PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET"

Transkript

1 PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009

2 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer, och projektledning blir därmed en vanlig arbetsuppgift för allt fler anställda i företag och förvaltning. I praktiken kommer de flesta av dagens universitetsstudenter inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom bara några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt. Svensk industri blir helt enkelt alltmer beroende av sin förmåga att organisera effektiv projektdrift av att utveckla sin projektkompetens. I grundkurserna i industriell projektledning fokuseras primärt på ledning av enskilda projekt, eller rättare sagt på den roll som ledaren för ett enskilt projekt ikläder sig, vilka teorier och modeller som finns för ledning av ett projekt och vad det innebär att leda och arbeta i ett projekt. I denna fortsättningskurs tar vi steget vidare och uppåt för att istället fokusera på vad det innebär att leda, styra och arbeta i en multiprojektmiljö, dvs en organisation där det pågår ett flertal parallella projekt. Medan denna typ av miljöer sedan ett tjugotal år tillbaka blivit allt vanligare i industrin, så har utvecklingen av teorier och modeller för dess hantering inte kommit igång förrän under senare tid. I jämförelse med den traditionella projektledningsläran (dvs läran om hur enskilda projekt leds och styrs) så är multiprojektledning fortfarande ett område under utveckling och utprovning. Under kursen kommer vi därför att gå igenom den aktuella litteraturen på området och ställa den emot praktiska erfarenheter från olika industriella miljöer, och en del av arbetet på kursen kommer också att gå ut på att utveckla och sammanställa egna idéer och reflektioner över multiprojektledning som forskningsfält och praktikområde. Kursens syfte är att skapa en utvecklad kunskap om industriell projektledning samt om ledning av projektintensiva verksamheter. Kursdeltagaren skall efter genomgången kurs vara väl förberedd för att medverka i ledningsfunktioner i industriella projekt. Kursdeltagaren skall också ha den kunskapsnivå som krävs för att kunna genomgå prov för examinering som Certificated Project Management Practitioner (IPMA level D), som utfärdas av Svenskt Projektforum. Detta år kommer Indek eventuellt kunna erbjuda certifiering enligt nivå D i samarbete med svenskt Projektforum, meddela kursansvarig om detta är av intresse! Kursen fokuserar på ledning av projektbaserade verksamheter. Det innebär att frågor om hur man organiserar och leder projektintensiv verksamhet ställs i fokus, rörande bl a projektval, standardiserade modeller för projekthantering, organisation av projektkontor samt projektmogenhet i organisationer. Vidare förbereder kursen också för personalansvar i projekt, och utvärderings- och lärandefrågor diskuteras. Till kursen har vi bjudit in ett antal av Sveriges främsta praktiker och forskare inom ämnet multiprojektledning. De ser fram emot att få träffa er!

3 Förkunskapskrav och antagning ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt (4D1071 4D1047) eller Me2016 Project management: Leadership and control (4D 1048 eller 4D1073) eller 4D1600 Byggprojektledning (1F1560) eller motsvarande kunskaper. Kursansvarig lärare bedömer om förkunskaperna är tillräckliga. Examination och betyg För att ni överhuvudtaget ska kunna examineras på kursen och därmed erhålla ett kursbetyg måste ni vara anmälda till kursen. All inläggning och antagning på kurser ska i första hand gå via studera.nu före deadline datumet, men om du har missat det måste du anmäla dig via din studievägledning. Således är det så att om din studievägledning inte godkänner dig och lägger in kursvalet i systemet, kan du inte delta i kursen. En lista med anmälda till kursen kommer att skickas runt på de tre första föreläsningarna. Denna lista skall ni skriva på och därmed är ni registrerade på kursen. Finns ens namn emellertid inte med på denna lista måste ni skriva upp er på den extra sidan som finns i slutet av listan och sedan genast gå till ert respektive kansli och anmäla er till kursen. Efter att listan skickats runt på tre föreläsningar kommer den att lämnas till ansvarig för kursadministrationen på INDEK och efter det är det inte längre möjligt att registrera sig på kursen. Så finns du inte med på anmälningslistan så måste du kontakta din studievägledare igen och be de att lägga in kursvalet i systemet i annat fall kommer du inte kunna bli kursregistrerad och därmed inga poäng rapporterade. Examinationen i kursen är uppdelad på två moment: Moment 1 (TEN1): Godkänd tentamen Ordinarie tentamen sker lördagen den 14 mars år 2009, kl i sal V22, V32, V34 Tentamen omfattar totalt 40p. För godkänt resultat (betyg E) krävs minst 20p. Tentamen är på hela kursinnehållet, dvs kurslitteraturen, innehållet i föreläsningarna (en viktig del av kursens budskap förmedlas under föreläsningarna), egna reflektioner och diskussioner i de individuella MPH, samt under kursen utdelat material. WEBB-ANMÄLAN TILL TENTAMEN ÄR OBLIGATORISK! Vid KTH är enligt rektors beslut anmälan till tentamen obligatorisk. För att få en skrivplats och tentera måste du anmäla dig senast en vecka innan tentamen. Detta gäller alla studenter oavsett om kursen är obligatorisk eller valfri. Anmälan sker via KTHs centrala webbsida Studentwebben Mina sidor. Mina sidor är öppet för anmälan fyra veckor innan tentamensdatum och tre veckor framåt. Studenter som inte har anmält sig i tid kan endast beredas tillträde till tentamen i mån av plats. Man kan inte anmäla sig till tentamen genom att ringa eller maila en lärare eller administratör på INDEK!

4 Tentamensresultaten anslås den 6 april 2009 kl på INDEKs exp. Ev överklaganden av tentamensresultatet sker skriftligen via Indeks blankett, och inlämnas till kursansvarig lärare senast den 27 april Därefter kommer ej överklaganden att beaktas. KTH:s policy är att studenter som inte klarat en tentamen men som bedömningsmässigt ligger nära gränsen för godkänt erbjuds en möjlighet till komplettering. Möjligheten till komplettering innebär att studenten genom denna kan få godkänt på aktuell tentamen (3, G, E) men ej högre betyg. Det är kursansvarig lärare som avgör om tentamensresultatet är tillräckligt för att komplettering skall kunna beviljas. Komplettering sker genom skriftlig inlämning enligt instruktioner från kursansvarig lärare och bifogas den färdigrättade tentan. Moment 2 (SEM1): Godkänd inlämningsuppgift: Multiprojekthandboken. Som vi sagt ovan så är multiprojektledning ett område under framväxt, där såväl forskare som praktiker håller på att leta sig fram mot modeller och metoder för styrning av projektportföljer och multiprojektmiljöer. I kursen ingår därför också att de studerande i grupper om 2-4 studenter skall författa en handbok i multiprojektledning som lämnas in som en rapport i kursens slutskede. MPH skall behandla ett företag som organiserar hela eller delar av sin verksamhet med hjälp av arbetsformen projekt, med speciellt fokus på den ledningsnivå som leder, styr och genomför hela projektportföljen. Dock är det fritt att välja vilket företag, vad för verksamhet man genomför, efter ert eget intresse. Dessutom är det upp till varje grupp att själva specificera vilken typ av projekt som genomförs samt om det ska vara ett, några eller många applikationsområden som ledningsnivån fokuserar på. Grupperna bildas av studenterna själva vid kursens start, och deras slutgiltiga sammansättning skall meddelas vid det första handledningstillfället 22/1-09. Grupper mindre än två eller större än fyra studenter tillåts ej. Arbetet med MPH skall ske parallellt med kursens föreläsningsserie. I slutskedet av kursen kommer det genomföras MPH-seminarium (se separat utdelat schema). Det är obligatorisk närvaro för alla gruppens medlemmar på den seminarietid som er grupp tilldelats. Kan ni ej kan närvara vid detta seminarium måste ni utföra en komplettering för att bli godkänd på momentet SEM1. Vid MPH-seminarierna kommer allas rapporter presenteras och diskuteras, och ni kommer att erhålla främst muntlig feed-back på er rapport från seminarieledaren samt en opponentgrupp. Vid detta seminarium skall alla grupper presentera och diskutera sin MPH m.h.a. t.ex. OH bilder eller powerpoint. Alla grupper skall också lämna in sin MPH-rapport vid respektive slutseminarietillfälle, som pdf fil.

5 Alla MPH-rapporter kommer sedan bedömas och sedan betygsättas som Godkänd eller Icke Godkänd och därefter återlämnas med skriftliga kommentarer den 3/3 mellan i sal D3. Har er MPH-rapport betygssatts med IG måste gruppen arbeta om rapporten för att sedan lämna in den igen genom att maila en pdf fil till kursansvarige senast den 17/3 senast kl Även de MPH-rapporter som erhållit betyget Godkänt vid den första bedömningen får självklart frivilligt arbeta om sina rapporter och lämna in dem igen. Andra versionen av era MPHrapporter kommer återlämnas med skriftliga kommentarer den 6/4-09, kl på Indeks expedition. Om man fortfarande inte lyckats erhålla ett betyg G på sin MPH-rapport efter dessa två inlämningstillfällen återstår det att försöka nästa gång kursen går (nästa läsår). Dessutom kommer det finnas flera icke-obligatoriska handledningstillfällen under kursens gång som ni bör utnyttja om ni har behov av att diskutera ert arbete. Om ni inte anser att ni behöver feed-back på ert arbete just vid detta tillfälle så rekommenderas att tiden används till eget arbete med uppgiften. MPH-rapporten skall vara minst 15 sidor, och max 20 sidor. Teckenstorlek 12 punkter, innehållsförteckning samt sammanfattning ingår i max-min sidantalet medan försättsbladet och bilagor inte gör det. MPH-rapporten kommer betygsättas (G/IG för betygskriterier se kurs-pm)) och för att bli godkänd på SEM1 momentet måste man ha deltagit i MPH-seminariet samt erhållit betyg G på MPH-rapporten. Alla MPH-rapporter skall lämnas in som pdf fil till kursansvarige Var noga med att framsida för er MPH-rapport innehåller samma uppgifter som INDEKS standardiserade omslagsmall för PM. Vill ni se ett ex av denna så kan den erhållas på INDEKs studentexpedition (vanligtvis i en låda utanför dörren). Betygsättning: Betygskriterier SEM1: Betyget Godkänt kommer sättas på de MPH-rapporter som är: Utmärkta, med enastående resultat med bara mindre brister. Eller rapporter som är mycket bra, över medelstandard, även om det existerar några brister. Rapporten visar på en hög kunskapsnivå och en god analytisk förmåga. Mycket god översikt över kunskapsfältet, och en välutvecklad förmåga att redogöra för de viktigaste delarna inom ämnet. Tydliga resonemang som visar på mycket god förmåga att använda kunskapen på ett självständigt sätt.

6 Vad gäller tentamen: Betyget för TEN1 kan bli A, B, C, D, E (som alla betyder godkänt) eller F (underkänt). TEN1 kan också graderas med ett Fx som betyder ett underkännande F med möjlighet att komplettera till ett E. Betyg F Fx E D C B A TEN1 (betyg på tentamen, 3p) Mindre än 18 poäng ,5 poäng 20 23,5 poäng eller komplettering utifrån en Fx situation ,5 poäng ,5 poäng ,5 poäng poäng. Kursbetyg Likställt med betyget för TEN1 (givet att det är Betyg E eller högre) samt givet att SEM1 har betyg G, Godkänt. Slutbetyg för kursen kan bli A, B, C, D, E (som alla betyder godkänt) eller F (underkänt). Fx-betyg Ett Fx betyg innebär, enligt KTH s riktlinjer, en begränsad möjlighet att nå ett betyg E (godkänt) i en del av en kurs där studenten underkänts. Fx betyget finns registrerat i LADOK. För att höja ett betyg Fx till betyg E (ett Fx betyg kan aldrig höjas till betyg A-D), måste en komplettering ske. Kompletteringskravet sätts av kursansvarig och skall hanteras inom 6 veckor men (vid skriftlig examen) innan nästa ordinarie tentamens tillfälle. Om inget skett efter sex veckor sätts automatiskt betyget F. Enligt KTH s policy har en student som har uppnått betyget E eller högre rätt att skriva tentamen TEN1 eller SEM1 igen för att på så sätt uppnå ett högre betyg (så kallad plussning). Plussning kan aldrig resultera i lägre betyg. I denna kurs innebär plussning följande: TEN1: Skriva om tentamen nästa gång den ges. SEM1: Lämna in en helt ny SEM1 rapport till nästa omtenta.

7 Kurslitteratur Sebestyén, U (2006) Multiprojekt: Skapa puls i produktutveckling med lean tänkande. Rönninge: Parmatur. Säljes via INDEKs studentexpedition. Hela boken ingår! Stjernberg T, Söderlund, J & Wikström E (2008) Projektliv villkor för uthållig projektverksamhet. Studentlitteratur. Säljes på kårbokhandeln. Hela boken ingår! Ledning av projektbaserad verksamhet: En artikelsamling. Ett artikelkompendium som säljes via INDEKs studentexpedition. Hela kompendiet ingår! Därutöver ingår även i undervisningen utdelat material (finns normalt att hämta på kursexpeditionen efter aktuell föreläsning eller via kurshemsidan). Kurshemsida Kursens hemsida är placerad på KTH s kursweb. Du kan nå den via KTH s hemsida på följande sätt: 1. Öppna 2. Klicka på Studentwebben 3. Klicka på Program och kurser 4. Klicka på Kurshemsidor 5. Klicka på Kurshemsidor ITM till vänster 6. Klicka på INDEK till vänster 7. Klicka på kurskod ME2017 Kursansvarig lärare: Anna Jerbrant, tekn lic & doktorand på Inst för Industriell ekonomi och organisation, KTH Tel: Anna är civilingenjör från KTH med inriktning mot maskinteknik, och har varit verksam vid INDEK som doktorand och lärare sedan år Hon har inriktat sin forskning mot ledning av multiprojektverksamhet, dvs hur företag som bedriver ett stort antal parallella projekt hanterar de olika ledningsmässiga problem som uppstår. Detta har hon studerat genom omfattande fältstudier i två stora företag, och en av dessa fältstudier avrapporterades år 2002 i form av en licentiatavhandling. Anna har sedan flera år varit både bitr kursansvarig samt kursansvarig för indeks både grundkursen i industriell projektledning ME2015 och fortsättningskursen i industriell projektledning ME2017. Kontakt med kursansvarig Lättaste sättet att få kontakt med kursansvarig lärare är vid föreläsnings- eller seminarietillfällena. Utöver detta finns mottagningstiderna tisdagar eller torsdagar på Indek, Sing-Sing huset, Lindstedtsvägen 30. Mail och telefonsamtal besvaras i

8 mån av tid. Examinator: Johann Packendorff, ek dr, docent Inst för Industriell ekonomi och organisation, KTH Teknologexpeditionen, Indek Telefon Fax Besöksadress Lindstedtsvägen 30 Stockholm Föreståndare Christer Lindholm Öppet: Måndag fredag , Lunchstängt Adresser till undervisningslokaler: Seminarie- och tentamensssalar se Med reservation för ändringar Välkommen Till Kursen! Anna Jerbrant