Budget 2015 och ekonomisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 och ekonomisk plan 2016-2017"

Transkript

1 Budget 2015 och ekonomisk plan Kommunfullmäktiges beslut , 131 ulricehamn.se 1

2 Bild framsida Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås beräknas öppnas för trafik hösten Bilden är från tunneln vid Gäla, för sträckan mellan Hede och Vist. Tunneln utförs som två separata tunnelrör och blir cirka 400 meter lång Foto: Niklas Ternstedt 2

3 INNEHÅLL Kommunens organisation 4 Kommunfullmäktiges beslut 5 Tillsammans bygger vi Ulricehamns framtid 7 Mål för god ekonomisk hushållning 19 Finansiella mål 19 Mål för verksamheten 19 Driftbudget 23 Investeringsbudget 28 Resultatbudget 32 Finansieringsbudget 32 Balansbudget 33 Ekonomistyrprinciper 34 Koncernbudget 36 Avkastningskrav på bolagen mm 36 Finansieringsramar 38 Budget 2015 Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen 39 Bilagor Omvärldsanalys 56 Taxor 73 3

4 KOMMUNENS ORGANISATION 4

5 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT Ekonomiska förutsättningar Analys av kommunens ekonomi 2013 Kommunforskning i Västsverige (KFi) gör varje år så kallade finansiella profiler på kommunerna i bland annat Västra Götalands län. I årets rapport, baserad på 2013 års bokslut, konstaterar KFi att Ulricehamns kommun under de senaste två senaste åren har redovisat ett ekonomiskt resultat som med mycket god marginal överstiger de 2 % som betraktas som den generella lägstanivån för god ekonomisk hushållning. I kombination med investeringsvolymer som ligger något lägre än snittet har detta inneburit att kommunen lyckats finansiera sina investeringar med skattemedel. De höga resultatnivåerna och den höga skattefinansieringsgraden av investeringar avspeglas också i den positiva utvecklingen avseende soliditet, finansiella nettotillgångar och kassalikviditet som samtliga placerar Ulricehamn bland fjärdedelen av kommunerna med högst värden i länen. KFi:s rekommendation inför framtiden är att Ulricehamn bör fortsätta den positiva utvecklingen och bibehålla resultatnivåer på minst 2 % av kommunens bruttokostnader. Man konstaterar att de närmaste åren förväntas bli tuffa då Sveriges kommuner står inför utmaningar som ökade investeringar och ökade behov från befolkningsförändringar. Ekonomisk prognos 2014 Kommunens ekonomiska resultat för 2014 prognostiseras uppgå till +23,9 mkr. Verksamheternas samlade ekonomiska prognos är att utfallet blir sämre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -4,1 mkr. Nettobudgeten för verksamheterna uppgår till cirka mkr. De största negativa prognostiserade avvikelserna återfinns inom välfärdsverksamheterna. Individ- och familjeomsorgen och verksamheten funktionsnedsättning prognostiserar efter fyra månader tillsammans ett underskott på sammantaget 10,5 mkr. Inom verksamheten funktionsnedsättning beror det prognostiserade underskottet på -4,5 mkr på volymökningar inom daglig verksamhet, ledsagning/kontaktpersoner och inom korttidsverksamheten. Det krävs även mer personal vid ett boende i Blidsberg än vad som var budgeterat för. Den negativa prognosen för välfärdsverksamheterna i övrigt avser beställning av äldreomsorg (-3,0 mkr), medicinskt färdigbehandlade (-1,0 mkr) och färdtjänst (-1,5 mkr). Skolområde Syd och Nord prognostiserar med underskott mot budget med -4,0 mkr. För skolområde Syd förväntas ett underskott på cirka -1,5 mkr avseende elever i behov av särskilt stöd. Det är främst Stenbocksskolan och Ulrikaskolan som har tillsatt elevassistenter utöver budget. De prognostiserade underskotten inom välfärdsverksamheterna och förskola/grundskola balanseras delvis av centralt reserverade medel ( budget i balans ) där hela reserven på 7,5 mkr behöver tas i anspråk för att delvis täcka de prognostiserade underskotten inom övriga verksamheter. Avsatta medel för ökade lönekostnader beräknas inte behöva utnyttjas fullt ut. Överskottet beräknas bli 2,2 mkr. Nettoinvesteringarna under årets första åtta månader uppgår till 26,6 mkr (2013: 24,5 mkr). Den budgeterade investeringsvolymen för 2014 uppgår till 133,1 mkr. Investeringarna under 2014 kommer inte att nå upp till den budgeterade nivån prognosen för 2014 är att utfallet uppgår till 61,6 mkr. Det beräknade utfallet innebär att investeringarna 2014 kan finansieras helt och hållet med egna medel. 5

6 Ekonomiska förutsättningar inför 2015 Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Utvecklingen hittills under 2014 har varit svagare än beräknat. En allt starkare tillväxt i omvärlden och försvagningen av den svenska kronan innebär att det är troligt att exporten får bättre fart under årets andra hälft. Samma faktorer talar också för att den svenska exporten kommer att växa betydligt snabbare nästa år jämfört med i år. Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Sänkta skatter, låg inflation, låga räntor och växande sysselsättning medverkar till att hushållens reala inkomster stiger i snabb takt. Ökad privat konsumtion beräknas ge draghjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Det finns dock stora, och svårbedömda, orosmoln i form av geopolitiska risker, Europa nära recession, risk för ett inbromsande Kina samt oron för global spridning av Ebola. Utvecklingen på arbetsmarknaden kan beskrivas som splittrad. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. På sikt är det naturligtvis bra, men med begränsad efterfrågan på arbetskraft har det inneburit att arbetslösheten har bitit sig fast runt 8 procent. Bland annat Sveriges Kommuner och Landsting räknar dock i nuläget med att arbetslösheten sjunker mer markant under I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, beräknas skatteunderlagets tillväxt vara fortsatt stark, runt 2 procent både i år och nästa år. Kommunfullmäktiges beslut budget 2015 Kommunfullmäktiges beslut innebär ett budgeterat resultat 2015 på 25 mkr vilket motsvarar 2,1 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs ca 71 mkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den beslutade investeringsbudgeten för 2015 summerar till 131,8 mkr. Beslutet om budget innebär följaktligen att ca 60 mkr av investeringarna inte kan finansieras med egna tillförda medel. Kommunfullmäktiges besluttill budget 2015 bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna skatteunderlag, befolkningsutveckling mm. Kommunfullmäktiges beslut bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet. Det finns så klart viss osäkerhet om hur behoven utvecklas även om mycket görs för att få så stor säkerhet som möjligt i underlaget budgetförslaget bygger till exempel på en aktuell befolkningsprognos som har tagits fram under hösten Kommunfullmäktiges beslut till justeringar av de ekonomiska ramarna bygger också på de underlag avseende behov och åtgärder som har kommunicerats i budgetberedningen under budgetarbetets gång. 6

7 Tillsammans bygger vi Ulricehamns framtid 7

8 Budget 2015 Tillsammans bygger vi Ulricehamns framtid Ulricehamns kommun växer. Kommunen står i flera delar inför historiska möjligheter av expansion med företagsetableringar, nybyggnationer och befolkningstillväxt. Viktiga investeringar som tryggar en fortsatt utveckling av kommunen väntar på politiska beslut. Vi är övertygade om att genom ansvarstagande och pragmatism kan kommunen inte bara möta de möjligheter som kommunen står inför utan också förstärka dem. Hållbar tillväxt i hela kommunen Under 2015 ska den nya motorvägen stå klar och invigas. Med en motorväg direkt till Göteborgs hamn, som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller lämnar landet har Ulricehamn ett bra logistiskt läge. Motorvägen kommer att få en stor betydelse för Ulricehamns kommun både som etablerings- och boendeort. En viktig uppgift för Ulricehamns kommun är att få fler företag att vilja etablera sig i kommunen. Det råder viss osäkerhet kring Business Region Borås, BRB:s framtid. Därför, för att inte tappa fart, får förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för fler företagsetableringar i Ulricehamns kommun. De medel som finns avsatta för BRB ska användas till detta, något bredare uppdrag. Det ska vara attraktivt att bo, leva och verka i hela kommunen. I dagsläget har cirka 30 procent av de hushåll som finns i kommunen anslutit sig till fibernät. Arbetet ska fortsätta. Ambitionen ska vara att regeringens mål att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät år Det avsätts medel för en särskild satsning för att stärka centrummiljöer i mindre orter. Föreningsbidraget föreslås få en ytterligare utökning. Satsningen ska ta särskild hänsyn till föreningar som tar hand om badplatser som finns i kommunen. Intresset för att investera i Ulricehamns tätort har vuxit under senare år. Samtidigt finns ett ökat behov av byggnation. Stubo får i uppdrag att agera i området kring Grodparken i syfte att ta fram fler hyresrätter. Fler trygghetsboenden är av speciellt intresse. Regeringen aviserar stimulanser till kultur i miljonprogramsområden. Medlen ska användas både till kulturverksamhet och till konstnärlig utsmyckning i områdena. Förslag ska arbetas fram för Ulricehamns kommun. Demokratin förutsätter att dess invånare kan ta del av och själva vara en aktiv del av samhällsutvecklingen. En grundläggande förutsättning är att alla kan läsa. Läsförståelsen bland unga och framför allt pojkar har sjunkit i landet. Projektmedel avsätts för att stimulera ökat läsande och läsförståelse. Medel avsätts också för att kompensera för ökade kostnader för e-böcker. Avgiften till musikskolan sänks med motsvarande en åttondel. Ulricehamns kommun ska utvecklas till att bli ett hållbart samhälle. För att intensifiera arbetet anslås medel i budget för miljösamordning. I och med denna budget slås även ett nytt mål fast för Ulricehamns kommun vad gäller inköpen av ekologisk mat. Minst 35 procent ska vara ekologiska 2020 och andelen halvfabrikat på tallrikarna ska minska. Till detta anslås medel i budgeten. UEAB har tagit fram en ny gestaltningsplan för Övreskog med en förändrad återvinningscentral. Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta vidare med förslaget med syfte att skapa en 8

9 återvinningscentral som förenklar och stimulerar återanvändning och återvinning och samtidigt är en mötesplats som inspirera till miljövänligt beteende och hållbar konsumtion. Stärk välfärden och förbättra lärandet Det finns utmaningar inom både skola och omsorg. Det krävs prioritering för att hantera och komma till rätta med dessa utmaningar. Regeringen prioriterar mer resurser till utbildning och välfärd. Det ger Ulricehamn möjligheter att ge fler elever bra resultat, att förbättra kvalitet och arbetsvillkoren inom omsorgen. Men det räcker inte. En handlingsplan för ökad måluppfyllelse i grundskolan som kommunen arbetat efter under mandatperioden ska revideras och tydliggöras så att målen för perioden i realiteten kan förverkligas. För att tydliggöra och skapa dialog om politikernas förväntningar på och ambitioner för att målen ska uppnås behöver arbetsformer och kontaktytor mellan politik och förvaltning förstärkas. Rektor har ett klart uppdrag enligt skollagen. Därför ska det skapas tydligare och fler dialogträffar mellan politiker och rektorer. Regeringen har aviserat ett antal satsningar inom lärandet med riktade bidrag. Ulricehamns kommun ska arbeta på ett sådant sätt inom de områdena att vi får del av dessa statsbidrag. Det handlar främst om följande områden. Inom förskola och skola ska barngrupper minskas och personaltätheten öka. Särskilt fokus ska ligga på gruppstorlekar för de yngre barnen. Kommunen ska erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Elever ska få stöd direkt vid behov och läxhjälp ska erbjudas på samtliga kommunens skolor. Elever i årskurs 6-9 samt på gymnasiet ska erbjudas lovskola. I och med regeringens budget förstärks resurserna till äldreomsorgen med närmare 2,7 miljoner kronor. Det lägger grunden för en ökad personaltäthet. Det är positivt. Dessutom ges ett uppdrag till förvaltningen att göra ett uppsökande besök per år hos alla över 80 år. Då kan kommunen dessutom informera om aktiviteter som den äldre kan besöka och delta i. Under första året ska det provas inom verksamhetsområdet Ekero. Medel avsätts också för förebyggande arbete mot droger. Användningen av droger ökar oroväckande bland unga. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till aktiviteter som syftar till att bromsa och minska bruket av droger. Ett exempel kan vara att öka antalet fältassistenter. Volontärer fyller en viktig funktion inom framförallt aktiviteter för äldre. För att stärka samordningen av denna del ytterligare och möjliggöra en utökning till fler verksamheter avsätts medel även till detta. Kommunen som arbetsgivare Sverige och Ulricehamn tjänar på en ökad jämställdhet. Från regeringen har man aviserat ytterligare en öronmärkt månad i föräldraförsäkringen. I Ulricehamn föreslår vi att det tillsätts en partsgemensam arbetsgrupp som får i uppgift att ta fram konkreta förslag för hur kommunen som arbetsgivare kan stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom föreslår vi en partsgemensam arbetsgrupp som får i uppdrag att arbeta med rätten till heltid. Det är intressant att Borås Stad erbjudit alla anställda i kommunen heltid utan att detta har medfört några ytterligare kostnader. 9

10 För att rusta inför den generationsväxling som kommunen står inför och ge människor förutsättningar för ett arbete efter avslutade gymnasiestudier/vuxenstudier ska de som genomgått gymnasieskolans omvårdnadsprogram ha möjlighet att få en tillsvidareanställning efter fullföljd utbildning. Kommunen ska vara ett föredöme i att ta tillvara personers kompetens. Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration. Till löneökningar avsätts 2,75 procent. Till Kompensation för prisökningar avsätts 6,8 miljoner kronor. Medel avsätts också till ökade politiska kostnader i samband med att fler partier valts in i fullmäktige och att nyvalda politiker erbjuds utbildning för sina uppdrag. 10

11 Budget 2015 Nedan redovisas förslag till justeringar i kommunstyrelsens förslag till budget 2015 samt hur dessa fördelas Budgetpost Budgeterad utgift Justeras till Reformutrymme Vuxenutbildning 0,6 0 0,6 Prisökningar 7,4 6,8 0,6 Löneökningar 23,8 22,1 1,7 Resultat 27,1 25 2,1 Summa 5 Utöver kommunstyrelsens förslag fördelas ytterligare medel enligt följande: Lärande 2,1 Ökad bemanning 0,8 Lärarlöner 0,5 Läxhjälp 0,1 Ökad måluppfyllelse 0,6 Lässtödsprojekt 0,1 Miljö 0,5 Ekomat 0,2 Miljöarbetet 0,3 Omsorg och välfärd 0,6 Hembesök +80 0,1 Förebyggande arb droger 0,4 Volontärverksamhet 0,1 Kultur 0,3 Mobila utställningar 0,1 e-böcker 0,1 Musikskoleavgifter 0,1 Föreningsbidrag 0,1 Badplaster 0,1 Landsbygd 0,2 Centrummiljöer 0,2 MSB 0,2 Centrummiljöer pers först 0,2 Utbildning politiker 1 Summa 5,0. 11

12 Verksamhetsmål I budget 2015 finns numer tydliga och mätbara mål inom flera verksamhetsområden. Det är bra och ska ses som ett steg i en utveckling av kommunens styrmodell. I och med denna budgets antagande slås målvärden för 2015 fast. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en modell för hur kommunens långsiktiga mål ska arbetas fram. Detta arbete bör ske i samarbete med Samlat presidium och budgetutskottet. Beredningar kan vara ett verktyg för att knyta samman långsiktighet med operativ nivå. I verksamhetsmålen för 2015 föreslås följande justeringar i förhållande till kommunstyrelsens förslag: Funktionsnedsättning Målvärde för 2015: 200 dagar Individ- och familjeomsorg Hur stor andel av befolkningen som får försörjningsstöd. Målvärde för 2015: 3,2 procent Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta, andel. Målvärde för 2015: 32 procent. Anvisningar inom arbetsmarknadsverksamheten som initierats av socialtjänst, andel. Målvärde för 2015: 30 procent. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat studera. Målvärde för 2015: 12 procent. Förskola årskurs 6 Andelen elever i årskurs 6 i kommunen som når godkänt resultat i de nationella proven. Målvärde för 2015: 97 procent. Årskurs 7 Tingsholm Andel behöriga elever till något program på gymnasiet. Målvärde för 2015: 90 procent 12

13 Taxor Taxan Musikskoleavgift sänks genom en ramökning på 100 tkr. Avgiften blir 725 kronor per termin för fullbetalande och 375 kronor för andra och tredje barnet. Taxan kan komma att justeras ytterligare under året då regeringen aviserat ett stimulansbidrag för musikskoleavgifter. 13

14 Investeringsplan I investeringsplan görs följande justering i kommunstyrelsens förslag: Samhällsutveckling Posten Belysning banvallen Skottek tillförs samt investeringsmedel på tkr år Övrigt Posten Ej kända projekt justeras till tkr år

15 Uppdrag: Utöver de förändringar som redovisas under avsnittet Budget 2015 ges följande uppdrag: Aktivt arbete för fler företag En viktig uppgift för Ulricehamns kommun är att få fler företag att vilja etablera sig i kommunen. Det råder viss osäkerhet kring Business Region Borås, BRB:s framtid. Därför, för att inte tappa fart, får förvaltningen i uppdrag att arbeta aktivt för fler företagsetableringar i Ulricehamns kommun. De medel som finns avsatta för BRB ska användas till detta, något bredare uppdrag. Ett steg mot ny återvinningscentral Ulricehamns Energi har presenterat en gestaltningsplan på en ny framtida återvinningscentral som kan byggas ut i etapper. Bolaget ansvarar för att åstadkomma en ökad mottagningskapacitet och ett säkrare trafikflöde på återvinningscentralen. Planen möjliggör också ett framtida Återbruk på platsen. Ulricehamns kommun ska se över delen om ett Återbruk och ta fram kostnader, ambitioner och tidplan i syfte att ha ett förslag som kan samordnas med kommunens investeringsplan. Detta arbete kan med fördel göras tillsammans med Ulricehamns Energi. Fortsätta arbetet med energieffektivisering Ulricehamns kommun ska fortsättningsvis erbjuda kommuninvånarna energi- och klimatrådgivning. Energieffektiviseringsarbetet i kommunala bolag och förvaltningar ska fortsätta. Om statliga medel för samordning av energiarbetet finns ska kommunen ta del av dessa medel. Fortsatt utbyggnad av fibernät Cirka 30 procent av kommunens hushåll har anslutit sig till fibernät. Arbetet ska fortsätta. Ambitionen ska vara att regeringens mål att 90 procent av invånarna ska ha möjlighet att ansluta sig till fibernät år 2020 uppfylls. Skapa förutsättning för fler hyresrätter och trygghetsboende Under 2015 avvecklar Ulricehamns Energi sin verksamhet i det gamla Elverket vid Grodparken. Detta möjliggör om- och nybyggnation av kvarteret, som även inkluderar Stubos nuvarande kontorsfastighet. Stubo får i uppdrag att undersöka intresset bland fastighetsförvaltare i syfte att avyttra hela eller delar av kvarteret i syfte att bygga fler hyresrätter. Aktörer som visar intresse för att bygga trygghetsboende i området är särskilt intressanta. Regeringen föreslår ett statligt stöd för renovering av miljonprogrammen. Stubo får i uppgift att skyndsamt återkomma till moderbolaget med ett förslag på hur bolaget ska hantera dessa nya förutsättningar och vad det får för ekonomiska och planmässiga konsekvenser för bolaget. Regeringen riktar samtidigt medel till kultur i miljonprogramsområden. Medlen ska användas både till kulturverksamhet och till konstnärlig utsmyckning i områdena. Stubo får i uppdrag att tillsammans med verksamheten Kultur se över vad det skulle kunna innebära för Ulricehamns kommun. 15

16 Planera inför framtid och stärk handel Avtalet om lagerfastigheten med NWG löper ut Nuab ska under 2015 redovisa övergripande scenarier/alternativ och konsekvenser till moderbolaget för att Nuab och Ulricehamns kommun i god tid kan förbereda sig inför att avtalet löper ut. I den ramförstärkning som Nuab erhåller ingår 300 tkr till handelsutveckling. Medlen ska användas till att i samarbete med Cityföreningen anställa en handelsutvecklare. Om så inte sker får medlen inte användas till något annat utan att en dialog har förts med moderbolaget. Utred cykelväg till Jönköping Jönköpings kommun har påbörjat utbyggnad av gång och cykelväg till kommungränsen mot Ulricehamn. Med en utbyggnad på vår sida kommungränsen möjliggörs cykelturism som ansluts till Sjuhäradsleden. I och med sträckningen i Jönköpings kommun i närhet till Jönköpings flygplats kan en utbyggnad i Ulricehamns kommun möjliggöra en utökning av långväga turister. Kommunen har tidigare utrett förutsättningarna för en cykelled till kommungränsen mot Jönköping. Kommunen ska ånyo utreda dessa villkor efter delvis nya förutsättningar då Jönköping byggt ut delar av sträckan och regering samt region lyft fram gc-satsningar i kommande infrastrukturplaner som särskilt viktiga. Utred skolidrottsplats för friidrott Ulricehamn har en fin idrotts- och friskvårdsanläggning vid Lassalyckan. Många, både unga och gamla, utövar där dagligen fysisk aktivitet och har social samvaro som främjar folkhälsan. Det som saknas från skolor som ligger i Lassalyckans närhet och friidrottsföreningen är en bra plats för att utöva friidrott. För att få en klar bild över vad som behöver tillföras för att de behov som skolan och friidrottsföreningen har bättre ska uppfyllas föreslås att en behovsutredning får i uppdrag att kartlägga detta. Ny handlingsplan för ökad måluppfyllelse Förvaltningen har under mandatperioden arbetat med att förbättra måluppfyllelsen i skolan enligt en av kommunstyrelsen antagen handlingsplan. Resultaten i skolan är långt ifrån tillfredsställande. Elever ges inte reella möjligheter för att nå målet att få minst betyget godkänt i alla ämnen. Andelen elever från grundskolan som är behöriga till gymnasiet är lågt. När vi nu går in i en ny mandatperiod med delvis förändrade förutsättningar då regeringen tillför riktade medel till skolan i syfte att öka måluppfyllelsen och att nuvarande plan tidsmässigt löper mot sitt slut, ges förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny reviderad handlingsplan för ökad måluppfyllelse inom skolan. I samband med att den presenteras i kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet 2015 ska också övergripande utvärdering av nuvarande handlingsplan redovisas. Ny resursfördelningsmodell för skolan Nuvarande resursfördelningsmodell för skolan tar i stort sin utgångspunkt i antalet elever vid skolan och deras ålderssammansättning. Beslut finns redan att resursfördelningsmodellen ska omarbetas så att större hänsyn tas till skolans förutsättningar och elevernas behov. 16

17 Arbetet med att ta fram en ny resursfördelningsmodell för skolan behöver ske snarast. Ett förslag ska presenteras i så god tid under 2015 att det kan tillämpas från och med läsåret 2015/2016. Konkreta förslag för ökad jämställdhet I genomsnitt tjänar en kvinna i Sverige cirka 3,6 miljoner kronor mindre i livsinkomst än en man. Det är inte acceptabelt. Orsakerna är flera. En som pekas ut som särskilt viktig är uttaget av föräldraförsäkringen, som idag är kraftigt snedvriden. På riksnivå har man under de senaste mandatperioderna provat jämställdhetsbonus för att stimulera ett ökat uttag av föräldradagar av pappan. Nu finns förslag om att vika en månad ytterligare till pappan för att på så sätt jämna ut uttaget. Utvecklingen går åt rätt håll. Men det går på tok för långsamt. Idag tar männen ut cirka 25 procent av föräldradagarna. Ulricehamns kommun är kommunens överlägset största arbetsgivare. Ulricehamns kommun har både en skyldighet och möjlighet att stimulera ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. En partsgemensam arbetsgrupp, där samtliga fackliga organisationer inbjuds att delta, ska analysera, inventera och konkretisera förslag som kommunen som arbetsgivare kan göra för att skynda på utvecklingen av ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Förslagen ska presenteras senast den 1 februari Attraktiv arbetsgivare och goda arbetsvillkor Inom några år kommer Ulricehamn att stå inför stora rekryteringsbehov till vård-och omsorgsyrkena. Samtidigt väljer allt färre ungdomar att utbilda sig inom dessa yrken. Många kommuner och regioner kommer att vara i samma situation. Konkurrensen om arbetskraften kommer att bli stor. De som kommer att gå vinnande ur den kampen är de som insett behovet av att ha trygga och säkra jobb att erbjuda med bra arbetsvillkor. Det är framförallt kvinnor som jobbar inom vård- och omsorgsyrkena. Många arbetar ofrivilligt deltid, har en visstidsanställning och har så kallade delade turer på arbetsschemat. Att fortsätta med de anställningsvillkoren gör inte Ulricehamns kommun till en attraktiv arbetsgivare. En partsgemensam arbetsgrupp ska följa goda exempel och ta fram konkreta förslag för att förändra alla tjänster i kommunen till heltidstjänster med rätt till att arbeta deltid för den som så önskar, att minimera timanställningar till max 5 procent av den totala arbetstiden samt att ta bort de delade turerna. Förslagen ska presenteras till kommunstyrelsen senast vid halvårsskiftet. Erbjud introduktionsanställning till elever från omvårdnadsprogram Utifrån ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att ge elever förutsättningar för arbete efter avslutade gymnasiestudier och rusta inför den generationsväxling som kommunen står inför. Därför ska de som genomgått gymnasieskolans/vuxenutbildningens omvårdnadsprogram, och i övrigt är lämpliga, ges möjlighet att få en tillsvidareanställning efter fullföljd utbildning. Ambitionen är att kunna erbjuda de som går ut vårterminen 2015 denna möjlighet. 17

18 Den som får en utbildnings- och introduktionsanställning kan vikariera för någon eller gå på en vakant tjänst. Personen ska ha genomgått relevant inriktning på omvårdnadsprogrammet. Anställningen innebär 75 procent arbete och 25 procent introduktion och utbildning i genomsnitt under hela introduktionsåret. Detta ska samordnas med stimulansmedel som finns att söka. En förutsättning för att detta ska vara genomförbart är att möjligheten till introduktionsanställning förhandlas med fackliga organisationer och samordnas med arbetet om att erbjuda heltidstjänster. Ökad mångfald i kommunkoncernen Kommunen ska vara ett föredöme i att ta tillvara personers kompetens. Arbete, egen försörjning och svenskkunskaper är nyckeln till integration. Att underlätta för etableringen i samhället bidrar både till att stärka den enskilda individen och till en positiv utveckling för vår kommun. Målet är att sammansättningen av personalen i kommunkoncernen ska spegla samhället i stort bättre än vad det gör idag vad gäller kön, etnicitet och sexuell läggning. 18

19 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING FINANSIELLA MÅL Utgångspunkter Ekonomin ska ge handlingsfrihet Om reduceringar och omställningar i verksamheten måste genomföras hastigt får detta negativa effekter för kommuninvånarna. Snabba neddragningar kan även innebära negativa effekter för organisationen som helhet och för den enskilda medarbetaren. Det är därför av stor vikt att det i kommunens ekonomiska planering finns marginaler som ger möjlighet att klara anpassningar av verksamheten utan att det krävs drastiska åtgärder. Ekonomin ska inte belasta kommande generationer En annan utgångspunkt för de finansiella målen är att varje generation finansierar den egna konsumtionen. Kostnaderna för dagens verksamhet ska inte belasta kommande generationer. För att nästa generation kommuninvånare ska ha samma förutsättningar som den nuvarande generationen krävs bland annat att det sker reinvesteringar i de anläggningstillgångar (till exempel förskolor, skolor, äldreboende etc.) som används till verksamheten. Det ekonomiska resultatet ska vara positivt så att investeringarna kan finansieras med egna medel. FINANSIELLA MÅL Egen finansiering av investeringar Över tid ska alla kommunens investeringar finansieras med egna medel Resultatnivå Det ekonomiska resultatet exklusive jämförelsestörande poster ska uppgå till minst 2 procent av intäkterna från skatteintäkter och kommunal utjämning Budgetföljsamhet och helhetssyn Kommunens verksamheter ska sammantaget uppnå ett ekonomiskt resultat minst i nivå med budget VERKSAMHETSMÅL En utgångspunkt för all verksamhet är fastställda mål för god ekonomisk hushållning och även sådana mål och uppdrag som anges i andra styrande dokument. Målen för god ekonomisk hushållning, och de målvärden som har satts upp, har utformats i dialog med verksamheterna utifrån givna ekonomiska förutsättningar. Att uppnå målen anses realistiskt utifrån tillgängliga resurser. 19

20 Förvaltningsledning Mål Mått/mätetal Målvärde 2015 Resultat 2013 Ulricehamn Resultat Riket 2013 Ulricehamns kommun ska ha invånare Antal invånare i Ulricehamns kommun inv inv - Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen ska bli bättre Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Index) Den totala sjukfrånvaron för kommunalt anställda ska minska Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 5,6% 5,3% (Prognos 2014, 6%) 5,8% Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) för kommunalt anställda ska minska Sjukfrånvaro kommunalt anställda mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro, (%) 42% 39,8% (Prognos 2014, 44%) 44,2% Miljö- och samhällsbygg Mål Mått/mätetal Målvärde 2015 Resultat 2013 Ulricehamn Resultat Riket 2013 Antal småhustomter i centralorten färdiga för försäljning ska öka. Antal småhustomter färdiga för försäljning 20 st 6 st (73 st utanför centralorten) - Industrimark färdig för försäljning ska ligga på kvadratmeter. Antal kvadratmeter industrimark färdig för försäljning kvm kvm ( i c- orten) - Fastighet Mål Mått/mätetal Målvärde 2015 Resultat 2013 Ulricehamn Resultat Riket 2013 Mängden energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmen i förhållande till total mängd energi i lokaler och bostäder ägda av kommunen och majoritetsägda bolag ska öka Byggnader, andel förnybar energi samt restvärme enligt EES (%) (Mängd energi från förnybara energikällor samt restvärme i fjärrvärmen delat med total mängd energi, i lokaler och bostäder ägda av kommunen och majoritetsägda bolag.) 65% 65% 75,6% (2012) 20

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018

Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 Budget 2016 och ekonomisk plan 2017-2018 Ulricehamns kommun Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26, 205 1 ulricehamn.se Bild framsida Gamla Boråsvägen Den nya motorvägen mellan Ulricehamn och Borås invigdes

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun

Finansiell profil Falköpings kommun Finansiell profil Falköpings kommun 00 007 profiler för Falköpings kommun 00 007 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer