudhandledare: Möller Margareta, adj professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Sunvisson Helena, med dr Halvtidsgranskning 2012 Planerad disputation 2015 Preliminär titel: Dansintervention för flickor år som återkommande söker hjälp hos skolhälsovården i Örebro. RCT studie Ericson Jenny, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, Falu lasarett Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Flacking Renée, docent Bihandledare: Eriksson Mats, docent, Hellström-Westas Lena, professor Planerad disputation 2020 Preliminär titel: Proactive breastfeeding support to mothers of preterm infants Funk Eva, leg röntgensjuksköterska Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Licentiatavhandling Huvudhandledare: Thunberg Per, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent Preliminär titel: Patientstyrt andningsuppehåll vid magnetkameraundersökning ett nytt sätt att både förbättra patientens välbefinnande och bildkvaliteten? 17

18 Heidenreich Kaja, specialistläkare Institutionen för hälsovetenskap och medicin, inriktning medicin, Örebro universitet Registrerad: 2013 Huvudhandledare: Tidefelt Ulf, professor Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, Matertvedt Lars-Johan, professor Preliminär titel: Etikrond när vård och moral möts hur går etisk analys och reflektion till i praktiken? Hilden Karin, specialistläkare, Kvinnokliniken, USÖ Registrerad: 2014 Bihandledare: Fadl Helena, med dr Preliminär titel: Kvinnans övervikt och hyperglykemins betydelse under graviditet för obstetriska och neonatala utfall Jonsson Marcus, leg sjukgymnast Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet i forskarutbildningsämnet Medicinsk vetenskap, inriktning Kirurgi (lungfunktion och fysisk aktivitet i samband med lungkirurgi) Registrerad 2012 Huvudhandledare: Westerdahl Elisabeth, docent Bihandledare: Hurtig Wennlöf Anita, docent, Ahlsson Anders, med dr Planerad disputation 2018 Preliminär titel: Effects of physical activity and physiotherapy on lung function and health related quality of life after cardiac and thoracic surgery Järvholm Kajsa, psykolog Institutionen för psykologi, Lunds universitet Huvudhandledare: Per Johnsson, docent Bihandledare: Karlsson Jan, docent Preliminär titel: Psykisk hälsa hos ungdomar som genomgår fetmabehandling Karlberg Traav Malin, leg sjuksköterska ÖNH-kliniken, USÖ och Ersta-Sköndal högskola Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Johansson Gunilla, med dr, Cronqvist Agneta, fil dr Planerad disputation Preliminär titel: Att stärka sjuksköterskors forskningsanvändning Lindström Caisa, kurator och med lic Barn- och ungdomskliniken, USÖ Medicinsk vetenskap, Inriktning Medicin, Örebro Universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Åman Jan Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, Lindahl Norberg Annika Preliminär titel: Personlighetens betydelse för hur föräldraskapet påverkas av att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 Planerad disputation

19 Lundqvist Stefan, leg sjukgymnast Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet Registrerad: 2014 Huvudhandledare: Cider Åsa, docent Bihandledare: Hagberg Lars, med dr, Börjesson Mats, professor, Niklasson Larsson Marie, med dr Disputation beräknas ske 2022 Preliminär titel: Promoting physical activity in primary health care Olsson Emma, leg sjuksköterska Barn- och ungdomskliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Eriksson Mats, docent Bihandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent, Ahlsén Gunilla, docent Planerad disputation 2018 Preliminär titel: Hud-mot-hudvård av underburna barn neurofysiologiska aspekter, implementering och föräldraupplevelser Olsson Lovisa, sjukhuskemist, Laboratoriemedicinska kliniken, USÖ. Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Nilsson Torbjörn, professor Bihandledare: Karlsson Jan, docent Disputation: 27 febr 2015 Preliminär titel: Biochemical and molecular biomarkers, and physical activities association with subjective wellbeing in old age. Pellrud Rickard, ST-läkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2013 Huvudhandledare: Berggren Lars, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Preliminär titel: Krikoidtryck och optimering av luftvägshantering för förebyggande av aspiration vid anestesi Philipsson Anna, folkhälsovetare Samhällsmedicinska enheten, ÖLL Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2014 Huvudhandledare: Möller Margareta, professor Bihandledare: Hagberg Lars, med dr Preliminär titel: Hälsoekonomiska aspekter på insatser för barns och ungas psykiska hälsa Rasoal Dara, universitetsadjunkt Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Kihlgren Annica, docent Bihandledare: Svantesson Mia, med dr Disputation beräknas ske

20 Preliminär titel: Moral Case Deliberation: Ett verktyg för sjukvårdspersonal att hantera etiska svåra situationer i patientvården Rådman Lisa, leg sjukgymnast Arbets- och miljömedicinska kliniken, Avd för sjukgymnastik, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2011 Huvudhandledare: Gunnarsson Lars-Gunnar, professor Bihandledare: Nilsagård Ylva, docent Preliminär titel: Sena effekter av strömgenomgång Savilampi Johanna, specialistläkare ANIVA-kliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2010 Huvudhandledare: Wattwill Magnus, med dr Bihandledare: Ahlstrand Rebecca, med dr Preliminär titel: Opioiders påverkan på matstrups- och svalgfunktion Selim Marianne, leg röntgensjuksköterska Medicinsk vetenskap, Inriktning Kirurgi, Örebro Universitet Huvudhandledare: Andersson Torbjörn Biträdande handledare (tillträtt 2014): Anderzén Carlsson Agneta Licentiatavhandling. Preliminär titel: From analogue to digital facts and fantasies in radiological digitalization Skogsdal Yvonne, samordnande barnmorska, mödrahälsovårdsenheten Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Huvudhandledare: Karlsson Jan, docent Bihandledare: Fadl Helena, med dr, Tydén Tanja, professor Doktorandregistrering: 17 nov 2014 Preliminär titel: Ohälsosamma levnadsvanor samt självskattad hälsa vid tidig graviditet de Snoo-Trimp Janine, Teaching assistant Philosophy of Science, Research assistant Department of Medical Humanities, VU Medical Center, Amsterdam, NL Registrerad: 2014 Huvudhandledare: Molewijk Bert, assistent professor Bihandledare: Svantesson Mia, med dr, Widdershoven Guy, professor Preliminär titel: Evaluation of Moral Case Deliberation Sundqvist Ann Sofie, leg sjuksköterska, specialistsjuksköterska anestesi Kärl- Thoraxkliniken, USÖ Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet Registrerad 2012 Huvudhandledare: Anderzén Carlsson Agneta, docent Bihandledare: Nilsson Ulrica, professor, docent, Holmefur Marie, med dr Preliminär titel: Svenska anestesisjuksköterskors uppfattning av att vara patientens advokat 20

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2013 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2013 MÅL 2013-2017 4 4 4 4 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 FÖLJANDE AKTÖRER HAR

Läs mer

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera

Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera Forskande personal på arbetsterapeutprogrammet ÖU - vi ryms flera. Ann-Britt Ivarsson Professor i arbetsterapi Occupational performance in individuals with severe mental disorders (doktorsavhandling) Forskningsområden

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke

Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Effekt och upplevelse av Basal Kroppskännedom hos personer med stroke Mialinn Arvidsson Lindvall, RPT, MSc*, Agneta Anderzén Carlsson, RN, PhD, Anette Forsberg, RPT, PhD Universitetssjukvårdens forskningscentrum,

Läs mer

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering?

Maria Bäck, Göteborg. Rörelserädsla. Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Kardiovaskulära Vårmötet XIVSvenska 25-27 april, 2012, Stockholm Maria Bäck, Göteborg Rörelserädsla Ett hinder för lyckad hjärtrehabilitering? Sahlgrenska Akademin, Institutionen för Medicin, Göteborgs

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta

Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Faktorer som främjar förändring under rehabilitering hos patienter med långvarig smärta Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent, KI DS Andrea Hållstam, leg sjuksköterska, doktorand, KI SÖS Varför förändring?

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi

Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre. Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Risk- och friskfaktorer för långvarig smärta hos äldre Caroline Larsson Leg. Sjukgymnast, MSc Gerontologi Hur väcktes idén till ditt projekt? Varför bestämde du dig för att börja forska? Vad är smärta?

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr

Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Hur påverkas familjen runt den överviktsopererade patienten? Mikaela Willmer, leg dietist, med dr Upplägg Bakgrund Möjliga påverkansvägar Familjen som arena för förändring Forskning på området (inkl min

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI VÄSTERBOTTEN Forskningsbokslut 2014 Verksamhetschef Anna Wallgren, BUP länsklinik Professor emeritus, Umeå universitet Adjungerad lektor, Umeå universitet 1. Inledning Barn-

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR?

MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? MULTIMODAL REHABILITERING VAD ÄR DET OCH VARFÖR? Iréne Linddahl Hälsohögskolan Jönköping MULTIMODAL REHABILITERING Ett bio-psyko-socialt synsätt Ett antal välplanerade och synkroniserade åtgärder under

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet

Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet Stödjande miljöer för personer med minnesnedsättning och förvirringssymtom Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Multiprofessionellt utbildningsprogram för närstående till hjärtsviktspatienter Caroline Löfvenmark, leg ssk, doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2011 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 MÅL 4 MÅL 2011 4 MÅL 2008-2012 5 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 5 ETISKT GODKÄNDA

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter

FoU-dagen 2011. 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00 Sunderby sjukhus, konferenscenter FoU-dagen 2011 22 mars, klockan 09.00 ca 16.00, konferenscenter Inledning Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting Parallella projektpresentationer Aulan och Sal: 2:3 Klockan

Läs mer

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön

Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Metoder och instrument för utvärdering av interventioner i vårdmiljön Marie Elf Nätverket Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer (HFS) samt Forum för vårdbyggnads höstkonferens 2011 Marie Elf mel@du.se

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum

Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum Verksamheten 2012 Vårdvetenskapligt forskningscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 UTVECKLING UNDER ÅRET 4 VISION OCH MÅL VISION MÅL 2012 MÅL 2008-2012 ANSTÄLLDA 5 UTMÄRKELSER OCH NOMINERINGAR 6 4

Läs mer

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005

Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Hemförlossningar i Sverige 1992-2005 Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter MÄLARDALENS HÖGSKOLA Förekomst av hemförlossning Globalt: hälften av alla födslar Högresursländer: 0,1 5 procent Nederländerna:

Läs mer

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom

Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Y Cedervall 2012 1 Fysisk aktivitet och Alzheimers sjukdom Ylva Cedervall Leg sjukgymnast, Med. Doktor Falun 24 och 25 november 2014 ylva.cedervall@pubcare.uu.se Cedervall Y. Physical Activity and Alzheimer

Läs mer

Barn och unga i palliativ vård

Barn och unga i palliativ vård Barn och unga i palliativ vård Ulrika Kreicbergs, Leg. Ssk, Med.Dr Gålöstiftelsens professur i palliativ vård av barn och unga Ulrika.Kreicbergs@esh.se WHO s DEFINITION AV PALLIATIV VÅRD AV BARN Palliativ

Läs mer

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013

Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Välkommen till sjuksköterskeprogrammets konferens i omvårdnad 26 april 2013 Studenter vid sjuksköterskeprogrammet, termin 6, presenterar sina examensarbeten 09.00 Inledning av Professor Siv Söderberg i

Läs mer

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms

P R I U S. Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms P R I U S Pre-hospital Recognition and Identification of Unspecific Symptoms Doktorand: Robert Ivic, leg ssk, fil.mag Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,

Läs mer

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros Inst. för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng HT 2008 Författare: Linda Torsell Leg. arbetsterapeut

Läs mer

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen?

Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Avancerade specialistsjuksköterskors erfarenheter efter examen vem ifrågasätter kompetensen? Eva Jangland, Klinisk lektor, specialistsjuksköterska, medicine doktor 1 Pia Yngman Uhlin, Forskning och utvecklingsledare,

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre

Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Livsgnista som en del av det goda åldrandet: fokus på svensk- och finskspråkiga äldre Marina Näsman, Doktorand i socialpolitik vid Åbo Akademi och forskare i samhällsvetenskaper vid Svenska Litteratursällskapet

Läs mer

Bedöma och intervenera för att möta partners behov. Susanna Ågren

Bedöma och intervenera för att möta partners behov. Susanna Ågren Bedöma och intervenera för att möta partners behov Susanna Ågren Vårdgivarbörda och stress! Att vårda kan vara betungande och stressande! Vårdgivarbörda! Samband mellan hjälpbehov utförda av partnern och

Läs mer

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Riktlinjer för individuellt arbete enligt vetenskapliga principer samt kvalitetsarbete för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Sammanfattning I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) för ST som är

Läs mer

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd

Metoden och teorin som ligger till grund för den beskrivs utförligt. Urval, bortfall och analys redovisas. Godkänd Bilaga 2 - Artikelgranskning enligt Polit Beck & Hungler (2001) Bendz M (2003) The first year of rehabilitation after a stroke from two perspectives. Scandinavian Caring Sciences, Sverige Innehåller 11

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård en del i arbetet för jämlik hälsa. Margareta Kristenson Professor/Överläkare i Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Linköpings Universitet/Region Östergötland Nationell

Läs mer

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet

Docent & Barnläkare. Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet CELIAKI Var står vi idag? Anneli Ivarsson Docent & Barnläkare BARNVECKAN I JÖNKÖPING 2010 Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa Umeå universitet The

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Hur kan vårdmiljön bidra till välbefinnande hos personer med kognitiva nedsättningar? Susanna Nordin

Hur kan vårdmiljön bidra till välbefinnande hos personer med kognitiva nedsättningar? Susanna Nordin Hur kan vårdmiljön bidra till välbefinnande hos personer med kognitiva nedsättningar? Susanna Nordin Forskningsprojekt Huvudman är Högskolan Dalarna Finansieras av Högskolan Dalarna, forskningsprofilen

Läs mer

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning.

RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning. RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister för ätstörning., FAR14-012 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn RIKSÄT- Nationellt kvalitetsregister

Läs mer

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ

Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Economics - questions, methods, data and the aim for results KATARINA STEEN CARLSSON, INST KLINISKA VETENSKAPER, MALMÖ Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care Kenneth J. Arrow, American Economic

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experiences and the effects of a case management intervention Ulrika Olsson Möller Paper I Prevalence and predictors of falls and dizziness in people

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt

Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Syrgas vid misstänkt akut hjärtinfarkt Årsrapport 2014 Robin Hofmann VO Kardiologi, Södersjukhuset OXYGEN in suspected acute myocardial infarction Friend? Foe X? O₂ vs air DETermination of the role of

Läs mer

Kan det lokala säkerhetsarbetet bli mer effektivt?

Kan det lokala säkerhetsarbetet bli mer effektivt? Kan det lokala säkerhetsarbetet bli mer effektivt? - ett doktorandarbete för ett effektivare säkerhetsarbete Lina Gyllencreutz, doktorand Umeå Universitet Handledare: Britt-Inger Saveman, professor Umeå

Läs mer

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter

1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter 1 Appendix till riktlinjer för anställning som professor eller lektor 2008-04-01 för bedömning av pedagogiska meriter MEDICINSKA FAKULTETEN, LUNDS UNIVERSITET Underlag för bedömning av den pedagogiska

Läs mer

Feldenkrais för behandling och prevention

Feldenkrais för behandling och prevention Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö

Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Genusmedveten stresskurs i en ungdomsvänlig miljö Maria Strömbäck Med dr, leg fysioterapeut Mo=agning unga vuxna, FoU-enheten Psykiatriska kliniken, NUS, Umeå maria.stromback@vll.se Föreläsningens innehåll

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Forskning i praktiken

Forskning i praktiken Forskning i praktiken Utbildning landstingsfullmäktige 2013-02-20 Rose-Marie Isaksson FoU-strateg, inriktning omvårdnad Sjuksköterska, MedDr FoU-centrum, NLL Stödja, styra, samordna, samverka och sprida

Läs mer

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan

Forskningsplan. Bihandledare Docent Thorkild F Nielsen MD PhD Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet. Forskningsplan 1 Forskningsplan Kvinnans body mass index (BMI) under graviditeten och fosterviktens betydelse för förekomsten av bäckenbottenbesvär 20 år efter förlossningen Leg läkare Maria Gyhagen Avdelningen för obstetrik

Läs mer

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger

Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger Svenske erfaringer med kvalitetsudvikling vha. patientrapporterede oplysninger MATS LUNDSTRÖM PROF. EM. RC SYD/EYENET SWEDEN, BLEKINGESJUKHUSET, KARLSKRONA, SVERIGE Innehåll Varför använda PROM? Krav på

Läs mer

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro

The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro The lower the better? XIII Svenska Kardiovaskulära Vårmötet Örebro Karin Manhem Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Överlevnad Blodtryck Överlevnad NEJ Blodtryck Överlevnad Blodtryck Blodtryck och

Läs mer

När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013

När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013 När pa'enten sä,er agendan! Redovisning av projektet Dirigenter finns som fanns på Geriatriska Kliniken i Norrköping 2011-2013 EEer e'sk ansökan fick vi namn och personnummer på 844 mul'jsjuka äldre Socialstyrelsens

Läs mer

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt?

NIKOLA. Aktiviteter under senaste året vad har hänt? NIKOLA Aktiviteter under senaste året vad har hänt? KlaraKrav Stöd vid upphandling Förståelse Samsyn Klassificering Egenskaper Innehåll Kvalitetsprogram Filmer Nyheter Instruktioner Blanketter Läs mer

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Evidens- grad

Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Evidens- grad Bilaga 2: Granskningstabell Författare, år, land Titel Syfte Metod Deltagare, bortfall Resultat Kvalitet/ Evidens- grad Belardinelli et al. 2012 USA 10-year exercise training in Randomized controlled trial.

Läs mer

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv

Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv CENTRUM FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING KRING RISKBRUK, MISSBRUK OCH BEROENDE Ungdomar och alkohol: barn och föräldraperspektiv Karin Boson Leg. Psykolog, PhLic, doktorand Psykologiska institutionen Göteborgs

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent

Vad är. Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp. Kerstin Hagberg. RTP, PhD, Docent Vad är Patient Reported Outcome Measures och andra begrepp Kerstin Hagberg RTP, PhD, Docent Ortopedteknik Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg ISPO-S, Feb 2015 2 Kliniska utvärderingsmetoder Kliniska

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson

Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson Patienträttigheter: Kontaktsjuksköterskans roll Cecilia Olsson Ordförande Sjuksköterskor i cancervård Onkologisjuksköterska,universitetslektor i omvårdnad Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads

Läs mer

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa?

Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Hur förenar vi klinisk erfarenhetsbaserad kunskap och skicklighet med forskningsbaserad kunskap - och vice versa? Birgitta Åkesdotter Gustafsson Leg. Sjuksköt. Spec. Sjuksköt Operationssjukvård, Fil. Mag.

Läs mer

Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Lena Björkman. Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ.

Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Lena Björkman. Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Forskningskommittén/ 09 02 12 Sidan 1 av 10 Sammanträdestid: 09 02 12 kl 13.00. Lokal: Närvarande ledamöter Anmält förhinder Sekreterare Fagerbergrummet, Källarvåningen, M-Huset, USÖ. Bo Söderquist, ordf

Läs mer

Muskuloskeletal smärtrehabilitering

Muskuloskeletal smärtrehabilitering Muskuloskeletal smärtrehabilitering ETTÅRSUPPFÖLJNING AV AKTIVITETSFÖRMÅGA, PSYKOSOCIAL FUNKTION OCH FYSISK AKTIVITETSBEGRÄNSNING Elisabeth Persson Leg Arbetsterapeut, Dr Med vet Skånes Universitetssjukhus

Läs mer

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson

JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA. Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson JÄMSTÄLLT FÖRÄLDRASKAP FÖR BARNETS BÄSTA Alexandra Thorén Todoulos & Ida Ivarsson VARFÖR? Barnet har rätt till och mår bäst av en trygg och nära relation till båda sina föräldrar (SOU, 2005:73) Tidigt

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025

SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 SWEDCON - Nationellt register för medfödda hjärtsjukdomar, FAR14-025 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD

NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKORS ANVÄNDNING AV FORSKNING OCH TILLÄMPNING AV EVIDENSBASERAD VÅRD Lars Wallin, Henrietta Forsman, Anna Ehrenberg (Petter Gustavsson, Ann Rudman, Anne-Marie Boström, Jan Florin)

Läs mer

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson,

PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, PROM Vad och varför? Margareta Kristenson, Professor/Överläkare, Socialmedicin och Folkhälsovetenskap Institutionen för Medicin och Hälsa, Linköpings Universitet Nationell koordinator för det svenska HPH

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning?

Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Patientrapporterade utfallsmått i kvalitetsregister (PROM) - användbara för forskning? Lotti Orwelius Med Dr, Intensivvårdssjuksköterska Registercentrum sydost (RCSO) /PROMcenter Verksamhetsutvecklare

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer