PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)"

Transkript

1 PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008

2 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer, och projektledning blir därmed en vanlig arbetsuppgift för allt fler anställda i företag och förvaltning. I praktiken kommer de flesta av dagens universitetsstudenter inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap att på något sätt involveras i projektbaserat arbete inom bara några år efter examen. Flera av de största arbetsgivarna för nyutexaminerade civilingenjörer har helt eller delvis övergått till att vara projektbaserade organisationer, vilket innebär att även den dagliga produktionen organiseras som projekt. Svensk industri blir helt enkelt alltmer beroende av sin förmåga att organisera effektiv projektdrift av att utveckla sin projektkompetens. Framväxten av projekt som en central arbetsform motsvaras också av en allt tydligare professionalisering av projektledarrollen. De som löpande får ansvaret för stora projekt har ofta projektledning som yrke, och de har utöver sin grundutbildning också djupa insikter i den s k projektledningsläran, som är projektarbetets teoretiska bas. Projektledningsläran innehåller en lång rad modeller som kan användas för framgångsrik generering, organisering, ledning och teamledning av/i projekt. Denna kurs är en grundläggande genomgång av projektledningslärans samtliga områden. Kursens övergripande syfte är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om projektledning i olika typer av industriell verksamhet. Målet är att kursdeltagarna efter genomgången kurs skall vara väl förberedda för att medverka i industriellt projektarbete inom sina respektive teknikområden. Kursen förbereder också för kursen ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet. Efter genomgången kurs skall deltagarna (1) vara förtrogna med projektledningslärans grundläggande begrepp och metoder, (2) känna till de grundläggande arbetsuppgifter som en projektledare har från idé till levererat projekt, (3) ha kännedom om hur omvärldsmiljön påverkar projektarbetet samt (4) ha kännedom om vad företagets projektkompetens innebär och hur den kan utvecklas. Kursen fokuserar på lednings- och arbetsformer i affärs-, utvecklings- och förändringsprojekt i industrin. Under kursen bryts läroböckernas projektledningslära mot praktikfall. Förutom en allmän orientering om dagens projektledningslära och begreppet projektkompetens går undervisningen bl a igenom projektplaneringen, projektorganisering, ekonomistyrning, upphandling, projektledarens ledarskap samt ett antal praktikfall från projekt i olika verksamheter. Gästföreläsare med omfattande praktiska erfarenheter från projektledningsområdet medverkar. Förkunskapskrav Kursdeltagarna skall ha genomgått någon av kurserna ME1003, ME1004 eller ME1300 Industriell ekonomi och organisation grundkurs samt rekommenderas att man genomgått kurs ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap.

3 Examination och betyg För att ni överhuvudtaget ska kunna examineras på kursen och därmed erhålla ett betyg måste ni vara anmälda. All inläggning och antagning på kurser ska i första hand gå via studera.nu före deadline datumet, men om du har missat det måste du anmäla dig via studievägledningen. Således är det så att om din studievägledning inte godkänner och lägger in kursvalet i systemet, kan du inte delta i kursen. En lista med anmälda till kursen kommer att skickas runt på de tre första föreläsningarna. Finns man inte med på denna måste ni skriva upp er på en extra lista och sedan genast gå till ert respektive kansli och anmäla er till kursen. Efter att listan skickats runt på tre föreläsningar kommer den att lämnas till ansvarig för kursadministrationen på INDEK och sedan är det inte längre möjligt att delta i kursen. Så finns du inte med anmälningslistan så måste du kontakta din studievägledare igen och be de att lägga in kursvalet i systemet i annat fall kommer du inte att få registrering och därmed inga poäng rapporterade. Examinationen i kursen är uppdelad på två moment: Moment 1: Godkänd tentamen TEN1 Ordinarie tentamen sker lördag den 25 oktober, mellan kl , i salarna E31-36 samt E51-53 Tentamen omfattar totalt 40p. För godkänt resultat (betyg E) krävs minst 20p. I det totala kursbetyget räknas tentamens resultatet samt PRP-uppgiftens resultat samman innan kursbetyget sätts. Tentamen är på hela kursinnehållet, dvs kurslitteraturen, innehållet i föreläsningarna (en viktig del av kursens budskap förmedlas under föreläsningarna) samt under kursen utdelat material. ANMÄLAN TILL TENTAMEN ÄR OBLIGATORISK! Anmälan kan göras fyra veckor innan tentamenstillfället, och den stängs två veckor innan tentamen. Anmälan sker via KTHs studentwebb, Mina sidor som ersätter KTH-Ping. DET GÅR INTE ATT ANMÄLA SIG TILL TENTAMEN VIA TELEFON ELLER E-POST VARE SIG TEKNOLOGEXPEDITIONEN ELLER LÄRARNA PÅ KURSEN TAR EMOT SÅDANA ANMÄLNINGAR! Moment 2: Godkänd inlämningsuppgift (PRP Project Real Project) SEM1 För att få praktiska erfarenheter inom sina respektive teknologiområden ingår det i kursen en omfattande empirisk studie av ett riktigt, pågående projekt- här kallad PRP (Project Real Project).

4 Uppgiften utförs i grupper om 2-4 studenter. Grupperna bildas av studenterna själva vid kursens start, och deras sammansättning meddelas under första, andra eller tredje föreläsningstillfället. Grupper mindre än två eller större än fyra studenter tillåtes ej. Under kursens gång kommer det att genomföras ett PRP- mellanseminarium med obligatorisk närvaro. På detta första PRP-seminarium skall vi diskutera; er tidplan för utförandet av PRP-uppgiften, sammanfattning av uppgiften, konkretisering av förutspådda svårigheter och problem i uppgiften, vilka teoretiska källor ni planerar att använda er av, samt tentativa reflektioner kring det projekt ni studerar. Till detta seminarium skall ni sätta samman en kortfattad skrivelse (max 1 A4) där ni beskriver det projekt ni analyserar samt vilken status ert arbete har. Denna skrivelse skall lämnas till seminarieledaren på mellanseminariet och ni skall också kunna göra en kortfattad presentation om er grupp blir utvald. Om ni ej kan närvara vid detta seminarium måste ni utföra en komplettering som bestäms av kursansvarig. Utöver detta kommer det finnas ytterligare tre icke-obligatoriska handledningstillfälle under kursens gång, som ni bör utnyttja om ni har behov av att diskutera ert arbete. Om ni inte anser att ni behöver feed-back på ert arbete just vid detta tillfälle så rekommenderas att tiden används till eget arbete med uppgiften. I slutet av kursen skall ni lämna in en PRP-rapport som beskriver och analyserar det projekt ni valt att studera. Behandla de faktorer som är mest centrala för projektledningen och projektledaren, samtidigt som ni förmedlar tre olika perspektiv av projektet: projektledarens, projektets beställare/kund/uppdragsgivare samt ytterligare en projektgruppsmedarbetares. Denna rapport skall vara ställd till kursansvarig i dennes roll som kursens huvudlärare. Således är det väldigt viktigt att er rapport tydligt framhäver er analys och era egna reflektioner. Vid PRP-slutseminarierna kommer allas rapporter diskuteras, och ni kommer således att erhålla muntlig feed-back på er rapport. Det är obligatorisk närvaro för alla gruppens medlemmar på det slutseminarie datum som er grupp tilldelats. Om ni ej kan närvara måste ni utföra en komplettering som bestäms av kursansvarig. Vid detta seminarium skall alla grupper mer formellt presentera och diskutera sin PRP-rapport m.h.a. t.ex. OH bilder eller powerpoint. En skriftlig version av PRP-rapporten skall lämnas vid det slutseminarietillfälle som er respektive grupp tilldelats (antingen tisdag 14/ , eller ons 15/ ). Om PRP-rapporten lämnas in för sent sker poängavdrag. Ni återfår PRP-rapporten, poängsatt med skriftliga kommentarer, onsdagen den 22/10 klockan på INDEKs expedition. PRP-rapporten skall vara minst 10 sidor, och max 15 sidor : Max sidantalet skall inkludera allt, ex försättsblad, referenslista, intervjuförteckning m.m. Gantt schema

5 samt ansvarsmatris kan dock läggas som bilagor. Rapporten kommer poängsättas på samma sätt som tentamen, dvs med 20p som minimigräns för godkänt (betyg E) och med 40p som maximum. Den standardiserade omslagsmallen för PM skall användas som framsida för er PRPrapport. Den erhålls på INDEKs studentexpedition (vanligtvis i en låda utanför dörren). Slutbetyg på kursen Slutbetyg för kursen kan bli A, B, C, D, E (som alla betyder godkänt) eller F (underkänt). Båda delarna av kursens examination (TEN1 & SEM1) kan också graderas med ett Fx (som betyder ett underkännande F med möjlighet att komplettera till ett E). Betyg Total betyg TEN1 (betyg på tentamen, 3 p ) F Mindre än 40 poäng totalt eller Mindre än 18 poäng. betyg lägre än E på antingen TEN1 och/eller SEM1 eller inget betyg på TEN1 och/eller SEM1. SEM1 (betyg på PRP uppgift, 3 p ) Mindre än 18 poäng. Fx (inte tillämpbart) 18 19,5 poäng 18 19,5 poäng E D C B A poäng, givet att både 44,5 51 poäng, givet att både 51,5 60 poäng, givet att både 60,5 69 poäng, givet att både 69,5 80 poäng, givet att både poäng eller komplettering utifrån en Fx situation poäng eller komplettering utifrån en Fx situation. 22,5 25,5 poäng. 22,5 25,5 poäng poäng poäng. 30,5 34,5 poäng. 30,5 34,5 poäng poäng poäng. Ett Fx betyg innebär, enligt KTH s riktlinjer, en begränsad möjlighet att nå ett betyg E (godkänt) i en del av en kurs där studenten underkänts. Fx betyget finns registrerat i LADOK. För att höja ett betyg Fx till betyg E (ett Fx betyg kan aldrig höjas till betyg A-D), måste en komplettering ske. Kompletterings kravet sätts av kursansvarig och skall hanteras inom 6 veckor men (vid skriftlig examen) innan nästa ordinarie tentamens tillfälle. Om inget skett efter sex veckor sätts automatiskt betyget F. Enligt KTH s policy har en student som har uppnått betyget E eller högre rätt att skriva tentamen TEN1 eller SEM1 igen för att på så sätt uppnå ett högre betyg (så kallad plussning). Plussning kan aldrig resultera i lägre betyg.

6 I denna kurs innebär plussning följande: TEN1: Skriva om tentamen nästa gång den ges. SEM1: Lämna in en helt ny PRP rapport nästa gång kursen ges. Kurslitteratur Bok: Tonnquist, B. (2006) Projektledning. Stockholm: Bonnier Utbildning. Andra upplagan. Artiklar: (Alla artiklar kan laddas ner från kurshemsidan): Packendorff J. Inquiring into the Themporary Organisation: New directions for project management research, Scandinavian Journal of Management, Vol 11, No 4, pp , 1995 Lundin R. & Söderholm A. A theory of the temporary organization. Scandinavian Journal of Management, 11 (1995) Crawford L., Pollack J., England D. Uncovering the trends in project management. International journal of project management 24 (2006) Därutöver ingår även under kursens gång utdelat material. Både artiklar och bokkapitel kommer att komplettera kurslitteraturen, och delas då ut vid aktuell föreläsning. Allt utdelat material finns att hämta på INDEKs expedition efter aktuell föreläsning. Kurshemsida Kursens hemsida är placerad på KTH s kursweb. Du kan nå den via KTH s hemsida på följande sätt: 1. Öppna 2. Klicka på Studentwebben 3. Klicka på Program och kurser 4. Klicka på Kurshemsidor 5. Klicka på Kurshemsidor ITM till vänster 6. Klicka på INDEK till vänster 7. Klicka på kurskod ME2015 Kursansvarig lärare: Anna Jerbrant, tekn lic & doktorand på Inst för Industriell ekonomi och organisation, KTH Tel: Anna är civilingenjör från KTH med inriktning mot maskinteknik, och har varit verksam vid INDEK som doktorand och lärare sedan år Hon har inriktat sin forskning mot ledning av multiprojektverksamhet, dvs hur företag som bedriver ett stort antal parallella projekt hanterar

7 de olika ledningsmässiga problem som uppstår. Detta har hon studerat genom omfattande fältstudier i två stora företag, och en av dessa fältstudier avrapporterades år 2002 i form av en licentiatavhandling. Anna har sedan flera år varit kursansvarig för båda INDEKs kurser i industriell projektledning, följaktligen grundkursen ME2015 (period 1 och 3) och fortsättningskursen ME2017 (period 3). Kontakt med kursansvarig Lättaste sättet att få kontakt med kursansvarig lärare är vid föreläsnings- eller seminarietillfällena. Utöver detta är jag anträffbar på mitt rum på Indek, Sing-Sing huset, Lindstedtsvägen 30 på besökstiderna; tisdagar eller torsdagar Mail och telefonsamtal besvaras i mån av tid. Examinator: Johann Packendorff, ek dr, docent Inst för Industriell ekonomi och organisation, KTH Teknologexpeditionen, Indek Telefon Fax Besöksadress Lindstedtsvägen 30 Stockholm Föreståndare Christer Lindholm Öppet: Måndag fredag , Lunchstängt Adresser till undervisningslokaler: Seminarie- och tentamensssalar se Anmälan till kursen: Teknologer måste vara registrerade på rätt sätt för att kunna tillgodoräkna sig betyg på kursen. Kontakta därför genast Ditt kansli om Du inte finns med på kursregistreringslistan! Med reservation för ändringar Lycka till! Anna Jerbrant

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G HT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring förhandsutgåva 140625 - Publicerad

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Projektledning fördjupade modeller och metoder

Projektledning fördjupade modeller och metoder Projektledning fördjupade modeller och metoder AU322G VT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring Publicerad 140110 Publicerad 1 Välkommen

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer